• Tartalom

64/2015. (X. 16.) FM rendelet

64/2015. (X. 16.) FM rendelet

a mezőgazdasági és erdészeti gépkezelői jogosítvány bevezetéséről és kiadásának szabályairól szóló 83/2003. (VII. 16.) FVM rendelet, valamint a Magyar Élelmiszerkönyv kötelező előírásairól szóló 152/2009. (XI. 12.) FVM rendelet módosításáról1

2015.12.01.

Az 1. alcím tekintetében a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény 88. § (3) bekezdés a) pontjában,

a 2. alcím tekintetében az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 76. § (2) bekezdés 5. pontjában

kapott felhatalmazás alapján,

a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 65. § 1., 2. és 4. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a következőket rendelem el:

1. A mezőgazdasági és erdészeti gépkezelői jogosítvány bevezetéséről és kiadásának szabályairól szóló 83/2003. (VII. 16.) FVM rendelet módosítása

1. §2

2. A Magyar Élelmiszerkönyv kötelező előírásairól szóló 152/2009. (XI. 12.) FVM rendelet módosítása

2. § A Magyar Élelmiszerkönyv kötelező előírásairól szóló 152/2009. (XI. 12.) FVM rendelet [a továbbiakban: 152/2009. (XI. 12.) FVM rendelet] 30. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

3. § Hatályát veszti a 152/2009. (XI. 12.) FVM rendelet

a)3

c)4

3. Záró rendelkezések

4. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő nyolcadik napon lép hatályba.

(2) A 2. §, a 3. § b) pontja és az 1. melléklet 2015. december 1-jén lép hatályba.

5. § (1) Ez a rendelet a 71/317/EGK, a 71/347/EGK, a 71/349/EGK, a 74/148/EGK, a 75/33/EGK, a 76/765/EGK, a 76/766/EGK és a 86/217/EGK mérésügyi irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2011. március 9-i 2011/17/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja.

(2) Ez a rendelet az élelmiszerek erukasav-tartalmának hatósági ellenőrzése során alkalmazandó mintavételi módszerek és az analitikai módszerekre vonatkozó teljesítménykritériumok megállapításáról, valamint a 80/891/EGK bizottsági irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2015. április 30-i 2015/705/EU bizottsági rendelet végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.

1. melléklet a 64/2015. (X. 16.) FM rendelethez

A 152/2009. (XI. 12.) FVM rendelet 30. mellékletének címe helyébe a következő cím lép:
„A Magyar Élelmiszerkönyv 3-1/15-1 számú előírása az etilalkohol–víz elegyek alkoholtartalmának meghatározásához szükséges táblázatról5
1

A rendelet a 2010: CXXX. törvény 12. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2015. december 2. napjával.

2

Az 1. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

3

A 3. § a) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

4

A 3. § c) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

5

Az előírás számának megváltoztatása a 76/766/EGK irányelv hatályon kívül helyezése miatt szükséges.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére