• Tartalom

7/2015. (X. 16.) MEKH rendelet

7/2015. (X. 16.) MEKH rendelet

az energetikai auditorok és energetikai auditáló szervezetek által fizetendő regisztrációs és nyilvántartási díj összegére, megfizetésének módjára és visszatérítésére vonatkozó szabályokról1

2017.01.23.

Az energiahatékonyságról szóló 2015. évi LVII. törvény 46. § c) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalról szóló 2013. évi XXII. törvény 12. § i) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. Értelmező rendelkezés

1. § Az e rendeletben alkalmazott fogalmakat az energiahatékonyságról szóló 2015. évi LVII. törvényben (a továbbiakban: energiahatékonyságról szóló törvény) meghatározottak szerint kell értelmezni.

2. Regisztrációs díj

2. § Az energiahatékonyságról szóló törvény 30. § (1) bekezdése szerinti regisztrációs díj mértékét az 1. melléklet A. pontja tartalmazza.

3. §2 A regisztrációs díjat az energetikai auditálási tevékenység folytatásának szándékára vonatkozó bejelentéssel egyidejűleg a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) 10032000-01714373-00000000 számú fizetési számlájára (a továbbiakban: fizetési számla) történő készpénzbefizetéssel vagy az arra történő átutalással kell megfizetni.

3. Nyilvántartási díj

4. § Az energiahatékonyságról szóló törvény 34. § (1) bekezdése szerinti nyilvántartási díj mértékét az 1. melléklet B. pontja tartalmazza.

5. §3 A nyilvántartási díjat – a 6. §-ban foglalt eltéréssel – az energiahatékonyságról szóló törvény 34. § (1) bekezdése szerint nyilvántartási díjfizetésre kötelezett (a továbbiakban: kötelezett) tárgyév január 31-éig fizeti meg a Hivatal fizetési számlájára történő készpénzbefizetéssel vagy az arra történő átutalással.

6. § Ha kötelezett az energetikai auditálási tevékenységét év közben kezdi meg, akkor a nyilvántartási díj időarányos részét a névjegyzékbe történő felvétel jóváhagyásáról szóló határozat jogerőre emelkedését követő harmincadik munkanapig köteles az 5. § szerint megfizetni.

7. §4 A kötelezett a nyilvántartási díj teljes tárgyévi összegét köteles megfizetni abban az esetben, ha a tárgyév január 31-éig írásban nem jelenti be a Hivatalnak, hogy az energetikai auditálási tevékenységét nem kívánja folytatni.

4. A nyilvántartási díj visszatérítésének szabályai

8. §5 A nyilvántartási díj a kötelezettnek a Hivatalhoz benyújtott kifejezett kérelme alapján, kizárólag abban az esetben téríthető vissza, ha a kötelezett a tárgyévre vonatkozó nyilvántartási díjfizetési kötelezettségének a tárgyév január 31-ig eleget tett, és a fizetési kötelezettség teljesítését követően, de legkésőbb a tárgyév január 31-éig bejelenti, hogy energetikai auditálási tevékenységét nem kívánja folytatni. Egyéb esetben a nyilvántartási díj kötelezett részére való visszatérítésének nincs helye.

9. §6 A kötelezett kérelmét – annak beérkezését követően – a Hivatal megvizsgálja és a 8. §-ban meghatározott feltételek fennállása esetén a kérelem beérkezését követő 30 napon belül a kötelezett által megadott bankszámlaszámra történő utalással teljesíti.

5. Záró rendelkezés

10. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 31. napon lép hatályba.

1. melléklet a 7/2015. (X. 16.) MEKH rendelethez7

A. Regisztrációs díj

Kötelezett megnevezése

Díj mértéke

1.

energetikai auditor

50 000 Ft

2.

energetikai auditáló szervezet

200 000 Ft

B. Éves nyilvántartási díj

Kötelezett megnevezése

Díj mértéke

1.

energetikai auditor

50 000 Ft

2.

energetikai auditáló szervezet

500 000 Ft

1

A rendeletet a 16/2018. (XII. 21.) MEKH rendelet 10. § (2) bekezdése hatályon kívül helyezte 2019. január 21. napjával.

2

A 3. § a 18/2016. (XII. 23.) MEKH rendelet 1. §-ával megállapított szöveg.

3

Az 5. § a 18/2016. (XII. 23.) MEKH rendelet 3. § a) pontja szerint módosított szöveg.

4

A 7. § a 18/2016. (XII. 23.) MEKH rendelet 3. § b) pontja szerint módosított szöveg.

5

A 8. § a 18/2016. (XII. 23.) MEKH rendelet 3. § c) pontja szerint módosított szöveg.

6

A 9. § a 18/2016. (XII. 23.) MEKH rendelet 3. § d) pontja szerint módosított szöveg.

7

Az 1. melléklet a 18/2016. (XII. 23.) MEKH rendelet 2. §-ával megállapított szöveg.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére