• Tartalom

7/2015. (V. 11.) ORFK utasítás

7/2015. (V. 11.) ORFK utasítás

a Rendőrség közegészségügyi-járványügyi és egészségfejlesztési tevékenységének ellátásáról

2023.01.01.

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 23. § (4) bekezdés c) pontja, a Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 6. § (1) bekezdés b) pontja alapján, az egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységről szóló 1991. évi XI. törvény 2. § (3a) bekezdésében és 10. § (1) bekezdésében, a rendvédelmi szervek, a Magyar Honvédség, a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat, az Országgyűlési Őrség, valamint a honvédelemért felelős miniszter tulajdonosi joggyakorlása alatt álló gazdasági társaságok közegészségügyi-járványügyi feladatait ellátó egyes szervek kijelöléséről szóló 4/2014. (I. 10.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdésében, 5. § (2) bekezdésében, valamint 7. §-ában, továbbá a belügyminiszter irányítása alá tartozó rendvédelmi szervek közegészségügyi-járványügyi és egészségfejlesztési feladatainak ellátásáról, valamint a védőoltás elrendelésének rendjéről szóló 1/2014. (I. 10.) BM rendeletben foglaltakra figyelemmel kiadom az alábbi utasítást:

I. FEJEZET
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. Az utasítás hatálya az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szervre (a továbbiakban: Rendőrség) terjed ki.

II. FEJEZET
A RENDŐRSÉG KÖZEGÉSZSÉGÜGYI-JÁRVÁNYÜGYI TEVÉKENYSÉGÉNEK SZERVEZETI RENDSZERE

2. A Rendőrség egészségügyi szakterületének irányításával megbízott szervezeti elem vezető főorvosa – ha a rendvédelmi szervek, a Magyar Honvédség, a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat, az Országgyűlési Őrség, valamint a honvédelemért felelős miniszter tulajdonosi joggyakorlása alatt álló gazdasági társaságok közegészségügyi-járványügyi feladatait ellátó egyes szervek kijelöléséről szóló 4/2014. (I. 10.) Korm. rendelet 2. §-ában meghatározott feltételeknek megfelel – a Rendőrség rendvédelmi tisztiorvosa.

3. A Rendőrség rendvédelmi tisztiorvosa irányítja a Rendőrség egészségügyi szolgálatai által végzett közegészségügyi-járványügyi tevékenységet.

4. Az alapellátó orvosok, a közegészségügyi-járványügyi felügyelők és az egészségvédelmi megbízottak szakmai koordinálását – a Rendőrség rendvédelmi tisztiorvosa felügyeletével – a Rendőrség közegészségügyi főfelügyelője (a továbbiakban: közegészségügyi főfelügyelő) látja el.

5. A közegészségügyi-járványügyi felügyelőket az érintett rendőri szerv egészségügyi szolgálata állományában kell foglalkoztatni.

6. A Rendőrség egyes szerveinek közegészségügyi-járványügyi ellenőrzését ellátó szervek és a Rendőrség közegészségügyi-járványügyi hatósági tevékenységében részt vevő szervek felsorolását és illetékességét az 1. melléklet tartalmazza.

III. FEJEZET
A HATÓSÁGI HELYSZÍNI ELLENŐRZÉS ÉS A HATÓSÁGI HATÁROZAT ELŐKÉSZÍTÉSE

7. Hatósági ellenőrzés kizárólag a Rendőrség rendvédelmi tisztiorvosa előzetes jóváhagyásával végezhető.

8. A tervezett, illetve a rendkívüli hatósági ellenőrzéseket az 1. mellékletben meghatározott felelős közegészségügyi-járványügyi felügyelő akadályoztatása esetén a közegészségügyi főfelügyelő által kijelölt közegészségügyi-járványügyi felügyelő végzi.

9. A közegészségügyi-járványügyi felügyelő a helyszíni ellenőrzés során – az ellenőrzés jellegének megfelelően – a 2. melléklet, illetve a 3. melléklet szerinti jegyzőkönyvben rögzíti az ellenőrzés tapasztalatait.

10. A közegészségügyi-járványügyi felügyelő a helyszíni ellenőrzésről készített jegyzőkönyvet – ha további hatósági eljárás indítása nem szükséges – 8 napon belül terjeszti fel a Rendőrség rendvédelmi tisztiorvosa részére.

11. A közegészségügyi-járványügyi felügyelő további hatósági eljárás kezdeményezése esetén a 4. mellékletben szereplő minta szerint haladéktalanul határozattervezetet készít, és szakmai felülvizsgálat céljából – a hatósági ellenőrzési jegyzőkönyvvel együttesen – megküldi a közegészségügyi főfelügyelőnek. A közegészségügyi főfelügyelő a határozatot – felülvizsgálatot követően – aláírás céljából a rendvédelmi tisztiorvos részére előterjeszti.

12. Az ellenőrzött szervezeti egység vezetője a hiányosságok megszüntetésére tett intézkedésekről a Rendőrség rendvédelmi tisztiorvosát a 11. pont szerinti határozatban meghatározott időtartamon belül tájékoztatja.

IV. FEJEZET
A KÖZEGÉSZSÉGÜGYI-JÁRVÁNYÜGYI FELADATOK VÉGREHAJTÁSA

1. Ellenőrzés

13. A Rendőrség rendvédelmi tisztiorvosa és a közegészségügyi főfelügyelő jogosult a közegészségügyi-járványügyi felügyelők, alapellátó orvosok és egészségvédelmi megbízottak szakmai tevékenységének szakfelügyeleti és szakirányítói ellenőrzésére.

14. A közegészségügyi főfelügyelő az általa végrehajtott szakfelügyeleti és szakirányítói ellenőrzésről jegyzőkönyvet készít, melyet felterjeszt a Rendőrség rendvédelmi tisztiorvosa részére.

15. A személyi állománnyal kapcsolatos általános, foglalkozás-egészségügyi ellátással összefüggő feladatokat, ezen belül a közegészségügyi-járványügyi ellenőrzést – azon szervek vonatkozásában, amelyek közegészségügyi-járványügyi ellenőrzését az 1. mellékletben megjelölt közegészségügyi-járványügyi felügyelő végzi, a közegészségügyi-járványügyi ellenőrzés kivételével – az érintett személyi állomány ellátásáért felelős alapellátó orvos végzi.

16. A Rendőrség szerveinél foglalkoztatott személyek egészségének megóvása érdekében az általános közegészségügyi-járványügyi ellenőrzéseket a foglalkozás-egészségügyi bejárással egy időben, lehetőleg a munkavédelmi ellenőrzésekkel közösen kell végrehajtani.

17. A 16. pontban leírt feladatok teljesítése során feltárt közegészségügyi-járványügyi hiányosságok megszüntetésére tett intézkedéseket az ellenőrzést követő hatodik hónap utolsó munkanapjáig utóellenőrzések formájában kell az ellenőrzést végzőnek vizsgálni.

2. Egyéb intézkedések, jogosultságok

18. A Rendőrség rendvédelmi tisztiorvosa, a közegészségügyi főfelügyelő, a közegészségügyi-járványügyi felügyelők, az alapellátó orvos és az egészségvédelmi megbízottak (a továbbiakban együtt: közegészségügyi-járványügyi szakemberek) súlyos közegészségügyi-járványügyi szabálytalanság vagy hiányosság esetén közvetlenül fordulnak az érintett vezetőhöz, és közösen teszik meg a halaszthatatlan intézkedéseket. Súlyos közegészségügyi-járványügyi szabálytalanságnak vagy hiányosságnak minősül a legalább két személy egészségét közvetlenül veszélyeztető biológiai vagy kémiai veszélyforrás jelenléte.

19. A Rendőrség rendvédelmi tisztiorvosa a közegészségügyi főfelügyelő útján közvetlenül kérhet be a szakirányítása alatt álló közegészségügyi-járványügyi szakemberektől tevékenységi körükbe tartozó adatokat, statisztikákat vagy egyéb dokumentumokat, valamint az érintett közegészségügyi-járványügyi szakemberek számára a közvetlen irányításukat végző vezetőnél kezdeményezheti szakmai feladatok meghatározását. A közegészségügyi-járványügyi szakemberek a közegészségügyi főfelügyelőnek közvetlen adatszolgáltatásra irányuló megkereséséről, és a bekért adatok köréről az adatkérés beérkezését követően haladéktalanul tájékoztatják a közvetlen irányításukat végző vezetőiket.

20. Az alapellátó orvos és a közegészségügyi-járványügyi felügyelő az általa észlelt súlyos, egészséget veszélyeztető szabálytalanságot haladéktalanul jelenti a közegészségügyi főfelügyelő részére, valamint jogosult kezdeményezni a súlyos hiányosságok azonnali megszüntetését, a munkavégzés felfüggesztését.

3. Együttműködés

21. Azon szerveknél és szervezeti elemeknél, amelyek vonatkozásában az 1. melléklet szerint a közegészségügyi-járványügyi felügyelők közegészségügyi-járványügyi ellenőrzést végeznek, közvetlenül segítik az illetékes alapellátó orvost általános közegészségügyi-járványügyi feladatai ellátásában.

22. A közegészségügyi-járványügyi szakemberek a belügyminiszter irányítása alá tartozó rendvédelmi szervek közegészségügyi-járványügyi és egészségfejlesztési feladatainak ellátásáról, valamint a védőoltás elrendelésének rendjéről szóló 1/2014. (I. 10.) BM rendeletben (a továbbiakban: BM rendelet) meghatározott közegészségügyi (a környezet- és település-, élelmezés- és táplálkozás-, illetőleg sugár-egészségügyi, kémiai biztonsági), a járványügyi, az egészségfejlesztési (egészségvédelmi, egészségnevelési és egészségmegőrzési) feladataik ellátása során közreműködnek a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény 8. §-ában és a belügyminiszter irányítása alá tartozó rendvédelmi szervek munkavédelmi feladatai, valamint foglalkozás-egészségügyi tevékenysége ellátásának szabályairól szóló 70/2011. (XII. 30.) BM rendelet 2. § h) pontjában meghatározott feladatok ellátásában.

23. A közegészségügyi-járványügyi szakemberek szaktevékenységük ellátása során együttműködnek a Rendőrség munkavédelmi főfelügyelőjével, a működésük szerinti rendőri szerv alapellátó pszichológusával, munkavédelmi felügyelőjével, egészségügyi szakasszisztensekkel, egészségvédelmi megbízottaival, valamint az érintett rendőri szerv környezetvédelmi és tűzvédelmi szakembereivel.

24. A 23. pontban meghatározott együttműködés keretében az alapellátó orvos – amely szervnél, szervezeti elemnél az 1. melléklet szerint közegészségügyi-járványügyi felügyelő végez közegészségügyi-járványügyi ellenőrzést, azzal közösen – a BM rendeletben meghatározottak alapján köteles:
a) a személyi állomány által alkalmazott biológiai, kémiai és egyes fizikai (ionizáló és nem ionizáló sugárzás) kockázati tényezők elleni egyéni védőeszközök használata vagy a kollektív technikai védelmi eszköz üzemeltetése során a személyi állomány tagjának egészségét közvetlenül veszélyeztető esemény esetén – a 15. pontban foglaltaktól eltérően – soron kívüli ellenőrzést folytatni és a szükségessé váló intézkedéseket megtenni;
b) a szolgálati és munkahelyek, valamint a személyi állomány szervezett tevékenységével összefüggő biológiai, kémiai és egyes fizikai (ionizáló és nem ionizáló sugárzás) kockázatok értékelését elvégezni;
c) a biológiai, kémiai, illetve fizikai (ionizáló és nem ionizáló sugárzás) eredetű foglalkozási megbetegedésekről érkező bejelentéseket a munkavédelmi szakterülettel együttműködve kivizsgálni;
d) a Rendőrség Védőoltási Szabályzatáról szóló ORFK utasításban meghatározott biológiai monitoring vizsgálatok végrehajtását ellenőrizni, valamint az indokoltnak vélt szűrővizsgálatokat kezdeményezni;
e) gondoskodni a munkakörhöz kötött kötelező védőoltások juttatásával összefüggő belső rend kialakításáról;
f) a személyi állomány egészségének megőrzése, fejlesztése érdekében egészségfejlesztő programokat kezdeményezni, illetve részt venni azok eredményes végrehajtásában;
g) betartani az egészségügyi államigazgatási szerv szakmai irányelveit és vele együttműködni.

V. FEJEZET
RÉSZVÉTELI, NYILVÁNTARTÁSI, BEJELENTÉSI KÖTELEZETTSÉGEK

25. A személyi állomány, valamint a Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 97. § (1) bekezdés h) pontjában meghatározott fogvatartottak élelmezési ellátására vonatkozó, külső szolgáltatóval kötendő megbízási szerződések megkötésekor a közegészségügyi szakvéleményben meghatározott követelmények figyelembevétele szükséges. A közegészségügyi szakvéleményt az érintett rendőri szerv kérésére az 1. mellékletben meghatározott felelős közegészségügyi-járványügyi felügyelő adja ki.

26. Az illetékes közegészségügyi-járványügyi felügyelőt be kell vonni a rendőri szervek objektumaiban, épületeiben végzett átépítési munkálatok vagy új rendőri objektum létesítésének tervezési szakaszába. Az elkészített tervdokumentációkat település-egészségügyi szakhatósági véleménykérés céljából előzetesen meg kell küldeni a közegészségügyi főfelügyelőnek. A műszaki átadáson a közegészségügyi-járványügyi szakember részvételét biztosítani szükséges.

27. A Rendőrség rendvédelmi tisztiorvosa vagy a közegészségügyi főfelügyelő részt vesz a kényszerítő eszközök, védőeszközök, biológiai, kémiai és fizikai (ionizáló, nem ionizáló sugárzás) veszélyforrást jelentő gépek, berendezések használatba-, alkalmazásba vételi, illetve rendszeresítési eljárásában.

28. A rendőri szervek az 5. mellékletben meghatározott minta alapján, az ott szereplő adattartalommal bejelentik a közegészségügyi főfelügyelő részére a veszélyes anyagokkal, veszélyes keverékekkel, készítményekkel végzett tevékenységüket, illetve az abban bekövetkezett változást.

29. A közegészségügyi főfelügyelő az egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységről szóló 1991. évi XI. törvény 4. § (3) bekezdése alapján a rendőri szerveknél felhasznált veszélyes anyagokról, készítményekről toxikológiai nyilvántartást vezet.

30. A Rendőrség egészségügyi szolgálatai az egészségügyi szolgálat egészségügyi igazgatási eljárás keretében történő engedélyeztetését, illetve működési engedélyének módosítását megelőzően minden esetben kikérik a Rendőrség rendvédelmi tisztiorvosának szakmai véleményét. A népegészségügyi szakigazgatási szervhez benyújtandó új működési engedély iránti vagy meglévő módosítására irányuló kérelemhez csatolni kell a Rendőrség rendvédelmi tisztiorvosának szakmai véleményét.

31. A rendőri szerveknél felhasznált ionizáló és nem ionizáló sugárforrásokat, illetve berendezéseket a rendőri szerv – a 6. melléklet szerinti adatlapon – bejelenti a közegészségügyi főfelügyelő részére. A közegészségügyi főfelügyelő a bejelentett adatok alapján a rendőri szerveknél felhasznált sugárforrásokról nyilvántartást vezet.

32. A gyermekek részére tábort szervező rendőri szervek a 7. melléklet szerinti bejelentőlapon kötelesek bejelenteni a tábort a tervezett nyitása előtt 6 héttel a közegészségügyi főfelügyelőnek.

VI. FEJEZET
AZ ELLENŐRZÉSEK TAPASZTALATAINAK HASZNOSÍTÁSA,
A KÖZEGÉSZSÉGÜGYI-JÁRVÁNYÜGYI HELYZET ÉRTÉKELÉSE

33. A közegészségügyi-járványügyi szakemberek által elvégzett általános közegészségügyi-járványügyi ellenőrzések, valamint a rendvédelmi tisztiorvos, illetve a közegészségügyi főfelügyelő és a közegészségügyi-járványügyi felügyelők által végrehajtott hatósági ellenőrzések tapasztalatainak eredménye alapján az érintett vezetők kötelesek az elvégzendő feladatok meghatározására, illetve a hatáskörükben szükségessé váló intézkedések megtételére. A Rendőrség használatában, de nem a Rendőrség tulajdonában lévő épületek vagy létesítmények esetében az ellenőrzések tapasztalatairól, a feltárt hiányosságokról a létesítmény tulajdonosát, üzemeltetőjét vagy fenntartóját haladéktalanul tájékoztatni kell.

34. Az érintett vezetők a Rendőrség rendvédelmi tisztiorvosa által a tárgyév november 30-ig megküldött – a BM rendelet 2. mellékletének figyelembevételével összeállított – szempontrendszer alapján intézkednek a közegészségügyi, járványügyi, egészségfejlesztési tevékenység helyzetértékeléséről szóló éves értékelő jelentés elkészítésére, és azt a közegészségügyi főfelügyelőnek a tárgyévet követő év január 15. napjáig, kizárólag elektronikus úton, közvetlenül megküldik.

VII. FEJEZET
A KÖZEGÉSZSÉGÜGYI-JÁRVÁNYÜGYI TEVÉKENYSÉG FELTÉTELEINEK BIZTOSÍTÁSA

35. Az érintett rendőri szerv humánigazgatási szakszolgálatának vezetője a BM rendelet 1. mellékletében meghatározottak alapján intézkedik a feladatellátás személyi feltételeinek biztosítására, valamint a hatóság elérhetőségével kapcsolatos adatok nyilvánosság számára történő hozzáférhetőségére.

36.1 Az Országos Rendőr-főkapitányság (a továbbiakban: ORFK) állományában foglalkoztatott közegészségügyi-járványügyi felügyelők munkavégzés helyén való elhelyezését, a feladataik ellátásához szükséges gépjárművet, valamint egyéb infrastrukturális feltételeket a munkavégzés helye szerint illetékes rendőrkapitányság biztosítja. Amennyiben a gépjármű helyben történő biztosítására nincs lehetőség, azt az ORFK tartalék gépjárműparkjából kell biztosítani.
36/A.2 A személyügyi országos rendőrfőkapitány-helyettes a gazdasági országos rendőrfőkapitány-helyettessel közösen, az érintett vármegyei rendőr-főkapitányság vezetőjének egyetértésével javaslatot tesz az országos rendőrfőkapitány részére az ORFK által foglalkoztatott közegészségügyi-járványügyi felügyelők munkavégzési helyének kijelölésére.

VIII. FEJEZET
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

37. Ez az utasítás a közzétételét követő nyolcadik napon lép hatályba.

1. melléklet a 7/2015. (V. 11.) ORFK utasításhoz3

A Rendőrség által végrehajtandó közegészségügyi-járványügyi hatósági feladatokés a közegészségügyi-járványügyi ellenőrzés ellátásáért felelős személyek

Felelős szerv

Felelős szervezeti elem

Felelős

feladat

Ellenőrizendő szervek*

1.

ORFK

SZFI

Rendvédelmi tisztiorvos

KJHE

1. A Rendőrség az ORFK kivételével,
2. BM OKF,
3. Ogy. Ő.,

KJE

4. ORFK,
5. Miskolci RVT,
6. Körmendi RVT

a Rendőrség közegészségügyi főfelügyelője

KJHE

1. Rendőrség az ORFK kivételével,
2. BM OKF,
3. Ogy. Ő.,

KJE

4. ORFK,
5. Miskolci RVT,
6. Körmendi RVT

2.

ORFK

SZFI

Közegészségügyi-
járványügyi felügyelő

KJHE

1. Bács-Kiskun VMRFK,
2. Baranya VMRFK,
3. Békés VMRFK,
4. Borsod-Abaúj-Zemplén VMRFK,
5. Csongrád-Csanád VMRFK,
6. Fejér VMRFK,
7. Győr-Moson-Sopron VMRFK,
8. Hajdú-Bihar VMRFK,
9. Heves VMRFK,
10. Jász-Nagykun-Szolnok VMRFK,
11. Komárom-Esztergom VMRFK,
12. Nógrád VMRFK,
13. Somogy VMRFK,
14. Szabolcs-Szatmár-Bereg VMRFK,
15. Tolna VMRFK,
16. Vas VMRFK,
17. Veszprém VMRFK,
18. Zala VMRFK,
19. az e rovat 1–18. pontjában
meghatározott szervek területén működő, a KR-hez tartozó szervezeti elemek

3.

BRFK

HSZ Egészségügyi Osztály

Közegészségügyi- járványügyi felügyelő

KJE

1. ORFK,
2. BRFK,
3. Pest VMRFK,
4. NEBEK

KJHE

5. KR Budapesten működő szervezeti elemei,
6. ROKK

4.

KR

HSZ EPO

Közegészségügyi-
járványügyi felügyelő

KJE

1. KR,
2. NOK,
3. Ogy. Ő.,
4. ROKK

KJHE

5. BRFK,
6. Pest VMRFK,
7. RRI

* Rövidítések:

BM OKF: Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság,
BRFK: Budapesti Rendőr-főkapitányság
HSZ: Humánigazgatási Szolgálat
HSZ EPO: Humánigazgatási Szolgálat Egészségügyi és Pszichológiai Osztály
KJE: Közegészségügyi-járványügyi ellenőrzés
KJHE: Közegészségügyi-járványügyi hatósági ellenőrzés
KR: Készenléti Rendőrség
NEBEK: Nemzetközi Bűnügyi Együttműködési Központ
NOK: Nemzetközi Oktatási Központ
Ogy. Ő.: Országgyűlési Őrség
ORFK: Országos Rendőr-főkapitányság
Rendőrség: általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv
ROKK: Rendőrségi Oktatási és Kiképző Központ
RRI: Repülőtéri Rendőr Igazgatóság
RVT: rendvédelmi technikum
SZFI: Személyügyi Főigazgatóság
VMRFK: Vármegyei Rendőr-főkapitányság

2. melléklet a 7/2015. (V. 11.) ORFK utasításhoz4


Szám: Tárgy:
Ügyintéző:
Telefon:
E-mail:

JEGYZŐKÖNYV
KÖZEGÉSZSÉGÜGYI HATÓSÁGI ELLENŐRZÉS KERETÉBEN LEFOLYTATOTT HELYSZÍNI ELLENŐRZÉSRŐL

Készült:
Helyszín:
Időpont:

A Rendvédelmi Közegészségügyi-járványügyi Szolgálat (a továbbiakban: Hatóság) részéről jelen vannak:
Név: .......................................................................................................... Beosztás: .......................................................
Szolgálati hely: .......................................................
Név: .......................................................................................................... Beosztás: .......................................................
Szolgálati hely: .......................................................
Név: .......................................................................................................... Beosztás: .......................................................
Szolgálati hely: .......................................................


A hatósági ellenőrzés alá vont szerv képviseletében jelen vannak:
Név: .......................................................................................................... Beosztás: .......................................................
Szolgálati hely: .......................................................
Név: .......................................................................................................... Beosztás: .......................................................
Szolgálati hely: .......................................................
Név: .......................................................................................................... Beosztás: .......................................................
Szolgálati hely: .......................................................


Tájékoztatás:

A Hatóság munkatársa tájékoztatta a hatósági ellenőrzés alá vont szerv képviseletében jelen lévő személy(eke)t, hogy az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL törvény 99. § értelmében hatósági ellenőrzés keretében helyszíni ellenőrzés történik.

A közegészségügyi szabályok betartásának helyszíni ellenőrzése során a hatóság a rendvédelmi szervek, a Magyar Honvédség, a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat, az Országgyűlési Őrség, valamint a honvédelemért felelős miniszter tulajdonosi joggyakorlása alatt álló gazdasági társaságok közegészségügyi-járványügyi feladatait ellátó egyes szervek kijelöléséről szóló 4/2014. (I. 10.) Korm. rendelet 9/A. §-ában foglaltak szerint jár el.

A belügyminiszter irányítása alá tartozó rendvédelmi szervek közegészségügyi-járványügyi és egészségfejlesztési feladatainak ellátásáról, valamint a védőoltás elrendelésének rendjéről szóló 1/2014. (I. 10.) BM rendelet értelmében a rendvédelmi tisztifőorvos jogosult feladatai végrehajtása érdekében természetes személytől, jogi személytől, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezettől a rendvédelmi közegészségügyi-járványügyi feladatkörbe tartozó, a rendvédelmi szervek személyi állományát érintő, személyes adatokat nem tartalmazó, közegészségüggyel összefüggő adatokat térítésmentesen megkérni [2. § (2) bekezdés g) pont].

A hatósági ellenőrzés alá vont szerv képviseletében jelen lévő személy aláírásával elismeri, hogy a tájékoztatóban foglaltakat tudomásul vette:
............................................................................. ....................................................................
a hatósági ellenőrzés alá vont a Hatóság részéről
szerv képviseletében jelen levő személy


Az ügyre vonatkozó lényeges megállapítások, a helyszíni ellenőrzés tapasztalatai, kérdésre adott válaszok, nyilatkozatok:A hatósági ellenőrzés alá vont szerv képviseletében jelen levő személy a jegyzőkönyv tartalmával kapcsolatban az alábbiakat nyilatkozta:Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 104. § (5) bekezdése szerint, ha a hatósági ellenőrzés jogsértést tár fel és a döntés feltételei egyébként fennállnak, a hatóság az ügyben érdemben dönt, és azt a jelen lévő ügyféllel nyomban közli.

Megállapított jogsértés:

Döntés:


A hatósági ellenőrzés alá vont szerv képviseletében jelen levő személy kijelenti, hogy a jegyzőkönyvben foglaltakat megismerte, megértette, és azok valódiságát aláírásával elismeri.

A hatósági ellenőrzés alá vont szerv képviseletében jelen levő személy kijelenti, hogy a jegyzőkönyvet hangos felolvasás után jóváhagyólag írta alá.

A Hatóság képviselője a jegyzőkönyv egy példányát a hatósági ellenőrzés alá vont szerv képviseletében jelen levő személynek átadta.

K. m. f.
............................................................................. ....................................................................
a hatósági ellenőrzés alá vont a Hatóság részéről
szerv képviseletében jelen levő személy


Készült 3 pld.
Kapják:
1. pld. ellenőrzött rendvédelmi szerv vezetője
2. pld. rendvédelmi tisztiorvos
3. pld. irattár”

3. melléklet a 7/2015. (V. 11.) ORFK utasításhoz5


Szám: Tárgy: járványügyi helyszíni vizsgálat
Ügyintéző:
Telefon:
E-mail:

JEGYZŐKÖNYV
A JÁRVÁNYÜGYI HATÓSÁGI ELLENŐRZÉS KERETÉBEN LEFOLYTATOTT HELYSZÍNI ELLENŐRZÉSRŐL

Készült:
Helyszín:
Időpont:

A Rendvédelmi Közegészségügyi-járványügyi Szolgálat (a továbbiakban: Hatóság) részéről jelen vannak:
Név: .......................................................................................................... Beosztás: .......................................................
Szolgálati hely: .......................................................
Név: .......................................................................................................... Beosztás: .......................................................
Szolgálati hely: .......................................................
Név: .......................................................................................................... Beosztás: .......................................................
Szolgálati hely: .......................................................

A hatósági ellenőrzés alá vont szerv képviseletében jelen vannak:
Név: .......................................................................................................... Beosztás: .......................................................
Szolgálati hely: .......................................................
Név: .......................................................................................................... Beosztás: .......................................................
Szolgálati hely: .......................................................
Név: .......................................................................................................... Beosztás: .......................................................
Szolgálati hely: .......................................................


Tájékoztatás:

A Hatóság munkatársa tájékoztatta a hatósági ellenőrzés alá vont szerv képviseletében jelen lévő személy(eke)t, hogy az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL törvény 99. § értelmében hatósági ellenőrzés keretében helyszíni ellenőrzés történik.
.............................................................................. .....................................................................
a hatósági ellenőrzés alá vont a Hatóság részéről
szerv képviseletében jelen levő személy


A járványügyi szabályok betartásának helyszíni ellenőrzése során a hatóság a rendvédelmi szervek, a Magyar Honvédség, a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat, az Országgyűlési Őrség, valamint a honvédelemért felelős miniszter tulajdonosi joggyakorlása alatt álló gazdasági társaságok közegészségügyi-járványügyi feladatait ellátó egyes szervek kijelöléséről szóló 4/2014. (I. 10.) Korm. rendelet 9/A. §-ban foglaltak szerint jár el.

A hatósági ellenőrzés alá vont szerv képviseletében jelen lévő személy(ek) tudomásul veszi(k), hogy:

1. Az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló 1997. évi XLVII. törvény 4. § (1) bekezdés d) pontja alapján az egészségügyi és személyazonosító adat kezelésének célja lehet a közegészségügyi és járványügyi érdekből szükségessé váló intézkedések megtétele.

2. Az élelmiszer eredetű megbetegedések esetén követendő eljárásról szóló 62/2003. (X. 27.) ESzCsM rendelet 3. § (1) bekezdése értelmében bejelentést köteles tenni élelmiszer eredetű megbetegedésről, illetve ennek gyanújáról:
a) az azt először észlelő orvos;
b) a munkahely, intézmény, alkalmi közösség (tábor, kirándulócsoport stb.) vezetője, rendezvény szervezője, vendéglátás vagy turizmus keretében a vendégek ellátásáért felelős személy (a továbbiakban együtt: étkeztető), ha tudomására jut, hogy az általa biztosított, illetőleg szervezett étkeztetésben részt vevők között ilyen merül fel;
c) az élelmiszer-előállító, vendéglátó vagy élelmiszer-kereskedelmi tevékenységet végző jogi személy, természetes személy és a jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet – beleértve az élelmiszer-importőrt is – (a továbbiakban együtt: előállító, illetőleg forgalmazó), ha tudomására jut, hogy az általa előállított, illetőleg forgalomba hozott élelmiszert fogyasztók körében ilyen merült fel.

3. A rendvédelmi szervek, a Magyar Honvédség, a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat, az Országgyűlési Őrség, valamint a honvédelemért felelős miniszter tulajdonosi joggyakorlása alatt álló gazdasági társaságok közegészségügyi-járványügyi feladatait ellátó egyes szervek kijelöléséről szóló 4/2014. (I. 10.) Korm. rendelet
a)6 3. § (1) bekezdése értelmében a vármegyei (fővárosi) rendőr-főkapitányságok, a rendőrkapitányságok, a határrendészeti kirendeltségek és az egyes feladatok ellátására létrehozott rendőri szervek vonatkozásában az országos rendőrfőkapitány – a Rendőrség rendvédelmi tisztiorvosa útján – elsőfokú közegészségügyi-járványügyi hatósági jogkört gyakorol;
b) 5. § (2) bekezdése szerint a Kormány a BM OKF vonatkozásában az elsőfokú közegészségügyi-járványügyi hatósági jogkör gyakorlójaként az országos rendőrfőkapitányt jelöli ki, aki hatósági jogkörét az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv rendvédelmi tisztiorvosa útján látja el;
c) 7. §-a szerint a Kormány az Országgyűlési Őrség vonatkozásában az elsőfokú közegészségügyi-járványügyi hatósági jogkör gyakorlójaként az országos rendőrfőkapitányt jelöli ki, aki hatósági jogkörét az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv rendvédelmi tisztiorvosa útján látja el.

4. A belügyminiszter irányítása alá tartozó rendvédelmi szervek közegészségügyi-járványügyi és egészségfejlesztési feladatainak ellátásáról, valamint a védőoltás elrendelésének rendjéről szóló 1/2014. (I. 10.) BM rendelet értelmében a rendvédelmi tisztifőorvos jogosult feladatai végrehajtása érdekében természetes személytől, jogi személytől, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezettől a rendvédelmi közegészségügyi-járványügyi feladatkörbe tartozó, a rendvédelmi szervek személyi állományát érintő, személyes adatokat nem tartalmazó járványüggyel összefüggő adatokat térítésmentesen megkérni [2. § (2) bekezdés g) pont].

A hatósági ellenőrzés alá vont szerv képviseletében jelen lévő személy aláírásával elismeri, hogy a tájékoztatóban foglaltakat tudomásul vette:
.............................................................................. .....................................................................
a hatósági ellenőrzés alá vont a Hatóság részéről
szerv képviseletében jelen levő személy


Az ügyre vonatkozó lényeges megállapítások, a helyszíni ellenőrzés tapasztalatai, kérdésre adott válaszok, nyilatkozatok:A hatósági ellenőrzés alá vont szerv képviseletében jelen levő személy a jegyzőkönyv tartalmával kapcsolatban az alábbiakat nyilatkozta:
Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 104. § (5) bekezdés szerint, ha a hatósági ellenőrzés jogsértést tár fel és a döntés feltételei egyébként fennállnak, a hatóság az ügyben érdemben dönt, és azt a jelen lévő ügyféllel nyomban közli.

Megállapított jogsértés:

Döntés:


A hatósági ellenőrzés alá vont szerv képviseletében jelen levő személy kijelenti, hogy a jegyzőkönyvben foglaltakat megismerte, megértette, és azok valódiságát aláírásával elismeri.

A hatósági ellenőrzés alá vont szerv képviseletében jelen levő személy kijelenti, hogy a jegyzőkönyvet hangos felolvasás után jóváhagyólag írta alá.

A Hatóság képviselője a jegyzőkönyv egy példányát a hatósági ellenőrzés alá vont szerv képviseletében jelen levő személynek átadta.

K. m. f.
.............................................................................. .....................................................................
a hatósági ellenőrzés alá vont a Hatóság részéről
szerv képviseletében jelen levő személyFüggelék járványügyi kivizsgáláshoz élelmiszer eredetű fertőzés esetén

8E00554_0

Az élelmiszer-fertőzés, élelmiszer-mérgezés helye:

A tünetek, orvosi megjelenés

A betegek, illetve az élelmiszerből, ételből, italból fogyasztók

Neve

Címe

Születési dátum

Elérhetőség/
telefon

Kezdete

Hány-
inger

Hányás

Hasmenés

Hasi fájdalom

Véres széklet

Láz
°C

1.

2.


Készült 3 pld.
Kapják:
1. pld. ellenőrzött rendvédelmi szerv vezetője
2. pld. rendvédelmi tisztiorvos
3. pld. irattár

4. melléklet a 7/2015. (V. 11.) ORFK utasításhoz7


Tárgy:
Hivatkozási szám:
Ügyintéző:
Telefon:
E-mail:Határozat

A rendvédelmi szervek, a Magyar Honvédség, a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat, az Országgyűlési Őrség, valamint a honvédelemért felelős miniszter tulajdonosi joggyakorlása alatt álló gazdasági társaságok közegészségügyi-járványügyi feladatait ellátó egyes szervek kijelöléséről szóló 4/2014. (I. 10.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 9/A. §-ában foglaltak alapján (ellenőrzés helyszíne) 20...... év .................. hó ...... napján megtartott közegészségügyi-járványügyi helyszíni ellenőrzés eredményeként indított hatósági eljárás során (a kötelezett szerv megnevezése) az alábbiakra

kötelezem:
A végrehajtásért felelős:
Teljesítési határidő:

Határozatom ellen az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény
(a továbbiakban: Ákr.) 116. § (2) bekezdés b) pontja és 118. § (3) bekezdése, valamint a Korm. rendelet 8. §-a alapján a határozat közlésétől számított 15 napon belül a belügyminiszterhez címzett, a rendőrség rendvédelmi tisztiorvosához benyújtott fellebbezésnek van helye.


INDOKOLÁS
A munkahelyek munkavédelmi követelményeinek minimális szintjéről szóló 3/2002. (II. 8.) SZCSM–EüM együttes rendelet 2. §, 9. § és 12. § előírásai, valamint az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet 53. §-a alapján a munkáltató kötelessége biztosítani az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés feltételeit.


A hiányosságok jellegét és súlyát mérlegelve az Ákr. 101. § (1) bekezdés a) pontja alapján hatósági eljárást indítottam, mely során kötelezem (a munkáltató megnevezése) mint munkáltatót a fent említett jogszabályok alapján a szükséges intézkedések megtételére.

Az ellenőrzés során, a helyszínen hatósági intézkedésre sor került/nem került sor*.

(A hiányosságok megszüntetésének költségvonzatát figyelembe véve a hiányosságok teljesítési határidejére különböző dátumokat jelöltem meg.)

Hatásköröm és illetékességem a Korm. rendelet 3. § (1) bekezdése/5. § (2) bekezdése/7. §-ának* rendelkezésein alapul.


Budapest, 20 ...... év .............................. hónap ...... nap

Az országos rendőrfőkapitány nevében:

a Rendőrség rendvédelmi tisztiorvosa


__________________
* A kívánt szövegrész aláhúzandó.

5. melléklet a 7/2015. (V. 11.) ORFK utasításhoz

Adatlap a veszélyes anyagokkal, illetve veszélyes keverékekkel végzett tevékenység,
valamint a tevékenységben bekövetkezett változás elektronikus bejelentéséhez

1.8 Tevékenységet végző

– Neve:

– Székhelye:

– Telephely címe:

– Vármegye:

– Telefon:

– Fax:

– E-mail:

– A tevékenység telephelyen belüli pontos helyszíne(i):

– Felelős személy neve:

– Elérhetőség címe:

– Telefon:

– Fax:

– E-mail:

2. A veszélyes anyaggal/veszélyes keverékkel végzett tevékenység megnevezése

– Előállítás

– Gyártás

– Feldolgozás

– Csomagolás

– Címkézés

– Osztályozás

– Tárolás

– Anyagmozgatás

– Forgalomba hozatal (forgalmazás)

– Felhasználás

– Elemzéssel, ellenőrzéssel kapcsolatos vizsgálat

– Kutatás-fejlesztés

– Egyéb

– A tevékenység TEÁOR kódja(i):

3. Veszélyes anyag(ok), veszélyes keverék(ek), melyekkel a tevékenység folyik

– Név:

– Veszélyszimbólum:

– CAS vagy EU szám:

– Éves mennyiség:

4. A bejelentő tudomásul veszi, hogy

a) a bejelentés ellenőrzésekor a tevékenységet végző dokumentálhatóan igazolja, hogy eleget tesz a kémiai biztonság megvalósítását szolgáló jogszabályi kötelezettségének,

b) 2001. január 1-jétől bejelentés nélkül vagy érvényes engedély nélkül végzett tevékenység kémiai terhelési bírsággal sújtható.

6. melléklet a 7/2015. (V. 11.) ORFK utasításhoz

Adatlap
a rendőri szerv által alkalmazott ionizáló és nem ionizáló sugárforrások bejelentéséhez

1. A bejelentő megnevezése, címe:

2. Az eszköz, berendezés, típusa, megnevezése, gyártója:

3. A sugárforrás típusa:

– Fogászati röntgen berendezés

– Fogászati lézersugaras berendezés

– Egyéb lézersugaras eszköz

– Csomagvizsgáló mobil röntgen berendezés

– Egyéb berendezés (pl. tűzszerészrobot, izotópos analitikai berendezések)

4. A sugárforrás jellemző értékei (névleges csőparaméterek, illetve max. betölthető aktivitás):

5. Mellékletek:

– Technikai, műszaki specifikáció

7. melléklet a 7/2015. (V. 11.) ORFK utasításhoz

FEJLÉC1

Szám:

BEJELENTŐLAP
nem üzleti célú, közösségi szabadidős szálláshelyen tervezett táboroztatásról

A táborszervező adatai:
A táborszervező megnevezése (cég, alapítvány, egyesület, természetes személy, egyéni vállalkozó):

Címe (székhelye):
Természetes személy esetén lakcíme:
A táborszervező képviseletére jogosult természetes személy neve:

Elérhetősége: tel.: ..............................................................; e-mail:
Bejelentő természetes személy neve (ha nem azonos a fentiekkel):

Elérhetősége: tel.: ..............................................................; e-mail:

A táboroztatásra vonatkozó adatok:
A tábor helye (pontos cím):
A táboroztatás időpontja (-tól, -ig), nem folyamatos üzemelés esetén turnusonkénti időpontok:

A tábor típusa: gyermek- és ifjúsági csoportot fogadó üdülő, gyermeküdülő, gyermek- és ifjúsági tábor, gyermek- és ifjúsági táborban telepített sátortábor, nomád táborhely (a megfelelő aláhúzandó)
A táborozásban részt vevők várható száma turnusonként, ahol ez nem értelmezhető, ott a várható összlétszám:
........................ fő/turnus .......................... összlétszám/tábor

Bejelentés helye, időpontja: ......................................................., év ........................... hó ........... nap


..............................................................................................................
bejelentő aláírása (és céges pecsétlenyomata)

_______________________
1 A bejelentő fejlécét kell feltüntetni.
1

A 36. pont a 12/2017. (III. 10.) ORFK utasítás 1. pontjával megállapított szöveg.

2

A 36/A. pontot a 12/2017. (III. 10.) ORFK utasítás 2. pontja iktatta be, szövege a 40/2022. (XII. 30.) ORFK utasítás 110. pont a) pontja szerint módosított szöveg.

3

Az 1. melléklet a 40/2022. (XII. 30.) ORFK utasítás 109. pontjával megállapított szöveg.

4

A 2. melléklet a 3/2018. (II. 6.) ORFK utasítás 3. pont a) alpontjával megállapított szöveg.

5

A 3. melléklet a 3/2018. (II. 6.) ORFK utasítás 3. pont b) alpontjával megállapított szöveg.

6

A 3. melléklet 3. pont a) alpontja a 40/2022. (XII. 30.) ORFK utasítás 110. pont a) pontja szerint módosított szöveg.

7

A 4. melléklet a 3/2018. (II. 6.) ORFK utasítás 3. pont c) alpontjával megállapított szöveg.

8

Az 5. melléklet 1. pontja a 40/2022. (XII. 30.) ORFK utasítás 110. pont b) pontja szerint módosított szöveg.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére