• Tartalom

62/2015. (X. 12.) FM rendelet

a 2015. évi egységes területalapú támogatás, valamint az egyéb közvetlen támogatások összegeinek megállapításáról

2017.01.01.

A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (4) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 65. § 1. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 4. § 7. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró Miniszterelnökséget vezető miniszterrel egyetértésben – a következőket rendelem el:

1. Egységes területalapú támogatás

1. § (1) Az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból finanszírozott egységes területalapú támogatás, valamint az ahhoz kapcsolódó átmeneti nemzeti támogatás igénybevételével kapcsolatos egyes kérdésekről szóló 5/2015. (II. 19.) FM rendelet [a továbbiakban: 5/2015. (II. 19.) FM rendelet] alapján járó támogatás keretösszege 227 278 806 685 Ft.

(2) Az 5/2015. (II. 19.) FM rendelet alapján járó támogatás hektáronkénti mértéke az (1) bekezdés szerinti keretösszeg és az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból, valamint a központi költségvetésből finanszírozott egyes támogatások 2015. évi igénybevételével kapcsolatos egységes eljárási szabályokról szóló 12/2015. (III. 30.) FM rendelet alapján benyújtott egységes kérelmek ellenőrzését követően megállapított támogatható területek hektárban kifejezett nagyságának hányadosa.

(3) A (2) bekezdés szerinti támogatható terület legfeljebb 4 991 119 hektár lehet.

(4) A (2) bekezdés szerinti támogatásból 2015. október 16-tól kifizethető előleg mértéke hektáronként legfeljebb 31 868 Ft.

2. Éghajlat és környezet szempontjából előnyös mezőgazdasági gyakorlatokra nyújtandó támogatás

2. § (1) Az éghajlat és környezet szempontjából előnyös mezőgazdasági gyakorlatokra nyújtandó támogatás igénybevételének szabályairól, valamint a szántóterület, az állandó gyepterület és az állandó kultúrával fedett földterület növénytermesztésre vagy legeltetésre alkalmas állapotban tartásának feltételeiről szóló 10/2015. (III. 13.) FM rendelet [a továbbiakban: 10/2015. (III. 13.) FM rendelet] alapján járó támogatás keretösszege 126 547 225 110 Ft.

(2) A 10/2015. (III. 13.) FM rendelet 6. § (1) bekezdése szerinti számítás során a támogatható terület legfeljebb 4 991 119 hektár lehet.

(3) A (2) bekezdésben hivatkozott számítás szerinti támogatásból 2015. október 16-tól kifizethető előleg mértéke hektáronként legfeljebb 17 748 Ft.

3. Termeléshez kötött közvetlen támogatás

3. § (1) A termeléshez kötött közvetlen támogatások igénybevételének szabályairól szóló 9/2015. (III. 13.) FM rendelet [a továbbiakban: 9/2015. (III. 13.) FM rendelet] alapján támogatási jogcímenként hektár és állategyed alapon történik a kifizetés.

(2)1 A kifizetés során alkalmazott fajlagos támogatási összegeket a 9/2015. (III. 13.) FM rendelet 2. § (3) bekezdésében foglaltak szerint kell meghatározni figyelemmel arra, hogy a 9/2015. (III. 13.) FM rendelet 6. §-ában felsorolt állategyed alapú támogatások esetében a Magyar Államkincstár által elfogadott és a támogatási feltételeknek megfelelő állatlétszámot kell figyelembe venni.

(3) A (2) bekezdésben hivatkozott támogatásokból 2015. október 16-tól kifizethető előleg mértéke legfeljebb az 1. mellékletben meghatározott összeg.

4. Fiatal mezőgazdasági termelők támogatása

4. § (1) A fiatal mezőgazdasági termelők támogatásáról szóló 11/2015 (III. 13.) FM rendelet [a továbbiakban: 11/2015. (III. 13.) FM rendelet] alapján járó támogatás keretösszege 3 241 187 354 Ft.

(2) A 11/2015. (III. 13.) FM rendelet 4. § (1) bekezdése szerinti számítás elvégzése során a támogatható terület nagysága legfeljebb 153 192 hektár lehet.

(3) A (2) bekezdésben hivatkozott számítás szerinti támogatásból 2015. október 16-tól hektáronként kifizethető előleg mértéke legfeljebb 14 483 Ft.

5. Mezőgazdasági kistermelők részére nyújtandó támogatás

5. § A támogatás mértéke a mezőgazdasági kistermelői támogatásról szóló 16/2015. (IV. 9.) FM rendeletben foglaltak alapján kerül megállapításra.

6. A nettó pénzügyi plafon betartása

6. § (1) Az e rendeletben feltüntetett mértékek az éves bruttó pénzügyi felső határ figyelembevételével kerültek megállapításra.

(2) A közös agrárpolitika keretébe tartozó támogatási rendszerek alapján a mezőgazdasági termelők részére nyújtott közvetlen kifizetésekre vonatkozó szabályok megállapításáról, valamint a 637/2008/EK és a 73/2009/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 17-i 1307/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet III. mellékletében meghatározott nettó pénzügyi felső határ betartása érdekében az egyes jogcímeknél a kifizetéskor csökkentési együtthatót kell alkalmazni a teljes támogatási összegre. A csökkentési együttható mértéke: 0,97864. A csökkentési együttható már az előleg kifizetésekor is alkalmazandó.

7. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

8. §2

1. melléklet a 62/2015. (X. 12.) FM rendelethez

A termeléshez kötött közvetlen támogatások igénybevételének szabályairól szóló 9/2015. (III. 13.) FM rendeletben meghatározott támogatási jogcímekre 2015. október 16. után kifizethető előleg maximális értékei

 

A

B

1.

9/2015. (III. 13.) FM rendeletben meghirdetett jogcím

Az előleg maximális mértéke
(Ft)

2.

anyajuhtartás támogatás

5 406

3.

anyatehéntartás támogatás

35 948

4.

hízottbika-tartás támogatás

13 227

5.

tejhasznú tehéntartás támogatás

72 852

6.

rizstermesztés támogatás

139 959

7.

cukorrépa termesztés támogatás

114 690

8.

zöldségnövény termesztés támogatás

46 729

9.

ipari zöldségnövény termesztés támogatás

36 716

10.

gyümölcstermesztés támogatás

66 823

11.

szemes fehérjetakarmány-növény termesztés támogatás

36 876

12.

szálas fehérjetakarmány-növény termesztés támogatás

24 320

2. melléklet a 62/2015. (X. 12.) FM rendelethez3

1

A 3. § (2) bekezdése a 88/2016. (XII. 29.) FM rendelet 99. §-a szerint módosított szöveg.

2

A 8. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

3

A 2. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére