• Tartalom

63/2015. (III. 24.) Korm. rendelet

63/2015. (III. 24.) Korm. rendelet

a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet szirmabesenyői új objektum beruházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről

2018.01.01.

A Kormány a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény 12. § (5) bekezdés a), b) és e) pontjában, valamint a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 174/A. § (1) bekezdés a) pontjában,
a 2. § tekintetében az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés 16.2., 17. és 24. pontjában
kapott felhatalmazás alapján,
a 4. § tekintetében az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotó hatáskörében,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörben eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) A Kormány nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánítja a Szirmabesenyő 0124/16 helyrajzi számú ingatlanon megvalósuló, Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet szirmabesenyői új objektum beruházási programmal (a továbbiakban: Beruházás) összefüggő, az 1. mellékletben meghatározott közigazgatási hatósági ügyeket.

(2) Az (1) bekezdés alkalmazásában a beruházással összefüggőnek kell tekinteni mindazokat a közigazgatási hatósági eljárásokat, amelyek a Beruházás megvalósításához, használatbavételéhez és működéséhez szükségesek.

(3)–(4)1

(5)2 A Kormány az 1. melléklet 13. pontja szerinti közigazgatási hatósági ügyekben eljáró hatóságként a Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóságot jelöli ki.

(6)3

2. § A Beruházással összefüggésben

a) nem kell építészeti-műszaki tervtanácsi véleményt beszerezni,

b) nem kell településképi véleményezési eljárást lefolytatni,

c) településképi bejelentési eljárásnak nincs helye.

3. §4

4. § A Beruházás hivatalos közbeszerzési tanácsadója és építési műszaki ellenőre kizárólagos joggal a BMSK Beruházási, Műszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zrt.

5. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

6. § E rendelet rendelkezéseit a hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben is – a megkezdett eljárási cselekmények kivételével – alkalmazni kell.

1. melléklet a 63/2015. (III. 24.) Korm. rendelethez

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet szirmabesenyői új objektum beruházással összefüggő, kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánított közigazgatási hatósági eljárások:

1. általános építésügyi hatósági engedélyezési eljárások,

2. örökségvédelmi hatósági engedélyezési eljárások, régészeti feltárásokkal kapcsolatos eljárások,

3. környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági engedélyezési eljárások,

4. útügyi hatósági engedélyezési eljárások,

5.5 műszaki biztonsági hatóság hatáskörébe tartozó sajátos építményfajtákra vonatkozó építésügyi hatósági engedélyezési eljárások,

6. vízügyi és vízvédelmi hatósági engedélyezési eljárások,

7. hírközlési hatósági eljárások,

8. földvédelmi hatósági eljárások,

9. telekalakítási hatósági eljárások,

10. földmérési hatósági eljárások,

11. ingatlan-nyilvántartási hatósági eljárások,

12. talajvédelmi hatósági eljárások,

13. tűzvédelmi hatósági eljárások,

14. közegészségügyi hatósági eljárások.

1

Az 1. § (3)–(4) bekezdését a 458/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 185. § a) pontja hatályon kívül helyezte.

2

Az 1. § (5) bekezdését a 271/2016. (IX. 1.) Korm. rendelet 72. § (2) bekezdése iktatta be, szövege a 458/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 185. § b) pontja szerint módosított szöveg.

3

Az 1. § (6) bekezdését a 271/2016. (IX. 1.) Korm. rendelet 72. § (2) bekezdése iktatta be, hatályon kívül helyezte a 458/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 185. § c) pontja.

4

A 3. §-t a 458/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 185. § d) pontja hatályon kívül helyezte.

5

Az 1. melléklet 5. pontja a 380/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 98. §-ával megállapított szöveg. Alkalmazására lásd e módosító rendelet 119. §-át.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére