• Tartalom

65/2015. (XI. 13.) NFM rendelet

65/2015. (XI. 13.) NFM rendelet

az egyes légiközlekedéssel összefüggő miniszteri rendeletek módosításáról1

2016.03.31.

Az 1–2. alcím tekintetében a légiközlekedésről szóló 1995. évi XCVII. törvény 74. § (2) bekezdés u) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 109. § 13. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 77. §-ában meghatározott feladatkörében eljáró honvédelmi miniszterrel egyetértésben,

a 3. alcím tekintetében a légiközlekedésről szóló 1995. évi XCVII. törvény 74. § (2) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 109. § 13. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 4. alcím tekintetében a légiközlekedésről szóló 1995. évi XCVII. törvény 74. § (1) bekezdés n) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 109. § 13. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 77. §-ában meghatározott feladatkörében eljáró honvédelmi miniszterrel egyetértésben,

az 5. alcím tekintetében a légiközlekedésről szóló 1995. évi XCVII. törvény 74. § (1) bekezdés l) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 109. § 13. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 77. §-ában meghatározott feladatkörében eljáró honvédelmi miniszterrel egyetértésben,

a 6. alcím tekintetében a légiközlekedésről szóló 1995. évi XCVII. törvény 74. § (2) bekezdés k) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 109. § 13. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 48. § 3. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró emberi erőforrások miniszterével egyetértésben,

a 7. alcím tekintetében a légiközlekedésről szóló 1995. évi XCVII. törvény 74. § (2) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 109. § 13. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 77. §-ában meghatározott feladatkörében eljáró honvédelmi miniszterrel egyetértésben,

a következőket rendelem el:

1. A Magyar Köztársaság légterében és repülőterein történő repülések végrehajtásának szabályairól szóló 14/2000. (XI. 14.) KöViM rendelet módosítása

1. § A Magyar Köztársaság légterében és repülőterein történő repülések végrehajtásának szabályairól szóló 14/2000. (XI. 14.) KöViM rendelet (a továbbiakban: R1.) Melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

2. A légiforgalom irányításának szabályairól szóló 16/2000. (XI. 22.) KöViM rendelet módosítása

2. §2

3. § (1) Az R2. 2. számú melléklet 4. FEJEZET 4.10. „MAGASSÁGMÉRŐ-BEÁLLÍTÁSI ELJÁRÁSOK” alcím 4.10.1 „A légi járművek függőleges helyzetének kifejezési módja” pont

a) 4.10.1.1.1 alpontjában a „9000 láb (2750 m)” szövegrész helyébe a „10 000 láb (3050 m)” szöveg,

b) 4.10.1.3 alpontjában a „9000 láb” szövegrész helyébe a „10 000 láb” szöveg

lép.

(2) Az R2. 2. számú melléklet 5. FEJEZET „5.9 LÁTÁSI METEOROLÓGIAI KÖRÜLMÉNYEK KÖZÖTT SAJÁT ELKÜLÖNÍTÉS TARTÁSÁVAL TÖRTÉNŐ REPÜLÉSRE SZÓLÓ ENGEDÉLYEK” pont a) alpontjában a „FL100 (3050 m STD), vagy 10 000 láb (3050 m), amelyik a megfelelő alatti,” szövegrész helyébe a „10 000 láb (3050 m) AMSL alatti,” szöveg lép.

4. § Az R2.

b)3

módosul.

5. §4

3. A polgári légijármű üzemben tartásának szakmai feltételeiről és engedélyezési eljárásáról szóló 20/2002. (III. 30.) KöViM rendelet módosítása

6. §5

4. A magyar légtér légiközlekedés céljára történő kijelöléséről szóló 26/2007. (III. 1.) GKM–HM–KvVM együttes rendelet módosítása

7–8. §6

5. A légijárművek és légijármű komponensek karbantartásának személyi jogosításairól és képzési követelményeiről szóló 13/2012. (III. 6.) NFM rendelet módosítása

9. §7

6. A polgári légiközlekedési személyzet egészségi alkalmasságának feltételeiről, valamint az egészségi alkalmasság megállapítását végző szervek kijelölésének és tevékenységének szabályairól szóló 27/2014. (IV. 30.) NFM rendelet módosítása

10. §8

7. A légijárművek gyártásáról, építéséről és műszaki alkalmasságáról szóló
21/2015. (V. 4.) NFM rendelet módosítása

11. §9

8. Záró rendelkezések

12. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – 2015. november 15-én lép hatályba.

(2)10 A 2. melléklet 2–3. pontja 2016. január 1-jén, a 3. §, az 1. melléklet 5. pontja és a 2. melléklet 1. pontja 2016. március 31-én lép hatályba.

13. § Ez a rendelet az egységes európai égbolt keretében megvalósuló adatkapcsolat-szolgáltatásokra vonatkozó követelmények megállapításáról szóló, 2009. január 16-i 29/2009/EK bizottsági rendelet végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.

1. melléklet a 65/2015. (XI. 13.) NFM rendelethez

Az R1. Melléklet módosítása
1–4.11
5. Az R1. Melléklet „K” Függeléke a következő 12. ponttal egészül ki:
„12. Ellenőrzött légtérrel határos TIZ-ben történő üzemelés
Ha a TIZ felső határa egybeesik a fölötte lévő irányítói körzet alsó határával, a TIZ-ben üzemelő vagy a TIZ légterét átrepülő légijármű a TIZ felső határát legfeljebb 500 láb (150 m) távolságra közelítheti meg, kivéve, ha az AFIS egység és a TIZ légterével határos légtérben illetékes ATC egység ettől eltérően megállapodik.”
6.12

2. melléklet a 65/2015. (XI. 13.) NFM rendelethez13

Az R2. 2. számú mellékletének módosítása
1.    Az R2. 2. számú melléklet 4. FEJEZET 4.10. „MAGASSÁGMÉRŐ-BEÁLLÍTÁSI ELJÁRÁSOK” alcím 4.10.2 „Az átváltási szint meghatározása” pont helyébe a következő pont lép:
„4.10.2 Az átváltási szint meghatározása
4.10.2.1 A megfelelő időtartamra, a QNH jelentések, és ha szükséges a közepes tengerszinti nyomás előrejelzések alapján, a használatos átváltási szintet az érintett repülőtér/ek körzetében, illetve az érintett közelkörzetekre (TMA) vonatkozóan, az illetékes ATS egységnek kell meghatároznia úgy, hogy biztosítva legyen legalább 1000 láb (300 m) vastagságú átváltási réteg függőleges elkülönítésként az átváltási magasság felett.
4.10.2.2 Az átváltási szintnek az átváltási magasság felett használatos legalacsonyabb repülési szintnek kell lennie.
4.10.2.3 Budapest FIR-ben a tényleges átváltási szint meghatározásához az alábbi táblázat használatos:

 

A

B

C

1.

Átváltási magasság

QNH (hPa)

Átváltási szint Budapest FIR-ben

2.

10 000 láb (3050 m)

1013,3 és felette

FL110

3.

1013,2–977,2

FL120

4.

977,1 és alatta

FL130

2–6.

3–4. melléklet a 65/2015. (XI. 13.) NFM rendelethez14

1

A rendelet a 2010: CXXX. törvény 12. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2016. április 1. napjával.

2

A 2. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

3

A 4. § b) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

4

Az 5. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

5

A 6. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

6

A 7–8. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

7

A 9. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

8

A 10. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

9

A 11. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

10

A 12. § (2) bekezdése a 71/2015. (XII. 22.) NFM rendelet 4. §-ával megállapított szöveg.

11

Az 1. melléklet 1–4. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

12

Az 1. melléklet 6. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

13

A 2. melléklet 2–6. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

14

A 3–4. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére