• Tartalom
Oldalmenü

7/2015. (IV. 10.) IM rendelet

az igazságügyi miniszter feladat- és hatáskörét érintően a nemzetbiztonsági ellenőrzés alá eső személyek meghatározásáról

2020.08.04.

A nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi CXXV. törvény 78. § (1a) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 18. cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatkörömben eljárva – a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 21. § 21. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró belügyminiszterrel egyetértésben – a következőket rendelem el:

1. § E rendelet alkalmazásában foglalkoztató szervezet

a) az Igazságügyi Minisztérium,

b) az igazságügyi miniszter által irányított, illetve felügyelt központi államigazgatási szerv és

c) az igazságügyi miniszter által irányított vagy felügyelt, központi államigazgatási szervnek nem minősülő költségvetési szerv.

2. § A foglalkoztató szervezettel a nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi CXXV. törvény (a továbbiakban: Nbtv.) szerinti foglalkoztatási jogviszonyban (a továbbiakban: foglalkoztatási jogviszony) vagy a Polgári Törvénykönyv szerinti szerződéses jogviszonyban álló vagy ilyen jogviszonyt létesíteni szándékozó személyek esetében a 3. §-ban, a 4. §-ban és az 1. mellékletben meghatározott

a)1 munkakör betöltésére, feladat ellátására irányuló foglalkoztatási jogviszony, illetve

b) feladat ellátására irányuló, a Polgári Törvénykönyv szerinti szerződéses jogviszony

minősül az Nbtv. 74. § i) pont in) alpontja szerinti jogviszonynak.

3. §2 A foglalkoztató szervezetnél a belső ellenőr és az integritás tanácsadó munkakör, valamint a belső ellenőri és integritás tanácsadói feladatok ellátása az Nbtv. 74. § i) pont in) alpontja szerinti jogviszonynak minősül.

4. § A foglalkoztató szervezettel foglalkoztatási jogviszonyban vagy a Polgári Törvénykönyv szerinti szerződéses jogviszonyban álló személy jogviszonya az Nbtv. 74. § i) pont in) alpontja szerinti jogviszonynak minősül

a) ha a jogviszony a foglalkoztató szervezet által meghatározott funkcionális jellegű, a foglalkoztató szervezet közhatalmi tevékenységét nem érintő feladat ellátására irányul, és a jogviszony betöltője a feladatellátásával összefüggésben jogellenes befolyással vagy leplezett támadással fenyegetett,

b) ha a jogviszony betöltőjét külszolgálatra jelölik vagy helyezik ki.

5. § A foglalkoztató szervezetnél a nemzetbiztonsági ellenőrzés kezdeményezésére jogosult kijelöli a 4. § a) pontja és az Nbtv. 74. § i) pont io) alpontja szerinti jogviszonyt betöltők körét.

6. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 15. napon lép hatályba.

1. melléklet a 7/2015. (IV. 10.) IM rendelethez

A nemzetbiztonsági ellenőrzés alá eső személyek meghatározása

A) Igazságügyi Minisztérium hivatali szervezete

1. Az Igazságügyi Minisztériumban
1.1.3 a minisztérium kabinetfőnöke, a miniszteri kabinet valamennyi álláshelye és a miniszteri kabinet tevékenységéhez kapcsolódó, jogellenes befolyással vagy leplezett támadással fenyegetett feladatoknak a Polgári Törvénykönyv szerinti szerződéses jogviszony alapján személyes közreműködőként történő ellátása
1.2.4 a miniszteri kabinetfőnök irányítása alá tartozó szervezeti egységeknél a miniszter és a miniszteri kabinetfőnök személyéhez kapcsolódó feladatokat ellátó álláshely és az ilyen feladatoknak a Polgári Törvénykönyv szerinti szerződéses jogviszony alapján személyes közreműködőként történő ellátása
1.3.5 a minisztérium szóvivője és annak munkáját közvetlenül segítő álláshely, a miniszter nyilvános szereplései előkészítéséhez kapcsolódó álláshely és az ilyen feladatoknak a Polgári Törvénykönyv szerinti szerződéses jogviszony alapján személyes közreműködőként történő ellátása
1.4.6 a miniszter, az államtitkárok, a közigazgatási államtitkár és a helyettes államtitkárok titkárságának valamennyi álláshelye és a miniszter, az államtitkárok, a közigazgatási államtitkár és a helyettes államtitkárok titkárságának a tevékenységéhez kapcsolódó, jogellenes befolyással vagy leplezett támadással fenyegetett feladatoknak a Polgári Törvénykönyv szerinti szerződéses jogviszony alapján személyes közreműködőként történő ellátása
1.5.7 a főosztályvezető, a főosztályvezető helyettesítésére kijelölt osztályvezető
1.6. a politikai főtanácsadó, politikai tanácsadó
1.7. a biztonsági vezető
1.8. a rendszerbiztonsági felügyelő
1.9. a rendszeradminisztrátor
1.10. a titkos ügykezelő
1.11.8 a honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről szóló 2011. évi CXIII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 290/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet 18. § (1) bekezdésében meghatározott védelmi igazgatási munkában részt vevő álláshely
1.12.9 a minősített beszerzési eljárásban döntés-előkészítő vagy döntéshozó feladatok ellátását szolgáló álláshely
1.13.10 a rejtjelező tevékenységet ellátó álláshely
1.14.11 a nemzetbiztonsági ellenőrzéssel kapcsolatban a minisztériumban kijelölt biztonsági megbízott, illetve a nemzetbiztonsági ellenőrzéssel kapcsolatos ügyintézői, adminisztratív feladatokat ellátó álláshely
1.15.12 a védett állománnyal kapcsolatos ügyintézői, adminisztratív feladatokat ellátó álláshely
1.16. a minisztériumnál rendszeresített irat- és dokumentumkezelő rendszer alkalmazásgazdája
1.17.13 a minisztériumi küldemények szervezeti egységekhez történő elosztásával, továbbításával kapcsolatos álláshely és az ilyen feladatoknak a Polgári Törvénykönyv szerinti szerződéses jogviszony alapján személyes közreműködőként történő ellátása
1.18.14 a belső ellenőrzési egység valamennyi álláshelye és a belső ellenőri munka támogatásához kapcsolódó jogi szakértői, tanácsadási feladatnak a Polgári Törvénykönyv szerinti szerződéses jogviszony alapján személyes közreműködőként történő ellátása
1.19.15 az elektronikus információs rendszer biztonságáért felelős álláshely
1.20.16 a minősített adatot tartalmazó irat iratkezelését ellátó álláshely
1.21.17 a társadalmi kapcsolati feladatokat ellátó szervezeti egységnél a jogi szaktanácsadói feladatot ellátó álláshely és az ilyen feladatoknak a Polgári Törvénykönyv szerinti szerződéses jogviszony alapján személyes közreműködőként történő ellátása
1.22.18 a parlamenti titkársági feladatot ellátó szervezeti egységnél kormánydöntés végrehajtásában közreműködő személy álláshelye
1.23.19 az egyedi kegyelmi ügyekkel foglalkozó vezetői álláshely
1.24.20 a szakrendszeri informatikai infrastruktúra és alkalmazásmenedzsment feladatokat ellátó szervezeti egység vezetője, valamint a koordinációs, műszaki felügyeletet, illetve az infrastruktúra működtetésével és fejlesztésével kapcsolatos feladatokat ellátó álláshely és az ilyen feladatoknak a Polgári Törvénykönyv szerinti szerződéses jogviszony alapján személyes közreműködőként történő ellátása
1.25.21 a pénzügyi, az illetmény-számfejtési, a projekt koordinációs és a fejezeti számviteli és beszámolási feladatot ellátó szervezeti egység vezetőjének álláshelye
1.26.22 az európai uniós és nemzetközi igazságügyi együttműködést érintő valamennyi álláshely, valamint az e szakterülethez kapcsolódó, jogellenes befolyással vagy leplezett támadással fenyegetett feladatoknak a Polgári Törvénykönyv szerinti szerződéses jogviszony alapján személyes közreműködőként történő ellátása
1.27.23 a közjegyzői és végrehajtói pályázatok elbírálásában és a közjegyzők és végrehajtók fegyelmi eljárásában közreműködő vezetői és ügyintézői álláshely
1.28.24 a személyügyi feladatokat ellátó szervezeti egységek valamennyi álláshelye
1.29.25 a minisztérium jogi képviseletét, közbeszerzési eljárásainak lefolytatását, valamint a polgári jogi szerződéseinek előkészítését ellátó szervezeti egység valamennyi álláshelye
B) Kormányhivatalok
1.26
C) Központi hivatalok
1.27
D) Központi államigazgatási szervnek nem minősülő költségvetési szervek
1.28
1

A 2. § a) pontja a 12/2019. (IV. 12.) IM rendelet 6. § a) pontja szerint módosított szöveg.

2

A 3. § a 12/2019. (IV. 12.) IM rendelet 5. §-ával megállapított szöveg.

3

Az 1. melléklet A) rész 1. pont 1.1. alpontja a 12/2019. (IV. 12.) IM rendelet 6. § b) pontja szerint módosított szöveg.

4

Az 1. melléklet A) rész 1. pont 1.2. alpontja a 12/2019. (IV. 12.) IM rendelet 6. § c) pontja szerint módosított szöveg.

5

Az 1. melléklet A) rész 1. pont 1.3. alpontja a 12/2019. (IV. 12.) IM rendelet 6. § d) pontja szerint módosított szöveg.

7

Az 1. melléklet A) rész 1. pont 1.5. alpontja a 12/2019. (IV. 12.) IM rendelet 6. § g) pontja szerint módosított szöveg.

8

Az 1. melléklet A) rész 1. pont 1.11. alpontja a 12/2019. (IV. 12.) IM rendelet 6. § c) pontja szerint módosított szöveg.

9

Az 1. melléklet A) rész 1. pont 1.12. alpontja a 12/2019. (IV. 12.) IM rendelet 6. § f) pontja szerint módosított szöveg.

10

Az 1. melléklet A) rész 1. pont 1.13. alpontja a 12/2019. (IV. 12.) IM rendelet 6. § c) pontja szerint módosított szöveg.

11

Az 1. melléklet A) rész 1. pont 1.14. alpontja a 12/2019. (IV. 12.) IM rendelet 6. § c) pontja szerint módosított szöveg.

12

Az 1. melléklet A) rész 1. pont 1.15. alpontja a 12/2019. (IV. 12.) IM rendelet 6. § c) pontja szerint módosított szöveg.

13

Az 1. melléklet A) rész 1. pont 1.17. alpontja a 12/2019. (IV. 12.) IM rendelet 6. § c) pontja szerint módosított szöveg.

14

Az 1. melléklet A) rész 1. pont 1.18. alpontja a 12/2019. (IV. 12.) IM rendelet 6. § b) pontja szerint módosított szöveg.

15

Az 1. melléklet A) rész 1. pont 1.19. alpontja a 12/2019. (IV. 12.) IM rendelet 6. § c) pontja szerint módosított szöveg.

16

Az 1. melléklet A) rész 1. pont 1.20. alpontja a 12/2019. (IV. 12.) IM rendelet 6. § c) pontja szerint módosított szöveg.

17

Az 1. melléklet A) rész 1. pont 1.21. alpontja a 12/2019. (IV. 12.) IM rendelet 6. § c) pontja szerint módosított szöveg.

18

Az 1. melléklet A) rész 1. pont 1.22. alpontja a 12/2019. (IV. 12.) IM rendelet 6. § b) pontja szerint módosított szöveg.

19

Az 1. melléklet A) rész 1. pont 1.23. alpontja a 12/2019. (IV. 12.) IM rendelet 6. § c) pontja szerint módosított szöveg.

20

Az 1. melléklet A) rész 1. pont 1.24. alpontja a 12/2019. (IV. 12.) IM rendelet 6. § c) pontja szerint módosított szöveg.

21

Az 1. melléklet A) rész 1. pont 1.25. alpontja a 12/2019. (IV. 12.) IM rendelet 6. § b) pontja szerint módosított szöveg.

22

Az 1. melléklet A) rész 1. pont 1.26. alpontja a 12/2019. (IV. 12.) IM rendelet 6. § c) és h) pontja, a 11/2020. (VIII. 3.) IM rendelet 1. §-a szerint módosított szöveg.

23

Az 1. melléklet A) rész 1. pont 1.27. alpontja a 12/2019. (IV. 12.) IM rendelet 6. § c) pontja szerint módosított szöveg.

24

Az 1. melléklet A) rész 1. pont 1.28. alpontját a 11/2020. (VIII. 3.) IM rendelet 1. §-a iktatta be.

25

Az 1. melléklet A) rész 1. pont 1.29. alpontját a 11/2020. (VIII. 3.) IM rendelet 1. §-a iktatta be.

26

Az 1. melléklet B) rész 1. pontját a 26/2016. (XII. 27.) IM rendelet 20. §-a hatályon kívül helyezte.

27

Az 1. melléklet C) rész 1. pontját a 26/2016. (XII. 27.) IM rendelet 20. §-a hatályon kívül helyezte.

28

Az 1. melléklet D) rész 1. pontját a 27/2016. (XII. 27.) IM rendelet 8. § (2) bekezdése hatályon kívül helyezte.