• Tartalom

60/2015. (XII. 29.) EMMI utasítás

60/2015. (XII. 29.) EMMI utasítás

az Oktatási Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatáról1

2020.01.01.

A központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 2010. évi XLIII. törvény 73. § (1) bekezdésében meghatározott hatáskörömben eljárva, figyelemmel a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 23. § (4) bekezdés c) pontjára, a következő utasítást adom ki:

1. § Az Oktatási Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatát az 1. melléklet tartalmazza.

2. § Ez az utasítás 2016. január 1-jén lép hatályba.

3. §2

1. melléklet a 60/2015. (XII. 29.) EMMI utasításhoz3


Az Oktatási Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata

I. FEJEZET
A HIVATAL JOGÁLLÁSA, ALAPADATAI, KÉPVISELETE

1. A Hivatal jogállása

1.1. Az Oktatási Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) a központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 2010. évi XLIII. törvény, a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény, az Oktatási Hivatalról szóló 121/2013. (IV. 26.) Korm. rendelet, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet szerinti központi hivatalként működő központi költségvetési szerv.

1.2. A Hivatal az emberi erőforrások miniszterének (a továbbiakban: miniszter) irányítása alá tartozik.

1.3. A Hivatalnak a felsőoktatással, a külföldi oklevelek elismerésével (Magyar Ekvivalencia és Információs Központ), valamint a nyelvvizsgáztatással és nyelvvizsga-akkreditációval (Köznevelési Akkreditációs és Nyelvvizsgáztatási Akkreditációs Osztály) kapcsolatos feladatai tekintetében az alábbi hatásköröket az innovációért és technológiáért felelős miniszter látja el:
1.3.1. a Hivatal tevékenységének törvényességi, szakszerűségi ellenőrzése,
1.3.2. a Hivatal döntésének megsemmisítése, szükség szerint új eljárás lefolytatására való utasítás,
1.3.3. jogszabályban meghatározott esetekben a Hivatal döntéseinek előzetes vagy utólagos jóváhagyása,
1.3.4. egyedi utasítás kiadása feladat elvégzésére vagy mulasztás pótlására, jelentéstételre vagy beszámolóra való kötelezés,
1.3.5. a Hivatalnak a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény (a továbbiakban: Nftv.) hatálya alá tartozó – fellebbezéssel megtámadható – első fokon hozott döntéseivel szemben gyakorolja a fellebbezés elbírálására jogosult hatóság részére meghatározott jogosítványokat,
1.3.6. az Nftv. hatálya alá tartozó közigazgatási hatósági ügyek, valamint a központi felsőoktatási felvételi eljárás tekintetében a Hivatal felügyeleti szerve.

1.4. A Hivatalt elnök vezeti.

1.5. A Hivatal illetékessége – az Oktatási Hivatalról szóló 121/2013. (IV. 26.) Korm. rendelet 1/A. §-ában foglaltak figyelembevételével – Magyarország egész területére kiterjed.

2. A Hivatal alapadatai

2.1. Alapadatok
2.1.1. Hivatalos megnevezése: Oktatási Hivatal
2.1.2. Angol megnevezése: Educational Authority
2.1.3. Hivatalos rövidítése: OH
2.1.4. Statútum rendelete: az Oktatási Hivatalról szóló 121/2013. (IV. 26.) Korm. rendelet
2.1.5. Alapítás időpontja: 1999. szeptember 1.
2.1.6. Eredeti alapító okiratának száma, kelte: 17093-4/2006., 2006. december 28.
Hatályos alapító okiratának száma, kelte: 48049-4/2019/PKF, 2019. november 29.
2.1.7. Államháztartási nyilvántartási száma: 229726
2.1.8. Kincstári nyilvántartási száma: 329727
2.1.9. Székhelye: 1055 Budapest, Szalay utca 10–14.
Telephelyei:
1221 Budapest, Gyár utca 15.
1122 Budapest, Maros utca 19–21.
1055 Budapest, Honvéd utca 20/A.
1088 Budapest, Vas utca 8.
1117 Budapest, Erőmű utca 4.
1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 40.
1074 Budapest, Rákóczi út 70–72.
9022 Győr, Liszt Ferenc utca. 40.
9022 Győr, Türr István utca 5.
8900 Zalaegerszeg, Kinizsi Pál utca 74.
8000 Székesfehérvár, Rákóczi út 1.
7400 Kaposvár, Szántó utca 19.
7633 Pécs, Dohány utca 5.
3100 Salgótarján, Ruhagyári út 9.
3300 Eger, Szvorényi József utca 27.
5000 Szolnok, Mária út 19.
6724 Szeged, Kossuth Lajos sugárút 52.
5600 Békéscsaba, Kiss Ernő utca 3.
4029 Debrecen, Monti ezredes utca 7.
4400 Nyíregyháza, Egyház utca 13.
3527 Miskolc, Selyemrét utca 1.
9025 Győr, Erkel Ferenc utca 8.
3325 Noszvaj, Dobó István utca 10.
2.1.10. Iratai őrzésének helyei:
1055 Budapest, Szalay utca 10–14.
1221 Budapest, Gyár utca 15.
1122 Budapest, Maros utca 19–21.
1055 Budapest, Honvéd utca 20/A.
1088 Budapest, Vas utca 8.
1117 Budapest, Erőmű utca 4.
1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 40.
1074 Budapest, Rákóczi út 70–72.
1108 Budapest, Kozma utca 2.
1088 Budapest, Baross utca 13.
9022 Győr, Türr István utca 5.
8900 Zalaegerszeg, Kinizsi Pál utca 74.
8000 Székesfehérvár, Rákóczi út 1.
7400 Kaposvár, Szántó utca 19.
7633 Pécs, Dohány utca 5.
3100 Salgótarján, Ruhagyári út 9.
3300 Eger, Szvorényi József utca 27.
5000 Szolnok, Mária út 19.
6724 Szeged, Kossuth Lajos sugárút 52.
5600 Békéscsaba, Kiss Ernő utca 3.
4029 Debrecen, Monti ezredes utca 7.
4400 Nyíregyháza, Egyház utca 13.
3527 Miskolc, Selyemrét utca 1.
9022 Győr, Liszt Ferenc utca 40.
9025 Győr, Erkel Ferenc utca 8.
2.1.11. Postacíme: 1363 Budapest, Pf. 19
2.1.12. Adószáma: 15329729-2-41
2.1.13. Kincstári előirányzat-felhasználási keretszámla száma: 10032000-00282637-00000000
2.1.14. Bankkártya-fedezeti számla száma: 10032000-00282637-00060004
2.1.15. Lakáshitel-támogatási számla száma: 11705008-20003940
2.1.16. Általános forgalmi adó alanyiságának ténye: általános forgalmi adó alanya
2.1.17. Társadalombiztosítási azonosítója: 1458710
2.1.18. Központi telefonszáma: +36-1/374-2100
2.1.19. Központi faxszáma: +36-1/374-2499
2.1.20. E-mail-címe: info@oh.gov.hu
2.1.21. Weboldalának címe: www.oktatas.hu
2.1.22. Központi hivatali kapuja: OHKER, KRID azonosítója: 424305999

3. A Hivatal képviselete

3.1. A Hivatal jogi személy, általános képviseletét az elnök látja el.

3.2. Az elnök a képviseleti jogkör gyakorlását a jelen Szervezeti és Működési Szabályzat (a továbbiakban: Szabályzat), valamint az elnök által kiadott egyéb belső irányítási eszköz keretei között vagy egyedi felhatalmazás alapján átruházhatja.

3.3. A Hivatalt ügyfélként a bíróságok és más hatóságok előtti eljárásban – szükség esetén az érdekelt szervezeti egység bevonásával – a Hivatal Jogi és Igazgatási Főosztályán foglalkoztatott kamarai jogtanácsosa, az elnök által meghatalmazott jogi végzettségű kormánytisztviselője vagy az elnök által meghatalmazott ügyvéd képviseli.

II. FEJEZET
A HIVATAL TEVÉKENYSÉGE

1. A Hivatal szakmai alaptevékenysége körében ellátandó feladatok különösen:
1.1. a köznevelés ágazati irányításával összefüggő feladatok;
1.2. közhiteles nyilvántartási feladatok;
1.3. hatósági feladatok (hatósági döntéshozatal, hatósági ellenőrzés);
1.4. szakmai ellenőrzési, mérési, értékelési feladatok;
1.5. szakképzéssel kapcsolatos feladatok;
1.6. a köznevelési jelentéssel kapcsolatos feladatok;
1.7. a felsőoktatási felvételi eljárással kapcsolatos feladatok;
1.8. a magyar állami ösztöndíj nyilvántartásával kapcsolatos feladatok;
1.9. felsőoktatási szakmai testületek működése feltételeinek biztosításával és a duális képzésekkel kapcsolatos feladatok;
1.10. a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokkal kapcsolatos feladatok;
1.11. a pedagógiai szakszolgálattal kapcsolatos feladatok;
1.12. a pedagógus-továbbképzéssel kapcsolatos feladatok;
1.13. a nyelvvizsgáztatással kapcsolatos feladatok;
1.14. a külföldi bizonyítványok és oklevelek elismerésével, valamint a hazai bizonyítványokról, oklevelekről és a hazai szakmai gyakorlatról szóló hatósági bizonyítványok kiállításával kapcsolatos feladatok;
1.15. az oktatás valamennyi ágazatához kapcsolódó informatikai, nyilvántartási, adatszolgáltatási feladatok;
1.16. a minősített adatok kezelésével kapcsolatos feladatok;
1.17. a jogi képviseleti tevékenység;
1.18. az Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum fenntartása és működtetése;
1.19. tananyagfejlesztési és tankönyvkiadási feladatok;
1.20. szakmai vizsgaszervezés;
1.21. egyéni munkarend engedélyezése;
1.22.4 a tankötelezettség megkezdésének elhalasztása, illetve a tankötelezettség hat éves kor előtti megkezdése engedélyezése.

2. A Hivatal alaptevékenységként
2.1. a 2001. évi C. törvény 4. § (1) bekezdése, továbbá a 33/2008. (II. 21.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése szerinti, a külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséért felelős hatóság,
2.2. a miniszter köznevelési feladatkörébe tartozó egyes feladatainak ellátására kijelölt szerv,
2.3. a tankerületi központok által fenntartott intézmények vonatkozásában hatósági nyilvántartást vezető szerv,
2.4. a köznevelés információs rendszerének adatkezelői feladatait ellátó szerv,
2.5. az Nftv. szerinti felsőoktatási információs rendszer működtetéséért felelős szerv,
2.6. az Nftv. szerinti a felsőoktatási intézmények nyilvántartását vezető szerv,
2.7. a magyar állami (rész)ösztöndíj feltételei teljesítésének nyilvántartásával kapcsolatos feladatokat végző szerv,
2.8. a központi felsőoktatási felvételi eljárást lebonyolító szerv,
2.9. a felsőoktatási formanyomtatványokat engedélyező szerv,
2.10. a felsőoktatási intézmények hatósági ellenőrzését végző szerv,
2.11. a nyelvvizsgáztatással kapcsolatos állami feladatokat ellátó szerv,
2.12. az Európai Képesítési Keretrendszer Nemzeti Kapcsolattartó Pontja feladatait ellátó szerv,
2.13. a köznevelési, felsőoktatási és szakképzési rendszer tartalmi és módszertani kutatási és fejlesztési feladatai ellátásában közreműködő szerv,
2.14. a szomszédos államokban élő magyarokról szóló 2001. évi LXII. törvényben meghatározott diák-, pedagógus- és oktatói kedvezményekre való jogosultsággal összefüggő adatok közhiteles nyilvántartását vezető szerv,
2.15. az oktatási nyilvántartás működtetéséért felelős szerv,
2.16. az állami tankönyvfejlesztésért és -kiadásért felelős szerv
feladatait látja el.

3. A Hivatal egyéb tevékenységét a Hivatalra mint központi költségvetési, illetve közigazgatási szervre, valamint a gazdálkodó szervekre vonatkozó jogszabályok határozzák meg, így különösen
3.1. a központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 2010. évi XLIII. törvényben,
3.2. az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvényben és végrehajtási rendeleteiben,
3.3. az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben (a továbbiakban: Áht.) és végrehajtási rendeleteiben, elsősorban az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: Ávr.),
3.5. a központi költségvetésről, illetve a zárszámadásról szóló törvényekben,
3.6. a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvényben (a továbbiakban: Kit.) és végrehajtási rendeleteiben,
3.7. a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvényben (a továbbiakban: Mt.),
3.8. az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló 2007. évi CLII. törvényben,
3.9. a nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi CXXV. törvényben, a nemzetbiztonsági ellenőrzés és a felülvizsgálati eljárás során a biztonsági kérdőív kitöltésének eljárási szabályairól, valamint a nemzetbiztonsági ellenőrzéssel összefüggésben a lényeges adatokban bekövetkezett változás bejelentésének rendjéről szóló 418/2016. (XII. 14.) Korm. rendeletben, továbbá az emberi erőforrások minisztere feladat- és hatáskörét érintően a nemzetbiztonsági ellenőrzés alá eső személyek meghatározásáról szóló 20/2015. (IV. 10.) EMMI rendeletben,
3.10. a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló 1995. évi LXVI. törvényben (a továbbiakban: Ltv.) és végrehajtási rendeleteiben,
3.11. a minősített adat védelméről szóló 2009. évi CLV. törvényben és végrehajtási rendeleteiben,
3.12. az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvényben,
3.13. a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvényben,
3.14. az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvényben,
3.15. a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2016. április 27-i (EU) 2016/679 európai parlamenti és tanácsi rendeletben (általános adatvédelmi rendelet, a továbbiakban: GDPR),
3.16. az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben,
3.17. az állami és önkormányzati szervek elektronikus információbiztonságáról szóló 2013. évi L. törvényben,
3.18. a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvényben,
3.19. az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvényben,
3.20. a döntés-előkészítéshez szükséges adatok hozzáférhetőségének biztosításáról szóló 2007. évi CI. törvényben és végrehajtási rendeleteiben,
3.21. az elektronikus ügyintézés részletszabályairól szóló 451/2016. (XII. 19.) Korm. rendeletben,
3.22. az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: Áhsz.),
3.23. az államigazgatási szervek integritásirányítási rendszeréről és az érdekérvényesítők fogadásának rendjéről szóló 50/2013. (II. 25.) Korm. rendeletben,
3.24. a piaci és a nem piaci szereplők adminisztratív terheinek csökkentésére, valamint az eljárások egyszerűsítésére és gyorsítására irányuló kormányzati programról szóló 1058/2008. (IX. 9.) Korm. határozatban,
3.25. a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: Bkr.),
3.26. a honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről szóló 2011. évi CXIII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 290/2011. (XII. 22.) Korm. rendeletben
foglaltak.

4. A Hivatal – alaptevékenységén felüli – a hazai vagy az Európai Unió által támogatott projektek megvalósításából fakadó tevékenységét különösen az alábbiak határozzák meg:
4.1. az Áht.,
4.2. az Ávr.,
4.3. a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény,
4.4. az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény,
4.5. a központosított közbeszerzési rendszerről, valamint a központi beszerző szervezet feladat- és hatásköréről szóló 168/2004. (V. 25.) Korm. rendelet,
4.6. a 2007–2013 programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet,
4.7. a 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet,
4.8. az egységes működési kézikönyvről szóló 547/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet,
4.9. ESZA/ERFA elszámolható költségek általános útmutatók,
4.10. ESZA Pénzügyi elszámolás részletes szabályai (PERSZ).

5. A Hivatal alaptevékenységének kormányzati funkciók szerinti besorolása:
5.1. 013340 Az állami vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok
5.2. 013370 Informatikai fejlesztések, szolgáltatások
5.3. 013390 Egyéb kiegészítő szolgáltatások
5.4. 015010 Általános közszolgáltatásokkal kapcsolatos alkalmazott kutatás és fejlesztés
5.5. 041130 Szellemi tulajdon és innováció igazgatása
5.6. 048010 Gazdasági ügyekkel kapcsolatos alkalmazott kutatás és fejlesztés
5.7. 049010 Máshova nem sorolt gazdasági ügyek
5.8. 049020 K+F tevékenységekhez kapcsolódó innováció
5.9. 055010 Környezetvédelemmel kapcsolatos alkalmazott kutatás és fejlesztés
5.10. 082041 Nemzeti könyvtári feladatok
5.11. 082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása
5.12. 082043 Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme
5.13. 082044 Könyvtári szolgáltatások
5.14. 082061 Múzeumi gyűjteményi tevékenység
5.15. 082062 Múzeumi tudományos feldolgozó és publikációs tevékenység
5.16. 082063 Múzeumi kiállítási tevékenység
5.17. 082064 Múzeumi közművelődési, közönségkapcsolati tevékenység
5.18. 082091 Közművelődés–közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése
5.19. 083010 Műsorszolgáltatási és kiadói ügyek igazgatása
5.20. 083020 Könyvkiadás
5.21. 083030 Egyéb kiadói tevékenység
5.22. 084070 A fiatalok társadalmi integrációját segítő struktúra, szakmai szolgáltatások fejlesztése, működtetése
5.23. 085010 Szabadidős tevékenységekkel, sporttal, kultúrával és vallással kapcsolatos alkalmazott kutatás és fejlesztés
5.24. 086030 Nemzetközi kulturális együttműködés
5.25. 095020 Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés
5.26. 095040 Munkaerő-piaci felnőttképzéshez kapcsolódó szakmai szolgáltatások
5.27. 097010 Oktatáshoz kapcsolódó alkalmazott kutatás és fejlesztés
5.28. 098010 Oktatás igazgatása
5.29. 098031 Pedagógiai szakmai szolgáltatások szakmai feladatai
5.30. 098032 Pedagógiai szakmai szolgáltatások működtetési feladatai
5.31. 098040 Nemzetközi oktatási együttműködés
5.32. 105020 Foglalkoztatást elősegítő képzések és egyéb támogatások
5.33. 107080 Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok

6. A Hivatal államháztartási szakágazati rend szerinti besorolása: 841211 Oktatás igazgatása

7. A Hivatal az Alapító Okirat 4.6. pontjában foglaltak alapján vállalkozási tevékenységet folytathata Hivatal által folytatott vállalkozási tevékenység szakfeladatrendi besorolás szerinti megjelölése:
7.1. 180000 Nyomdai és egyéb sokszorosítási tevékenység
7.2. 581100 Könyvkiadás
7.3. 581400 Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása
7.4. 581900 Egyéb kiadói tevékenység
7.5. 722011 Gazdaságtudományi alapkutatás
7.6. 722012 Gazdaságtudományi alkalmazott kutatás
7.7. 722013 Gazdaságtudományi kísérleti fejlesztés
7.8. 722014 Jog- és államtudományi alapkutatás
7.9. 722015 Jog- és államtudományi alkalmazott kutatás
7.10. 722016 Jog- és államtudományi kísérleti fejlesztés
7.11. 722017 Szociológiai alapkutatás
7.12. 722018 Szociológiai alkalmazott kutatás
7.13. 722019 Szociológiai kísérleti fejlesztés
7.14. 730000 Reklám, piackutatás
7.15. 749032 Minőségbiztosítási tevékenység
7.16. 749033 Rendszertanúsítás
7.17. 749034 Akkreditációs tevékenység
7.18. 749040 K+F tevékenységekhez kapcsolódó innováció
7.19. 749050 M.n.s. egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység
7.20. 910210 Múzeumi állandó kiállítási tevékenység
7.21. 910220 Múzeumi időszaki kiállítási tevékenység

III. FEJEZET
A HIVATAL SZERVEZETI FELÉPÍTÉSE ÉS SZEMÉLYI ÁLLOMÁNYA

1. Szervezeti felépítés

1.1. A Hivatal az elnök közvetlen irányítása alatt, valamint az elnökhelyettesek irányítása vagy vezetése alatt álló szervezeti egységekből, továbbá a főosztályvezetők irányítása vagy vezetése alatt álló szervezeti egységekből áll.

1.2. Az elnök közvetlen irányítása alatt álló szervezeti egységek:
1.2.1. Belső Ellenőrzési Főosztály
1.2.2. Magyar Ekvivalencia és Információs Központ
1.2.3. Információbiztonsági Iroda
1.2.4. Elnöki Titkárság
1.2.5. Kommunikációs és Nemzetközi Kapcsolatok Főosztály
1.2.6. Oktatási Nyilvántartási Központ

1.3. A gazdasági, jogi és üzemeltetési elnökhelyettes irányítása alatt álló szervezeti egységek:
1.3.1. Gazdasági Főosztály
1.3.2. Jogi és Igazgatási Főosztály
1.3.3. Üzemeltetési Főosztály
1.3.4. Humánpolitikai Főosztály
1.3.5. Projektmenedzsment Főosztály

1.4. A köznevelési elnökhelyettes irányítása alatt álló szervezeti egységek:
1.4.1. Köznevelési Programok Főosztálya
1.4.2. Tanügyigazgatási és Köznevelési Hatósági Főosztály
1.4.3. Köznevelési Nyilvántartási Főosztály
1.4.4. Pedagógiai-szakmai Szolgáltatások Koordinációs Főosztálya
1.4.5. Békéscsabai Pedagógiai Oktatási Központ
1.4.6. Budapesti Pedagógiai Oktatási Központ
1.4.7. Debreceni Pedagógiai Oktatási Központ
1.4.8. Egri Pedagógiai Oktatási Központ
1.4.9. Győri Pedagógiai Oktatási Központ
1.4.10. Kaposvári Pedagógiai Oktatási Központ
1.4.11. Miskolci Pedagógiai Oktatási Központ
1.4.12. Nemzetiségi Pedagógiai Oktatási Központ
1.4.13. Nyíregyházi Pedagógiai Oktatási Központ
1.4.14. Pécsi Pedagógiai Oktatási Központ
1.4.15. Salgótarjáni Pedagógiai Oktatási Központ
1.4.16. Szegedi Pedagógiai Oktatási Központ
1.4.17. Székesfehérvári Pedagógiai Oktatási Központ
1.4.18. Szolnoki Pedagógiai Oktatási Központ
1.4.19. Zalaegerszegi Pedagógiai Oktatási Központ
1.4.20. Köznevelési Elemzési Főosztály
1.4.21. Köznevelési Fejlesztési Iroda

1.5. A felsőoktatási elnökhelyettes irányítása alatt álló szervezeti egységek:
1.5.1. Felsőoktatási Felvételi Főosztály
1.5.2. Magyar Állami Ösztöndíj Főosztály
1.5.3. Felsőoktatási Nyilvántartási Főosztály
1.5.4. Felsőoktatási Elemzési Főosztály
1.5.5. Felsőoktatási Fejlesztési Iroda

1.6. A tartalomfejlesztési és tankönyvkiadási elnökhelyettes irányítása alatt álló szervezeti egységek:
1.6.1. Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum
1.6.2. Tananyagfejlesztési Főosztály
1.6.3. Tankönyvkiadási Koordinációs Főosztály

1.7. A főosztály jogállású szervezeti egységek további belső tagozódását, valamint a Hivatal felépítésének szervezeti ábráját az 1. függelék tartalmazza.

1.8. A szervezeti egységek belső működéséről azok ügyrendje rendelkezik.

2. Személyi állomány – feladat- és hatáskörök

2.1. Az elnök
2.1.1. A Hivatalt az Oktatási Hivatalról szóló 121/2013. (IV. 26.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése alapján az elnök vezeti.
2.1.2. Az elnök a Kit. szerinti központi hivatal vezetője, illetményére és egyéb juttatásaira a Kit. 247. § (1) bekezdése szerint jogosult.
2.1.3. Az elnök a jogszabályokban megállapított feladat- és hatáskörét közvetlenül, illetve a Hivatal szervezete útján gyakorolja.
2.1.4. Az elnök
2.1.4.1. felelős az alapító okiratban előírt tevékenységek jogszabályban, költségvetésben meghatározott követelményeknek, illetve az emberi erőforrások minisztere, illetve az innovációért és technológiáért felelős miniszter által közvetlenül meghatározott követelmények megfelelő teljesítéséért, a Hivatal szakszerű, jogszerű és gazdaságos működtetéséért;
2.1.4.2. meghatározza az önálló szervezeti egységek feladatait és működésük főbb szabályait;
2.1.4.3. felelős a Hivatal belső kontrollrendszeréért, a megfelelő integrált kockázatkezelési rendszer, kontrolltevékenységek, információs és kommunikációs rendszer, a nyomon követési (monitoring) rendszer kialakításáért, működtetéséért és fejlesztéséért, felelős a kontrollkörnyezet kialakításáért, amelyben világos a szervezeti struktúra, egyértelműek a felelősségi, hatásköri viszonyok és feladatok, meghatározottak az etikai elvárások a szervezet minden szintjén, és átlátható a humánerőforrás-kezelés;
2.1.4.4. jóváhagyja a Hivatal működési (szakmai és gazdálkodási) főfolyamataihoz kapcsolódóan a Hivatal további alfolyamatait, valamint azok folyamatleírásait és ellenőrzési nyomvonalait;
2.1.4.5. felelős a Hivatal működési (szakmai és gazdálkodási) folyamatai leírásának és ellenőrzési nyomvonalának rendszeres aktualizálásáért;
2.1.4.6. felelős a szabálytalanságok kezelése eljárásrendjének kialakításáért;
2.1.4.7. irányítja és megszervezi a Hivatal gazdálkodási rendjének és – a szabálytalanságok kezelésének rendje szabályozásának keretében, a szabálytalanságok megelőzése érdekében a belső kontrollrendszer működtetését, fejlesztését, az éves költségvetési beszámoló keretében beszámol belső kontrollrendszer, valamint belső ellenőrzésének működtetéséről, éves bontásban nyilvántartást vezet a belső és külső ellenőrzési jelentésekben tett megállapítások, javaslatok végrehajtásáról és hasznosulásáról;
2.1.4.8. gondoskodik az integritási és korrupciós kockázatok hivatalon belüli felméréséről, éves korrupciómegelőzési intézkedési terv készítéséről, végrehajtásáról, az integritásjelentés elkészítéséről, valamint a szervezet működésével összefüggő visszaélésekre, szabálytalanságokra és korrupciós kockázatokra vonatkozó bejelentések fogadásáról és kivizsgálásáról;
2.1.4.9. felelős a Hivatal adatkezelői tevékenységének jogszerű ellátásáért;
2.1.4.10. érvényesíti a szakmai feladatok ellátása során az erőforrások szabályszerű, szabályozott, gazdaságos, hatékony és eredményes felhasználásának követelményeit; felelős a szakmai és pénzügyi folyamatos nyomonkövetési (monitoring) rendszer működtetéséért; a tervezési, a beszámolási, valamint a közérdekű és közérdekből nyilvános adatok szolgáltatására vonatkozó kötelezettség teljesítéséért, annak teljességéért és hitelességéért;
2.1.4.11. felelős az Áht.-ban, az Ávr.-ben és az Áhsz.-ben meghatározott adatszolgáltatások valódiságáért, a számviteli szabályok betartásáért és a számviteli nyilvántartásokkal való számszaki és tartalmi egyezőségéért;
2.1.4.12. felelős a feladatai ellátásához a költségvetési szerv vagyonkezelésébe, használatába adott vagyon rendeltetésszerű igénybevételéért;
2.1.4.13. gondoskodik a Hivatal belső ellenőrzési tevékenységének megszervezéséről, működtetéséről és szabályozásáról, az éves ellenőrzési tervben meghatározott ellenőrzések elvégzéséről, valamint elrendeli a soron kívüli vizsgálatokat;
2.1.4.14. biztosítja a belső ellenőrzés funkcionális függetlenségét;
2.1.4.15. jóváhagyja az éves ellenőrzési tervet;
2.1.4.16. felelős az éves ellenőrzési jelentés elkészítéséért és a miniszter részére történő megküldéséért;
2.1.4.17. hatáskörének gyakorlása során az V. Fejezet 9. pontja szerinti belső irányítási eszközöket alkalmazza;
2.1.4.18. a 2. függelék I. pontjában foglaltak szerint gyakorolja a Hivatal foglalkoztatottjai tekintetében a munkáltatói jogokat, amelyek gyakorlását – a 2. függelék I. pont 6. alpontjában meghatározott kivételektől eltekintve – írásban a Hivatal más vezető kormánytisztviselőire, illetve munkavállalóira átruházhatja;
2.1.4.19. a Hivatal nevében kiadmányozási jogot gyakorol, a 2. függelék II. pontjában foglaltak szerint, amely gyakorlását – a 2. függelék II. pont 14.5. alpontjában meghatározott kivételektől eltekintve – a Hivatal más kormánytisztviselőire átruházhatja;
2.1.4.20. kiadja a belső szabályzatokat;
2.1.4.21. jóváhagyja a stratégiai terveket, az éves kiküldetési tervet;
2.1.4.22. felelős a vagyonnyilatkozatok őrzéséért;
2.1.4.23. irányítja az informatikai biztonsági feladatok ellátását;
2.1.4.24. irányítja a tűz- és munkavédelmi feladatok ellátását;
2.1.4.25. felelős a munkahelyi kockázatértékelés elvégzéséért és évenkénti felülvizsgálatáért;
2.1.4.26. felelős az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés követelményeinek megvalósításáért;
2.1.4.27. felelős az Ltv. 9. § (1) bekezdésében meghatározott követelmények teljesítéséért, valamint az iratok szakszerű és biztonságos megőrzésére alkalmas irattár kialakításáért és működtetéséért, továbbá az iratkezeléshez szükséges egyéb tárgyi, technikai és személyi feltételek biztosításáért, valamint a megfelelő tanúsítvánnyal rendelkező iratkezelési szoftver használatáért;
2.1.4.28. az informatikai biztonságpolitika legfelsőbb szintű képviselője, katasztrófaesemény esetén ellátja a legfelsőbb szintű koordinációt, és dönt a katasztrófaesemény kihirdetéséről;
2.1.4.29. működteti az integrált kockázatkezelési rendszert;
2.1.4.30. felelős a védelmi referens által ellátott feladatokért
2.1.4.31. dönt a projektek stratégiai jelentőségűvé nyilvánításáról.
2.1.5. Az elnök irányítja
2.1.5.1. a Belső Ellenőrzési Főosztályt,
2.1.5.2. a Magyar Ekvivalencia és Információs Központot,
2.1.5.3. az Információbiztonsági Irodát,
2.1.5.4. az Elnöki Titkárságot,
2.1.5.5. a Kommunikációs és Nemzetközi Kapcsolatok Főosztályt,
2.1.5.6. az Oktatási Nyilvántartási Központot,
valamint közvetlen munkavégzésre irányuló utasításokat ad a Hivatal integritás tanácsadója, védelmi referense, adatvédelmi tisztviselője (DPO), esélyegyenlőségi felelőse és információbiztonsági felelőse számára ezen feladataik vonatkozásában.

2.2. Az elnökhelyettes
2.2.1. A Hivatal elnökhelyetteseinek kinevezéséről és felmentéséről az Oktatási Hivatalról szóló 121/2013. (IV. 26.) Korm. rendelet 2. § (2) bekezdése rendelkezik.
2.2.2. Az elnökhelyettes az elnök közvetlen irányítása alatt áll, feladatkörének gyakorlásáért felelősséggel tartozik az elnöknek; feladatai gyakorlása során az elnökkel, valamint a többi elnökhelyettessel kölcsönösen együttműködik.
2.2.3. Az elnökhelyettes a Kit. szerinti központi hivatal vezetőjének helyettese, illetményére és egyéb juttatásaira a Kit. 247. § (2) bekezdése szerint jogosult.
2.2.4. Az elnökhelyettes átruházott munkáltatói jogkört gyakorol az irányítása vagy vezetése alatt álló dolgozók vonatkozásában, a 2. függelék I. pont 7.1. alpontja szerint.
2.2.5. Az elnökhelyettes átruházott kiadmányozási jogkört gyakorol a feladatkörébe tartozó ügyekben, a 2. függelék II. pont 15. alpontja szerint.
2.2.6. Az elnökhelyettes ellátja az elnök helyettesítését a 2. függelék III. pont 19. alpontja szerint.
2.2.7. Az elnökhelyettes felelős az irányítása alá tartozó szervezeti egységek felelősségi körébe tartozó folyamatleírások, ellenőrzési nyomvonalak, valamint ezek módosítása esetén az elnök számára jóváhagyás céljából történő felterjesztéséért.
2.2.8. Külön felhatalmazás vagy a Szabályzat alapján az elnökhelyettes eljár a feladatkörébe tartozó kérdésekben a Hivatal képviseletében, valamint e képviseleti jogát – az elnök előzetes tájékoztatása mellett – átruházhatja.
2.2.9. A gazdasági, jogi és üzemeltetési elnökhelyettes
2.2.9.1. A gazdasági, jogi és üzemeltetési elnökhelyettes (a továbbiakban: gazdasági elnökhelyettes) az Áht. és az Ávr. szerint a Hivatal gazdasági vezetőjeként irányítja és ellenőrzi a Hivatalt mint gazdasági szervezetet, felelős annak jogszerű és költséghatékony gazdálkodásáért. Feladatait az elnök közvetlen vezetése és ellenőrzése mellett látja el.
2.2.9.2. A gazdasági elnökhelyettes az Áht.-ban és végrehajtási rendeleteiben meghatározott feladatokat látja el a jogszabályokban, valamint a Hivatal gazdálkodási tárgyú belső irányítási eszközeiben meghatározott rend szerint. Felelős a Hivatal működésével kapcsolatos pénzügyi, számviteli, humánpolitikai, bér- és munkaügyi, informatikai, üzemeltetési, küldeménykezelési, jogi, igazgatási és beszerzési, vagyongazdálkodási, valamint a Hivatal hazai és európai uniós forrásból megvalósuló projektjeihez kapcsolódó feladatok ellátásáért. Ennek keretében különösen:
2.2.9.2.1. a Hivatal szervezeti egységeinek gazdálkodással összefüggő szakmai tevékenységéhez iránymutatást ad, ellenőrzi azt, adatszolgáltatást kér, és adatokat szolgáltat;
2.2.9.2.2. gazdasági intézkedéseket hoz;
2.2.9.2.3. felelős a Hivatal pénzügyi-gazdasági, ezen belül kiemelten a tervezési, végrehajtási, beszámolási, könyvvezetési és meghatározott ellenőrzési feladok jogszabályoknak megfelelő ellátásáért;
2.2.9.2.4. felelős az Áht.-ban, az Ávr.-ben és az Áhsz.-ben meghatározott, szolgáltatott adatok valódiságáért, a számviteli nyilvántartásokkal való szakmai és tartalmi egyezőségéért;
2.2.9.2.5. felelős a tervezéssel, az előirányzat-felhasználással, a hatáskörébe tartozó előirányzat-módosítással, az üzemeltetéssel, fenntartással, működtetéssel, beruházással, a vagyon használatával, hasznosításával, a munkaerő-gazdálkodással, a készpénzkezeléssel, a könyvvezetéssel és a beszámolási, valamint az adatszolgáltatással kapcsolatos, valamint az irányítása alá tartozó szervezeti egységekre kiterjedő feladatok jogszabályoknak megfelelő ellátásáért;
2.2.9.2.6. ellenjegyzése vagy az elnök által írásban kijelölt személy ellenjegyzése nélkül a Hivatalt terhelő gazdasági kihatású kötelezettség nem vállalható, követelés nem írható elő, és ilyen intézkedés nem tehető.
2.2.9.3. A gazdasági elnökhelyettes koordinálja a Hivatal funkcionális feladatainak jogszerű és szakszerű ellátását, és e vonatkozásban ellátja a Hivatal képviseletét. Ennek keretében irányítja
2.2.9.3.1. a Gazdasági Főosztályt;
2.2.9.3.2. a Jogi és Igazgatási Főosztályt;
2.2.9.3.3. az Üzemeltetési Főosztályt;
2.2.9.3.4. a Humánpolitikai Főosztályt;
2.2.9.3.5. a Projektmenedzsment Főosztályt.
2.2.9.4. A gazdasági elnökhelyettes
2.2.9.4.1. felel a vezetése alatt álló szervezeti egységek tevékenységének koordinációjáért, továbbá a feladatkörébe tartozó feladatok teljesítésért és ellenőrzéséért;
2.2.9.4.2. gondoskodik az irányítása alá tartozó szervezeti egységek ügyrendjének összehangolásáról;
2.2.9.4.3. felel a felelősségi körébe tartozó folyamatleírások, illetve a belső kontrollrendszer elemeinek kialakításért, működtetéséért;
2.2.9.4.4. rendszeres jelleggel tájékoztatja az elnököt a feladatok előrehaladásáról.
2.2.10. A köznevelési elnökhelyettes
2.2.10.1. Koordinálja a kormányhivatalok közreműködésével ellátott köznevelési feladatokat, és e vonatkozásokban ellátja a Hivatal képviseletét.
2.2.10.2. Felelős a tankönyvvé nyilvánítással és tankönyvjegyzékkel összefüggő feladatokért.
2.2.10.3. Az elnök rendszeres tájékoztatása mellett szakmai kapcsolatot tart az emberi erőforrások minisztériumának illetékes szervezeti egységeivel, valamint a feladatköréhez kapcsolódó szakmai szervezetekkel, hatóságokkal.
2.2.10.4. Ellátja a Hivatal közneveléssel kapcsolatos feladatait és e vonatkozásokban a Hivatal képviseletét. Ennek keretében irányítja:
2.2.10.4.1. a Köznevelési Programok Főosztályát,
2.2.10.4.2. a Pedagógiai-szakmai Szolgáltatások Koordinációs Főosztályát,
2.2.10.4.3. a Békéscsabai Pedagógiai Oktatási Központot,
2.2.10.4.4. a Budapesti Pedagógiai Oktatási Központot,
2.2.10.4.5. a Debreceni Pedagógiai Oktatási Központot,
2.2.10.4.6. az Egri Pedagógiai Oktatási Központot,
2.2.10.4.7. a Győri Pedagógiai Oktatási Központot,
2.2.10.4.8. a Kaposvári Pedagógiai Oktatási Központot,
2.2.10.4.9. a Miskolci Pedagógiai Oktatási Központot,
2.2.10.4.10. a Nemzetiségi Pedagógiai Oktatási Központot,
2.2.10.4.11. a Nyíregyházi Pedagógiai Oktatási Központot,
2.2.10.4.12. a Pécsi Pedagógiai Oktatási Központot,
2.2.10.4.13. a Salgótarjáni Pedagógiai Oktatási Központot,
2.2.10.4.14. a Szegedi Pedagógiai Oktatási Központot,
2.2.10.4.15. a Székesfehérvári Pedagógiai Oktatási Központot,
2.2.10.4.16. a Szolnoki Pedagógiai Oktatási Központot,
2.2.10.4.17. a Zalaegerszegi Pedagógiai Oktatási Központot
(a 2.2.10.4.3–2.2.10.4.17. pontban foglaltak a továbbiakban együtt: Pedagógiai Oktatási Központok),
2.2.10.4.18. a Tanügyigazgatási és Köznevelési Hatósági Főosztályt,
2.2.10.4.19. a Köznevelési Nyilvántartási Főosztályt,
2.2.10.4.20. a Köznevelési Elemzési Főosztályt.
2.2.10.5. A köznevelési elnökhelyettes irányítja a Köznevelési Fejlesztési Irodát.
2.2.10.6. A köznevelési elnökhelyettes
2.2.10.6.1. felel a vezetése alatt álló szervezeti egységek tevékenységének koordinációjáért, továbbá a feladatkörébe tartozó feladatok teljesítésért és ellenőrzéséért;
2.2.10.6.2. közreműködik a Hivatal köznevelési információs rendszerének tervezésében, fejlesztésében;
2.2.10.6.3. gondoskodik az irányítása alá tartozó szervezeti egységek ügyrendjének összehangolásáról;
2.2.10.6.4. felel a felelősségi körébe tartozó folyamatleírások, illetve a belső kontrollrendszer elemeinek kialakításért, működtetéséért;
2.2.10.6.5. rendszeres jelleggel tájékoztatja az elnököt a funkcionális és köznevelési feladatok előrehaladásáról;
2.2.10.6.6. a köznevelést érintő kiemelt fontosságú vagy EU-s projektek esetében szakmai felelőst jelöl ki, a főosztályok közötti együttműködést koordinálja, köznevelési szakmai fórumokat szervez.
2.2.11. A felsőoktatási elnökhelyettes
2.2.11.1. A felsőoktatási elnökhelyettes koordinálja a Hivatal felsőoktatással kapcsolatos feladatellátását, és e vonatkozásban ellátja a Hivatal képviseletét.
2.2.11.2. A felsőoktatási elnökhelyettes az elnök rendszeres tájékoztatása mellett szakmai kapcsolatot tart az Innovációs és Technológiai Minisztérium illetékes szervezeti egységeivel, valamint a feladatköréhez kapcsolódó szakmai szervezetekkel, hatóságokkal.
2.2.11.3. A felsőoktatási elnökhelyettes ellátja a Hivatal felsőoktatással kapcsolatos feladatait és e vonatkozásokban ellátja a Hivatal képviseletét. Ennek keretében irányítja:
2.2.11.3.1. a Felsőoktatási Felvételi Főosztályt,
2.2.11.3.2. a Magyar Állami Ösztöndíj Főosztályt,
2.2.11.3.3. a Felsőoktatási Nyilvántartási Főosztályt,
2.2.11.3.4. a Felsőoktatási Elemzési Főosztályt.
2.2.11.4. A felsőoktatási elnökhelyettes irányítja a Felsőoktatási Fejlesztési Irodát.
2.2.11.5. A felsőoktatási elnökhelyettes
2.2.11.5.1. felel a vezetése alatt álló szervezeti egységek tevékenységének koordinációjáért, továbbá a feladatkörébe tartozó feladatok teljesítésért és ellenőrzéséért;
2.2.11.5.2. koordinálja a Hivatal felsőoktatási információs rendszereinek tervezését, fejlesztését;
2.2.11.5.3. gondoskodik az irányítása alá tartozó szervezeti egységek ügyrendjének összehangolásáról;
2.2.11.5.4. felel a felelősségi körébe tartozó folyamatleírások, illetve a belső kontrollrendszer elmeinek kialakításáért, működtetéséért;
2.2.11.5.5. rendszeres jelleggel tájékoztatja az elnököt a funkcionális és felsőoktatási feladatok előrehaladásáról;
2.2.11.5.6. a felsőoktatást érintő kiemelt fontosságú vagy EU-s projektek esetében szakmai felelőst jelöl ki, a főosztályok közötti együttműködést koordinálja, felsőoktatási szakmai fórumokat szervez.
2.2.12. A tartalomfejlesztési és tankönyvkiadási elnökhelyettes
A tartalomfejlesztési és tankönyvkiadási elnökhelyettes felelős a tananyagfejlesztési, a tankönyv- és folyóiratkiadási, valamint az Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum (a továbbiakban: OPKM) feladatainak ellátásáért, és e vonatkozásban ellátja a Hivatal képviseletét. Ennek keretében irányítja:
2.2.12.1.1. az OPKM-et, amely főosztályi jogállású szervezeti egység,
2.2.12.1.2. a Tananyagfejlesztési Főosztályt,
2.2.12.1.3. a Tankönyvkiadási Főosztályt.
2.2.12.2. Az elnök rendszeres tájékoztatása mellett szakmai kapcsolatot tart az Emberi Erőforrások Minisztériumának illetékes szervezeti egységeivel, valamint a feladatköréhez kapcsolódó szakmai szervezetekkel, hatóságokkal.
2.2.12.3. A tartalomfejlesztési és tankönyvkiadási elnökhelyettes
2.2.12.3.1. felel a vezetése alatt álló szervezeti egységek tevékenységének koordinációjáért, továbbá a feladatkörébe tartozó feladatok teljesítésért és ellenőrzéséért;
2.2.12.3.2. gondoskodik az irányítása alá tartozó szervezeti egységek ügyrendjének összehangolásáról;
2.2.12.3.3. felel a felelősségi körébe tartozó folyamatleírások, illetve a belső kontroll rendszer elemeinek kialakításáért, működtetéséért;
2.2.12.3.4. rendszeresen tájékoztatja az elnököt a funkcionális és szakmai feladatok előrehaladásáról;
2.2.12.3.5. a tankönyvfejlesztést, tankönyv- és folyóiratkiadást, valamint a muzeális és könyvtári feladatokat érintő kiemelt fontosságú vagy EU-s projektek esetében szakmai felelőst jelöl ki, a főosztályok közötti együttműködést koordinálja, szakmai fórumokat szervez.

2.3. A főosztályvezető
2.3.1. A főosztályvezető a jogszabályoknak és szakmai követelményeknek megfelelően közvetlenül az elnök vagy az elnökhelyettes irányítása alapján vezeti a főosztályt, dönt a főosztály feladatkörébe, illetve átruházott hatáskörébe utalt ügyekben.
2.3.2. A főosztályvezető a Kit. szerinti főosztályvezetői álláshelyre kinevezett kormánytisztviselő.
2.3.3. A főosztályvezető
2.3.3.1. felelős a vezetése vagy irányítása alatt álló főosztály működéséért, továbbá a feladatkörébe utalt feladatok teljesítéséért és ellenőrzéséért;
2.3.3.2. vezeti vagy irányítja és ellenőrzi a főosztály munkáját, ennek keretében meghatározza a főosztály munkatervét, és megállapítja a főosztály időszaki feladatait, rendszeresen beszámoltatja a főosztály munkatársait, ellenőrzi az ügyintézés szakszerűségét és a határidők betartását;
2.3.3.3. a Szabályzattal összhangban gondoskodik a főosztály ügyrendjének elkészítéséről és folyamatos aktualizálásáról;
2.3.3.4. felel a felelősségi körébe tartozó folyamatleírások, illetve a belső kontroll rendszer elemeinek elkészítéséért, folyamatos karbantartásáért;
2.3.3.5. átruházott munkáltatói jogkört gyakorol az irányítása vagy vezetése alatt álló főosztály dolgozói vonatkozásában, a 2. függelék I. pont 7.2. alpontja szerint;
2.3.3.6. átruházott kiadmányozási jogkört gyakorol az irányítása vagy vezetése alatt álló főosztály feladatkörébe tartozó ügyekben, a 2. függelék II. pont 16. alpontja szerint;
2.3.3.7. – a Pedagógiai Oktatási Központok főosztályvezetői kivételével – ellátja az elnökhelyettes helyettesítését a 2. függelék III. pont 20–21. alpontja szerint, a feladatkörét érintő kérdésekben képviseli a főosztályt, külön felhatalmazás alapján eljár a Hivatal képviseletében;
2.3.3.8. felelős az általa irányított szervezeti egység felelősségi körébe tartozó folyamatleírások, illetve belső kontrollrendszer elemeinek elkészítéséért, elnök vagy elnökhelyettes elé terjesztéséért, valamint az elnök által jóváhagyott folyamatleírások, illetve a belső kontrollrendszer elemeinek folyamatos karbantartásáért;
2.3.3.9. – a Pedagógiai Oktatási Központok főosztályvezetői kivételével – az elnök vagy a főosztályvezető irányítását ellátó elnökhelyettes folyamatos tájékoztatása mellett szakmai kapcsolatot tart az Emberi Erőforrások Minisztériuma illetékes szervezeti egységeivel, valamint a feladatköréhez kapcsolódó szakmai szervezetekkel, hatóságokkal;
2.3.3.10. tevékenységéről rendszeresen beszámol az elnöknek, illetve az irányítását ellátó elnökhelyettesnek, a Pedagógiai Oktatási Központok főosztályvezetői – a köznevelési elnökhelyettes egyidejű tájékoztatása mellett – a Pedagógiai-szakmai Szolgáltatások Koordinációs Főosztálya főosztályvezetőjének;
2.3.3.11. közreműködik az elnökhelyettes vagy az elnök feladatainak ellátásában.

2.4. Az osztályvezető
2.4.1. Az osztályvezető a Kit. szerinti osztályvezetői álláshelyre kinevezett kormánytisztviselő.
2.4.2. Az osztályvezető tevékenységét főosztályvezető irányítja.
2.4.3. Az osztályvezető közreműködik az elnökhelyettes, a főosztályvezető feladatainak ellátásában.
2.4.4. Az osztályvezető
2.4.4.1. a főosztályvezető irányítása mellett vezeti a főosztály osztály jogállású szervezeti egységét, felelős annak működéséért;
2.4.4.2. a feladatkörét érintő kérdésekben képviseli az osztályt;
2.4.4.3. felel a felelősségi körébe tartozó folyamatleírások, illetve a belső kontrollrendszer elemeinek elkészítéséért, folyamatos karbantartásáért;
2.4.4.4. átruházott munkáltatói jogkört gyakorol a vezetése alatt álló szervezeti egység dolgozói vonatkozásában, a 2. függelék I. pont 7.3. alpontja szerint;
2.4.4.5. átruházott kiadmányozási jogkört gyakorol a vezetése alatt álló szervezeti egység feladatkörébe tartozó ügyekben, a 2. függelék II. pont 17. alpontja szerint;
2.4.4.6. ellátja a főosztályvezető helyettesítését a 2. függelék III. pont 21. alpontja szerint, a Szabályzattal összhangban közreműködik a főosztály ügyrendjének elkészítésében;
2.4.4.7. az osztályvezetői feladatokon kívül végzi a főosztály, illetve az osztály feladatkörébe tartozó egyéb feladatokat az ügyrendben foglaltak szerint, valamint a beosztási okiratban megjelölt egyéb feladatait;
2.4.4.8. tevékenységéről rendszeresen beszámol a főosztályvezetőnek.
2.4.5. Az irodavezetők az osztályvezetőkre vonatkozó szabályok szerint járnak el azzal, hogy tevékenységüket az elnök, a területileg illetékes elnökhelyettes, illetve a főosztályvezető irányítja.

2.5. Az ügyintéző
2.5.1. Az ügyintéző érdemi döntésre előkészíti a beosztási okiratban megjelölt feladatai közé utalt ügyeket. Feladata ezen túl minden olyan ügy felelősségteljesen és önállóan történő döntésre való előkészítése, amelyet hivatali felettese esetenként vagy időszakosan a feladatkörébe utal.
2.5.2. Az ügyintéző
2.5.2.1. feladatait alapvetően önállóan, kezdeményezően, a felettesétől kapott útmutatások, továbbá a tényállás és az érdekeltek álláspontjának tisztázása alapján – a jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök, a hivatal belső irányítási eszközei, az ügyviteli szabályok és közvetlen vezetője utasításának megtartásával – köteles végrehajtani;
2.5.2.2. az eredményes munka érdekében tanulmányoznia és ismernie kell minden olyan jogszabályt, közjogi szervezetszabályozó eszközt, belső irányítási eszközt, szakmai előírást és egyéb rendelkezést, amely a színvonalas ügyintézéshez, illetve a végrehajtás megszervezéséhez és ellenőrzéséhez szükséges;
2.5.2.3. ügyintézői álláshelyre besorolt kormánytisztviselő látja el a főosztályvezető, illetve az osztályvezető helyettesítését a 2. függelék III. pont 19., 21–22. alpontja szerint.
2.5.3. A munkavállaló feladatait a jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök, belső irányítási eszközök, a munkaköri leírása és a közvetlen vezető utasítása szerint látja el.

IV. FEJEZET
A SZERVEZETI EGYSÉGEK FELADATAI

1. Az elnök közvetlen irányítása alatt álló szervezeti egységek

1.1. Belső Ellenőrzési Főosztály
1.1.1. A Belső Ellenőrzési Főosztály (az 1.1. alpont alkalmazásában a továbbiakban: Főosztály) az elnök közvetlen irányítása alatt álló, főosztály jogállású, önálló szervezeti egység, amely ellátja a Hivatal belső ellenőrzési feladatait.
1.1.2. A Főosztály tevékenységét a vonatkozó jogszabályok, a nemzetközi belső ellenőrzési standardok, az államháztartásért felelős miniszter által közzétett módszertani útmutatók és kézikönyvminta alapján, a Belső Ellenőrzési Kézikönyv szerint végzi. Az ellenőrzési feladatok, tevékenység tekintetében a Bkr. az irányadó.
1.1.3. A belső ellenőrzés szabályszerűségi, pénzügyi, rendszer- és teljesítmény-ellenőrzéseket, informatikai ellenőrzéseket, utóellenőrzéseket, valamint tanácsadási tevékenységet végez.
1.1.4. A belső ellenőrzés bizonyosságot adó és tanácsadó tevékenység, amely keretében a belső ellenőr a jogszabályoknak és a belső szabályzatoknak való megfelelést, a tervezést, a gazdálkodást és a közfeladatok ellátását vizsgálva megállapításokat és javaslatokat fogalmaz meg az elnök részére. A belső ellenőrzés tevékenysége kiterjed a Hivatal minden tevékenységére, különösen a költségvetési bevételek és kiadások tervezésének, felhasználásának és elszámolásának, valamint az eszközökkel és a forrásokkal való gazdálkodás vizsgálatára. A belső ellenőr bizonyosságot adó ellenőrzési és tanácsadási tevékenységen kívül más tevékenység végrehajtásába nem vonható be.
1.1.5. A belső ellenőrzés bizonyosságot adó tevékenysége körében ellátandó feladatai:
1.1.5.1. elemzi, vizsgálja és értékeli a belső kontrollrendszerek kiépítésének, működésének jogszabályoknak és szabályzatoknak való megfelelését, valamint működésének gazdaságosságát, hatékonyságát és eredményességét;
1.1.5.2. elemzi és vizsgálja a rendelkezésre álló erőforrásokkal való gazdálkodást, a vagyon megóvását és gyarapítását, valamint az elszámolások megfelelőségét, a beszámolók valódiságát;
1.1.5.3. a vizsgált folyamatokkal kapcsolatban megállapításokat, következtetéseket és javaslatokat fogalmaz meg a kockázati tényezők, hiányosságok megszüntetése, kiküszöbölése vagy csökkentése, a szabálytalanságok megelőzése, illetve feltárása érdekében, valamint a Hivatal működése eredményességének növelése és a belső kontrollrendszerek javítása, továbbfejlesztése érdekében;
1.1.5.4. nyilvántartja és nyomon követi az ellenőrzési jelentések alapján megtett intézkedéseket.
1.1.6. Tanácsadási tevékenysége körében:
1.1.6.1. ellátja a Hivatalon belül a nemzetközi belső ellenőrzési standardok és a Belső Ellenőrzési Kézikönyvben rögzítettek szerint a tanácsadási tevékenységet.
1.1.7. A belső ellenőrzés feladatai továbbá:
1.1.7.1. az általa elvégzett ellenőrzésekről rendszerezett nyilvántartást vezet, eleget tesz az éves beszámolási kötelezettségnek;
1.1.7.2. elvégzi a belső ellenőrzési tevékenység minőségértékelését;
1.1.7.3. kapcsolatot tart az Emberi Erőforrások Minisztériuma Belső Ellenőrzési Főosztályával és más ellenőrzési szervekkel, valamint a tárcák ellenőrzési feladatait ellátó szervezeti egységekkel, szükség szerint ellátja a Hivatal képviseletét a belső ellenőrzéssel kapcsolatos bizottságokban, tanácskozásokon;
1.1.7.4. figyelemmel kíséri a külső szervek Hivatalnál folytatott vizsgálatait, a vizsgálatok összefoglaló jelentéseinek megállapításaira és javaslataira tett intézkedéseket.

1.2. Magyar Ekvivalencia és Információs Központ
1.2.1. A Magyar Ekvivalencia és Információs Központ (az 1.2. alpont alkalmazásában a továbbiakban: Főosztály) az elnök közvetlen irányítása alatt álló, főosztály jogállású, önálló szervezeti egység, amely ellátja a Hivatal külföldi bizonyítványok és oklevelek elismerésével kapcsolatos feladatait.
1.2.2. A Főosztály
1.2.2.1. ellátja az alap- és középfokú iskolai bizonyítványok, szakiskolai bizonyítványok, valamint a felsőfokú oklevelek és tudományos fokozatok által tanúsított végzettségi szint, továbbá az alap-, közép- és felsőfokú szakképesítések és a felsőfokú végzettséghez kapcsolódó szakképzettségek elismerésével kapcsolatos feladatokat;
1.2.2.2. ellátja a külföldi bizonyítványok és oklevelek nyelvvizsga-egyenértékűségével kapcsolatos feladatokat;
1.2.2.3. ellátja a bel- és külföldi szervek és személyek számára a külföldi oktatási rendszerekről, a külföldi felsőoktatási intézményekről, a felsőfokú végzettséget tanúsító oklevelek megszerzésének feltételeiről szóló tájékoztatással kapcsolatos feladatokat;
1.2.2.4. ellátja a magyar oktatási rendszerről történő hivatalos információ szolgáltatásával és a külföldi hatóságoknak, szakmai szervezeteknek a magyar bizonyítványok és oklevelek megszerzésének feltételeiről történő tájékoztatásával kapcsolatos feladatokat;
1.2.2.5. ellátja a külföldi hivatalos eljárásban való felhasználás céljából a hazai oktatási intézményekben folytatott tanulmányokról, illetve hazai végzettséget tanúsító bizonyítványokról, oklevelekről és a hazai szakmai gyakorlatról szóló hatósági bizonyítvány kiállításával kapcsolatos feladatokat;
1.2.2.6. ellátja az ENIC és NARIC hálózati tagságból adódó feladatokat;
1.2.2.7. ellátja a más államok és nemzetközi szervezetek ekvivalencia-ügyekkel foglalkozó központjaival való kapcsolattartással és együttműködéssel kapcsolatos feladatokat;
1.2.2.8. közreműködik a külföldi felsőoktatási intézmények magyarországi működésének, képzésindításának, valamint az Nftv. 77. § (4) bekezdése szerinti képzésindítás engedélyezési és nyilvántartásba vételi eljárása során;
1.2.2.9. a magyar felsőoktatás megismertetésével kapcsolatos tanfolyamokat és koordinációs értekezleteket szervez;
1.2.2.10. betölti az európai uniós jog alapján a munkavállalás céljából történő elismerés nemzeti információs központjának szerepét;
1.2.2.11. vezetője ellátja a szakmai képesítések elismerésére vonatkozó európai uniós irányelvek nemzeti koordinátori teendőit.

1.3. Információbiztonsági Iroda
1.3.1. Működteti az Oktatási Hivatal információbiztonsági keretrendszerét.
1.3.2. Rendszeres ellenőrzéseket és teszteket végez az információbiztonsági szabályzatok betartásával kapcsolatban.
1.3.3. Az állami és önkormányzati szervek elektronikus információbiztonságáról szóló 2013. évi L. törvényben foglalt előírások teljesítésével kapcsolatban:
1.3.3.1. gondoskodik a szervezet elektronikus információs rendszereinek biztonságával összefüggő tevékenységek jogszabályokkal való összhangjának megteremtéséről és fenntartásáról,
1.3.3.2. elvégzi vagy irányítja ezen tevékenységek tervezését, szervezését, koordinálását és ellenőrzését,
1.3.3.3. előkészíti a szervezet elektronikus információs rendszereire vonatkozó informatikai biztonsági szabályzatot,
1.3.3.4. előkészíti a szervezet elektronikus információs rendszereinek biztonsági osztályba sorolását és a szervezet biztonsági szintbe történő besorolását,
1.3.3.5. véleményezi az elektronikus információs rendszerek biztonsága szempontjából a szervezet e tárgykört érintő szabályzatait és szerződéseit,
1.3.3.6. kapcsolatot tart a hatósággal és a kormányzati eseménykezelő központtal.

1.4. Elnöki Titkárság
1.4.1. Az Elnöki Titkárság (az 1.4. alpont alkalmazásában a továbbiakban: Főosztály) az elnök közvetlen irányítása alatt álló, főosztály jogállású, önálló szervezeti egység.
1.4.2. A Főosztály belső tagozódását az 1. függelék tartalmazza.
1.4.3. A Főosztály ellátja az oktatásirányításhoz kapcsolódó stratégiák Hivatalt érintő feladatainak koordinálását.
1.4.4. A Főosztály
1.4.4.1. gondoskodik a beérkező iratok feldolgozásáról, az elnök döntése esetén annak intézéséről, továbbításáról, a titkársági ügyviteli munka megszervezéséről, az elnök hivatalos programjának szervezéséről és nyilvántartásáról, figyelemmel kíséri az elnök által kiadott feladatok határidőben történő végrehajtását;
1.4.4.2. az iratforgalom Hivatalon belüli irányítása útján közreműködik az egyes szervezeti egységeknél zajló szakmai feladatellátás nyomon követésében;
1.4.4.3. részt vesz az elnök által kért szakmai anyagok előkészítésében, egyeztetésében, koordinálja azok előkészítését;
1.4.4.4. szervezi, koordinálja az elnök által tartott értekezleteket, és gondoskodik az értekezletek technikai lebonyolításával kapcsolatos feladatokról;
1.4.4.5. koordinálja a Hivatalon belül állandó vagy eseti jelleggel felmerülő horizontális feladatokat, különös tekintettel a köznevelési és felsőoktatási szakterületet egyaránt érintő projektek szakmai koordinálása vonatkozásában;
1.4.4.6. ellátja mindazon ügyeket, amelyeket az elnök állandó vagy eseti jelleggel a feladat- és hatáskörébe utal.
1.4.5. A Főosztály a projekt- és eljárásmonitoring feladatai keretében
1.4.5.1. rendszeresen monitoring alá vonja a Hivatal projektjeinek megvalósulását, azok előrehaladásáról jelentést készít;
1.4.5.2. innovatív javaslatokat fogalmaz meg a Hivatal különféle eljárásai kapcsán, fejlesztéseket, változtatásokat javasol.

1.5. Kommunikációs és Nemzetközi Kapcsolatok Főosztály
1.5.1. A Kommunikációs és Nemzetközi Kapcsolatok Főosztály (az 1.5. alpont alkalmazásában a továbbiakban: Főosztály) az elnök közvetlen irányítása alatt álló, főosztály jogállású, önálló szervezeti egység.
1.5.2. A Főosztály belső tagozódását az 1. függelék tartalmazza.
1.5.3. A Főosztály az V. fejezet 12. pontja szerint koordinálja a Hivatal belső és külső kapcsolattartásával összefüggő tevékenységeit.
1.5.4. A Főosztály nemzetközi feladatai:
1.5.4.1. ellátja a hazai és nemzetközi szakmai kapcsolatok fenntartásához, bővítéséhez, a hazai képviselet ellátásához kötődő nemzetközi szakértői együttműködésekkel kapcsolatos feladatokat, különös tekintettel az európai uniós oktatási együttműködésre;
1.5.4.2. a Hivatal Nemzetközi Kapcsolattartási Szabályzata alapján ellátja a Hivatal külföldi kiküldetéseivel és külföldi vendégfogadásával kapcsolatos szakmai támogató és információ-rendszerező feladatokat;
1.5.4.3. biztosítja és támogatja a Hivatal részéről a magyar képviseletet a nemzetközi szervezetek, különösen is a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet (Organisation for Economic Co-operation and Development, a továbbiakban: OECD), az Európai Bizottság és az Európa Tanács oktatási vonatkozású munkacsoportjaiban, ellátja a munkacsoportokban való tagságból adódó feladatokat:
1.5.4.3.1. részt vesz az OECD INES (Indicators of Education Systems) munkacsoportjának munkájában;
1.5.4.3.2. részt vesz az OECD NESLI (Network for the Collection and Adjudication of System-Level Descriptive Information on Educational Structures, Policies and Practices) munkacsoportjának munkájában;
1.5.4.3.3. részt vesz az OECD INES LSO (INES Network on Labour Market, Economic and Social Outcomes of Learning) munkacsoportjának munkájában;
1.5.4.3.4. részt vesz az Európai Bizottság SGIB (Standing Group on Indicators and Benchmarks) munkacsoportjának, és annak ad-hoc munkacsoportjainak munkájában;
1.5.4.3.5. részt vesz az Európa Tanács EHEA (European Higher Education Area) munkacsoportjának munkájában.
1.5.4.4. biztosítja a Hivatal részvételét az európai oktatási integrációs folyamatokat támogató, és az európai oktatási együttműködés keretében zajló tevékenységekben és nemzetközi projektekben:
1.5.4.4.1. ellátja az Európai Képesítési Keretrendszer (a továbbiakban: EKKR) Nemzeti Koordinációs Pont (a továbbiakban: NKP) feladatait, valamint a magyar képviseletet az EKKR NKP Hálózatban;
1.5.4.4.2. ellátja az Eurydice Program feladatait, valamint a magyar képviseletet az Eurydice Hálózatban;
1.5.4.4.3. koordinálja a feladatköréhez rendelt projektek végrehajtásához szükséges tevékenységeket, és ellátja a projektek támogató felé történő képviseletét;
1.5.4.4.4. közreműködik a feladatköréhez rendelt projektek szerződésszerű, szakmailag indokolt és megfelelő színvonalú, támogatási szerződésben foglalt határidőben történő megvalósításában és lebonyolításában;
1.5.4.4.5. koordinálja és támogatja a feladatköréhez rendelt projektek keretében megvalósuló tevékenységeket, szükség szerint kapcsolatot tart a Hivatal illetékes szervezeti egységeivel a projektek pénzügyi és beszerzési vonatkozásában;
1.5.4.4.6. közreműködik az egyes projektek zárásával, illetve a fenntartási kötelezettség időtartama alatt azok fenntartásával kapcsolatos feladatok ellátásában.
1.5.4.5. az Emberi Erőforrások Minisztériuma koordinációja mellett közreműködik az európai uniós oktatás és képzés stratégiai keret végrehajtását támogató „nyitott koordinációs eljárás” keretében működő munkacsoportok és képviselőik munkájának segítésében, a hazai szakmai álláspont kidolgozásában;
1.5.4.6. közreműködik az európai uniós átláthatósági eszközök fejlesztésében és azok hazai megvalósításában:
1.5.4.6.1. ellátja az EKKR Tanácsadó Testület magyar képviseletéből adódó feladatokat, valamint biztosítja a magyar képviseletet az EKKR Tanácsadó Testületében;
1.5.4.6.2. előkészíti és szervezi a tárcaközi Magyar Képesítési Keretrendszer (a továbbiakban: MKKR) Szakmai Munkacsoportjának (a továbbiakban: SZMCS) üléseit, ellátja az MKKR SZMCS titkársági feladatait;
1.5.4.6.3. közreműködik az MKKR-rel kapcsolatos előterjesztések és döntések szakmai előkészítésében;
1.5.4.6.4. ellátja az EKKR-hez illeszkedő és az MKKR-ről szóló koordinációs, adat- és információgyűjtési, valamint tájékoztatási feladatokat.
1.5.4.7. közreműködik az európai és nemzetközi oktatási együttműködésből fakadó monitoring, értékelési és beszámolási feladatok, valamint az európai és nemzetközi adatszolgáltatási, statisztikai és indikátor programok megvalósításában:
1.5.4.7.1. közreműködik a nemzetközi rendszeres és eseti oktatási tárgyú statisztikai adatszolgáltatások feladatainak és az oktatási tárgyú nemzetközi kiadványok véleményezési feladatainak ellátásában a minisztériumok és a Központi Statisztikai Hivatal (a továbbiakban: KSH) szervezeti egységeivel együttműködve;
1.5.4.7.2. közreműködik az állami intézmények oktatási-pénzügyi statisztikai adatainak feldolgozásában, elemzésében a minisztériumok és a KSH szervezeti egységeivel együttműködve.
1.5.4.8. előkészíti és szervezi az Oktatási Indikátor Munkacsoport (a továbbiakban: IMCS) üléseit, ellátja az IMCS titkársági feladatait;
1.5.4.9. támogatja a Hivatal nemzetközi funkcióit és feladatellátásait, különös tekintettel az idegen nyelvi kompetenciát igénylő megjelenésekre és kapcsolattartásra, ennek keretében:
1.5.4.9.1. közreműködik a Hivatal angol nyelvű honlapjainak tartalomfejlesztésében, valamint szakmailag felügyeli és tartalommal látja el a Hivatal MKKR aloldalát;
1.5.4.9.2. szakmai támogatást nyújt fordítási és tolmácsolási feladatok, idegen nyelvi lektorálás vonatkozásában;
1.5.4.9.3. szakmai támogatást nyújt a fordítói és tolmácsolási beszerzések előkészítésében és lebonyolításában.
1.5.4.10. áttekinti és módszertanilag támogatja a nemzetközi vonatkozású szakmai kérdéseket, azok kapcsán célzott kutatásokat végez.
1.5.5. A Főosztály média- és sajtótevékenységgel összefüggő feladatai:
1.5.5.1. ellátja a média- és sajtófeladatok szervezését és teljesítését, ennek keretében az elnök előzetes engedélyezésével:
1.5.5.1.1. a nyilatkozati rendnek megfelelően sajtótájékoztatást, sajtómegjelenést, PR-aktivitást és sajtóeseményt szervez;
1.5.5.1.2. szakmai kapcsolatot tart az Emberi Erőforrások Minisztériuma és az Innovációs és Technológiai Minisztérium illetékes szervezeti egységeivel, valamint a feladatkörhöz kapcsolódó szakmai szervezetekkel, államigazgatási szervekkel;
1.5.5.1.3. kapcsolatot tart a sajtóval a kapcsolattartás rendje szerint;
1.5.5.1.4. felméri, szakmailag támogatja és ütemezi a média- és sajtótevékenységet érintő igényeket, gondoskodik azok ellátásáról;
1.5.5.1.5. összeállítja a sajtóanyagokat, koordinálja és megválaszolja a sajtómegkereséseket;
1.5.5.1.6. tervezi, szakmailag támogatja és szervezi a Hivatal belső kommunikációs tevékenységeit.
1.5.5.2. gondoskodik a rendszeres sajtószemle összeállításáról;
1.5.5.3. szerkeszti a Hivatal belső hírlevéltartalmait a belső informatikai felületen való közzétételre;
1.5.5.4. biztosítja és koordinálja a rendezvények külső kommunikációját;
1.5.5.5. biztosítja a rendezvények belső kommunikációját a Hivatal belső informatikai felületén;
1.5.5.6. elkészíti a Hivatal éves kommunikációs tervét, igény szerinti kommunikációs ütemtervet, válságkommunikációs tervet, valamint kommunikációs stratégiát állít össze, és közreműködik azok megvalósításában;
1.5.5.7. szakmai támogatást nyújt a média- és sajtótevékenységhez kapcsolódó beszerzések előkészítésében és lebonyolításában, különösen a médiamegjelenés és tartalomszolgáltatás vonatkozásában;
1.5.5.8. tervezi és koordinálja a média- és sajtótevékenységhez kapcsolódó szerződések teljesítését, kapcsolatot tart a szerződéses partnerekkel, kiállítja a teljesítési dokumentációt;
1.5.5.9. gondoskodik a szükség szerinti fotó- és mozgóképi médiaanyag elkészítéséről;
1.5.5.10. tervezi, szervezi és koordinálja a médiatartalmak előállításával, bemutatásával és versenyeztetésével kapcsolatos rendezvényeket;
1.5.5.11. ellátja az arculattervezéshez kapcsolódó feladatokat, és biztosítja az arculati elemek felhasználhatóságát;
1.5.5.12. grafikai és komplex webtervezési feladatokat lát el;
1.5.5.13. biztosítja a rendezvényeken való megjelenést arculati elemekkel ellátott PR-anyagokkal.
1.5.6. A Főosztály honlap- és kiadványszerkesztési feladatai:
1.5.6.1. A Hivatal Honlapkezelési szabályzata szerinti szerkesztőségi feladatai körében a Hivatal szervezeti egységeivel együttműködésben ellátja a Hivatal központi portáljának, konferenciaregisztrációs aloldalának és belső informatikai felületének szerkesztőségi feladatait, ennek keretében:
1.5.6.1.1. szerkeszti, publikálja és aktualizálja a szöveges, képi és egyéb letölthető tartalmakat;
1.5.6.1.2. ellátja a közérdekű adatok közzétételével kapcsolatos feladatokat az adatvédelmi felelős közreműködésével;
1.5.6.1.3. szakmai támogatást nyújt a honlapszerkesztési kommunikációs igények meghatározásában, ütemezésében és teljesítésében;
1.5.6.1.4. kialakítja és üzemelteti a rendezvények és egyéb, jelentkeztetést igénylő események regisztrációs felületeit;
1.5.6.1.5. közreműködik a publikált tartalmak archiválásában, az archiválandó tartalmak rendszerezésében és kezelésében;
1.5.6.1.6. szakmai javaslatokat fogalmaz meg a honlap szerkesztő- és felhasználói felületének javításáról és fejlesztéséről a honlapüzemeltetés és -fejlesztés optimalizálása érdekében.
1.5.6.2. A Főosztály kiadványszerkesztési feladatai keretében:
1.5.6.2.1. ellátja szövegtartalmak szöveggondozási, nyelvi lektorálási, valamint tördelési igényeit, ennek keretében:
1.5.6.2.2. ellátja a Hivatal illetékes szervezeti egységeivel együttműködésben a felelős szerkesztőségi feladatokat;
1.5.6.2.3. szakmai támogatást nyújt a kiadvány- és olvasószerkesztési kommunikációs igények meghatározásában és teljesítésében;
1.5.6.2.4. szakmai támogatást nyújt a nyomdai tevékenységhez kapcsolódó beszerzések előkészítésében és lebonyolításában;
1.5.6.2.5. tervezi és koordinálja a nyomdai tevékenységhez kapcsolódó szerződések teljesítését, kapcsolatot tart a szerződéses partnerekkel, kiállítja a teljesítési dokumentációt;
1.5.6.2.6. nyelvileg gondozza a Hivatal illetékes szervezeti egységeivel együttműködésben a Hivatal központi portáljának és belső informatikai felületének szövegtartalmait.
1.5.7. A Főosztály rendezvényszervezési feladatai:
1.5.7.1. biztosítja a rendezvények szakmai támogatását, a Hivatal illetékes szakterületeivel együttműködésben tervez, szervez és lebonyolít rendezvényeket, adott esetben közreműködik rendezvények előkészítésében és megvalósításában, szakmai támogatást nyújt rendezvényszervezési igények felmérésében, meghatározásában, szakmai ütemezésében;
1.5.7.2. a Hivatal illetékes szakterületével együttműködésben tervezi és szervezi a rendszeres és alkalmi országos tájékoztató rendezvényeket;
1.5.7.3. a Hivatal illetékes szakterületével együttműködésben tervezi és szervezi a rendszeres és alkalmi díjkiosztó eseményeket;
1.5.7.4. tervez és szervez hivatali koherenciát erősítő eseményeket, különös tekintettel a munkavállalói elégedettséget elősegítő rendezvényekre;
1.5.7.5. szakmai támogatást nyújt a Hivatal protokolláris belföldi vendégfogadása, vendéglátása szervezésében és lebonyolításában;
1.5.7.6. szakmai támogatást nyújt a Hivatal Nemzetközi Kapcsolattartási Szabályzata szerint megvalósuló külföldi vendégfogadás, vendéglátás szervezésében és lebonyolításában;
1.5.7.7. szakmai támogatást nyújt cateringhez és a promócióhoz kapcsolódó beszerzések előkészítésében és lebonyolításában;
1.5.7.8. gondoskodik rendezvények helyszín, catering, promóció, valamint rendezvénytechnikai eszközöket érintő igényeiről;
1.5.7.9. tervezi és koordinálja a feladatköréhez rendelt rendezvények cateringhez és promócióhoz kapcsolódó szerződéseinek teljesítését, kapcsolatot tart a szerződéses partnerekkel, kiállítja a teljesítési dokumentációt;
1.5.7.10. rendezvények vonatkozásában kapcsolatot tart és szakmai egyeztetést folytat a Hivatal illetékes szervezeti egységeivel, protokolláris és további partnereivel, államigazgatási szervekkel;
1.5.7.11. ellenőrzi és biztosítja a feladatköréhez rendelt rendezvényeken a megfelelő protokoll érvényesülését;
1.5.7.12. gondoskodik a feladatköréhez rendelt rendezvények vendégeinek meghívásáról, előadók és kiemelt fontosságú személyek felkéréséről, tájékoztatásáról, fogadásáról és részvételéről;
1.5.7.13. gondoskodik a Hivatal arculatának és az adott rendezvény profiljának szakmailag megfelelő rendezvénytér tervezéséről és kialakításáról;
1.5.7.14. gondoskodik a rendezvények fotódokumentációjának elkészítéséről és archiválásáról;
1.5.7.15. elkészíti, ellenőrzi és aktualizálja a feladatköréhez rendelt rendezvények megvalósítását biztosító ütemtervet és dokumentációt, egységesen tárolja a keletkező rendezvényszervezési vonatkozású iratokat és ügyiratokat.

1.6. Oktatási Nyilvántartási Központ
1.6.1. Az Oktatási Nyilvántartási Központ (az 1.6. alpont alkalmazásában a továbbiakban: Főosztály) az elnök közvetlen irányítása alatt álló, főosztály jogállású, önálló szervezeti egység, amely ellátja a Hivatal oktatási nyilvántartással kapcsolatos nyilvántartási feladatait továbbá az oktatási igazolványokkal kapcsolatos hatósági feladatait.
1.6.2. A Főosztály oktatási nyilvántartással kapcsolatos feladatai keretében
1.6.2.1. biztosítja a köznevelési intézmények, felsőoktatási intézmények, nyelvvizsga központok és egyéb szervek jogszabályok által előírt adatbejelentési kötelezettségének teljesítését, szabályozza, minőségbiztosítási előírás alapján eljárás alá vonja és értékeli az intézményi adatközlés teljességét és pontosságát;
1.6.2.2. nyilvántartja és kezeli a vonatkozó jogszabályok által előírt adatköröket;
1.6.2.3. az adatbejelentés támogatásához ügyfélszolgálatot biztosít;
1.6.2.4. felügyeli és koordinálja a személyiadat- és lakcímnyilvántartást kezelő szervtől és az összerendelési nyilvántartáson keresztül történő, a személyazonosító jel helyébe lépő azonosítási módokról és az azonosító kódok használatáról szóló 1996. évi XX. törvény 10/C. § (2) bekezdése szerinti azonosítók képzésére jogosult adatkezelőktől történő adatigénylést;
1.6.2.5. szakmailag felügyeli az oktatásiazonosító-osztás folyamatát;
1.6.2.6. szakmai szempontból meghatározza a személyi nyilvántartással szemben támasztott követelményeket.
1.6.3. A Főosztály oktatási igazolványokkal kapcsolatos feladatai keretében
1.6.3.1. ellátja az oktatási igazolványok előállításával kapcsolatos, a Hivatalt érintő feladatokat;
1.6.3.2. együttműködik a Tájékoztatási Osztállyal, a diákigazolványokkal összefüggő igazolások és érvényesítő matricák kiadásával, valamint a tájékoztatással kapcsolatos feladatainak ellátásában,
1.6.3.3. együttműködik az oktatási igazolványok kibocsátásában, valamint az oktatási igazolványokhoz köthető kedvezmények szervezésében közreműködő szervezetekkel, koordinálja azok feladatellátását;
1.6.3.4. a European Youth Card Association nemzetközi szervezet tagjaként együttműködik az EYCA magyarországi képviseletével.

2. A gazdasági elnökhelyettes irányítása alatt álló szervezeti egységek

2.1. Gazdasági Főosztály
2.1.1. A Gazdasági Főosztály (a 2.1. alpont alkalmazásában a továbbiakban: Főosztály) a gazdasági elnökhelyettes irányítása alatt álló, főosztály jogállású, önálló szervezeti egység, amely ellátja a Hivatal költségvetésének tervezésével, az előirányzatok módosításának, átcsoportosításának, felhasználásának (a továbbiakban együtt: gazdálkodás) végrehajtásával, az adatszolgáltatással, a beszámolással, a vagyon használatával, védelmével összefüggő feladatokat a pénzügyi és számviteli rend betartása mellett.
2.1.2. A Főosztály belső tagozódását az 1. függelék tartalmazza.
2.1.3. A Főosztály pénzügyi feladatai vonatkozásában:
2.1.3.1. felelős a pénzügyi és számviteli rend betartásáért,
2.1.3.2. gondoskodik a Hivatal gazdálkodással kapcsolatos szabályzatainak elkészítéséről, felelős a szabályzatokban megállapított könyvvezetési, nyilvántartási, pénzügyi-számviteli, adatszolgáltatási feladatok elvégzéséért,
2.1.3.3. vezeti a beszámoló jelentések alapjául szolgáló jogszabályokban elrendelt részletezettségű nyilvántartásokat,
2.1.3.4. elkészíti a Hivatal adóbevallásait,
2.1.3.5. nyilvántartja a bevételi és kiadási kötelezettségvállalásokat,
2.1.3.6. működteti a házipénztárat,
2.1.3.7. nyilvántartja, egyezteti a Hivatal pénzforgalmát,
2.1.3.8. elvégzi a belföldi és külföldi kiküldetések pénzügyi elszámolását, ellenőrzését,
2.1.3.9. elvégzi a beérkező számlák utalványozását, az ügyviteli rendszerben történő rögzítését, pénzügyi teljesítését,
2.1.3.10. előrejelzi a várható bevételeket és kiadásokat,
2.1.3.11. ellátja az előlegek analitikus nyilvántartását, pénzügyi teljesítését, elszámolását,
2.1.3.12. szerződésnyilvántartást vezet a vevői, szállítói szerződésekről; azokat ellenőrzi, javaslatot tesz a szerződés módosítására,
2.1.3.13. folyamatos kapcsolatot tart a Magyar Államkincstárral.
2.1.4. A Főosztály számviteli feladatai:
2.1.4.1. teljeskörűen könyveli a Hivatal eszközeiben és forrásaiban év közben bekövetkezett változásokat, gazdasági eseményeket a Számviteli Politikában és a Számlarendben rögzített szabályok betartásával, bizonylatok alapján,
2.1.4.2. nyilvántartja az immateriális javakat és a tárgyi eszközöket mennyiségben és értékben, jogcímenként kimutatja az állományváltozásokat, negyedévente elszámolja az értékcsökkenést,
2.1.4.3. elvégzi a kifizetés és a könyvelés során alkalmazott ERA kódok kincstári egyeztetését,
2.1.4.4. elvégzi a kincstári adatok alapján elkészített bérfeladások könyvelését, egyeztetési feladatait,
2.1.4.5. elkészíti az irányító szerv részére a havi rendszeres és az eseti adatszolgáltatásokat,
2.1.4.6. gondoskodik a Hivatal OTP lakásalap számlájának naprakész könyveléséről és az analitikus nyilvántartás elkészítéséről,
2.1.4.7. elkészíti a havi könyvelési adatok alapján a főkönyvi kivonatot és az egyeztetéseket,
2.1.4.8. elkészíti az időközi költségvetési jelentést, az időközi mérlegjelentést,
2.1.4.9. elvégzi az Sztv. és az Áhsz. által előírt szabályok – államháztartásért felelős miniszter által kiadott útmutató szerinti – betartásával a zárási és beszámolási feladatokat. Éves intézményi költségvetési beszámolót készít.
2.1.5. A Főosztály kontrolling feladatai körében:
2.1.5.1. ellátja a Hivatal költségvetésének tervezésével, végrehajtásával és a beszámolással kapcsolatos feladatait;
2.1.5.2. folyamatosan figyelemmel kíséri a Hivatal likviditását, alakulásáról a vezetést tájékoztatja; likviditási tervet készít és továbbít;
2.1.5.3. nyilvántartja az eredeti, illetve a módosított előirányzatokat;
2.1.5.4. a saját hatáskörű előirányzat-módosításokra javaslatot készít, jóváhagyásra előterjeszti a gazdasági elnökhelyettes részére, jóváhagyás után a módosításokat átvezeti az előirányzat-nyilvántartáson, a módosításokról a fenntartót tájékoztatja az előírt határidőben és módon;
2.1.5.5. adatszolgáltatást, segítséget nyújt a szervezeti egységeknek a tervjavaslatok összeállításához;
2.1.5.6. a szervezeti egységek igényeit (feladatváltozások, létszámváltozások költségkihatásai, létszám- és bérigények, beszerzési igények, felújítási és karbantartási feladatok) összegyűjti, elemzi;
2.1.5.7. közreműködik a Hivatal középtávú stratégiai terveinek összeállításában;
2.1.5.8. működteti a vezetői információs rendszert;
2.1.5.9. nyilvántartást vezet a szervezeti egységenkénti, ügyletkódonkénti, forrásonkénti, kiadási jogcímenkénti keretekről; végrehajtja a jóváhagyott keretmódosításokat, keretátadásokat, kiadja, nyilvántartja, folyamatosan vezeti a szervezeti egységkódokat; megnyitja az ügyletkódokat, figyelemmel kíséri a megállapított keretek felhasználását, a kerettúllépés megakadályozására intézkedési javaslatot tesz; tájékoztatja a gazdasági elnökhelyettest a kötelezettségvállalással nem terhelt keretekről.
2.1.6. A Főosztály leltározási feladatai tekintetében:
2.1.6.1. biztosítja a Hivatal immateriális javainak és a tárgyi eszközeinek év közbeni folyamatos leltározását mennyiségben és értékben,
2.1.6.2. ellátja az eszközök leltározása és selejtezése során a leltározási és leltárkészítési, illetve a selejtezési szabályzatokban meghatározott feladatokat.
2.1.7. A Főosztály támogatáskezelési feladatai körében:
2.1.7.1. a szakmai szervezeti egységek közreműködésével ellátja a Hivatal támogatásainak költségvetésének tervezésével, pénzügyi végrehajtásával és a pénzügyi beszámolással kapcsolatos feladatait,
2.1.7.2. a támogatások szakmai megvalósulását követően elkészíti a támogatások felhasználásáról szóló részletes (bizonylatokkal alátámasztott) pénzügyi beszámolót, melyet határidőre megküld a támogató részére,
2.1.7.3. felelős a pénzügyi és számviteli rend, valamint a támogatásokra vonatkozó speciális pénzügyi elszámolhatósági szabályok betartásáért,
2.1.7.4. a támogatások megvalósulása során a szakmai szervezeti egységekkel folyamatosan együttműködik a szakmai megvalósuláshoz kapcsolódó pénzügyi felhasználás nyomon követése érdekében,
2.1.7.5. gondoskodik a támogatások nyilvántartásához szükséges adatok bekéréséről, rendszerezéséről, valamint az elszámolások benyújtásához szükséges pénzügyi, gazdasági nyilvántartások vezetéséről,
2.1.7.6. gondoskodik a támogatásokhoz kapcsolódó könyvvizsgálatok, helyszíni ellenőrzések, előkészítéséről és lebonyolításáról.

2.2. Jogi és Igazgatási Főosztály
2.2.1. A Jogi és Igazgatási Főosztály (a 2.2. alpont alkalmazásában a továbbiakban: Főosztály) a gazdasági elnökhelyettes közvetlen irányítása alatt álló, főosztály jogállású, önálló szervezeti egység, amely ellátja az elnök, illetve az elnökhelyettes által közvetlenül delegált hatósági jogi, (köz)beszerzési és igazgatási feladatait.
2.2.2. A Főosztály belső tagozódását az 1. függelék tartalmazza.
2.2.3. A Főosztály hatósági, jogi és perképviseleti feladatai körében:
2.2.3.1. jogtanácsosai közreműködésével ellátja a Hivatal hatósági ügyeivel, valamint a Hivatal pénzköveteléseivel kapcsolatos jogi képviseletét a bíróságok, illetve más hatóságok előtt – azzal, hogy a jogtanácsosok a bíróságnak, más hatóságnak küldendő beadványokat saját nevükben írják alá;
2.2.3.2. közvetlenül a kiadmányozás előtt kötelező jogi szakmai kontrollt gyakorol a kiemelt jelentőségű ügyekben született beadványok, így különösen az alapvető jogok biztosától, az Alkotmánybíróságtól, bíróságtól, ügyészségtől, rendőrségtől és a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságtól érkező megkeresésekre készített választervezetek vonatkozásában;
2.2.3.3. megkeresésre hatósági jogi tanácsadást nyújt a Hivatal szervezeti egységei számára;
2.2.3.4. megkeresésre munkajogi kontrollt biztosít a humánpolitikai intézkedésekhez;
2.2.3.5. a Köznevelési Programok Főosztálya szakmai segítségnyújtásával előkészíti a kormányhivatal által működtetett vizsgabizottság döntése ellen benyújtott fellebbezés alapján a másodfokú döntést;
2.2.3.6. a Köznevelési Programok Főosztálya szakmai segítségnyújtásával előkészíti a kormányhivatalnál történt érettségi vizsgára jelentkezésre vonatkozóan meghozott döntéssel szemben benyújtott fellebbezés alapján a másodfokú döntést;
2.2.3.7. a Köznevelési Programok Főosztálya szakmai segítségnyújtásával előkészíti a középfokú felvételi eljárás központi írásbeli felvételi vizsgái során az írásbeli vizsgakérdésekre adott megoldás értékelésével kapcsolatosan, az iskolai elbírálás után is fenntartott észrevételt tartalmazó fellebbezés eredményeként hozandó másodfokú döntéseket;
2.2.3.8. jogi támogatást nyújt a Tanügyigazgatási és Köznevelési Hatósági Főosztály által az egyéni munkarend engedélyezése tárgyában előkészített döntéstervezetek felett;
2.2.3.9.5 jogi támogatást nyújt a Tanügyigazgatási és Köznevelési Hatósági Főosztály és a Pedagógiai Oktatási Központok (kivéve a Nemzetiségi Pedagógiai Oktatási Központ) által a gyermek tankötelezettsége megkezdésének elhalasztása tárgyában előkészített döntéstervezetek felett;
2.2.3.10.6 jogi támogatást nyújt a Tanügyigazgatási és Köznevelési Hatósági Főosztály és a Pedagógiai Oktatási Központok (kivéve a Nemzetiségi Pedagógiai Oktatási Központ) által a tankötelezettség hatéves kor előtti megkezdésének engedélyezése tárgyában előkészített döntéstervezetek felett;
2.2.3.11.7 az érintett szervezeti egységek szakmai segítségnyújtásával előkészíti a keresettel megtámadott hatósági döntések ellen benyújtott keresetekkel kapcsolatos védiratokat és egyéb bírósági beadványokat;
2.2.3.12.8 Ellátja a Hivatal pénzköveteléseinek behajtásával kapcsolatos feladatokat;
2.2.4. A Főosztály beszerzési feladatai körében:
2.2.4.1. megkeresésre beszerzési jogi, közbeszerzési jogi, illetve szerződésekkel kapcsolatos tanácsadást nyújt a Hivatal szervezeti egységei számára,
2.2.4.2. lebonyolítja a Hivatal beszerzési és közbeszerzési eljárásait,
2.2.4.3. ellátja a Hivatal beszerzéseivel és közbeszerzéseivel kapcsolatban felmerülő koordinációs, jogi és közzétételi feladatokat,
2.2.4.4. megkeresésre részt vesz a szerződések előkészítésével kapcsolatos tárgyalásokon, elkészíti a Hivatal által kötendő szerződések tervezeteit,
2.2.4.5. jogi szempontból felülvizsgálja és véleményezi, jogi ellenjegyzéssel látja el a Hivatal által kötendő szerződéseket.
2.2.5. A Főosztály igazgatási feladatai körében:
2.2.5.1. gondoskodik a Hivatalba érkező jogszabálytervezetek koordinációjáról, az illetékes szakterületek javaslatait tartalmazó javaslatok, észrevételek összeszerkesztéséről, valamint a szakmai területtel együttműködve előkészíti a Hivatalt érintő jogszabály-módosítási kezdeményezéseket;
2.2.5.2. a belső irányítási eszközök kiadásának, összehangolásának és karbantartásának rendjéről szóló szabályzat szerint ellátja a Hivatal belső irányítási eszközeinek elkészítésével kapcsolatos jogi feladatokat;
2.2.5.3. véleményezi és jogi ellenjegyzéssel látja el a Hivatal szervezeti egységeinek ügyrendjét;
2.2.5.4. véleményezi az egyes szervezeti egységek által előkészített iratmintákat, eljárásrendeket;
2.2.5.5. a belső irányítási eszközök kiadásának, összehangolásának és karbantartásának rendjéről szóló szabályzat szerint ellátja a Hivatal belső irányítási eszközeinek kiadásával, karbantartásával és nyilvántartásával kapcsolatos igazgatási feladatok, valamint a rendszeres, továbbá az elnök által egyedileg meghatározott, valamennyi szervezeti egységet érintő igazgatási feladatok végrehajtását;
2.2.5.6. a szervezeti egységektől beérkező javaslatok alapján összeállítja a Hivatal éves munkatervét;
2.2.5.7. a szervezeti egységektől beérkező részanyagok alapján összeállítja a Hivatal előző éves tevékenységéről szóló éves beszámolóját;
2.2.5.8. előkészíti a lakáscélú felhasználásra nyújtott kamatmentes munkáltatói kölcsönnel kapcsolatos dokumentumokat.

2.3. Üzemeltetési Főosztály
2.3.1. Az Üzemeltetési Főosztály (a 2.3. alpont alkalmazásában a továbbiakban: Főosztály) a gazdasági elnökhelyettes közvetlen irányítása alatt álló, főosztály jogállású, önálló szervezeti egység, amely ellátja az elnök, illetve az elnökhelyettes által közvetlenül delegált, továbbá a hivatali szervezet informatikai és üzemeltetési, valamint a küldeménykezeléssel kapcsolatos feladatait.
2.3.2. A Főosztály belső tagozódását az 1. függelék tartalmazza.
2.3.3. A Főosztály
2.3.3.1. biztonsági keretrendszert működtet, gondoskodik az IT biztonsági szabályzatokban leírtak betartásáról, ellenőrzéséről. Gondoskodik a megkötött informatikai fejlesztési és üzemeltetési szerződések IT biztonsági felülvizsgálatáról, a szerződésben leírtak ellenőrzéséről;
2.3.3.2. közreműködik az oktatási ágazathoz tartozó informatikai fejlesztések koncepciójának részletes megtervezésének és kivitelezésének összehangolásában és koordinálásában, beleértve a Hivatal egységeit is;
2.3.3.3. gondoskodik az oktatási ágazathoz tartozó informatikai fejlesztések és az átadás-átvételi folyamatok koordinálásáról, valamint a dokumentációs előírások teljesülésének ellenőrzéséről;
2.3.3.4. közreműködik az Emberi Erőforrások Minisztériuma, az Innovációs és Technológiai Minisztérium és háttérintézményei, továbbá az oktatási intézmények, valamint az egyéb kormányszervek közötti informatikai fejlesztési együttműködésben;
2.3.3.5. ellátja a Hivatal infokommunikációs technológiákhoz kötődő feladatait;
2.3.3.6. meghatározza a közneveléshez, felsőoktatáshoz, horizontális és általános működéshez, valamint az adatszolgáltatáshoz kötődő informatikai rendszerekkel szemben támasztott informatikai üzemeltetési követelményeket együttműködve a Köznevelési Fejlesztési Iroda és a Felsőoktatási Fejlesztési Iroda munkatársaival;
2.3.3.7. együttműködik az adatvédelmi felelőssel és az információbiztonsági felelőssel.
2.3.4. A Főosztály informatikai minőségbiztosítási feladatai körében:
2.3.4.1. gondoskodik az oktatási szakrendszerekhez kötődő szolgáltatáskatalógusok naprakészen tartásáról és a katalógusban rögzített üzemeltetési paraméterekhez kötődő feladatok betartásáról, koordinálásáról,
2.3.4.2. gondoskodik az oktatási szakrendszerekhez kötődő alkalmazásleltár naprakészen tartásáról és az alkalmazások biztonsági osztályához kötődő fejlesztési és üzemeltetési feladatok betartásáról, koordinálásáról,
2.3.4.3. gondoskodik a fejlesztetett informatikai rendszerek átadás-átvételi folyamatának koordinálásáról és a működtetett informatikai rendszerek életciklusának követéséről.
2.3.5. A Főosztály informatikai üzemeltetési feladatai körében:
2.3.5.1. működteti, karbantartja és fejleszti a Hivatal telephelyeinek és Pedagógiai Oktatási Központjainak infokommunikációs eszközeit és a telephelyek közötti számítógépes hálózatot, továbbá ellátja a telephelyek és Pedagógiai Oktatási Központok helpdesk oldali kiszolgálását;
2.3.5.2. koordinálja a munkavállalók és szerződéses partnerek eszközellátását, jogosultságainak beállítását, illetve az eszközök visszaszolgáltatását;
2.3.5.3. működteti, karbantartja és fejleszti az oktatási szakrendszerek üzemeltetéséhez szükséges telephelyek infokommunikációs eszközeit és a telephelyek közötti számítógépes hálózatot, továbbá ellátja azok helpdesk oldali kiszolgálását;
2.3.5.4. gondoskodik az oktatási szakrendszerek folyamatos működtetéséről, a hozzájuk kötődő, szolgáltatáskatalógusban rögzített rendelkezésre állás biztosításáról;
2.3.5.5. helpdesk szolgáltatást biztosít a szakrendszerek működtetését végző belső ügyintézők számára;
2.3.5.6. ellátja a Nemzeti Köznevelési Portál informatikai működtetésével, üzemeltetésével kapcsolatos feladatokat.
2.3.6. A Főosztály üzemeltetési és iratkezelési feladatai körében:
2.3.6.1. gondoskodik a Hivatal telephelyeinek üzemeltetéséről, működtetéséről, valamint infrastruktúrájuknak rendeltetésszerű működését biztosító üzemeltetési és vagyonvédelmi feladatok ellátásáról;
2.3.6.2. végzi és szervezi a hivatali feladatok ellátását szolgáló készletek, eszközök beszerzésével, beruházások lebonyolításával és szolgáltatások megrendelésével kapcsolatos operatív feladatokat;
2.3.6.3. ellátja a vagyonbiztosítással, szolgáltatás felelősségbiztosítással, kötelező gépjármű-felelősségbiztosítással és casco biztosítással kapcsolatos ügyeket, kapcsolatot tart a biztosítási alkusz céggel;
2.3.6.4. ellátja a Hivatal zavartalan működéséhez szükséges fenntartási, karbantartási és felújítási munkák megszervezését, koordinálását;
2.3.6.5. ellátja a hivatali gépjárművek üzemeltetésével, karbantartásával, műszaki vizsgáztatásával, illetve szabályszerű használatának ellenőrzésével kapcsolatos feladatokat;
2.3.6.6. kapcsolatot tart a telephelyek üzemeltetőivel;
2.3.6.7. gondoskodik a Hivatal dolgozóinak használatában lévő eszközök működése során tapasztalt hibabejelentések fogadásáról, regisztrálásáról, a hibák kivizsgálásáról, a szükség szerinti intézkedések megtételéről;
2.3.6.8. gondoskodik a Hivatal tűz- és munkavédelmi rendjének meghatározásáról és betartatásáról, gondoskodik a megkötött üzemeltetési szerződések felülvizsgálatáról, a szerződésbe foglaltak ellenőrzéséről;
2.3.6.9. figyelemmel kíséri, segíti az Emberi Erőforrások Minisztériuma, az Innovációs és Technológiai Minisztérium és háttérintézményeik, illetve az oktatási intézmények, valamint az egyéb kormányszervek közötti üzemeltetési együttműködések megvalósulását;
2.3.6.10. gondoskodik a Hivatal mobiltelefon-flottájának ellátottságáról, kapcsolatot tart a szolgáltatóval;
2.3.6.11. gondoskodik az Üzemeltetési Főosztály kezelésében levő raktárak raktározási feladatainak az ellátásáról;
2.3.6.12. gondoskodik az ügyiratok és más küldemények kézbesítéséről és egyéb szállítási feladatok elvégzéséről;
2.3.6.13. recepciós feladatokat lát el;
2.3.6.14. működteti a központi irattárat, valamint a telephelyi irattárakat;
2.3.6.15. ügykezelés-felügyeleti feladatai keretében ellátja a nyílt iratkezelés szakmai felügyeletét, továbbá gondoskodik az iratkezelési tevékenységhez szükséges eszközök beszerzéséről;
2.3.6.16. ellátja az elektronikus iratkezelés rendszerének működtetésével és fejlesztésével összefüggő feladatokat;
2.3.6.17. oktatásokat szervez és tart az iratkezeléssel kapcsolatosan;
2.3.6.18. kapcsolatot tart a Magyar Posta Zrt.-vel és a Kormányzati Érkeztető Rendszerrel.

2.4. Humánpolitikai Főosztály
2.4.1. A Humánpolitikai Főosztály (a 2.4. alpont alkalmazásában a továbbiakban: Főosztály) a gazdasági elnökhelyettes közvetlen irányítása alatt álló, főosztály jogállású, önálló szervezeti egység, amely ellátja az elnök, illetve az elnökhelyettes által közvetlenül delegált humánpolitikai feladatokat.
2.4.2. A Főosztály belső tagozódását az 1. függelék tartalmazza.
2.4.3. A Főosztály humánpolitikai koordinációs feladatai körében:
2.4.3.1. koordinálja a Hivatal emberi erőforrás-gazdálkodási és -fejlesztési tervei kidolgozását, melynek során közreműködik a létszám- és bérgazdálkodási elvek kialakításában;
2.4.3.2. nyilvántartja a Hivatal álláshelyeit;
2.4.3.3. működteti a Hivatal képzési és továbbképzési rendszerét;
2.4.3.4. koordinálja az elnök munkáltatói jogkörébe tartozó humánpolitikai ügyeket, szakmai támogatást nyújt a munkáltatói jogkörök gyakorlásához;
2.4.3.5. szakmai támogatást nyújt a humánpolitikai tárgyú beszerzési eljárásokban;
2.4.3.6. szervezetfejlesztési kérdésekben szakmai támogatást nyújt az elnök részére;
2.4.3.7. elvégzi a Szociális Bizottság működésével kapcsolatos adminisztrációs feladatokat;
2.4.3.8. képviseli a munkáltatót az érdekegyeztetések során;
2.4.3.9. a szakmai területekkel egyeztetve koordinálja a költségvetési forrásból megvalósítandó célfeladat-megállapodások előkészítését;
2.4.3.10. koordinálja a kötelező foglalkozás-egészségügyi vizsgálatok lefolytatását és nyilvántartását;
2.4.3.11. őrzi a vagyonnyilatkozatokat és a fontos és bizalmas munkakörökkel kapcsolatos dokumentumokat, valamint elvégzi az ezzel kapcsolatos feladatokat;
2.4.3.12. végzi a nemzetbiztonsági ellenőrzésekhez kapcsolódó feladatokat;
2.4.3.13. ellátja a Főosztály iratkezelési tevékenységének támogatását, működteti a HR irattárat.
2.4.4. A Főosztály közszolgálati feladatai körében:
2.4.4.1. kialakítja a feladatok ellátására alkalmas személy kiválasztási módszerei eljárásának rendszerét, és támogatást nyújt a kiválasztásban;
2.4.4.2. koordinálja a Hivatal képzési és továbbképzési rendszerből adódó feladatokat;
2.4.4.3. gondoskodik a Hivatal személyi állománya elismerési rendszerére vonatkozó tervek kialakításáról, a javaslatok összegzéséről és döntésre történő előkészítéséről;
2.4.4.4. közreműködik a közszolgálati jogviszonnyal összefüggő belső szabályzatok kidolgozásában, véleményezésében;
2.4.4.5. kiadmányozásra előkészíti a kormányzati szolgálati jogviszonyban foglalkoztatottak jogviszonyának létrehozásával, módosításával és megszüntetésével kapcsolatos okiratokat, és vezeti az ezzel kapcsolatos nyilvántartást;
2.4.4.6. őrzi és kezeli a kormányzati szolgálati jogviszony keretében foglalkoztatottak személyi anyagait;
2.4.4.7. működteti a kormánytisztviselők teljesítményértékelési rendszerét;
2.4.4.8. adminisztratív és módszertani támogatást nyújt a vezetők részére a teljesítményértékelési feladatok ellátásában;
2.4.4.9. kapcsolatot tart a Magyar Kormánytisztviselői Karral;
2.4.4.10. végzi a közszolgálati nyilvántartáshoz tartozó statisztikai adatszolgáltatásokat.
2.4.5. A Főosztály bér- és munkaügyi feladatai körében:
2.4.5.1. ellátja a Hivatal személyi állománya tekintetében a bérgazdálkodási feladatokat;
2.4.5.2. ellátja a külső személyekhez kapcsolódó bérszámfejtési feladatokat, valamint a nem rendszeres juttatások számfejtését;
2.4.5.3. elvégzi a cafeteria juttatások igénybevételéhez kapcsolódó nyilatkoztatást, nyilvántartást és a pénzügyi szakterület részére történő adatszolgáltatást;
2.4.5.4. elvégzi az illetményekhez/bérekhez kapcsolódó nyilvántartási és adatszolgáltatási feladatokat;
2.4.5.5. ellátja a projektek ellenőrzéseihez kapcsolódó munkaügyi dokumentáció nyilvántartását;
2.4.5.6. közreműködik a projektek ellenőrzése során a munkaügyi szakterületet érintő kérdésekben;
2.4.5.7. kiadmányozásra előkészíti az Mt. hatálya alá tartozó foglalkoztatottak jogviszonyának létrehozásával, módosításával és megszüntetésével kapcsolatos okiratokat, és vezeti az ezzel kapcsolatos nyilvántartást;
2.4.5.8. őrzi és kezeli az Mt. hatálya alá tartozó jogviszony keretében foglalkoztatottak személyi anyagait;
2.4.5.9. ellátja a Hivatal teljes személyi állományára vonatkozóan a munkaidő-nyilvántartás adminisztrációjával kapcsolatos munkaügyi feladatokat;
2.4.5.10. elkészíti a munkaügyi jellegű statisztikai adatszolgáltatást.
2.4.6. A Főosztály projektekkel kapcsolatos humánpolitikai feladatai:
2.4.6.1. együttműködik a Projektmenedzsment Főosztállyal a projektek HR tervének elkészítésében;
2.4.6.2. kialakítja és nyilvántartja a projektek megvalósításához kapcsolódó munkaköröket és szerepköröket;
2.4.6.3. kialakítja az Mt. hatálya alá tartozó személyek toborzási és kiválasztási eljárásainak rendszerét, és szakmai támogatást nyújt a kiválasztásban;
2.4.6.4. közreműködik a projektek megvalósításához kapcsolódó eljárásrendek, szabályzatok kidolgozásában, véleményezésében;
2.4.6.5. együttműködve a Projektmenedzsment Főosztállyal előkészíti a projektek megvalósítása céljából foglalkoztatottak alkalmazásának a munkáltatói jogkör gyakorlója általi engedélyezéséhez szükséges dokumentumokat;
2.4.6.6. a munkáltatói jogkör gyakorló általi engedélyezésre előkészíti a projektek megvalósításához szükséges foglalkoztatottak jogviszonyával kapcsolatos módosításokat;
2.4.6.7. a Projektmenedzsment Főosztállyal egyeztetve koordinálja a projekt forrásból megvalósítandó célfeladat-megállapodások előkészítését.

2.5. Projektmenedzsment Főosztály
2.5.1. A Projektmenedzsment Főosztály (a 2.5. alpont vonatkozásában a továbbiakban: Főosztály) a gazdasági elnökhelyettes irányítása alatt álló, önálló szervezeti egység, amely ellátja a gazdasági elnökhelyettes, illetve a stratégiai jelentőségű projektek esetében az elnök által közvetlenül delegált feladatokat, valamint a Hivatal hazai (pl. fejezeti támogatási szerződésből fakadó), valamint az európai uniós forrásból megvalósuló projektjeihez (a 2.5. alpont alkalmazásában a továbbiakban: projekt) kapcsolódó feladatait. Ennek során folyamatosan együttműködik a Hivatal szakmai szervezeti egységeivel.
2.5.2. A Főosztály belső tagozódását az 1. függelék tartalmazza.
2.5.3. A Főosztály projekttervezési feladatai:
2.5.3.1. elkészíti, és elnöki jóváhagyásra felterjeszti a projektek tervezését, végrehajtását és fenntartását szabályozó módszertani útmutatót;
2.5.3.2. nyomon követi a támogató rendszer és a projektek végrehajtására vonatkozó szabályozási környezet változásait, és javaslatot tesz a projektek tervezésére, végrehajtására és fenntartására vonatkozó módszertani útmutató módosítására;
2.5.3.3. az elnökhelyettesek szakmai álláspontjának figyelembevételével közreműködik az új projektek tervezésével, valamint a meglévő projektek szükség szerinti újratervezésével, benyújtásával kapcsolatos feladatok ellátásában;
2.5.3.4. hazai és nemzetközi pályázati lehetőségeket tár fel a Hivatal számára, javaslatot tesz egyes pályázatok benyújtására;
2.5.3.5. ellátja a hazai és nemzetközi fejlesztési tevékenységek támogatásával kapcsolatos feladatokat.
2.5.4. A Főosztály projektmenedzsmenttel kapcsolatos feladatai:
2.5.4.1. a Hivatal által elnyert projektek tervezését, végrehajtását és fenntartását szabályozó módszertani útmutató és a hatályos projektterv alapján koordinálja a projektek végrehajtásához szükséges tevékenységeket, és ellátja a projekteknek a támogató felé történő képviseletét;
2.5.4.2. közreműködik a Hivatal projektjeinek jogszerű és szerződésszerű, szakmailag indokolt és megfelelő színvonalú, a támogatási szerződésben foglalt határidőben történő megvalósításában és lebonyolításában, és az ennek érdekében szükséges feladatok elvégzése során kapcsolatot tart az elnökhelyettesek által kijelölt szakmai és pénzügyi vezetőkkel;
2.5.4.3. legalább havi rendszerességgel tájékoztatja az elnökhelyetteseket az általuk irányított szakterületekhez kötődő projektek előrehaladásáról.
2.5.5. A Főosztály projektfenntartási feladatai:
2.5.5.1. közreműködik az egyes projektek zárásával, illetve a fenntartási kötelezettség időtartama alatt annak fenntartásával kapcsolatos feladatok ellátásában.
2.5.6. A Főosztály projekttámogatási pénzügyi feladatai:
2.5.6.1. ellátja a Hivatal projektjeinek költségvetés tervezésével, végrehajtásával és a pénzügyi vonatkozású beszámolással kapcsolatos feladatait;
2.5.6.2. elkészíti és karbantartja a projekt költségvetését és HR-tervét;
2.5.6.3. felelős a pénzügyi és számviteli rend betartásáért a projektek vonatkozásában;
2.5.6.4. felelős a projektre vonatkozó pénzügyi elszámolhatósági szabályok betartásáért;
2.5.6.5. feladata a kifizetési igénylések összeállítása és a hozzá kapcsolódó adatok bekérése, rendszerezése, az elszámolások benyújtásához szükséges pénzügyi, gazdasági nyilvántartások vezetése;
2.5.6.6. gondoskodik a projekthez kapcsolódó könyvvizsgálatok, helyszíni ellenőrzések és monitoringlátogatások előkészítéséről, lebonyolításáról.

3. A köznevelési elnökhelyettes irányítása alatt álló szervezeti egységek

3.1. Köznevelési Programok Főosztálya
3.1.1. A Köznevelési Programok Főosztálya (a 3.1. alpont alkalmazásában a továbbiakban: Főosztály) a köznevelési elnökhelyettes irányítása alatt álló, főosztály jogállású, önálló szervezeti egység, amely ellátja az elnökhelyettes, illetve az elnök által közvetlenül delegált feladatokat, valamint a Hivatal érettségivel, középfokú felvételi eljárással, Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny (a továbbiakban: OKTV), sajátos nevelési igényű (a továbbiakban: SNI) és művészeti versenyszervezéssel, köznevelési mérés-értékelésekkel kapcsolatos, valamint logisztikai feladatait.
3.1.2. A Főosztály belső tagozódását az 1. függelék tartalmazza.
3.1.3. A Főosztály
3.1.3.1. a helyi Pedagógiai Oktatási Központ (a továbbiakban: POK főosztályok) közreműködésével ellátja a középfokú nevelési-oktatási intézmények felvételi eljárásával kapcsolatos feladatokat, ennek keretében:
3.1.3.1.1. megtervezi, folyamatosan figyelemmel kíséri és ellenőrzi a középfokú felvételi eljárás folyamatait, gondoskodik a középfokú felvételi eljáráshoz kapcsolódó dokumentumok előállításáról, nyilvánosságra hozataláról, illetve csomagolásáról és eljuttatásáról az általános iskolákhoz,
3.1.3.1.2. elkészítteti a központi írásbeli felvételi vizsgák vizsgaanyagait, egyéb szakmai anyagokat, működteti a feladatlap-készítő bizottságokat, és gondoskodik az ezzel kapcsolatos logisztikai feladatok ellátásáról;
3.1.3.2. ellátja az érettségi vizsgákkal kapcsolatos feladatokat, ennek keretében különösen:
3.1.3.2.1. megtervezi, folyamatosan figyelemmel kíséri és ellenőrzi az érettségi vizsgák lebonyolításának folyamatait, működteti a tételkészítő bizottságokat,
3.1.3.2.2. elkészítteti az érettségi vizsgaanyagokat, és a Biztonsági Szabályzatban meghatározottak szerint kezeli azokat, elkészítteti és közzéteszi az érettségi vizsgákhoz kapcsolódó egyéb szakmai anyagokat, és gondoskodik az ezzel kapcsolatos logisztikai feladatok ellátásáról,
3.1.3.2.3. kidolgozza a vizsgaközpontok tevékenységével és a vizsgáztatással kapcsolatos szakmai standardokat, és közreműködik a pénzügyi standardok tervezésében együttműködve a Tanügyigazgatási és Köznevelési Hatósági Főosztállyal,
3.1.3.2.4. ellátja a kormányhivatalok által működtetett érettségi vizsgabizottságokkal kapcsolatos elnökkijelölési feladatokat,
3.1.3.2.5. szakmai segítségnyújtással közreműködik a kormányhivatalok által működtetett érettségi vizsgabizottságok döntései ellen benyújtott törvényességi kérelmekről hozandó másodfokú döntések előkészítésében,
3.1.3.2.6. kezdeményezi az érettségi vizsga megszervezésével összefüggő miniszteri intézkedés megtételét, ha annak elmaradása miatt országos szinten veszélybe kerülhet az érettségi vizsga jogszabályok szerinti lebonyolítása,
3.1.3.2.7. kezdeményezi a vizsgaszabályzatban, illetve a tanév rendjében foglaltaktól való eltérést, ha arra az érettségi vizsga megszervezése vagy a rendkívüli szünet elrendelése miatt, a tanév megszervezése érdekében szükség van,
3.1.3.2.8. kezdeményezi az érettségi vizsga, megszervezési jogának megvonását, az érettségi bizonyítvány érvénytelenné nyilvánítását, a vizsgán elért eredmény megsemmisítését, ha bebizonyosodik, hogy az iskola a vizsgát jogellenesen szervezte meg, illetve a bizonyítványt jogellenesen állította ki,
3.1.3.2.9. ellátja az emberi erőforrások minisztere hatáskörébe tartozó egyes szakképesítések komplex szakmai vizsga szervezésére kijelölt intézményekről szóló 5/2013. (I. 18.) EMMI rendeletben megjelölt szakmai vizsgaszervezéssel kapcsolatos feladatokat, egyes szakképzési vizsgák előkészítése és szervezése körében fogadja a jelentkezéseket a szakmai vizsgára, előkészíti és lebonyolítja a vizsgát; kiállítja, kiadja az Europass bizonyítvány-kiegészítőket; felkészíti a vizsgaszervező képviselőit és jegyzőit, biztosítja a szükséges kapacitást; biztosítja az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzék módosításának eljárásrendjéről szóló 150/2012. (VII. 6.) Korm. rendeletben meghatározott OKJ szakképesítések komplex vizsgáihoz a vizsgaszervezői szoftvert;
3.1.3.3. a helyi POK főosztályok közreműködésével ellátja az országos, térségi, megyei, fővárosi szintű tanulói teljesítmény mérés-értékelési feladatokat, ennek keretében:
3.1.3.3.1. megtervezi, folyamatosan figyelemmel kíséri és ellenőrzi az országos mérések folyamatait, gondoskodik a mérés lebonyolításához szükséges adatok begyűjtéséről, szakmailag tervezi és felügyeli a mérési eljárás informatikai rendszereit,
3.1.3.3.2. elkészítteti az országos mérések mérőeszközeit, a mérésekhez kapcsolódó szakmai anyagokat, és gondoskodik a mérés-értékeléshez kapcsolódó logisztikai feladatok ellátásáról,
3.1.3.3.3. gondoskodik a kódolás, az adatrögzítés és az adatfeldolgozás folyamatairól,
3.1.3.3.4. elkészíti a mérésekkel kapcsolatos jelentéseket, elemzéseket, és gondoskodik azok közzétételéről együttműködve a Tanügyigazgatási és Köznevelési Hatósági Főosztállyal,
3.1.3.3.5. gondozza a mérések folyamán felhalmozódott adatvagyont együttműködve a Tanügyigazgatási és Köznevelési Hatósági Főosztállyal;
3.1.3.4. a helyi POK főosztályok közreműködésével a nemzetközi tanulói teljesítménymérési rendszerek szabályai szerint teljeskörűen ellátja a köznevelés nemzetközi méréseivel kapcsolatos feladatokat;
3.1.3.5. a helyi POK főosztályok közreműködésével megszervezi az OKTV, valamint a miniszter által meghirdetett országos művészeti és SNI tanulmányi versenyeket, ennek keretében:
3.1.3.5.1. megtervezi, működteti, folyamatosan figyelemmel kíséri és ellenőrzi az OKTV, valamint a művészeti és SNI versenyek folyamatait, működteti ezek versenybizottságait,
3.1.3.5.2. az oktatási és egyéb intézmények, valamint a kormányhivatalok közreműködésével megszervezi az OKTV, valamint a művészeti és SNI versenyek fordulóit,
3.1.3.5.3. elkészítteti a versenyek anyagait, elkészíti és nyilvánosságra hozza a versenyekhez kapcsolódó egyéb szakmai anyagokat, ellátja az OKTV-vel kapcsolatos logisztikai feladatokat;
3.1.3.6. a feladataihoz közvetlenül kapcsolódó szoftverek tekintetében szakmai szempontból közreműködik a köznevelési informatikai rendszerekkel szemben támasztott követelmények meghatározásában, valamint azok szakmailag megfelelő működésének figyelemmel kísérésében együttműködve a Tanügyigazgatási és Köznevelési Hatósági Főosztállyal;
3.1.3.7. közreműködik a Főosztály feladataihoz kapcsolódó jogszabálytervezetek előkészítésében, véleményezésében;
3.1.3.8. ellátja a Hivatal logisztikai, valamint más területein az esetlegesen szükséges csomagolási feladatokat;
3.1.3.9. ellátja a Hivatalhoz érkező vagy helyben keletkezett minősített iratok nyilvántartásával és kezelésével kapcsolatos feladatokat;
3.1.3.10. ellátja a főosztály illetékességébe tartozó, az európai uniós vagy hazai forrásból megvalósuló pályázati konstrukciók esetében a szakmai fejlesztések irányainak kidolgozását és a szakmai támogatást.

3.2. Tanügyigazgatási és Köznevelési Hatósági Főosztály
3.2.1. A Tanügyigazgatási és Köznevelési Hatósági Főosztály (a 3.2. alpont alkalmazásában a továbbiakban: Főosztály) a köznevelési elnökhelyettes irányítása alatt álló, főosztály jogállású, önálló szervezeti egység. A Főosztály ellátja az elnökhelyettes, illetve az elnök által közvetlenül delegált feladatokat, a tanügyigazgatási, a köznevelési szakmai ellenőrzési, köznevelés- és nyelvvizsgáztatási akkreditációs feladatokat, valamint a helyi POK főosztályok közreműködésével a Hivatal pedagógusminősítési, valamint a tanfelügyelettel kapcsolatos, továbbá a helyi POK főosztályok közreműködésével a Hivatalnak az országos mérések eredményeivel kapcsolatos, fenntartó által a Hivatalnak megküldött intézkedési terv jóváhagyásával és ellenőrzésével összefüggő feladatait.
3.2.2. A Főosztály belső tagozódását az 1. függelék tartalmazza.
3.2.3. A Főosztály tanügyigazgatási ellenőrzési feladatai körében:
3.2.3.1. a tankerületi központ illetékességi területe szerinti bontásban, fenntartó típusonként évente jelentést készít a miniszter számára a KIR-ben rendelkezésre álló adatok felhasználásával a nevelési-oktatási intézményi férőhelyek és a nevelésben-oktatásban részt vevő gyermekek, tanulók létszámának alakulásáról;
3.2.3.2. megkeresésre tájékoztatást nyújt tanügyigazgatási kérdésekben az ügyfelek számára;
3.2.3.3. közreműködik a külön jogszabályokban meghatározott hatósági ellenőrzésekben;
3.2.3.4. ellátja a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek, tanulók szakértői és rehabilitációsbizottsági vizsgálata során, a szakszolgálati-esélyegyenlőségi szakértő kirendelésével kapcsolatos feladatokat;
3.2.3.5. közreműködik a Főosztály feladataihoz kapcsolódó jogszabálytervezetek előkészítésében, véleményezésében;
3.2.3.6. gondoskodik a bizonyítványnyomtatványok és egyéb engedélyköteles, köznevelést érintő nyomtatványok engedélyezésének előkészítéséről;
3.2.3.7. megszervezi a tanév rendje szerinti szakmai ellenőrzéseket;
3.2.3.8. kidolgozza az adott tanévi országos szakmai ellenőrzés szakmai követelményrendszerét;
3.2.3.9. feldolgozza és nyilvántartja az ellenőrzések, értékelések eredményeit;
3.2.3.10. a külföldi nevelési-oktatási intézmény vonatkozásában törvényességi ellenőrzést végez, ennek keretében ellenőrzi, hogy a fenntartó a nevelési-oktatási intézményt az alapító okiratban és a működési engedélyben meghatározottak szerint működteti-e;
3.2.3.11. jóváhagyja az országos mérések eredményeivel kapcsolatos, a fenntartó által a Hivatalnak megküldött intézkedési tervet;
3.2.3.12. megszervezi az országos mérések eredményeivel kapcsolatos, a fenntartó által a Hivatalnak megküldött intézkedési tervben foglaltak végrehajtásának szakmai ellenőrzéseit;
3.2.3.13. kidolgozza az országos mérések eredményeivel kapcsolatos, a fenntartó által a Hivatalnak megküldött intézkedési tervben foglaltak végrehajtásának szakmai ellenőrzése szakmai követelményrendszerét.
3.2.4. A Főosztály pedagógusminősítéssel kapcsolatos feladatai körében:
3.2.4.1. ellátja a POK-ok közreműködésével a pedagógusminősítésekkel kapcsolatos szervezési feladatokat;
3.2.4.2. segítséget nyújt a POK-ok közreműködésével a pedagógusminősítésekkel kapcsolatos kérdések megválaszolásában;
3.2.4.3. szakmai anyagok, iránymutatások készítésével folyamatosan támogatja a POK-ok pedagógusminősítéssel kapcsolatos tevékenységét;
3.2.4.4. kezeli a pedagógusminősítések során benyújtott panaszokat;
3.2.4.5. folyamatosan figyelemmel kíséri a pedagógusminősítésekkel összefüggő szakértői tevékenységet;
3.2.4.6. támogatja a pedagógusminősítéssel kapcsolatos szakmai, tartalmi fejlesztéseket, és gondoskodik ezek megvalósulásáról.
3.2.5. A Főosztály pedagógiai-szakmai ellenőrzési (tanfelügyelet) feladatai keretében:
3.2.5.1. ellátja a POK-ok közreműködésével a pedagógiai-szakmai ellenőrzéssel kapcsolatos szervezési feladatokat;
3.2.5.2. segítséget nyújt a POK-ok közreműködésével a pedagógiai-szakmai ellenőrzéssel kapcsolatos kérdések megválaszolásában;
3.2.5.3. szakmai anyagok készítésével folyamatosan támogatja a POK-ok pedagógiai-szakmai ellenőrzéssel kapcsolatos tevékenységét;
3.2.5.4. folyamatosan figyelemmel kíséri a pedagógiai-szakmai ellenőrzéssel összefüggő szakértői tevékenységet;
3.2.5.5. támogatja a pedagógiai-szakmai ellenőrzéssel kapcsolatos szakmai, tartalmi fejlesztéseket, és gondoskodik ezek megvalósulásáról.
3.2.6. A Főosztály köznevelési akkreditációs és nyelvvizsgáztatási akkreditációs feladatai:
3.2.6.1. a Főosztály pedagógus-továbbképzéssel kapcsolatos feladatai keretében:
3.2.6.1.1. ellátja a pedagógus-továbbképzések akkreditációjával kapcsolatos feladatokat,
3.2.6.1.2. ellátja a jóváhagyott pedagógus-továbbképzési programokkal és az indított továbbképzésekkel kapcsolatos nyilvántartási feladatokat,
3.2.6.1.3. ellátja a pedagógus-továbbképzések szervezőinek ellenőrzésével kapcsolatos feladatokat,
3.2.6.1.4. ellátja a Pedagógus-továbbképzési Akkreditációs Testület mellett a titkársági teendőket.
3.2.6.2. A Főosztály tankönyvvé nyilvánítással, tankönyvjegyzékkel kapcsolatos feladatai keretében:
3.2.6.2.1. ellátja a tankönyvvé nyilvánítással, a tankönyvvé nyilvánítás megszüntetésével kapcsolatos feladatokat;
3.2.6.2.2. ellátja a tankönyvjegyzékre történő felvétellel és a tankönyvjegyzékről való törléssel kapcsolatos feladatokat;
3.2.6.2.3. ellátja a tankönyvjegyzékkel kapcsolatos további feladatokat;
3.2.6.2.4. ellátja a Nemzeti Tankönyvtanács mellett a titkársági teendőket.
3.2.6.3. A Főosztály nyelvvizsga-akkreditációval kapcsolatos feladatai keretében:
3.2.6.3.1. akkreditációs eljárásokat folytat le, és kiadja az elsőfokú akkreditációs határozatokat;
3.2.6.3.2. akkreditáció-megújítási eljárásokat folytat le, és kiadja az elsőfokú határozatot;
3.2.6.3.3. működteti a Nyelvvizsgát Akkreditáló Testületet (a továbbiakban: Testület);
3.2.6.3.4. a Testület bevonásával kidolgozza és kiadja az Akkreditációs Kézikönyvet;
3.2.6.3.5. a nyelvvizsgaközpontok rendelkezésére bocsátja és gondozza a nyelvvizsgák elektronikus anyakönyvi felületét;
3.2.6.3.6. a Nemzetbiztonsági Szakszolgálattal egyetértésében kijelöli azt a nyomdát, amelyik a nyelvvizsga-bizonyítványokat nyomtatja;
3.2.6.3.7. az elektronikus anyakönyvek alapján az arra kijelölt nyomdával bizonyítványt nyomtattat;
3.2.6.3.8. intézi a külföldi nyelvvizsga-bizonyítványok honosításával kapcsolatos ügyeket;
3.2.6.3.9. másodfokú határozatot hoz a nyelvvizsgaközpontok által a nyelvvizsgával kapcsolatban hozott elsőfokú határozatával szemben benyújtott fellebbezések alapján;
3.2.6.3.10. hatósági bizonyítványt állít ki a részvizsga-bizonyítványok egyesíthetőségéről;
3.2.6.3.11. hatósági igazolványt állít ki az elveszett bizonyítványokról az elektronikus anyakönyv alapján;
3.2.6.3.12. az elektronikus anyakönyv alapján nyelvvizsga-bizonyítványok hitelességi vizsgálatát végzi;
3.2.6.3.13. konferencia szervezését kezdeményezi a nyelvoktatási szakma számára a nyelvvizsgáztatás és az érintkező területek újdonságairól;
3.2.6.3.14. közhiteles nyilvántartást vezet és adatot szolgáltat a nyelvvizsgákról;
3.2.6.3.15. közreműködik a nyelvvizsgáztatás rendjét szabályozó jogszabályi háttér munkálatokban;
3.2.6.3.16. képviseli a magyar nyelvvizsgák ügyét magyarországi és nemzetközi Pedagógiai-szakmai ellenőrzési (tanfelügyelet) feladatai keretében.
3.2.7. A Főosztály köznevelési engedélyezési feladatai körében:
3.2.7.1. előkészíti az egyéni munkarend engedélyezése tárgyában a döntéstervezeteket (Köznevelési Engedélyezési Osztály);
3.2.7.2.9 előkészíti a gyermek tankötelezettsége megkezdésének elhalasztása tárgyában a döntéstervezeteket;
3.2.7.3.10 előkészíti a tankötelezettség hatéves kor előtti megkezdésének engedélyezése tárgyában a döntéstervezeteket.

3.3. Köznevelési Nyilvántartási Főosztály
3.3.1. A Köznevelési Nyilvántartási Főosztály (a 3.3. alpont alkalmazásában a továbbiakban: Főosztály) a köznevelési elnökhelyettes irányítása alatt álló, főosztály jogállású, önálló szervezeti egység. A Főosztály ellátja az elnökhelyettes, illetve az elnök által közvetlenül delegált feladatokat, továbbá a Hivatal köznevelési információs rendszerek működtetésével és adatszolgáltatással kapcsolatos feladatait.
3.3.2. A Főosztály belső tagozódását az 1. függelék tartalmazza.
3.3.3. A Főosztály
3.3.3.1. meghatározza a közneveléshez és adatszolgáltatáshoz kötődő informatikai rendszerekkel szemben támasztott szakmai követelményeket az érintett szakterületekkel közösen és az Üzemeltetési Főosztály közreműködésével,
3.3.3.2. a szakterületekkel közösen kialakítja a közneveléshez és adatszolgáltatáshoz kötődő informatikai rendszerek fejlesztésének szakmai koncepcióját és részletes tartalmát.
3.3.4. A Főosztály a Köznevelési Információs Rendszer (a továbbiakban: KIR) adatfeldolgozási és tájékoztatási feladatai körében:
3.3.4.1. biztosítja a jogszabályokban meghatározott adatszolgáltatási kötelezettségek teljesítését a KIR adattartalma alapján
3.3.4.1.1. a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelőnek az egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság érvényesítéséhez az Nkt. hatálya alá tartozó középfokú oktatási intézmények tanulóiról a tanulói jogviszony meghatározott adatai vonatkozásában;
3.3.4.1.2. a Magyar Államkincstár Nyugdíjfolyósító Igazgatóságnak az árvaellátás folyósításához iskolai tanulmányok címén;
3.3.4.1.3. a Magyar Államkincstárnak az iskoláztatási támogatás folyósításához;
3.3.4.1.4. a kormányhivatalok részére feladatai ellátásához;
3.3.4.2. a rendelkezésre álló adatbázisok alapján adatgyűjtési, adatfeldolgozási, illetve elemzési feladatokat lát el;
3.3.4.3. a KIR-be történő adatgyűjtés, adatbekérés támogatásához ügyfélszolgálatot, illetve képzési szolgáltatásokat biztosít;
3.3.4.4. statisztikai célú adatszolgáltatást végez az ágazati információs rendszerek nyilvántartásaihoz tartozóan és más szervek által előírtak, valamint a Hivatal vezetőinek igényei alapján;
3.3.4.5. ellátja a feladatkörébe tartozóan a közérdekű adatok kezelésével, közzétételével kapcsolatos feladatokat.
3.3.5. A Főosztály a KIR vonatkozásában:
3.3.5.1. nyilvántartja a vonatkozó jogszabályok által előírt adatköröket;
3.3.5.2. ellátja a köznevelési informatikai rendszerek működtetésével kapcsolatos feladatokat;
3.3.5.3. ellátja a köznevelés információs rendszerével kapcsolatos hatósági ügyintézési feladatokat;
3.3.5.4. koordinálja, illetve felügyeli az ágazati köznevelési adatbázis-rendszerek, azonosítási rendszerek, valamint a közneveléshez kötődő valamennyi információs rendszer működtetését;
3.3.5.5. részt vesz az infokommunikációs rendszerek által kezelt szakmai adatvagyon koherenciájának megteremtésében és megőrzésében;
3.3.5.6. ellátja az Országos szakértői, az Országos vizsgaelnöki és az Országos szakmai vizsgaelnöki, szaktanácsadói névjegyzékkel kapcsolatos feladatokat;
3.3.5.7. ellátja a miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések tekintetében az Országos szakértői, az Országos vizsgáztatási, az Országos szakmai szakértői és az Országos szakmai vizsgaelnöki névjegyzékről, valamint a szakértői tevékenységről szóló miniszteri rendeletben előírt bírálóbizottság működtetésével kapcsolatos feladatokat;
3.3.5.8. nyilvántartásba veszi az iskolai feladatot ellátó köznevelési intézmény mellett működő intézményi tanácsot.

3.4. Pedagógiai-szakmai Szolgáltatások Koordinációs Főosztálya
3.4.1. A Pedagógiai-szakmai Szolgáltatások Koordinációs Főosztálya (a 3.4. alpont alkalmazásában a továbbiakban: Főosztály) a köznevelési elnökhelyettes irányítása alatt álló, főosztály jogállású, önálló szervezeti egység, amely ellátja a Hivatal Pedagógiai Oktatási Központjaival kapcsolatos koordinációs, irányítási és stratégiai irányítási feladatokat, továbbá közreműködik az Arany János programok szakmai támogatásában.
3.4.2. A Főosztály belső tagozódását az 1. függelék tartalmazza.
3.4.3. A Főosztály
3.4.3.1. a pedagógiai-szakmai szolgáltatások szakmai irányítása tárgyában az állami köznevelési közfeladat ellátása keretében:
3.4.3.1.1. közreműködik az ágazati pedagógiai-szakmai szolgáltatási stratégia kialakításában;
3.4.3.1.2. közreműködik a tudományos és szakmai eredmények disszeminációjával és hasznosításuk támogatásával összefüggő feladatok ellátásában;
3.4.3.1.3. elkészíti – a pedagógiai oktatási központok bevonásával – a Hivatal pedagógiai-szakmai szolgáltatási feladatainak ellátásához kapcsolódó éves munkatervét;
3.4.3.1.4. véleményezi az egyházi fenntartású és magán pedagógiai intézetek éves munkatervét;
3.4.3.1.5. folyamatos koordinációt végez a pedagógiai oktatási központok által ellátott országos feladatok vonatkozásában;
3.4.3.1.6. működteti a pedagógiai oktatási központok által ellátott tevékenységek minőségbiztosítását;
3.4.3.1.7. segíti a kiemelt figyelmet igénylő gyermek, tanuló részére nyújtott nevelési és tanítási-tanulási folyamatot segítő egységes pedagógiai-szakmai szolgáltatási feladatok ellátását;
3.4.3.1.8. megszervezi a hátrányos helyzetű gyermekek, tanulók részére nyújtott nevelést, nevelést-oktatást segítő pedagógiai-szakmai szolgáltatásokat;
3.4.3.1.9. ellátja a köznevelési rendszerhez kapcsolódó pedagógiai, nevelési-oktatási programok (tartalmi, módszertani, továbbképzési) és egyéb fejlesztési, innovációs feladatok, fenntarthatósághoz, tehetséggondozáshoz és társadalmi integrációhoz kapcsolódó programok fejlesztésével és szakmai irányításával kapcsolatos feladatokat (kiemelten: Ökoiskola, Iskolai Közösségi Szolgálat), konfliktusmegelőzést támogató iskolai programok;
3.4.3.2. a digitális kompetencia fejlesztéséhez kapcsolódóan:
3.4.3.2.1. ellátja a digitális kompetenciafejlesztéshez kapcsolódó pedagógus-továbbképzések fejlesztését, a képzésekben közreműködők felkészítését, a továbbképzések szervezésének koordinálását;
3.4.3.2.2. ellátja az ehhez a kompetenciaterülethez kapcsolódó szaktanácsadói tevékenységek koordinálásának feladatait;
3.4.3.3. ellátja az eTwinning Magyarországi Szolgáltató Pont koordinációs feladatait.
3.4.4. A Főosztály feladatai a szakmai szolgáltatásokhoz kapcsolódóan:
3.4.4.1. szaktanácsadás, tantárgygondozás területén:
3.4.4.1.1. országos szinten koordinálja a szaktanácsadói képzések, továbbképzések szervezését,
3.4.4.1.2. működteti, koordinálja az országos tantárgygondozó és szaktanácsadói, továbbá a vezető-szaktanácsadói rendszert,
3.4.4.1.3. közvetlen kommunikációs csatornákat épít ki és működtet a tantárgygondozók és szaktanácsadók számára;
3.4.4.2. a pedagógiai tájékoztatás területén gondoskodik a köznevelési ágazati jogszabályokban meghatározott feladatok ellátásával összefüggő tájékoztatók készítéséről és megjelentetéséről;
3.4.4.3. a tanulótájékoztató, tanácsadó szolgáltatások területén gondoskodik a köznevelés rendszerét érintő információknak az iskolai diákönkormányzatok számára történő közvetítésében, igény esetén támogatja az iskolai közösségi szolgálatokat módszertani ajánlások, tájékoztató anyagok készítésével;
3.4.4.4. országos és megyei szinten koordinálja a tanulmányi és tehetséggondozó versenyek szervezését, ezzel kapcsolatosan információs rendszert működtet;
3.4.4.5. működteti a pedagógiai oktatási központok munkatársaiból álló szaktanácsadói, versenyszervezési, tanügyigazgatási, tehetség, pedagógiai tájékoztatási és a tanulótájékoztatási munkacsoportokat;
3.4.4.6. országos szinten koordinálja a bázisintézményi rendszer működését;
3.4.4.7. ellátja az iskolai közösségi szolgálat módszertani támogatását.
3.4.5. A Főosztály feladatai a módszertani támogatásokhoz kapcsolódóan:
3.4.5.1. az iskolai lemorzsolódással veszélyeztetett tanulók támogatásához kapcsolódóan korai jelző- és pedagógiai támogató rendszer működtetése területén:
3.4.5.1.1. koordinálja az iskolai lemorzsolódással veszélyeztetett tanulók támogatásához kapcsolódóan a Hivatal által az iskolai elektronikus adatszolgáltatás céljára működtetett rendszerben rendelkezésre álló intézményi és tagintézményi adatok megyei szintű elemzését és a szükséges pedagógiai-szakmai szolgáltatások meghatározását,
3.4.5.1.2. elkészíti az iskolai lemorzsolódással veszélyeztetett tanulók támogatásához kapcsolódóan a Hivatal által az iskolai elektronikus adatszolgáltatás céljára működtetett rendszerben rendelkezésre álló intézményi és tagintézményi adatok országos szintű elemzését,
3.4.5.1.3. nyomon követi az intézményi fejlesztési tervekben meghatározott beavatkozások előrehaladását,
3.4.5.1.4. koordinálja az iskolai lemorzsolódás megelőzése, megakadályozása érdekében a szakmai támogatásban közreműködő szakértők, szaktanácsadók és egyéb szakemberek együttműködését;
3.4.5.2. koordinálja a nevelés-oktatási intézményfejlesztést támogató szaktanácsadás megszervezését;
3.4.5.3. koordinálja a mérés-értékelési szaktanácsadás megszervezését;
3.4.5.4. a pedagógiai értékelés területén a Köznevelési Programok Főosztálya szakmai irányításával szervezi az országos pedagógiai tárgyú mérés-értékeléseket, koordinálja a mérés-értékeléseket lebonyolító pedagógiai oktatási központok munkáját;
3.4.5.5. kidolgozza és elérhetővé teszi a Köznevelési Programok Főosztálya közreműködésével az országos pedagógiai mérési-értékelés eredmények alapján az intézményértékeléshez kapcsolódó diagnosztikai és fejlesztési eszközöket, és a pedagógiai oktatási központok bevonásával elvégzi országos terjesztésüket;
3.4.5.6. segíti a pedagógusok képzésének, továbbképzésének és önképzésének megszervezését:
3.4.5.6.1. működteti a Hivatal által szervezett pedagógus-továbbképzések minőségbiztosítási rendszerét,
3.4.5.6.2. ellátja az egyes tevékenységterületekhez kapcsolódó továbbképzések kifejlesztésével és a szaktanácsadási szolgáltatás ellátásának támogatásával kapcsolatos feladatokat,
3.4.5.6.3. ellátja a Hivatal által akkreditált érettségi vizsgaelnöki továbbképzések megtartásával kapcsolatos koordinációs feladatokat;
3.4.5.7. működteti a pedagógiai oktatási központok munkatársaiból álló pedagógiai értékelési, az iskolai lemorzsolódással veszélyeztetett tanulók támogatásával kapcsolatos és a pedagógus-továbbképzési munkacsoportokat.
3.4.6. A Főosztály Sulinet programmal kapcsolatos feladatai keretében
3.4.6.1. ellátja a Sulinet program működtetésével, fenntartásával kapcsolatos feladatokat;
3.4.6.2. a köznevelés területén közreműködik a Hivatal digitális kiadványokkal, tartalmak előkészítésével és közzétételével, továbbá az ezen tevékenységekhez kapcsolódó projektek fenntartási kötelezettségével kapcsolatos feladatainak végrehajtásában.
3.4.6.3. A Főosztály European Schoolnet – Európai Iskolahálózat (EUN) tagsággal kapcsolatos feladatai keretében:
3.4.6.3.1. biztosítja a Hivatal részvételét az EUN tevékenységeiben és nemzetközi projektekben;
3.4.6.3.2. ellátja a képviseletet az EUN Irányító Testületében (Steering Committee).
3.4.7. A Főosztály köznevelési projektek szakmai koordinációjával kapcsolatos feladatai:
3.4.7.1. koordinálja az egyes, köznevelést érintő és a főosztály szakmai koordinációs feladatköréhez rendelt projektek keretében megvalósuló szakmai tevékenységek összehangolását;
3.4.7.2. támogatja az egyes projektekben dolgozó szakmai vezetők és munkatársak tevékenységét;
3.4.7.3. véleményezi az egyes projektekben elkészült szakmai dokumentumokat;
3.4.7.4. beszámolókat, jelentéseket, összesítéseket készít az egyes projektek szakmai előrehaladásáról;
3.4.7.5. működteti az egyes projektek szakmai vezetőiből álló munkacsoportot;
3.4.7.6. összehangolja, összesíti és nyomon követi a projektekben megvalósuló képzések lebonyolítását;
3.4.7.7. javaslatot fogalmazhat meg a projektekben vállalt szakmai feladatok előkészítése során keletkező szakmai-műszaki tartalmak tekintetében;
3.4.7.8. összesíti és nyomon követi a projektekben vállalt szakmai indikátorok és számszaki-műszaki követelmények teljesülését.

3.5. A Pedagógiai Oktatási Központok
3.5.1. A Pedagógiai Oktatási Központok a Hivatal főosztály besorolású szervezeti egységei, amelyek a Pedagógiai-szakmai Szolgáltatások Koordinációs Főosztályának irányítása alatt, országos lefedettséget biztosítva látják el a Hivatal megyei és területi feladatait a pedagógiai-szakmai szolgáltatások területén.
3.5.2. A Pedagógiai Oktatási Központok általános helyi koordinációs feladatai:
3.5.2.1. évente felméri a nevelési-oktatási intézmények pedagógiai-szakmai szolgáltatási igényeit;
3.5.2.2. évente értékeli a pedagógiai-szakmai szolgáltatási rendszer területi szintű kapacitásait, eredményességét, ehhez kapcsolódóan fejlesztési javaslatokat készít;
3.5.2.3. évente elkészíti az Nkt. 19. § (2) bekezdésében meghatározott szakmai szolgáltatási területekre kiterjedő éves munkatervet, azt jóváhagyásra továbbítja a Pedagógiai-szakmai Szolgáltatások Koordinációs Főosztálya felé;
3.5.2.4. szervezi és koordinálja az illetékességi területén a szaktanácsadók munkáját;
3.5.2.5. folyamatosan együttműködik a Pedagógiai-szakmai Szolgáltatások Koordinációs Főosztályával;
3.5.2.6. rendszeresen adatot szolgáltat a Pedagógiai-szakmai Szolgáltatások Koordinációs Főosztályának;
3.5.2.7. közreműködik a Pedagógiai-szakmai Szolgáltatások Koordinációs Főosztálya koordinálásában az illetékességi területén folyó európai uniós vagy hazai forrásból megvalósított pályázati konstrukció megvalósításában.
3.5.3. A pedagógiai-szakmai szolgáltatások területi koordinációja keretében:
3.5.3.1. feladatok a szaktanácsadás, tantárgygondozás területén:
3.5.3.1.1. helyi szinten koordinálja a szaktanácsadói képzések, továbbképzések szervezését;
3.5.3.1.2. helyi szinten megszervezi, koordinálja a tematikus és a tantárgygondozó szaktanácsadást;
3.5.3.1.3. közreműködik a szaktanácsadók számára kialakított közvetlen kommunikációs csatornák működtetésében;
3.5.3.1.4. létrehozza és működteti a tematikus tantárgyi, műveltségterületi szaktanácsadói munkaközösségeket;
3.5.3.1.5. illetékességi területén működteti a vezető-szaktanácsadói rendszert;
3.5.3.1.6. illetékességi területén működteti a bázisintézményi rendszert;
3.5.3.2. feladatok a pedagógiai értékelés területén:
3.5.3.2.1. ellátja az országos pedagógiai tárgyú mérés-értékelések helyi feladatait;
3.5.3.2.2. közreműködik a köznevelési tárgyú nemzetközi mérések és vizsgálatok lebonyolításában;
3.5.3.2.3. megszervezi a nevelési-oktatási intézmények belső pedagógiai értékelési rendszerének kialakításához szükséges szakmai tanácsadást;
3.5.3.2.4. megszervezi a pedagógiai mérések eredményeinek feldolgozását követő, az intézményfejlesztést támogató szakmai szolgáltatásokat;
3.5.3.2.5. megismerteti és terjeszti az intézményértékelési eszközöket és módszereket;
3.5.3.3. feladatok a pedagógiai tájékoztatás területén:
3.5.3.3.1. szakmai fórumokat, műhelyeket, konferenciákat szervez;
3.5.3.3.2. oktatástechnikai és -technológiai módszertani támogatást nyújt;
3.5.3.3.3. folyamatosan frissülő tájékoztatást nyújt a honlapján keresztül;
3.5.3.3.4. támogatja a pályázati, kutatás-fejlesztési folyamatokat;
3.5.3.4. feladatok a pedagógusok képzésének, továbbképzésének és önképzésének segítése, szervezése területén:
3.5.3.4.1. területi szinten felméri a pedagógusok továbbképzési igényeit;
3.5.3.4.2. részt vesz a Hivatal által szervezett továbbképzések lebonyolításában;
3.5.3.5. feladatok a tanulmányi és tehetséggondozó versenyek szervezése és összehangolása területén:
3.5.3.5.1. területi, megyei szinten előkészíti és koordinálja a Köznevelési Programok Főosztálya koordinációs körébe tartozó, az Emberi Erőforrások Minisztériuma által központilag szervezett (OKTV, művészeti és SNI) versenyeket, nemzetiségi versenyeket, valamint a Pedagógiai-szakmai Szolgáltatások Koordinációs Főosztálya koordinációs körébe tartozó, egyéb országos és területi tanulmányi versenyeket;
3.5.3.5.2. közreműködik a versenyek információs rendszerének működtetésében;
3.5.3.5.3. nyilvántartást vezet az illetékességi területén megszervezett megyei és járási szintű versenyekről;
3.5.3.6. feladatok a tanügyigazgatási szolgálattal kapcsolatosan:
3.5.3.6.1. felkérésre tanácsaival segíti a köznevelési intézmények szakmai és működési dokumentumainak elkészítését;
3.5.3.6.2. tanácsadást nyújt felkérés esetén az intézményi pedagógiai működésre vonatkozóan a nem állami, nem önkormányzati fenntartóknak;
3.5.3.7. feladatok a tanulótájékoztató, tanácsadó szolgálat területén:
3.5.3.7.1. megszervezi a diákjogi tanácsadást;
3.5.3.7.2. közvetíti a köznevelés rendszerét érintő információkat a tanulók, iskolai diákönkormányzatok és az őket segítő pedagógusok részére;
3.5.3.8. feladatok a nevelési oktatási intézményt érintően konfliktuskezelési gyakorlat elterjesztése területén:
3.5.3.8.1. közreműködik a konfliktuskezelési eszközök és módszerek közvetítésében, terjesztésében;
3.5.3.8.2. a konfliktushelyzetekhez kapcsolódóan jogi és egyéb információkat bocsát rendelkezésre;
3.5.3.9. feladatok a kiemelt figyelmet igénylő gyermek, tanuló részére nyújtott nevelési és tanítási-tanulási folyamat segítése területén:
3.5.3.9.1. közreműködik a pedagógiai és komplex intézményértékelési eszközök és módszerek megismertetésében és terjesztésében;
3.5.3.9.2. megszervezi és koordinálja a témához kapcsolódó szaktanácsadást;
3.5.3.10. feladatok a lemorzsolódással veszélyeztetett tanulók támogatásához kapcsolódó korai jelző- és pedagógiai támogató rendszer működtetése területén:
3.5.3.10.1. a Pedagógiai Oktatási Központ elemzi és értékeli az erre létrehozásra kerülő informatikai rendszerben rendelkezésre álló intézményi és tagintézményi, tantárgyi és tanulói szintű adatokat, ezek alapján javaslatot tesz a szükséges pedagógiai-szakmai támogatásra az adott intézmény adott tantárgyi rendszerének fejlesztése tárgyában;
3.5.3.10.2. megismerteti és terjeszti a célhoz megfelelő pedagógiai eszközöket és módszereket, segíti a pedagógiai módszerek kiválasztását a nevelési-oktatási intézményben;
3.5.3.10.3. nyomon követi a beavatkozások előrehaladását;
3.5.3.10.4. koordinálja a lemorzsolódás megelőzése, megakadályozása érdekében történő pedagógiai támogatást segítő szakemberek együttműködését;
3.5.3.11. az intézményfejlesztési szaktanácsadás szervezése területén a Pedagógiai Oktatási Központ szervezi és koordinálja a helyzetelemző és szervezetfejlesztő szaktanácsadást;
3.5.3.12. a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek, tanulók nevelésének, oktatásának megszervezése, ellátásának segítése területén a Pedagógiai Oktatási Központ együttműködik a képzési, területi felzárkózási koordinációs feladatokat ellátó, a társadalmi felzárkózás politika eszközeit alkalmazó, a közfoglalkoztatással összefüggő feladatait kiemelt szempontként ellátó központi költségvetési szerv területi szerveivel;
3.5.3.13. a Köznevelési Programok Főosztályával együttműködve közreműködik a középfokú nevelési-oktatási intézmények felvételi eljárásával kapcsolatos területi feladatainak ellátásában.
3.5.4. A Pedagógiai Oktatási Központok pedagógusok előmenetelével és a pedagógiai-szakmai ellenőrzésekkel összefüggő feladatai:
3.5.4.1. A pedagógusminősítés területén a Tanügyigazgatási és Köznevelési Hatósági Főosztállyal együttműködve
3.5.4.1.1. elvégzi a minősítési tervbe való bekerülés feltételeinek vizsgálatát a jelentkező pedagógusok körében, előkészíti az elutasított jelentkezők számára készítendő válaszleveleket;
3.5.4.1.2. részt vesz azoknak a látogatásoknak a megszervezésében, amelyek megszervezése az informatikai támogató rendszer segítségével nem lehetséges;
3.5.4.1.3. elbírálja a pedagógusminősítési látogatások kijelölt időpontjával, helyszínével kapcsolatos kérelmeket;
3.5.4.1.4. ellátja a minősítési eljárások adminisztrálási (új eljárás felvétele, törlése, módosítása, felfüggesztése) és egyéb, szervezéssel összefüggő feladatait;
3.5.4.1.5. ellátja a minősítési szakértők munkájával kapcsolatos adminisztratív feladatokat (szakértői szerződésekkel kapcsolatos adminisztratív feladatok, szakértői kérelmek elbírálása, módosítások elvégzése, szakértői nyilatkozatok továbbítása);
3.5.4.1.6. illetékességi területén intézi a pedagógusminősítéssel kapcsolatos fenntartói, intézményi, szakértői, pedagógusi megkereséseket;
3.5.4.1.7. a Tanügyigazgatási és Köznevelési Hatósági Főosztállyal és a Köznevelés Fejlesztési Irodával együttműködve segíti a pedagógusokat a minősítési eljárásokhoz kapcsolódó informatikai felületek elérésében és az informatikai felületek használatával kapcsolatosan;
3.5.4.1.8. minősítéssel kapcsolatos továbbképzéseket, tájékoztatókat, fórumokat szervez és tart.
3.5.4.2. A tanfelügyeleti ellenőrzések területén a Tanügyigazgatási és Köznevelési Hatósági Főosztállyal együttműködve
3.5.4.2.1. részt vesz azoknak a látogatásoknak a megszervezésében, amelyek megszervezése az informatikai támogató rendszer segítségével nem lehetséges;
3.5.4.2.2. elbírálja a tanfelügyeleti látogatások kijelölt időpontjával, helyszínével kapcsolatos kérelmeket;
3.5.4.2.3. ellátja a tanfelügyeleti eljárások adminisztrálási és egyéb, szervezéssel összefüggő feladatait;
3.5.4.2.4. a tanfelügyeleti/önértékelési eljárásokkal kapcsolatos fenntartói, intézményi, szakértői, pedagógusi megkereséseket intézi az illetékességi területén;
3.5.4.2.5. önértékeléssel és tanfelügyelettel kapcsolatos továbbképzéseket, tájékoztatókat, fórumokat szervez és tart;
3.5.4.2.6. a Tanügyigazgatási és Köznevelési Hatósági Főosztállyal és a Köznevelés Fejlesztési Irodával együttműködve segíti a pedagógusokat a tanfelügyeleti/önértékelési eljárásokhoz kapcsolódó informatikai felületek elérésében és az informatikai felületek használatával kapcsolatosan;
3.5.4.2.7.11 a Nemzetiségi Pedagógiai Oktatási Központ kivételével közreműködik a gyermek tankötelezettsége megkezdésének elhalasztása tárgyában a döntéstervezetek előkészítésében;
3.5.4.2.8.12 a Nemzetiségi Pedagógiai Oktatási Központ kivételével közreműködik a tankötelezettség hatéves kor előtti megkezdésének engedélyezése tárgyában a döntéstervezetek előkészítésében.
3.5.5. A Nemzetiségi Pedagógiai Oktatási Központ speciális feladatai:
3.5.5.1. budapesti székhellyel a Nemzetiségi Pedagógiai Oktatási Központ látja el országos szinten a nemzetiségi óvodai nevelést, iskolai nevelést-oktatást segítő, előző pontban feltüntetett pedagógiai szakmai szolgáltatásokat;
3.5.5.2. közreműködik a nemzetiségi nevelés tartalmi fejlesztéseinek, tartalmi szabályozó dokumentumai kidolgozásának, módosításának koordinációjában;
3.5.5.3. közreműködik a nemzetiségi tantárgyak tantárgygondozásában;
3.5.5.4. közreműködik a nemzetiségi tankönyv-, taneszköz-fejlesztési koncepció elkészítésének támogatásában;
3.5.5.5. közreműködik a nemzetiségi nyelvi/irodalmi és népismereti feladatbank létrehozásában, mérőeszközök fejlesztésében;
3.5.5.6. nemzetiségi nevelés hatékonyságát elősegítő módszertani útmutatókat, segédleteket dolgoz ki;
3.5.5.7. különböző szakmai pályázatokat hirdet meg, koordinál és bonyolít le nemzetiségi pedagógusok, óvodák, iskolák számára;
3.5.5.8. szakmai napokat szervez a nemzetiségi pedagógusképzéssel foglalkozó felsőoktatási intézmények bevonásával;
3.5.5.9. szervezi a nemzetiségi országos általános és középiskolai tanulmányi versenyeket.
3.5.6. Az egyes Pedagógiai Oktatási Központok illetékességébe az alábbi megyék tartoznak:
3.5.6.1.1. Békéscsabai Pedagógiai Oktatási Központ: Békés megye,
3.5.6.1.2. Budapesti Pedagógiai Oktatási Központ: Budapest és Pest megye következő 11 járása: Aszód, Budakeszi, Dunakeszi, Érd, Gödöllő, Pilisvörösvár, Ráckeve, Szentendre, Szigetszentmiklós, Szob, Vác,
3.5.6.1.3. Debreceni Pedagógiai Oktatási Központ: Hajdú-Bihar megye,
3.5.6.1.4. Egri Pedagógiai Oktatási Központ: Heves megye,
3.5.6.1.5. Győri Pedagógiai Oktatási Központ: Győr-Moson-Sopron megye és Komárom-Esztergom megye,
3.5.6.1.6. Kaposvári Pedagógiai Oktatási Központ: Somogy megye és Tolna megye,
3.5.6.1.7. Miskolci Pedagógiai Oktatási Központ: Borsod-Abaúj-Zemplén megye,
3.5.6.1.8. Nemzetiségi Pedagógiai Oktatási Központ: országos illetékességgel látja feladatait,
3.5.6.1.9. Nyíregyházi Pedagógiai Oktatási Központ: Szabolcs-Szatmár-Bereg megye,
3.5.6.1.10. Pécsi Pedagógiai Oktatási Központ: Baranya megye,
3.5.6.1.11. Salgótarjáni Pedagógiai Oktatási Központ: Nógrád megye,
3.5.6.1.12. Székesfehérvári Pedagógiai Oktatási Központ: Fejér megye és Veszprém megye,
3.5.6.1.13. Szegedi Pedagógiai Oktatási Központ: Csongrád megye és Bács-Kiskun megye,
3.5.6.1.14. Szolnoki Pedagógiai Oktatási Központ: Jász-Nagykun-Szolnok megye és Pest megye járásai közül Cegléd, Dabas, Gyál, Monor, Nagykőrös, Nagykáta, Vecsés,
3.5.6.1.15. Zalaegerszegi Pedagógiai Oktatási Központ: Zala megye és Vas megye.

3.6. Köznevelési Elemzési Főosztály
3.6.1. A Köznevelés Elemzési Főosztály (a 3.6. alpont alkalmazásában a továbbiakban: Főosztály) a köznevelési elnökhelyettes irányítása alatt álló, főosztály jogállású, önálló szervezeti egység. A Főosztály ellátja az elnökhelyettes, illetve az elnök által közvetlenül delegált feladatokat, továbbá szakmai elemzéseket, kutatásokat végez a köznevelési ágazatirányítás részére az Oktatási Hivatal által kezelt adatokra, információkra támaszkodva. Ennek során ellátja:
3.6.1.1. az adat- és tényalapú köznevelési tervezés előmozdítását,
3.6.1.2. a szakmapolitikai döntés-előkészítés adatokkal történő támogatását,
3.6.1.3. a köznevelés kulcsszereplői, elsősorban a döntéshozók, a döntés-előkészítők, az elemzők, a kutatók közötti kommunikáció, szakmai párbeszéd erősítését,
3.6.1.4. erősíti a hazai és nemzetközi szakmai tapasztalatcserét és kooperációt,
3.6.1.5. javítja az adatgyűjtések és az adatokon alapuló szakpolitikai elemzések és hatásvizsgálatok minőségét.
3.6.2. A Főosztály közreműködik
3.6.2.1. az oktatási adatbank (statisztikai és adminisztratív célú adatbázisok) gondozásában, működtetésében és fejlesztésében,
3.6.2.2. a hazai és nemzetközi adatszolgáltatásokban, indikátorfejlesztésben (célok, jelenségek és folyamatok nyomon követése, monitoring),
3.6.2.3. a hazai és nemzetközi adatok gyorselemzésének elkészítésében,
3.6.2.4. a rövid és hosszabb távú (szakpolitikai) elemzések elkészítésében,
3.6.2.5. ellátja a hazai és nemzetközi köznevelési oktatáskutatási, elemzési, értékelési feladatokat.

3.7. Köznevelési Fejlesztési Iroda
3.7.1. A Köznevelés Fejlesztési Iroda (a 3.7. alpont alkalmazásában a továbbiakban: Iroda) a köznevelési elnökhelyettes irányítása alatt álló, önálló szervezeti egység, amely ellátja a külön elnöki utasításban ezen szervezeti egységhez rendelt informatikai rendszerek működtetésével és fejlesztésével kapcsolatos feladatokat, valamint az elnök, illetve az elnökhelyettes által közvetlenül delegált feladatokat. Az Iroda közreműködik a funkcionális szervezeti egységek által használt alkalmazások fejlesztési feladataiban.

4. A felsőoktatási elnökhelyettes irányítása alatt álló szervezeti egységek

4.1. Felsőoktatási Felvételi Főosztály
4.1.1. A Felsőoktatási Felvételi Főosztály (a 4.1. alpont alkalmazásában a továbbiakban: Főosztály) a felsőoktatási elnökhelyettes irányítása alatt álló önálló, főosztály jogállású szervezeti egység, amely ellátja a Hivatal felsőoktatási felvételi eljárásokkal kapcsolatos feladatait, közreműködik a Főosztály feladataihoz kapcsolódó jogszabálytervezetek előkészítésében, véleményezésében, valamint ellátja a felsőoktatási felvételi eljárással összefüggő, jogszabályokból eredő, illetve egyedi adatigénylések formájában érkező adatszolgáltatási kötelezettségeket, továbbá egyéb adatkezelési és adattisztítási feladatokat lát el. A Főosztály belső tagozódását az 1. függelék tartalmazza.
4.1.2. A Főosztály feladatai:
4.1.2.1. ügyviteli szempontból gondoskodik a felsőoktatási felvételi eljárások során benyújtott, tömeges és egyedi dokumentumtípusok feldolgozásáról és a tömeges dokumentumok elbírálásáról;
4.1.2.2. gondoskodik arról, hogy a felsőoktatási felvételi eljárások során benyújtott tömeges dokumentumok képe, adatai, valamint az elbírálásának eredménye bekerüljön az erre a célra kialakított adatbázisba;
4.1.2.3. elkészíti az adatfeldolgozáshoz szükséges ún. rögzítési útmutatókat;
4.1.2.4. elkészíti a felsőoktatási felvételi eljárások lebonyolítási ütemtervét, és monitorozza annak megvalósítását;
4.1.2.5. ügyviteli szempontból gondoskodik a felsőoktatási felvételi eljárások során benyújtott, egyedi vagy speciális elbírálást igénylő dokumentumok elbírálásáról;
4.1.2.6. gondoskodik arról, hogy a felsőoktatási felvételi eljárások során benyújtott egyedi vagy speciális elbírálást igénylő dokumentumok elbírálásának eredménye bekerüljön az erre a célra kialakított adatbázisba;
4.1.2.7. kapcsolatot tart a felsőoktatási felvételi eljárás vonatkozásában a felsőoktatási intézményekkel és egyéb szervezetekkel;
4.1.2.8. közreműködik a felvételi eljárások ponthatárainak megállapításában;
4.1.2.9. gondoskodik az Nftv.-ben meghatározott hatósági feladatok ellátásáról;
4.1.2.10. ellátja a Hivatal általános ügyfélszolgálati és tájékoztató tevékenységével kapcsolatos koordinációs feladatokat;
4.1.2.11. az oktatási igazolványok vonatkozásában az Oktatási Nyilvántartási Központtal együttműködve ellátja a tájékoztatási feladatokat, valamint a külföldön tanuló, hallgató magyar állampolgárok diákigazolvány-igénylésével kapcsolatos feladatokat, igazolások kiadását;
4.1.2.12. ellátja a belföldön kiállított oklevelek apostille tanúsítvánnyal történő záradékolását megelőző közbenső felülhitelesítésével (a továbbiakban: felülhitelesítés) kapcsolatos feladatokat;
4.1.2.13. tömegesen vagy egyedileg tájékoztatja a hallgatókat, jelentkezőket a felsőoktatási felvételivel, a magyar állami ösztöndíjjal, az oktatási igazolvánnyal kapcsolatos, valamint az ügyrendben meghatározott ügyekben;
4.1.2.14. a postai úton érkező, telefonos, e-mailes megkereséseket megválaszolja, illetve a megkereséseket továbbítja az illetékes szakmai terület felé, valamint személyes ügyfélszolgálatot tart fenn;
4.1.2.15. szerkeszti a felsőoktatási felvételi tájékoztató kiadványokat és kiegészítő kiadványokat;
4.1.2.16. tájékoztatja a felsőoktatási intézményeket a felvételivel kapcsolatos aktuális feladatokról;
4.1.2.17. szakmailag felügyeli és tartalommal látja el a felvi.hu oldalt;
4.1.2.18. együttműködik a felsőoktatási felvételi eljárással kapcsolatos országos szakmai tájékoztató rendezvények szervezésében (pl. Educatio Kiállítás és Pont Ott Parti, roadshow-k).

4.2. Magyar Állami Ösztöndíj Főosztály
4.2.1. A Magyar Állami Ösztöndíj Főosztály (a 4.2. alpont alkalmazásában a továbbiakban: Főosztály) a felsőoktatási elnökhelyettes irányítása alatt álló önálló, főosztály jogállású szervezeti egység, amely ellátja a Hivatalnak a magyar állami ösztöndíjasokkal kapcsolatos nyilvántartási elsőfokú hatósági feladatait, gondoskodik a magyar állami ösztöndíjjal kapcsolatos informatikai fejlesztés és üzemeltetés szakmai irányításáról, szakmailag felügyeli, és tartalommal látja el a Hivatal honlapjának (oktatas.hu) magyar állami ösztöndíjjal kapcsolatos részeit, továbbá közreműködik a Főosztály feladataihoz kapcsolódó jogszabálytervezetek előkészítésében, véleményezésében.
4.2.2. A Főosztály belső tagozódását az 1. függelék tartalmazza.
4.2.3. A Főosztály tanulmányi hatósági feladatai:
4.2.3.1. nyilvántartja és kezeli a (volt) magyar állami (rész)ösztöndíjas képzésre beiratkozott vagy átsorolt hallgatók tanulmányi és személyes adatait, egyenlegére és kötelezettségeire vonatkozó adatokat;
4.2.3.2. elkülönülten nyilvántartja a magyar állami (rész)ösztöndíjas hallgatókkal kapcsolatos hatósági és egyéb tevékenység kapcsán keletkezett iratokat;
4.2.3.3. megállapítja és nyilvántartja a magyar állami (rész)ösztöndíjas hallgatók tanulmányi idő és pénzügyi egyenlegét, valamint végzettségi kötelezettségeit;
4.2.3.4. nyomon követi a végzettségi kötelezettségek teljesítését;
4.2.3.5. ellátja az ösztöndíjas hallgatók kérelmeinek kezelését.
4.2.4. A Főosztály munkavállalási hatósági feladatai:
4.2.4.1. nyilvántartja és kezeli a volt magyar állami (rész)ösztöndíjasok munkavállalási és személyes adatait, egyenlegére és kötelezettségeire vonatkozó adatokat;
4.2.4.2. elkülönülten nyilvántartja a volt magyar állami (rész)ösztöndíjas hallgatókkal kapcsolatos hatósági és egyéb tevékenység kapcsán keletkezett iratokat;
4.2.4.3. megállapítja és nyilvántartja a volt magyar állami (rész)ösztöndíjas hallgatók munkavállalási és pénzügyi egyenlegét, valamint munkavállalási kötelezettségeit;
4.2.4.4. nyomon követi a munkavállalási kötelezettségek teljesítését;
4.2.4.5. együttműködik az adatszolgáltatásokat végző hatóságokkal;
4.2.4.6. ellátja a volt ösztöndíjas hallgatók kérelmeinek kezelését.
4.2.5. A Főosztály pénzügyi követelési feladatai:
4.2.5.1. nyilvántartja és kezeli a volt magyar állami (rész)ösztöndíjasok pénzügyi és személyes adatait, egyenlegére és kötelezettségeire vonatkozó adatokat;
4.2.5.2. elkülönülten nyilvántartja a volt magyar állami (rész)ösztöndíjas hallgatókkal kapcsolatos hatósági és egyéb tevékenység kapcsán keletkezett iratokat;
4.2.5.3. megállapítja és nyilvántartja a volt magyar állami (rész)ösztöndíjas hallgatók pénzügyi egyenlegét, valamint pénzügyi kötelezettségeit;
4.2.5.4. nyomon követi a pénzügyi kötelezettségek teljesítését;
4.2.5.5. együttműködik az adatszolgáltatásokat végző hatóságokkal;
4.2.5.6. ellátja a volt ösztöndíjas hallgatók kérelmeinek kezelését;
4.2.5.7. az ösztöndíjasok pénzügyi kötelezettségei elmulasztása esetén kezdeményezi a végrehajtást.
4.2.6. A Főosztály mentesítési feladatai:
4.2.6.1. nyilvántartja és kezeli a volt magyar állami (rész)ösztöndíjasok mentesítéssel kapcsolatos és személyes adatait;
4.2.6.2. elkülönülten nyilvántartja a volt magyar állami (rész)ösztöndíjas hallgatókkal kapcsolatos hatósági és egyéb tevékenység kapcsán keletkezett iratokat;
4.2.6.3. megállapítja és nyilvántartja a volt magyar állami (rész)ösztöndíjas hallgatók kötelezettségek alóli mentesítését;
4.2.6.4. ellátja a volt ösztöndíjas hallgatók kérelmeinek kezelését.

4.3. Felsőoktatási Nyilvántartási Főosztály
4.3.1. A Felsőoktatási Nyilvántartási Főosztály (a 4.3. alpont alkalmazásában a továbbiakban: Főosztály) a felsőoktatási elnökhelyettes irányítása alatt álló önálló, főosztály jogállású szervezeti egység, amely ellátja a Hivatal ágazati engedélyezési és közhiteles nyilvántartásaival kapcsolatos, valamint ellenőrzési és felülvizsgálati feladatait, továbbá közreműködik a Főosztály feladataihoz kapcsolódó jogszabálytervezetek előkészítésében, véleményezésében.
4.3.2. A Főosztály belső tagozódását az 1. függelék tartalmazza.
4.3.3. A Főosztály feladatai:
4.3.3.1. a felsőoktatásban használt formanyomtatványokkal kapcsolatos feladatok, valamint a jogszabályban meghatározott okiratok kibocsátói feladatainak ellátása;
4.3.3.2. a felsőoktatási szakmai testületekkel történő kapcsolattartás, valamint azokról a jogszabályban előírt nyilvántartás vezetése;
4.3.3.3. felsőoktatási szakmai rendezvények koordinációja;
4.3.3.4. közreműködés a Főosztály feladataihoz kapcsolódó jogszabálytervezetek előkészítésében, véleményezésében.
4.3.4. A Főosztály felsőoktatási engedélyezési és nyilvántartási feladatai:
4.3.4.1. ellátja a felsőoktatási intézmény, közösségi felsőoktatási képzési központ létesítésével, átalakulásával, megszűnésével, működésének engedélyezésével, működési engedélyének módosításával, a felsőoktatási diákotthon létesítésével kapcsolatos feladatokat, ennek keretében a maximális hallgatói létszám, férőhelyszám megállapítását és módosítását;
4.3.4.2. vezeti a felsőoktatási intézmények, közösségi felsőoktatási képzési központok, felsőoktatási diákotthonok, felsőoktatási szakmai testületek, szakkollégiumok és felsőoktatási képzések nyilvántartását, illetve a jogszabályban előírt további nyilvántartásokat;
4.3.4.3. engedélyezi a külföldi felsőoktatási intézmény magyarországi működését, képzésindítását, valamint az Nftv. 77. § (4) bekezdése szerinti képzésindítást, nyilvántartásba veszi azok adatait;
4.3.4.4. szakmailag felügyeli és tartalommal látja el a Hivatal honlapjának (oktatas.hu) felsőoktatási engedélyezéssel és nyilvántartással kapcsolatos részeit;
4.3.4.5. erre irányuló kérelem esetén a nyilvántartásában szereplő adatokról igazolást ad ki.
4.3.5. A Főosztály felsőoktatási információs rendszerrel kapcsolatos feladatai:
4.3.5.1. biztosítja az intézmények jogszabályok által előírt adatbejelentési kötelezettségének teljesítését, szabályozza és minőségbiztosítja az intézményi adatközlés teljességét és pontosságát;
4.3.5.2. kezeli és továbbítja a vonatkozó jogszabályok által meghatározott személyes adatokat;
4.3.5.3. teljesíti a jogszabályokban előírt, felsőoktatási információs rendszerre vonatkozó adatszolgáltatási kötelezettségeket, ellátja az ágazati és eseti adatigények teljesítését;
4.3.5.4. ellátja a felsőoktatási információs rendszer működtetésével kapcsolatos szakmai feladatokat, együttműködik az informatikai üzemeltetést felügyelő hivatali szervezeti egységgel, valamint meghatároz üzemeltetéssel kapcsolatos szakmai elvárásokat;
4.3.5.5. ellátja az államilag finanszírozott félévek felhasználását kezelő szolgáltatás szakmai támogatását;
4.3.5.6. szakmailag meghatározza és irányítja a felsőoktatási információs rendszer intézménytörzsének fejlesztésével kapcsolatos feladatokat;
4.3.5.7. szakmai szempontból meghatározza a felsőoktatási információs rendszer személyi nyilvántartásaival szemben támasztott követelményeket;
4.3.5.8. szakmailag irányítja a felsőoktatási információs rendszert érintő informatikai fejlesztéseket, együttműködik az informatikai fejlesztéseket felügyelő és megvalósító hivatali szervezeti egységgel;
4.3.5.9. ellátja a feladatkörébe tartozóan a közérdekű és a közérdekből nyilvános adatok kezelésével, közzétételével kapcsolatos feladatokat;
4.3.5.10. szakmailag irányítja és koordinálja a felsőoktatási ágazati statisztikák előállítását;
4.3.5.11. a nyilvántartások alapján biztosítja az ágazati elemzéseket megalapozó adategyüttesek összeállítását;
4.3.5.12. irányítja és szervezi a felsőoktatási információs rendszer adattartalmát és működését bemutató kommunikációt, és ennek érdekében szakmai párbeszédet folytat az érintett külső partnerekkel;
4.3.5.13. országosan koordinálja a felsőoktatási intézmények tanulmányi adminisztrációját, és meghatározza a tanulmányi rendszerekkel szemben támasztott elvárásokat.
4.3.6. A Főosztály ellenőrzési felülvizsgálattal kapcsolatos feladatai:
4.3.6.1. szervezi, lebonyolítja, értékeli a felsőoktatási hatósági ellenőrzési feladatokat;
4.3.6.2. részt vesz az innovációért és technológiáért felelős miniszter által kezdeményezett törvényességi ellenőrzési eljárásokban az innovációért és technológiáért felelős miniszter által meghatározott módon;
4.3.6.3. rendszeresen felülvizsgálja a magyar felsőoktatási intézmények működési engedélyét;
4.3.6.4. rendszeresen felülvizsgálja a Magyarországon működési engedéllyel rendelkező külföldi felsőoktatási intézmények működési engedélyét;
4.3.6.5. rendszeresen felülvizsgálja a közösségi felsőoktatási képzési központok működési engedélyét;
4.3.6.6. rendszeresen felülvizsgálja a felsőoktatási diákotthonok működési feltételeit;
4.3.6.7. rendszeresen vizsgálja a magán és az egyházi felsőoktatási intézmény, diákotthon alapító okiratában foglaltak jogszerűségét;
4.3.6.8. szakmailag felügyeli és tartalommal látja el a Hivatal honlapjának (oktatas.hu) felsőoktatási hatósági ellenőrzésre vonatkozó, valamint felülvizsgálattal kapcsolatos részét.
4.3.7. A Főosztály felsőoktatási szakmai testületek működése feltételeinek biztosításával és duális képzésekkel kapcsolatos feladatai:
4.3.7.1. a Duális Képzési Tanács működésének biztosításával összefüggő általános feladatok ellátása;
4.3.7.2. szervezi a duális képzési gyakorlóhelyek minőségellenőrzését végző látogatóbizottságok munkáját;
4.3.7.3. részt vesz a duális képzési gyakorlóhelyek minőségellenőrzésében;
4.3.7.4. támogatja a Duális Képzési Tanács duális képzési gyakorlóhelyek minőségellenőrzésével kapcsolatos feladatait;
4.3.7.5. kezdeményezi a Duális Képzési Tanács által támogatott duális képzések és a duális képzési gyakorlóhelyek nyilvántartásba vételét;
4.3.7.6. feladatellátása során kapcsolatot tart a Duális Képzési Tanáccsal, az Innovációs és Technológiai Minisztériummal, a duális képzést szervező felsőoktatási intézményekkel és a duális képzési gyakorlóhelyekkel;
4.3.7.7. szakmailag felügyeli és tartalommal ellátja a duális képzésekkel kapcsolatos tájékoztató honlapot;
4.3.7.8. a Felsőoktatási Tervezési Testület működésének biztosításával összefüggő feladatok ellátása;
4.3.7.9. szakmailag felügyeli és tartalommal látja el a Hivatal honlapjának (oktatas.hu) a duális képzéssel, valamint azon felsőoktatási szakmai testületekkel kapcsolatos részeit, melyek működésének feltételeit kijelölés alapján biztosítja.

4.4. Felsőoktatási Elemzési Főosztály
4.4.1. A Felsőoktatási Elemzési Főosztály (a 4.4. alpont alkalmazásában a továbbiakban: Főosztály) a felsőoktatási elnökhelyettes irányítása alatt álló önálló, főosztály jogállású szervezeti egység, amely felsőoktatási elemzési feladatokat lát el, valamint közreműködik a Főosztály feladataihoz kapcsolódó jogszabálytervezetek előkészítésében, véleményezésében.
4.4.2. A Főosztály feladatai:
4.4.2.1. ellátja a diplomás pályakövetési rendszerrel (DPR) kapcsolatos szakmai, kutatási és elemzési feladatokat, támogatja az intézményi vizsgálatokat, összegyűjti az intézményi adatokat;
4.4.2.2. ellátja az ágazati adatelemzésekkel, szakmai tájékoztató anyagok készítésével kapcsolatos feladatokat;
4.4.2.3. ellátja a digitális tankönyvtár működtetésével, fenntartásával, további felsőoktatási digitális tartalmak előkészítésével és közzétételével kapcsolatos feladatokat.

4.5. Felsőoktatási Fejlesztési Iroda
4.5.1. A Felsőoktatási Fejlesztési Iroda (a 4.5. alpont alkalmazásában a továbbiakban: Iroda) a felsőoktatási elnökhelyettes irányítása alatt álló, önálló szervezeti egység, amely ellátja a külön elnöki utasításban ezen szervezeti egységhez rendelt informatikai rendszerek működtetésével és fejlesztésével kapcsolatos feladatokat, valamint az elnök, illetve az elnökhelyettes által közvetlenül delegált feladatokat. Az Iroda közreműködik a funkcionális szervezeti egységek által használt alkalmazások fejlesztési feladataiban.

5. A tartalomfejlesztési és tankönyvkiadási elnökhelyettes irányítása alatt álló szervezeti egységek

5.1. Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum (a továbbiakban: OPKM)
5.1.1. Az OPKM országos feladatkörű, nyilvános, tudományos szakkönyvtár a magyar oktatáspolitikai, neveléstudományi, nevelés- és ifjúságszociológiai dokumentumok területén, valamint a magyar tankönyvek, az iskolai értesítők, továbbá a hazai gyermek- és ifjúsági irodalom vonatkozásában. Az OPKM feladata, hogy országosan gyűjtse és bemutassa a magyar pedagógia- és iskolatörténet tárgyi és szellemi emlékeit (taneszközök, iskolabútorok, tudományos hagyatékok stb.), továbbá elvégezze tudományos igényű feldolgozásukat.
5.1.2. Az OPKM működési rendjét saját ügyrendje tartalmazza.
5.1.3. Az OPKM-et a tartalomfejlesztési és tankönyvkiadási elnökhelyettes közvetlen irányítása alatt álló főosztályvezető vezeti, aki jogosult a „könyvtárfőigazgató” cím használatára. Feladatait a jogszabályokban, a Szabályzatban, az OPKM SZMSZ-ben, az OH belső irányítási eszközeiben, valamint a munkaügyi dokumentumokban foglaltak szerint végzi.
5.1.4. Az OPKM munkatársai a tevékenységükkel összefüggő és a szakképzettségüknek megfelelő szakterületen a jogszabályok alapján oktatói és kutatói feladatokat is elláthatnak.
5.1.5. A könyvtár és múzeum feladatai:
5.1.5.1. központi pedagógiai szakkönyvtárként gyűjti, megőrzi, védi, feldolgozza és rendelkezésre bocsátja a teljes körű magyar nyelvű és a válogatott idegen nyelvű pedagógiai szakirodalmat, a kötelespéldányként beérkezett tankönyveket és taneszközöket, amelyekből bemutatóhelyet működtet;
5.1.5.2. részt vesz a nyilvános könyvtári ellátás keretében működő országos dokumentumellátási rendszerben;
5.1.5.3. korszerű szakirodalmi szolgáltatásokat nyújt;
5.1.5.4. előállítja és közreadja a kurrens és retrospektív pedagógiai nemzeti szakbibliográfiát és más szakirodalmi adatbázisokat; hozzáférhetővé teszi a legjelentősebb külföldi pedagógiai és határterületi adatbázisokat;
5.1.5.5. szakmai szolgáltatásokat nyújt az iskolai és pedagógiai szakkönyvtáraknak; a pedagógiai szakmai szolgáltatások keretében országosan koordinálja a pedagógiai tájékoztatást;
5.1.5.6. ellátja az Emberi Erőforrások Minisztériuma könyvtárfejlesztési stratégiájának kialakítása és végrehajtása során ráháruló szakmai feladatokat; továbbképzéseket szervez;
5.1.5.7. országos szakmúzeumként feladata a hazai oktatás történetével kapcsolatos kulturális javak, muzeális emlékek felkutatása, gyűjtése, őrzése, szakszerű nyilvántartása, állagmegóvása, tudományos feldolgozása és publikálása, mindezek kiállításokon és más formában történő bemutatása;
5.1.5.8. ellátja a gyűjtőkörébe tartozó, magántulajdonban lévő kulturális javak védetté nyilvánításának szakmai előkészítéséhez, illetve véleményezéséhez tartozó feladatokat, közreműködik a védett gyűjtemények és műtárgyak helyszíni ellenőrzésében;
5.1.5.9. a műtárgyak külföldre történő kivitelénél a kulturális örökség megőrzésének szempontjait érvényesítő szemlézési, véleményezési feladatokat lát el;
5.1.5.10. a gyűjtőkörébe tartozó kulturális javak esetében – a jogszabályok, illetve az emberi erőforrások miniszterének felkérése alapján – szakértői tevékenységet, alaptémáiban és muzeológiai módszertanában kutatói tevékenységet folytat.

5.2. Tananyagfejlesztési Főosztály
5.2.1. A Tananyagfejlesztési Főosztály feladata a tartalomfejlesztés területén a köznevelési rendszer tartalmi modernizációjának támogatása, ennek részeként többek között a tankönyvekkel, digitális taneszközökkel kapcsolatos fejlesztési tevékenység folytatása. Részt vesz a miniszter által kezdeményezett tankönyvfejlesztési programokban, a tankönyvkiadás feltételeinek megteremtése érdekében előkészíti a Hivatal tankönyvfejlesztési tervét, valamint megvalósítja az EMMI által adott évre jóváhagyott tankönyvfejlesztési tervet.
5.2.2. Az 5.2.1. bekezdésben foglaltak megvalósítása érdekében a főosztály:
5.2.2.1. ellátja az állami tankönyv- és tananyagfejlesztéssel kapcsolatos feladatokat;
5.2.2.2. létrehozza és fejleszti a Nemzeti alaptantervre és a miniszter által kiadott kerettantervekre épülő tananyagok papíralapú és digitális változatait;
5.2.2.3. létrehozza a nevelési feladatok ellátását, a tanórán kívüli nevelés-oktatás fejlesztését szolgáló tankönyvi és digitális tartalmakat;
5.2.2.4. megtervezi a nyomtatott és digitális tananyagok tartalmi összetevőit;
5.2.2.5. javaslataival támogatja a nyomtatott és a digitális alapon folyó tankönyv- és tantervfejlesztéshez kapcsolódó pedagógus-továbbképzések, a tantárgygondozás és a szaktanácsadás szakmai előkészítését;
5.2.2.6. ellátja a papíralapú és a digitális köznevelési tartalomfejlesztés keretében a főosztály illetékességi körébe tartozó tankönyvek, tananyagok, taneszközök, kiegészítő tartalmak fejlesztésével, kipróbálásával és bevezetésük támogatásával összefüggő feladatokat, ideértve a nemzetiségi nevelésben-oktatásban részt vevő, és a sajátos nevelési igényű tanulók részére készülő, valamint az idegen nyelvű tankönyv- és tananyagfejlesztést;
5.2.2.7. javaslatot tesz a köznevelési tankönyvek korrekciójára, a tudományos, szakmai, nyelvi követelményeknek való megfelelésre;
5.2.2.8. elvégzi a digitális oktatási tartalmakkal, digitális tananyagokkal, tankönyvekkel, digitális taneszközökkel, online tanulási környezetekkel, online tanulástámogató rendszerekkel kapcsolatos fejlesztési tevékenységeket, és részt vesz az ezekre a területekre irányuló kísérleti programokban;
5.2.2.9. ellátja a Nemzeti Köznevelési Portál szakmai tartalmi fejlesztésével kapcsolatos feladatokat, elemzi és értékeli a Portál működését, támogatja a Hivatalon belül a Portállal összefüggő kommunikációt; elvégzi a Portállal kapcsolatos kísérleti, kutatás-fejlesztési feladatokat;
5.2.2.10. elemzi és értékeli a hazai és a nemzetközi trendeket a tananyag-, a tankönyv- és a digitális tartalomfejlesztés területén;
5.2.2.11. közreműködik a Digitális Oktatási Stratégia és a Digitális Gyermekvédelmi Stratégia megvalósításában;
5.2.2.12. tantervfejlesztési feladatai körében szakmai és módszertani támogatást nyújt a tartalmi szabályozók és követelmények iskolai szintű bevezetéséhez és alkalmazásához, részt vesz az alternatív kerettantervek engedélyezési eljárásában.

5.3. Tankönyvkiadási Koordinációs Főosztály
5.3.1. A Tankönyvkiadási Koordinációs Főosztály feladata a nemzeti köznevelés tankönyvkiadási feltételeinek megteremtése érdekében a jogszabályok szerinti kiadási, hatósági engedélyeztetésre történő előkészítési, műszaki és nyomdai előkészítői tevékenységek elvégzése, a köznevelési tankönyvkiadással kapcsolatos széles körű kiadói tevékenység koordinálása és felügyelete, a szakmai arculati standardok kialakítása és közzététele, valamint a műszaki-szerkesztői feladatok ellátása. A Hivatal által kiadott pedagógiai szakmai folyóiratok szerkesztése, kiadásuk műszaki előkészítése, koordinálása. A feladatteljesítés érdekében közreműködik a Hivatal feladattal érintett szervezeti egységével a nyomdai előkészítésben, megjelentetésben és a közzétételben.
5.3.2. Az 5.3.1. pontban foglaltak megvalósítása érdekében a főosztály:
5.3.2.1. ellátja az állami tankönyvkiadással kapcsolatos feladatokat;
5.3.2.2. nyomon követi a tankönyvellátással összefüggő jogszabályi változásokat, javaslatokkal támogatja az oktatási ágazat jogalkotási és szakmai-fejlesztési tevékenységét;
5.3.2.3. együttműködik a tankönyvfejlesztési terv előkészítésében;
5.3.2.4. nyomon követi a tankönyvfejlesztési pályázatokat, koordinálja azokra a Hivatal által fejlesztett tankönyvek benyújtását, előkészíti a tankönyvfejlesztésre irányuló nyilvános felhívásokhoz szükséges dokumentációt;
5.3.2.5. ellátja a jogszabályokban előírt, a Hivatal által kifejlesztett tankönyvek esetében a hatósági engedélyeztetésre előkészítéssel, tankönyvjegyzékre kerülés elindításával, illetve a tankönyvek nyomdai megjelenésével és forgalmazásával kapcsolatos eljárásokkal összefüggő feladatokat;
5.3.2.6. elvégzi az állami tankönyvek szerzői és felhasználói jogaival kapcsolatban felmerülő feladatokat a Jogi és Igazgatási Főosztály bevonásával;
5.3.2.7. adatokat tart nyilván és szolgáltat a Hivatalban végzett tankönyvfejlesztéssel, kiadással és ellátással kapcsolatban;
5.3.2.8. felelős a Hivatalban fejlesztett tankönyvek gyártási feltételeinek előkészítésért, biztosításáért; a műszaki tervezési, előkészítési, nyomtatási feladatok ellátása érdekében a főosztály tankönyvfejlesztési terve alapján kiadási tervet készít;
5.3.2.9. gondoskodik a tankönyvek arculati, valamint pedagógiai, módszertani és technológiai feltételeinek megteremtéséről;
5.3.2.10. ellátja a tankönyvek létrehozásával kapcsolatos tervezési, tördelési, műszaki-szerkesztési feladatokat;
5.3.2.11. felelős a tankönyvek gyártásához szükséges állományok archiválásáért, rendszerbe szervezéséért, a biztonsági másolatok létrehozásáért, az állományok védelméért, együttműködve az informatikai területtel;
5.3.2.12. megszervezi a tankönyvigény kapcsán felmerülő tájékoztatási feladatok ellátását.
5.3.3. Az 5.3.1. pontban foglaltak megvalósítása érdekében:
5.3.3.1. szerkeszti és megjelenteti a Hivatal által kiadott folyóiratokat;
5.3.3.2. működteti az egyes folyóiratokhoz kapcsolódó szerkesztőségeket és szerkesztőbizottságokat;
5.3.3.3. gondoskodik valamennyi általa szerkesztett lap online és nyomtatott megjelentetéséről.
5.3.4. A Főosztály a feladatai ellátása során együttműködik:
5.3.4.1. az emberi erőforrások minisztere és az innovációért és technológiáért felelős miniszter illetékességébe és irányítási körébe tartozó azon szervezeti egységekkel, amelyek a tankönyvellátás területéért felelősek;
5.3.4.2. a Hivatal által kiadott köznevelési tankönyvek sokszorosítási, e tankönyvekkel kapcsolatos készletraktározási és kereskedelmi feladatokért felelős Könyvtárellátó Nonprofit Kft.-vel;
5.3.4.3. a Hivatal azon szervezeti egységével, amely a tankönyvekkel kapcsolatos engedélyeztetési folyamatokat és tankönyvjegyzékre kerülési teendőket látja el;
5.3.4.4. azon piaci, állami és társadalmi szereplőkkel, amelyek a tankönyvellátás (gyártás, logisztika, kereskedelem, marketing) érdekében fejtik ki tevékenységüket.

V. FEJEZET
A HIVATAL MŰKÖDÉSI RENDJE

1. A Hivatal működési vonatkozó általános előírások

1.1. A Hivatal folyamatos és jogszerű működését, a hatáskörének gyakorlását a hatályos jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök, az Alapító Okirat, a Szabályzat, további belső irányítási eszközök, valamint a Hivatal munka- és ellenőrzési tervei határozzák meg, a Hivatalon belüli hatékony információáramlás biztosítása, az információátadás, a feladatmeghatározás és az ellenőrzés, továbbá a beszámoltatás alkalmazásán keresztül.

1.2. A Hivatal dolgozói a jogszabály által meghatározott alaplétszám, illetve a központosított álláshelyállomány részeként kerülnek foglalkoztatásra. Az európai uniós vagy elkülönített projekt, illetve program keretében meghatározott feladatok ellátása a központosított álláshelyállományból származó álláshelyen, munkaviszony keretében történik.

1.3. A jóváhagyott stratégiai tervekben szereplő és a tárgyévi költségvetés tervezése során figyelembe vett célkitűzéseket az elnök utasításban adja ki.

1.4. A jóváhagyott tárgyévi kiemelt célkitűzések megvalósításához szükséges feladatok tervszerű végrehajtása érdekében – a feladatok végrehajtásért felelős szervezeti egységek vezetőinek javaslata alapján – az elnök évenként munkatervet állapít meg. A munkaterv összeállítását, szerkesztését a Jogi és Igazgatási Főosztály végzi.

1.5. A munkatervben felelősként megjelölt vezetők kötelesek figyelemmel kísérni az általuk irányított, vezetett szervezeti egységre háruló teendőket és gondoskodni a végrehajtásra előírt határidők betartásáról.

1.6. A Hivatal működése tekintetében Mt. alá tartozó vezetőnek minősülnek az irodavezetők.

1.7. A vezetők és az ügyintézők feladatait a beosztási okirat, a munkavállalók feladatait a munkaköri leírás tartalmazza.

1.8. A Hivatal valamennyi dolgozója köteles a tudomására jutott hivatalos információt ahhoz az érintett szervezeti egységhez eljuttatni, amely – szükség esetén – az információ alapján hivatalból eljárni jogosult és köteles.

1.9. Amennyiben egy ügytípus elintézése több szervezeti egység rendszeres együttműködését igényli, a szervezeti egységek – a feladat ellátása szempontjából – egymással mellérendeltségi kapcsolatban állnak. Együttműködésük alapelve, hogy feladataik megoldása során az ügyköreik érintkezési területein egymást tájékoztatva, segítve, intézkedéseiket összehangolva járnak el. Az együttműködés tartalmát, módját, illetve a feladatok elhatárolását az érintett szervezeti egységek vezetői közösen állapítják meg. Az ügyrendekben, illetve a munkavállalók munkaköri leírásaiban ki kell jelölni azt a vezetőt, illetve ügyintézőt, aki az együttműködés keretében szükségessé váló egyeztetések felelőse.

1.10. Amennyiben a kormánytisztviselő, illetve munkavállaló feladatának végrehajtásához vezető döntése szükséges, úgy a szolgálati út betartásával a döntéshozatalt a közvetlen felettesénél kezdeményezi.

2. Hivatali idő, munkarend és ügyfélfogadás

2.1. A Hivatal hivatali ideje
2.1.1. A Hivatalban a hivatali idő hétfőtől péntekig 8:00-tól 16:30-ig tart.

2.2. A munkarend
2.2.1. A Hivatal munkarendjét az elnök külön utasításban szabályozza.

2.3. Az ügyfélfogadás rendje
2.3.1. A hivatali ügyfélfogadás rendjét az elnök külön utasításban szabályozza.

3. A Hivatal munkaformái, az értekezletek rendje

3.1. Az értekezletek során meghatározott feladatok végrehajtása az emlékeztetőben felelősként megjelölt dolgozó vagy szervezeti egység feladata.

3.2. Értekezletek
3.2.1. Vezetői értekezlet
3.2.1.1. A vezetői értekezlet a Hivatal operatív irányítását segítő, döntés-előkészítő funkciót ellátó, a Hivatal intézményi működését, illetve az egységes hivatali gyakorlat kialakítását érintő elvi jelentőségű kérdéseket, a költségvetési tervezéssel és annak végrehajtásával kapcsolatos alapvető jelentőségű dokumentumokat megtárgyaló, a Hivatal egészét átfogó stratégiai jellegű kérdéseket egyeztető, illetve a gyorsabb információáramlást biztosító munkaforma.
3.2.1.2. A vezetői értekezletet az elnök vagy az általa megbízott helyettese vezeti.
3.2.1.3. Vezetői értekezlet tartására kétheti gyakorisággal kerül sor.
3.2.1.4. Az elnök soron kívüli vezetői értekezlet összehívását rendelheti el.
3.2.1.5. A vezetői értekezlet résztvevői: az elnök, az elnökhelyettesek, a főosztályvezetők – a Pedagógiai Oktatási Központok főosztályvezetőinek kivételével.
3.2.1.6. Az elnök, illetve felhatalmazása esetén az általa megbízott – annak szükségessége esetén – további szervezeti egységek vezetőinek, illetve ügyintézőinek részvételét is előírhatja a vezetői értekezleten.
3.2.1.7. A vezetői értekezlet ülései, előterjesztései és emlékeztetői nem nyilvánosak.
3.2.2. A POK főosztályvezetői értekezlete
3.2.2.1. A POK főosztályvezetői értekezlet a Hivatal pedagógiai-szakmai szolgáltatási és ezzel összefüggésben más köznevelési célú feladatainak országosan egységes feladatellátását támogató, az ehhez kapcsolódó stratégiai és operatív jellegű kérdéseket véleményező, továbbá a POK-ok felé gyorsabb információáramlást biztosító munkaforma.
3.2.2.2. A POK vezetői értekezletet a Pedagógiai-szakmai Szolgáltatások Koordinációs Főosztálya főosztályvezetője vagy az általa megbízott helyettese vezeti.
3.2.2.3. A POK főosztályvezetői értekezlet tartására havonkénti gyakorisággal kerül sor.
3.2.2.4. A POK főosztályvezetői értekezlet állandó résztvevői a köznevelési elnökhelyettes, a POK főosztályvezetők, a Pedagógiai-szakmai Szolgáltatások Koordinációs Főosztálya főosztályvezetője és a Módszertani Támogatások Osztály osztályvezetője.
3.2.3. A POK munkacsoport értekezlet
3.2.3.1. A POK munkacsoport értekezlet a pedagógiai-szakmai szolgáltatási területek, továbbá a Hivatal más köznevelési célú feladatainak országosan egységes feladatellátását támogató, operatív jellegű kérdéseket véleményező, illetve a POK-ok felé gyorsabb információáramlást biztosító munkaforma.
3.2.3.2. A POK munkacsoport értekezletet a Pedagógiai-szakmai Szolgáltatások Koordinációs Főosztálya osztályvezetői, vagy az illetékes köznevelési főosztály (osztály) vezetője, vagy a Pedagógiai-szakmai Szolgáltatások Koordinációs Főosztálya munkacsoport vezetője vezeti.
3.2.3.3. A POK munkacsoport értekezlet megtartására legalább éves gyakorisággal kerül sor.
3.2.3.4. A POK munkacsoport értekezlet résztvevői az adott szolgáltatási területen dolgozó POK és a Pedagógiai-szakmai Szolgáltatások Koordinációs Főosztályának munkatársai.
3.2.4. Szakmai tanácsadó testület
3.2.4.1. Az elnök szakmai tanácsadó testületet működtethet.
3.2.5. Apparátusi értekezlet
3.2.5.1. Apparátusi értekezletre a Hivatal valamennyi dolgozóját érintő esemény, tájékoztatás, illetve a hivatali munka értékelése esetén kerül sor.
3.2.5.2. Az apparátusi értekezletet az elnök vagy az általa megbízott helyettese vezeti.
3.2.5.3. Apparátusi értekezlet megtartására legalább éves gyakorisággal kerül sor.
3.2.5.4. Az apparátusi értekezleten a Hivatal valamennyi foglalkoztatottja részt vesz.
3.2.5.5. Az elnök vagy az elnök felhatalmazása esetén az általa megbízott – annak szükségessége esetén – további személyek részvételére is lehetőséget biztosíthat.
3.2.6. Munkabizottságok működése
3.2.6.1. Egyes feladatok ellátására, tevékenységek koordinálására az elnök elnöki utasítással munkabizottságot hozhat létre.
3.2.6.2. A munkabizottságok ülései, előterjesztései és emlékeztetői nem nyilvánosak.
3.2.6.3. A munkabizottságok ülésein az elnök részvételi lehetőségét biztosítani kell.

4. A munkáltatói jogok gyakorlásának, a kiadmányozás és a helyettesítés rendje

4.1. A munkáltatói jogok gyakorlásának, a kiadmányozás és a helyettesítés rendjét a 2. függelék, illetve a szervezeti egységek ügyrendje tartalmazza.

5. A beosztási okiratban megjelölt feladatok átadás-átvételének rendje

5.1. A dolgozók személyében bekövetkező változások, illetve tartós (várhatóan 6 hónapot meghaladó) távollét esetén az általuk ellátott, a beosztási okiratban megjelölt feladatok átadás-átvétele tekintetében alkalmazandó szabályokat, valamint az átadás-átvételt dokumentáló jegyzőkönyvmintát a Hivatal Közszolgálati Szabályzata tartalmazza.

6. Feladatellátásuk miatt vagyonnyilatkozat-tételre kötelezettek

6.1. A Hivatalban vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség terheli az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló 2007. évi CLII. törvény (a továbbiakban: Vt. törvény) 3. §-ában meghatározott feladatot végző kormánytisztviselőket és munkavállalókat a Vt. törvény 5. §-ában meghatározott rendszerességgel.

7. A kötelezettségvállalás rendje

7.1. A Hivatal mint jogi személy és költségvetési szerv nevében fizetési vagy más teljesítési kötelezettséget az elnök vagy a külön szabályzatban meghatározottak szerint megbízott személy vállalhat.

7.2. A kötelezettségvállalás a gazdasági elnökhelyettes vagy az általa kijelölt személy ellenjegyzése után és csak írásban történhet.

7.3. A bankszámla felett való rendelkezéshez minden esetben két képviseleti joggal felruházott személy aláírása szükséges.

7.4. A kötelezettségvállalás, az ellenjegyzések, a teljesítésigazolás, érvényesítés és az utalványozás rendjét a Hivatal gazdálkodásáról szóló, valamint szerződéskötésről szóló szabályzata tartalmazza.

8. Az ügyintézés szabályai

8.1. Az ügyintézés általános szabályai
8.1.1. A Hivatalhoz érkező, illetve a Hivatalban keletkező – érdemi ügyintézést igénylő – ügyiratokat a jellegüknek és tartalmuknak megfelelő jogszabályi rendelkezések szerint – esetenként közbenső intézkedés beiktatásával (pl. akadályközlés) – az elnök, illetve az érintett szervezeti egység vezetőjének útmutatásai alapján, az előírt határidőre kell elintézni, oly módon, hogy a szervezeti egységek által – akár jogszabályváltozás folytán történő módosítás miatt – alkalmazni kívánt határozat-, valamint végzésminták, továbbá az ezektől eltérő, egyedi, bonyolultabb megítélésű ügyekben kiadmányozni kívánt határozatok láttamozás céljából a Jogi és Igazgatási Főosztályra kell megküldeni.
8.1.2. A Hivatalba akár véleményezésre, akár tájékoztatásképpen érkező jogszabálytervezetek minden esetben soron kívül továbbítani kell a Jogi és Igazgatási Főosztály részére, lehetőség szerint az ezekkel kapcsolatban javasolt írásbeli észrevételekkel együtt.
8.1.3. Az ügyek intézése a vonatkozó jogszabályok, a belső szabályzatok, a szervezeti egységek ügyrendje és a vezetők által előírt határidő szerint történik.
8.1.4. A szervezeti egységekben a munkát úgy kell megszervezni, hogy az ügyek határidőre történő elintézéséért, illetve annak elmulasztásáért felelős személye megállapítható legyen.
8.1.5. Az iratok kezelésére vonatkozó részletes szabályokat a Hivatal iratkezelési szabályzata tartalmazza.

8.2. Ügyintézési határidők
8.2.1. A határidő betartásáért annak a szervezeti egységnek a vezetője felelős, amelynek a feladatkörébe az ügy elintézése tartozik.
8.2.2. A határidőket naptári napban (kivételesen órában, illetve munkanapban) kell meghatározni. A határidő számításának kezdő napja a Hivatalban történő érkeztetés, befejező napja pedig a regisztrált expediálás napja.
8.2.3. Amennyiben jogszabály, a megkereső szerv vagy a vezető a teljesítés határidejét attól eltérően nem szabályozza, az ügyintézésre nyitva álló általános határidő 21 nap. A projektekkel kapcsolatos ügyekben az ügyintézési határidő a projekttervben meghatározott határidők betartásának biztosítása érdekében szükséges észszerű határidő.
8.2.4. Az Ákr. hatálya alá tartozó ügyek esetében az ott meghatározott határidők az irányadók.
8.2.5. Jogszabályban előírt ügyintézési határidő hiányában az ügyek intézésére a vezető által a feladatok kiadása során megállapított egyedi ügyintézési határidő az irányadó.
8.2.6. Az országgyűlési képviselők megkereséseit – amennyiben lehetséges – 5 napon belül meg kell válaszolni.
8.2.7. A „Sürgős” (S) jelöléssel ellátott irat soron kívüli – a folyamatban lévő ügyeket megelőző – de legkésőbb 3 munkanapon belüli ügyintézést igényel, függetlenül attól, hogy sürgős minőségét a megkereső szerv, illetve a Hivatalon belül arra feljogosított vezető állapította meg. „Sürgős” megjelölésről az elnök, elnökhelyettes, főosztályvezető dönthet.

8.3. A hatósági ügyek intézése
8.3.1. A hatósági ügyek intézésének általános szabályait az Ákr. és végrehajtási rendeletei, valamint az adott ügytípusra vonatkozó speciális eljárási szabályok tartalmazzák.
8.3.2. A hatósági ügyek intézéséről a Hivatal a jogszabályban meghatározott tartalommal elektronikus tájékoztató szolgáltatást nyújt az internetes honlapján.
8.3.3. A Hivatal feladat- és hatáskörébe tartozó hatósági ügyekben az eljárási cselekményeket az ügyfél rendelkezésének megfelelően elektronikus vagy nem elektronikus úton gyakorolhat, ha azt külön törvény vagy kormányrendelet nem zárja ki. Az elektronikus ügyintézés részletes eljárási szabályait a hatályos jogszabályok, az iratkezelési szabályzat, illetve ezek rendelkezéseire alapozott elnöki utasítás határozza meg.
8.3.4. A hatósági ügyek intézése során meghozott valamennyi intézkedést (ideértve az érdemi döntésnek nem minősülő eljárásvezető végzéseket, értesítéseket) az ügyféllel rendelkezésének megfelelően papíralapú vagy – ha ezt a hatályos jogszabályok nem tiltják – elektronikus kiadmánnyal kell közölni. Az elektronikus iratról készített hiteles papíralapú kiadmányt, a papíralapú iratról hiteles elektronikus kiadmányt a külön elnöki utasításban megjelölt vezető, illetve ügyintéző az ott meghatározottak szerint jogosult hitelesíteni, azaz záradékolni.
8.3.5. A hatósági ügyek intézése során a kiadmányozási jogkörök gyakorlása a 2. függelék szerint történik.
8.3.6. Hatósági ügyeket lezáró döntés kiadmányozója az elnök, illetve átruházott kiadmányozási jogkörben eljárva elnökhelyettes, főosztályvezető vagy osztályvezető lehet.

8.4. Véleménynyilvánításra, adatszolgáltatásra irányuló külső megkeresés esetén követendő eljárás
8.4.1. A megkeresés címzettje, illetve az általa erre kijelölt szervezeti egység vagy személy – az ügyintézésre rendelkezésre álló határidő alapján – szóban vagy – a megkeresés indokát, a kért információk pontos körét és a válaszadásra rendelkezésre álló határidőt megjelölő feljegyzés útján – írásban egyeztet a tárgy szerint érintettekkel.
8.4.2. Amennyiben az egyeztetés szóban történik, az egyeztetés megtörténtét az ügyiraton megfelelően rögzíteni kell.
8.4.3. A külső megkeresésre adott válaszról az érintetteket – különösen, ha az egyeztetésben részt vevők álláspontja nem volt teljesen egyező – tájékoztatni kell.
8.4.4. Jogszabályok végrehajtásáról adott szakmai vélemény kiadásakor az ügyfeleket tájékoztatni kell arról, hogy a Hivatal által kiadott állásfoglaláshoz, tájékoztató levélhez semmiféle joghatás nem fűződik, ezért az állásfoglalásban, tájékoztatásban foglaltak a bíróságot vagy más hatóságot eljárása során nem kötik.

8.5. A pályáztatási eljárás keretében történő ügyintézés sajátos szabályai
8.5.1. Az elnök hatáskörébe tartozó pénzügyi források pályázati formában történő eljuttatása a kedvezményezettekhez az elnök által utasításban kijelölt szervezet feladata az alábbi kivételekkel:
8.5.1.1. a Hivatal által megvalósítandó közbeszerzésekre kiírt pályázatok,
8.5.1.2. amelyeket jogszabály vagy egyéb kötelező előírás ettől eltérően szabályoz.
8.5.2. A Hivatal pályáztatási eljárásait az adott ügyre vonatkozó jogszabályi előírásokban foglaltak alapján kell lebonyolítani. A folyamatban részt vevő szervezeti egységek munkavégzésének megkönnyítése érdekében a pályázat kiírója minden esetben köteles:
8.5.2.1. a pályázati kiírás szövegében előírni, hogy a pályázatot tartalmazó borítékon szerepeljen a pályázatot kiíró szervezeti egység, illetve az ügy iktatószáma, és ha van ilyen, a pályázat megnevezése,
8.5.2.2. a pályázat kiírásával egy időben értesíteni a Küldeménykezelő Irodát, megjelölve a pályázati határidőt, az illetékes szervezeti egységet, ügyintézőt.

8.6. A közérdekű kérelmekkel, panaszokkal és bejelentésekkel kapcsolatos eljárás
8.6.1. Közérdekű kérelmet, panaszt, bejelentést (a továbbiakban: beadvány) írásban, személyesen a Hivatal székhelyén, vagy telefonon lehet előterjeszteni. A szóban előterjesztett beadványt írásba kell foglalni és a személyesen megjelent előterjesztő aláírásával ellátni.
8.6.2. Az írásba foglalt, illetve az írásban (postán, elektronikus úton, faxon) érkezett beadványokat a bejelentéssel érintett szervezeti egység vezetőjének kell továbbítani. Amennyiben nem állapítható meg egyértelműen, hogy mely szervezeti egység feladatkörébe tartozik a beadványban foglaltak kivizsgálása, vagy a beadvány több szervezeti egységet is érint, a beadványt az elnökhöz kell továbbítani.

9. Az irányítás belső eszközei

9.1. A Hivatal belső irányításának eszközei a Hivatal egészét vagy meghatározott szervezeti egységét érintő normatív tartalmú, kötelező rendelkezések, végrehajtási szabályok, illetve tájékoztatások. Ezek az alábbiak:
9.1.1. Az elnöki utasítás az elnök által kiadott, általános érvényű feladatokat és kötelezettségeket meghatározó – a hivatal szervezetére vagy működésére vonatkozó munkáltatói, illetve a működés szempontjából egyéb releváns – intézkedéseket tartalmaz.
9.1.2. A belső szabályzat a Hivatal belső működési rendjét, az egyes szervezeti egységek és személyek feladatkörét meghatározó – jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök alapján kötelezően elkészítendő –, a Hivatal egészére vonatkozó irányítási eszköz. Szabályzatot elnöki utasítással kell kiadni.
9.1.3. Az elnöki körlevél az elnök által kiadott, az elnöki utasítással azonos tárgyi, illetve szervi hatályú normatív rendelkezés, amely csak a hatályos szabályzatokkal összhangban álló rendelkezéseket tartalmazhat, annak kiegészítését, pontosítását, egységes értelmezését szolgálja, végrehajtási iránymutatást ad.
9.1.4. A tájékoztató az elnök által kiadott, a Hivatal működését, tevékenységét érintő, információ tartalmú közlés.
9.1.5. A módszertani útmutató a feladatok végrehajtásának eljárásrendjét, a munkafolyamatok menetét rögzítő irányítási eszköz.
9.1.6. Az ügyrend az önálló szervezeti egységek belső működésének részletes szabályait tartalmazza. Az ügyrendeket Jogi és Igazgatási Főosztály – a Jogi és Igazgatási Főosztály ügyrendje esetében az elnök – ellenjegyzését követően az érintett szervezeti egység vezetője adja ki.

9.2. A kiadott belső irányítási eszköz nem lehet ellentétes hatályos jogszabállyal és közjogi szervezetszabályozó eszközzel.

9.3. A Szabályzat módosításait követően valamennyi szervezeti egység vezetője köteles haladéktalanul az ügyrendek és a munkavállalók esetében a munkaköri leírások aktualizálását, szükség szerinti módosítását elvégezni.

9.4. A belső irányítási eszközök kiadásának, összehangolásának és karbantartásának részletes rendjét a Hivatalban külön szabályzat tartalmazza.

9.5. Az irányítás szempontjából releváns egyéb kapcsolatok
9.5.1. Az elnök felelősségi körébe tartozó, az ágazatban működő köztestületekkel, testületekkel, továbbá a különböző civil szervezetekkel való kapcsolattartás rendjét a vonatkozó jogszabályok, a kapcsolattartók személyét a Szabályzat vagy az elnök egyedi megbízásai határozzák meg.
9.5.2. Ágazati feladatai ellátása érdekében a Hivatal részt vesz a különböző állandó és ad hoc, az Emberi Erőforrások Minisztériuma, illetve az Innovációs és Technológiai Minisztérium, valamint a tárcaközi és szakmai bizottságok munkájában. Az állandó bizottságokról és az azok munkájában a Hivatalt képviselő személyekről, valamint a szakmai egyeztetésben részt vevő szervezetekről az elnök titkársága nyilvántartást vagy jegyzéket vezet. A változásokról az érintettek külön felkérés nélkül kötelesek tájékoztatást adni.

10. Az ellenőrzési jog gyakorlása

10.1. Az ellenőrzési jog gyakorlása a Hivatal belső kontrollrendszerének megfelelően, az alábbi formában történik:
10.1.1. Vezetői ellenőrzés: a szervezeti egységek vezetői ellenőrzési jogukat – az általános jelentési kötelezettség szabályainak betartása mellett – közvetlenül és folyamatosan gyakorolják.
10.1.2. Munkafolyamatokba épített ellenőrzés: a szakmai, gazdasági, ügyviteli folyamatok megszervezése során a végrehajtó műveletek közé, kötelezően olyan ellenőrzési műveleteket kell beiktatni, amelyek a folyamat szabályosságának és célszerűségének megállapítását szolgálják, illetve lehetővé teszik, valamint a keletkező adatok valódiságáról való meggyőződést segítik elő.
10.1.3. Belső ellenőrzés: az elnök által jóváhagyott éves ellenőrzési terv alapján történik, valamint soron kívül az elnök, illetve a belső ellenőrzési vezető kezdeményezésére. A belső ellenőrzés részletes szabályait a Belső Ellenőrzési Kézikönyv tartalmazza.
10.1.4. Monitoring: folyamatba épített valós idejű ellenőrzés.

10.2. A belső kontroll rendszere
10.2.1. A Hivatal belső kontrollrendszere tartalmazza mindazon elveket, eljárásokat és belső szabályzatokat, amelyek biztosítják, hogy
10.2.1.1. a Hivatal valamennyi tevékenysége és célja összhangban legyen a szabályszerűséggel, a szabályozottsággal, valamint a megbízható gazdálkodás (gazdaságosság, hatékonyság és eredményesség) követelményeivel,
10.2.1.2. az eszközökkel és forrásokkal való gazdálkodásban ne kerüljön sor pazarlásra, visszaélésre, rendeltetésellenes felhasználásra,
10.2.1.3. megfelelő, pontos és naprakész információk álljanak rendelkezésre a Hivatal működésével kapcsolatban,
10.2.1.4. a belső kontrollrendszer harmonizációjára és összehangolására vonatkozó jogszabályok végrehajtásra kerüljenek a módszertani útmutatók figyelembevételével.

11. Adatvédelem

11.1. A hivatali szervezeti egységek személyesadat-kezelési, adatbiztonsági és adatszolgáltatási tevékenységét, az adatvédelemmel kapcsolatos rendelkezéseket a személyes adatok védelméről szóló szabályzat(ok) és az informatikai biztonságról szóló szabályzat tartalmazza.

11.2. Az adatvédelmi tisztviselő ellátja a GDPR 39. cikkében rögzített feladatokat.

11.3. Az adatvédelmi tisztviselő működésének és feladatellátásának rendjét külön szabályzat tartalmazza.

12. A kapcsolattartás rendje

12.1. A Hivatalban a kapcsolattartás rendje a gyakorolt hatáskörökhöz, jogkörökhöz, az ellátott feladatokhoz, valamint a kialakított belső munkamegosztáshoz igazodik.

12.2. A belső kapcsolattartás rendje
12.2.1. A belső kapcsolattartás során a Hivatal valamennyi dolgozójának fokozott figyelemmel kell lennie a szolgálati út betartására, továbbá a külső és belső megkeresések dokumentálására.
12.2.2. A szervezeti egységek feladataik ellátása során együttműködésre kötelezettek, a feladatkörükbe tartozó, de más szervezeti egységek feladatkörét is érintő ügyekben az érdekeltek egyeztetve kötelesek eljárni.
12.2.3. A szervezeti egység, illetve a Hivatal egészét érintő kérdésekben folytatott megbeszélésekről, konzultációkról, egyeztetésekről az ügyintézésért felelős személynek minden esetben haladéktalanul tájékoztatnia kell közvetlen vezetőjét.

12.3. A külső kapcsolattartás rendje
12.3.1. A szervezeti egységek minden olyan ügyben, amelyben a Hivatal képviselete nincs kizárólag az elnök, valamely szervezeti egység vagy annak vezetője részére fenntartva, bármely állami vagy társadalmi szervvel közvetlenül tarthatják a kapcsolatot, melyről a vezetői értekezleteken tájékoztatást adnak.
12.3.2. Külső szervekkel tervezett érdemi tárgyalás – ha az más szervezeti egység ügykörét is érinti – csak akkor kezdhető meg, ha a hivatali szervezeten belül minden részletre vonatkozóan egyetértés alakult ki, vagy a kérdésben döntésre jogosult vezető az esetleges vitát eldöntötte.
12.3.3. A tárgyalásokról emlékeztetőt kell készíteni, és azt meg kell küldeni mindazoknak, akiknek ügykörét a tárgyaláson elhangzottak érintik.
12.3.4. A szakmai szakszervezetekkel és civil szervezetekkel (szövetségekkel) az érintett szervezeti egységek tartják a kapcsolatot az elnök folyamatos tájékoztatása mellett.
12.3.5. Az állami számvevőszéki, a kormányzati és a fejezeti ellenőrzési ügyekben az Állami Számvevőszékkel, a Kormányzati Ellenőrzési Hivatallal és az Emberi Erőforrások Minisztériuma, valamint az Innovációs és Technológiai Minisztérium ellenőrzésre jogosult szervezeti egységével a kapcsolattartást az elnök által az adott ügyre kijelölt szervezeti egység vagy kormánytisztviselő koordinálja a Belső Ellenőrzési Főosztály folyamatos tájékoztatása mellett.
12.3.6. A sajtóval való kapcsolattartás rendje
12.3.6.1. Az írott (nyomtatott) sajtó és az elektronikus sajtó (a továbbiakban együttesen: sajtó) képviselőinek mindennemű nyilatkozatot az elnök és a hatáskörükbe tartozó ügyekben az elnökhelyettesek jogosultak tenni. Akadályoztatásuk esetén – elnöki vagy elnökhelyettesi utasítás szerint – a Hivatal más dolgozója is nyilatkozatot tehet.
12.3.6.2. Az elnök és az elnökhelyettesek távollétében vagy akadályoztatása esetén a 2. függelék III. pont 19–20. alpontjában meghatározott helyettesítési sorrend irányadó. A sajtónak tett nyilatkozatról az elnököt minden esetben haladéktalanul tájékoztatni kell.
12.3.6.3. A sajtónak történő nyilatkozattétel során a minősített adat védelmére, a személyes adatok védelmére és a közérdekű adatok nyilvánosságára vonatkozó szabályokat meg kell tartani, a nyilatkozat nem járhat mások személyhez fűződő jogainak sérelmével.
12.3.6.4. A sajtóval való kapcsolattartás koordinálását a Média- és Sajtóosztály látja el.
12.3.6.5. A sajtóval kapcsolatos belső és külső megkeresések tekintetében a sajto@oh.gov.hu tematikus e-mail-cím használata szükséges.
12.3.7. A nemzetközi kapcsolattartás rendje
12.3.7.1. Az oktatási diplomáciát érintő nemzetközi ügyekben – az Emberi Erőforrások Minisztériuma, valamint az Innovációs és Technológiai Minisztérium által kezdeményezett részvétel kivételével – a szervezeti egységek a külső szervekkel az Emberi Erőforrások Minisztériuma, valamint az Innovációs és Technológiai Minisztérium nemzetközi felügyeleti területének előzetes egyetértésével, illetve tájékoztatásával járnak el.
12.3.7.2. A nemzetközi kapcsolatokat érintő hazai és nemzetközi fórumokon, bizottságokban és értekezleteken a Hivatal képviseletéről az elnök dönt, mely döntésről tájékoztatja a külföldi partnert.
12.3.7.3. A külföldi kiküldetéseket az elnök engedélyezi. A külföldi utazásokról éves kiküldetési tervet kell készíteni, melyet az elnök hagy jóvá.
12.3.7.4. A külföldi utazásokról utazási jelentést kell készíteni.
12.3.7.5. A külföldi kiküldetések és a külföldi vendégek fogadása, vendéglátása rendjét a Hivatal nemzetközi kapcsolattartási szabályzata tartalmazza.

1. függelék a 60/2015. (XII. 29.) EMMI utasításhoz13


Az Oktatási Hivatal szervezeti felépítése

2. függelék a 60/2015. (XII. 29.) EMMI utasításhoz14


A munkáltatói jogok gyakorlásának, a hatósági ügyekben történő kiadmányozás és a helyettesítés rendje

I. A MUNKÁLTATÓI JOGOK GYAKORLÁSÁNAK RENDJE

1. A Hivatal valamennyi foglalkoztatásra irányuló jogviszonyban álló dolgozója felett az elnök – a Szabályzatban meghatározottak szerint – gyakorolja a munkáltatói jogokat.

2. A Hivatal elnökhelyetteseinek kinevezése, felmentése – az elnök javaslatára – a miniszter hatásköre, figyelemmel a Szabályzat III. fejezet 2. pont 2.2.1. alpontjára. Az egyéb munkáltatói jogokat az elnökhelyettesek tekintetében az elnök gyakorolja.

3. A Hivatal belső ellenőrzési vezetőjét a miniszter javaslatára az elnök nevezi ki, menti fel vagy helyezi át.

4. Az elnök – a jogszabályok és a jelen függelékben foglaltak figyelembevételével – a munkáltatói jogok gyakorlását az elnökhelyettesekre, a főosztályvezetőkre, az osztályvezetőkre részben átruházza.

5. Az elnök a 7. pontban meghatározott, átruházott munkáltatói jogot bármely esetben jogosult visszavonni.

6. Az elnök át nem ruházható munkáltatói jogkörei az alábbiak:
6.1. kinevezés, vezetői kinevezés, munkaszerződés megkötése;
6.2. áthelyezés;
6.3. illetmény-, illetve bérmegállapítás;
6.4. munkavégzéssel járó további jogviszony engedélyezése;
6.5. munkavégzés alóli mentesítés engedélyezése;
6.6. kormánytisztviselői jogviszony megszűnésének megállapítása, megszüntetése, munkaszerződés megszüntetése, felmondása;
6.7. kormánytisztviselői jogviszony módosítása, munkaszerződés módosítása;
6.8. fizetési előleg folyósításának engedélyezése;
6.9. kinevezéstől eltérő foglalkoztatás (kirendelés, kiküldetés);
6.10. érdemelismerés, jutalmazás;
6.11. célfeladat és céljuttatás megállapítása;
6.12. fegyelmi, kártérítési eljárás indítása; a fegyelmi büntetés, a kártérítés megállapítása;
6.13. nemzetbiztonsági ellenőrzés kezdeményezése;
6.14. együttalkalmazási tilalom, összeférhetetlenség megállapítása;
6.15. fizetés nélküli szabadság engedélyezése;
6.16. tanulmányi szerződés megkötése, módosítása, megszüntetése;
6.17. szakképzettség, végzettség megszerzésére való kötelezés előírása;
6.18. egyéb szociális jellegű támogatások, lakhatási jellegű támogatások, tanulmányi jellegű támogatások, gyermeknevelési és családalapítási jellegű támogatások engedélyezése;
6.19. a tárgyévre vonatkozóan az elnökhelyettesekkel, továbbá az elnök közvetlen irányítása alá tartozó főosztályvezetőkkel, osztályvezetőkkel, illetve kormánytisztviselőkkel szemben támasztott teljesítménykövetelmények megállapítása, az értékelések elvégzése;
6.20. a minősítői jogkör gyakorlása az elnökhelyettesek, továbbá az elnök közvetlen irányítása alá tartozó főosztályvezetők, osztályvezetők, illetve kormánytisztviselők vonatkozásában;
6.21. a szabadságok, tanulmányi szabadságok igénybevételének engedélyezése az elnökhelyettesek, továbbá az elnök közvetlen irányítása alá tartozó főosztályvezetők, osztályvezetők, kormánytisztviselők, illetve munkavállalók vonatkozásában;
6.22. a rendkívüli munkaidő elrendelése az elnökhelyettesek, továbbá az elnök közvetlen irányítása alá tartozó főosztályvezetők, osztályvezetők, kormánytisztviselők, illetve munkavállalók vonatkozásában;
6.23. a kormányzati igazgatási szerv alaplétszámába tartozó álláshelyen ellátandó feladat meghatározása;
6.24. a kormányzati igazgatási szerv alaplétszámába tartozó álláshely betöltése szakmai követelményeinek meghatározása;
6.25. a Kit. 53. § (4) bekezdése alapján betölteni engedélyezett, központosított álláshelyállományba tartozó álláshelyen ellátandó feladat meghatározása;
6.26. a Kit. 53. § (4) bekezdése alapján betölteni engedélyezett, központosított álláshelyállományba tartozó állás betöltése szakmai feltételeinek meghatározása.

7. A Hivatalban a vezetők az alábbi átruházott munkáltatói jogokat gyakorolják:
7.1. Az elnökhelyettes a vezetése alá tartozó valamennyi dolgozó vonatkozásában gyakorolja a 7.1.12. alpontban foglalt munkáltatói jogot; a közvetlen vezetése alá tartozó főosztályvezető(k), illetve a közvetlen vezetése alá tartozó osztályvezető(k) és dolgozók vonatkozásában pedig az alábbiakat:
7.1.1. ellátja a munkavégzés közvetlen felügyeletét és irányítását, a közvetlen, napi munkavégzésre vonatkozóan utasítást ad, beszámoltat;
7.1.2. engedélyezi a szabadságok, illetve a tanulmányi rend szerinti tanulmányi szabadságok igénybevételét;
7.1.3. véleményezi a fizetés nélküli szabadság engedélyezésre vonatkozó kérelmeket;
7.1.4. engedélyezi a dolgozók munkaidőben történő eltávozását;
7.1.5. javaslatot tesz a személyzeti és munkajogi intézkedésekre, kitüntetésekre, jutalmazásra, fegyelmi felelősségre vonásra;
7.1.6. megállapítja a tárgyévre vonatkozóan a kormánytisztviselői teljesítménykövetelményeket, elvégzi az értékeléseket;
7.1.7. elvégzi a kormánytisztviselők minősítését;
7.1.8. véleményezi a kedvezmények, juttatások igénybevétele tárgyában előterjesztett kérelmeket;
7.1.9. véleményezi az elnök hatáskörébe tartozó munkáltatói intézkedéseket;
7.1.10. elrendeli a rendkívüli munkaidőt;
7.1.11. engedélyezi az országon belüli kiküldetéseket, és igazolja azok teljesítését;
7.1.12. általános utasítást ad.
7.2. A főosztályvezető a főosztály valamennyi dolgozója vonatkozásában gyakorolja a 7.2.9–7.2.11. alpontokban foglalt munkáltatói jogokat; az irányítása, vezetése alá tartozó osztályvezető(k) és a közvetlen vezetése alá tartozó dolgozók vonatkozásában pedig az alábbiakat:
7.2.1. ellátja a munkavégzés közvetlen felügyeletét és irányítását, a közvetlen, napi munkavégzésre vonatkozóan utasítást ad, beszámoltat;
7.2.2. engedélyezi a szabadságok, valamint a tanulmányi rend szerinti tanulmányi szabadságok igénybevételét;
7.2.3. véleményezi a fizetés nélküli szabadság engedélyezésre vonatkozó kérelmeket;
7.2.4. engedélyezi a dolgozók munkaidőben történő eltávozását;
7.2.5. javaslatot tesz a személyzeti és munkajogi intézkedésekre, kitüntetésekre, jutalmazásra, fegyelmi felelősségre vonásra;
7.2.6. megállapítja a tárgyévre vonatkozóan a kormánytisztviselői teljesítménykövetelményeket, elvégzi az értékeléseket;
7.2.7. elvégzi a kormánytisztviselők minősítését;
7.2.8. véleményezi a kedvezmények, juttatások igénybevétele tárgyában előterjesztett dolgozói kérelmeket;
7.2.9. véleményezi az elnök vagy az elnökhelyettes hatáskörébe tartozó munkáltatói intézkedéseket;
7.2.10. elrendeli a rendkívüli munkaidőt;
7.2.11. engedélyezi az országon belüli kiküldetéseket, és igazolja azok teljesítését;
7.2.12. általános utasítást ad.
7.3. Az osztályvezető a vezetése alá tartozó dolgozók vonatkozásában:
7.3.1. ellátja a munkavégzés közvetlen felügyeletét és irányítását, a közvetlen, napi munkavégzésre vonatkozóan utasítást ad, beszámoltat;
7.3.2. engedélyezi a szabadságok, valamint a tanulmányi rend szerinti tanulmányi szabadságok igénybevételét – főosztály keretében működő osztály esetén a főosztályvezetővel egyeztetve –;
7.3.3. véleményezi a fizetés nélküli szabadság engedélyezésre vonatkozó kérelmeket;
7.3.4. engedélyezi a dolgozók munkaidőben történő eltávozását;
7.3.5. javaslatot tesz a személyzeti és munkajogi intézkedésekre, kitüntetésekre, jutalmazásra, fegyelmi felelősségre vonásra;
7.3.6. megállapítja a tárgyévre vonatkozóan a kormánytisztviselői teljesítménykövetelményeket, elvégzi az értékeléseket;
7.3.7. elvégzi a kormánytisztviselők minősítését;
7.3.8. véleményezi a kedvezmények, juttatások igénybevétele tárgyában előterjesztett dolgozói kérelmeket;
7.3.9. véleményezi az elnök vagy az elnökhelyettes hatáskörébe tartozó munkáltatói intézkedéseket.

II. A KIADMÁNYOZÁS RENDJE

8. A kiadmányozásra előkészített ügyiratokat a szolgálati út betartásával kell a kiadmányozásra jogosult elé terjeszteni. A Hivatalba akár véleményezésre, akár tájékoztatásképpen érkező jogszabálytervezetek minden esetben soron kívül továbbítandók a Jogi és Igazgatási Főosztály részére, lehetőség szerint az ezekkel kapcsolatban javasolt írásbeli észrevételekkel együtt.

9. Gazdálkodási jellegű, illetve gazdasági kihatású ügyekben a kiadmányozási, illetve a kötelezettségvállalási, utalványozási, ellenjegyzési, érvényesítő jog a Hivatal külön szabályzataiban foglalt előírások szerint gyakorolható.

10. A kiadmányozási jog átruházása nem minősül hatáskör-átruházásnak. A hatósági ügyekben kiadmányozásra kerülő döntéseken fel kell tüntetni, hogy a kiadmányozó az elnök nevében és megbízásából jár el, az iratokat pedig az Iratkezelési Szabályzatban meghatározottak szerint, a hivatali bélyegzők nyilvántartásának megfelelően, a kiadmányozó szervezeti egység által használt bélyegző lenyomatával kell ellátni.

11. A nem hatósági ügyekben kiadmányozásra kerülő iratokon az adott szervezeti egység ügyrendjében foglaltak alapján kiadmányozásra jogosult a saját nevét tünteti fel, az elnök nevében és megbízásából történő eljárásra való utalás nélkül.

12. A Hivatal hatályos szerződéseiben foglalt rendelkezéseket is figyelembe véve, a szakmai teljesítésigazolások kiadmányozási joga főszabály szerint az érintett szervezeti egység vezetőjét illeti meg. A szakmai teljesítésigazolások gyakorlásának részletes rendjét a Hivatal gazdálkodási tárgyú szabályzatai tartalmazzák.

13. A Szabályzat jelen mellékletében fel nem tüntetett, az egyes szervezeti egységekre vonatkozó egyéb, kiadmányozással kapcsolatos előírásokat az adott szervezeti egység ügyrendje tartalmazza.

14. Az elnök kiadmányozási joga
14.1. A Hivatal nevében a kiadmányozási jog az elnököt illeti meg.
14.2. Az elnök kiadmányozza a Hivatal hatáskörébe tartozó döntéseket, ügyiratokat.
14.3. Az elnök – a jogszabályok figyelembevételével – a kiadmányozási jog gyakorlását az elnökhelyettesekre, a főosztályvezetőkre, az osztályvezetőkre részben átruházza. A hatósági döntések kivételével az egyéb ügyiratok vonatkozásában a kiadmányozó a valamely szervben címzett személlyel azonos szervezeti szinten álló vezető lehet.
14.4. Az elnök a 15–17. pontokban meghatározott, átruházott kiadmányozási jogot bármely esetben jogosult visszavonni.
14.5. Az elnök át nem ruházható kizárólagos kiadmányozási joga az alábbi dokumentumok vonatkozásában:
14.5.1. a Miniszterelnökség, a minisztériumok, a központi hivatalok, az Állami Számvevőszék, az Alkotmánybíróság, a Magyar Honvédség, a titkosszolgálati eszközök alkalmazására felruházott szervezetek, illetve egyéb kiemelt, országos hatáskörű szervek vezetőjéhez, valamint a kormány tagjaihoz, az államtitkárokhoz, az országgyűlési képviselőkhöz címzett iratok;
14.5.2. a munkáltatói intézkedések közül a 6. pontban foglaltak;
14.5.3. a Hivatal gazdálkodási rendjéről szóló szabályzatban meghatározott összeghatárt meghaladó valamennyi szerződések; ezen felül az elnök a gazdálkodás rendjéről szóló szabályzatban meghatározott összeghatárt el nem érő értékű kötelezettségvállalást tartalmazó szerződések tekintetében is magához vonhatja a kiadmányozás jogát.

15. Az elnökhelyettes átruházott kiadmányozási jogot gyakorol az alábbi dokumentumok vonatkozásában:
15.1. Az irányítása, illetve vezetése alá tartozó dolgozók és szervezeti egység(ek) vonatkozásában a saját feladatkörében hozott érdemi intézkedések.
15.2. A munkáltatói intézkedések közül a 7.1. pontban foglalt intézkedések.
15.3. Az elnök át nem ruházható kiadmányozási jogkörét kivéve – az általa irányított, illetve vezetett szervezeti egység(ek), illetve feladatköre vonatkozásában az Emberi Erőforrások Minisztériuma, illetve az Innovációért és Technológiáért Felelős Minisztérium adott szervezeti egysége vezetőjéhez, a kormányhivatal, a központi hivatal érintett szakterületeinek vezetőihez címzett iratok.
15.4. Az elnök át nem ruházható kiadmányozási jogkörét kivéve – az általa irányított, illetve vezetett szervezeti egység(ek) vonatkozásában a gazdálkodás rendjéről szóló szabályzatban meghatározott összeghatárig terjedő kötelezettségvállalásra vonatkozó szerződések.
15.5. A köznevelési elnökhelyettes gyakorolja a kiadmányozási jogot az alábbi dokumentumok vonatkozásában:
15.5.1. a köznevelési feladatkör tekintetében a jogorvoslati eljárások közül a döntés-felülvizsgálati eljárásokkal kapcsolatosan keletkezett iratok esetén;
15.5.2. a nyelvvizsga ügyében a nyelvvizsgaközpont elsőfokú döntése ellen benyújtott fellebbezés alapján hozott másodfokú döntések esetén;
15.5.3. az érettségi vizsga vizsgaszabályzatában meghatározott esetben a kormányhivatalok által működtetett érettségi vizsga vizsgabizottságának döntése ellen benyújtott fellebbezéssel kapcsolatos másodfokú döntés;
15.5.4. a kormányhivatalnál érettségi vizsgára jelentkező vizsgajelentkezésére vonatkozóan hozott döntéssel szemben benyújtott fellebbezés elbírálása alapján hozott döntések;
15.5.5. az érettségi vizsga megszervezésével összefüggő miniszteri intézkedés kezdeményezésének kiadmányozási joga, ha annak elmaradása miatt országos szinten veszélybe kerülhet az érettségi vizsga jogszabályok szerinti megtartása;
15.5.6. ha bebizonyosodik, hogy az iskola a vizsgát jogellenesen szervezte meg, illetve a bizonyítványt jogellenesen állította ki, az érettségi vizsga, illetve az érettségi bizonyítvány érvénytelenné nyilvánítását, a vizsgán elért eredmény megsemmisítését kezdeményező dokumentum;
15.5.7. ha arra az érettségi vizsga megszervezése vagy rendkívüli szünet elrendelése miatt, a tanév megszervezése érdekében szükség van, a vizsgaszabályzatban, illetve a tanév rendjében foglaltaktól történő eltérést kezdeményező irat;
15.5.8. feladatkörében a középfokú felvételi eljárás központi írásbeli vizsgáival kapcsolatos, a dolgozatok javításához kötődő, az iskolai elbírálás után fenntartott észrevételeket tartalmazó fellebbezés eredményeként hozott döntések;
15.5.9. az Országos szakértői, az Országos vizsgaelnöki és az Országos szakmai vizsgaelnöki névjegyzékkel kapcsolatos határozat vagy végzés;
15.5.10. a tankönyvvé nyilvánítással és tankönyvjegyzékkel összefüggő döntések.
15.6. A felsőoktatási elnökhelyettest illeti meg az alábbi ügyek készített iratok vonatkozásában a kiadmányozási jog:
15.6.1. a felsőoktatási feladatkör tekintetében a jogorvoslati eljárások közül az újrafelvételi eljárással és a döntés-felülvizsgálati eljárásokkal kapcsolatosan keletkezett iratok;
15.6.2. Felsőoktatási Nyilvántartási Főosztály feladatkörébe tartozó ügyek közül:
15.6.2.1. a magyar felsőoktatási intézmény, a közösségi felsőoktatási képzési központ, a felsőoktatási diákotthon és a felsőoktatási szakmai testület első alkalommal történő nyilvántartásba vételével, valamint a nyilvántartásból való törlésével kapcsolatos elsőfokú döntés;
15.6.2.2. a magyar felsőoktatási intézmény és a közösségi felsőoktatási képzési központ működésének első alkalommal történő engedélyezésével, működési engedélyének visszavonásával kapcsolatos elsőfokú döntés;
15.6.2.3. a felsőoktatási intézmény közhasznúsági nyilvántartásba vételével és közhasznúsági nyilvántartásból való törlése;
15.6.2.4. a külföldi felsőoktatási intézmény első alkalommal történő nyilvántartásba vételével és magyarországi működésének engedélyezésével, továbbá működési engedélyének visszavonásával kapcsolatos döntések;
15.6.3. a felsőoktatási intézmények hatósági ellenőrzésével kapcsolatos valamennyi döntés.
15.7. A tartalomfejlesztési és tankönyvkiadási elnökhelyettest illeti meg az alábbi ügyekben készült dokumentumok vonatkozásában a kiadmányozási jog:
15.7.1.1. a tananyagfejlesztési, a tankönyv- és folyóiratkiadási feladataival kapcsolatos iratok;
15.7.1.2. az OPKM-mel kapcsolatos feladatai.

16. A főosztályvezető átruházott kiadmányozási joga
16.1. Eltérő rendelkezés hiányában a főosztályvezető kiadmányozza a vezetése, irányítása alá tartozó dolgozók és szervezeti egység(ek) vonatkozásában a saját feladatkörében hozott érdemi és nem érdemi döntéseket, ügyiratokat.
16.2. A munkáltatói intézkedések közül a főosztályvezetőt illeti meg a 7.2. pontban foglaltak kiadmányozási joga.
16.3. A főosztályvezetőt illeti meg – az elnök, illetve az elnökhelyettesek által kiadmányozandó intézkedéseket kivéve – az általa vezetett szervezeti egység(ek) vonatkozásában a hatósági ügyeket lezáró határozat vagy végzés kiadmányozási joga, valamint a hatósági nyilvántartásba való bejegyzés jóváhagyásának joga.
16.4. A főosztályvezetőt illeti meg – az elnök által kiadmányozandó intézkedéseket kivéve – az általa vezetett szervezeti egység(ek) vonatkozásában a hatósági ügyeket lezáró elutasító határozat vagy végzés kiadmányozási joga.
16.5. A főosztályvezetőt illeti meg – az elnök által kiadmányozandó intézkedéseket kivéve – az általa vezetett szervezeti egység(ek) vonatkozásában a Hivatal gazdálkodási rendjéről szóló szabályzatban meghatározott összeghatárig terjedő kötelezettségvállalással együtt járó végzés kiadmányozási joga.
16.6. A főosztályvezetőt illeti meg – az elnök által kiadmányozandó intézkedéseket kivéve – az általa vezetett szervezeti egység(ek) vonatkozásában a Hivatal gazdálkodási rendjéről szóló szabályzatban meghatározott összeghatárig terjedő kötelezettségvállalásra vonatkozó szerződések kiadmányozási joga.
16.7. A Magyar Ekvivalencia és Információs Központ vezetőjét illeti meg feladatkörében:
16.7.1. az általános iskolai és középiskolai bizonyítványok, valamint a felsőfokú oklevelek és tudományos fokozatok által tanúsított végzettségi szint elismerésével kapcsolatos hatósági iratok;
16.7.2. az alap-, közép- és felsőfokú szakképesítések és a felsőfokú végzettséghez kapcsolódó szakképzettségek elismerésével kapcsolatos hatósági iratok;
16.7.3. a külföldi bizonyítványok és oklevelek nyelvvizsga-egyenértékűségével kapcsolatos tájékoztatások;
16.7.4. a külföldi hivatalos eljárásban való felhasználás céljából a hazai oktatási intézményekben folytatott tanulmányokról, illetve bizonyítványokról, oklevelekről, valamint szakmai gyakorlatról szóló hatósági bizonyítványok
kiadmányozási joga.
16.8. Az Oktatási Nyilvántartási Központ vezetőjét illeti meg feladatkörében:
16.8.1. az oktatási igazolvánnyal kapcsolatos ügyekben hozott döntések;
16.8.2. az oktatási igazolvánnyal kapcsolatos ügyekben kiküldendő hiánypótlások;
16.8.3. az egyes – az Oktatási Nyilvántartási Központ nyomtatott – oktatási igazolványokkal kapcsolatos igazolások;
16.8.4. a rendőrségnek, az ügyészségnek, valamint a Nemzeti Adó- és Vámhivatalnak a személyi nyilvántartás adatkörében adandó válaszok
kiadmányozási joga.
16.9. A Felsőoktatási Felvételi Főosztály vezetőjét illeti meg feladatkörében:
16.9.1. a felsőoktatási felvételi eljárások során meghozott döntések kiadmányozási joga.
16.10. Az Üzemeltetési Főosztály vezetőjét illeti meg feladatkörében az informatikai biztonsági kérdésekkel kapcsolatos ügyekben a hatósági megkeresésekkel kapcsolatos levelezés kiadmányozási joga.
16.11. A Humánpolitikai Főosztály vezetőjét illeti meg feladatkörében:
16.11.1. a Hivatal személyi állománya tekintetében kiadandó jogviszonyt érintő adatra vonatkozó munkáltatói igazolások;
16.11.2. a közforgalmú személyszállítási utazási kedvezményekről szóló 85/2007. (IV. 25.) Korm. rendelet 7. § (1) bekezdésében meghatározott utazási kedvezmény igénybevételére feljogosító utazási utalványok
kiadmányozási joga.
16.12. A Tanügyigazgatási és Köznevelési Hatósági Főosztály vezetőjét illeti meg feladatkörében:
16.12.1. a szakmai ellenőrzéshez kapcsolódó kötelezettségvállalások;
16.12.2. a szakértői és rehabilitációs bizottságokkal kapcsolatos tanügyigazgatási döntések;
16.12.3. a pedagógus-továbbképzés alapítási engedélyének kiadása iránt indított eljárás során keletkezett iratok;
16.12.4. pedagógus-továbbképzési jegyzékre vételével kapcsolatos döntések;
16.12.5. pedagógus-továbbképzések indítási nyilvántartásba vételével kapcsolatos döntések;
16.12.6. a tankönyvvé nyilvánítással, a tankönyvvé nyilvánítás megszüntetésével, a tankönyvjegyzékre történő felvétellel és törléssel kapcsolatban hozott hatósági döntések
kiadmányozási joga.
16.13. A Köznevelési Nyilvántartási Főosztály vezetőjét illeti meg feladatkörében:
16.13.1. az adatszolgáltatási ügyekben hozott döntések;
16.13.2. a KIR-ügyekben hozott hatósági döntések;
16.13.3. a KIR-ügyekben kiküldendő hiánypótlások;
16.13.4. a tankerületi központok intézményeinek nyilvántartásba vételi eljárását lezáró érdemi döntések;
16.13.5. a szakértői, vizsgaelnöki tevékenység, illetve a bejelentési kötelezettség teljesítésének ellenőrzésével kapcsolatos évenkénti felkészítésekről kiadott igazolások
kiadmányozási joga.
16.14. A Magyar Állami Ösztöndíj Főosztály vezetőjét illeti meg feladatkörében:
16.14.1. a hallgatói nyilatkozatokban vállalt kötelezettség alóli mentesítésről szóló döntések;
16.14.2. a munkavállalási kötelezettség megállapításával kapcsolatos hivatalból induló eljárásokban hozott döntések;
16.14.3. a magyar állami ösztöndíjakhoz kapcsolódó visszatérítési kötelezettségekkel kapcsolatos döntések;
16.14.4. a jogorvoslati eljárás során keletkező döntések és iratok;
16.14.5. főosztályvezetői szinten a Nemzeti Adó- és Vámhivatalnak, a NEAK-nak, a Magyar Államkincstárnak, az állami foglalkoztatási szervnek a magyar állami ösztöndíj nyilvántartásban lévő kötelezettségek nyomonkövetése céljából küldött iratok
kiadmányozási joga.
16.15. A Felsőoktatási Nyilvántartási Főosztály vezetőjét illeti meg feladatkörében:
16.15.1. az eljárást lezáró döntések kiadmányozási joga az alábbi ügyekben:
16.15.1.1. alap- és mesterképzési szak, szakirányú továbbképzési szak, felsőoktatási szakképzés létesítése;
16.15.1.2. doktori iskola létesítése, doktori képzés, alap- és mesterképzési szak, szakirányú továbbképzési szak, felsőoktatási szakképzés, külföldi felsőoktatási intézmény képzése, valamint az Nftv. 77. § (4) bekezdése szerinti képzés indításának engedélyezése és nyilvántartásba vétele;
16.15.1.3. a magyar felsőoktatási intézmény, a külföldi felsőoktatási intézmény és a közösségi felsőoktatási képzési központ működési engedélyének módosítása, felülvizsgálata, valamint a felsőoktatási diákotthon működési feltételeinek felülvizsgálata, kivéve az elnök és a felsőoktatási elnökhelyettes kiadmányozási jogkörébe tartozó ügyeket;
16.15.1.4. felsőoktatási regisztrációs adatok és adatváltozások nyilvántartásba vétele, kivéve az elnök, a felsőoktatási elnökhelyettes és a Felsőoktatási Nyilvántartási Főosztály vezetőjének kiadmányozási jogkörébe tartozó ügyeket;
16.15.1.5. a duális képzés minőségellenőrzési látogatásainak lezáró irata.

17. Az osztályvezető átruházott kiadmányozási joga
17.1. Eltérő rendelkezés hiányában az osztályvezető kiadmányozza a vezetése alá tartozó dolgozók és szervezeti egység vonatkozásában a saját feladatkörében hozott érdemi és nem érdemi döntéseket, ügyiratokat.
17.2. A munkáltatói intézkedések közül az osztályvezetőt illeti meg a 7.3. pontban foglaltak kiadmányozási joga.
17.3. Felsőoktatási Felvételi Főosztály Tájékoztatási Osztályának a vezetőjét illeti meg
17.3.1. az egyes – a Tájékoztatási Osztályon kinyomtatott – oktatási igazolványokkal kapcsolatos igazolások;
17.3.2. a belföldön kiállított oklevelek felülhitelesítésével kapcsolatos iratok
kiadmányozási joga.
17.4. A Felsőoktatási Nyilvántartási Főosztály Felsőoktatási Információs Rendszer Osztályának vezetőjét illeti meg feladatkörében a felsőoktatási információs rendszer intézményi és személyi törzséből történő adatszolgáltatások, megkeresések teljesítésének kiadmányozási joga, kivéve az elnök át nem ruházható kiadmányozási jogkörébe tartozó ügyeket.
17.5. A Felsőoktatási Nyilvántartási Főosztály Felsőoktatási Engedélyezési és Nyilvántartási Osztályának vezetőjét illeti meg feladatkörében az alábbi egyéb döntések, iratok kiadmányozási joga:
17.5.1. eljárást felfüggesztő vagy szüneteltető döntések, függő hatályú döntések, értesítések,
17.5.2. felhívások hiánypótlásra, nyilatkozattételre,
17.5.3. fizetési felhívó végzések,
17.5.4. szakértői kirendelések, helyszíni szemle elrendelése,
17.5.5. igazolások nyilvántartásban, engedélyben szereplő adatról,
17.5.6. a felsőoktatási információs rendszer intézményi törzséből történő adatszolgáltatások, megkeresések teljesítése, kivéve az elnök át nem ruházható kiadmányozási jogkörébe tartozó ügyeket, (előzetes) szakhatósági állásfoglalás adása.
17.6. A Felsőoktatási Nyilvántartási Főosztály Felsőoktatási Ellenőrzési és Felülvizsgálati Osztályának vezetőjét illeti meg feladatkörében az alábbi döntések, iratok kiadmányozási joga:
17.6.1. hiánypótlások, felhívások nyilatkozattételre,
17.6.2. szakértői kirendelések, helyszíni szemle elrendelése.
17.7. A Magyar Állami Ösztöndíj Főosztály Tanulmányi Hatósági Osztály vezetőjét illeti meg feladatkörében az alábbi döntések, iratok kiadmányozási joga:
17.7.1. a magyar állami ösztöndíj feltételei teljesítésének nyilvántartása során az éves tanulmányi egyenlegközléssel kapcsolatos iratok;
17.7.2. a magyar állami ösztöndíj feltételei teljesítésének nyilvántartása során az oklevélszerzési határidőt felfüggesztő döntések;
17.7.3. hiánypótlásra és nyilatkozattételre felszólító végzések, függő hatályú végzések;
17.7.4. nem megfelelő szakképzettség esetén az oklevélszerzés határidejét közlő iratok
kiadmányozási joga.
17.8. A Magyar Állami Ösztöndíj Főosztály Munkavállalási Hatósági Osztály vezetőjét illeti meg feladatkörében az alábbi döntések, iratok kiadmányozási joga:
17.8.1. a magyar állami ösztöndíj feltételei teljesítésének nyilvántartása során az éves munkavállalási egyenlegközléssel kapcsolatos iratok;
17.8.2. a magyar állami ösztöndíj feltételei teljesítésének nyilvántartása során a hazai munkaviszony-fenntartási kötelezettséget felfüggesztő döntések;
17.8.3. hiánypótlásra és nyilatkozattételre felszólító végzések, függő hatályú végzések.
17.9. A Magyar Állami Ösztöndíj Főosztály Pénzügyi Követelések Osztálya vezetőjét illeti meg feladatkörében az alábbi döntések, iratok kiadmányozási joga:
17.9.1. a magyar állami ösztöndíj feltételei teljesítésének nyilvántartása során a pénzügyi egyenlegközléssel kapcsolatos iratok;
17.9.2. a részletfizetéssel kapcsolatos döntések;
17.9.3. az utólagos munkabeszámítással kapcsolatos döntések;
17.9.4. hiánypótlásra és nyilatkozattételre felszólító végzések, függő hatályú végzések.
17.10. A Tanügyigazgatási és Ellenőrzési Osztályának vezetőjét illeti meg a feladatkörébe tartozó eljárások során az alábbi döntések, iratok kiadmányozási joga:
17.10.1. a hiánypótlást elrendelő végzések;
17.10.2. az áttételről szóló végzések;
17.10.3. a felfüggesztésről szóló végzések.
17.11. A Köznevelési Akkreditációs és Nyelvvizsgáztatási Akkreditációs Osztály vezetőjét illeti meg feladatkörében az alábbi döntések, iratok kiadmányozási joga:
17.11.1. a nyelvvizsga-akkreditációval és akkreditációmegújítással kapcsolatos feladatok tekintetében a hatósági döntések;
17.11.2. dönt a külföldi nyelvvizsga-bizonyítványok honosításával kapcsolatos ügyekben;
17.11.3. hatósági bizonyítványt állít ki a részvizsga-bizonyítványok egyesíthetőségéről;
17.11.4. az elektronikus anyakönyv alapján nyelvvizsga-bizonyítványok hitelességi vizsgálatát végzi;
17.11.5. a felvételi eljárásban adatot szolgáltat a nyelvvizsgákról kiállított elektronikus anyakönyvek alapján;
17.11.6. a nyelvvizsga-akkreditációval kapcsolatos és a pedagógus-továbbképzési eljárásokkal kapcsolatban a feladatkörébe tartozó eljárások során
17.11.6.1. a hiánypótlást elrendelő végzések,
17.11.6.2. az áttételről szóló végzések,
17.11.6.3. a felfüggesztésről szóló végzések,
17.11.6.4. a szakértői kirendelések, megbízólevelek, kötelezettségvállalást tartalmazó egyéb végzések és iratok,
17.11.6.5. az ellenőrzések ügyében indult eljárás során hozott döntések, iratok.
17.12. A Pedagógusminősítési Osztály vezetőjét illeti meg a feladatkörében
17.12.1. a panaszkezelés során keletkező iratok kiadmányozásának joga.
17.13. Az Üzemeltetési és Iratkezelési Osztály vezetőjét illeti meg feladatkörében a küldeménykezelő irodával (papír- vagy elektronikus alapú iratkezeléssel) kapcsolatos ügyekben a hatósági megkeresésekkel kapcsolatos levelezés kiadmányozási joga.
17.14. A Felsőoktatási Nyilvántartási Főosztály Felsőoktatási Duális Képzési Osztályának vezetőjét illeti meg feladatkörében az alábbi egyéb döntések, iratok kiadmányozási joga:
17.14.1. eljárást felfüggesztő vagy szüneteltető döntések, függő hatályú döntések, értesítések,
17.14.2. felhívások hiánypótlásra, nyilatkozattételre,
17.14.3. fizetési felhívó végzések,
17.14.4. szakértői kirendelések, helyszíni szemle elrendelése,
17.14.5. igazolások nyilvántartásban szereplő adatról,
17.14.6. a felsőoktatási információs rendszer intézményi és személyi törzséből történő adatszolgáltatások, megkeresések teljesítése, kivéve az elnök át nem ruházható kiadmányozási jogkörébe tartozó ügyeket,
17.14.7. minőségellenőrzésekkel összefüggésben keletkezett iratok, kivéve az elnök, a felsőoktatási elnökhelyettes és a Felsőoktatási Nyilvántartási Főosztály vezetőjének kiadmányozási jogkörébe tartozó ügyeket,
17.14.8. a Duális Képzési Tanács és a Felsőoktatási Tervezési Testület üléseinek szervezésével kapcsolatos iratok.

III. A HELYETTESÍTÉS RENDJE

18. A Hivatal vezetőinek helyettesítése során, a helyettesítést ellátó vezető vagy ügyintéző:
18.1. a helyettesített vezető által irányított vagy vezetett szervezeti egység által használt levélpapíron vagy egyéb iraton;
18.2. az érintett szervezeti egység által használt bélyegző lenyomatának használatával;
18.3. a helyettesített vezető neve felett saját aláírásával és saját olvasható nevének feltüntetésével;
18.4. a helyettesített vezető neve után pedig „h” betű feltüntetésével jelzi, hogy az adott ügyben helyettesítőként járt el.
18.5. Amennyiben valamely iratot e-ügyintézés keretében szükséges kiadmányozni, a kiadmányozásra csak olyan személy jogosult, aki rendelkezik az elektronikus ügyintézési szolgáltatások nyújtására felhasználható elektronikus aláíráshoz és bélyegzőhöz kapcsolódó követelményekről szóló 137/2016. (VI. 13.) Korm. rendeletben az elektronikus ügyintézést biztosító szerv nevében dokumentum hitelesítésére alkalmazható elektronikus aláírással vagy bélyegzővel szemben meghatározott követelményeknek megfelelő, minősített vagy minősített, a másolatkészítő nevére szóló tanúsítványon alapuló fokozott biztonságú elektronikus aláírással vagy bélyegzővel.

19. Az elnök helyettesítése
19.1. Az elnököt akadályoztatása esetén, távollétében, valamint az elnök kérésére – a Szabályzat szerint az elnökhöz rendelt feladatok vonatkozásában – feladatkörükben az elnökhelyettesek helyettesítik azzal, hogy
19.1.1. a 2. függelék I. fejezet 6. pontjában meghatározott, át nem ruházható munkáltatói jogok gyakorlása során a gazdasági elnökhelyettes helyettesíti;
19.1.2. a Projektmenedzsment Főosztályon keletkező, elnöki kiadmányozásra tartozó iratokat az érintett szakmai elnökhelyettes ellenjegyzését követően a gazdasági elnökhelyettes kiadmányozza.
19.2. Az elnököt az elnök közvetlen irányítása alatt álló szervezeti egységekhez rendelt feladatok vonatkozásában a köznevelési elnökhelyettes, a köznevelési elnökhelyettes akadályoztatása esetén az Elnöki Titkárság főosztályvezetője helyettesíti.
19.3. A helyettesítés során lehetőség szerint az elnökkel előzetesen egyeztetni kell a kiadmányozásra kerülő iratot, ha erre az idő rövidsége miatt nincs mód, akkor a kiküldéssel egyidejűleg meg kell küldeni az elnök e-mail-címére.
19.4. Az elnöki státusz betöltetlensége esetén az elnöki feladatokat a köznevelési elnökhelyettes látja el.

20. Az elnökhelyettes helyettesítése
20.1. Az adott ügy intézésére illetékes szakmai elnökhelyettest akadályoztatása esetén vagy távollétében az elnök helyettesíti vagy az elnök akadályoztatása esetén azon főosztály vezetője helyettesíti, amelynek – a Szabályzat IV. fejezetében foglaltakra figyelemmel – a feladatkörébe tartozik az adott ügy elintézése.
20.2. Az elnökhelyettesi státusz betöltetlensége esetén az elnökhelyettes helyettesítését köznevelési feladatkör tekintetében a Köznevelési Programok Főosztályának vezetője, felsőoktatási feladatkör tekintetében a Felsőoktatási Felvételi Főosztály vezetője, gazdasági, jogi és üzemeltetési feladatkör esetében gazdasági és üzemeltetési feladatok tekintetében a Gazdasági Főosztály vezetője, jogi feladatok tekintetében a Jogi és Igazgatási Főosztály vezetője, tartalomfejlesztési és tankönyvkiadási elnökhelyettesi feladatkör esetében a Tankönyvkiadási Koordinációs Főosztály vezetője látja el.
20.3. Az elnökhelyettest kötelezettségvállalási jogkörében távolléte, illetve akadályoztatása esetén az elnök helyettesíti.

21. A főosztályvezető helyettesítése
21.1. A főosztályvezetőt akadályoztatása esetén, illetve távollétében a főosztály ügyrendjében kijelölt osztályvezető helyettesíti. A kijelölt osztályvezető akadályoztatása esetén vagy távollétében a helyettesítés a következőképpen alakul:
21.1.1. a főosztályvezető irányítását ellátó elnökhelyettes, vagy
21.1.2. a főosztályvezető által külön írásban kijelölt más osztályvezető, vagy
21.1.3. a főosztályvezető által írásban kijelölt kormánytisztviselő, vagy
21.1.4. az elnök
helyettesíti.
21.2. A főosztályvezetői státusz betöltetlensége esetén a főosztályvezető helyettesítését ellátó vezetőt vagy ügyintézői álláshelyre besorolt kormánytisztviselőt az elnök jelöli ki írásban.
21.3. A főosztályvezetőt kötelezettségvállalási jogkörében távolléte, illetve akadályoztatása esetén az elnökhelyettes helyettesíti.

22. Az osztályvezető helyettesítése
22.1. Az osztályvezetőt akadályoztatása esetén, illetve távollétében:
22.1.1. az osztályvezető vezetését ellátó főosztályvezető, vagy
22.1.2. a főosztályvezető által – lehetőség szerint az osztályvezető javaslatára – kijelölt másik osztályvezető, vagy
22.1.3. a főosztályvezető által – lehetőség szerint az osztályvezető javaslatára – kijelölt kormánytisztviselő, vagy
22.1.4. az osztályvezető által kijelölt kormánytisztviselő, vagy
22.1.5. az elnök
helyettesíti.
22.2. Az osztályvezetői státusz betöltetlensége esetén az osztályvezető helyettesítését ellátó vezetőt vagy ügyintézői álláshelyre besorolt kormánytisztviselőt az elnök jelöli ki írásban.

23. Az ügyintéző helyettesítése
23.1. Az ügyintézőt akadályoztatása esetén, illetve távollétében a rá irányadó ügyrendben vagy a közvetlen vezetője által írásban kijelölt ügyintéző helyettesíti.
23.2. Az érintett ügyintézői státusz betöltetlensége esetén az adott feladatok elvégzésére az ügyintézőt – lehetőség szerint az érintett szervezeti egység vezetőjének javaslatára – az elnök jelöli ki írásban.

24. A munkavállaló helyettesítése
24.1. A munkavállalót akadályoztatása esetén, illetve távollétében a munkaköri leírásában meghatározott vagy a közvetlen vezetője által kijelölt dolgozó helyettesíti.
24.2. Az érintett munkavállalói státusz betöltetlensége esetén az adott munkakör ellátására a munkavállalót – lehetőség szerint az érintett szervezeti egység vezetőjének javaslatára – az elnök jelöli ki írásban.

25. Az egyes szervezeti egységekben a helyettesítés rendjének további részletes szabályait a szervezeti egységek ügyrendje tartalmazza.

3. függelék a 60/2015. (XII. 29.) EMMI utasításhoz15


Vagyonnyilatkozat-tételre kötelezett munkakörök jegyzéke
az Oktatási Hivatalban, az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló
2007. évi CLII. törvény alapján

1.

A) Szervezeti egység

B) Munkakör megnevezése

C) Vagyonnyilatkozat-tétel gyakorisága (év)

2.

 

elnök

1

3.

 

köznevelési elnökhelyettes

1

4.

 

felsőoktatási elnökhelyettes

1

5.

 

gazdasági, jogi és üzemeltetési elnökhelyettes

1

6.

 

projekt szakmai vezető

2

7.

Belső Ellenőrzési Főosztály

főosztályvezető

2

8.

 

belső ellenőr

2

9.

Magyar Ekvivalencia és Információs Központ

főosztályvezető

1

10.

 

főosztályvezető-helyettes

2

11.

 

ekvivalencia referens

5

12.

Információbiztonsági Iroda

irodavezető

2

13.

Elnöki Titkárság

főosztályvezető

1

14.

 

projekt monitoring referens

2

15.

Kommunikációs és Nemzetközi Kapcsolatok Főosztály

főosztályvezető

1

16.

 

osztályvezető

2

17.

 

nemzetközi referens

2

18.

Gazdasági Főosztály

főosztályvezető

1

19.

 

főosztályvezető-helyettes

1

20.

 

osztályvezető

2

21.

 

pénzügyi asszisztens/referens/ügyintéző/munkatárs/főmunkatárs

2

22.

 

senior pénzügyi munkatárs

2

23.

 

számviteli referens

2

24.

 

számviteli munkatárs/főmunkatárs

2

25.

 

eszköz- és készletnyilvántartási referens

2

26.

 

költségvetési referens, érvényesítő I.

2

27.

Jogi és Igazgatási Főosztály

főosztályvezető

1

28.

 

főosztályvezető-helyettes

1

29.

 

osztályvezető

2

30.

 

köznevelési jogi referens

5

31.

 

felsőoktatási jogi referens

5

32.

 

beszerzési munkatárs/főmunkatárs

1

33.

 

közbeszerzési jogi munkatárs

1

34.

 

közbeszerzési munkatárs

1

35.

 

beszerzési jogi referens

1

36.

 

igazgatási referens/ügyintéző

5

37.

Üzemeltetési Főosztály

főosztályvezető

1

38.

 

főosztályvezető-helyettes

2

39.

 

osztályvezető

2

40.

 

informatikai infrastruktúra üzemeltetési irodavezető

2

41.

 

szakrendszeri informatikai üzemeltetési irodavezető

2

42.

 

DIG referens

5

43.

Humánpolitikai Főosztály

főosztályvezető

1

44.

 

főosztályvezető-helyettes

1

45.

 

osztályvezető

2

46.

 

bérszámfejtő referens

2

47.

Projektmenedzsment Főosztály

főosztályvezető

1

48.

 

főosztályvezető-helyettes

2

49.

 

osztályvezető

2

50.

Köznevelési Fejlesztési Iroda

köznevelési fejlesztési irodavezető

2

51.

Köznevelési Programok Főosztálya

főosztályvezető

1

52.

 

főosztályvezető-helyettes

2

53.

 

osztályvezető

2

54.

 

köznevelési szakmai referens

2

55.

 

érettségi referens/ügyintéző

2

56.

 

vizsgaanyag-szerkesztő

2

57.

 

logisztikai informatikai referens

2

58.

 

titkos ügyiratkezelési ügyintéző

2

59.

Tanügyigazgatási és Köznevelési Hatósági Főosztály

főosztályvezető

1

60.

 

főosztályvezető-helyettes

2

61.

 

osztályvezető

2

62.

 

köznevelési akkreditációs referens/ügyintéző

5

63.

 

nyelvvizsgáztatási asszisztens/referens

5

64.

Köznevelési Nyilvántartási Főosztály

főosztályvezető

1

65.

 

osztályvezető

2

66.

 

névjegyzéki referens

5

67.

Pedagógiai-szakmai Szolgáltatások Koordinációs Főosztálya

főosztályvezető

1

68.

 

főosztályvezető-helyettes

2

69.

 

osztályvezető

2

70.

Pedagógiai Oktatási Központok

főosztályvezető

1

71.

 

főosztályvezető-helyettes

2

72.

Köznevelési Elemzési Főosztály

főosztályvezető

1

73.

Felsőoktatási Fejlesztési Iroda

felsőoktatási fejlesztési irodavezető

2

74.

Felsőoktatási Felvételi Főosztály

főosztályvezető

1

75.

 

főosztályvezető-helyettes

2

76.

 

osztályvezető

2

77.

 

felsőoktatási felvételi hatósági referens

5

78.

Magyar Állami Ösztöndíj Főosztály

főosztályvezető

1

79.

 

főosztályvezető-helyettes

2

80.

 

osztályvezető

2

81.

 

felsőoktatási jogi referens

5

82.

 

felsőoktatási igazgatási referens

5

83.

 

felsőoktatási adatbázis referens

5

84.

Felsőoktatási Nyilvántartási Főosztály

főosztályvezető

1

85.

 

főosztályvezető-helyettes

2

86.

 

osztályvezető

2

87.

 

képzési referens

5

88.

 

ellenőrzési referens

2

89.

 

regisztrációs referens

5

90.

 

FIR referens

5

91.

Felsőoktatási Elemzési Főosztály

főosztályvezető

1

1

Az utasítást a 19/2020. (X. 21.) EMMI utasítás 3. §-a hatályon kívül helyezte 2020. október 22. napjával.

2

A 3. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

3

Az 1. melléklet a 39/2019. (XII. 9.) EMMI utasítás 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

4

Az 1. melléklet II. Fejezet A HIVATAL TEVÉKENYSÉGE 1. pont 1.22. alpontját a 39/2019. (XII. 9.) EMMI utasítás 1. § (2) bekezdése iktatta be.

5

Az 1. melléklet IV. Fejezet A SZERVEZETI EGYSÉGEK FELADATAI 2. A gazdasági elnökhelyettes irányítása alatt álló szervezeti egységek cím 2.2. Jogi és Igazgatási Főosztály pont 2.2.3. alpont 2.2.3.9. alpontja a 39/2019. (XII. 9.) EMMI utasítás 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

6

Az 1. melléklet IV. Fejezet A SZERVEZETI EGYSÉGEK FELADATAI 2. A gazdasági elnökhelyettes irányítása alatt álló szervezeti egységek cím 2.2. Jogi és Igazgatási Főosztály pont 2.2.3. alpont 2.2.3.10. alpontja a 39/2019. (XII. 9.) EMMI utasítás 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

7

Az 1. melléklet IV. Fejezet A SZERVEZETI EGYSÉGEK FELADATAI 2. A gazdasági elnökhelyettes irányítása alatt álló szervezeti egységek cím 2.2. Jogi és Igazgatási Főosztály pont 2.2.3. alpont 2.2.3.11. alpontját a 39/2019. (XII. 9.) EMMI utasítás 1. § (2) bekezdése iktatta be.

8

Az 1. melléklet IV. Fejezet A SZERVEZETI EGYSÉGEK FELADATAI 2. A gazdasági elnökhelyettes irányítása alatt álló szervezeti egységek cím 2.2. Jogi és Igazgatási Főosztály pont 2.2.3. alpont 2.2.3.12. alpontját a 39/2019. (XII. 9.) EMMI utasítás 1. § (2) bekezdése iktatta be.

9

Az 1. melléklet IV. Fejezet A SZERVEZETI EGYSÉGEK FELADATAI 3. A köznevelési elnökhelyettes irányítása alatt álló szervezeti egységek cím 3.2. pont 3.2.7.2. alpontját a 39/2019. (XII. 9.) EMMI utasítás 1. § (2) bekezdése iktatta be.

10

Az 1. melléklet IV. Fejezet A SZERVEZETI EGYSÉGEK FELADATAI 3. A köznevelési elnökhelyettes irányítása alatt álló szervezeti egységek cím 3.2. pont 3.2.7.3. alpontját a 39/2019. (XII. 9.) EMMI utasítás 1. § (2) bekezdése iktatta be.

11

Az 1. melléklet IV. Fejezet A SZERVEZETI EGYSÉGEK FELADATAI 3. A köznevelési elnökhelyettes irányítása alatt álló szervezeti egységek cím 3.5. A Pedagógiai Oktatási Központok pont 3.5.4.2.7. alpontját a 39/2019. (XII. 9.) EMMI utasítás 1. § (2) bekezdése iktatta be.

12

Az 1. melléklet IV. Fejezet A SZERVEZETI EGYSÉGEK FELADATAI 3. A köznevelési elnökhelyettes irányítása alatt álló szervezeti egységek cím 3.5. A Pedagógiai Oktatási Központok pont 3.5.4.2.8. alpontját a 39/2019. (XII. 9.) EMMI utasítás 1. § (2) bekezdése iktatta be.

13

Az 1. függelék a 39/2019. (XII. 9.) EMMI utasítás 1. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

14

A 2. függelék a 39/2019. (XII. 9.) EMMI utasítás 1. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

15

A 3. függelék a 31/2017. (VII. 13.) EMMI utasítás 1. §-ával megállapított szöveg.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére