• Tartalom

2015. évi LXII. törvény

2015. évi LXII. törvény

a reklámadóhoz kapcsolódó törvények módosításáról1

2015.07.05.

1. A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény módosítása

1. §2

2. A reklámadóról szóló 2014. évi XXII. törvény módosítása

2. § (1) A reklámadóról szóló 2014. évi XXII. törvény (a továbbiakban: Rtv.) 5. § (1)–(2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az adó mértéke a 4. § (1) bekezdés szerinti adóalap esetén
– az adóalap 100 millió forintot meg nem haladó része után 0%,
– az adóalap 100 millió forintot meghaladó része után 5,3%.
(2) Az adó mértéke a 4. § (2) bekezdés szerinti adóalap esetén az adóalap 5%-a.”

3. § Az Rtv. 6. §-a a következő (6) bekezdéssel egészül ki:

„(6) Az (1)–(4) bekezdésben foglaltakat csak akkor kell alkalmazni, ha a kapcsolt vállalkozási viszony 2014. augusztus 15-ét követően, szétválással jött létre.”

4. § Az Rtv. a következő 11. §-sal egészül ki:

11. § (1) A 3. § (1) bekezdés szerinti adóalany – döntése szerint – e törvénynek a reklámadóhoz kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2015. évi LXII. törvénnyel (a továbbiakban: Mód. törvény) megállapított rendelkezései hatálybalépése napját (a továbbiakban: Mód. törvény hatálybalépése napja) megelőző napig kezdődő adóévei első napjától is alkalmazhatja a Mód. törvénnyel megállapított 5. § (1) bekezdés szerinti adómértéket.
(2) Ha a 3. § (1) bekezdés szerinti adóalany a Mód. törvény hatálybalépése napját magában foglaló adóévre az (1) bekezdésben foglaltakat nem alkalmazza, a Mód. törvénnyel megállapított 5. § (1) bekezdés szerinti adómértéket – a Mód. törvény hatálybalépése napját magában foglaló adóévben – az adóalap olyan hányadára kell alkalmaznia, amilyen arányt az adóév Mód. törvény hatálybalépése napjától számított naptári napjainak száma az adóév naptári napjai számában képvisel.
(3) A (2) bekezdés szerinti esetben a fizetendő adó
a) az adóalap és a (2) bekezdés szerinti adóalaprész különbözete 12 hónapos időszakra számított összegének alapulvételével a Mód. törvény hatálybalépése napját megelőzően hatályos 5. § (1) bekezdés szerint meghatározott adóösszegnek az adóév Mód. törvény hatálybalépése napját megelőző naptári napjaival arányos része, növelve
b) a (2) bekezdés szerinti adóalaprész 12 hónapos időszakra számított összegének alapulvételével a Mód. törvénnyel megállapított 5. § (1) bekezdés szerint meghatározott adóösszegnek az adóév Mód. törvény hatálybalépése napjától kezdődő időszak naptári napjaival arányos részével.
(4) A 3. § (1) bekezdés szerinti adóalany a Mód. törvénnyel megállapított 6. § (6) bekezdésének rendelkezését a Mód. törvény hatálybalépése napját megelőző napig kezdődő adóéveiben fennálló adókötelezettsége megállapítása során is alkalmazhatja.”

3. Hatályba léptető rendelkezések

5. § (1) Ez a törvény – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A 2. §–4. § e törvény kihirdetését követő 31. napon lép hatályba.

1

A törvényt az Országgyűlés a 2015. május 27-i ülésnapján fogadta el. A kihirdetés napja: 2015. június 4. A törvény a 2010: CXXX. törvény 12. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2015. július 6. napjával.

2

Az 1. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére