• Tartalom

66/2015. (III. 30.) Korm. rendelet

66/2015. (III. 30.) Korm. rendelet

a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról1

2019.01.01.

A Kormány az Alaptörvény 15. cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva,

a 2. § (1)–(3) bekezdése tekintetében a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatalok kialakításával és a területi integrációval összefüggő törvénymódosításokról szóló 2010. évi CXXVI. törvény 21. § c) pontjában,

a 2. § (4) és (5) bekezdése, valamint a 3. § tekintetében a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatalok kialakításával és a területi integrációval összefüggő törvénymódosításokról szóló 2010. évi CXXVI. törvény 21/A. § a) pontjában,

a 2. § (6) és (7) bekezdése, a 13. §, valamint a 15. § tekintetében a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatalok kialakításával és a területi integrációval összefüggő törvénymódosításokról szóló 2010. évi CXXVI. törvény 21/A. § b) pontjában,

a 4. és 5. § tekintetében a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatalok kialakításával és a területi integrációval összefüggő törvénymódosításokról szóló 2010. évi CXXVI. törvény 21. § e) pontjában,

a 6–12. §, a 14. § és a 16–27. § tekintetében a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatalok kialakításával és a területi integrációval összefüggő törvénymódosításokról szóló 2010. évi CXXVI. törvény 21. § a) pontjában,

a 25. § (2) bekezdése tekintetében a kisajátításról szóló 2007. évi CXXIII. törvény 41. § (3a) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,

az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Értelmező rendelkezések

1. § (1) E rendelet alkalmazásában államigazgatási feladatot ellátó, államigazgatási hatáskörrel, hatósági jogkörrel rendelkező helyi önkormányzati szerven polgármestert, jegyzőt kell érteni.

(2) E rendelet alkalmazásában polgármester alatt a főpolgármestert és a megyei közgyűlés elnökét, jegyző alatt a főjegyzőt is érteni kell.

(3) E rendelet alkalmazásában központi államigazgatási szervek területi szerve alatt a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatalok kialakításával és a területi integrációval összefüggő törvénymódosításokról szóló 2010. évi CXXVI. törvény (a továbbiakban: Khtv.) 1. § 1. pontjában meghatározott szervet kell érteni.

(4) E rendelet alkalmazásában funkcionális feladatokon az alábbiakban felsorolt igazgatási funkciók szerinti munkamegosztás alapján kialakított szervezeti egységek által ellátott szervi működést szolgáló – nem szakmai feladatellátáshoz kötődő – belső igazgatási feladatokat kell érteni:

a) humánpolitikai és humánerőforrás-gazdálkodási,

b) költségvetési gazdálkodási,

c) pénzügyi és számviteli,

d) üzemeltetési, eszköz- és vagyongazdálkodási,

e) beszerzési,

f) szabályozási és iratkezelési,

g) ellenőrzési,

h) koordinációs,

i) jogi (peres képviseleti),

j) saját szervi működést szolgáló informatikai üzemeltetési és rendszerfenntartási,

k) kommunikációs és nemzetközi kapcsolatok lebonyolítására szolgáló

feladatok.

2. Illetékességi és hatásköri szabályok, a járási illetékesség módosítása

2. § (1) A megyei kormányhivatal illetékessége a székhelye szerinti megyére terjed ki. A fővárosi kormányhivatal illetékessége Budapest főváros területére, a Pest Megyei Kormányhivatal illetékességi területe Pest megyére terjed ki.

(2) Kormányrendelet a fővárosi és megyei kormányhivatal illetékességi területét egyes államigazgatási feladatok tekintetében az (1) bekezdésben foglaltaktól eltérően is megállapíthatja.

(3) A térségi fejlesztési tanács működésének törvényességi felügyeletét a térségi fejlesztési tanács székhelye szerint illetékes fővárosi és megyei kormányhivatal gyakorolja.

(4) A járási (fővárosi kerületi) hivatalok (a továbbiakban: járási hivatal) székhelyeit – a fővárosi kerületek kivételével – az 1. melléklet tartalmazza. A járási hivatalok illetékessége az 1. mellékletben meghatározott településekre terjed ki. A járási hivatal a feladatait az illetékességébe tartozó települések tekintetében kirendeltségek és települési ügysegédek útján is elláthatja.

(5) Kormányrendelet a járási hivatal illetékességi területét egyes államigazgatási feladatok tekintetében az 1. mellékletben meghatározott illetékességtől eltérően is megállapíthatja.

(6) A járási hivatal által működtetett kormányablak és okmányiroda – ha jogszabály kivételt nem tesz – az ország területére kiterjedő illetékességgel ellátja a külön jogszabályban hatáskörébe utalt feladatokat.

(7) Hivatalból indult eljárásra az a kormányablak vagy okmányiroda illetékes, amely járási hivatal illetékességi területén az ügyfél lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye (székhelye, telephelye) van. Amennyiben a járási hivatal illetékességi területén több kormányablak vagy okmányiroda is működik, az eljárásra a kormánymegbízott által a járási hivatal ügyrendjében meghatározott kormányablak vagy okmányiroda az illetékes.

(8)2 Ha kormányrendelet a feladatellátásért felelős szervként, valamint eljáró hatóságként a megyei kormányhivatal megyeszékhely szerinti járási hivatalát jelöli ki, a megyeszékhely szerinti járási hivatal illetékességi területe a járási hivatal székhelye szerinti megyére terjed ki. Kormányrendelet a megyeszékhely szerinti járási hivatal illetékességi területét egyes államigazgatási feladatok tekintetében ettől eltérően is megállapíthatja. Ha kormányrendelet a feladatellátásért felelős szervként, valamint eljáró hatóságként kijelölt fővárosi kerületi hivatalt jelöl ki, a fővárosi kerületi hivatal illetékességi területe Budapest fővárosra terjed ki. Kormányrendelet a kijelölt fővárosi kerületi hivatal illetékességi területét egyes államigazgatási feladatok tekintetében ettől eltérően is megállapíthatja.

3. § (1) Amennyiben települési képviselő-testület határozatával kezdeményezi a településnek másik járási hivatal illetékességi területéhez történő átcsatolását, illetve új járás kialakítását, a fővárosi és megyei kormányhivatal megvizsgálja az átcsatolás, illetve új járás kialakításának indokoltságát. Indokoltnak minősül különösen a kezdeményezés, ha ezzel az államigazgatási feladatok hatékonyabb ellátása biztosítható, vagy ha a közlekedési feltételek jelentősen megváltoznak.

(2) A fővárosi és megyei kormányhivatal kormánymegbízottja a képviselő-testületi határozatot – a település besorolásának megfelelő járási hivatal hivatalvezetőjének, átcsatolási javaslata esetén a képviselő-testület által indítványozott másik járási hivatal hivatalvezetője, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatal véleményének a csatolásával – küldi meg a közigazgatás-szervezésért felelős miniszternek (a továbbiakban: miniszter).

(3) A miniszter a javaslatát az általános önkormányzati választások évében április 30-ig nyújtja be a Kormány számára, valamennyi, az adott időszakban beérkezett kezdeményezés tekintetében. A Kormány döntése alapján településnek másik járáshoz történő átcsatolására, illetve új járási hivatal kialakítására az általános önkormányzati választások napjával kerülhet sor.

3. A fővárosi és megyei kormányhivatal irányítása

4. § (1) A Kormány a fővárosi és megyei kormányhivatal irányítására a közigazgatás-szervezésért felelős minisztert jelöli ki.

(2) A Kormány a fővárosi és megyei kormányhivatali feladatok ellátásához szükséges informatikai rendszerekre vonatkozóan a közigazgatás-fejlesztésért felelős minisztert jelöli ki

a) az informatikai rendszerekkel szembeni követelmények meghatározására a közigazgatási informatika infrastrukturális megvalósíthatóságának biztosításáért felelős miniszter és az e-közigazgatásért felelős miniszter egyetértésével, valamint

b)3 a Miniszterelnökség, illetve a fővárosi és megyei kormányhivatalok által indított projektek keretében megvalósuló informatikai alkalmazásfejlesztések irányítására.

5. § (1)4 A szakmai irányító miniszter irányítói jogainak gyakorlásában – kormányrendeletben meghatározottak szerint – központi államigazgatási szerv is közreműködhet, azonban – a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatalok kialakításával és a területi integrációval összefüggő egyes törvénymódosításokról szóló 2010. évi CXXVI. törvény 6. § (3) bekezdés b) pontja kivételével – önálló irányítási jogkört nem gyakorolhat.

(2)5 A kizárólag a fővárosi és megyei kormányhivataloknál, illetve a járási hivataloknál alkalmazott és a szakmai munkával összefüggő, a biztonsági okmányok védelmének rendjéről szóló kormányrendelet szerinti biztonsági okmányok egységessége érdekében a kibocsátói feladatokat – a (2a) bekezdésben foglalt kivétellel – a szakmai irányító miniszter, valamint az általa kijelölt szerv látja el és viseli az ezzel kapcsolatosan felmerülő költségeket. A biztonsági okmányokon a fővárosi és megyei kormányhivatal, járási hivatal nevét fel kell tüntetni.

(2a)6 A kizárólag a fővárosi és megyei kormányhivataloknál, illetve a járási hivataloknál alkalmazott és az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) szerinti hatósági ellenőrzés lefolytatására jogosító, a biztonsági okmányok védelmének rendjéről szóló kormányrendelet szerinti biztonsági okmányok egységessége érdekében a kibocsátói feladatokat a közigazgatás-szervezésért felelős miniszter látja el.

(2b)7 A (2a) bekezdés szerinti azonos jogosultságokat biztosító biztonsági okmányok kibocsátásáról a közigazgatás-szervezésért felelős miniszteren kívül más nem rendelkezhet.

(3) A szakmai irányító miniszter írásban tájékoztatja a kormánymegbízottat

a) a feladatkörét érintő ágazati tervekről, ágazatpolitikai elképzelésekről és a megvalósítás szervezeti és intézményi feltételeire vonatkozó javaslatairól,

b) a fővárosi és megyei kormányhivatal költségvetését érintő, az éves költségvetési tervezés során nem érvényesített ágazati feladatokra vonatkozó – az ágazati feladatokra fordítható kormányhivatali forrásokra figyelemmel kialakított – végrehajtási tervről.

(4)8 Törvény vagy kormányrendelet eltérő rendelkezése hiányában a szakmai irányító miniszter jogosult az Ákr.-ben a felügyeleti szervre ruházott jogkörök gyakorlására és – ha fellebbezésre van lehetőség – a fellebbezés elbírálására, ha a döntés a főváros és megyei kormányhivatal hatáskörébe tartozik.

6. § A közigazgatás-szervezésért felelős miniszter a fővárosi és megyei kormányhivatalok bevonásával kezdeményezi és ellenőrzi

a) a közigazgatással kapcsolatos kormányzati feladatok végrehajtásának területi összehangolását, valamint

b) a közigazgatás fejlesztésével és korszerűsítésével kapcsolatos kormányzati feladatok területi összehangolását.

4. A hatósági ellenőrzési terv és az összevont ellenőrzés

7. § (1) A szakmai irányító miniszter legkésőbb az ellenőrzési időszakot megelőző 45. napig országos hatósági ellenőrzési tervet készít az irányítási jogkörébe tartozó feladatok tekintetében a fővárosi és megyei kormányhivatalok által lefolytatandó hatósági ellenőrzésekről, és gondoskodik annak az általa vezetett minisztérium honlapján történő közzétételéről.

(2)9 A fővárosi és megyei kormányhivatal a szakmai irányító miniszterek által kiadott országos hatósági ellenőrzési tervek alapján készíti el hatósági ellenőrzési terveit az ellenőrzési időszakot megelőző 15. napig.

(3)10 A fővárosi és megyei kormányhivatal ellenőrzési jelentését elkészíti, és megküldi a szakmai irányító miniszternek az ellenőrzési időszakot követő 30. napig.

(4) A szakmai irányító miniszter az ellenőrzési időszakot követő 60. napig a beérkezett ellenőrzési jelentések alapján elkészíti a hatósági ellenőrzésekkel kapcsolatos országos beszámolóját területi és hatásköri bontásban, és gondoskodik annak az általa vezetett minisztérium honlapján történő közzétételéről.

(5)11 A fővárosi és megyei kormányhivatal a szakmai irányító miniszter által készített beszámoló közzétételével tesz eleget ellenőrzési jelentés közzétételi kötelezettségének.

(6) A fővárosi és megyei kormányhivatal a járási hivatalok kormányablakaiban a beszámoló azon részét függeszti ki, amely az általa végzett ellenőrzésre vonatkozóan tartalmaz adatokat.

(7) A szakmai irányító miniszter az ellenőrzésről készített beszámolót a közzétételét követő 30 napon belül véleménynyilvánítás céljából megküldi a Nemzeti Gazdasági és Társadalmi Tanácsnak.

8. § (1) A fővárosi és megyei kormányhivatal összevonja azon feladat- és hatáskörébe tartozó ellenőrzéseket, amelyek tekintetében – az ellenőrzés helyének és időpontjának összehangolhatóságára figyelemmel – az együttes eljárás lehetséges.

(2) A fővárosi és megyei kormányhivatal az (1) bekezdés szerinti összevont ellenőrzésekről előzetesen, naptári évre vonatkozóan éves összevont ellenőrzési tervet készít.

(3) Az éves összevont ellenőrzési tervet a kormánymegbízott a tárgyévet megelőző év december 15. napjáig hagyja jóvá, és ezzel egyidejűleg megküldi a közigazgatás-szervezésért felelős miniszter részére.

5. A fővárosi és megyei kormányhivatal ellenőrzése

9. § (1) A fővárosi és megyei kormányhivatalra irányuló ellenőrzésre vonatkozó részletes szabályokat a 2. melléklet határozza meg.

(2)12 A fővárosi és megyei kormányhivatal tekintetében átfogó ellenőrzés lefolytatására is sor kerülhet.

(3) A közigazgatás-szervezésért felelős miniszter a szakmai irányító miniszter által irányított feladatok tekintetében az ellenőrzést a szakmai irányító miniszter közreműködésével látja el.

(4)13 A szakmai irányító miniszter a fővárosi és megyei kormányhivatal általa irányított feladatai tekintetében az ellenőrzést a közigazgatás-szervezésért felelős miniszter előzetes jóváhagyásával és közreműködésével látja el.

6. A kormánymegbízott feladatai

10. § A kormánymegbízott

a) vezeti a fővárosi és megyei kormányhivatalt, gyakorolja annak feladat- és hatásköreit, ellátja a költségvetési szerv vezetőjének hatáskörébe utalt feladatokat,

b) biztosítja a fővárosi és megyei kormányhivatal és a járási hivatalok szakmai feladatellátásának feltételeit,

c) elkészíti és a közigazgatás-szervezésért felelős miniszter részére megküldi a fővárosi és megyei kormányhivatal szervezeti és működési szabályzatára vonatkozó javaslatát,

d) gondoskodik a jogszabályban előírt belső szabályzatok elkészítéséről,

e)14 jelöli ki a társadalombiztosítási határozat felülvizsgálata iránt indított perben a képviseletre jogosult személyt, ha a közigazgatási perrel érintett társadalombiztosítási határozatot elsőfokon a járási hivatal vagy a fővárosi és megyei kormányhivatal hozta, és a közigazgatási pert az elsőfokú döntést hozó szervvel szemben kell megindítani.

11. § (1) A nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházásokkal összefüggő, kormányrendeletben meghatározott közigazgatási hatósági ügy (a továbbiakban: kiemelt jelentőségű ügy) intézését a kormányrendeletben kijelölt kormánymegbízott figyelemmel kíséri.

(2) A kiemelt jelentőségű ügyet megállapító kormányrendeletben kijelölt kormánymegbízott

a) kapcsolatot tart a kiemelt jelentőségű ügyben feladat- és hatáskörrel rendelkező szervvel, valamint annak irányító, szakmai irányító és felügyeleti szervével;

b) – a személyes és különleges adatok kivételével – adatot, tájékoztatást kérhet a kiemelt jelentőségű ügyben feladat- és hatáskörrel rendelkező szervtől, illetve annak irányító, szakmai irányító és felügyeleti szervétől;

c) eseti egyeztetést kezdeményezhet a kiemelt jelentőségű ügyben feladat- és hatáskörrel rendelkező szervekkel, illetve azok irányító, szakmai irányító és felügyeleti szervével;

d) a kiemelt jelentőségű ügyben feladat- és hatáskörrel rendelkező szervek, valamint a kormányhivatal részvételével munkacsoportot hozhat létre;

e) intézkedést javasolhat a kiemelt jelentőségű ügyben feladat- és hatáskörrel rendelkező szervnél, illetve annak irányító, szakmai irányító és felügyeleti szervénél;

f) a tényállás tisztázása érdekében és a hatósági ellenőrzés során feladat- és hatáskörükben érintett hatóságok együttműködése kereteinek kialakítására vonatkozóan a kiemelt jelentőségű ügyben javaslatot tehet;

g) a kiemelt jelentőségű ügyben feladat- és hatáskörrel rendelkező szerv felügyeleti szervének felügyeleti eljárását kezdeményezheti;

h) – a 19. §-ban foglalt ellenőrzési jogkörtől eltérően – kezdeményezésére a kiemelt jelentőségű ügyben a feladat- és hatáskörrel rendelkező szervnél az irányító, szakmai irányító és felügyeleti szerv vezetője soron kívül törvényességi és hatékonysági ellenőrzést folytat le a kiemelt jelentőségű ügy tekintetében;

i) a kiemelt jelentőségű ügyben feladat- és hatáskörrel rendelkező szervet egyedi vagy rendszeres jelentéstételre vagy beszámolóra kötelezheti – a (4) bekezdésben foglalttól eltérő határidővel –;

j)15 a kormányzati szolgálati, az állami szolgálati jogviszonyból eredő kötelezettségeknek a kiemelt jelentőségű ügy intézése során történő megszegésének alapos gyanúja esetén fegyelmi eljárást kezdeményezhet; valamint

k) további, a kiemelt jelentőségű ügyet megállapító kormányrendeletben meghatározott, a kiemelt jelentőségű ügy intézésével kapcsolatos feladatot láthat el.

(3) A (2) bekezdés b), c), e)–h) és j) pontja szerinti megkereséssel érintett szerv a megkeresést érdemben megvizsgálja, és észrevételeiről, intézkedéséről vagy az intézkedés mellőzésének okáról a megkeresés kézhezvételétől számított nyolc napon belül írásban tájékoztatja a kormánymegbízottat.

(4) A kormányrendeletben kijelölt, a kiemelt jelentőségű ügyben feladat- és hatáskörrel rendelkező szerv hetente tájékoztatja a kormányrendeletben kijelölt kormánymegbízottat a kiemelt jelentőségű ügy állásáról.

(5) A kormányrendeletben kijelölt, a kiemelt jelentőségű ügyben feladat- és hatáskörrel rendelkező szerv a kormánymegbízott (2) bekezdés szerinti intézkedésére okot adó körülmény észlelése esetén haladéktalanul írásbeli jelzéssel él a kormányrendeletben kijelölt kormánymegbízott felé. A kormánymegbízott a jelzést nyolc napon belül kivizsgálja és észrevételeiről, intézkedéséről vagy az intézkedés mellőzésének okáról írásban tájékoztatja a jelzéssel élő szervet.

(6) A kormányrendeletben kijelölt kormánymegbízott

a) minden naptári negyedévet követő hónap 5. napjáig tájékoztatja a közigazgatás-szervezésért felelős miniszter útján a Kormány tagjait a kiemelt jelentőségű ügy intézéséről, valamint intézkedéseiről;

b) szükség esetén kezdeményezi a közigazgatás-szervezésért felelős miniszter intézkedését;

c) a Kormány döntését igénylő kérdésben előterjesztést készít a Kormány részére a közigazgatás-szervezésért felelős miniszter útján; továbbá

d) minden hónap 1. munkanapján tájékoztatja a közigazgatás-szervezésért felelős minisztert a kiemelt jelentőségű ügy állásáról, valamint intézkedéseiről.

(7) A (2) bekezdésben meghatározott hatásköröket a kiemelt jelentőségű ügyet megállapító kormányrendeletben kijelölt kormánymegbízott nem gyakorolhatja az önálló szabályozó szervek, a Magyar Nemzeti Bank, az autonóm államigazgatási szervek, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal, valamint a rendvédelmi szervek tekintetében.

12. § (1) A kormánymegbízott minden év február 28. napjáig – a (2) bekezdésben meghatározott szervek bevonásával – a fővárosi és megyei kormányhivatal előző évi tevékenységéről, valamint a (2) és (4) bekezdésben meghatározott kérdésekről szóló összegző beszámolót készít, amelyet megküld a közigazgatás-szervezésért felelős miniszter részére.

(2)–(3)16

(4) A fővárosi és megyei kormányhivatal beszámolójának tartalmaznia kell különösen:

a) a fővárosi és megyei kormányhivatalok intézményi munkatervében foglaltak érvényesülését,

b) a fővárosi és megyei kormányhivatal funkcionális működésére vonatkozó adatokat, különös tekintettel a humánerőforrást, az ingatlan állományt, a gépjárműveket, a közbeszerzéseket, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatal saját szervi működését szolgáló informatikai üzemeltetési és rendszerfenntartási adatokat,

c) a nemzetgazdasági szempontból kiemelt beruházások megvalósítását segítő államigazgatási feladatok végrehajtásának helyzetét,

d) a fővárosi és megyei kormányhivatal törvényességi felügyeleti tevékenységének tapasztalatait,

e) a fővárosi és megyei kormányhivatal és a járási hivatalok általános tevékenységét, különös tekintettel a hatósági tevékenységére, az összevont ellenőrzésekről szóló éves ellenőrzési tervben foglaltak teljesítésének tapasztalataira, valamint a jegyző és a polgármester államigazgatási tevékenységére vonatkozó tapasztalataira,

f) a fővárosi és megyei kormányhivatal, valamint a járási hivatal kormányablakainak, továbbá más ügyfélszolgálatainak működési tapasztalatait,

g)17

h) a fővárosi és megyei államigazgatási kollégium működésének, tevékenységének tapasztalatait,

i) a fővárosi és megyei kormányhivatalhoz benyújtott panaszokkal és közérdekű bejelentésekkel kapcsolatos ügyintézés tapasztalatait, valamint

j) egyéb, a közigazgatás-szervezésért felelős miniszter által meghatározott szempontokat.

7. A járási hivatal vezetőjének feladatai

13. § A járási hivatal vezetője

a) vezeti a járási hivatalt,

b) gyakorolja a járási hivatal feladat- és hatásköreit,

c) gondoskodik – a kormánymegbízott által meghatározott keretek és feltételek között – a járási hivatal szakmai feladatellátásáról,

d) gondoskodik a kormánymegbízott által meghatározott belső szabályzatok elkészítéséről,

e) ellátja a járási hivatal üzemeltetésével összefüggő feladatokat.

8. A fővárosi és megyei kormányhivatal és a járási hivatalok feladatai

14. § A fővárosi és megyei kormányhivatal a jogszabályoknak és a Kormány döntéseinek megfelelően részt vesz a kormányzati célkitűzések területi megvalósításában. Ennek keretében koordinációs, ellenőrzési, informatikai tevékenységet, valamint képzést, továbbképzést szervező, összehangoló feladatokat lát el.

15. § (1) A járási hivatal a kormánymegbízott irányítása mellett közreműködik a 14. §-ban meghatározott feladatok ellátásában.

(2) A járási hivatal a települési önkormányzatok közfoglalkoztatási feladatai végrehajtásának elősegítése érdekében ellátja a települési, nemzetiségi önkormányzatok, azok társulásai, valamint a hatóságok közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó együttműködéséhez szükséges koordinációs és kommunikációs feladatokat.

(3) A járási hivatal a (2) bekezdésben meghatározott feladatai ellátása során

a) tájékoztatást kérhet illetékességi területén a települési, nemzetiségi önkormányzatoktól, az önkormányzatok társulásától, valamint a hatóságoktól,

b) egyeztetést kezdeményezhet a közfoglalkoztatás elősegítése érdekében az a) pontban meghatározott szervekkel.

(4) A járási hivatal a (2) bekezdésben meghatározott feladatkörében eljárva a (3) bekezdés a) pontjában felsorolt szerveknek utasítást nem adhat, köteles azonban jelezni a hatáskörrel rendelkező szerveknek, ha közfoglalkoztatással kapcsolatos szabálytalanságot vagy jogszabálysértést észlel.

15/A. §18 (1) A Kormány az egyszerűsített hatósági ellenőrzési hatáskör gyakorlására a járási hivatalt az 1. mellékletben meghatározott illetékességi területen kijelöli.

(2) A járási hivatal egyszerűsített hatósági ellenőrzési hatásköre a 2/A. mellékletben megjelölt jogszabálysértések ellenőrzésére és jogkövetkezményeinek alkalmazására irányuló eljárás lefolytatására terjed ki.

(3) A járási hivatal egyszerűsített hatósági ellenőrzési hatásköre nem érinti az ugyanazon jogszabálysértés ellenőrzésére és jogkövetkezményeinek alkalmazására irányuló eljárás lefolytatására más jogszabály alapján hatáskörrel rendelkező hatóság feladat- és hatáskörét, valamint illetékességét.

15/B. §19 A járási hivatalnak az egyszerűsített hatósági ellenőrzés során feltárt jogsértés jogkövetkezményének alkalmazására irányuló eljárásában az ügyintézési határidő 20 nap.

9. Koordináció

16. § A fővárosi és megyei kormányhivatal a Khtv. 16. § (3) bekezdésében meghatározott koordinációs jogkörében ellátott koordinációs feladat- és hatáskörében különösen

a) gondoskodik a több ágazatot érintő kormányzati döntések végrehajtásának területi összehangolásáról,

b) a közszolgálati életpálya kidolgozásáért felelős miniszter által meghatározottak szerint közreműködik a központi közszolgálati nyilvántartás működtetésével kapcsolatos feladatok ellátásában,

c) közreműködik a közigazgatás korszerűsítésével, az e-közigazgatás kialakításával kapcsolatos feladatok területi összehangolásában, szervezésében,

d) kezdeményezi a központi államigazgatási szervek területi szervei ügyfélfogadási, ügyfélszolgálati rendszerének összehangolását, továbbá szakmai támogatást nyújt az ügyfélszolgálati tevékenység bővítéséhez, valamint

e) gondoskodik a területi elektronikus ügyfél-tájékoztatási rendszer koordinálásáról, ennek keretében elősegíti annak naprakész működését.

17. § (1) A fővárosi és megyei államigazgatási kollégium (a továbbiakban: kollégium) létrehozásáról, működéséről, ügyrendjének előkészítéséről a kormánymegbízott gondoskodik.

(2) A kollégium testületként működik, működésének részletes szabályait az ügyrend tartalmazza. A kollégium ügyrendjét a kormánymegbízott terjeszti elő és a kollégium állapítja meg.

(3) A kormánymegbízott a kollégium ülését az ügyrendben meghatározott időközönként, illetve szükség szerint hívja össze, gondoskodik a napirendek, az állásfoglalások előkészítéséről, figyelemmel kíséri az állásfoglalások végrehajtását.

(4) A kormánymegbízott szükség szerint meghívja a kollégium ülésére a koordinációs és ellenőrzési jogkörébe nem tartozó közigazgatási szervek vezetőit. Az államigazgatási feladatot ellátó más szervezet meghívott vezetője a kollégium ülésén tanácskozási joggal vehet részt.

18. § A kollégium

a) elemzi és értékeli a kormányzati feladatok területi megvalósításának helyzetét, a fővárosi és megyei kormányhivatal, a központi államigazgatási szervek területi szervei és a helyi önkormányzatok együttműködésének, továbbá az államigazgatási feladatok területi végrehajtásának tapasztalatait, a közigazgatási szervek közigazgatási hatósági ügyintézését,

b) egyezteti és értékeli az ellenőrzések tapasztalatait, állást foglal az ellenőrzési tervek tartalmáról, ütemezéséről, végrehajtásáról,

c) előmozdítja a területi informatikai kapcsolatok összehangolt fejlesztését és működését,

d) értékeli a képzési, továbbképzési tevékenységet, véleményezi az erre vonatkozó terveket, ajánlásokat dolgoz ki a képzés, továbbképzés tárgyköreire és módszereire vonatkozóan,

e) elemzi a központi államigazgatási szervek területi szerveinek és az érdek-képviseleti szervek, köztestületek együttműködését, ajánlást dolgozhat ki az együttműködések továbbfejlesztésére,

f) véleményezi a központi államigazgatási szervek területi szervei ügyvitel-, informatika- és szervezetfejlesztési döntéseinek tervezeteit, előmozdítja a területi szinten összehangolt ügyvitel-, informatika- és szervezetfejlesztést,

g) értékeli, véleményezi a központi államigazgatási szervek területi szervei ügyfélfogadási rendjét, ügyfélszolgálati tevékenységét, módszertani segítséget nyújt az összehangolt ügyfélfogadási rend, ügyfélszolgálati tevékenység megvalósításhoz,

h) figyelemmel kíséri és közigazgatási hatásait tekintve értékeli a területi társadalmi-gazdasági reálfolyamatokat; az állami feladat felmerülésével járó vagy államigazgatási szervek közreműködését igénylő országos kihatással bíró, vagy kiemelkedő területi jelentőségű társadalmi-gazdasági problémákat jelzi a közigazgatás-szervezésért felelős miniszternek; elősegíti az állami és a központi államigazgatási szervek területi szervei koordinált közreműködői tevékenységét a problémák kezelésében.

10. Ellenőrzés

19. § (1) A fővárosi és megyei kormányhivatal a Khtv. 16. § (4) bekezdésében meghatározott ellenőrzési jogkörében ellátott ellenőrzési feladat- és hatáskörében

a) ellenőrzi a központi államigazgatási szervek területi szervei vezetőinek a kormánytisztviselői és a közalkalmazotti jogviszonnyal kapcsolatos munkáltatói intézkedései törvényességét, illetve külön jogszabályban meghatározottak szerint kormányzati szolgálati ellenőrzést végez,

b)20 ellenőrzi a központi államigazgatási szervek területi szervei tevékenységében az Ákr. megfelelő alkalmazását,

c) ellenőrzi – az illetékes közlevéltárral egyeztetett ellenőrzési terv és program szerint – az ügyiratkezelésről, valamint a központi államigazgatási szervek területi szervei által az ügyiratkezeléssel összefüggésben kezelt adatok nyilvántartásáról és védelméről, a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló jogszabályok megfelelő alkalmazását,

d) az e-közigazgatásért felelős miniszter irányítása mellett és az általa biztosított feltételek keretei között ellenőrzi a központi államigazgatási szervek területi szervei infokommunikációs rendszereinek üzemeltetését, az üzemmenet-folytonosság biztosításának feltételeit, a megfelelő személyi és szakmai feltételek meglétét, valamint az informatikai üzemeltetés kereteit meghatározó szabályzatok jogszabályoknak való megfelelőségét,

e) gondoskodik a központi államigazgatási szervek területi szervei ellenőrzési terveinek összehangolásáról, egyeztetett végrehajtásáról, a tapasztalatok közös elemzéséről,

f) gondoskodik a gazdaságos, egymást kiegészítő ellenőrzési módok kialakításáról, alkalmazásáról.

(2) A fővárosi és megyei kormányhivatal az (1) bekezdés a)–d) pontjában meghatározott feladatainak teljesítése érdekében jogosult a központi államigazgatási szervek területi szervei vezetőitől e feladata tekintetében határidő tűzésével adatokat, felvilágosítást kérni, e szervek irataiba – jogszabály eltérő rendelkezése hiányában – betekinteni.

(3) A fővárosi és megyei kormányhivatal az ellenőrzések tapasztalatairól tájékoztatja a felügyeleti szervet, illetve az ágazati minisztert, szükség esetén – különösen, ha jogszabálysértést tapasztal – kezdeményezi intézkedését, gyakorolja a 27. §-ban meghatározott jogait.

(4) A közigazgatás-szervezésért felelős miniszter gondoskodik az ellenőrzések tervezésének és végrehajtásának egységes rendjéről.

(5)21 A közigazgatás-szervezésért felelős miniszter – a rendészetért felelős miniszter minden év december 1-ig tett javaslata alapján – a következő évre vonatkozóan minden év december 31-ig ellenőrzési tervet ad ki a jogorvoslattal nem érintett, azon jegyzői hatáskörbe tartozó államigazgatási ügyek felülvizsgálata érdekében, amelyekben nincs ellenérdekű fél.

20. § A fővárosi és megyei kormányhivatal a helyi önkormányzati szervek tekintetében

a) külön jogszabályban meghatározottak szerint közszolgálati ellenőrzést végez,

b) ellenőrzi – az illetékes közlevéltárral egyeztetett ellenőrzési terv és program szerint – az ügyiratkezelésről, továbbá a szerv által kezelt adatok nyilvántartásáról és védelméről, a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló jogszabályok megfelelő alkalmazását,

c)22 ellenőrzi az Ákr. megfelelő alkalmazását.

21. §23 A fővárosi és megyei kormányhivatal – a közigazgatás-szervezésért felelős miniszter irányításával – ellenőrzi a járási hivatalok tevékenységében az Ákr. megfelelő alkalmazását.

11. Véleményezési jogkör

22. § (1) A kormánymegbízott a Khtv. 18. §-ában meghatározott véleményét megküldi a közigazgatás-szervezésért felelős miniszternek és az államháztartásért felelős miniszternek, valamint az érintett szerv tevékenységének szakmai irányítását ellátó, a Kormánynak alárendelt szerv vezetőjének és az érintett területi államigazgatási szerv vezetőjének.

(2) A vélemény kikérésének elmulasztása esetén a fővárosi és megyei kormányhivatal jelzéssel él a közigazgatás-szervezésért felelős miniszter felé, aki a kérdésben egyeztetést kezdeményezhet.

12. Hatósági feladatok

23. § (1) A fővárosi és megyei kormányhivatal az államigazgatási feladatokat ellátó, államigazgatási hatósági jogkörben eljáró helyi önkormányzati szervek vonatkozásában jogosult

a) szakmai-koordinációs értekezletet összehívni,

b) a polgármesteri hivatalnál, a közös önkormányzati hivatalnál, a megyei közgyűlés hivatalánál, a főpolgármesteri hivatalnál, a hatósági igazgatási társulásnál felügyeleti szervként ellenőrzést tartani.

(2) A fővárosi és megyei kormányhivatal az (1) bekezdés b) pontjában meghatározott ellenőrzés során feltárt, vagy más módon tudomására jutott jogszabálysértés esetén gyakorolja a 27. §-ban meghatározott jogait.

13. Képzés, továbbképzés

24. § (1) A fővárosi és megyei kormányhivatal a képzési, továbbképzési feladatai körében

a) éves terv alapján szervezi a fővárosban, megyében az államigazgatási feladatokat ellátó helyi önkormányzati szervek köztisztviselőinek képzését, továbbképzését,

b) gondoskodik a közigazgatási alap- és szakvizsgák, ügykezelői vizsgák, anyakönyvi szakvizsgák, alkotmányos alapismeretek vizsgák, továbbá külön jogszabály által meghatározott egyéb vizsgák, valamint az ezek előkészítésére szolgáló tanfolyamok megszervezéséről és lebonyolításáról,

c) előmozdítja az ágazati, szakmai alapképzés rendszerességét, kezdeményezheti az ágazati képzéseket a központi államigazgatási szervek területi szervei vezetőinél, a szakmai irányító miniszternél,

d) közreműködik a helyi önkormányzatok, valamint a nemzetiségi önkormányzatok tisztségviselőinek, képviselőinek képzésében,

e) elemzi a képzés, továbbképzés színvonalát és eredményességét, kezdeményezi az érintett szerveknél a szükséges intézkedéseket,

f) összehangolja, és az erre biztosított költségvetési kereteknek megfelelően megszervezi a közigazgatási ügyintézéshez szükséges informatikai ismeretek oktatását, továbbképzését, érvényesíti a köztisztviselői vizsgarendszerben az informatikai követelményeket.

(2) A fővárosi és megyei kormányhivatal összehangolja a közigazgatási szervek által az ügyfelek számára nyújtott elektronikus ügyintézést támogató képzéseket, továbbképzéseket, biztosítja azok megfelelő nyilvánosságát, terjeszti az elektronikus ügyintézés módszereit.

14. 24 A fővárosi és megyei kormányhivatal, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatal egyéb feladatai

25. § (1)25 A Kormány – ha törvény vagy nemzetközi szerződés másképpen nem rendelkezik – a külföldi hatósági határozat végrehajtására irányuló megkereséssel kapcsolatban intézkedésre jogosult szervként a járási hivatalt jelöli ki.

(2) A Kormány a kisajátításról szóló 2007. évi CXXIII. törvény 41. § (3a) bekezdése alapján kisajátítási hatóságként a fővárosi és megyei kormányhivatalt jelöli ki.

(3) Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 47/B. § (1) bekezdésében foglaltak tekintetében a Kormány élelmiszerlánc-felügyeleti szervként a megyei kormányhivatalt jelöli ki.

(4)26 A megyei kormányhivatal látja el

a) átruházott feladatként a kifizető ügynökségi feladatok tekintetében a mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatásokkal összefüggő területi kezelésű kérelemkezelési, helyszíni ellenőrzési, megyei ügyfélszolgálati feladatokat, valamint

b) közbenső szervezetként a Közös Agrárpolitika tagállami végrehajtásával összefüggő feladatokat ellátó egyes szervezetek kijelöléséről szóló kormányrendeletben a megyei kormányhivatalra átruházott feladatokat.

(5)27 A megyei kormányhivatal megyeszékhely szerinti járási hivatala látja el a kölcsönös megfeleltetéssel összefüggő ellenőrzési feladatokat.

(5a)28

(6)29 A Kormány a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. törvény szerinti szolgáltatás felügyeletét ellátó hatóságként a Jelnyelvi Tolmácsok Országos Névjegyzékének vezetésével és a Névjegyzéken szereplő jelnyelvi tolmácsok továbbképzésével összefüggő feladatok ellátására Budapest Főváros Kormányhivatalát jelöli ki.

(7)30 A Kormány az előadó-művészeti szervezetek támogatásáról és sajátos foglalkoztatási szabályairól szóló 2008. évi XCIX. törvény 6. §-ában meghatározott előadó-művészeti szervezetek működésével összefüggő közigazgatási hatósági és szolgáltatási feladatok ellátására a Pest Megyei Kormányhivatalt jelöli ki.

(8)31

(9)32 A Kormány a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. törvény szerinti integrált ügyintézési és tájékoztatási pont személyes ügyfélszolgálati, tájékoztatási tevékenységével összefüggő feladatok ellátására Budapest Főváros Kormányhivatalát jelöli ki.

(10)33

(11)34 A Kormány a közúti közlekedési nyilvántartásról szóló 1999. évi LXXXIV. törvény 5. § (2) bekezdése szerinti ügyekben eljáró szervként Budapest Főváros Kormányhivatalát jelöli ki.

(12)35 A Kormány a 2007-2013 programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 4/2011. (I. 28.) Korm. rendeletben és a 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendeletben meghatározott irányító hatóságok egyes szakértőt igénylő feladatainak átmeneti ellátására – indokolt esetben – a fővárosi és megyei kormányhivatalokat jelölheti ki.

(13)–(14)36

(15)37 A (4) bekezdésben meghatározott feladatokat Csongrád megye tekintetében a Csongrád Megyei Kormányhivatal Hódmezővásárhelyi Járási Hivatala látja el. Ha jogszabály e feladatok tekintetében megyei kormányhivatalt említ, azon a Csongrád Megyei Kormányhivatal Hódmezővásárhelyi Járási Hivatalát is érteni kell.

14/A. 38 Tudástár

25/A. § (1) A miniszter az e §-ban meghatározottak szerint gondoskodik az elektronikus ügyintézés részletszabályairól szóló 451/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet szerinti tudástár (a továbbiakban: tudástár) kormányhivatalokra vonatkozó tudásanyagának kezeléséről.

(2) A tudástár kormányhivatalokra vonatkozó tartalmának feltöltéséért az ügykör tekintetében szabályozásra feladat- és hatáskörrel rendelkező miniszter (a továbbiakban: szakminiszter) felelős. Ennek keretében a szakminiszter köteles gondoskodni

a) a tudástár tartalmának feltöltéséről, az új és módosult ügykörökhöz kapcsolódó kiegészítéséről, módosításáról, a tartalom naprakészen tartásáról, valamint

b) a hatályon kívül helyezett jogszabályon alapuló ügykörökhöz kapcsolódó tudástár-tartalommal összefüggésben a hatályon kívül helyezés bejegyzéséről.

(3) Ha egy ügykör tekintetében több szakminiszter érintett, az ügykörhöz kapcsolódóan a tudástár tartalmának hatályosítását a szabályozási területért első helyen felelős szakminiszter köteles elvégezni.

(4) A tudástárban új ügykör bejegyzés véglegesítésére, a tudástárban lévő ügykörök tartalmának végleges módosítására, illetve törlésére a miniszter formai és tartalmi ellenőrzését követően kerülhet sor.

(5) A tudástár szakmai tartalmát, az ügykör jogszabályoknak megfelelő elintézhetőségét nem befolyásoló, de a tudástár alkalmazását megnehezítő elírás, hiányosság észlelése esetén a hibát a miniszter – a szakminiszter egyidejű értesítése mellett – kijavítja.

(6) A tudástár szakmai tartalmát közvetlenül érintő, az ügykör elintézhetőségét közvetlenül befolyásoló hiba észlelése esetén a miniszter a szakminiszterhez fordul, aki köteles a tartalmi hiba kijavításáról a megkeresés kézhezvételét követő három munkanapon belül gondoskodni. A tartalmi hiba kijavítására kizárólag a szakminiszter egyetértésével kerülhet sor. Ha a tartalmi hiba kijavításának módjáról vagy annak szükségességéről vita van a miniszter és a szakminiszter között, a felek kötelesek egyeztetés keretében megkísérelni a vita rendezését.

15. Eljárási szabályok

26. § (1) A fővárosi kormányhivatal kormánymegbízottja gyakorolja a 16–22. §-ban meghatározott jogköröket, ha az államigazgatási szerv székhelye Budapest, és illetékessége a főváros mellett valamely megyére vagy további megyékre is kiterjed. E jogkörökben tett intézkedésről a fővárosi kormányhivatal tájékoztatja az érintett kormányhivatalokat.

(2) Ha a fővárosi és megyei kormányhivatal nem a központi államigazgatási szerv területi szervének székhelye szerinti megyében, de annak illetékességi területén működik, feladatainak ellátása érdekében a központi államigazgatási szerv területi szerve tekintetében gyakorolhatja a 16. § a) és c) pontjaiban, valamint a Khtv. 16. § (2) bekezdésében meghatározott jogokat. E jogkörében tett intézkedéséről tájékoztatja az érintett szerv székhelye szerinti fővárosi és megyei kormányhivatalt.

27. § (1) A fővárosi és megyei kormányhivatal a 23. §-ban meghatározott szervek ellenőrzése és a 19. § (1) bekezdés a)–d) pontjában meghatározott feladatainak teljesítése során feltárt, vagy más módon tudomására jutott jogszabálysértés esetén

a) felügyeleti eljárást kezdeményez vagy felügyeleti eljárás keretében megteszi a szükséges intézkedéseket,

b) felhívja az ügyben ellenőrzésre jogosult más szerv figyelmét a tapasztalt jogszabálysértésre,

c) megkeresi intézkedés végett a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező szervet,

d) jogszabálysértés esetén intézkedést kezdeményez a munkáltatói jogkör gyakorlójánál,

e) fegyelmi, szabálysértési vagy büntetőeljárást kezdeményez.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott esetekben a megkeresett szerv köteles a fővárosi és megyei kormányhivatal megkeresését érdemben megvizsgálni és saját intézkedéséről vagy annak mellőzése okáról a hivatalt – a megkereséstől számított 30 napon belül – tájékoztatni.

28. § (1) A kormányhivatal – amennyiben törvény másképp nem rendelkezik – jogosult mind a hatósági, mind a működéséhez kapcsolódó egyéb ügyviteli eljárást elektronikusan lefolytatni.

(2) Az (1) bekezdésben foglaltak érdekében a kormányhivatal jogosult a részére benyújtott papír alapú iratokról a szabályozott elektronikus ügyintézési szolgáltatásokról és az állam által kötelezően nyújtandó szolgáltatásokról szóló külön jogszabály rendelkezései szerint hiteles elektronikus másolat készítésére, valamint jogosult határozatait és egyéb jognyilatkozatait elektronikus formában meghozni, és arról az érintettet – amennyiben a papír alapú irat szükséges – a szabályozott elektronikus ügyintézési szolgáltatásokról és az állam által kötelezően nyújtandó szolgáltatásokról szóló külön jogszabály rendelkezései szerint készített hiteles elektronikus másolattal értesíteni.

(3)39 A kormányhivatal – ha jogszabály másképp nem rendelkezik – más szervekkel elsősorban elektronikus úton, az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló törvény elektronikus kapcsolattartásra vonatkozó rendelkezéseinek megfelelő alkalmazásával tartja a kapcsolatot, kivéve, ha a dokumentumnak vagy az azokról készített hiteles elektronikus másolatnak az elektronikus úton történő továbbítása nem lehetséges.

(4)40 A kormányhivatal feladatai elvégzéséhez az Ákr. hatálya alá nem tartozó eljárások esetében is igénybe veheti az elektronikus ügyintézés részletszabályairól szóló kormányrendelet rendelkezései szerinti szolgáltatásokat, ezek joghatása ez esetben megegyezik a hatósági eljárásokban kiváltott joghatással.


[28/A. §41]

28/B. §42 A Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Korlátolt Felelősségű Társaság az Országos Statisztikai Adatgyűjtési Program adatgyűjtéseiről és adatátvételeiről szóló kormányrendeletben elrendelt 1229 nyilvántartási számú hatósági statisztikai adatgyűjtés vonatkozásában ellátja a közigazgatási hatósági statisztikai rendszerrel összefüggő alábbi informatikai feladatokat:

a) tervezés, bővítés, fejlesztés,

b) fenntartásra, működtetésre és üzemeltetésre – ideértve az utánkövetést is – irányuló szolgáltatások nyújtása.

16. A kormányhivatali integrációhoz kapcsolódó jogutódlási szabályok

29. § (1) A környezetvédelmi, természetvédelmi, vízvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 481/2013. (XII. 17.) Korm. rendelet 4. §-ában meghatározott környezetvédelmi és természetvédelmi felügyelőségek (a továbbiakban: felügyelőségek) 2015. március 31-ével beolvadással megszűnnek. A felügyelőségek általános jogutóda – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – a 3. melléklet szerinti fővárosi és megyei kormányhivatal.

(2) Az (1) bekezdéstől eltérően a Tiszántúli Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség (a továbbiakban: Felügyelőség) gyulai kirendeltsége által ellátott feladat- és hatáskörök, valamint az ahhoz kapcsolódó jogviszonyok tekintetében a Békés Megyei Kormányhivatal az általános jogutód.

(3) Központi államigazgatási szerv önálló jogi személyiséggel nem rendelkező, megyei (fővárosi), vagy több megyére kiterjedő illetékességű szerve, szervezeti egysége jogutódjának a jogszabályban megállapított feladat- és hatáskörök és az ahhoz kapcsolódó jogviszonyok tekintetében az alapító okiratban foglaltak szerint az a fővárosi és megyei kormányhivatal tekintendő, amely a feladat- és hatáskör címzettje lesz.

(4) A feladatellátáshoz kapcsolódó vagyoni jogok, ingó- és ingatlan-állomány térítésmentesen kerülnek átadásra a jogutód részére.

(5) A feladat- és hatáskörök és az ahhoz kapcsolódó jogviszonyok tekintetében a jogutódlás kérdéseit az átalakulással érintett szervek közötti megállapodások rögzítik. A Felügyelőség gyulai kirendeltsége tekintetében a megállapodás aláírására a Felügyelőség igazgatója és a Békés Megyei Kormányhivatal kormánymegbízottja jogosult, a megállapodás érvényességéhez a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal kormánymegbízottjának egyetértése is szükséges.

(6) Központi államigazgatási szerv önálló jogi személyiséggel nem rendelkező területi szerve vagy szervezeti egysége a központi államigazgatási szerv alapító okiratának és ezzel egyidejűleg a fővárosi és megyei kormányhivatal alapító okiratának megfelelő módosításával válik a fővárosi és megyei kormányhivatal részévé.

(7) Az (1) és (3) bekezdés alapján a fővárosi és megyei kormányhivatalba integrálásra kerülő, illetve az átalakításban érintett egyéb költségvetési szervek alapító okiratának az átalakítással összefüggésben szükséges módosításai 2015. április 1-jétől alkalmazandóak.

30. § (1) A fővárosi és megyei kormányhivatal a 2015. április 1-jével a hatáskörébe került ellenőrzések tekintetében megfelelően alkalmazza azon ellenőrzési terveket, amelyeket a hatáskörrel 2015. március 31-ig rendelkező szerv a 2015. április 1-jét követő időpontig terjedő ellenőrzési időszakra készített.

(2) Amennyiben az (1) bekezdésben meghatározott ellenőrzési terv nem alkalmazható, vagy valamely hatáskör tekintetében nem áll rendelkezésre, a fővárosi és megyei kormányhivatal 2015. április 30-ig vagy az ezt követően kezdődő ellenőrzési időszakot megelőző 15. napig új hatósági ellenőrzési tervet készít az adott hatáskör vonatkozásában.

(3) A fővárosi és megyei kormányhivatal a 2015. évre vonatkozó összevont ellenőrzési tervét az (1) és (2) bekezdésben meghatározott ellenőrzési tervekre figyelemmel szükség szerint, 2015. április 30. napjáig módosítja.

17. Záró rendelkezések

31. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) Az 1–28. §, a 30. §, a 31. § (3) bekezdése és az 1–2. melléklet 2015. április 1-jén lép hatályba.

(3)43

1. melléklet a 66/2015. (III. 30.) Korm. rendelethez


A járási hivatalok székhelyei és illetékességi területük

1. Baranya megye
1.1. Bólyi Járási Hivatal
Székhely: Bóly
Babarc
Belvárdgyula
Borjád
Bóly
Hásságy
Kisbudmér
Liptód
Máriakéménd
Monyoród
Nagybudmér
Olasz
Pócsa
Szajk
Szederkény
Töttös
Versend
1.2. Komlói Járási Hivatal
Székhely: Komló
Bikal
Bodolyabér
Egyházaskozár
Hegyhátmaróc
Kárász
Komló
Köblény
Liget
Magyaregregy
Magyarhertelend
Magyarszék
Mánfa
Máza
Mecsekpölöske
Oroszló
Szalatnak
Szárász
Szászvár
Tófű
Vékény
1.3. Mohácsi Járási Hivatal
Székhely: Mohács
Bár
Bezedek
Dunaszekcső
Erdősmárok
Feked
Görcsönydoboka
Himesháza
Homorúd
Ivándárda
Kisnyárád
Kölked
Lánycsók
Lippó
Majs
Maráza
Mohács
Nagynyárád
Palotabozsok
Sárok
Sátorhely
Somberek
Szebény
Székelyszabar
Szűr
Udvar
Véménd
1.4. Pécsi Járási Hivatal
Székhely: Pécs
Abaliget
Aranyosgadány
Áta
Bakonya
Berkesd
Birján
Bogád
Bosta
Cserkút
Egerág
Ellend
Görcsöny
Gyód
Hosszúhetény
Husztót
Keszü
Kisherend
Kovácsszénája
Kozármisleny
Kökény
Kővágószőlős
Kővágótöttös
Lothárd
Magyarsarlós
Nagykozár
Orfű
Ócsárd
Pellérd
Pereked
Pécs
Pécsudvard
Pogány
Regenye
Romonya
Szalánta
Szemely
Szilágy
Szilvás
Szőke
Szőkéd
1.5. Pécsváradi Járási Hivatal
Székhely: Pécsvárad
Apátvarasd
Erdősmecske
Erzsébet
Fazekasboda
Geresdlak
Hidas
Kátoly
Kékesd
Lovászhetény
Martonfa
Mecseknádasd
Nagypall
Óbánya
Ófalu
Pécsvárad
Szellő
Zengővárkony
1.6. Hegyháti Járási Hivatal
Székhely: Sásd
Alsómocsolád
Ág
Bakóca
Baranyajenő
Baranyaszentgyörgy
Felsőegerszeg
Gerényes
Gödre
Kisbeszterce
Kishajmás
Kisvaszar
Mágocs
Mekényes
Meződ
Mindszentgodisa
Nagyhajmás
Palé
Sásd
Szágy
Tarrós
Tékes
Tormás
Varga
Vásárosdombó
Vázsnok
1.7. Sellyei Járási Hivatal
Székhely: Sellye
Adorjás
Baksa
Baranyahídvég
Besence
Bogádmindszent
Bogdása
Csányoszró
Drávafok
Drávaiványi
Drávakeresztúr
Drávasztára
Felsőszentmárton
Gilvánfa
Hegyszentmárton
Hirics
Kákics
Kemse
Kisasszonyfa
Kisszentmárton
Kórós
Lúzsok
Magyarmecske
Magyartelek
Markóc
Marócsa
Nagycsány
Okorág
Ózdfalu
Páprád
Piskó
Sámod
Sellye
Sósvertike
Tengeri
Téseny
Vajszló
Vejti
Zaláta
1.8. Siklósi Járási Hivatal
Székhely: Siklós
Alsószentmárton
Babarcszőlős
Beremend
Bisse
Cún
Csarnóta
Diósviszló
Drávacsehi
Drávacsepely
Drávapalkonya
Drávapiski
Drávaszabolcs
Drávaszerdahely
Egyházasharaszti
Garé
Gordisa
Harkány
Illocska
Ipacsfa
Ivánbattyán
Kásád
Kémes
Kisdér
Kisharsány
Kisjakabfalva
Kiskassa
Kislippó
Kistapolca
Kistótfalu
Kovácshida
Lapáncsa
Magyarbóly
Márfa
Márok
Matty
Nagyharsány
Nagytótfalu
Old
Palkonya
Peterd
Pécsdevecser
Rádfalva
Siklós
Siklósbodony
Siklósnagyfalu
Szaporca
Szava
Tésenfa
Túrony
Újpetre
Villány
Villánykövesd
Vokány
1.9. Szentlőrinci Járási Hivatal
Székhely: Szentlőrinc
Bicsérd
Boda
Bükkösd
Cserdi
Csonkamindszent
Dinnyeberki
Gerde
Gyöngyfa
Helesfa
Hetvehely
Kacsóta
Királyegyháza
Okorvölgy
Pécsbagota
Sumony
Szabadszentkirály
Szentdénes
Szentkatalin
Szentlőrinc
Velény
Zók
1.10. Szigetvári Járási Hivatal
Székhely: Szigetvár
Almamellék
Almáskeresztúr
Basal
Bánfa
Boldogasszonyfa
Botykapeterd
Bürüs
Csebény
Csertő
Dencsháza
Endrőc
Gyöngyösmellék
Hobol
Horváthertelend
Ibafa
Katádfa
Kétújfalu
Kisdobsza
Kistamási
Magyarlukafa
Merenye
Molvány
Mozsgó
Nagydobsza
Nagypeterd
Nemeske
Nagyváty
Nyugotszenterzsébet
Patapoklosi
Pettend
Rózsafa
Somogyapáti
Somogyhárságy
Somogyhatvan
Somogyviszló
Szentegát
Szentlászló
Szigetvár
Szörény
Szulimán
Teklafalu
Tótszentgyörgy
Várad
Vásárosbéc
Zádor

2. Bács-Kiskun megye
2.1. Bajai Járási Hivatal
Székhely: Baja
Baja
Bácsszentgyörgy
Bátmonostor
Csátalja
Csávoly
Dávod
Dunafalva
Érsekcsanád
Érsekhalma
Felsőszentiván
Gara
Hercegszántó
Nagybaracska
Nemesnádudvar
Sükösd
Szeremle
Vaskút
2.2. Bácsalmási Járási Hivatal
Székhely: Bácsalmás
Bácsalmás
Bácsbokod
Bácsborsód
Bácsszőlős
Csikéria
Katymár
Kunbaja
Madaras
Mátételke
Tataháza
2.3. Jánoshalmai Járási Hivatal
Székhely: Jánoshalma
Borota
Jánoshalma
Kéleshalom
Mélykút
Rém
2.4. Kalocsai Járási Hivatal
Székhely: Kalocsa
Bátya
Drágszél
Dunapataj
Dunaszentbenedek
Dunatetétlen
Dusnok
Fajsz
Foktő
Géderlak
Hajós
Harta
Homokmégy
Kalocsa
Miske
Ordas
Öregcsertő
Solt
Szakmár
Újsolt
Újtelek
Uszód
2.5. Kecskeméti Járási Hivatal
Székhely: Kecskemét
Ágasegyháza
Ballószög
Felsőlajos
Fülöpháza
Fülöpjakab
Helvécia
Jakabszállás
Kecskemét
Kerekegyháza
Kunbaracs
Kunszállás
Ladánybene
Lajosmizse
Nyárlőrinc
Orgovány
Városföld
2.6. Kiskőrösi Járási Hivatal
Székhely: Kiskőrös
Akasztó
Bócsa
Császártöltés
Csengőd
Fülöpszállás
Imrehegy
Izsák
Kaskantyú
Kecel
Kiskőrös
Páhi
Soltszentimre
Soltvadkert
Tabdi
Tázlár
2.7. Kiskunfélegyházi Járási Hivatal
Székhely: Kiskunfélegyháza
Bugac
Bugacpusztaháza
Gátér
Kiskunfélegyháza
Pálmonostora
Petőfiszállás
2.8. Kiskunhalasi Járási Hivatal
Székhely: Kiskunhalas
Balotaszállás
Harkakötöny
Kelebia
Kiskunhalas
Kisszállás
Kunfehértó
Pirtó
Tompa
Zsana
2.9. Kiskunmajsai Járási Hivatal
Székhely: Kiskunmajsa
Csólyospálos
Jászszentlászló
Kiskunmajsa
Kömpöc
Móricgát
Szank
2.10. Kunszentmiklósi Járási Hivatal
Székhely: Kunszentmiklós
Apostag
Dunaegyháza
Dunavecse
Kunadacs
Kunpeszér
Kunszentmiklós
Szabadszállás
Szalkszentmárton
Tass
2.11. Tiszakécskei Járási Hivatal
Székhely: Tiszakécske
Lakitelek
Szentkirály
Tiszaalpár
Tiszakécske
Tiszaug

3. Békés megye
3.1. Békési Járási Hivatal
Székhely: Békés
Békés
Bélmegyer
Kamut
Köröstarcsa
Mezőberény
Murony
Tarhos
3.2. Békéscsabai Járási Hivatal
Székhely: Békéscsaba
Békéscsaba
Csabaszabadi
Csorvás
Doboz
Gerendás
Kétsoprony
Szabadkígyós
Telekgerendás
Újkígyós
3.3. Gyomaendrődi Járási Hivatal
Székhely: Gyomaendrőd
Csárdaszállás
Dévaványa
Ecsegfalva
Gyomaendrőd
Hunya
3.4. Gyulai Járási Hivatal
Székhely: Gyula
Elek
Gyula
Kétegyháza
Lőkösháza
3.5. Mezőkovácsházai Járási Hivatal
Székhely: Mezőkovácsháza
Almáskamarás
Battonya
Dombegyház
Dombiratos
Kaszaper
Kevermes
Kisdombegyház
Kunágota
Magyarbánhegyes
Magyardombegyház
Medgyesbodzás
Medgyesegyháza
Mezőhegyes
Mezőkovácsháza
Nagybánhegyes
Nagykamarás
Pusztaottlaka
Végegyháza
3.6. Orosházi Járási Hivatal
Székhely: Orosháza
Békéssámson
Csanádapáca
Gádoros
Kardoskút
Nagyszénás
Orosháza
Pusztaföldvár
Tótkomlós
3.7. Sarkadi Járási Hivatal
Székhely: Sarkad
Biharugra
Geszt
Körösnagyharsány
Kötegyán
Méhkerék
Mezőgyán
Okány
Sarkad
Sarkadkeresztúr
Újszalonta
Zsadány
3.8. Szarvasi Járási Hivatal
Székhely: Szarvas
Békésszentandrás
Csabacsűd
Kardos
Kondoros
Örménykút
Szarvas
3.9. Szeghalmi Járási Hivatal
Székhely: Szeghalom
Bucsa
Füzesgyarmat
Kertészsziget
Körösladány
Körösújfalu
Szeghalom
Vésztő

4. Borsod-Abaúj-Zemplén megye
4.1. Cigándi Járási Hivatal
Székhely: Cigánd
Bodroghalom
Cigánd
Dámóc
Karcsa
Karos
Kisrozvágy
Lácacséke
Nagyrozvágy
Pácin
Révleányvár
Ricse
Semjén
Tiszacsermely
Tiszakarád
Zemplénagárd
4.2. Edelényi Járási Hivatal
Székhely: Edelény
Abod
Balajt
Becskeháza
Boldva
Borsodszirák
Bódvalenke
Bódvarákó
Bódvaszilas
Damak
Debréte
Edelény
Égerszög
Galvács
Hangács
Hegymeg
Hidvégardó
Irota
Komjáti
Lak
Ládbesenyő
Martonyi
Meszes
Nyomár
Perkupa
Rakaca
Rakacaszend
Szakácsi
Szalonna
Szendrő
Szendrőlád
Szin
Szinpetri
Szögliget
Szőlősardó
Szuhogy
Teresztenye
Tomor
Tornabarakony
Tornakápolna
Tornanádaska
Tornaszentandrás
Tornaszentjakab
Varbóc
Viszló
Ziliz
4.3. Encsi Járási Hivatal
Székhely: Encs
Alsógagy
Baktakék
Beret
Büttös
Csenyéte
Csobád
Detek
Encs
Fancsal
Fáj
Felsőgagy
Forró
Fulókércs
Gagyapáti
Garadna
Hernádpetri
Hernádszentandrás
Hernádvécse
Ináncs
Kány
Keresztéte
Krasznokvajda
Litka
Méra
Novajidrány
Perecse
Pusztaradvány
Szalaszend
Szemere
4.4. Gönci Járási Hivatal
Székhely: Gönc
Abaújalpár
Abaújkér
Abaújszántó
Abaújvár
Arka
Baskó
Boldogkőújfalu
Boldogkőváralja
Felsődobsza
Fony
Gibárt
Gönc
Göncruszka
Hejce
Hernádbűd
Hernádcéce
Hernádszurdok
Hidasnémeti
Kéked
Korlát
Mogyoróska
Pányok
Pere
Regéc
Sima
Telkibánya
Tornyosnémeti
Vilmány
Vizsoly
Zsujta
4.5. Kazincbarcikai Járási Hivatal
Székhely: Kazincbarcika
Alacska
Alsótelekes
Bánhorváti
Berente
Dédestapolcsány
Felsőtelekes
Izsófalva
Kazincbarcika
Kurityán
Mályinka
Múcsony
Nagybarca
Ormosbánya
Rudabánya
Rudolftelep
Sajógalgóc
Sajóivánka
Sajókaza
Sajószentpéter
Szuhakálló
Tardona
Vadna
4.6. Mezőcsáti Járási Hivatal
Székhely: Mezőcsát
Ároktő
Gelej
Hejőpapi
Igrici
Mezőcsát
Tiszadorogma
Tiszakeszi
Tiszatarján
4.7. Mezőkövesdi Járási Hivatal
Székhely: Mezőkövesd
Bogács
Borsodgeszt
Borsodivánka
Bükkábrány
Bükkzsérc
Cserépfalu
Cserépváralja
Csincse
Egerlövő
Kács
Mezőkeresztes
Mezőkövesd
Mezőnagymihály
Mezőnyárád
Négyes
Sály
Szentistván
Szomolya
Tard
Tibolddaróc
Tiszabábolna
Tiszavalk
Vatta
4.8. Miskolci Járási Hivatal
Székhely: Miskolc
Alsózsolca
Arnót
Berzék
Bőcs
Bükkaranyos
Bükkszentkereszt
Emőd
Felsőzsolca
Gesztely
Harsány
Hernádkak
Hernádnémeti
Kisgyőr
Kistokaj
Kondó
Köröm
Mályi
Miskolc
Nyékládháza
Onga
Ónod
Parasznya
Radostyán
Répáshuta
Sajóbábony
Sajóecseg
Sajóhídvég
Sajókápolna
Sajókeresztúr
Sajólád
Sajólászlófalva
Sajópálfala
Sajópetri
Sajósenye
Sajóvámos
Sóstófalva
Szirmabesenyő
Újcsanálos
Varbó
4.9. Ózdi Járási Hivatal
Székhely: Ózd
Arló
Borsodbóta
Borsodnádasd
Borsodszentgyörgy
Bükkmogyorósd
Csernely
Csokvaomány
Domaháza
Farkaslyuk
Hangony
Járdánháza
Kissikátor
Lénárddaróc
Nekézseny
Ózd
Sáta
Uppony
4.10. Putnoki Járási Hivatal
Székhely: Putnok
Aggtelek
Alsószuha
Bánréve
Dövény
Dubicsány
Felsőkelecsény
Felsőnyárád
Gömörszőlős
Hét
Imola
Jákfalva
Jósvafő
Kánó
Kelemér
Királd
Putnok
Ragály
Sajómercse
Sajónémeti
Sajópüspöki
Sajóvelezd
Serényfalva
Szuhafő
Trizs
Zádorfalva
Zubogy
4.11. Sárospataki Járási Hivatal
Székhely: Sárospatak
Bodrogolaszi
Erdőhorváti
Györgytarló
Háromhuta
Hercegkút
Kenézlő
Komlóska
Makkoshotyka
Olaszliszka
Sárazsadány
Sárospatak
Tolcsva
Vajdácska
Vámosújfalu
Viss
Zalkod
4.12. Sátoraljaújhelyi Járási Hivatal
Székhely: Sátoraljaújhely
Alsóberecki
Alsóregmec
Bózsva
Felsőberecki
Felsőregmec
Filkeháza
Füzér
Füzérkajata
Füzérkomlós
Füzérradvány
Hollóháza
Kishuta
Kovácsvágás
Mikóháza
Nagyhuta
Nyíri
Pálháza
Pusztafalu
Sátoraljaújhely
Vágáshuta
Vilyvitány
4.13. Szerencsi Járási Hivatal
Székhely: Szerencs
Alsódobsza
Bekecs
Golop
Legyesbénye
Mád
Megyaszó
Mezőzombor
Monok
Prügy
Rátka
Szerencs
Taktaharkány
Taktakenéz
Taktaszada
Tállya
Tiszalúc
4.14. Szikszói Járási Hivatal
Székhely: Szikszó
Abaújlak
Abaújszolnok
Alsóvadász
Aszaló
Felsővadász
Gadna
Gagybátor
Gagyvendégi
Halmaj
Hernádkércs
Homrogd
Kázsmárk
Kiskinizs
Kupa
Léh
Monaj
Nagykinizs
Nyésta
Pamlény
Rásonysápberencs
Selyeb
Szászfa
Szentistvánbaksa
Szikszó
4.15. Tiszaújvárosi Járási Hivatal
Székhely: Tiszaújváros
Girincs
Hejőbába
Hejőkeresztúr
Hejőkürt
Hejőszalonta
Kesznyéten
Kiscsécs
Muhi
Nagycsécs
Nemesbikk
Oszlár
Sajóörös
Sajószöged
Szakáld
Tiszapalkonya
Tiszaújváros
4.16. Tokaji Járási Hivatal
Székhely: Tokaj
Bodrogkeresztúr
Bodrogkisfalud
Csobaj
Erdőbénye
Szegi
Szegilong
Taktabáj
Tarcal
Tiszaladány
Tiszatardos
Tokaj

5. Csongrád megye
5.1. Csongrádi Járási Hivatal
Székhely: Csongrád
Csanytelek
Csongrád
Felgyő
Tömörkény
5.2. Hódmezővásárhelyi Járási Hivatal
Székhely: Hódmezővásárhely
Hódmezővásárhely
Mártély
Mindszent
Székkutas
5.3. Kisteleki Járási Hivatal
Székhely: Kistelek
Baks
Balástya
Csengele
Kistelek
Ópusztaszer
Pusztaszer
5.4. Makói Járási Hivatal
Székhely: Makó
Ambrózfalva
Apátfalva
Csanádalberti
Csanádpalota
Földeák
Királyhegyes
Kiszombor
Kövegy
Magyarcsanád
Makó
Maroslele
Nagyér
Nagylak
Óföldeák
Pitvaros
5.5. Mórahalmi Járási Hivatal
Székhely: Mórahalom
Ásotthalom
Bordány
Forráskút
Mórahalom
Öttömös
Pusztamérges
Ruzsa
Üllés
Zákányszék
Zsombó
5.6. Szegedi Járási Hivatal
Székhely: Szeged
Algyő
Deszk
Domaszék
Dóc
Ferencszállás
Klárafalva
Kübekháza
Röszke
Sándorfalva
Szatymaz
Szeged
Tiszasziget
Újszentiván
5.7. Szentesi Járási Hivatal
Székhely: Szentes
Árpádhalom
Derekegyház
Eperjes
Fábiánsebestyén
Nagymágocs
Nagytőke
Szegvár
Szentes

6. Fejér megye
6.1. Bicskei Járási Hivatal
Székhely: Bicske
Alcsútdoboz
Bicske
Bodmér
Csabdi
Csákvár
Etyek
Felcsút
Gánt
Mány
Óbarok
Szár
Tabajd
Újbarok
Vértesacsa
Vértesboglár
6.2. Dunaújvárosi Járási Hivatal
Székhely: Dunaújváros
Adony
Baracs
Beloiannisz
Besnyő
Daruszentmiklós
Dunaújváros
Előszállás
Iváncsa
Kisapostag
Kulcs
Mezőfalva
Nagykarácsony
Nagyvenyim
Perkáta
Pusztaszabolcs
Rácalmás
6.3. Enyingi Járási Hivatal
Székhely: Enying
Dég
Enying
Kisláng
Lajoskomárom
Lepsény
Mátyásdomb
Mezőkomárom
Mezőszentgyörgy
Szabadhidvég
6.4. Gárdonyi Járási Hivatal
Székhely: Gárdony
Gárdony
Kápolnásnyék
Nadap
Pákozd
Pázmánd
Sukoró
Szabadegyháza
Velence
Vereb
Zichyújfalu
6.5. Martonvásári Járási Hivatal
Székhely: Martonvásár
Baracska
Ercsi
Gyúró
Kajászó
Martonvásár
Ráckeresztúr
Tordas
Vál
6.6. Móri Járási Hivatal
Székhely: Mór
Bakonycsernye
Balinka
Bodajk
Csákberény
Csókakő
Fehérvárcsurgó
Isztimér
Kincsesbánya
Magyaralmás
Mór
Nagyveleg
Pusztavám
Söréd
6.7. Sárbogárdi Járási Hivatal
Székhely: Sárbogárd
Alap
Alsószentiván
Cece
Hantos
Igar
Mezőszilas
Nagylók
Sárbogárd
Sáregres
Sárkeresztúr
Sárszentágota
Vajta
6.8. Székesfehérvári Járási Hivatal
Székhely: Székesfehérvár
Aba
Bakonykúti
Csór
Csősz
Füle
Iszkaszentgyörgy
Jenő
Káloz
Kőszárhegy
Lovasberény
Moha
Nádasdladány
Pátka
Polgárdi
Sárkeresztes
Sárkeszi
Sárosd
Sárszentmihály
Seregélyes
Soponya
Szabadbattyán
Székesfehérvár
Tác
Úrhida
Zámoly

7. Győr-Moson-Sopron megye
7.1. Csornai Járási Hivatal
Székhely: Csorna
Acsalag
Barbacs
Bágyogszovát
Bodonhely
Bogyoszló
Bősárkány
Cakóháza
Csorna
Dör
Egyed
Farád
Jobaháza
Kóny
Maglóca
Magyarkeresztúr
Markotabödöge
Páli
Pásztori
Potyond
Rábacsanak
Rábapordány
Rábasebes
Rábaszentandrás
Rábatamási
Rábcakapi
Sobor
Sopronnémeti
Szany
Szil
Szilsárkány
Tárnokréti
Vág
Zsebeháza
7.2. Győri Járási Hivatal
Székhely: Győr
Abda
Bezi
Börcs
Bőny
Dunaszeg
Dunaszentpál
Enese
Fehértó
Gönyű
Győr
Győrladamér
Győrújbarát
Győrság
Győrsövényház
Győrújfalu
Győrzámoly
Ikrény
Kajárpéc
Kisbajcs
Koroncó
Kunsziget
Mezőörs
Mosonszentmiklós
Nagybajcs
Nagyszentjános
Nyúl
Öttevény
Pér
Rábapatona
Rétalap
Sokorópátka
Tényő
Töltéstava
Vámosszabadi
Vének
7.3. Kapuvári Járási Hivatal
Székhely: Kapuvár
Agyagosszergény
Babót
Beled
Cirák
Dénesfa
Edve
Gyóró
Himod
Hövej
Kapuvár
Kisfalud
Mihályi
Osli
Rábakecöl
Répceszemere
Szárföld
Vadosfa
Vásárosfalu
Veszkény
Vitnyéd
7.4. Mosonmagyaróvári Járási Hivatal
Székhely: Mosonmagyaróvár
Ásványráró
Bezenye
Darnózseli
Dunakiliti
Dunaremete
Dunasziget
Feketeerdő
Halászi
Hegyeshalom
Hédervár
Jánossomorja
Károlyháza
Kimle
Kisbodak
Levél
Lébény
Lipót
Máriakálnok
Mecsér
Mosonmagyaróvár
Mosonszolnok
Mosonudvar
Püski
Rajka
Újrónafő
Várbalog
7.5. Pannonhalmi Járási Hivatal
Székhely: Pannonhalma
Bakonygyirót
Bakonypéterd
Bakonyszentlászló
Écs
Fenyőfő
Győrasszonyfa
Lázi
Nyalka
Pannonhalma
Pázmándfalu
Ravazd
Románd
Sikátor
Tarjánpuszta
Táp
Tápszentmiklós
Veszprémvarsány
7.6. Soproni Járási Hivatal
Székhely: Sopron
Ágfalva
Csapod
Csáfordjánosfa
Csér
Ebergőc
Egyházasfalu
Fertőboz
Fertőd
Fertőendréd
Fertőhomok
Fertőrákos
Fertőszentmiklós
Fertőszéplak
Gyalóka
Harka
Hegykő
Hidegség
Iván
Kópháza
Lövő
Nagycenk
Nagylózs
Nemeskér
Pereszteg
Petőháza
Pinnye
Pusztacsalád
Répcevis
Röjtökmuzsaj
Sarród
Sopron
Sopronhorpács
Sopronkövesd
Szakony
Újkér
Und
Völcsej
Zsira
7.7. Téti Járási Hivatal
Székhely: Tét
Árpás
Csikvánd
Felpéc
Gyarmat
Gyömöre
Győrszemere
Kisbabot
Mérges
Mórichida
Rábacsécsény
Rábaszentmihály
Rábaszentmiklós
Szerecseny
Tét

8. Hajdú-Bihar megye
8.1. Balmazújvárosi Járási Hivatal
Székhely: Balmazújváros
Balmazújváros
Egyek
Hortobágy
Tiszacsege
Újszentmargita
8.2. Berettyóújfalui Járási Hivatal
Székhely: Berettyóújfalu
Ártánd
Bakonszeg
Bedő
Berekböszörmény
Berettyóújfalu
Biharkeresztes
Bojt
Csökmő
Darvas
Furta
Gáborján
Hencida
Komádi
Körösszakál
Körösszegapáti
Magyarhomorog
Mezőpeterd
Mezősas
Nagykereki
Szentpéterszeg
Told
Újiráz
Váncsod
Vekerd
Zsáka
8.3. Debreceni Járási Hivatal
Székhely: Debrecen
Debrecen
Hajdúsámson
8.4. Derecskei Járási Hivatal
Székhely: Derecske
Derecske
Esztár
Hajdúbagos
Hosszúpályi
Kismarja
Kokad
Konyár
Létavértes
Mikepércs
Monostorpályi
Pocsaj
Sáránd
Tépe
8.5. Hajdúböszörményi Járási Hivatal
Székhely: Hajdúböszörmény
Hajdúböszörmény
Hajdúdorog
8.6. Hajdúhadházi Járási Hivatal
Székhely: Hajdúhadház
Bocskaikert
Hajdúhadház
Téglás
8.7. Hajdúnánási Járási Hivatal
Székhely: Hajdúnánás
Folyás
Görbeháza
Hajdúnánás
Polgár
Tiszagyulaháza
Újtikos
8.8. Hajdúszoboszlói Járási Hivatal
Székhely: Hajdúszoboszló
Ebes
Hajdúszoboszló
Hajdúszovát
Nagyhegyes
Nádudvar
8.9. Nyíradonyi Járási Hivatal
Székhely: Nyíradony
Álmosd
Bagamér
Fülöp
Nyíracsád
Nyíradony
Nyírábrány
Nyírmártonfalva
Újléta
Vámospércs
8.10. Püspökladányi Járási Hivatal
Székhely: Püspökladány
Báránd
Bihardancsháza
Biharnagybajom
Bihartorda
Földes
Kaba
Nagyrábé
Püspökladány
Sáp
Sárrétudvari
Szerep
Tetétlen

9. Heves megye
9.1. Bélapátfalvai Járási Hivatal
Székhely: Bélapátfalva
Balaton
Bekölce
Bélapátfalva
Bükkszentmárton
Mikófalva
Mónosbél
Nagyvisnyó
Szilvásvárad
9.2. Egri Járási Hivatal
Székhely: Eger
Andornaktálya
Bátor
Demjén
Eger
Egerbakta
Egerbocs
Egercsehi
Egerszalók
Egerszólát
Feldebrő
Felsőtárkány
Hevesaranyos
Kerecsend
Maklár
Nagytálya
Noszvaj
Novaj
Ostoros
Szarvaskő
Szúcs
Tarnaszentmária
Verpelét
9.3. Füzesabonyi Járási Hivatal
Székhely: Füzesabony
Aldebrő
Besenyőtelek
Dormánd
Egerfarmos
Füzesabony
Kál
Kápolna
Kompolt
Mezőszemere
Mezőtárkány
Nagyút
Poroszló
Sarud
Szihalom
Tófalu
Újlőrincfalva
9.4. Gyöngyösi Járási Hivatal
Székhely: Gyöngyös
Abasár
Adács
Atkár
Detk
Domoszló
Gyöngyös
Gyöngyöshalász
Gyöngyösoroszi
Gyöngyöspata
Gyöngyössolymos
Gyöngyöstarján
Halmajugra
Karácsond
Kisnána
Ludas
Markaz
Mátraszentimre
Nagyfüged
Nagyréde
Pálosvörösmart
Szűcsi
Vámosgyörk
Vécs
Visonta
Visznek
9.5. Hatvani Járási Hivatal
Székhely: Hatvan
Apc
Boldog
Csány
Ecséd
Hatvan
Heréd
Hort
Kerekharaszt
Lőrinci
Nagykökényes
Petőfibánya
Rózsaszentmárton
Zagyvaszántó
9.6. Hevesi Járási Hivatal
Székhely: Heves
Átány
Boconád
Erdőtelek
Erk
Heves
Hevesvezekény
Kisköre
Kömlő
Pély
Tarnabod
Tarnaméra
Tarnaörs
Tarnaszentmiklós
Tarnazsadány
Tenk
Tiszanána
Zaránk
9.7. Pétervásárai Járási Hivatal
Székhely: Pétervására
Bodony
Bükkszenterzsébet
Bükkszék
Erdőkövesd
Fedémes
Istenmezeje
Ivád
Kisfüzes
Mátraballa
Mátraderecske
Parád
Parádsasvár
Pétervására
Recsk
Sirok
Szajla
Szentdomonkos
Tarnalelesz
Terpes
Váraszó

10. Jász-Nagykun-Szolnok megye
10.1. Jászapáti Járási Hivatal
Székhely: Jászapáti
Alattyán
Jánoshida
Jászalsószentgyörgy
Jászapáti
Jászdózsa
Jászivány
Jászkisér
Jászladány
Jászszentandrás
10.2. Jászberényi Járási Hivatal
Székhely: Jászberény
Jászágó
Jászárokszállás
Jászberény
Jászboldogháza
Jászfelsőszentgyörgy
Jászfényszaru
Jászjákóhalma
Jásztelek
Pusztamonostor
10.3. Karcagi Járási Hivatal
Székhely: Karcag
Berekfürdő
Karcag
Kenderes
Kisújszállás
Kunmadaras
10.4. Kunhegyesi Járási Hivatal
Székhely: Kunhegyes
Abádszalók
Kunhegyes
Tiszabő
Tiszabura
Tiszagyenda
Tiszaroff
Tomajmonostora
10.5. Kunszentmártoni Járási Hivatal
Székhely: Kunszentmárton
Cibakháza
Cserkeszőlő
Csépa
Kunszentmárton
Nagyrév
Öcsöd
Szelevény
Tiszaföldvár
Tiszainoka
Tiszakürt
Tiszasas
10.6. Mezőtúri Járási Hivatal
Székhely: Mezőtúr
Kétpó
Mesterszállás
Mezőhék
Mezőtúr
Túrkeve
10.7. Szolnoki Járási Hivatal
Székhely: Szolnok
Besenyszög
Csataszög
Hunyadfalva
Kőtelek
Martfű
Nagykörű
Rákóczifalva
Rákócziújfalu
Szajol
Szászberek
Szolnok
Tiszajenő
Tiszasüly
Tiszavárkony
Tószeg
Újszász
Vezseny
Zagyvarékas
10.8. Tiszafüredi Járási Hivatal
Székhely: Tiszafüred
Nagyiván
Tiszaderzs
Tiszafüred
Tiszaigar
Tiszaörs
Tiszaszentimre
Tiszaszőlős
10.9. Törökszentmiklósi Járási Hivatal
Székhely: Törökszentmiklós
Fegyvernek
Kengyel
Kuncsorba
Örményes
Tiszapüspöki
Tiszatenyő
Törökszentmiklós

11. Komárom-Esztergom megye
11.1. Esztergomi Járási Hivatal
Székhely: Esztergom
Annavölgy
Bajna
Bajót
Csolnok
Dág
Dorog
Dömös
Epöl
Esztergom
Kesztölc
Lábatlan
Leányvár
Máriahalom
Mogyorósbánya
Nagysáp
Nyergesújfalu
Piliscsév
Pilismarót
Sárisáp
Süttő
Tát
Tokod
Tokodaltáró
Úny
11.2. Kisbéri Járási Hivatal
Székhely: Kisbér
Aka
Ácsteszér
Ászár
Bakonybánk
Bakonysárkány
Bakonyszombathely
Bársonyos
Csatka
Császár
Csép
Ete
Kerékteleki
Kisbér
Réde
Súr
Tárkány
Vérteskethely
11.3. Komáromi Járási Hivatal
Székhely: Komárom
Almásfüzitő
Ács
Bana
Bábolna
Csém
Kisigmánd
Komárom
Mocsa
Nagyigmánd
11.4. Oroszlányi Járási Hivatal
Székhely: Oroszlány
Bokod
Dad
Kecskéd
Kömlőd
Oroszlány
Szákszend
11.5. Tatai Járási Hivatal
Székhely: Tata
Baj
Dunaalmás
Dunaszentmiklós
Kocs
Naszály
Neszmély
Szomód
Tardos
Tata
Vértestolna
11.6. Tatabányai Járási Hivatal
Székhely: Tatabánya
Gyermely
Héreg
Környe
Szárliget
Szomor
Tarján
Tatabánya
Várgesztes
Vértessomló
Vértesszőlős

12. Nógrád megye
12.1. Balassagyarmati Járási Hivatal
Székhely: Balassagyarmat
Balassagyarmat
Becske
Bercel
Cserháthaláp
Cserhátsurány
Csesztve
Csitár
Debercsény
Dejtár
Drégelypalánk
Érsekvadkert
Galgaguta
Herencsény
Hont
Hugyag
Iliny
Ipolyszög
Ipolyvece
Magyarnándor
Mohora
Nógrádkövesd
Nógrádmarcal
Őrhalom
Patak
Patvarc
Szanda
Szécsénke
Szügy
Terény
12.2. Bátonyterenyei Járási Hivatal
Székhely: Bátonyterenye
Bátonyterenye
Dorogháza
Mátramindszent
Mátranovák
Mátraterenye
Mátraverebély
Nemti
Szuha
12.3. Pásztói Járási Hivatal
Székhely: Pásztó
Alsótold
Bér
Bokor
Buják
Cserhátszentiván
Csécse
Ecseg
Egyházasdengeleg
Erdőkürt
Erdőtarcsa
Felsőtold
Garáb
Héhalom
Jobbágyi
Kálló
Kisbágyon
Kozárd
Kutasó
Mátraszőlős
Palotás
Pásztó
Szarvasgede
Szirák
Szurdokpüspöki
Tar
Vanyarc
12.4. Rétsági Járási Hivatal
Székhely: Rétság
Alsópetény
Bánk
Berkenye
Borsosberény
Diósjenő
Felsőpetény
Horpács
Keszeg
Kétbodony
Kisecset
Legénd
Nagyoroszi
Nézsa
Nógrád
Nógrádsáp
Nőtincs
Ősagárd
Pusztaberki
Rétság
Romhány
Szátok
Szendehely
Szente
Tereske
Tolmács
12.5. Salgótarjáni Járási Hivatal
Székhely: Salgótarján
Bárna
Cered
Egyházasgerge
Etes
Ipolytarnóc
Karancsalja
Karancsberény
Karancskeszi
Karancslapujtő
Karancsság
Kazár
Kisbárkány
Kishartyán
Litke
Lucfalva
Márkháza
Mátraszele
Mihálygerge
Nagybárkány
Nagykeresztúr
Rákóczibánya
Salgótarján
Ságújfalu
Sámsonháza
Somoskőújfalu
Sóshartyán
Szilaspogony
Vizslás
Zabar
12.6. Szécsényi Járási Hivatal
Székhely: Szécsény
Endrefalva
Hollókő
Ludányhalászi
Magyargéc
Nagylóc
Nógrádmegyer
Nógrádsipek
Nógrádszakál
Piliny
Rimóc
Szalmatercs
Szécsény
Szécsényfelfalu
Varsány

13. Pest megye
13.1. Aszódi Járási Hivatal
Székhely: Aszód
Aszód
Bag
Domony
Galgahévíz
Galgamácsa
Hévízgyörk
Iklad
Kartal
Tura
Vácegres
Verseg
13.2. Budakeszi Járási Hivatal
Székhely: Budakeszi
Biatorbágy
Budajenő
Budakeszi
Budaörs
Herceghalom
Nagykovácsi
Páty
Perbál
Remeteszőlős
Telki
Tök
Zsámbék
13.3. Ceglédi Járási Hivatal
Székhely: Cegléd
Abony
Albertirsa
Cegléd
Ceglédbercel
Csemő
Dánszentmiklós
Jászkarajenő
Kőröstetétlen
Mikebuda
Tápiószőlős
Törtel
Újszilvás
13.4. Dabasi Járási Hivatal
Székhely: Dabas
Bugyi
Dabas
Hernád
Inárcs
Kakucs
Örkény
Pusztavacs
Tatárszentgyörgy
Táborfalva
Újhartyán
Újlengyel
13.5. Dunakeszi Járási Hivatal
Székhely: Dunakeszi
Csomád
Dunakeszi
Fót
Göd
13.6. Érdi Járási Hivatal
Székhely: Érd
Diósd
Érd
Pusztazámor
Sóskút
Százhalombatta
Tárnok
Törökbálint
13.7. Gödöllői Járási Hivatal
Székhely: Gödöllő
Csömör
Dány
Erdőkertes
Gödöllő
Isaszeg
Kerepes
Kistarcsa
Mogyoród
Nagytarcsa
Pécel
Szada
Valkó
Vácszentlászló
Veresegyház
Zsámbok
13.8. Gyáli Járási Hivatal
Székhely: Gyál
Alsónémedi
Felsőpakony
Gyál
Ócsa
13.9. Monori Járási Hivatal
Székhely: Monor
Bénye
Csévharaszt
Gomba
Gyömrő
Káva
Monor
Monorierdő
Nyáregyháza
Pánd
Péteri
Pilis
Vasad
13.10. Nagykátai Járási Hivatal
Székhely: Nagykáta
Farmos
Kóka
Mende
Nagykáta
Sülysáp
Szentlőrinckáta
Szentmártonkáta
Tápióbicske
Tápiógyörgye
Tápióság
Tápiószecső
Tápiószele
Tápiószentmárton
Tóalmás
Úri
13.11. Nagykőrösi Járási Hivatal
Székhely: Nagykőrös
Nagykőrös
Kocsér
Nyársapát
13.12. Pilisvörösvári Járási Hivatal
Székhely: Pilisvörösvár
Pilisborosjenő
Piliscsaba
Pilisjászfalu
Pilisszántó
Pilisszentiván
Pilisvörösvár
Solymár
Tinnye
Üröm
13.13. Ráckevei Járási Hivatal
Székhely: Ráckeve
Apaj
Áporka
Dömsöd
Kiskunlacháza
Lórév
Makád
Ráckeve
Szigetbecse
Szigetcsép
Szigetszentmárton
Szigetújfalu
13.14. Szentendrei Járási Hivatal
Székhely: Szentendre
Budakalász
Csobánka
Dunabogdány
Kisoroszi
Leányfalu
Pilisszentkereszt
Pilisszentlászló
Pomáz
Pócsmegyer
Szentendre
Szigetmonostor
Tahitótfalu
Visegrád
13.15. Szigetszentmiklósi Járási Hivatal
Székhely: Szigetszentmiklós
Délegyháza
Dunaharaszti
Dunavarsány
Halásztelek
Majosháza
Szigethalom
Szigetszentmiklós
Taksony
Tököl
13.16. Szobi Járási Hivatal
Székhely: Szob
Bernecebaráti
Ipolydamásd
Ipolytölgyes
Kemence
Kismaros
Kóspallag
Letkés
Márianosztra
Nagybörzsöny
Nagymaros
Perőcsény
Szob
Szokolya
Tésa
Vámosmikola
Verőce
Zebegény
13.17. Váci Járási Hivatal
Székhely: Vác
Acsa
Csörög
Csővár
Galgagyörk
Kisnémedi
Kosd
Őrbottyán
Penc
Püspökhatvan
Püspökszilágy
Rád
Sződ
Sződliget
Vác
Vácduka
Váchartyán
Váckisújfalu
Vácrátót
13.18. Vecsési Járási Hivatal
Székhely: Vecsés
Ecser
Maglód
Üllő
Vecsés

14. Somogy megye
14.1. Barcsi Járási Hivatal
Székhely: Barcs
Babócsa
Barcs
Bélavár
Bolhó
Csokonyavisonta
Darány
Drávagárdony
Drávatamási
Heresznye
Homokszentgyörgy
Istvándi
Kálmáncsa
Kastélyosdombó
Komlósd
Lad
Lakócsa
Patosfa
Péterhida
Potony
Rinyaújlak
Rinyaújnép
Somogyaracs
Szentborbás
Szulok
Tótújfalu
Vízvár
14.2. Csurgói Járási Hivatal
Székhely: Csurgó
Berzence
Csurgó
Csurgónagymarton
Gyékényes
Iharos
Iharosberény
Inke
Őrtilos
Pogányszentpéter
Porrog
Porrogszentkirály
Porrogszentpál
Somogybükkösd
Somogycsicsó
Somogyudvarhely
Szenta
Zákány
Zákányfalu
14.3. Fonyódi Járási Hivatal
Székhely: Fonyód
Balatonboglár
Balatonfenyves
Balatonlelle
Buzsák
Fonyód
Gamás
Gyugy
Hács
Karád
Kisberény
Látrány
Lengyeltóti
Ordacsehi
Öreglak
Pamuk
Somogybabod
Somogytúr
Somogyvámos
Somogyvár
Szőlősgyörök
Visz
14.4. Kaposvári Járási Hivatal
Székhely: Kaposvár
Alsóbogát
Baté
Bárdudvarnok
Bodrog
Bőszénfa
Büssü
Cserénfa
Csoma
Csombárd
Csököly
Ecseny
Edde
Felsőmocsolád
Fonó
Gadács
Gálosfa
Gige
Gölle
Hajmás
Hedrehely
Hencse
Hetes
Igal
Jákó
Juta
Kadarkút
Kaposfő
Kaposgyarmat
Kaposhomok
Kaposkeresztúr
Kaposmérő
Kaposújlak
Kaposszerdahely
Kaposvár
Kazsok
Kercseliget
Kisasszond
Kisgyalán
Kiskorpád
Kőkút
Magyaratád
Magyaregres
Mernye
Mezőcsokonya
Mike
Mosdós
Nagybajom
Nagyberki
Orci
Osztopán
Patalom
Patca
Pálmajor
Polány
Ráksi
Rinyakovácsi
Sántos
Simonfa
Somodor
Somogyaszaló
Somogyfajsz
Somogygeszti
Somogyjád
Somogysárd
Somogyszil
Szabadi
Szenna
Szentbalázs
Szentgáloskér
Szilvásszentmárton
Taszár
Újvárfalva
Várda
Visnye
Zimány
Zselickisfalud
Zselickislak
Zselicszentpál
14.5. Marcali Járási Hivatal
Székhely: Marcali
Balatonberény
Balatonmáriafürdő
Balatonkeresztúr
Balatonszentgyörgy
Balatonújlak
Böhönye
Csákány
Csömend
Főnyed
Gadány
Hollád
Hosszúvíz
Kelevíz
Kéthely
Libickozma
Marcali
Mesztegnyő
Nagyszakácsi
Nemesdéd
Nemeskisfalud
Nemesvid
Nikla
Pusztakovácsi
Sávoly
Somogysámson
Somogysimonyi
Somogyszentpál
Somogyzsitfa
Szegerdő
Szenyér
Szőkedencs
Tapsony
Táska
Tikos
Varászló
Vése
Vörs
14.6. Nagyatádi Járási Hivatal
Székhely: Nagyatád
Bakháza
Beleg
Bolhás
Görgeteg
Háromfa
Kaszó
Kisbajom
Kutas
Lábod
Nagyatád
Nagykorpád
Ötvöskónyi
Rinyabesenyő
Rinyaszentkirály
Segesd
Somogyszob
Szabás
Tarany
14.7. Siófoki Járási Hivatal
Székhely: Siófok
Ádánd
Balatonendréd
Balatonföldvár
Balatonőszöd
Balatonszabadi
Balatonszárszó
Balatonszemes
Balatonvilágos
Bálványos
Kereki
Kötcse
Kőröshegy
Nagyberény
Nagycsepely
Nyim
Pusztaszemes
Ságvár
Siófok
Siójut
Som
Szántód
Szólád
Teleki
Zamárdi
14.8. Tabi Járási Hivatal
Székhely: Tab
Andocs
Bábonymegyer
Bedegkér
Bonnya
Fiad
Kapoly
Kánya
Kára
Kisbárapáti
Lulla
Miklósi
Nágocs
Sérsekszőlős
Somogyacsa
Somogydöröcske
Somogyegres
Somogymeggyes
Szorosad
Tab
Tengőd
Torvaj
Törökkoppány
Zala
Zics

15. Szabolcs-Szatmár-Bereg megye
15.1. Baktalórántházai Járási Hivatal
Székhely: Baktalórántháza
Baktalórántháza
Besenyőd
Laskod
Levelek
Magy
Nyíribrony
Nyírjákó
Nyírkércs
Ófehértó
Petneháza
Ramocsaháza
Rohod
15.2. Csengeri Járási Hivatal
Székhely: Csenger
Csenger
Csengersima
Csengerújfalu
Komlódtótfalu
Pátyod
Porcsalma
Szamosangyalos
Szamosbecs
Szamostatárfalva
Tyukod
Ura
15.3. Fehérgyarmati Járási Hivatal
Székhely: Fehérgyarmat
Botpalád
Cégénydányád
Csaholc
Császló
Csegöld
Darnó
Fehérgyarmat
Fülesd
Gacsály
Garbolc
Gyügye
Hermánszeg
Jánkmajtis
Kérsemjén
Kisar
Kishódos
Kisnamény
Kispalád
Kisszekeres
Kölcse
Kömörő
Magosliget
Mánd
Méhtelek
Milota
Nábrád
Nagyar
Nagyhódos
Nagyszekeres
Nemesborzova
Olcsvaapáti
Panyola
Penyige
Rozsály
Sonkád
Szamossályi
Szamosújlak
Szatmárcseke
Tiszabecs
Tiszacsécse
Tiszakóród
Tisztaberek
Tivadar
Tunyogmatolcs
Túristvándi
Túrricse
Uszka
Vámosoroszi
Zajta
Zsarolyán
15.4. Ibrányi Járási Hivatal
Székhely: Ibrány
Balsa
Buj
Gávavencsellő
Ibrány
Nagyhalász
Paszab
Tiszabercel
Tiszatelek
15.5. Kemecsei Járási Hivatal
Székhely: Kemecse
Berkesz
Beszterec
Demecser
Gégény
Kemecse
Kék
Nyírbogdány
Nyírtét
Székely
Tiszarád
Vasmegyer
15.6. Kisvárdai Járási Hivatal
Székhely: Kisvárda
Ajak
Anarcs
Dombrád
Döge
Fényeslitke
Gyulaháza
Jéke
Kékcse
Kisvárda
Lövőpetri
Mezőladány
Nyírkarász
Nyírlövő
Nyírtass
Pap
Pátroha
Rétközberencs
Szabolcsbáka
Szabolcsveresmart
Tiszakanyár
Tornyospálca
Újdombrád
Újkenéz
15.7. Mátészalkai Járási Hivatal
Székhely: Mátészalka
Fábiánháza
Fülpösdaróc
Géberjén
Győrtelek
Hodász
Jármi
Kántorjánosi
Kocsord
Mátészalka
Mérk
Nagydobos
Nagyecsed
Nyírcsaholy
Nyírkáta
Nyírmeggyes
Nyírparasznya
Ópályi
Ököritófülpös
Őr
Papos
Rápolt
Szamoskér
Szamosszeg
Tiborszállás
Vaja
Vállaj
15.8. Nagykállói Járási Hivatal
Székhely: Nagykálló
Balkány
Biri
Bököny
Érpatak
Geszteréd
Kállósemjén
Nagykálló
Szakoly
15.9. Nyírbátori Járási Hivatal
Székhely: Nyírbátor
Bátorliget
Encsencs
Kisléta
Máriapócs
Nyírbátor
Nyírbéltek
Nyírbogát
Nyírcsászári
Nyírderzs
Nyírgelse
Nyírgyulaj
Nyírlugos
Nyírmihálydi
Nyírpilis
Nyírvasvári
Ömböly
Penészlek
Piricse
Pócspetri
Terem
15.10. Nyíregyházi Járási Hivatal
Székhely: Nyíregyháza
Apagy
Kálmánháza
Kótaj
Nagycserkesz
Napkor
Nyíregyháza
Nyírpazony
Nyírtelek
Nyírtura
Rakamaz
Sényő
Szabolcs
Timár
Tiszanagyfalu
Újfehértó
15.11. Tiszavasvári Járási Hivatal
Székhely: Tiszavasvári
Szorgalmatos
Tiszadada
Tiszadob
Tiszaeszlár
Tiszalök
Tiszavasvári
15.12. Vásárosnaményi Járási Hivatal
Székhely: Vásárosnamény
Aranyosapáti
Barabás
Beregdaróc
Beregsurány
Csaroda
Gelénes
Gemzse
Gulács
Gyüre
Hetefejércse
Ilk
Jánd
Kisvarsány
Lónya
Márokpapi
Mátyus
Nagyvarsány
Nyírmada
Olcsva
Pusztadobos
Tarpa
Tákos
Tiszaadony
Tiszakerecseny
Tiszaszalka
Tiszavid
Vámosatya
Vásárosnamény
15.13. Záhonyi Járási Hivatal
Székhely: Záhony
Benk
Eperjeske
Győröcske
Komoró
Mándok
Tiszabezdéd
Tiszamogyorós
Tiszaszentmárton
Tuzsér
Záhony
Zsurk

16. Tolna megye
16.1. Bonyhádi Járási Hivatal
Székhely: Bonyhád
Aparhant
Bátaapáti
Bonyhád
Bonyhádvarasd
Cikó
Felsőnána
Grábóc
Györe
Izmény
Kakasd
Kéty
Kisdorog
Kismányok
Kisvejke
Lengyel
Mórágy
Mőcsény
Mucsfa
Murga
Nagymányok
Nagyvejke
Tevel
Váralja
Závod
Zomba
16.2. Dombóvári Járási Hivatal
Székhely: Dombóvár
Attala
Csibrák
Csikóstőttős
Dalmand
Dombóvár
Döbrököz
Gyulaj
Jágónak
Kapospula
Kaposszekcső
Kocsola
Kurd
Lápafő
Nak
Szakcs
Várong
16.3. Paksi Járási Hivatal
Székhely: Paks
Bikács
Bölcske
Dunaföldvár
Dunaszentgyörgy
Gerjen
Györköny
Kajdacs
Madocsa
Nagydorog
Németkér
Paks
Pálfa
Pusztahencse
Sárszentlőrinc
Tengelic
16.4. Szekszárdi Járási Hivatal
Székhely: Szekszárd
Alsónána
Alsónyék
Báta
Bátaszék
Decs
Harc
Kistormás
Kölesd
Medina
Őcsény
Pörböly
Sárpilis
Sióagárd
Szálka
Szedres
Szekszárd
Várdomb
16.5. Tamási Járási Hivatal
Székhely: Tamási
Belecska
Diósberény
Dúzs
Értény
Felsőnyék
Fürged
Gyönk
Hőgyész
Iregszemcse
Kalaznó
Keszőhidegkút
Kisszékely
Koppányszántó
Magyarkeszi
Miszla
Mucsi
Nagykónyi
Nagyszékely
Nagyszokoly
Ozora
Pári
Pincehely
Regöly
Simontornya
Szakadát
Szakály
Szárazd
Tamási
Tolnanémedi
Udvari
Újireg
Varsád
16.6. Tolnai Járási Hivatal
Székhely: Tolna
Bogyiszló
Fadd
Fácánkert
Tolna

17. Vas megye
17.1. Celldömölki Járási Hivatal
Székhely: Celldömölk
Boba
Borgáta
Celldömölk
Csönge
Duka
Egyházashetye
Jánosháza
Karakó
Keléd
Kemeneskápolna
Kemenesmagasi
Kemenesmihályfa
Kemenespálfa
Kemenessömjén
Kemenesszentmárton
Kenyeri
Kissomlyó
Köcsk
Mersevát
Mesteri
Nagysimonyi
Nemeskeresztúr
Nemeskocs
Ostffyasszonyfa
Pápoc
Szergény
Tokorcs
Vönöck
17.2. Körmendi Járási Hivatal
Székhely: Körmend
Bajánsenye
Csákánydoroszló
Daraboshegy
Döbörhegy
Döröske
Egyházashollós
Egyházasrádóc
Felsőjánosfa
Felsőmarác
Halastó
Halogy
Harasztifalu
Hegyháthodász
Hegyhátsál
Hegyhátszentjakab
Hegyhátszentmárton
Ispánk
Ivánc
Katafa
Kemestaródfa
Kercaszomor
Kerkáskápolna
Kisrákos
Körmend
Magyarnádalja
Magyarszecsőd
Magyarszombatfa
Molnaszecsőd
Nagykölked
Nagymizdó
Nagyrákos
Nádasd
Nemesrempehollós
Őrimagyarósd
Őriszentpéter
Pankasz
Pinkamindszent
Rádóckölked
Szaknyér
Szalafő
Szarvaskend
Szatta
Szőce
Vasalja
Velemér
Viszák
17.3. Kőszegi Járási Hivatal
Székhely: Kőszeg
Bozsok
Bük
Cák
Csepreg
Gyöngyösfalu
Horvátzsidány
Iklanberény
Kiszsidány
Kőszeg
Kőszegdoroszló
Kőszegpaty
Kőszegszerdahely
Lócs
Lukácsháza
Nemescsó
Ólmod
Peresznye
Pusztacsó
Tormásliget
Tömörd
Velem
17.4. Sárvári Járási Hivatal
Székhely: Sárvár
Bejcgyertyános
Bögöt
Bögöte
Chernelházadamonya
Csánig
Csénye
Gérce
Gór
Hegyfalu
Hosszúpereszteg
Ikervár
Jákfa
Káld
Kenéz
Megyehíd
Meggyeskovácsi
Mesterháza
Nagygeresd
Nemesládony
Nick
Nyőgér
Ölbő
Pecöl
Porpác
Pósfa
Rábapaty
Répcelak
Répceszentgyörgy
Sajtoskál
Sárvár
Simaság
Sitke
Sótony
Szeleste
Tompaládony
Uraiújfalu
Vasegerszeg
Vashosszúfalu
Vámoscsalád
Vásárosmiske
Zsédeny
17.5. Szentgotthárdi Járási Hivatal
Székhely: Szentgotthárd
Alsószölnök
Apátistvánfalva
Csörötnek
Felsőszölnök
Gasztony
Kétvölgy
Kondorfa
Magyarlak
Nemesmedves
Orfalu
Rábagyarmat
Rátót
Rönök
Szakonyfalu
Szentgotthárd
Vasszentmihály
17.6. Szombathelyi Járási Hivatal
Székhely: Szombathely
Acsád
Balogunyom
Bozzai
Bucsu
Csempeszkopács
Dozmat
Felsőcsatár
Gencsapáti
Gyanógeregye
Horvátlövő
Ják
Kisunyom
Meszlen
Narda
Nárai
Nemesbőd
Nemeskolta
Perenye
Pornóapáti
Rábatöttös
Rum
Salköveskút
Sorkifalud
Sorkikápolna
Sorokpolány
Söpte
Szentpéterfa
Szombathely
Tanakajd
Táplánszentkereszt
Torony
Vasasszonyfa
Vaskeresztes
Vassurány
Vasszécseny
Vasszilvágy
Vát
Vép
Zsennye
17.7. Vasvári Járási Hivatal
Székhely: Vasvár
Alsóújlak
Andrásfa
Bérbaltavár
Csehi
Csehimindszent
Csipkerek
Egervölgy
Gersekarát
Győrvár
Hegyhátszentpéter
Kám
Mikosszéplak
Nagytilaj
Olaszfa
Oszkó
Pácsony
Petőmihályfa
Püspökmolnári
Rábahídvég
Sárfimizdó
Szemenye
Telekes
Vasvár

18. Veszprém megye
18.1. Ajkai Járási Hivatal
Székhely: Ajka
Ajka
Csehbánya
Farkasgyepű
Halimba
Kislőd
Magyarpolány
Nyirád
Öcs
Szőc
Úrkút
Városlőd
18.2. Balatonalmádi Járási Hivatal
Székhely: Balatonalmádi
Balatonakarattya
Balatonalmádi
Balatonfőkajár
Balatonfűzfő
Balatonkenese
Csajág
Felsőörs
Királyszentistván
Küngös
Litér
Papkeszi
18.3. Balatonfüredi Járási Hivatal
Székhely: Balatonfüred
Alsóörs
Aszófő
Balatonakali
Balatoncsicsó
Balatonfüred
Balatonszepezd
Balatonszőlős
Balatonudvari
Csopak
Dörgicse
Lovas
Monoszló
Óbudavár
Örvényes
Paloznak
Pécsely
Szentantalfa
Szentjakabfa
Tagyon
Tihany
Vászoly
Zánka
18.4. Devecseri Járási Hivatal
Székhely: Devecser
Adorjánháza
Apácatorna
Borszörcsök
Csögle
Dabrony
Devecser
Doba
Egeralja
Iszkáz
Kamond
Karakószörcsök
Kerta
Kisberzseny
Kiscsősz
Kispirit
Kisszőlős
Kolontár
Nagyalásony
Nagypirit
Noszlop
Oroszi
Pusztamiske
Somlójenő
Somlószőlős
Somlóvásárhely
Somlóvecse
Tüskevár
Vid
18.5. Pápai Járási Hivatal
Székhely: Pápa
Adásztevel
Bakonyjákó
Bakonykoppány
Bakonypölöske
Bakonyság
Bakonyszentiván
Bakonyszücs
Bakonytamási
Béb
Békás
Csót
Dáka
Döbrönte
Egyházaskesző
Ganna
Gecse
Gic
Homokbödöge
Kemeneshőgyész
Kemenesszentpéter
Kup
Külsővat
Lovászpatona
Magyargencs
Malomsok
Marcalgergelyi
Marcaltő
Mezőlak
Mihályháza
Nagyacsád
Nagydém
Nagygyimót
Nagytevel
Nemesgörzsöny
Nemesszalók
Németbánya
Nóráp
Nyárád
Pápa
Pápadereske
Pápakovácsi
Pápasalamon
Pápateszér
Takácsi
Ugod
Vanyola
Vaszar
Várkesző
Vinár
18.6. Sümegi Járási Hivatal
Székhely: Sümeg
Bazsi
Bodorfa
Csabrendek
Dabronc
Gógánfa
Gyepükaján
Hetyefő
Hosztót
Káptalanfa
Megyer
Nemeshany
Rigács
Sümeg
Sümegprága
Szentimrefalva
Ukk
Veszprémgalsa
Zalaerdőd
Zalagyömörő
Zalameggyes
Zalaszegvár
18.7. Tapolcai Járási Hivatal
Székhely: Tapolca
Ábrahámhegy
Badacsonytomaj
Badacsonytördemic
Balatonederics
Balatonhenye
Balatonrendes
Gyulakeszi
Hegyesd
Hegymagas
Kapolcs
Káptalantóti
Kékkút
Kisapáti
Köveskál
Kővágóörs
Lesencefalu
Lesenceistvánd
Lesencetomaj
Mindszentkálla
Monostorapáti
Nemesgulács
Nemesvita
Raposka
Révfülöp
Salföld
Sáska
Szentbékkálla
Szigliget
Taliándörögd
Tapolca
Uzsa
Vigántpetend
Zalahaláp
18.8. Várpalotai Járási Hivatal
Székhely: Várpalota
Berhida
Jásd
Öskü
Ősi
Pétfürdő
Tés
Várpalota
Vilonya
18.9. Veszprémi Járási Hivatal
Székhely: Veszprém
Barnag
Bánd
Eplény
Hajmáskér
Hárskút
Herend
Hidegkút
Márkó
Mencshely
Nagyvázsony
Nemesvámos
Pula
Sóly
Szentgál
Szentkirályszabadja
Tótvázsony
Veszprém
Veszprémfajsz
Vöröstó
18.10. Zirci Járási Hivatal
Székhely: Zirc
Bakonybél
Bakonynána
Bakonyoszlop
Bakonyszentkirály
Borzavár
Csesznek
Csetény
Dudar
Lókút
Nagyesztergár
Olaszfalu
Pénzesgyőr
Porva
Szápár
Zirc

19. Zala megye
19.1. Keszthelyi Járási Hivatal
Székhely: Keszthely
Alsópáhok
Balatongyörök
Bókaháza
Cserszegtomaj
Dióskál
Egeraracsa
Esztergályhorváti
Felsőpáhok
Gétye
Gyenesdiás
Hévíz
Karmacs
Keszthely
Ligetfalva
Nemesbük
Rezi
Sármellék
Szentgyörgyvár
Vállus
Várvölgy
Vindornyafok
Vindornyalak
Vindornyaszőlős
Vonyarcvashegy
Zalaapáti
Zalacsány
Zalaköveskút
Zalaszántó
Zalaszentmárton
Zalavár
19.2. Lenti Járási Hivatal
Székhely: Lenti
Alsószenterzsébet
Baglad
Barlahida
Belsősárd
Bödeháza
Csesztreg
Csömödér
Dobri
Felsőszenterzsébet
Gáborjánháza
Gosztola
Hernyék
Iklódbördőce
Kálócfa
Kányavár
Kerkabarabás
Kerkafalva
Kerkakutas
Kerkateskánd
Kissziget
Kozmadombja
Külsősárd
Lendvadedes
Lendvajakabfa
Lenti
Lovászi
Magyarföld
Márokföld
Mikekarácsonyfa
Nemesnép
Nova
Ortaháza
Páka
Pórszombat
Pördefölde
Pusztaapáti
Ramocsa
Resznek
Rédics
Szentgyörgyvölgy
Szécsisziget
Szijártóháza
Szilvágy
Tormafölde
Tornyiszentmiklós
Zalabaksa
Zalaszombatfa
Zebecke
19.3. Letenyei Járási Hivatal
Székhely: Letenye
Bánokszentgyörgy
Bázakerettye
Becsehely
Borsfa
Bucsuta
Csörnyeföld
Kerkaszentkirály
Kiscsehi
Kistolmács
Lasztonya
Letenye
Lispeszentadorján
Maróc
Molnári
Murarátka
Muraszemenye
Oltárc
Petrivente
Pusztamagyaród
Semjénháza
Szentliszló
Szentmargitfalva
Tótszentmárton
Tótszerdahely
Valkonya
Várfölde
Zajk
19.4. Nagykanizsai Járási Hivatal
Székhely: Nagykanizsa
Alsórajk
Balatonmagyaród
Belezna
Bocska
Börzönce
Csapi
Eszteregnye
Felsőrajk
Fityeház
Fűzvölgy
Galambok
Garabonc
Gelse
Gelsesziget
Hahót
Homokkomárom
Hosszúvölgy
Kacorlak
Kerecseny
Kilimán
Kisrécse
Liszó
Magyarszentmiklós
Magyarszerdahely
Miháld
Murakeresztúr
Nagybakónak
Nagykanizsa
Nagyrada
Nagyrécse
Nemespátró
Orosztony
Pat
Pölöskefő
Pötréte
Rigyác
Sand
Sormás
Surd
Szepetnek
Újudvar
Zalakaros
Zalakomár
Zalamerenye
Zalasárszeg
Zalaszabar
Zalaszentbalázs
Zalaszentjakab
Zalaújlak
19.5. Zalaegerszegi Járási Hivatal
Székhely: Zalaegerszeg
Alibánfa
Almásháza
Alsónemesapáti
Babosdöbréte
Bagod
Bak
Baktüttös
Becsvölgye
Bezeréd
Bocfölde
Boncodfölde
Böde
Búcsúszentlászló
Csatár
Csertalakos
Csonkahegyhát
Csöde
Dobronhegy
Egervár
Gellénháza
Gombosszeg
Gősfa
Gutorfölde
Gyűrűs
Hagyárosbörönd
Hottó
Iborfia
Kávás
Kemendollár
Keménfa
Kisbucsa
Kiskutas
Kispáli
Kustánszeg
Lakhegy
Lickóvadamos
Milejszeg
Misefa
Nagykapornak
Nagykutas
Nagylengyel
Nagypáli
Nemesapáti
Nemeshetés
Nemesrádó
Nemessándorháza
Nemesszentandrás
Németfalu
Orbányosfa
Ormándlak
Ozmánbük
Pacsa
Padár
Pálfiszeg
Pethőhenye
Petrikeresztúr
Pókaszepetk
Pölöske
Pusztaederics
Pusztaszentlászló
Salomvár
Sárhida
Söjtör
Szentkozmadombja
Szentpéterfölde
Szentpéterúr
Teskánd
Tilaj
Tófej
Vasboldogasszony
Vaspör
Vöckönd
Zalaboldogfa
Zalacséb
Zalaegerszeg
Zalaháshágy
Zalaigrice
Zalaistvánd
Zalalövő
Zalaszentgyörgy
Zalaszentiván
Zalaszentlőrinc
Zalaszentmihály
Zalatárnok
19.6. Zalaszentgróti Járási Hivatal
Székhely: Zalaszentgrót
Batyk
Döbröce
Dötk
Kallósd
Kehidakustány
Kisgörbő
Kisvásárhely
Mihályfa
Nagygörbő
Óhíd
Pakod
Sénye
Sümegcsehi
Szalapa
Tekenye
Türje
Zalabér
Zalaszentgrót
Zalaszentlászló
Zalavég

2. melléklet a 66/2015. (III. 30.) Korm. rendelethez


A fővárosi és megyei kormányhivatalok törvényességi, szakszerűségi, hatékonysági és pénzügyi ellenőrzésére vonatkozó részletes szabályok

1. Értelmező rendelkezések
1.1. Az ellenőrzés formái:
a) Törvényességi ellenőrzés: annak ellenőrzése, hogy a vizsgált szerv a működése folyamatában feladat- és hatáskörében a tevékenységét jogszerűen végzi.
b) Szakszerűségi ellenőrzés: annak vizsgálata, hogy a vizsgált szerv a szakmai feladatok végrehajtását a jogszabályok és belső szabályzatok, vezetői rendelkezések megtartásával végzi.
c) Hatékonysági ellenőrzés: a vizsgált rendszer működése alkalmas-e a lehető legkisebb ráfordítással a lehető legnagyobb eredményt elérni, rámutatva azokra a tervezési, szabályozási, szervezési, fejlesztési, ösztönzési intézkedésekre, amelyekkel e követelmények elérhetők.
d) Pénzügyi ellenőrzés: a pénzügyi elszámolások, valamint az ezek alapjául szolgáló számviteli nyilvántartások ellenőrzése.
1.2. Az ellenőrzés típusai:
a)44 Átfogó ellenőrzés: a vizsgált szervek feladat- és hatáskörébe tartozó, meghatározott időszakra vonatkozó törvényességi, szakszerűségi, hatékonysági és pénzügyi ellenőrzése.
b) Témaellenőrzés: meghatározott téma, adott feladat ellátásának vizsgálata egy időszakban több szervnél abból a célból, hogy a megállapítások eredményeként általánosítható következtetéseket lehessen levonni, és ennek megfelelő intézkedéseket lehessen tenni.
c) Célellenőrzés: a vizsgált szervek meghatározott szakmai tevékenységének (meghatározott ügyfajták), vagy a szakmai tevékenység meghatározott rész-szempont alapján történő vizsgálata.
d) Utóellenőrzés: a vizsgált szervnél előzőleg végrehajtott ellenőrzés megállapításai és javaslatai alapján megtett intézkedések teljesítésének és azok hatásának vizsgálata.
1.3. Az ellenőrzés módjai különösen:
a) helyszíni ellenőrzés,
b) adat- és információkérés,
c) iratellenőrzés.
1.4.45 Miniszter: a közigazgatás-szervezésért felelős miniszter. A miniszter a fővárosi és megyei kormányhivatalok ellenőrzésére vonatkozó feladatait a mellékletben foglaltak szerint a közszolgálatért felelős államtitkár (a továbbiakban: államtitkár) útján látja el.
1.5. Minisztérium: a miniszter által vezetett minisztérium.
1.6. Szakmai irányító: a szakmai irányító miniszter, valamint az irányítási feladatai ellátásában közreműködő, jogszabályban meghatározott központi államigazgatási szerv.
1.7. Ellenőrzési terv: a fővárosi és megyei kormányhivatalokat érintő átfogó, téma-, cél- és utóellenőrzéseket tartalmazó éves terv.
1.8. Ellenőr: az ellenőrzési program alapján eljáró szerv által delegált, az ellenőrzésben részt vevő személy.

2. Ellenőrzési terv
2.1. Az Ellenőrzési tervet a miniszter minden év december 15-ig hagyja jóvá.
2.2. Az Ellenőrzési tervet a jóváhagyását követő naptári évre vonatkozóan kell kiadni.
2.3. Az Ellenőrzési terv tartalmazza a tervezett átfogó, téma-, cél- és utóellenőrzéseket.
2.4. Az átfogó ellenőrzéseket a minisztérium határozza meg. Az átfogó ellenőrzésekben a minisztérium és a szakmai irányítók vesznek részt. Az átfogó ellenőrzések tervezett időszakát a minisztérium minden év november 1. napjáig megküldi a szakmai irányítóknak.
2.5. A szakmai irányító az átfogó ellenőrzések tervezett időpontjára tekintettel minden év november 20. napjáig a 2.7. pontban meghatározott tartalommal javaslatot tesz a téma-, cél- és utóellenőrzésekre.
2.6. A minisztérium a szakmai irányítók által javasolt téma-, cél- és utóellenőrzésekre figyelemmel készíti el a végleges Ellenőrzési tervet.
2.7. Az Ellenőrzési terv egyes ellenőrzésenként tartalmazza:
a) az ellenőrzéssel érintett fővárosi és megyei kormányhivatal, vagy valamely szervezeti egységének megnevezését,
b) az ellenőrzést végző szerv megnevezését,
c) az ellenőrizendő időszakot,
d) az ellenőrzések ütemezését,
e) az ellenőrzés típusát,
f) az ellenőrzés formáját,
g) az ellenőrzés módját,
h) az ellenőrzés tárgyát.
2.8. A jóváhagyott Ellenőrzési terv másolatát a minisztérium minden év december 31. napjáig megküldi valamennyi szakmai irányító, valamint fővárosi és megyei kormányhivatal részére.
2.9. Soron kívüli átfogó ellenőrzéseket a miniszter rendelhet el.
2.10. Soron kívüli téma-, cél- és utóellenőrzéseket a vizsgált szerv által ellátott államigazgatási feladatok tekintetében feladat- és hatáskörrel rendelkező szakmai irányító miniszter rendelhet el.
2.11. Az államtitkár kezdeményezheti a miniszternél az Ellenőrzési terv módosítását.
2.12. Soron kívüli ellenőrzés elrendelése esetén az Ellenőrzési terv módosítása nem szükséges.

3. Ellenőrzési program
3.1. Az Ellenőrzési tervben szereplő egyes ellenőrzések végrehajtására ellenőrzésenként részletes ellenőrzési programot (a továbbiakban: ellenőrzési program) kell készíteni.
3.2. Az átfogó ellenőrzésekkel kapcsolatos ellenőrzési programot – a szakmai irányítók javaslatának kikérését követően – a minisztérium készíti elő.
3.3. Az egyes átfogó ellenőrzésekkel kapcsolatos ellenőrzési programot az államtitkár hagyja jóvá.
3.4. A szakmai irányítók által javasolt téma-, cél- és utóellenőrzésekkel kapcsolatos ellenőrzési programot a szakmai irányító készíti el, és legkésőbb az ellenőrzés megkezdését megelőzően 15 nappal tájékoztatásul megküldi az államtitkárnak.
3.5. Az ellenőrzési program végrehajtása az ellenőrzés lefolytatásából és az összefoglaló jelentés elkészítéséből áll.
3.6.46 Az átfogó ellenőrzési program végrehajtására legfeljebb 90 nap áll rendelkezésre. Átfogó ellenőrzés esetén az ellenőrzés lefolytatására és a részjelentés elkészítésére legfeljebb 40 nap, a végleges összefoglaló jelentés elkészítésére legfeljebb 50 nap áll rendelkezésre. A helyszíni ellenőrzést az átfogó ellenőrzés kezdő időpontjától számított 20 napon belül le kell folytatni. A szakmai irányítók által javasolt téma-, cél- és utóellenőrzések ellenőrzési programjának végrehajtására legfeljebb 70 nap áll rendelkezésre.
3.7. Átfogó ellenőrzés esetén az ellenőrzés lefolytatására fordítható időtartamot – figyelemmel a 3.6. pontban foglaltakra – az ellenőrzést lefolytató szerv állapítja meg, melyet a minisztérium az ellenőrzési programban rögzít.
3.8. Az ellenőrzési program tartalmazza:
a) az ellenőrzés alá vont fővárosi és megyei kormányhivatal, vagy valamely szervezeti egységének megnevezését,
b) az ellenőrzés témáját (tárgykörét), célját,
c) az ellenőrzés típusának, formájának és módjának megjelölését,
d) az ellenőrzésre vonatkozó jogszabályi felhatalmazást,
e) az ellenőrzést végző szervezetek, szervezeti egységek megnevezését,
f) az ellenőrzés részletes feladatait, az alkalmazott módszereket,
g) az ellenőrizendő időszakot,
h) az ellenőrök (ezen belül a külső szakértők) számát, valamint az ellenőrzés vezetője megnevezését, a feladat megosztását,
i) az ellenőrzés tervezett kezdő időpontját, a rész- és az összefoglaló jelentés elkészítésének határidejét,
j) a kiállítás keltét,
k) a jóváhagyásra jogosult aláírását.

4. Ellenőrzési program végrehajtására vonatkozó rész- és összefoglaló jelentés
4.1. Az egyes ellenőrzési programok végrehajtásáról, megállapításairól az adatokkal és tényekkel alátámasztott értékelésről, következtetésekről, megállapításokról összefoglaló jelentés készül.
4.2. Az átfogó ellenőrzések összefoglaló jelentését az államtitkár hagyja jóvá. A szakmai irányítók által javasolt téma-, cél- és utóellenőrzésekkel kapcsolatos ellenőrzési program végrehajtásával kapcsolatban készült összefoglaló jelentést a szakmai irányító hagyja jóvá.
4.3.47 A szakmai irányítók által javasolt téma-, cél- és utóellenőrzésekkel kapcsolatos ellenőrzési program végrehajtásával kapcsolatban készült összefoglaló jelentés tervezetét a szakmai irányító az elkészítését követő 15. napig megküldi az ellenőrzött fővárosi és megyei kormányhivatal vezetőjének és az államtitkárnak véleményezés céljából. A fővárosi és megyei kormányhivatal és az államtitkár a szakmai irányítók által javasolt téma-, cél- és utóellenőrzésekkel kapcsolatos ellenőrzési program végrehajtásával kapcsolatban készült összefoglaló jelentés tervezetével kapcsolatos álláspontjáról 15 napon belül tájékoztatja a szakmai irányítót. A fővárosi és megyei kormányhivatal álláspontját egyidejűleg tájékoztatásul a minisztérium részére is megküldi. A végleges összefoglaló jelentést a szakmai irányító megküldi az ellenőrzött fővárosi és megyei kormányhivatal vezetőjének és az államtitkárnak.
4.4. Az egyes átfogó ellenőrzéseknél az átfogó ellenőrzésben részt vevő szervek az általuk lefolytatott ellenőrzésekről – az összefoglaló jelentés tartalmi elemeinek figyelembevételével – részjelentést készítenek, amelyet a jóváhagyott ellenőrzési programban meghatározott időpontig megküldenek a minisztérium részére.
4.5. Átfogó ellenőrzések esetén az összefoglaló jelentés tervezetét a minisztérium megküldi az ellenőrzött szervnek, aki az ellenőrzés megállapításaira annak kézhezvételétől számított 8 napon belül indokolással ellátott észrevételt tehet. Az indokolással ellátott észrevételeket a minisztérium megküldi az ellenőrző szerveknek, akik annak kézhezvételétől számított 8 napon belül tájékoztatják a minisztériumot az észrevételek elfogadásával kapcsolatos álláspontjukról.
4.6. Átfogó ellenőrzések esetén az el nem fogadott érdemi észrevételek megtárgyalásával összefüggésben az ellenőrzés vezetőjének vezetésével a minisztérium egyeztető értekezletet szervez. Az egyeztető értekezleten a kizárólag szakmai tárgyú kérdésekről a szakmai irányító dönt. Amennyiben az egyeztető értekezletet követően nem kizárólag szakmai tárgyú vitás kérdés marad fenn, akkor az észrevétel elfogadásáról vagy elutasításáról az ellenőrzés vezetője – a fővárosi és megyei kormányhivatal és a szakmai irányító véleményének bemutatását tartalmazó – javaslatára az államtitkár dönt.
4.7. Az összefoglaló jelentés tartalmazza
a) az ellenőrzés típusát, módját,
b) az ellenőrzött szerv (szervezeti egység) megnevezését,
c) az ellenőrzés tárgyát,
d) az ellenőrzött időszak feltüntetését,
e) az ellenőrzés kezdő és záró napjának, valamint az ellenőrzésre fordított munkanapok számának feltüntetését embernapban számítva,
f) az ellenőrzés vezetőjének megnevezését,
g) az ellenőrzésben részt vett személyek (kormánytisztviselők, külső szakértők) megnevezését,
h) az ellenőrzés módszerét (helyszíni ellenőrzés, iratellenőrzés stb.),
i) az ellenőrzési célok megvalósulását,
j) az ellenőrzés megállapításait és következtetéseit,
k) szükség esetén javaslattételt intézkedési terv készítésére,
l) a keltezést, valamint a jóváhagyásra jogosult aláírását.
4.8. Az embernap számításánál egy embernapnak az ellenőrzésben résztvevő egy személy által az ellenőrzésre fordított egy munkanapját kell figyelembe venni.

5. Ellenőrzés vezetője
5.1. Az államtitkár az átfogó ellenőrzések ellenőrzési programjának végrehajtása érdekében a minisztérium vezető beosztású kormánytisztviselői közül kijelöli az ellenőrzés vezetőjét.
5.2. Az ellenőrzés vezetője
a) irányítja és koordinálja az ellenőrzés végrehajtásában résztvevők feladatait,
b) kiállítja az ellenőrzésekben közreműködő ellenőrök, külső szakértők megbízólevelét,
c) dönt az ellenőrökkel kapcsolatos kizárási kérdésekben,
d) az ellenőrzési program végrehajtása érdekében jogosult egyedi utasítás kiadására az ellenőrzéssel összefüggő feladat elvégzésére vagy mulasztás pótlására,
e) jogosult az ellenőrzéssel összefüggésben jelentéstételre vagy beszámoltatásra való kötelezésre,
f) az ellenőrzési programban foglaltakon túlmenően meghatározhatja a konkrét ellenőrizendő témaköröket.
5.3. Az ellenőrzés vezetőjének munkáját a minisztérium segíti.
5.4. A megbízólevélnek tartalmaznia kell
a) az ellenőrök nevét, beosztását személyazonosításra alkalmas igazolványának számát,
b) az ellenőrzés helyére, az ellenőrzési programra való utalást,
c) az ellenőrzés végrehajtására, eljárási rendjére vonatkozó jogszabály megnevezését,
d) a megbízólevél érvényességét,
e) a kiállítás keltét,
f) a kiállításra jogosult aláírását, bélyegzőlenyomatát.
5.5. Az ellenőrzés vezetőjének megbízatása az összefoglaló jelentés jóváhagyásával szűnik meg.

6. Az ellenőrzés részletes szabályai
6.1. Az ellenőrzések végrehajtásához szükséges személyi és tárgyi feltételeket az ellenőrzésekben résztvevő szervek közösen biztosítják.
6.2. Az ellenőrzés során az ellenőrzésben nem vehet részt
a) aki az ellenőrzött szerv vezető beosztású kormánytisztviselőjének hozzátartozója,
b) akinek az ellenőrzött szervnél, vagy annak jogelődjénél az ellenőrzést megelőző 3 évben foglalkoztatásra irányuló jogviszonya állt fenn, továbbá
c) akitől az ellenőrzés tárgyilagos lefolytatása egyéb okból nem várható el.
6.3. Az ellenőr a vele szemben fennálló kizárási okot köteles haladéktalanul bejelenteni az ellenőrzés vezetőjénél.
6.4. Az ellenőrzött fővárosi és megyei kormányhivatal kormánymegbízottja, főigazgatója jogosult a kizárási okot bejelenteni az ellenőrzés vezetőjénél.
6.5. Az ellenőrzés vezetőjének kizárásáról az államtitkár rendelkezik. Az ellenőrzés vezetőjének kizárása esetén az államtitkár új ellenőrzési vezetőt jelöl ki.

7. Helyszíni ellenőrzés
7.1. A helyszíni ellenőrzést – az ellenőrzés vezetője eltérő utasításának hiányában – annak megkezdése előtt legalább 10 nappal korábban írásban be kell jelenteni az ellenőrizendő szerv vezetőjének, kivéve, ha ez az ellenőrzés célját veszélyeztetné.
7.2. A helyszíni ellenőrzés az ellenőrzött szervnél folytatott, annak teljes tevékenységéről, vagy egy meghatározott részéről a munkafolyamatokba történő betekintés, az iratok tanulmányozása, valamint interjú útján szerzett megfigyeléseken, összehasonlító értékeléseken, megállapításokon alapuló vizsgálati módszer.
7.3. A helyszíni ellenőrzést – a lehetőségekhez képest – úgy kell ütemezni és lefolytatni, hogy az a legkisebb mértékben és a legrövidebb ideig zavarja az ellenőrzött szerv tevékenységét a feladatok ellátásában, ugyanakkor az ellenőrzés alaposságát ne veszélyeztesse, továbbá az indokolatlan gyorsaság ne idézze elő az adat-, és információkérés folyamatos kiegészítésének szükségességét.

8. Adat- és információkérés
8.1. Az ellenőr jogosult az ellenőrzési program végrehajtása érdekében
a) a fővárosi és megyei kormányhivatalok tevékenységének és működésének főbb jellemzőiről, belső szabályozottságáról, a szabályozás hatásfokáról, a feladataik teljesítésének jogszerűségéről és eredményességéről, a szervek tevékenységével és működésével kapcsolatban felmerült szabályozási igényekről,
b) a fővárosi és megyei kormányhivatalok személyi állományáról, a fegyelmi és kártérítési eljárásokról, a személyi állomány képzettségéről, a képzési igényekről és lehetőségekről, a képzés és továbbképzés meghatározott irányainak teljesüléséről,
c) a fővárosi és megyei kormányhivatalok és működési környezetük (az együttműködő központi államigazgatási szervek helyi szervei, önkormányzati szervek, a lakosság, valamint egyéb szervezetek) kapcsolatáról, valamint
d) az ellenőrzött tevékenységgel összefüggő egyéb
adatot és információt kérni.

9. Iratellenőrzés
9.1. Az ellenőr jogosult az ellenőrzés lefolytatása során iratokat bekérni az ellenőrzött szervtől.
9.2. Az ellenőrzött szerv az iratbekérési megkereséstől számított 5 napon belül az iratbekérésnek eleget tesz.

10. Ellenőrzési jegyzőkönyv
10.1. Amennyiben a helyszíni ellenőrzés során olyan tény, adat, információ jut az ellenőr tudomására, amely akár büntető, szabálysértési, kártérítési, vagy fegyelmi eljárás kezdeményezését teszi indokolttá, az ellenőr ellenőrzési jegyzőkönyvet vesz fel.
10.2. Az ellenőrzési jegyzőkönyv tartalmazza különösen
a) az ellenőrzést végző szervezet megnevezését,
b) az ellenőrzés alá vont szerv megnevezését,
c) az ellenőrzés témáját, tárgykörét, célját,
d) az ellenőrzés típusának megjelölését,
e) az ellenőrzésre vonatkozó jogszabályi felhatalmazást,
f) az ellenőrzésnél alkalmazott módszereket,
g) az ellenőrzött időszakot,
h) az ellenőrök (ezen belül a külső szakértők), valamint az ellenőrzés vezetője megnevezését, megbízólevelük számát, a feladat megosztását,
i) az ellenőrzés napját, időpontját,
j) a felelősség megállapításának alapjául szolgáló mulasztásokat, szabálytalanságokat, hivatkozással a megállapításokat alátámasztó bizonyítékokra,
k) a felelős személyek nevét és beosztását,
l) a felelősként megjelölt személy nyilatkozatát, hogy a jegyzőkönyv egy példányát átvette, az abban foglaltakat megértette, továbbá, hogy a jegyzőkönyvi megállapításokra 8 napon belül észrevételeket tehet, valamint
m) a jegyzőkönyv kiállításának helyét, keltét, az ellenőr és a felelősként megjelölt személy aláírását.

11. Az ellenőrzés befejezését követő intézkedések
11.1. Az átfogó ellenőrzés során feltárt súlyos hibák kiküszöbölése, hiányosságok megszüntetése érdekében az államtitkár az ellenőrzött szerv vezetőjét a végleges összefoglaló jelentés megküldésével egyidejűleg intézkedési terv elkészítésére kéri fel.
11.2. A téma-, cél- és utóellenőrzések során feltárt súlyos hibák kiküszöbölése, hiányosságok megszüntetése érdekében a szakmai irányító az ellenőrzött szerv vezetőjét a végleges összefoglaló jelentés megküldésével egyidejűleg intézkedési terv elkészítésére kéri fel, melyet egyidejűleg tájékoztatás céljából megküld az államtitkár részére.
11.3. Az intézkedési terv tervezetét legkésőbb az összefoglaló jelentés megküldésétől számított 30 napon belül kell elkészíteni, a szakmai irányítóval egyeztetni, és jóváhagyás céljából
a) átfogó ellenőrzés esetén az államtitkárhoz, vagy
b) téma-, cél- és utóellenőrzés esetén a szakmai irányítóhoz – az államtitkár egyidejű tájékoztatása mellett –
felterjeszteni.
11.4. A jóváhagyott intézkedési terv tartalmazza
a) a végrehajtandó intézkedéseket,
b) a végrehajtás személyi felelőseit, valamint
c) az ezek végrehajtására rendelkezésre álló határidőket.
11.5. Az intézkedési tervben meghatározott végrehajtási felelősök az adott feladat végrehajtásáról a határidő lejártát követő 15 napon belül írásbeli beszámolót készítenek, amelyet
a) átfogó ellenőrzés esetén az államtitkárnak, vagy
b) téma-, cél- és utóellenőrzés esetén a szakmai irányítónak – az államtitkár egyidejű tájékoztatása mellett –
megküldenek.

12. Az ellenőr jogai és kötelezettségei
12.1. Az ellenőr köteles
a) az ellenőrzésre felkészülni, az ellenőrzött szerv működésére vonatkozó adatokat előzetesen beszerezni, a tevékenységre vonatkozó szabályozást megismerni,
b) a helyszíni ellenőrzés előtt az ellenőrizendő szerv, hivatali egység vezetőjénél bejelenteni az ellenőrzés megkezdését és felmutatni a megbízólevelet, kivéve, ha ez az ellenőrzés célját veszélyeztetné,
c) az ellenőrzés során feltárt jogsértést vagy jelentős szabálytalanságot, fegyelemsértést soron kívül jelenteni az ellenőrzött szerv vezetőjének és az ellenőrzés vezetőjének, valamint az érintett személyt tájékoztatni a feltárt szabálytalanságról,
d) az ellenőrzött szerv észrevételeit meghallgatni, és ha azok megalapozottak, figyelembe venni,
e) az ellenőrzés során tett bejelentéseket, panaszokat megvizsgálni és a szükséges intézkedéseket kezdeményezni,
f) a tudomására jutott adatok tekintetében a minősített adatokat, magántitkot megtartani,
g) az ellenőrzés megállapításait – az ellenőrzés befejezését követően – az ellenőrzött szervezeti egység vezetőjével teljes egészében, a felelősként megjelölt személyekkel a rájuk vonatkozó mértékben ismertetni,
h) ha az ellenőrzés során tett megállapítások indokolják – az ügy jellegétől függően – büntető-, szabálysértési, fegyelmi vagy kártérítési eljárás megindítását kezdeményezni,
i) megállapításait jelentésben rögzíteni.
12.2. Az ellenőr jogosult
a) az előírt rend megtartásával az ellenőrzött szerv hivatali helyiségeibe belépni,
b) a szerv tevékenységével összefüggő iratokba, nyilvántartásokba, adatkezelési rendszerekbe betekinteni, az eredeti okmányokat átvenni, vagy azokról – az ügykezelési szabályok betartásával – másolatot készíteni,
c) a minősített adatok kezelésére, a biztonsági előírásokra vonatkozó szabályok megtartásával a szükséges okmányokat tanulmányozni,
d) szóban vagy írásban tájékoztatást kérni, személyeket szóban vagy jegyzőkönyvben meghallgatni, kérdőívek kitöltésére felhívni,
e) jogsértésre, súlyos szabálytalanságra, fegyelmi vétségre utaló adatokat tartalmazó okiratot a jegyzőkönyvhöz, illetve jelentéséhez csatolás céljából – átvételi elismervény ellenében – bevonni,
f) szakértő, szaktanácsadó bevonását kezdeményezni,
g) a feladatokat eredményesen ellátók elismerésére és a vétkesen mulasztók felelősségre vonására javaslatot tenni.
12.3. Az ellenőr felelős
a) az ellenőrzés szakszerű elvégzéséért,
b) az ellenőrzési program által meghatározott körben minden lényeges tény megállapításáért és a megállapítások helytállóságáért.
12.4. Ha az ellenőr a tudomására jutott jogsértés, súlyos szabálytalanság esetén az előírt módon nem intézkedik, az ebből adódó következményekért fegyelmi és kártérítési felelősség terheli.

13. Az ellenőrzött szerv vezetőjének jogai és kötelezettségei
13.1. Az ellenőrzött szerv vezetője köteles
a) az ellenőrzést végző szervet és az ellenőrt feladataik ellátásában segíteni, az általuk kért tájékoztatást megadni, adatokat, iratokat rendelkezésre bocsátani,
b) biztosítani az ellenőrzést végző szerv munkatársainak helyszíni munkafeltételeit, az ellenőrzési jogosultságuk gyakorlását.
13.2. Az ellenőrzött szerv vezetője felel az ellenőrzött szervnél a megállapítások és javaslatok alapján – szükség esetén – végrehajtandó intézkedések megvalósulásáért.

2/A. melléklet a 66/2015. (III. 30.) Korm. rendelethez48


A járási (fővárosi kerületi) hivatal egyszerűsített hatósági ellenőrzési hatáskörébe tartozó jogszabálysértések

1. Az építésfelügyelet területén:
1.1. az építési tevékenység első elektronikus főnaplója megnyitására vonatkozó kötelezettség megsértése,
1.2. építőipari kivitelezési tevékenység végzéséhez szükséges kivitelezési dokumentáció hiánya.
2. A fogyasztóvédelem területén:
2.1. a fogyasztóknak megvételre kínált termék eladási áráról és egységáráról, illetve a szolgáltatás díjáról szóló tájékoztatás hiánya,
2.2. a pirotechnikai termékek csomagolására és jelölésére vonatkozó szabályok megsértése,
2.3. a pirotechnikai termék CE-jelölésének hiánya,
2.4. magyar nyelven kiadott sajtótermékben, magyar nyelvű rádió-, illetve televízió-műsorban, továbbá szabadtéri reklámhordozón közzétett gazdasági reklámban a reklám szövegének magyar nyelven történő megjelenítésének elmulasztása,
2.5. az üzlet feliratain az üzlet elnevezésére, valamint az üzletben, az üzlet kirakatában a fogyasztók tájékoztatását szolgáló közleményekre vonatkozó követelmények megsértése,
2.6. a dohánytermék, az elektronikus cigaretta, a dohányzást imitáló elektronikus eszköz, valamint az utántöltő flakon csomagolási egységére vonatkozó előírások megsértése,
2.7. a vásárlók könyvének az üzlettérben a vásárlók által jól látható és könnyen hozzáférhető helyen történő kihelyezésének elmulasztása,
2.8. üzletek nyitvatartási idejéről és abban bekövetkezett változásokról szóló tájékoztatás megsértése,
2.9. a joghatással járó méréshez szükséges hiteles mérőeszközökre vonatkozó jogszabályi előírások megsértése,
2.10. a fiatalkorúak alkoholtartalmú termékkel, illetve dohánytermékkel, elektronikus cigarettával, dohányzást imitáló elektronikus eszközzel vagy utántöltő flakonnal történő kiszolgálása.
3. A munkaügy területén:
3.1. a munkaszerződés írásba foglalásának elmulasztása,
3.2. a törvényes képviselő hozzájárulásának hiánya a fiatal munkavállaló munkaszerződés megkötésére, módosítására, megszüntetésére vagy kötelezettségvállalásra irányuló jognyilatkozatánál,
3.3. a munkavállalóra vonatkozó életkori feltételek megsértése,
3.4. a munkaszerződés lényeges tartalmi elemeinek hiánya,
3.5. a rendes és rendkívüli munkaidő nyilvántartásának elmulasztása,
3.6. a kötelező legkisebb munkabérről (minimálbér) és a garantált bérminimumról szóló kormányrendeletben foglaltak és a kollektív szerződés munkabérre vonatkozó rendelkezéseinek megsértése,
3.7. a munkabér kifizetésének elmulasztása,
3.8. a kifizetett munkabér elszámolásáról adandó írásbeli tájékoztató elmulasztása,
3.9. a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvényben meghatározott harmadik országbeli állampolgár (a továbbiakban: harmadik országbeli állampolgár) Magyarország területén történő foglalkoztatására irányuló jogviszony létesítéséhez az idegenrendészeti hatóság által a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvényben meghatározott összevont kérelmezési eljárás alapján kiadott tartózkodási engedély hiánya,
3.10. a harmadik országbeli állampolgár Magyarország területén történő foglalkoztatására irányuló jogviszony létesítéséhez a nem összevont kérelmezési eljárás alapján kiadott tartózkodásra jogosító engedélyt kérelmező harmadik országbeli állampolgár magyarországi foglalkoztatásához kiadott munkavállalási engedély hiánya,
3.11. a munkaviszony megszűnését követően a munkavállalónak átadandó iratok kiadásának elmulasztása.
4. A munkavédelem területén:
4.1. a munkakör betöltéséhez szükséges egészségügyi alkalmassági vizsgálat elmulasztása,
4.2. munkavédelmi oktatás megtartásának elmulasztása,
4.3. munkavédelmi (munkabiztonsági) szakképesítéssel rendelkező személy foglalkoztatásának hiánya,
4.4. foglalkozás-egészségügyi alapellátás biztosításának elmaradása,
4.5. munkavédelmi képviselők választása megszervezésének elmulasztása.
5. Az élelmiszerlánc-biztonság területén:
5.1. fogyaszthatósági határidő lejárta utáni forgalomba hozatal azzal, hogy a hatáskör a jogkövetkezmények alkalmazása körében az intézkedések közül csak az élelmiszer élelmiszerként történő forgalomba hozatalának megtiltására terjed ki,
5.2. minőségmegőrzési határidő lejárta utáni forgalomba hozatal azzal, hogy a hatáskör a jogkövetkezmények alkalmazása körében az intézkedések közül csak az élelmiszer élelmiszerként történő forgalomba hozatalának megtiltására terjed ki,
5.3. magyar nyelvű élelmiszer-jelölés hiánya,
5.4. a termék beszerzését igazoló dokumentum hiánya,
5.5. élelmiszerlánc-felügyeleti információs rendszerben történt regisztráció hiánya.
6. A népegészségügy területén:
6.1. dohánytermékek – beleértve az elektronikus cigarettát, valamint a dohányzást imitáló elektronikus eszközt is – fogyasztására vonatkozó tilalmak, valamint kötelezettségek megszegése,
6.2. a dohányzási korlátozással érintett, valamint a dohányzásra kijelölt helyeken, helyiségekben, közterületeken a feliratok, jelzések hiánya,
6.3. a nemdohányzó intézményekben a feliratok, jelzések hiánya.

3. melléklet a 66/2015. (III. 30.) Korm. rendelethez

 

Megszűnő környezetvédelmi és természetvédelmi felügyelőség

Jogutód
fővárosi és megyei kormányhivatal

1.

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség

Csongrád Megyei Kormányhivatal

2.

Dél-dunántúli Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség

Baranya Megyei Kormányhivatal

3.

Észak-dunántúli Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség

Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal

4.

Észak-magyarországi Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal

5.

Felső-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei kormányhivatal

6.

Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség

Pest Megyei Kormányhivatal

7.

Közép-dunántúli Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség

Fejér Megyei Kormányhivatal

8.

Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal

9.

Nyugat-dunántúli Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség

Vas Megyei Kormányhivatal

10.

Tiszántúli Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség

Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal

4. melléklet a 66/2015. (III. 30.) Korm. rendelethez49

1

A rendeletet a 86/2019. (IV. 23.) Korm. rendelet 64. § b) pontja hatályon kívül helyezte 2019. április 24. napjával.

2

A 2. § (8) bekezdését a 171/2017. (VI. 29.) Korm. rendelet 18. § (1) bekezdése iktatta be.

3

A 4. § (2) bekezdés b) pontja a 251/2016. (VIII. 24.) Korm. rendelet 13. §-a szerint módosított szöveg.

4

Az 5. § (1) bekezdése a 328/2016. (X. 28.) Korm. rendelet 23. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

5

Az 5. § (2) bekezdése a 441/2015. (XII. 28.) Korm. rendelet 244. § a) pontja szerint módosított szöveg. E módosító rendelet 263. §-a alapján a 2016. január 1-jét követően indult eljárásokban kell alkalmazni.

6

Az 5. § (2a) bekezdését a 441/2015. (XII. 28.) Korm. rendelet 243. §-a iktatta be, szövege a 457/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 529. § a) pontja szerint módosított szöveg, alkalmazására lásd ez utóbbi módosító rendelet 618. §-át.

7

Az 5. § (2b) bekezdését a 441/2015. (XII. 28.) Korm. rendelet 243. §-a iktatta be. E módosító rendelet 263. §-a alapján a 2016. január 1-jét követően indult eljárásokban kell alkalmazni.

8

Az 5. § (4) bekezdését a 457/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 528. §-a iktatta be, alkalmazására lásd e módosító rendelet 618. §-át.

9

A 7. § (2) bekezdése a 441/2015. (XII. 28.) Korm. rendelet 244. § b) pontja, a 457/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 530. § a) pontja szerint módosított szöveg, alkalmazására lásd ez utóbbi módosító rendelet 618. §-át.

10

A 7. § (3) bekezdése a 457/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 530. § b) pontja szerint módosított szöveg, alkalmazására lásd e módosító rendelet 618. §-át.

11

A 7. § (5) bekezdése a 457/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 530. § c) pontja szerint módosított szöveg, alkalmazására lásd e módosító rendelet 618. §-át.

12

A 9. § (2) bekezdése a 155/2018. (IX. 3.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

13

A 9. § (4) bekezdése a 155/2018. (IX. 3.) Korm. rendelet 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

14

A 10. § e) pontját a 171/2017. (VI. 29.) Korm. rendelet 18. § (2) bekezdése iktatta be, szövege a 457/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 529. § b) pontja szerint módosított szöveg, alkalmazására lásd ez utóbbi módosító rendelet 618. §-át.

15

A 11. § (2) bekezdés j) pontja a 217/2016. (VII. 22.) Korm. rendelet 46. §-a szerint módosított szöveg.

16

A 12. § (2)–(3) bekezdését a 171/2017. (VI. 29.) Korm. rendelet 18. § (5) bekezdés a) pontja hatályon kívül helyezte.

17

A 12. § (4) bekezdés g) pontját a 171/2017. (VI. 29.) Korm. rendelet 18. § (5) bekezdés b) pontja hatályon kívül helyezte.

18

A 15/A. §-t a 305/2017. (X. 27.) Korm. rendelet 1. §-a iktatta be.

19

A 15/B. §-t a 305/2017. (X. 27.) Korm. rendelet 1. §-a iktatta be.

20

A 19. § (1) bekezdés b) pontja a 457/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 529. § c) pontja szerint módosított szöveg, alkalmazására lásd e módosító rendelet 618. §-át.

21

A 19. § (5) bekezdését a 474/2015. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. §-a iktatta be.

22

A 20. § c) pontja a 457/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 529. § d) pontja szerint módosított szöveg, alkalmazására lásd e módosító rendelet 618. §-át.

23

A 21. § a 457/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 529. § e) pontja szerint módosított szöveg, alkalmazására lásd e módosító rendelet 618. §-át.

24

A 14. alcím címe a 473/2016. (XII. 27.) Korm. rendelet 13. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

25

A 25. § (1) bekezdése a 171/2017. (VI. 29.) Korm. rendelet 18. § (4) bekezdése szerint módosított szöveg.

26

A 25. § (4) bekezdését a 328/2016. (X. 28.) Korm. rendelet 23. § (2) bekezdése iktatta be.

27

A 25. § (5) bekezdését a 328/2016. (X. 28.) Korm. rendelet 23. § (2) bekezdése iktatta be.

28

A 25. § (5a) bekezdését a 473/2016. (XII. 27.) Korm. rendelet 13. § (2) bekezdése iktatta be, hatályon kívül helyezte a 20/2017. (II. 2.) Korm. rendelet 13. §-a.

29

A 25. § (6) bekezdését a 379/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 292. § (1) bekezdése iktatta be.

30

A 25. § (7) bekezdését a 379/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 292. § (1) bekezdése iktatta be.

31

A 25. § (8) bekezdését a 379/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 292. § (1) bekezdése iktatta be, hatályon kívül helyezte a 415/2016. (XII. 14.) Korm. rendelet 7. § b) pontja.

32

A 25. § (9) bekezdését a 379/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 292. § (1) bekezdése iktatta be.

33

A 25. § (10) bekezdését a 379/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 292. § (1) bekezdése iktatta be, hatályon kívül helyezte a 254/2018. (XII. 18.) Korm. rendelet 12. § a) pontja.

34

A 25. § (11) bekezdését a 379/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 292. § (1) bekezdése iktatta be.

35

A 25. § (12) bekezdését a 379/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 292. § (1) bekezdése iktatta be.

36

A 25. § (13)–(14) bekezdését a 473/2016. (XII. 27.) Korm. rendelet 13. § (3) bekezdése iktatta be, hatályon kívül helyezte a 20/2017. (II. 2.) Korm. rendelet 13. §-a.

37

A 25. § (15) bekezdését a 473/2016. (XII. 27.) Korm. rendelet 13. § (3) bekezdése iktatta be.

38

A 14/A. alcímet (25/A. §) a 171/2017. (VI. 29.) Korm. rendelet 18. § (3) bekezdése iktatta be.

39

A 28. § (3) bekezdése a 457/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 529. § f) pontja szerint módosított szöveg, alkalmazására lásd e módosító rendelet 618. §-át.

40

A 28. § (4) bekezdése a 457/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 529. § g) és h) pontja szerint módosított szöveg, alkalmazására lásd e módosító rendelet 618. §-át.

41

A 28/A. §-t a 379/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 292. § (2) bekezdése iktatta be, e módosító rendelet 329. § (5) bekezdése alapján 2018. január 1. napján lépett volna hatályba, a 457/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 586. §-a alapján nem lép hatályba.

42

A 28/B. §-t a 305/2017. (X. 27.) Korm. rendelet 2. §-a iktatta be.

43

A 31. § (3) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

44

A 2. melléklet 1.2. pontja a 155/2018. (IX. 3.) Korm. rendelet 3. § (5) bekezdése szerint módosított szöveg.

45

A 2. melléklet 1.4. pontja a 155/2018. (IX. 3.) Korm. rendelet 3. § (3) bekezdése szerint módosított szöveg.

46

A 2. melléklet 3.6. pontja a 155/2018. (IX. 3.) Korm. rendelet 3. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

47

A 2. melléklet 4. pont 4.3. alpontja a 441/2015. (XII. 28.) Korm. rendelet 244. § c) pontja szerint módosított szöveg. E módosító rendelet 263. §-a alapján a 2016. január 1-jét követően indult eljárásokban kell alkalmazni.

48

A 2/A. mellékletet a 305/2017. (X. 27.) Korm. rendelet 3. §-a iktatta be.

49

A 4. mellékletet a 379/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 292. § (3) bekezdése iktatta be, hatályon kívül helyezte a 457/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 530. § d) pontja, alkalmazására lásd ez utóbbi módosító rendelet 618. §-át.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére