• Tartalom
Oldalmenü

65/2015. (III. 25.) Korm. rendelet

a népesség személyi, családi és lakásviszonyainak minta alapján történő 2016. évi felmérésével kapcsolatos egyes feladatokról

2016.01.01.

A Kormány a népesség személyi, családi és lakásviszonyainak minta alapján történő 2016. évi felméréséről szóló 2015. évi X. törvény 7. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A Központi Statisztikai Hivatal (a továbbiakban: KSH) a mikrocenzus előkészítése során az összeírás körébe tartozó valamennyi címet egyedi címazonosító kóddal látja el, és a feldolgozást követően a mikrocenzus során felvett adatoktól elkülönítetten kezeli. A címen található lakások, lakott üdülők és lakott egyéb lakóegységek (a továbbiakban együtt: lakások) és a közösségi éjszakai elhelyezést szolgáló intézmények (a továbbiakban: intézetek), valamint az abban élő személyek kapcsolatát a címazonosító biztosítja. A címazonosítót a lakáskérdőív, az intézeti kérdőív és a személyi kérdőív is tartalmazza.

2. § A Központi Statisztikai Hivatal által a mintába kijelöltek adatszolgáltatási kötelezettségükről kétféle módon értesülnek:

a) a kiválasztott lakások és intézetek címeire a Központi Statisztikai Hivatal által legkésőbb 2016. szeptember 30-ig megküldött értesítésből, vagy

b) az adatfelvételt megelőzően a számlálóbiztostól.

3. § (1) A népesség személyi, családi és lakásviszonyainak minta alapján történő 2016. évi felméréséről szóló 2015. évi X. törvény (a továbbiakban: Tv.) 2. § (3) bekezdése szerinti internetes önkitöltéses válaszadási módot választó adatszolgáltatók adatszolgáltatási kötelezettségüket a Központi Statisztikai Hivatal által erre a célra kialakított internetes adatgyűjtő rendszerben teljesítik. Az adatszolgáltatók a kitöltést a 2. § a) pont szerinti értesítésben eljuttatott belépési kódot használva, az ott elérhető kérdőív(ek) kitöltésével 2016. október 9-én 24 óráig teljesíthetik.

(2) Az adatszolgáltatás akkor teljesül, ha az adatok az internetes adatgyűjtő rendszerbe beérkeznek, és az adatok beérkezését a rendszer elektronikusan visszaigazolja.

(3) Internetes válaszadás esetén az azonos címen lakó személyek mindegyike az interneten elérhető elektronikus kérdőív kitöltésével tesz eleget adatszolgáltatási kötelezettségének.

(4) Ha az önkitöltést választók adatszolgáltatási kötelezettségüket az (1) bekezdésben meghatározott határidőig az internetes adatgyűjtő rendszeren keresztül nem teljesítik, az adatszolgáltatást legkésőbb 2016. október 31-ig számlálóbiztosi interjú keretében kell teljesíteniük.

(5) Az adatfelvétel ideje alatt az adatszolgáltatásban akadályozottak adatszolgáltatási kötelezettségüket pótösszeírás keretében 2016. november 8-ig számlálóbiztosi interjúval teljesítik.

4. § A Tv. 3. § (1) bekezdésében felsorolt adatkörök adattartalmát az 1. melléklet tartalmazza.

5. § A személyiadat- és lakcímnyilvántartást vezető központi szerv a mikrocenzussal összefüggésben a statisztikai becslések pontosítása céljából a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény 17. § (2) bekezdés b) pontjában meghatározott adatokat a mikrocenzus mintájába kiválasztott településeken bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező személyekre vonatkozóan a Központi Statisztikai Hivatal részére 2016. október 1-jei állapotnak megfelelően 2016. november 1-ig térítésmentesen átadja.

6. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.

1. melléklet a 65/2015. (III. 25.) Korm. rendelethez1

A Tv. 3. § (1) bekezdés a)-c) pontjában felsorolt adatkörök adattartalma

Adatkör

Adattartalom

A természetes személyekre vonatkozóan

nem

férfi, nő

születési idő

születési év, hónap, nap

állampolgárság

állampolgárság

lakóhely

tényleges (életvitelszerűen használt) lakóhely települése, bejelentett lakóhely, tartózkodási hely, nem bejelentett lakcím települése (ha az nem egyezik meg a tényleges lakóhely címével), külföld esetén országa, EU-tagországban és Magyarországgal szomszédos országban települése, születéskori tényleges lakóhely települése, külföld esetén országa, EU-tagországban és Magyarországgal szomszédos országban települése, előző tényleges lakóhely települése, külföld esetén országa, EU-tagországban és Magyarországgal szomszédos országban települése, a jelenlegi tényleges lakóhelyre költözés ideje, korábbi külföldi tényleges lakóhely országa, EU-tagországban és Magyarországgal szomszédos országban települése, a költözés ideje

a lakáshasználat jogcíme

lakáshasználat jogcíme (tulajdonos vagy rokona, bérlő vagy rokona, albérlő stb.)

családi állapot

törvényes családi állapot

családi állás

családban, háztartásban betöltött szerep (pl. férj, feleség, élettárs, gyermek, egyedülálló), házas családi állapotú, valamint élettársi kapcsolatban élő személy esetén: házastársával, élettársával együtt vagy tőle külön él, együttélés esetén a házasságkötés, élettársi kapcsolat létesítésének éve, hónapja

élve született gyermekek

élve született gyermekek száma, élve született gyermekek születési éve, hónapja

iskolába járás

iskolába, óvodába, bölcsődébe járás, az iskola típusa, képzés formája, bölcsőde, óvoda, iskola települése, külföld esetén országa, EU-tagországban és Magyarországgal szomszédos országban települése

iskolai és szakmai végzettség

az egyes iskolatípusokban elvégzett évfolyamok száma, legmagasabb befejezett iskolai végzettség szintje, megszerzett képzettségek, megszerzés éve, formája

nyelvismeret

anyanyelven kívül beszélt nyelv

gazdasági aktivitás

gazdasági aktivitás kategóriái (pl. dolgozik, munkanélküli, nyugdíjas), munkavégzés az eszmei időpontot megelőző héten, nem dolgozónál az utolsó munkavégzés éve, hónapja, munkakeresés, munkába állás

foglalkozás

foglalkozás, munkakör, foglalkoztatási forma, beosztottak, alkalmazottak száma
(létszám-kategóriák szerint)

munkáltató és munkahely

munkáltató/vállalkozás megnevezése vagy tevékenységének részletes leírása, munkáltató/vállalkozás jellemző tevékenysége, munkahely települése, külföld esetén országa, EU-tagországban és Magyarországgal szomszédos országban települése

nemzetiség

nemzetiséghez tartozás

anyanyelv

anyanyelv

a családi, baráti közösségben beszélt nyelv

a családi, baráti közösségben beszélt nyelv

egészségi állapot

tartós betegség megléte, tevékenység, amelyben a tartós betegség akadályozza

fogyatékosság

fogyatékosság típusa (pl. mozgássérült, értelmi fogyatékos, látássérült), tevékenység, amelyben a fogyatékosság akadályozza, legsúlyosabb fogyatékosság kezdete

A lakásokra vonatkozóan

cím

a lakás pontos címe (irányítószám, település, közterület neve, jellege, házszám/helyrajzi szám, épület, lépcsőház, emelet, ajtószám)

rendeltetés (típus)

a lakóegységet magában foglaló épület típusa (családi ház, négy- vagy többlakásos lakóépület, üdülőépület, egyéb), lakóegység típusa (lakás, üdülő, egyéb), lakáshasználat formája, rendszeressége, a lakásban lakó személyek, háztartások száma

építési év

építési időszak

felújítás és korszerűsítés

az elmúlt időszakban történt felújítás és korszerűsítés

falazat

tartószerkezeti falak anyaga

tulajdoni jelleg

tulajdonosi forma

helyiségeik száma

helyiségek típusa, száma

alapterület

lakás teljes alapterülete

kommunális ellátottság

vízellátás formája, szennyvízelvezetés formája

felszereltség

fűtés módja, fűtési energia

Az intézetekre vonatkozóan

cím

intézet pontos címe, megnevezése

rendeltetés

rendeltetés (pl. gyermekotthon, idősek otthona)

a férőhelyek száma

engedélyezett férőhelyek száma, működő férőhelyek száma, igénybe vett férőhelyek száma

1

Az 1. melléklet a 375/2015. (XII. 3.) Korm. rendelet 6. §-ával megállapított szöveg.