• Tartalom

7/2015. (II. 2.) EMMI rendelet

7/2015. (II. 2.) EMMI rendelet

egyes egészségbiztosítási, egészségügyi és szociális tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról1

2015.02.17.

A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 83. § (4) bekezdés k), l) és m) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 48. § 2. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 2. alcím és a 7. melléklet tekintetében a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 83. § (6) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 48. § 2. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 3–5. alcím, valamint a 8–17. melléklet tekintetében a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 83. § (6) bekezdés a) és f) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 48. § 2. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 6. alcím, valamint a 18. és 19. melléklet tekintetében az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. § (2) bekezdés q) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 48. § 3. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 7. alcím és a 20. melléklet tekintetében a magzati élet védelméről szóló 1992. évi LXXIX. törvény 16/A. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 48. § 3. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 8. alcím tekintetében a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132. § (2) bekezdés h) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 48. § 13. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva

a következőket rendelem el:

I. Fejezet

EGYES EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI TÁRGYÚ MINISZTERI RENDELETEK MÓDOSÍTÁSA

1. Az egészségügyi szakellátás társadalombiztosítási finanszírozásának egyes kérdéseiről szóló
9/1993. (IV. 2.) NM rendelet módosítása

1–2. §2

2. A finanszírozási eljárásrendekről szóló 31/2010. (V. 13.) EüM rendelet módosítása

3. §3

3. Az Egészségbiztosítási Alap terhére finanszírozható járóbeteg-szakellátási tevékenységek meghatározásáról, az igénybevétel során alkalmazandó elszámolhatósági feltételekről és szabályokról, valamint a teljesítmények elszámolásáról szóló
9/2012. (II. 28.) NEFMI rendelet módosítása

4–5. §4

4. A gyógyító-megelőző ellátás jogcímén az Egészségbiztosítási Alap terhére finanszírozható homogén betegségcsoportok kódolási és besorolási szabályairól szóló
10/2012. (II. 28.) NEFMI rendelet módosítása

6–7. §5

5. Az Egészségbiztosítási Alapból a 959A-L, valamint 9511-9515 homogén betegségcsoportok szerint finanszírozott daganatellenes terápiákról szóló 11/2012. (II. 28.) NEFMI rendelet módosítása

8–9. §6

II. Fejezet

EGYES EGÉSZSÉGÜGYI TÁRGYÚ MINISZTERI RENDELETEK MÓDOSÍTÁSA

6. Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvénynek a szerv- és szövetátültetésre, valamint -tárolásra és egyes kórszövettani vizsgálatokra vonatkozó rendelkezései végrehajtásáról szóló
18/1998. (XII. 27.) EüM rendelet módosítása

10–14. §7

7. A várandósgondozásról szóló 26/2014. (IV. 8.) EMMI rendelet módosítása

15. § A várandósgondozásról szóló 26/2014. (IV. 8.) EMMI rendelet (a továbbiakban: R6.) 4. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4) A felelős személy a várandósgondozás során a szakterülete alapján e rendelet szerint elvégzendő feladatokon kívül a következő tevékenységeket végzi:
a) figyelemmel kíséri, hogy
aa) részesül-e a várandós védőnői gondozásban,
ab) a várandós számára kötelező vizsgálatokat elvégezték-e, és
ac) az elvégzett vizsgálatokat a várandósgondozási könyvben jelölték-e;
b) szükség szerint konzultál a várandósgondozásban közreműködő, a 2. § (1) bekezdés a)–d) pontja szerinti szakemberekkel;
c) a várandóst szükség szerint további szakellátásra irányítja; és
d) intézkedéseiről írásban tájékoztatja az 5. § (1) bekezdése szerinti védőnőt.”

16. § (1) Az R6. 5. § (1) bekezdés f) és g) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

[Az 1. § (2) bekezdése szerinti igazolás kiadását követően a várandóst a lakóhelye vagy a tartózkodási helye szerint területileg illetékes védőnő gondozásba veszi. Ennek keretében:]

f) szükség szerint tájékoztatja a várandóst a dohányzásról, az alkohol- és kábítószer fogyasztásról történő leszokást támogató programokról és alkalmazza a minimális intervenció szakmai irányelvben foglalt módszerét,
g) tájékozódik a várandós szociális, családi és munkakörülményeiről, valamint”

(2) Az R6. 5. § (1) bekezdése a következő h) ponttal egészül ki:

[Az 1. § (2) bekezdése szerinti igazolás kiadását követően a várandóst a lakóhelye vagy a tartózkodási helye szerint területileg illetékes védőnő gondozásba veszi. Ennek keretében:]

h) rögzíti a várandósgondozási könyvben
ha) az 1. § (2) bekezdése szerinti igazolás vagy az annak alapját képező szakorvosi lelet alapján a várandóssági hét meghatározását és a rizikó-besorolást, és
hb) a várandós gondozására területi ellátási kötelezettséggel rendelkező egészségügyi szolgáltató nevét, címét.”

17. § Az R6. 9. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:

„(3) A védőnő a várandósság 34. hetéig rögzíti a várandósgondozási könyvben a várandós nyilatkozata alapján a várandós által választott házi gyermekorvos vagy a gyermekellátást végző háziorvos (a továbbiakban együtt: házi gyermekorvos) nevét és elérhetőségét. Ha a várandós a 34. hétig nem választ házi gyermekorvost vagy választásáról nem nyilatkozik, a védőnő az illetékes, területi ellátási kötelezettséget vállalt házi gyermekorvos nevét és elérhetőségét rögzíti a várandósgondozási könyvben.”

18. § Az R6. 1. melléklete helyébe a 20. melléklet lép.

19. § Az R6. 2. § (2) bekezdésében a „szakellátás keretében” szövegrész helyébe a „védőnő és a háziorvos együttműködésével” szöveg lép.

20. § Hatályát veszti az R6.

a) 4. § (1) bekezdésében az „a szakellátás keretében” szövegrész,

b) 5. § (1) bekezdés d) pontjában az „és a szakmai irányelvben foglalt választható” szövegrész,

c) 5. § (2) bekezdésében az „és választható” szövegrész.

III. Fejezet

SZOCIÁLIS TÁRGYÚ MINISZTERI RENDELET MÓDOSÍTÁSA

8. A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételéről szóló
9/1999. (XI. 24.) SZCSM rendelet módosítása

21. §8

IV. Fejezet

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

22. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A 15–20. § és a 20. melléklet az e rendelet kihirdetését követő 15. napon lép hatályba.

23. § A 10–13. § az emberi szövetek és sejtek adományozására, gyűjtésére, vizsgálatára, feldolgozására, megőrzésére, tárolására és elosztására vonatkozó minőségi és biztonsági előírások megállapításáról szóló, 2004. március 31-i 2004/23/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek és a 2004/23/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek az emberi szövetek és sejtek adományozására, gyűjtésére, vizsgálatára vonatkozó egyes technikai követelmények vonatkozásában történő végrehajtásáról szóló, 2006. február 8-i 2006/17/EK bizottsági irányelvnek való megfelelést szolgálja.

1–19. melléklet a 7/2015. (II. 2.) EMMI rendelethez9

20. melléklet a 7/2015. (II. 2.) EMMI rendelethez


A várandós anya gondozási könyve

1. Tartalmi követelmények
1.1. a várandós személyi adatai (név, születési név, lakcím, TAJ, születési idő)
1.2. a várandósgondozást végző felelős személy neve, elérhetősége, rendelési ideje, valamint azon egészségügyi szolgáltató neve, elérhetősége, akinek a nevében és felelősségére az ellátást igénybe veszik
1.3. a várandósgondozást végző háziorvos neve, elérhetősége, rendelési ideje
1.4. a várandósgondozást végző védőnő neve, elérhetősége, tanácsadási ideje
1.5. a választott vagy a területi ellátási kötelezettséget vállalt házi gyermekorvos neve, elérhetősége
1.6. a gondozásba vételkor rögzített rizikó-besorolás és a várandóssági hét (gesztációs hét)
1.7. a szülés várható időpontjának meghatározása
1.8. a vizsgálatok értékelése
1.9. előző várandósságok száma, lefolyása, esetleges szövődmények
1.10. anamnézis
1.11. javaslatok a rizikó-besorolás megváltoztatására
1.12. szakellátásba utalás ideje, indoka
1.13. egyéb igazolások, megállapítások, csatolt leletek

2. Beutaló térítésmentes, kötelező vizsgálatokra

Várandós neve: ………………………………………………..…. TAJ: …………….
Születési idő: …….. év ………………..……. hó ……….. nap
BNO: ……………………………………………………….
Anyja neve: …………………………………………………………………………….
Beutalás időpontja: …….. év …………. hó ……….. nap

Naplószám: ……………

HSZKÓD

 

 5K00428C_1

A

B

C

Vizsgálat időpontja

Orvos/intézmény aláírás, időpont, pecsét

(nap/időszak)

1. A várandósság első harmadában végzendő vizsgálatok

vérkép (hemoglobin, hematokrit, vvt indexek, fehérvérsejt szám, vérlemezke szám), Se kreatinin, KN, eGFR, SGOT, SGPT, SeBi

vizelet (fehérje, genny, cukor, aceton, UBG, üledék)

HBsAg szűrés

WDRL

vércsoport meghatározás és vörösvértest ellenanyagszűrés

ultrahang szűrővizsgálat

11-13. hét

genetikai tanácsadás (fogamzáskor betöltött 37. életévtől kezdve)

fogorvosi vizsgálat

2. A várandósság második harmadában végzendő vizsgálatok

ultrahang szűrővizsgálat

18-20. hét

terheléses vércukor vizsgálat (éhomi és 75 g glukóz fogyasztás után 120 perccel)

24-28. hét

vérkép (hemoglobin, hematokrit, vvt indexek, fehérvérsejt szám, vérlemezke szám)

24-28. hét

vizelet (fehérje, genny, cukor, aceton, UBG, üledék)

24-28. hét

3. A várandósság harmadik harmadában végzendő vizsgálatok

ultrahang szűrővizsgálat

30-32. hét

vérkép (hemoglobin, hematokrit, vvt indexek, fehérvérsejt szám, vérlemezke szám), vörösvértest-ellenanyagszűrés, Se creatinin, KN, eGFR, SGOT, SGPT, SeBi

36-37. hét

kardiotokográfos szűrővizsgálat

38. hét

39. hét

40. hét


PH.
…………………………….
háziorvos aláírása
1

A rendelet a 2010: CXXX. törvény 12. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2015. február 18. napjával.

2

Az 1–2. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

3

A 3. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

4

A 4–5. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

5

A 6–7. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

6

A 8–9. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

7

A 10–14. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

8

A 21. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

9

Az 1–19. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére