• Tartalom

71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet

71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet

a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről1

2022.01.16.

A Kormány

a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 110/A. §-ában,

a 6., 8. és 11. alcím tekintetében a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény 85. § (1) bekezdés 12. pontjában,

a IV. fejezet tekintetében a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 174/A. § (1) bekezdés a)–c) pontjában

kapott felhatalmazás alapján,

az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva

a következőket rendeli el:

I. Fejezet

A KÖRNYEZETVÉDELEMÉRT FELELŐS MINISZTER ÁLTAL IRÁNYÍTOTT ÁLLAMIGAZGATÁSI SZERVEK

1.2

1. §

2. §

3. §

4. §

2.3

5. §

3. Nemzeti Park Igazgatóság

6. § (1)4 A nemzeti park igazgatóságok szervezetrendszere a környezetvédelemért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) irányítása alá tartozó, központi hivatalként működő központi költségvetési szerv. A nemzeti park igazgatóságok szervezetrendszerének területi szerve a Nemzeti Park Igazgatóság (a továbbiakban: NPI).

(2) Az NPI elnevezését, székhelyét és működési területét az 1. melléklet tartalmazza.

(3) Az NPI-t az igazgató vezeti, aki – a (4) bekezdésben foglalt kivétellel – gyakorolja a munkáltatói jogokat az NPI foglalkoztatottjai felett.

(4) A miniszter irányítási jogkörében az NPI igazgatójának javaslatára kinevezi és felmenti az NPI gazdasági vezetőjét.

7. § Az NPI a természetvédelmi szabálysértések ellenőrzésére, továbbá a természetvédelmi őrszolgálat működtetésére közhatalmi jogkörrel rendelkezik.

II. Fejezet5

AZ ORSZÁGOS, A TERÜLETI ÉS A JÁRÁSI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI HATÓSÁG ILLETÉKESSÉGE, VALAMINT A KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI HATÓSÁGOK KIJELÖLÉSE

4. 6 Az országos környezetvédelmi és természetvédelmi hatóság

8. § Országos illetékességű környezetvédelmi hatóságként (a továbbiakban: országos környezetvédelmi hatóság), és országos illetékességű természetvédelmi hatóságként (a továbbiakban: országos természetvédelmi hatóság) (a továbbiakban együtt: országos környezetvédelmi és természetvédelmi hatóság) – kormányrendeletben hatáskörébe utalt hatósági ügyekben – a Pest Megyei Kormányhivatal jár el.

4/A. 7 A területi környezetvédelmi és természetvédelmi hatóság

8/A. §8 (1) Területi környezetvédelmi és természetvédelmi hatóságként megyei illetékességgel – e bekezdésben foglalt kivétellel – a megyei kormányhivatal jár el. Budapest főváros és Pest megye területére kiterjedő illetékességgel a Pest Megyei Kormányhivatal jár el.

(2) A környezetvédelmi hatáskörben eljáró megyei kormányhivatal (a továbbiakban: területi környezetvédelmi hatóság) és a természetvédelmi hatáskörben eljáró megyei kormányhivatal (a továbbiakban: területi természetvédelmi hatóság), (a továbbiakban együtt: a területi környezetvédelmi és természetvédelmi hatóság) különös illetékességgel a 3. melléklet szerinti esetekben jár el.

4/B. 9 A járási környezetvédelmi hatóság

8/B. § A kormányrendelettel hatáskörébe utalt ügyekben környezetvédelmi hatóságként járási illetékességgel a fővárosi és megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatala (a továbbiakban: járási környezetvédelmi hatóság) jár el.

4/C. 10 Egyes felügyeleti, törvényességi és szakszerűségi hatáskörök gyakorlása

8/C. §11 (1) A központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 2010. évi XLIII. törvény (a továbbiakban: Ksztv.) 2. § (1) bekezdés e)–h) pontjában meghatározott, valamint a törvényességi és a szakszerűségi ellenőrzési hatásköröket

a) az országos környezetvédelmi és természetvédelmi hatóság környezetvédelmi és természetvédelmi,

b) a területi környezetvédelmi és természetvédelmi hatóság környezetvédelmi és természetvédelmi, valamint

c) a járási környezetvédelmi hatóság környezetvédelmi

feladatköreinek gyakorlásával összefüggésben szakmai irányító miniszterként a miniszter gyakorolja.

(2) A Ksztv. 2. § (1) bekezdés e)–h) pontjában meghatározott, valamint a törvényességi és a szakszerűségi ellenőrzési hatásköröket az országos környezetvédelmi hatóság, valamint a területi környezetvédelmi hatóság

a)12

b) klímaváltozással kapcsolatos feladatköreinek gyakorlásával összefüggésben szakmai irányító miniszterként az energiapolitikáért felelős miniszter

gyakorolja.

(3)13 Az országos környezetvédelmi és természetvédelmi hatóság, valamint a területi környezetvédelmi és természetvédelmi hatóság hatáskörébe tartozó közigazgatási hatósági ügyek vonatkozásában a Ksztv. 2. § (1) bekezdés e) és f) pontjában, valamint kizárólag ezekhez kapcsolódva a Ksztv. 2. § (1) bekezdés g) pontjában meghatározott hatásköröket a (4) bekezdés szerinti esetben a miniszter gyakorolja.

(4) Az országos környezetvédelmi és természetvédelmi hatóság, valamint a területi környezetvédelmi és természetvédelmi hatóság hatáskörébe tartozó közigazgatási hatósági ügyek vonatkozásában az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény szerinti felügyeleti jogköröket – a (6) bekezdésben foglalt kivétellel – a miniszter gyakorolja.

(5) Ha az országos környezetvédelmi és természetvédelmi hatóság, valamint a területi környezetvédelmi és természetvédelmi hatóság olyan döntésével szemben kerül sor a (4) bekezdés szerinti felügyeleti eljárás lefolytatására, amely

a)14

b) klímavédelemmel kapcsolatos megállapítást is tartalmaz, a miniszter beszerzi az energiapolitikáért felelős miniszter,

c) vízgazdálkodással kapcsolatos megállapítást is tartalmaz, a miniszter beszerzi a vízgazdálkodásért felelős miniszter,

d) vízvédelemmel kapcsolatos megállapítást is tartalmaz, a miniszter beszerzi a vízvédelemért felelős miniszter

véleményét.

(6)15

(7) A miniszter az Országos Légszennyezettségi Mérőhálózat szakszerűségi ellenőrzéséhez az Országos Meteorológiai Szolgálatot (a továbbiakban: OMSZ) közreműködőként veheti igénybe.

5. Környezetvédelmi hatóságok kijelölése

9. § (1)16 A Kormány környezetvédelmi hatóságként

a)17 a minisztert,

b) a Pest Megyei Kormányhivatalt,

c) a megyei kormányhivatalt,

d) a járási környezetvédelmi hatóságot,

e) az OMSZ-t,

f) a főpolgármestert,

g) a polgármestert,

h) a fővárosi főjegyzőt,

i) a települési önkormányzat jegyzőjét,

j) a fővárosi kerületi önkormányzat jegyzőjét [az f)–j) pont szerintiek a továbbiakban együtt: önkormányzati környezetvédelmi hatóság]

k)18 Budapest Főváros Kormányhivatalát

jelöli ki.

(2)19 Környezetvédelmi hatóságként – ha kormányrendelet másként nem rendelkezik – a területi környezetvédelmi hatóság jár el.

(3)20

(4)21

9/A. §22 A miniszter jár el országos illetékességgel a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Kvt.) 92. §-a szerinti környezetvédelmi hatóságként.

9/B. §23 Budapest Főváros Kormányhivatala jár el országos illetékességgel a Kvt. 66. § (1b) bekezdése szerinti esetben.

10. §24 Az országos környezetvédelmi hatóság jár el országos illetékességgel

a)25 a Kvt. 66. § (1) bekezdés a) pontjában foglalt környezetvédelmi hatóságként gyorsforgalmi út építése esetén,

b)26

c)27

d)–e)28

f)29

g)30

h)31

i)32

j) a Magyar Köztársaság gyorsforgalmi közúthálózatának közérdekűségéről és fejlesztéséről szóló 2003. évi CXXVIII. törvény

jb)33 9. § (1) bekezdésében foglalt környezetvédelmi hatóságnak az országos illetékességű szerveként a gyorsforgalmi utak építése során a Kvt. 67. § (1) és (2) bekezdésében, 71. § (1) bekezdés a) és b) pontjában, 71. § (3) bekezdésében, valamint 72. §-ában foglalt környezetvédelmi hatóságként azzal, hogy a Kvt. 72. §-ában foglalt környezetvédelmi hatóságként az országos környezetvédelmi hatóság csak a környezetvédelmi engedély tekintetében járhat el.

11. §34

12. §35

6. Természetvédelmi hatóságok kijelölése

13. § (1) A Kormány természetvédelmi hatóságként

a) a minisztert,

b)36 a Pest Megyei Kormányhivatalt,

c)37 a megyei kormányhivatalt,

d) a fővárosi főjegyzőt,

e) a települési önkormányzat jegyzőjét

jelöli ki.

(2)38 Természetvédelmi hatóságként – ha kormányrendelet másként nem rendelkezik – a területi természetvédelmi hatóság jár el.

(3)39

(4)40

14. § A természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Tvt.) 67. § (3) bekezdésében foglalt természetvédelmi hatóságként a miniszter jár el.

15. § (1)41 Az országos természetvédelmi hatóság jár el országos illetékességgel rendelkező természetvédelmi hatóságként, ha a természetvédelmi hatósági engedély megszerzése iránti kérelem az ország egész területére vagy több területi természetvédelmi hatóság illetékességi területére irányul.

(2)42 Az országos természetvédelmi hatóság jár el a Tvt. 13. § (2) és (4) bekezdésében, valamint 42. § (4) bekezdésében foglalt természetvédelmi hatóságként országos illetékességgel.

(3)43 Fokozottan védett növényfaj esetén az országos természetvédelmi hatóság jár el természetvédelmi hatóságként a Tvt. 42. § (3) bekezdés c) és e)–h) pontjában meghatározott esetben országos illetékességgel.

(4)44 Fokozottan védett állatfaj esetén – ha a védett állatfajokra vonatkozó részletes szabályokat megállapító kormányrendelet eltérően nem rendelkezik – az országos természetvédelmi hatóság jár el a Tvt. 43. § (2) bekezdés a)–k) és m) pontjában foglalt természetvédelmi hatóságként, valamint a Tvt. 78. § (4) bekezdésében foglaltak esetén országos illetékességgel.

(5)45 Az országos természetvédelmi hatóság jár el a vad védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról szóló 1996. évi LV. törvény 21. § (4) bekezdésében foglalt természetvédelmi hatóságként.

16. § (1) Helyi jelentőségű védett természeti terület esetén a települési önkormányzat jegyzője, a fővárosban a főjegyző (ezen alcím tekintetében a továbbiakban együtt: jegyző) jár el a Tvt.

h) 77. §-ában, valamint

foglalt természetvédelmi hatóságként.

(2) Helyi jelentőségű védett fasor esetében a jegyző jár el a Tvt. 42. § (5) bekezdése szerinti természetvédelmi hatóságként.

17. § (1) A Tvt. 80. § (2) bekezdése szerinti természetvédelmi hatóságként

a)46 az országos természetvédelmi hatóság,

b)47 a területi természetvédelmi hatóság, valamint

c) a jegyző

jár el.

(2)48 Az országos természetvédelmi hatóság természetvédelmi hatóságként országos illetékességgel akkor jár el, ha a bírság kiszabásának jogalapja

a)49 a Tvt. 80. § (1) bekezdés a) pontja esetén az országos természetvédelmi hatóság egyedi határozata előírásainak megsértése;

b) a Tvt. 80. § (1) bekezdés b) pontja esetén fokozottan védett természeti érték jogellenes veszélyeztetése, károsítása, elpusztítása;

c)50 a Tvt. 80. § (1) bekezdés e) pontja esetén az országos természetvédelmi hatóság engedélyéhez, hozzájárulásához kötött tevékenység engedély, hozzájárulás nélkül vagy attól eltérően történő végzése.

(3) A jegyző természetvédelmi hatóságként akkor jár el, ha a bírság kiszabásának jogalapja

a) a Tvt. 80. § (1) bekezdés a) pontja esetén a természet védelmét szolgáló helyi önkormányzati rendelet, illetve a jegyző egyedi határozata előírásainak megsértése;

b) a Tvt. 80. § (1) bekezdés b) pontja esetén helyi jelentőségű védett természeti terület állapotának, minőségének jogellenes veszélyeztetése, rongálása, károsítása;

c) a Tvt. 80. § (1) bekezdés c) pontja esetén a helyi jelentőségű védett természeti terület jogellenes megváltoztatása, átalakítása, illetve azon vagy abban a védelem céljával össze nem egyeztethető tevékenység folytatása;

d) a Tvt. 80. § (1) bekezdés e) pontja esetén jegyző engedélyéhez, hozzájárulásához kötött tevékenység engedély, hozzájárulás nélkül vagy attól eltérően történő végzése.

18. §51 Ha a természetes környezet megőrzésére szánt takarmánynövény-vetőmagkeverékek kereskedelmi célú begyűjtésére vonatkozó tevékenység engedélyezése több területi természetvédelmi hatóság illetékességi területéhez tartozik, az engedélyező hatóság az országos természetvédelmi hatóság.

19. § Az egyes rendészeti feladatokat ellátó személyek tevékenységéről, valamint egyes törvényeknek az iskolakerülés elleni fellépést biztosító módosításáról szóló 2012. évi CXX. törvény 9. § (3) bekezdés a) pontjában meghatározott feladat ellátására természetvédelmi hatóságként természetvédelmi őrök esetén az NPI, önkormányzati természetvédelmi őrök esetében a települési önkormányzat jegyzője vagy a fővárosi főjegyző jár el.

19/A. §52

III. Fejezet

KÖRNYEZETVÉDELMI IGAZGATÁSI SZERV ÉS A VÉDETT TERMÉSZETI TERÜLETEK TERMÉSZETVÉDELMI KEZELÉSÉÉRT FELELŐS SZERV KIJELÖLÉSE

7. Környezetvédelmi igazgatási szerv kijelölése

20. § (1)53 A Kormány környezetvédelmi igazgatási szervként

a) a minisztert,

b)54

c) az országos környezetvédelmi hatóságot,

d) a területi környezetvédelmi hatóságot,

e) a Herman Ottó Intézet Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaságot és

f) az OMSZ-t

jelöli ki.

(2)55 Környezetvédelmi igazgatási szervként – ha kormányrendelet másként nem rendelkezik – a területi környezetvédelmi hatóság jár el.

20/A. §56 A miniszter ellátja a Magyarország tagságával összefüggő feladatokat a Környezetvédelmi Jog Átültetéséért és Végrehajtásáért tevékenykedő Európai Uniós Hálózat (IMPEL) szervezetében. Ha e feladatellátás keretében az európai uniós hulladékgazdálkodási jog átültetésével és végrehajtásával kapcsolatos kérdések merülnek fel, a miniszter a hulladékgazdálkodásért felelős minisztert bevonja.

21. §57

22. § A Kvt. 49. § (3) bekezdésében foglalt környezetvédelmi igazgatási szervként

a) a mérő-, észlelő-, ellenőrző hálózat működtetése vonatkozásában

aa) országos illetékességgel az Országos Meteorológiai Szolgálatról szóló rendelet szerinti feladatkörében az OMSZ,

ab)58

b) az Országos Környezetvédelmi Információs Rendszer működtetése vonatkozásában a feladatköréhez tartozó ügyekben

ba)59 országos illetékességgel az országos környezetvédelmi hatóság,

bb)60 a 8/A. § (1) bekezdése szerinti területi környezetvédelmi hatóság

jár el.

23. §61 A levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 14. § (4) bekezdése, 15. § (3) bekezdése, 16. §-a, 17. §-a és 18. § (1) bekezdésében meghatározott igazgatási feladatokat a 4. melléklet 2. pontjában kijelölt területi környezetvédelmi hatóság látja el.

8. A védett természeti területek természetvédelmi kezeléséért felelős szerv kijelölése

24. § A Kormány a védett természeti területek természetvédelmi kezeléséért felelős szervként az NPI-t jelöli ki.

25. § A Kormány természetvédelmi őrszolgálatként az NPI szervezetén belül működő Természetvédelmi Őrszolgálatot jelöli ki.

IV. Fejezet62

SZAKKÉRDÉSEK VIZSGÁLATA

9.63

26. §

10.64

27. §

11. 65 A környezetvédelmi hatóság eljárásaiban vizsgálandó szakkérdések

28. § (1)66 Az országos környezetvédelmi hatóság, valamint a területi környezetvédelmi hatóság az 5. melléklet I. táblázatában meghatározott szakkérdéseket is vizsgálja, ha az 5. melléklet I. táblázata szerinti előzetes vizsgálati, környezeti hatásvizsgálati, egységes környezethasználati engedélyezési eljárásban, az összevont eljárásban valamint az egységes környezethasználati engedélynek a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 20/A. § (4) és (6) bekezdése szerinti felülvizsgálatára irányuló eljárásban (a továbbiakban: felülvizsgálati eljárásban) az 5. melléklet I. táblázatában megjelölt feltételek fennállnak.

(2)67

(3)68

(4) Az előzetes vizsgálati, környezeti hatásvizsgálati, egységes környezethasználati engedélyezési eljárásban, az összevont eljárásban valamint a felülvizsgálati eljárásban hozott határozatot a megyei katasztrófavédelmi igazgatósággal, a főváros területén a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatósággal is közölni kell.

29. § (1)69 A területi környezetvédelmi hatóság a 6. melléklet I. táblázatában meghatározott szakkérdéseket is vizsgálja, ha a 6. melléklet I. táblázata szerinti környezetvédelemmel összefüggő eljárásokban a 6. melléklet I. táblázatában megjelölt feltételek fennállnak.

(2)70 A területi környezetvédelmi hatóság a 10. mellékletben meghatározott szakkérdéseket is vizsgálja, ha a 10. melléklet szerinti felszámolással összefüggő környezetvédelmi eljárásokban a 10. mellékletben megjelölt feltételek fennállnak.

(3)71 A területi környezetvédelmi hatóság a 11. mellékletben meghatározott szakkérdéseket is vizsgálja, ha a 11. melléklet szerinti levegő védelmével összefüggő eljárásokban a 11. mellékletben megjelölt feltételek fennállnak.

30. §72

31. §73

12. 74 A természetvédelmi hatóság eljárásában vizsgálandó szakkérdések

32. §75 Ha kormányrendelet eltérően nem rendelkezik, a területi természetvédelmi hatóság szakkérdés vizsgálatával kapcsolatos feladatkörében, vagy a szakhatóságként kijelölt hatóság a természet és a táj védelmére vonatkozó nemzeti és közösségi jogi követelményeknek való megfelelés elbírálására vonatkozó szakhatósági feladatkörében azt vizsgálja, hogy az engedélyeztetni kívánt tevékenység, építmény, létesítmény megfelel-e

a) a védett természeti értékek és területek megőrzése, fenntartása, fejlesztése, helyreállítása, kiemelt oltalmuk biztosítása,

b) a közösségi és a kiemelt közösségi jelentőségű fajok, továbbá élőhelytípusok kedvező természetvédelmi helyzetének megőrzése, fenntartása, fejlesztése és helyreállítása, a Natura 2000 területek egységességének biztosítása, valamint

c) a természeti értékek és területek, a tájak és az egyedi tájértékek, valamint azok természeti rendszereinek, jellegzetességének, biológiai sokféleségének, természetes vagy természetközeli állapotának megőrzése, fenntartható használatának és helyreállításának elősegítése

jogszabályokban és az Európai Unió általános hatályú, közvetlenül alkalmazandó jogi aktusában rögzített követelményeinek.

33. § (1)76 A területi természetvédelmi hatóság a 9. melléklet I. táblázatában meghatározott szakkérdéseket is vizsgálja, ha a 9. melléklet I. táblázat szerinti természetvédelemmel összefüggő eljárásokban a 9. melléklet I. táblázatában megjelölt feltételek fennállnak.

(2)77

(3)78

(4) A különösen és közepesen veszélyes állat országba való behozatalához az Európai Unió jogi aktusaiban teljeskörűen nem szabályozott állatfajok esetében a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal jogszabályban meghatározott előzetes állategészségügyi engedélye is szükséges.

V. Fejezet

A HATÓSÁGOK, VALAMINT AZ IGAZGATÁSI SZERVEK EGYÉB FELADATAI

13. 79 Az országos környezetvédelmi és természetvédelmi hatóság feladatai

34. §80 Az országos környezetvédelmi és természetvédelmi hatóság állami alaptevékenysége körében

a)81 szolgáltatja a miniszter által kért, a kormányzati munka ellátásához szükséges, tevékenysége során keletkezett adatokat;

b) elemzi és értékeli a feladat- és hatáskörét érintő jogszabályok végrehajtását;

c) véleményezi a feladat- és hatáskörét érintő jogszabálytervezeteket;

d)82 hatósági feladatai során önállóan, egyéb feladatoknál pedig a miniszter felkérése alapján közreműködik a nemzetközi feladatok végrehajtásában;

e) koordinálja a határokon átterjedő környezeti hatásokkal kapcsolatos hatósági feladatokat;

f)83

g) ellátja a továbbképzési feladatokat és

h) összegyűjti és az Országos Környezetvédelmi Információs Rendszer rendelkezésére bocsátja az annak működéséhez szükséges – feladatkörével összefüggő – adatokat, továbbá együttműködik más ellenőrző és információs rendszerekkel.

14. A területi környezetvédelmi és természetvédelmi hatóság feladatai

35. § (1)84 A területi környezetvédelmi és természetvédelmi hatóság állami alaptevékenysége körében

a) összegyűjti és az Országos Környezetvédelmi Információs Rendszer rendelkezésére bocsátja az annak működéséhez szükséges – feladatkörével összefüggő – adatokat, továbbá együttműködik más ellenőrző és információs rendszerekkel;

b) közreműködik a nemzetközi feladatok végrehajtásában;

c) véleményezi a kiemelt térségre és a megyére készülő területfejlesztési koncepciót és programot, valamint területrendezési tervet, továbbá a településrendezési eszközöket;

d) hozzáférhetővé teszi a környezet állapotáról szerzett adatokat, és megfelelő tájékoztatást ad azokról;

e) részt vesz a környezeti tudat- és szemléletformáló feladatok ellátásában.

(2)85 A területi környezetvédelmi hatóság a levegőtisztaság-védelmi emisszió mérés, a mobil mérőegységekkel elvégezhető levegőminőségi mérés és zajmérés vonatkozásában a 8/A. § szerinti általános illetékességi területére a hatósági ellenőrzési terv előkészítése céljából az ellenőrzési időszakot megelőző 30. napig hatósági mérési tervet készít. A hatósági mérési terv – a 2. melléklet szerint – az adott területen a regionális laboratóriumot üzemeltető megyei kormányhivatal bevonásával és jóváhagyásával készül.

(3)86

(4)87 A vízvédelmi hatóság, valamint a vízvédelmi és vízügyi igazgatási szerv részére a 22. § a) pont ab) alpontja szerinti területi környezetvédelmi hatóság biztosítja az (1) bekezdés a) pontja és a 36. § szerinti rendszerben rögzített, a vizekre vonatkozó adatokhoz történő hozzáférést.

(5)88 A vízvédelmi hatósági és a vízügyi igazgatási tevékenység ellátáshoz szükséges a 36. § b) és c) pontja szerinti feladatok finanszírozása – a hivatalból indult és kötelezettséget megállapító határozattal záruló hatósági eljárások kivételével – önköltségi alapon, a közigazgatás-szervezésért felelős miniszter és a vízvédelemért, illetve vízügyi igazgatási szervek irányításáért felelős miniszter közötti megállapodásban foglaltak szerint történik. A hivatalból indult és kötelezettséget megállapító határozattal záruló hatósági eljárások esetében a 36. § b) és c) pontja szerinti tevékenység költségét – a környezetvédelmi és vízügyi hatósági eljárás során felmerülő egyéb eljárási költségekről szóló kormányrendelet szerint – a kötelezett viseli.

15. 89 A regionális laboratóriumok működtetése

36. § A 2. melléklet szerinti kormányhivatal – a víz, mint környezeti elem tekintetében a vízvédelemért felelős miniszter szakmai irányítása mellett – regionális laboratóriumot működtet, amely mintavétellel, laboratóriumi, illetve egyéb műszeres vizsgálati tevékenységével üzemelteti

a) a környezet állapotértékeléshez szükséges monitoring-rendszert,

b) az igazgatási és hatósági tevékenység ellátásához szükséges mérőrendszert, valamint

c) a rendkívüli környezeti eseményekhez és a helyreállítási intézkedésekhez kapcsolódó mérőrendszert.

16. Az NPI feladatai

37. § Az NPI állami alaptevékenysége körében

a) ellátja

aa) a védett és fokozottan védett természeti értékek, védett és fokozottan védett természeti területek, a Natura 2000 területek és közösségi jelentőségű értékek, valamint a nemzetközi természetvédelmi egyezmény hatálya alá tartozó területek és értékek természetvédelmi kezelésével kapcsolatos feladatokat, kivéve azokat a feladatokat, amelyeket más szerv vagy természetes személy köteles ellátni,

ab) a vagyonkezelői feladatokat a vagyonkezelésében lévő állami tulajdonú vagyontárgyak tekintetében,

ac) a természetvédelemért felelős miniszter körzeti erdő- és vadgazdálkodási tervvel kapcsolatos jogkörét érintő előkészítő feladatokat,

ad) a természetvédelmi kutatással kapcsolatos feladatokat,

ae) az élőhelyek kialakításával és fenntartásával kapcsolatos feladatokat, valamint

af) a sérült, károsodott élőhelyek helyreállításával, valamint rehabilitációjával kapcsolatos feladatokat;

b) vezeti a működési területén lévő védett természeti területek és természeti értékek, valamint az egyedi tájértékek nyilvántartását, gondoskodik a természetvédelmi célú nyilvántartások vezetéséhez szükséges elsődleges és másodlagos adatgyűjtésről, illetve működteti a feladatkörével összefüggő területi monitoring és információs rendszert, együttműködik más információs és ellenőrző rendszerekkel;

c) közreműködik

ca) az erdővagyon-védelmi tevékenységben,

cb) a természetvédelmi szempontból védetté nem nyilvánított természetes növény- és állatvilág (vadászható vadfajok, fogható halfajok, az ősi hazai háziasított állatfajok, fajták és ezek génkészletei) védelmében;

d) véleményezi a kiemelt térségre és a megyére készülő területfejlesztési koncepciót és programot, valamint területrendezési tervet, továbbá a településrendezési eszközöket;

e) együttműködik a kulturális örökségvédelmi feladatkörrel rendelkező szervekkel azok külön jogszabályban meghatározott örökségvédelemmel kapcsolatos feladatainak ellátásában;

f) kapcsolatot tart természetvédelmi kezelési feladatokat ellátó más szervezetekkel és természetes személyekkel;

g) segítséget nyújt a természet védelmével kapcsolatos feladatok ellátásához a helyi önkormányzatoknak;

h) kapcsolatot tart a vízügyi igazgatási és hatósági szervekkel a jogszabályokban meghatározott vízgazdálkodási és vízvédelmi feladatok terén.

VI. Fejezet

ELJÁRÁSJOGI RENDELKEZÉSEK

38. § (1)–(2)90

(3)91

(4)92

(5)93

39. §94 A területi természetvédelmi hatóság által folytatott természetvédelmi hatósági eljárás, szakhatósági közreműködés vagy szakkérdés vizsgálata során, ha a döntéshez vagy a tényállás tisztázásához olyan adat, illetve tény ismerete szükséges, amellyel állami alaptevékenysége köréhez kapcsolódóan a területi természetvédelmi hatóság illetékességi területén működő NPI vagy a Herman Ottó Intézet Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság rendelkezik, a területi természetvédelmi hatóság megkeresi az említett szervet.

40. §95

40/A. §96 A sajátos építményfajták körébe tartozó honvédelmi és katonai célú építményekkel összefüggő környezetvédelmi és természetvédelmi ügyek elintézésében csak olyan személyek vehetnek részt, akik a Nemzeti Biztonsági Felügyelet által kiállított személyi biztonsági tanúsítvánnyal rendelkeznek.

VII. Fejezet

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

41. § Ez a rendelet 2015. április 1-jén lép hatályba.

42. §97

43. § Ez a rendelet

b) a természetes élőhelyek, valamint a vadon élő állatok és növények védelméről szóló, 1992. május 21-i 92/43/EGK tanácsi irányelv 2. cikk (2) bekezdésének, 3. cikk (1) bekezdésének, 9. cikkének, 11. cikkének, 17. cikk (1) bekezdésének, 18. cikk (1) bekezdésének,

c) az egyes köz- és magánprojektek környezetre gyakorolt hatásainak vizsgálatáról szóló, 2011. december 13-i 2011/92/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek

való megfelelést szolgálja.

1. melléklet a 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelethez98

I. A nemzeti park igazgatóságok elnevezése és székhelye

1. Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság, Jósvafő

2. Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság, Csopak

3. Bükki Nemzeti Park Igazgatóság, Eger

4. Duna–Dráva Nemzeti Park Igazgatóság, Pécs

5. Duna–Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság, Esztergom

6. Fertő–Hanság Nemzeti Park Igazgatóság, Sarród

7. Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság, Debrecen

8. Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság, Kecskemét

9. Körös–Maros Nemzeti Park Igazgatóság, Szarvas

10. Őrségi Nemzeti Park Igazgatóság, Őriszentpéter

II. A nemzeti park igazgatóságok működési területe

1. AGGTELEKI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG

Működési területe

Borsod-Abaúj-Zemplén megye területéből

a Sajó, a Hernád és az országhatár által bezárt terület a Sajó kisvízi medrével együtt, továbbá

Abaújalpár,

Abaújkér,

Abaújszántó,

Abaújvár,

Alsóberecki,

Alsódobsza,

Alsóregmec,

Arka,

Baskó,

Bekecs,

Bodroghalom,

Bodrogkeresztúr,

Bodrogkisfalud,

Bodrogolaszi,

Boldogkőújfalu,

Boldogkőváralja,

Bózsva,

Cigánd,

Dámóc,

Erdőbénye,

Erdőhorváti,

Felsőberecki,

Felsődobsza,

Felsőregmec,

Filkeháza,

Fony,

Füzér,

Füzérkajata,

Füzérkomlós,

Füzérradvány,

Gesztely,

Golop,

Gönc,

Göncruszka,

Györgytarló,

Háromhuta,

Hejce,

Hercegkút,

Hernádbűd,

Hernádcéce,

Hernádkércs,

Hollóháza,

Karcsa,

Karos,

Kéked,

Kenézlő,

Kishuta,

Kisrozvágy,

Komlóska,

Korlát,

Kovácsvágás,

Lácacséke,

Legyesbénye,

Mád,

Makkoshotyka,

Megyaszó,

Mezőzombor,

Mikóháza,

Mogyoróska,

Monok,

Nagyhuta,

Nagykinizs,

Nagyrozvágy,

Nyíri,

Olaszliszka,

Pácin,

Pálháza,

Pányok,

Pere,

Pusztafalu,

Rátka,

Regéc,

Révleányvár,

Ricse,

Sárazsadány,

Sárospatak,

Sátoraljaújhely,

Semjén,

Sima,

Sóstófalva,

Szegi,

Szegilong,

Szentistvánbaksa,

Szerencs,

Tállya,

Tarcal,

Telkibánya,

Tiszacsermely,

Tiszakarád,

Tiszaladány,

Tokaj,

Tolcsva,

Újcsanálos,

Vágáshuta,

Vajdácska,

Vámosújfalu,

Vilmány,

Vilyvitány,

Viss,

Vizsoly,

Zalkod,

Zemplénagárd,

Zsujta települések közigazgatási területe.

2. BALATON-FELVIDÉKI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG

Működési területe

a) Veszprém megye.

b) Győr-Moson-Sopron megye területén:

Bakonygyirót,

Bakonyszentlászló,

Fenyőfő,

Románd,

Sikátor,

Veszprémvarsány

települések közigazgatási területe.

c) Zala megye területe – kivéve

Csöde,

Felsőszenterzsébet,

Magyarföld,

Szentgyörgyvölgy,

Zalalövő

települések közigazgatási területén az Őrségi Nemzeti Park területe.

d) Somogy megye területén:

Ádánd,

Nagyberény,

Nyim,

Som,

Szőkedencs

települések közigazgatási területe, valamint

a Balaton Kiemelt Üdülőkörzetbe tartozó települések, kivéve Marcali település teljes közigazgatási területét.

3. BÜKKI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG

Működési területe

a) Borsod-Abaúj-Zemplén megye területe – kivéve az Aggteleki és a Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság működési területe.

b) Heves megye – kivéve a Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság működési területe.

c) Nógrád megye – kivéve a Duna-Ipoly Nemzeti Park területe.

d) Szabolcs-Szatmár-Bereg megye területén:

a Kesznyéteni Tájvédelmi Körzet területe Tiszadob településhatárban.

e) Jász-Nagykun-Szolnok megye területén:

a Hevesi füves puszták Tájvédelmi Körzet területe Jászivány településhatárban.

4. DUNA-DRÁVA NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG

Működési területe

a) Baranya megye.

b) Somogy megye területe – kivéve

Ádánd,

Nagyberény,

Nyim,

Som,

Szőkedencs, valamint

a Balaton Kiemelt Üdülőkörzethez tartozó

települések közigazgatási területe, Marcali település közigazgatási területe nélkül.

c) Tolna megye.

d) Bács-Kiskun megye területén:

Bátmonostor,

Csátalja,

Dávod,

Dunafalva,

Hercegszántó,

Nagybaracska,

Szeremle

települések közigazgatási területe, illetve

Baja, Érsekcsanád, Fajsz, Sükösd településhatárokban a Duna-Dráva Nemzeti Park területe.

e) Fejér megye területén:

a Dél-Mezőföldi Tájvédelmi Körzet területe Alsószentiván, Cece, Vajta településhatárokban

5. DUNA-IPOLY NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG

Működési területe

a) Budapest főváros.

b) Fejér megye.

c) Komárom-Esztergom megye – kivéve

a Pannonhalmi Tájvédelmi Körzet területe Komárom településhatásban

d) Pest megye területe – kivéve

a Kiskunsági Nemzeti Park területe Apaj, Kiskunlacháza, Tatárszentgyörgy és Bugyi településhatárokban.

e) Nógrád megye területén:

a Duna-Ipoly Nemzeti Park területe, Balassagyarmat, Borsosberény, Dejtár, Diósjenő, Drégelypalánk, Hont, Ipolyvece, Nagyoroszi, Nógrád, Patak településhatárokban.

f) Jász-Nagykun-Szolnok megye területén:

a Tápió-Hajta Vidéke Tájvédelmi Körzet területe Újszász településhatárban.

6. FERTŐ-HANSÁG NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG

Működési területe

a) Győr-Moson-Sopron megye területe – kivéve

Bakonygyirót,

Bakonyszentlászló,

Fenyőfő,

Románd,

Sikátor,

Veszprémvarsány

települések közigazgatási területét.

b) Komárom-Esztergom megye területén:

a Pannonhalmi Tájvédelmi Körzet területe Komárom településhatárban.

c) Vas megye területén:

a Fertő-Hanság Nemzeti Park területe Vámoscsalád és Nagygeresd községhatárokban.

d) Veszprém megye területén:

a Pannonhalmi Tájvédelmi Körzet területe Gic településhatárban.

7. HORTOBÁGYI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG

Működési területe

a) Hajdú-Bihar megye.

b) Jász-Nagykun-Szolnok megye, kivéve a Kiskunsági Nemzeti Park területe Tiszasas településhatárban, valamint a Tisza jobb partjára eső területek Tiszasas településhatárban, a Hevesi Füves Puszták Tájvédelmi Körzet területe Jászivány településhatárban, a Tápió-Hajta Vidéke Tájvédelmi Körzet területe Újszász településhatárban, a Körös-Maros Nemzeti Park területe Túrkeve, Kisújszállás, Kunszentmárton, Mesterszállás, Mezőtúr, Öcsöd, Szelevény és Tiszaföldvár településhatárokban.

c) Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, kivéve a Kesznyéteni Tájvédelmi Körzet területe Tiszadob településhatárban.

d) Heves megye területén:

a Közép-tiszai Tájvédelmi Körzet területe Kisköre és Pély településhatárban,

valamint a Tisza-tó területe Poroszló, Újlőrincfalva, Sarud, Tiszanána és Kisköre településhatárban.

e) Bács-Kiskun megye területén:

a Közép-tiszai Tájvédelmi Körzet területe Lakitelek, Tiszakécske és Tiszaug településhatárokban.

f) Borsod-Abaúj-Zemplén megye területén:

a Tiszatelek-tiszaberceli ártér Természetvédelmi Terület területe Tiszakarád, Tiszacsermely településhatárokban,

a Tiszadorogmai Göbe-erdő Természetvédelmi Terület területe Tiszadorogma községhatárban,

a Hortobágyi Nemzeti Park területe Ároktő, Négyes, Tiszabábolna, Tiszavalk településhatárokban.

8. KISKUNSÁGI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG

Működési területe

a) Bács-Kiskun megye területe – kivéve

Bátmonostor,

Csátalja,

Dávod,

Dunafalva,

Hercegszántó,

Nagybaracska,

Szeremle,

települések közigazgatási területe, illetve

Baja,

Érsekcsanád,

Fajsz,

Sükösd

településhatárokban a Duna-Dráva Nemzeti Park területe,

kivéve továbbá

a Közép-tiszai Tájvédelmi Körzet területe Lakitelek, Tiszakécske, Tiszaug településhatárokban.

b) Csongrád-Csanád megye területén:

Algyő,

Ásotthalom,

Baks,

Balástya,

Bordány,

Csanytelek,

Csongrád,

Csengele,

Dóc,

Domaszék,

Felgyő,

Forráskút,

Kistelek,

Mórahalom,

Ópusztaszer,

Öttömös,

Pusztamérges,

Pusztaszer,

Röszke,

Ruzsa,

Sándorfalva,

Szatymaz,

Szeged, kivéve a Körös-Maros Nemzeti Park területe Szeged II. kerület Tápé településhatárban,

Tiszasziget,

Tömörkény,

Újszentiván,

Üllés,

Zákányszék,

Zsombó települések közigazgatási területe, valamint a

Mártélyi Tájvédelmi Körzet területe Mindszent, Mártély és Hódmezővásárhely településhatárokban, továbbá a

a Pusztaszeri Tájvédelmi Körzet területe Szentes településhatárban.

c) Jász-Nagykun-Szolnok megye területén:

a Kiskunsági Nemzeti Park területe Tiszasas településhatárban, valamint a Tisza jobb partjára eső területek Tiszasas településhatárban.

d) Pest megye területén:

a Kiskunsági Nemzeti Park területe Apaj, Kiskunlacháza, Tatárszentgyörgy és Bugyi településhatárokban.

9. KÖRÖS-MAROS NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG

Működési területe

a) Békés megye.

b) Jász-Nagykun-Szolnok megye területén:

a Körös-Maros NP területe Túrkeve, Kisújszállás, Kunszentmárton, Mesterszállás, Mezőtúr, Öcsöd, Szelevény és Tiszaföldvár településhatárokban.

c) Csongrád-Csanád megye területén:

Ambrózfalva,

Apátfalva,

Árpádhalom,

Csanádalberti,

Csanádpalota,

Derekegyház,

Deszk,

Eperjes,

Fábiánsebestyén,

Ferencszállás,

Földeák,

Hódmezővásárhely, kivéve a Mártélyi Tájvédelmi Körzet területe,

Királyhegyes,

Kiszombor,

Klárafalva,

Kövegy,

Kübekháza,

Magyarcsanád,

Makó,

Maroslele,

Mártély, kivéve a Mártélyi Tájvédelmi Körzet területe,

Mindszent, kivéve a Mártélyi Tájvédelmi Körzet területe,

Nagyér,

Nagylak,

Nagymágocs,

Nagytőke,

Óföldeák,

Pitvaros,

Szegvár,

Szentes, kivéve a Pusztaszeri Tájvédelmi Körzet területe,

Székkutas,

települések közigazgatási területe, valamint

a Körös-Maros Nemzeti Park területe Szeged II. kerület Tápé településhatárban.

10. ŐRSÉGI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG

Működési területe

a) Vas megye területe – kivéve

a Fertő-Hanság Nemzeti Park Vámoscsalád és Nagygeresd településhatárok közé eső területét.

b) Zala megye területén:

Csöde,

Felsőszenterzsébet,

Magyarföld,

Szentgyörgyvölgy,

Zalalövő

települések közigazgatási területéből a Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság működési területén kívül eső területek.

2. melléklet a 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelethez99

A 36. § bekezdés szerinti feladatokat ellátó regionális laboratóriumot üzemeltető megyei kormányhivatalok illetékességi területe

A

B

1.

Megyei kormányhivatal

Illetékességi terület

2.

Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal

Győr-Moson-Sopron megye,
Komárom-Esztergom megye,
Vas megye,
Zala megye

3.

Fejér Megyei Kormányhivatal

Fejér megye,
Tolna megye,
Veszprém megye

4.

Baranya Megyei Kormányhivatal

Baranya megye,
Somogy megye

5.

Pest Megyei Kormányhivatal

Budapest főváros,
Pest megye,
Nógrád megye

6.

Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal

Hajdú-Bihar megye,
Békés megye,
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye

7.

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal

Borsod-Abaúj-Zemplén megye,
Heves megye,
Jász-Nagykun-Szolnok megye

8.

Csongrád-Csanád Megyei Kormányhivatal

Csongrád-Csanád megye,
Bács-Kiskun megye

3. melléklet a 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelethez100

A területi környezetvédelmi és természetvédelmi hatóságok különös illetékessége

1. Terület alapján meghatározott különös illetékesség:

A

B

1.

Területi környezetvédelmi és természetvédelmi hatóság

Különös illetékességi terület

2.

Veszprém Megyei Kormányhivatal

a Balaton vízfelülete és a Balaton parti településeknek a tó medrébe (jogi partvonalával határolt területébe) nyúló, medréhez tartozó közigazgatási területe

2. Ügytípus alapján meghatározott különös illetékesség:

A

B

1.

Területi környezetvédelmi és természetvédelmi hatóság

Különös illetékességi ügytípus

2.

Pest Megyei Kormányhivatal

A védelemben részesülő állatfajok egyedének tartására, hasznosítására, bemutatására irányuló eljárás során solymászmadarak esetében
[a védett állatfajok védelmére, tartására, hasznosítására és bemutatására vonatkozó részletes szabályokról szóló 348/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 17. § (2) bekezdés a)pont; 19. § (3) bekezdés]

Eredetigazolás kiállítására vonatkozó eljárás
[a veszélyeztetett vadon élő állat- és növényfajok nemzetközi kereskedelmét szabályozó nemzetközi és európai közösségi jogi aktusok végrehajtásának egyes szabályairól szóló 292/2008. (XII. 10.) Korm. rendelet 6. § (4) bekezdés a)pontja]

3.

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal

A sajátos építményfajták körébe tartozó honvédelmi és katonai célú építményekkel, valamint a honvédelmi és katonai célú ingatlanokkal összefüggő környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági ügyek

4.

Baranya Megyei Kormányhivatal

Kiemelt létesítményekkel kapcsolatos környezetvédelmi hatósági ügyek
[az atomenergia alkalmazása során a levegőbe és vízbe történő radioaktív kibocsátásokról és azok ellenőrzéséről szóló 15/2001. (VI. 6.) KöM rendelet 2. § i) pontja szerinti kiemelt létesítmények (atomerőmű, kísérleti és tanreaktor, uránbánya, radioaktív hulladéktároló,
A-szintű izotóplaboratórium, kiégett fűtőelem-tároló)]

4. melléklet a 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelethez101

Környezetvédelmi igazgatási szervek különös illetékességi területe

1.1. Terület alapján meghatározott különös illetékesség

A

B

1.

Területi környezetvédelmi hatóság

Különös illetékességi terület

2.

Fejér Megyei Kormányhivatal

a Balaton vízfelülete és a Balaton parti településeknek a tó medrébe (jogi partvonalával határolt területébe) nyúló, medréhez tartozó közigazgatási területe


1.2. A vizsgálat típusához kötött különös illetékesség
1.2.1. A területi környezetvédelmi hatóság illetékességi területe környezeti zajmérések végzésének vonatkozásában

A

B

1.

Területi környezetvédelmi hatóság

Illetékességi terület
(megye)

2.

Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal

a honvédelmi és katonai célú építmények zajkibocsátásának vizsgálata kivételével:
Győr-Moson-Sopron megye
Komárom-Esztergom megye

3.

Vas Megyei Kormányhivatal

a honvédelmi és katonai célú építmények zajkibocsátásának vizsgálata kivételével:
Vas megye
Zala megye

4.

Fejér Megyei Kormányhivatal

a honvédelmi és katonai célú építmények zajkibocsátásának vizsgálata kivételével:
Fejér megye
Tolna megye
Veszprém

5.

Baranya Megyei Kormányhivatal

a honvédelmi és katonai célú építmények zajkibocsátásának vizsgálata kivételével:
Baranya megye
Somogy megye

6.

Pest Megyei Kormányhivatal

a honvédelmi és katonai célú építmények zajkibocsátásának vizsgálata kivételével:
Budapest
Pest megye
Nógrád megye

7.

Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal

a honvédelmi és katonai célú építmények zajkibocsátásának vizsgálata kivételével:
Hajdú-Bihar megye

8.

Békés Megyei Kormányhivatal

a honvédelmi és katonai célú építmények zajkibocsátásának vizsgálata kivételével:
Békés megye

9.

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal

a honvédelmi és katonai célú építmények zajkibocsátásának vizsgálata kivételével:
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye

10.

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal

a honvédelmi és katonai célú építmények zajkibocsátásának vizsgálata kivételével:
Borsod-Abaúj-Zemplén megye
Heves megye

11.

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal

a honvédelmi és katonai célú építmények vonatkozásában az ország egész területe:
Jász-Nagykun-Szolnok megye

12.

Csongrád-Csanád Megyei Kormányhivatal

a honvédelmi és katonai célú építmények zajkibocsátásának vizsgálata kivételével:
Csongrád-Csanád megye
Bács-Kiskun megye


1.2.2. A regionális laboratóriumot üzemeltető megyei kormányhivatal, illetve a területi környezetvédelmi hatóság illetékességi területe környezeti rezgésmérések végzésének vonatkozásában

A

B

1.

Regionális laboratóriumot üzemeltető megyei kormányhivatal/Területi környezetvédelmi hatóság

Illetékességi terület(megye)

2.

Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal

Hajdú-Bihar megye,
Békés megye,
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye,
Borsod-Abaúj-Zemplén megye,
Heves megye,
Jász-Nagykun-Szolnok megye,
Csongrád-Csanád megye

3.

Fejér Megyei Kormányhivatal

Győr-Moson-Sopron megye,
Komárom-Esztergom megye,
Vas megye,
Zala megye,
Fejér megye,
Tolna megye,
Veszprém megye,
Baranya megye,
Somogy megye,
Bács-Kiskun megye

4.

Pest Megyei Kormányhivatal

Budapest,
Pest megye,
Nógrád megye

1.2.3 A radiológiai vizsgálatokat valamennyi környezeti elem vonatkozásában országos illetékességi területtel a Baranya Megyei Kormányhivatal végzi.

2. A levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 14. § (4) bekezdésében, 15. § (3) bekezdésében, 16. §-ában, 17. §-ában és 18. § (1) bekezdésében meghatározott igazgatási feladatokat ellátó megyei kormányhivatalok

A

B

1.

Területi környezetvédelmi hatóság

a feladatellátás területi lehatárolása a légszennyezettségi agglomerációk és zónák kijelöléséről szóló 4/2002. (X. 7.) KvVM rendelet 1. számú mellékletében kijelölt zónák és agglomerációk alapján

2.

Baranya Megyei Kormányhivatal

a) a „6. Pécs környéke” légszennyezettségi zóna,
b) a „10. Az ország többi területe” légszennyezettségi zónából Baranya megye közigazgatási területe,

3.

Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal

a) a „10. Az ország többi területe” légszennyezettségi zónából Bács-Kiskun megye közigazgatási területe,
b) a „11. Kijelölt városok” légszennyezettségi zónából Baja és Kecskemét közigazgatási területe

4.

Békés Megyei Kormányhivatal

a) a „10. Az ország többi területe” légszennyezettségi zónából Békés megye közigazgatási területe,
b) a „11. Kijelölt városok” légszennyezettségi zónából Békéscsaba közigazgatási területe

5.

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal

a) a „8. Sajó Völgye” légszennyezettségi zóna,
b) a „10. Az ország többi területe” légszennyezettségi zónából Borsod-Abaúj-Zemplén megye közigazgatási területe,

6.

Csongrád-Csanád Megyei Kormányhivatal

a) a „10. Az ország többi területe” légszennyezettségi zónából Csongrád-Csanád megye közigazgatási területe,
b) a „11. Kijelölt városok” légszennyezettségi zónából Szeged közigazgatási területe

7.

Fejér Megyei Kormányhivatal

a) az „5. Dunaújváros környéke” légszennyezettségi zóna,
b) a „4. Székesfehérvár–Veszprém” légszennyezettségi zónából Fejér megye közigazgatási területe
c) a „10. Az ország többi területe” légszennyezettségi zónából Fejér megye közigazgatási területe,

8.

Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal

a) a „2. Győr-Mosonmagyaróvár” légszennyezettségi zóna,
b) a „10. Az ország többi területe” légszennyezettségi zónából Győr-Moson-Sopron megye közigazgatási területe,
c) a „11. Kijelölt városok” légszennyezettségi zónából Sopron közigazgatási területe

9.

Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal

a) a „9. Debrecen környéke” légszennyezettségi zóna,
b) a „10. Az ország többi területe” légszennyezettségi zónából Hajdú-Bihar megye közigazgatási területe

10.

Heves Megyei Kormányhivatal

a) a „10. Az ország többi területe” légszennyezettségi zónából Heves megye közigazgatási területe,
b) a „11. Kijelölt városok” légszennyezettségi zónából Eger közigazgatási területe

11.

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal

a) a „10. Az ország többi területe” légszennyezettségi zónából Jász-Nagykun-Szolnok megye közigazgatási területe,
b) a „11. Kijelölt városok” légszennyezettségi zónából Szolnok közigazgatási területe

12.

Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal

a) a „3. Komárom–Tatabánya–Esztergom” légszennyezettségi zóna,
b) a „10. Az ország többi területe” légszennyezettségi zónából Komárom-Esztergom megye közigazgatási területe,

13.

Nógrád Megyei Kormányhivatal

a) a „10. Az ország többi területe” légszennyezettségi zónából Nógrád megye közigazgatási területe,
b) a „11. Kijelölt városok” légszennyezettségi zónából Salgótarján közigazgatási területe

14.

Pest Megyei Kormányhivatal

a) az „1. Budapest és környéke” légszennyezettségi agglomeráció területe,
b) a „10. Az ország többi területe” légszennyezettségi zónából Pest megye közigazgatási területe,

15.

Somogy Megyei Kormányhivatal

a) a „10. Az ország többi területe” légszennyezettségi zónából Somogy megye közigazgatási területe,
b) a „11. Kijelölt városok” légszennyezettségi zónából Kaposvár közigazgatási területe

16.

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal

a) a „10. Az ország többi területe” légszennyezettségi zónából Szabolcs-Szatmár-Bereg megye közigazgatási területe,
b) a „11. Kijelölt városok” légszennyezettségi zónából Nyíregyháza közigazgatási területe

17.

Tolna Megyei Kormányhivatal

a) a „10. Az ország többi területe” légszennyezettségi zónából Tolna megye közigazgatási területe,

18.

Vas Megyei Kormányhivatal

a) a „10. Az ország többi területe” légszennyezettségi zónából Vas megye közigazgatási területe,
b) a „11. Kijelölt városok” légszennyezettségi zónából Szombathely közigazgatási területe

19.

Veszprém Megyei Kormányhivatal

a) a „4. Székesfehérvár–Veszprém” légszennyezettségi zónából Veszprém megye közigazgatási területe,
b) a „10. Az ország többi területe” légszennyezettségi zónából Veszprém megye közigazgatási területe,
c) a „11. Kijelölt városok” légszennyezettségi zónából Ajka közigazgatási területe

20.

Zala Megyei Kormányhivatal

a) a „10. Az ország többi területe” légszennyezettségi zónából Zala megye közigazgatási területe,
b) a „11. Kijelölt városok” légszennyezettségi zónából Zalaegerszeg közigazgatási területe

5. melléklet a 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelethez102

I. Az előzetes vizsgálati, a környezeti hatásvizsgálati, az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásban, az összevont eljárásban valamint a felülvizsgálati eljárásban vizsgálandó szakkérdések

1X12579N_0

A

B

1.

Vizsgálat feltétele


2.


Előzetes vizsgálat


Környezeti hatásvizsgálat

Egységes környezet-
használati engedélyezés


Szakkérdés

3.

Minden esetben.

A környezet- és település-
egészségügyre, az egészségkárosító kockázatok és esetleges hatások felmérésére, a felszín alatti vizek minőségét, egészségkárosítás nélküli fogyaszthatóságát, felhasználhatóságát befolyásoló körülmények, tényezők vizsgálatára, lakott területtől (lakóépülettől) számított védőtávolságok véleményezésére, a talajjal, a szennyvizekkel, veszélyes hulladékokkal kapcsolatos közegészségügyi követelmények érvényesítésére, az emberi használatra szolgáló felszíni vizek védelmére kiterjedően.

4.

Ha a tevékenység következtében az a környezeti elem vagy rendszer hatásviselő lehet, amelynek védelme a hatáskörébe tartozik, azt érinti vagy olyan környezetveszélyeztetés fordulhat elő, amely elleni védelmet jogszabály a feladat- és hatáskörébe utalja.

Az egységes környezet-
használati engedély megszerzésér e irányuló eljárás nyilvántartott régészeti lelőhelyet, régészeti védőövezetet vagy műemléki területet érint.

Kulturális örökség (műemlékek, műemléki területek védelme, nyilvántartott régészeti lelőhelyek, védetté nyilvánított régészeti lelőhelyek, régészeti védőövezetek) védelmére kiterjedően.

5.

Ha az eljárás termőföldön vagy azzal szomszédos földrészleten megvalósuló beruházás, illetve tevékenység engedélyezésére irányul.

A termőföldre gyakorolt hatások vizsgálata.

6.

Ha az eljárás erdőt érint, és ugyanezt a szakkérdést korábban önálló eljárásban vagy szakhatóságként nem vizsgálták.

a) Az erdőre gyakorolt hatások vizsgálata,
b) ha az eljárás során vizsgált beruházás vagy tevékenység erdő igénybevételével jár, akkor az a) pontban foglaltakon túl az erdő igénybevétel engedélyezhetőségének a vizsgálata.

7.

Ha a tevékenység következtében az a környezeti elem vagy rendszer hatásviselő lehet, amelynek védelme hatáskörükbe tartozik, azt érinti, vagy olyan környezetveszélyeztetés fordulhat elő, amely elleni védelmet jogszabály feladat- és hatáskörébe utalja.

Ha az egységes környezet-
használati engedély megszerzésére irányuló eljárás termőföldet érint.

Termőföld mennyiségi védelmének követelményei tekintetében.

8.

 

 

9.

Ha a kérelem a területfejlesztési koncepció, a területfejlesztési program és a területrendezési terv tartalmi követelményeiről, valamint illeszkedésük, kidolgozásuk, egyeztetésük, elfogadásuk és közzétételük részletes szabályairól szóló kormányrendelet szerinti országos vagy térségi jelentőségű műszaki infrastruktúra hálózatok és egyedi építmények megvalósítására, valamint azok jelentős módosítására irányul.

A területrendezési tervekkel való összhang tekintetében.

10.

Gyorsforgalmi út esetén.

A környezet- és település-
egészségügyre, az egészségkárosító kockázatok és esetleges hatások felmérésére, a felszín alatti vizek minőségét, egészségkárosítás nélküli fogyaszthatóságát, felhasználhatóságát befolyásoló körülmények, tényezők vizsgálatára, lakott területtől (lakóépülettől) számított védőtávolságok véleményezésére, a talajjal, a szennyvizekkel, veszélyes hulladékokkal kapcsolatos közegészségügyi követelmények érvényesítésére, az emberi használatra szolgáló felszíni vizek védelmére kiterjedően.

11.

Gyorsforgalmi út esetén, ha a tevékenység következtében az a környezeti elem vagy rendszer hatásviselő lehet, amelynek védelme a hatáskörébe tartozik, azt érinti vagy olyan környezet-
veszélyeztetés fordulhat elő, amely elleni védelmet jogszabály a feladat- és hatáskörébe utalja.

Gyorsforgalmi út esetén, ha a környezetvédelmi engedély megszerzésére irányuló eljárás nyilvántartott régészeti lelőhelyet, régészeti védőövezetet vagy műemléki területet érint.

Kulturális örökség (műemlékek, műemléki területek védelme, nyilvántartott régészeti lelőhelyek, védetté nyilvánított régészeti lelőhelyek, régészeti védőövezetek) védelmére kiterjedően.

12.

Gyorsforgalmi út esetén, ha az eljárás termőföldön vagy azzal szomszédos földrészleten megvalósuló beruházás, illetve tevékenység engedélyezésére irányul.

A termőföldre gyakorolt hatások vizsgálata.

13.

Gyorsforgalmi út esetén, ha az eljárás erdőt érint, és ugyanezt a szakkérdést korábban önálló eljárásban vagy szakhatóságként nem vizsgálták.

a) Az erdőre gyakorolt hatások vizsgálata

b) ha az eljárás során vizsgált beruházás vagy tevékenység erdő igénybevételével jár, akkor az a) pontban foglaltakon túl az erdő igénybevétel engedélyezhetőségének a vizsgálata.

14.

Gyorsforgalmi út esetén, ha a tevékenység következtében az a környezeti elem vagy rendszer hatásviselő lehet, amelynek védelme hatáskörükbe tartozik, azt érinti, vagy olyan környezet-
veszélyeztetés fordulhat elő, amely elleni védelmet jogszabály feladat- és hatáskörébe utalja.

Gyorsforgalmi út esetén, ha az egységes környezethasználati engedély megszerzésére irányuló eljárás termőföldet érint.

Termőföld mennyiségi védelmének követelményei tekintetében.

15.

 

 

16.

Gyorsforgalmi út esetén, ha a kérelem a területfejlesztési koncepció, a területfejlesztési program és a területrendezési terv tartalmi követelményeiről, valamint illeszkedésük, kidolgozásuk, egyeztetésük, elfogadásuk és közzétételük részletes szabályairól szóló kormányrendelet szerinti országos vagy térségi jelentőségű műszaki infrastruktúra hálózatok és egyedi építmények megvalósítására, valamint azok jelentős módosítására irányul.

A területrendezési tervekkel való összhang tekintetében.

17.

Ha a tevékenység gyógyhelyen vagy gyógyhelyre, természetes gyógytényezőre hatást gyakorló módon valósul meg.

Természetes gyógytényezők, gyógyhelyek természeti adottságainak és az emberi használatra szolgáló felszíni vizek védelmére, valamint a természetes gyógytényezőket érintő hatások vizsgálatára kiterjedően.

18.

Minden esetben.

A hulladékképződés megelőzését szolgáló intézkedéseket,
a hulladékkezelésre vonatkozó jogszabályi követelmények teljesítését, a hulladékgazdálkodási előírások alapján a technológiából származó környezetterhelések kockázatát, a tevékenység végzése során képződő hulladék elhelyezését, a hulladék kezelésének megfelelőségét, továbbá a hulladékgazdálkodásból eredő környezeti kockázatokat, valamint építésnél az építési és a bontási hulladékok kezelését.

II.

6. melléklet a 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelethez103

I. Egyes környezetvédelmi eljárásokban vizsgálandó szakkérdések

A

B

C

1.

Eljárás megnevezése

Vizsgálatfeltétele

Szakkérdés

2.

A felszín alatti vizek védelméről szóló kormányrendelet szerinti,
- a tényfeltárásra kötelezésre,
- a tényfeltárási terv elfogadására,a tényfeltárási záródokumentáció elbírálására,
- az „(E) egyedi szennyezettségi határérték”

minden esetben

A felszín alatti ivóvíz-, ásványvíz- és gyógyvízkészlet minőségét, egészségkárosítás nélküli fogyaszthatóságát, felhasználhatóságát befolyásoló körülmények vizsgálata.

megállapítására,
- a szennyezettséggel, károsodással kapcsolatos beavatkozás szükségességének megítélésére,
- a beavatkozási terv elfogadására
- a (D) kármentesítési célállapot határérték megállapítására,
- a beavatkozás elégtelensége esetén annak folytatásáról, a további tényfeltárás elrendelésére,
- a beavatkozási záródokumentáció elfogadásával való befejezésére,
- a kármentesítési monitoring elrendelésére,
- a kármentesítés befejezésére,
- a kármentesítési monitoring záródokumentáció elbírálására irányuló döntése meghozatala iránti eljárás.

Termőföldön vagy termőfölddel szomszédos földrészleten megvalósuló tevékenység esetén vizsgálja, hogy a tevékenység megfelel-e, és ha igen, milyen feltételekkel a termőföld védelméről szóló törvény szerinti talajvédelmi kötelezettségeknek.

3.

A kivitelező részére a zajterhelési határértékek betartása alól egyes építési időszakokra, valamint az építkezés közben előforduló, előre nem tervezhető, határérték feletti zajterhelést okozó építőipari tevékenységekre vonatkozó felmentés megadása.

minden esetben

Az egészségkárosító kockázatok és esetleges hatások vizsgálata.

4.

Az egyes tevékenységek illékony szerves vegyület kibocsátásának korlátozásáról szóló rendelet alapján indított, a VOC diffúz kibocsátási határértékek betartása alóli, felmentés megadása iránti eljárás

minden esetben

Az emberi egészségre gyakorolt hatás vizsgálata.

5.

Az egyes tevékenységek illékony szerves vegyület kibocsátásának korlátozásáról szóló rendelet alapján indított, a zárt körülmények között nem végezhető bevonatfelviteli, festési tevékenységek esetében a VOC kibocsátási határértékek betartása alóli felmentés megadása iránti eljárás.

minden esetben

Az emberi egészségre gyakorolt hatás vizsgálata.

6.

A felszín alatti vizek védelméről szóló kormányrendelet szerinti,
– a tényfeltárásra kötelezésre,
– a tényfeltárási terv elfogadására, a tényfeltárási záródokumentáció elbírálására,
– az (E) egyedi szennyezettségi határérték megállapítására,
– a szennyezettséggel, károsodással kapcsolatos beavatkozás szükségességének megítélésére,
– a beavatkozási terv elfogadására,
– a (D) kármentesítési célállapot határérték megállapítására,
– a beavatkozás elégtelensége esetén annak folytatásáról, a további tényfeltárás elrendelésére,
– a beavatkozási záródokumentáció elfogadásával való befejezésére,
– a kármentesítési monitoring elrendelésére,
– a kármentesítési monitoring záródokumentáció elbírálására,
– a kármentesítés befejezésére vonatkozó eljárás.

Ha hulladék jogellenes kezelése, elhagyása feltételezhető, vagy a kármentesítési eljárások során hulladék képződik.

A szükséges hulladékgazdálkodási beavatkozás megállapításának kérdésében.

II.

7. melléklet a 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelethez104

8. melléklet a 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelethez105

9. melléklet a 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelethez106

I. Egyes természetvédelmi eljárásokban vizsgálandó szakkérdések, kirendelendő szakértők

A

B

C

1.

Eljárás megnevezése

Vizsgálat
feltétele

Szakkérdés

2.

A természetben okozott károsodás mértékének megállapításáról, valamint a kármentesítés szabályairól szóló kormányrendelet szerinti tényfeltárási terv és záródokumentáció elfogadására, valamint a természetben okozott károsodással kapcsolatos beavatkozás elvégzésének szükségessége megállapítására, a beavatkozás megvalósítási tervének elkészítésére és benyújtására való kötelezésre irányuló, a beavatkozási munkálatok ellenőrzésével kapcsolatos, a beavatkozás elégtelensége esetén annak folytatásáról, a további tényfeltárás elrendeléséről, a beavatkozásnak a záródokumentáció elfogadásával való befejezéséről,

A természetben okozott károsodás erdőterületet érint

A bekövetkezett kár helyreállítására alkalmas erdészeti beavatkozás megállapításának, valamint a kár naturáliákban meghatározható mértékének, a szennyező anyagok termőföldre gyakorolt hatásának, a kár helyreállítására alkalmas talajvédelmi beavatkozásoknak a meghatározásának erdővédelmi kérdésében.

a kármentesítési monitoringról és a kármentesítés befejezéséről szóló döntése meghozatalára irányuló eljárásban

A természetben okozott károsodás termőföldet érint

A kár naturáliákban meghatározható mértékének, a szennyező anyagok termőföldre gyakorolt hatásának, a kár helyreállítására alkalmas talajvédelmi beavatkozásoknak a meghatározása.

2a.

A természetben okozott károsodás mértékének megállapításáról, valamint a kármentesítés szabályairól szóló kormányrendelet szerinti tényfeltárási terv és záródokumentáció elfogadására, valamint a természetben okozott károsodással kapcsolatos beavatkozás elvégzésének szükségessége megállapítására, a beavatkozás megvalósítási tervének elkészítésére és benyújtására való kötelezésre irányuló, a beavatkozási munkálatok ellenőrzésével kapcsolatos, a beavatkozás elégtelensége esetén annak folytatásáról, a további tényfeltárás elrendeléséről, a beavatkozásnak a záródokumentáció elfogadásával való befejezéséről, a kármentesítési monitoringról és a kármentesítés befejezéséről szóló döntése meghozatalára irányuló eljárásban.

A természetben okozott károsodás hulladék jogellenes kezelése, elhagyása miatt következett be.

A bekövetkezett kár helyreállítására alkalmas hulladékgazdálkodási beavatkozás megállapításának kérdésében.

3.

Állatkert létesítésének, működésének engedélyezésére irányuló eljárásában.

minden esetben

Az egészségkárosító kockázatok és esetleges hatások felmérése, a higiénés és egészségvédelmi, a települési hulladékkal és a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvízzel kapcsolatos közegészségügyi, járványügyi követelmények, valamint a kémiai biztonságra vonatkozó jogszabályi előírások betartása kérdésében.

A takarmányhigiéniai követelményeknek, a takarmányokra és azok felhasználására vonatkozó szabályoknak, a nem emberi fogyasztásra szánt állati melléktermékekre vonatkozó egészségügyi előírásoknak, az állatvédelmi, valamint az állategészségügyi szabályoknak való megfelelés kérdésében.

4.

A különösen és közepesen veszélyes állat tartására, szaporítására, elidegenítésére, megvételére, illetve bemutatására irányuló engedélyezési eljárásában.

minden esetben

Az állategészségügyi és állatvédelmi szabályoknak való megfelelés kérdésében.

5.

A Tvt. 38. § (1) bekezdés i) pontja szerinti, erdőben technikai jellegű sporttevékenység folytatásának engedélyezésére irányuló eljárás.

minden esetben

Az erdőre gyakorolt hatások vizsgálata kérdésében.

10. melléklet a 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelethez107

Felszámolási és végelszámolási eljárásban vizsgálandó szakkérdések

A

B

C

1.

Eljárás megnevezése

Vizsgálat feltétele

Szakkérdés

2.

A felszámolási eljárás és a végelszámolás környezet- és természetvédelmi követelményeiről szóló kormányrendelet szerinti környezetvédelmi hatósági eljárások

Ha a tevékenység jellemzői alapján hulladék képződhetett.

A szükséges hulladékgazdálkodási intézkedés megállapításának kérdésében.

11. melléklet a 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelethez108

Levegő védelmével kapcsolatos eljárásban vizsgálandó szakkérdések

A

B

C

1.

Eljárás megnevezése

Vizsgálat feltétele

Szakkérdés

2.

A levegő védelmével kapcsolatos hatósági eljárás

Ha a tevékenység során hulladékot használnak fel, a tevékenység során hulladék képződik, vagy a levegővédelmi intézkedés hulladék gyűjtése, kezelése miatt szükséges.

A tevékenység hulladékgazdálkodási megfelelőségének vizsgálata kérdésében.

1

A rendeletet a 624/2022. (XII. 30.) Korm. rendelet 22. § a) pontja hatályon kívül helyezte 2022. december 31. napjával.

2

Az 1. alcímet (1–4. §) a 379/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 293. § (19) bekezdés a) pontja hatályon kívül helyezte.

3

A 2. alcímet (5. §) a 147/2015. (VI. 12.) Korm. rendelet 11. § (4) bekezdése hatályon kívül helyezte.

4

A 6. § (1) bekezdése a 379/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 293. § (18) bekezdés 1. pontja szerint módosított szöveg.

5

A II. fejezet címe a 473/2016. (XII. 27.) Korm. rendelet 15. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

6

A 4. alcím (8. §) a 473/2016. (XII. 27.) Korm. rendelet 15. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

7

A 4/A. alcímet (8/A. §) a 473/2016. (XII. 27.) Korm. rendelet 15. § (1) bekezdése iktatta be.

8

A 8/A. § a 360/2019. (XII. 30.) Korm. rendelet 141. § (1) bekezdésével megállapított szöveg, alkalmazására lásd e módosító rendelet 203. §-át.

9

A 4/B. alcímet (8/B. §) a 473/2016. (XII. 27.) Korm. rendelet 15. § (1) bekezdése iktatta be.

10

A 4/C. alcímet (8/C. §) a 473/2016. (XII. 27.) Korm. rendelet 15. § (1) bekezdése iktatta be.

11

A 8/C. § a 425/2020. (IX. 10.) Korm. rendelet 6. §-ával megállapított szöveg.

12

A 8/C. § (2) bekezdés a) pontját a 124/2021. (III. 12.) Korm. rendelet 11. § a) pontja hatályon kívül helyezte.

13

A 8/C. § (3) bekezdése a 124/2021. (III. 12.) Korm. rendelet 11. § b) pontja szerint módosított szöveg.

14

A 8/C. § (5) bekezdés a) pontját a 124/2021. (III. 12.) Korm. rendelet 11. § c) pontja hatályon kívül helyezte.

15

A 8/C. § (6) bekezdését a 124/2021. (III. 12.) Korm. rendelet 11. § d) pontja hatályon kívül helyezte.

16

A 9. § (1) bekezdése a 30/2020. (II. 29.) Korm. rendelet 25. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

17

A 9. § (1) bekezdés a) pontja a 124/2021. (III. 12.) Korm. rendelet 11. § e) pontja szerint módosított szöveg.

18

A 9. § (1) bekezdés k) pontját a 711/2021. (XII. 17.) Korm. rendelet 7. §-a iktatta be.

19

A 9. § (2) bekezdése a 379/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 293. § (18) bekezdés 4. pontja szerint módosított szöveg.

20

A 9. § (3) bekezdését a 360/2019. (XII. 30.) Korm. rendelet 141. § (9) bekezdés a) pontja hatályon kívül helyezte.

22

A 9/A. §-t a 379/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 293. § (3) bekezdése iktatta be, szövege a 360/2019. (XII. 30.) Korm. rendelet 141. § (9) bekezdés b) pontja szerint módosított szöveg, alkalmazására lásd ez utóbbi módosító rendelet 203. §-át.

24

A 10. § nyitó szövegrésze a 379/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 293. § (18) bekezdés 5. pontja, a 360/2019. (XII. 30.) Korm. rendelet 141. § (9) bekezdés b) pontja szerint módosított szöveg, alkalmazására lásd ez utóbbi módosító rendelet 203. §-át.

25

A 10. § a) pontja a 379/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 293. § (18) bekezdés 6. pontja szerint módosított szöveg.

26

A 10. § b) pontját a 379/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 293. § (19) bekezdés c) pontja hatályon kívül helyezte.

27

A 10. § c) pontját a 124/2021. (III. 12.) Korm. rendelet 11. § f) pontja hatályon kívül helyezte.

28

A 10. § d)–e) pontját a 379/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 293. § (19) bekezdés c) pontja hatályon kívül helyezte.

29

A 10. § f) pontját a 124/2021. (III. 12.) Korm. rendelet 11. § f) pontja hatályon kívül helyezte.

30

A 10. § g) pontját a 124/2021. (III. 12.) Korm. rendelet 11. § f) pontja hatályon kívül helyezte.

31

A 10. § h) pontját a 124/2021. (III. 12.) Korm. rendelet 11. § f) pontja hatályon kívül helyezte.

32

A 10. § i) pontját a 124/2021. (III. 12.) Korm. rendelet 11. § f) pontja hatályon kívül helyezte.

33

A 10. § j) pont jb) alpontja a 379/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 293. § (18) bekezdés 5. pontja szerint módosított szöveg.

34

A 11. §-t a 124/2021. (III. 12.) Korm. rendelet 11. § g) pontja hatályon kívül helyezte.

35

A 12. §-t a 124/2021. (III. 12.) Korm. rendelet 11. § g) pontja hatályon kívül helyezte.

36

A 13. § (1) bekezdés b) pontja a 379/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 293. § (18) bekezdés 2. pontjával megállapított szöveg.

37

A 13. § (1) bekezdés c) pontja a 379/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 293. § (18) bekezdés 8. pontjával megállapított, a 360/2019. (XII. 30.) Korm. rendelet 141. § (6) bekezdése szerint módosított szöveg, alkalmazására lásd ez utóbbi módosító rendelet 203. §-át.

38

A 13. § (2) bekezdése a 379/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 293. § (18) bekezdés 9. pontja szerint módosított szöveg.

39

A 13. § (3) bekezdését a 360/2019. (XII. 30.) Korm. rendelet 141. § (9) bekezdés c) pontja hatályon kívül helyezte.

41

A 15. § (1) bekezdése a 379/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 293. § (18) bekezdés 9. és 10. pontja, a 360/2019. (XII. 30.) Korm. rendelet 141. § (9) bekezdés d) pontja szerint módosított szöveg, alkalmazására lásd ez utóbbi módosító rendelet 203. §-át.

42

A 15. § (2) bekezdése a 379/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 293. § (18) bekezdés 10. pontja, a 360/2019. (XII. 30.) Korm. rendelet 141. § (9) bekezdés d) pontja szerint módosított szöveg, alkalmazására lásd ez utóbbi módosító rendelet 203. §-át.

43

A 15. § (3) bekezdése a 379/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 293. § (18) bekezdés 10. pontja, a 360/2019. (XII. 30.) Korm. rendelet 141. § (9) bekezdés d) pontja szerint módosított szöveg, alkalmazására lásd ez utóbbi módosító rendelet 203. §-át.

44

A 15. § (4) bekezdése a 379/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 293. § (18) bekezdés 10. pontja, a 360/2019. (XII. 30.) Korm. rendelet 141. § (9) bekezdés d) pontja szerint módosított szöveg, alkalmazására lásd ez utóbbi módosító rendelet 203. §-át.

45

A 15. § (5) bekezdését a 37/2016. (III. 3.) Korm. rendelet 7. §-a iktatta be, szövege a 379/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 293. § (18) bekezdés 10. pontja szerint módosított szöveg.

46

A 17. § (1) bekezdés a) pontja a 379/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 293. § (18) bekezdés 10. pontjával megállapított szöveg.

47

A 17. § (1) bekezdés b) pontja a 379/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 293. § (18) bekezdés 9. pontja szerint módosított szöveg.

48

A 17. § (2) bekezdés nyitó szövegrésze a 379/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 293. § (18) bekezdés 10. pontjával megállapított, a 360/2019. (XII. 30.) Korm. rendelet 141. § (9) bekezdés d) pontja szerint módosított szöveg, alkalmazására lásd ez utóbbi módosító rendelet 203. §-át.

49

A 17. § (2) bekezdés a) pontja a 379/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 293. § (18) bekezdés 10. pontjával megállapított szöveg.

50

A 17. § (2) bekezdés c) pontja a 379/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 293. § (18) bekezdés 10. pontjával megállapított szöveg.

53

A 20. § (1) bekezdése a 132/2018. (VII. 23.) Korm. rendelet 15. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

54

A 20. § (1) bekezdés b) pontját a 124/2021. (III. 12.) Korm. rendelet 11. § h) pontja hatályon kívül helyezte.

55

A 20. § (2) bekezdése a 379/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 293. § (18) bekezdés 4. pontja szerint módosított szöveg.

57

A 21. §-t a 124/2021. (III. 12.) Korm. rendelet 11. § i) pontja hatályon kívül helyezte.

58

A 22. § a) pont ab) alpontját a 379/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 293. § (19) bekezdés d) pontja hatályon kívül helyezte.

59

A 22. § b) pont ba) alpontja a 379/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 293. § (18) bekezdés 5. pontja szerint módosított szöveg.

60

A 22. § b) pont bb) alpontja a 379/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 293. § (11) bekezdésével megállapított szöveg.

62

A IV. fejezet címe a 425/2020. (IX. 10.) Korm. rendelet 8. § a) pontja szerint módosított szöveg.

63

A 9. alcímet (26. §) a 425/2020. (IX. 10.) Korm. rendelet 8. § b) pontja hatályon kívül helyezte.

64

A 10. alcímet (27. §) a 425/2020. (IX. 10.) Korm. rendelet 8. § c) pontja hatályon kívül helyezte.

65

A 11. alcím címe a 425/2020. (IX. 10.) Korm. rendelet 8. § d) pontja szerint módosított szöveg.

67

A 28. § (2) bekezdését a 360/2019. (XII. 30.) Korm. rendelet 141. § (9) bekezdés f) pontja hatályon kívül helyezte.

68

A 28. § (3) bekezdését a 425/2020. (IX. 10.) Korm. rendelet 8. § e) pontja hatályon kívül helyezte.

71

A 29. § (3) bekezdését a 425/2020. (IX. 10.) Korm. rendelet 8. § g) pontja hatályon kívül helyezte, újonnan a 124/2021. (III. 12.) Korm. rendelet 10. § (1) bekezdése iktatta be.

72

A 30. §-t a 124/2021. (III. 12.) Korm. rendelet 11. § j) pontja hatályon kívül helyezte.

73

A 31. §-t a 124/2021. (III. 12.) Korm. rendelet 11. § j) pontja hatályon kívül helyezte.

74

A 12. alcím címe a 425/2020. (IX. 10.) Korm. rendelet 8. § d) pontja szerint módosított szöveg.

77

A 33. § (2) bekezdését a 360/2019. (XII. 30.) Korm. rendelet 141. § (9) bekezdés j) pontja hatályon kívül helyezte.

78

A 33. § (3) bekezdését a 425/2020. (IX. 10.) Korm. rendelet 8. § j) pontja hatályon kívül helyezte.

79

A 13. alcím címe a 379/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 293. § (18) bekezdés 16. pontja szerint módosított szöveg.

80

A 34. § nyitó szövegrésze a 379/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 293. § (18) bekezdés 16. pontja szerint módosított szöveg.

81

A 34. § a) pontja a 124/2021. (III. 12.) Korm. rendelet 11. § k) pontja szerint módosított szöveg.

82

A 34. § d) pontja a 124/2021. (III. 12.) Korm. rendelet 11. § k) pontja szerint módosított szöveg.

83

A 34. § f) pontját a 379/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 293. § (19) bekezdés f) pontja hatályon kívül helyezte.

84

A 35. § (1) bekezdés nyitó szövegrésze a 379/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 293. § (18) bekezdés 17. pontja szerint módosított szöveg.

85

A 35. § (2) bekezdése a 473/2016. (XII. 27.) Korm. rendelet 15. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

86

A 35. § (3) bekezdését a 379/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 293. § (19) bekezdés g) pontja hatályon kívül helyezte.

87

A 35. § (4) bekezdése a 473/2016. (XII. 27.) Korm. rendelet 15. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

88

A 35. § (5) bekezdése a 473/2016. (XII. 27.) Korm. rendelet 15. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

89

A 15. alcímet (36. §) a 147/2015. (VI. 12.) Korm. rendelet 11. § (4) bekezdése hatályon kívül helyezte, újonnan a 473/2016. (XII. 27.) Korm. rendelet 15. § (4) bekezdése iktatta be.

90

A 38. § (1)–(2) bekezdését a 441/2015. (XII. 28.) Korm. rendelet 249. §-a hatályon kívül helyezte. E módosító rendelet 263. §-a alapján a 2016. január 1-jét követően indult eljárásokban kell alkalmazni.

91

A 38. § (3) bekezdését a 360/2019. (XII. 30.) Korm. rendelet 141. § (9) bekezdés k) pontja hatályon kívül helyezte.

92

A 38. § (4) bekezdését a 360/2019. (XII. 30.) Korm. rendelet 141. § (9) bekezdés k) pontja hatályon kívül helyezte.

93

A 38. § (5) bekezdését a 379/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 293. § (19) bekezdés h) pontja hatályon kívül helyezte.

100

A 3. melléklet a 360/2019. (XII. 30.) Korm. rendelet – a 31/2020. (II. 28.) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdése szerint módosított – 141. § (8) bekezdés a) pontjával megállapított, a 425/2020. (IX. 10.) Korm. rendelet 7. § f) pontja szerint módosított szöveg.

104

A 7. mellékletet a 124/2021. (III. 12.) Korm. rendelet 11. § l) pontja hatályon kívül helyezte.

105

A 8. mellékletet a 124/2021. (III. 12.) Korm. rendelet 11. § l) pontja hatályon kívül helyezte.

106

A 9. melléklet a 668/2020. (XII. 28.) Korm. rendelet 40. §-ával megállapított, a 124/2021. (III. 12.) Korm. rendelet 10. § (4) bekezdése szerint módosított szöveg.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére