• Tartalom

72/2015. (XII. 29.) NFM rendelet

72/2015. (XII. 29.) NFM rendelet

a közúti fuvarozást érintő és bürokráciacsökkentéssel kapcsolatos egyes közúti közlekedési tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról1

2016.01.01.

A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. § (3) bekezdés b) pont 12. alpontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 109. § 13. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 2. alcím tekintetében a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. § (3) bekezdés b) pont 11. alpontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 109. § 13. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 3. alcím tekintetében a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. § (3) bekezdés b) pont 16. alpontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 109. § 13. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 4. alcím tekintetében a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. § (3) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 109. § 13. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 65. § 8. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró földművelésügyi miniszterrel egyetértésben

a következőket rendelem el:

1. A közúti járművek műszaki megvizsgálásáról szóló 5/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet módosítása

1. § A közúti járművek műszaki megvizsgálásáról szóló 5/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet (a továbbiakban: ER.) 10. § (4)–(4b) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek, egyidejűleg a § a következő (4c) és (4d) bekezdéssel egészül ki:

„(4) A közlekedési hatóság engedélye alapján nem kell forgalomba helyezés előtti vizsgálatra bemutatni azt az új járművet, amelyet a teljes járműre kiadott EK típusjóváhagyás alapján a gyártója, vagy a gyártót képviselő hazai forgalmazó értékesít, ha
a) a típusára vonatkozóan a közlekedési hatóság a Függelékek alkalmazásával lefolytatott típusjóváhagyási eljárásban, vagy
b) az M2, M3, N2, N3 és O járműkategóriába tartozó jármű esetében a gyártó
az EK típusjóváhagyásnak való megfelelőséget igazoló okmányt (a továbbiakban: COC okmány) adott ki.
(4a) A forgalomba helyezés előtti megvizsgálás alól történő mentesítés feltételeként meghatározott követelmények teljesítését a közlekedési hatóság ellenőrzi.
(4b) A (4) bekezdés b) pontja szerinti esetben a közlekedési hatóság a tulajdonos kérelmére, az eredeti COC okmány benyújtása esetén adja ki a Műszaki adatlapot.
(4c) A közlekedési hatóság a COC okmány alkalmazásával történő forgalomba helyezési eljárás keretében a jármű műszaki adatainak a típus-adatbázissal való összevetését haladéktalanul, de legfeljebb öt napon belül elvégzi. Ezen eljárás során a „Műszaki adatlap” kiadása mellett a jármű ellenőrzött műszaki adatait a közlekedési hatóság elektronikus úton adja át a központi közúti közlekedési nyilvántartó szerv (a továbbiakban: Nyilvántartó) részére.
(4d) Amennyiben az új jármű kereskedelmi forgalomba hozatala vizsgáló állomáson történik, a (4) bekezdésben meghatározott eljárás során kiadott vagy elektronikusan átadott „Műszaki adatlap” adatainak kiegészítésével kiadott új „Műszaki adatlapon” – a változtatással érintett jellemzők MR.-ben foglaltaknak való megfelelősége ellenőrzésére korlátozott időszakos vizsgálat alkalmazásával – a vizsgabiztos megállapíthatja
a) a vonószerkezettel felszerelt jármű vontatásra való alkalmasságát, amennyiben a járműtípus a típusbizonyítvány alapján vontatásra alkalmas, valamint
b) a megkülönböztető- és figyelmeztető jelzést adó készülékek felszerelésének és használatának szabályairól szóló miniszteri rendelet alapján jogosult üzemben tartó járműve esetében a jármű figyelmeztető- vagy megkülönböztető jelzésekkel való felszereltségét.”

2. § Az ER. 12. §-a a következő (9) bekezdéssel egészül ki:

„(9) Kizárólag a fővárosi és megyei kormányhivatal vizsgáló állomásán végezhető el az időszakos vizsgálat, ha járművet
a) az időszakos vizsgálathoz kapcsolódó más hatósági eljárás szerint is ellenőrizni kell,
b) a honosítási eljáráshoz kapcsolódóan vizsgálják,
c) a közlekedési hatóság a 14. § (7) bekezdése alapján vizsgálatra rendelte,
d) átalakították,
e) a 2. § (3) bekezdés f), h), i) vagy j) pontja szerint – átalakításnak nem minősülő módon – megváltoztatták,
f) a 11/A. § alapján versenyjárműnek minősítették,
g) mozgáskorlátozottak közlekedésére alakították ki, a kialakítás utáni első vizsgálat esetében, vagy
h) a közúti járművezetők és a közúti közlekedési szakemberek képzésének és vizsgáztatásának részletes szabályairól szóló miniszteri rendeletben meghatározott képzésre és vizsgáztatásra használják.”

3. § Az ER. 13. § (1)–(2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) Az időszakos vizsgálat eredményéről a közlekedési hatóság elektronikus úton a Nyilvántartót értesíti, továbbá a következő időszakos vizsgálat határidejét (műszaki érvényességi idejét) is tartalmazó – az 5/A. mellékletben meghatározott tartalmú – Műszaki vizsgálati bizonyítványt ad ki. Ha a közlekedési hatóság megállapítja, hogy a jármű az időszakos vizsgálat követelményeinek megfelel:
a) a 11. §-ban meghatározottak szerint megállapítja a következő időszakos vizsgálat időpontját,
b) a KR.-ben meghatározottak szerint a következő időszakos vizsgálat időpontját műszaki érvényességi időként a forgalmi engedélybe bejegyzi,
c) a rendszámtáblán korábban rögzített rendszám érvényesítő körcímkét és a környezetvédelmi plakettet eltávolítja,
d) az időszakos vizsgálat elvégzését, a kiadott Műszaki vizsgálati bizonyítványt azonosító adatokat, az időszakos vizsgálatkor rögzített kilométer-számláló állást, továbbá a forgalmi engedélybe bejegyzett műszaki érvényességi időt elektronikus úton közli a Nyilvántartóval.
(1a) A jármű átalakítását, alkalmazási engedély alapján történő megváltoztatását, vagy egyéb okból bekövetkezett műszaki adatváltozását követő időszakos vizsgálata esetén Műszaki adatlapot is ki kell adni. A Műszaki adatlapon – az (1) bekezdésben foglaltakon túl – fel kell tüntetni az átalakításra, vagy alkalmazási engedélyre utaló záradékot és a megváltozott műszaki adatokat. A Műszaki adatlap adattartalmáról a Nyilvántartót elektronikus úton is értesíteni kell.
(2) Ha a jármű az időszakos vizsgálat követelményeinek nem felel meg, a közlekedési hatóság a forgalmi engedélyt érvényteleníti, a rendszámtábláról az érvényesítő címkét és a környezetvédelmi plakettet eltávolítja és ezt elektronikus úton közli a Nyilvántartóval.”

4. § Az ER. 13/A. § (2)–(4) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(2) Az engedély első alkalommal történő kiadására irányuló eljárásban a kérelemhez csatolni kell valamely EGT tagállam által feljogosított szakértő intézmény által – két évnél nem régebben – kiállított szakvéleményt, amely igazolja, hogy az autóbusz megfelel az MR.-ben az emelt sebességgel közlekedéshez meghatározott műszaki feltételeknek. A jármű-honosítási eljárás, a forgalomba helyezés előtti vizsgálat, vagy a jármű időszakos vizsgálata során annak igazolásául, hogy a jármű megfelel az MR.-ben az emelt sebességgel közlekedéshez meghatározottal egyenértékű műszaki feltételeknek, el kell fogadni a származási országban kiadott forgalmi engedélybe tett, a 100 km/óra sebességgel való közlekedésre jogosító bejegyzést is.
(3) Az engedély időbeli hatályát az időszakos vizsgálat határidejével megegyezően kell megállapítani.
(4) Az engedély időbeli hatályának meghosszabbítását – az időszakos vizsgálathoz a 12. § (6) bekezdésében meghatározott követelményeken túl – az MR. 112/A. §-ában és 15. számú melléklet 6. és 8. pontjában foglalt üzemeltetési műszaki feltételek vizsgálata alapján kell végezni. Az autóbusz gyártási évét tizenkét naptári évvel meghaladó korú autóbusz esetében az engedély időbeli hatálya meghosszabbításának további feltétele a nemzetközi közúti áru- és személyszállítás végzésének egyes feltételeiről szóló miniszteri rendelet 2. számú mellékletében előírt további műszaki feltételeknek való megfelelőség is.”

5. § Az ER. 31. § (2) bekezdés 29. pontja helyébe a következő rendelkezés lép, egyidejűleg a (2) bekezdés a következő 30. ponttal egészül ki:

(Ez a rendelet)

„29. a gépjárművek és pótkocsijaik, valamint az ilyen járművek rendszereinek, alkatrészeinek és önálló műszaki egységeinek jóváhagyásáról szóló 2007/46/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv I., III., VI., IX., XI. és XVII. mellékletének módosításáról és helyesbítéséről szóló, 2014. október 31-i 1171/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet,
30. a 661/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a különös eljárások, értékelési módszerek és műszaki előírások bevezetése tekintetében történő kiegészítéséről és módosításáról, valamint a 2007/46/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv, továbbá az 1003/2010/EU, a 109/2011/EU és a 458/2011/EU bizottsági rendelet módosításáról szóló 2015. február 3-i 2015/166 (EU) bizottsági rendelet,”

(végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.)

6. § (1) Az ER. 5. számú melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

(2) Az ER. 5/A. számú melléklete a 2. melléklet szerint módosul.

7. § Az ER. 1. számú melléklet II. fejezet 1. pont 47. sorában és 2. pont 48. sorában az „Érvényesítő címke sorszáma:” szövegrész helyébe az „Időszakos/forgalomba helyezés előtti vizsgálat azonosítója:” szöveg lép.

8. § Hatályát veszti az ER.

b) 1. számú melléklet II. fejezet 2. pontjában a „Kiadandó plakett színe.” szövegrész,

c) A. Függelék A/9. melléklet II. rész 2. oldal M1 járműkategória alcím 13.2. pontja,

d) A. Függelék A/9. melléklet II. rész 2. oldal N1 járműkategória 13. pontja,

e) A. Függelék A/11. melléklet 4. kiegészítés táblázatának 38A. sora.

2. A közúti járművek forgalomba helyezésének és forgalomban tartásának műszaki feltételeiről szóló 6/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet módosítása

9. § A közúti járművek forgalomba helyezésének és forgalomban tartásának műszaki feltételeiről szóló 6/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet (a továbbiakban: MR.) 36. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) A gumiabroncsokban az előírt nyomást kell tartani.”

10. § Az MR. 104. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

104. § Legalább egy – a jármű rögzítésére alkalmas, megfelelő méretű és teherbírású és egy személy által könnyen kezelhető – kerékkitámasztó éket kell készenlétben tartani
a) minden járművön, amelynek megengedett legnagyobb össztömege a 3500 kilogrammot meghaladja;
b) az olyan gépjárművön, mezőgazdasági vontatón és lassú járművön, amely 3500 kilogrammot meghaladó megengedett legnagyobb össztömegű pótkocsit vontathat.”

11. § Az MR. 107. § (1)–(3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) Tehergépkocsin, mezőgazdasági vontatón és lassú járművön, továbbá a tehergépkocsiból és pótkocsiból, valamint nyerges vontatóból és félpótkocsiból álló járműszerelvényen, amelynek megengedett legnagyobb össztömege
a) meghaladja a 3500 kg-ot, de legfeljebb 12 000 kg    1 db legalább 6 kg-os
b) meghaladja a 12 000 kg-ot    1 db legalább 12 kg-os vagy
    2 db legalább 6 kg-os
A, B és C tűzosztályú1) tüzek oltására alkalmas, szabványos2), por oltóanyagú hordozható, porral oltó tűzoltó készüléket kell készenlétben tartani a járműtűz eloltására.
_______________________
1) A tűzosztályokra vonatkozóan lásd az MSZ EN 2:1992/A1:2005 „A tüzek osztályozása” c. szabványt.
2) Lásd MSZ EN 3.
(2) Az autóbuszon a járműtűz eloltására
a) 30 személy befogadóképességig    1 db legalább 3 kg-os,
b) 31–100 személy befogadóképesség között    1 db legalább 6 kg-os,
c) 100 személy befogadóképesség felett    1 db legalább 12 kg-os vagy
    2 db legalább 6 kg-os
A, B és C tűzosztályú1) tüzek oltására alkalmas, szabványos2), por oltóanyagú hordozható, porral oltó tűzoltó készüléket kell készenlétben tartani.
__________________
1) A tűzosztályokra vonatkozóan lásd az MSZ EN 2:1992/A1:2005 „A tüzek osztályozása” c. szabványt.
2) Lásd MSZ EN 3.
(3) Az (1)–(2) bekezdésekben meghatározott tűzoltó készülékek más oltóanyagú, de legalább azonos oltási teljesítményű hordozható tűzoltó készülékkel helyettesíthetőek.”

3. A nemzetközi közúti áru- és személyszállítás végzésének egyes feltételeiről szóló
101/2003. (XII. 23.) GKM rendelet módosítása

12. § A nemzetközi közúti áru- és személyszállítás végzésének egyes feltételeiről szóló 101/2003. (XII. 23.) GKM rendelet (a továbbiakban: R.) 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A közlekedési hatóság a „Nemzetközi Időszakos Vizsgálati Bizonyítvány”-t az üzemben tartó kérelmére
a) elvégzett minősítő vizsgálat alapján alkalmasnak minősített járműhöz, vagy
b) pótkocsi esetén jármű műszaki érvényességi idején belül, szemle alapján
adja ki, vagy a korábban kiadott „Nemzetközi Időszakos Vizsgálati Bizonyítvány”-t érvényesíti.”

13. § Az R.

a) 1. §-ában a „nyergesvontatóra vagy autóbuszra” szövegrész helyébe a „nyergesvontatóra, pótkocsira vagy autóbuszra” szöveg,

b) 2. §-ában a „Nemzeti Közlekedési Hatóság regionális igazgatósága (a továbbiakban: regionális igazgatóság)” szövegrész helyébe a „fővárosi és megyei kormányhivatal (a továbbiakban: közlekedési hatóság)” szöveg,

c) 2. számú melléklet III. Fejezet 2. pontjában és a IV. Fejezet 1. pont 1.1. alpontjában a „regionális igazgatóságtól” szövegrész helyébe a „közlekedési hatóságtól” szöveg,

d) 2. számú melléklet IV. Fejezet 1. pont 1.1. és 1.4. alpontjában a „regionális igazgatóság” szövegrészek helyébe a „közlekedési hatóság” szöveg

lép.

4. A közúti járművek környezetvédelmi felülvizsgálatának szabályairól szóló
77/2009. (XII. 15.) KHEM–IRM–KvVM együttes rendelet módosítása

14. § A közúti járművek környezetvédelmi felülvizsgálatának szabályairól szóló 77/2009. (XII. 15.) KHEM–IRM–KvVM együttes rendelet (a továbbiakban: KR.) 3. § (1) bekezdésében a „Műszaki adatlap” szövegrész helyébe a „Műszaki vizsgálati bizonyítvány” szöveg lép.

15. § Hatályát veszti a KR.

a) 9. §-ában az „és a plakettért” szövegrész,

c) 4. mellékletében a „Kiadandó plakett színe.” szövegrész, és

d) 5. melléklet 3.2.5. pontjában a „, plakettek” szövegrész.

5. Záró rendelkezések

16. § Ez a rendelet 2016. január 1-jén lép hatályba.

17. § Ez a rendelet a gépjárművek és pótkocsijaik, valamint az ilyen járművek rendszereinek, alkatrészeinek és önálló műszaki egységeinek jóváhagyásáról szóló 2007/46/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv I., III., VI., IX., XI. és XVII. mellékletének módosításáról és helyesbítéséről szóló, 2014. október 31-i 1171/2014/EU bizottsági rendelet végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.

1. melléklet a 72/2015. (XII. 29.) NFM rendelethez

1.    Az ER. 5. számú melléklet 5. alcím 1. számú táblázat 51. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1. számú táblázat
Az általános technológia vizsgálati tárgya, köre, az alkalmazandó követelmények, eszközök és módszerek)

(Vizsgálat tárgya

Köre

MR §

Eszköz

Módszer)


„51 Gumiabroncsok


1. Gumiabroncs állapota


36


Szemrevételezés

2. Gumiabroncs mintázat magassága

36

Mélységmérő

Megfelelőség ell.

3. Gumiabroncs típusa / mérete

36

Megfelelőség ell.

4. Gumiabroncs szerelés / párosítás

36

Szemrevételezés”

 

 

 

 

 

2.    Az ER. 5. számú melléklet 5. alcím 2. számú táblázat 5. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2. számú táblázat
A vizsgált jármű egyes hibáinak minősítése)

A vizsgálat

Hiba

Minősítés

tárgya

köre

)

„5 FUTÓMŰ / KERÉK

0 Tengelyek / felfügg.

1 Futómű tengelytest / felfüggesztése

0 028. kopott / nagy holtjáték

A

0 032. nem jóváhagyott / nem minősített

A

0 036. helytelen szerelés

A

0 037. nem működik / hibásan működik

A

0 006. akad / sérült

A

0 045. szorul

A

0 042. sérült / deformált

A

2 Rugózás állapota

0 015. nem megfelelő

A

0 028. kopott / nagy holtjáték

A

0 036. helytelen szerelés

A

0 037. nem működik / hibásan működik

A

0 042. sérült / deformált

A

3 Rugók / bekötési pontok

0 015. nem megfelelő

A

0 028. kopott / nagy holtjáték

A

0 036. helytelen szerelés

A

0 042. sérült / deformált

A

4 Lengéscsillapítók / bekötési pontok

8 1xx EUSAMA érték

A

8 2xx BOGE érték

A

8 3xx egyéb érték

A

0 015. nem megfelelő

A

0 016. mechanikai biztosítás nem megfelelő

A

0 028. kopott / nagy holtjáték

A

0 037. nem működik / hibásan működik

A

0 018. szivárog

A/H

0 042. sérült / deformált

A

0 049. törött

A

5 Stabilizátor / bekötési pontok

0 015. nem megfelelő

A

0 016. mechanikai biztosítás nem megfelelő

A

0 023. hiányzik / hiányos

A

0 028. kopott / nagy holtjáték

A/H

0 042. sérült / deformált

A

1 Gumiabroncsok

1 Gumiabroncs állapota

0 015. nem megfelelő

A

0 032. nem jóváhagyott / nem minősített

A

0 042. sérült / deformált

A

2 Gumiabroncs mintázat magassága

0 015. nem megfelelő

A

3 Gumiabroncs típusa / mérete

0 015. nem megfelelő

A

0 032. nem jóváhagyott / nem minősített

A

0 005. a típustól eltérő méret

A

0 004. a járműhöz nem engedélyezett

A

4 Gumiabroncs szerelés / párosítás

0 015. nem megfelelő

0 036. helytelen szerelés

A

A

2 Keréktárcsák

1 Keréktárcsák mérete, kivitele

0 014. bizonylat / engedély hiányzik

A

0 022. előírásnak nem megfelelő

A

0 032. nem jóváhagyott / nem minősített

A

2 Keréktárcsák sérülése

0 049. törött

A

0 042. sérült / deformált

A/H

3 Keréktárcsák rögzítése

0 015. nem megfelelő

A

0 020. deformált

A

0 023. hiányzik / hiányos

A

3 Csapágyazás

1 Kerékagy csapágyak

0 028. kopott / nagy holtjáték

A/H

0 036. helytelen szerelés

A

0 045. szorul

A

0 006. akad / sérült

A”

2. melléklet a 72/2015. (XII. 29.) NFM rendelethez

Az ER. 5/A. számú melléklete által meghatározott „MŰSZAKI VIZSGÁLATI BIZONYÍTVÁNY” (10.) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„(10) Egyéb információk
- a jármű jellegkódja,
- az időszakos/forgalomba helyezés előtti vizsgálat azonosítója.”

3. melléklet a 72/2015. (XII. 29.) NFM rendelethez

1. Az ER. A. Függelék A/1. melléklete a következő 0.2.2. ponttal egészül ki:
„0.2.2. A több lépcsőben jóváhagyott járművek esetében az alapjármű/előző lépcsőben jóváhagyott jármű típusjóváhagyására vonatkozó információk (az egyes lépcsőkre vonatkozó információk felsorolása, ami táblázatos formában is történhet)
Típus:............................................................................................................................................
Változat(ok):.................................................................................................................................
Kivitel(ek):....................................................................................................................................
Típus-jóváhagyási szám és a kiterjesztés száma:....................................................................... ”
2. Az ER. A. Függelék A/1. melléklete a következő 0.5.1. ponttal egészül ki:
„0.5.1.A több lépcsőben jóváhagyott járművek esetében az alapjármű/előző lépcső(k)ben jóváhagyott jármű gyártójának cégneve és címe.........................................................................”

4. melléklet a 72/2015. (XII. 29.) NFM rendelethez

„0.2.2. A több lépcsőben jóváhagyott járművek esetében az alapjármű/előző lépcsőben jóváhagyott jármű típusjóváhagyására vonatkozó információk (az egyes lépcsőkre vonatkozó információk felsorolása, ami táblázatos formában is történhet)
Típus:............................................................................................................................................
Változat(ok):.................................................................................................................................
Kivitel(ek):....................................................................................................................................
Típus-jóváhagyási szám és a kiterjesztés száma:....................................................................... ”
„0.5.1.A több lépcsőben jóváhagyott járművek esetében az alapjármű/előző lépcső(k)ben jóváhagyott jármű gyártójának cégneve és címe.........................................................................”
3. Az ER. A. Függelék A/3. melléklet I. része a következő 2.17., 2.17.1. és 2.17.2. ponttal egészül ki:
„2.17. Többlépcsős típus-jóváhagyási eljárásra benyújtott jármű (csak a 715/2007/EK rendelet hatálya alá tartozó N1 kategóriájú nem teljes vagy befejezett jármű esetében): igen/nem(1)
2.17.1. A menetkész alapjármű tömege: …………….............................................................kg.
2.17.2. A 692/2008/EK rendelet XII. mellékletének 5. szakasza szerint kiszámított átlagos terhelés: ..............kg.”

5. melléklet a 72/2015. (XII. 29.) NFM rendelethez

1. Az ER. A. Függelék A/6. melléklet A. minta I. szakasz 0.5. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„0.5. A teljes/befejezett jármű gyártójának cégneve és címe(1):”
2. Az ER. A. Függelék A/6. melléklet A. minta I. szakasz a következő 0.5.1. ponttal egészül ki:
„0.5.1.A több lépcsőben jóváhagyott járművek esetében az alapjármű/előző lépcső(k)ben jóváhagyott jármű gyártójának cégneve és címe:…….............................................................”;
3. Az ER. A. Függelék A/6. melléklet A. minta Kiegészítése helyébe a következő rendelkezés lép:
„Kiegészítés
Azon jogszabályok felsorolása, amelyeknek a járműtípus megfelel
(Csak az A. Függelék 6. cikk (3) bekezdésének megfelelően történő típusjóváhagyás esetén kell kitölteni.)

 

A

B

C

D

1.

Tárgy(1)

Szabályozási aktus száma(1)

Módosította

A következő változatokra vonatkozik

2.

1. Megengedett zajszint

 

 

 

3.

2. Kibocsátások

 

 

 

4.

3 Tüzelőanyag-tartályok/hátsó aláfutásgátlók

 

 

 

5.

4-10.

 

 

 

6.

11. Dízelfüst

 

 

 

7.

12–38.

 

 

 

8.

39. CO2-kibocsátás/üzemanyag-fogyasztás

 

 

 

9.

41. Kibocsátások (Euro 4 és 5) nehéz haszongépjárművek

 

 

 

10.

41a Kibocsátások (Euro VI), nehéz tehergépjárművek/ információhoz való hozzáférés

 

 

 

11.

42–45.

 

 

 

12.

46. Gumiabroncsok

 

 

 

13.

47–57.

 

 

 

14.

58. Gyalogosvédelem

 

 

 

15.

59. Újrafeldolgozhatóság

 

 

 

16.

60.

 

 

 

17.

61. Légkondicionáló rendszerek

 

 

 

18.

62. Hidrogénrendszer

 

 

 

19.

63. Általános biztonság

 

 

 

20.

63.1. Sebességváltás-jelzők

 

 

 

 

(1) E rendelet A. Függelék A/4. mellékletének megfelelően.”

6. melléklet a 72/2015. (XII. 29.) NFM rendelethez

1. Az ER. A. Függelék A/9. melléklet I. rész B. minta – 1. oldal alcím 0.2.2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„0.2.2. A több lépcsőben jóváhagyott járművek esetében az alapjármű/előző lépcsőkben jóváhagyott jármű típusjóváhagyására vonatkozó információk (az egyes lépcsőkre vonatkozó információk felsorolása):
Típus:.................................................................................................................................
Változat (a): ................................................................................................................................
Kivitel (a): ............................................................................................................................. Típus-jóváhagyási szám és a kiterjesztés száma:......................................................................”;
2. Az ER. A. Függelék A/9. melléklet I. rész B. minta – 1. oldal alcím 0.5.1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„0.5.1. A több lépcsőben jóváhagyott járművek esetében az alapjármű/előző lépcső(k)ben jóváhagyott jármű gyártójának cégneve és címe .......................................................................”;
3. Az ER. A. Függelék A/9. melléklet I. rész B. minta 2. oldal O3 és O4 járműkategóriák alcíme a következő 13.2. ponttal egészül ki:
„13.2. A jármű tényleges tömege: ........................................................................................kg”;
4. Az ER. A. Függelék A/9. melléklet II. rész C1. minta – 1. oldal alcíme a következő 0.2.2. ponttal egészül ki:
„0.2.2. A több lépcsőben jóváhagyott járművek esetében az alapjármű/előző lépcsőkben jóváhagyott jármű típusjóváhagyására vonatkozó információk (az egyes lépcsőkre vonatkozó információk felsorolása):
Típus:...........................................................................................................................................
Változat (a):................................................................................................................................... Kivitel (a):......................................................................................................................................
Típus-jóváhagyási szám és a kiterjesztés száma:...................................................................”;
5. Az ER. A. Függelék A/9. melléklet II. rész C1. minta – 1. oldal alcíme a következő 0.5.1. ponttal egészül ki:
„0.5.1. A több lépcsőben jóváhagyott járművek esetében az alapjármű/előző lépcső(k)ben jóváhagyott jármű gyártójának cégneve és címe.................................................................”;
6. Az ER. A. Függelék A/9. melléklet II. rész C2. minta 2. oldal M1 járműkategória alcím 14. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„14. A nem teljes jármű menetkész tömege: … kg”;
7. Az ER. A. Függelék A/9. melléklet II. rész C2. minta 2. oldal M1 járműkategória alcíme a következő 14.2. ponttal egészül ki:
„14.2. A nem teljes jármű tényleges tömege: … kg”;
8. Az ER. A. Függelék A/9. melléklet II. rész C2. minta 2. oldal M2 járműkategória alcím 14. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„14. A nem teljes jármű menetkész tömege: … kg”;
9. Az ER. A. Függelék A/9. melléklet II. rész C2. minta 2. oldal M2 járműkategória alcíme a következő 14.2. ponttal egészül ki:
„14.2. A nem teljes jármű tényleges tömege: … kg”;
10. Az ER. A. Függelék A/9. melléklet II. rész C2. minta 2. oldal M3 járműkategória alcím 14. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„14. A nem teljes jármű menetkész tömege: … kg”;
11. Az ER. A. Függelék A/9. melléklet II. rész C2. minta 2. oldal M3 járműkategória alcíme a következő 14.2. ponttal egészül ki:
„14.2. A nem teljes jármű tényleges tömege: … kg”;
12. Az ER. A. Függelék A/9. melléklet II. rész C2. minta 2. oldal N1 járműkategória alcím 14. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„14. A nem teljes jármű menetkész tömege: … kg”;
13. Az ER. A. Függelék A/9. melléklet II. rész C2. minta 2. oldal N1 járműkategória alcíme a következő 14.2. ponttal egészül ki:
„14.2. A nem teljes jármű tényleges tömege: … kg”;
14. Az ER. A. Függelék A/9. melléklet II. rész C2. minta 2. oldal N2 járműkategória alcím 14. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„14. A nem teljes jármű menetkész tömege: … kg”;
15. Az ER. A. Függelék A/9. melléklet II. rész C2. minta 2. oldal N2 járműkategória alcíme a következő 14.2. ponttal egészül ki:
„14.2. A nem teljes jármű tényleges tömege: … kg”;
16. Az ER. A. Függelék A/9. melléklet II. rész C2. minta 2. oldal N3 járműkategória alcím 14. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„14. A nem teljes jármű menetkész tömege: … kg”;
17. Az ER. A. Függelék A/9. melléklet II. rész C2. minta 2. oldal N3 járműkategória alcíme a következő 14.2. ponttal egészül ki:
„14.2. A nem teljes jármű tényleges tömege: … kg”;
18. Az ER. A. Függelék A/9. melléklet II. rész C2. minta 2. oldal O1 és O2 járműkategória alcím 14. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„14. A nem teljes jármű menetkész tömege: … kg”;
19. Az ER. A. Függelék A/9. melléklet II. rész C2. minta 2. oldal O1 és O2 járműkategória alcíme a következő 14.2. ponttal egészül ki:
„14.2. A nem teljes jármű tényleges tömege: … kg”;
20. Az ER. A. Függelék A/9. melléklet II. rész C2. minta 2. oldal O3 és O4 járműkategória alcím 14. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„14. A nem teljes jármű menetkész tömege: … kg”;
21. Az ER. A. Függelék A/9. melléklet II. rész C2. minta 2. oldal O3 és O4 járműkategória alcíme a következő 14.2. ponttal egészül ki:
„14.2. A nem teljes jármű tényleges tömege: … kg”;
22. Az ER. A. Függelék A/9. melléklet II. rész C2. minta 2. oldal O3 és O4 járműkategória alcím 52. pont (e) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Magyarázó megjegyzések:)
„(e) A 4. és a 4.1. pontot az 1230/2012/EU rendelet 25. fogalommeghatározásának (tengelytáv) és 26. fogalommeghatározásának (tengelytávolság) megfelelően kell kitölteni.”

7. melléklet a 72/2015. (XII. 29.) NFM rendelethez

Az ER. A. Függelék A/11. melléklet 1. kiegészítés táblázatának 38A. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

38A

A jármű ülésével egybeépített vagy különálló fejtámlák (fejtámaszok)

661/2009/EK rendelet 25. sz. ENSZ-EGB-előírás

D

G+D

 

 

8. melléklet a 72/2015. (XII. 29.) NFM rendelethez

Az ER. A. Függelék A/17. melléklete helyébe a következő rendelkezés lép:
„A/17 melléklet
A TÖBBLÉPCSŐS EK-TÍPUSJÓVÁHAGYÁSI ELJÁRÁS
1.    A GYÁRTÓK KÖTELEZETTSÉGEI
1.1.    A többlépcsős EK-típusjóváhagyási eljárás megfelelő lefolytatása megkívánja valamennyi érintett gyártó összehangolt tevékenységét. E célból a jóváhagyó hatóságoknak az első és a további lépcsők szerinti típusjóváhagyás kiadását megelőzően biztosítaniuk kell, hogy az érintett gyártók között jöjjenek létre megállapodások a dokumentumok és információk szolgáltatására és cseréjére a célból, hogy a befejezett járműtípus a vonatkozó szabályozási aktusokban a A/4. melléklet vagy a A/11. melléklet alapján meghatározott műszaki követelményeknek megfeleljen. Ezeknek a dokumentumoknak részleteket kell tartalmazniuk az érintett rendszerek, alkatrészek vagy önálló műszaki egységek jóváhagyásairól, illetőleg a még nem teljes jármű részét képező, de még nem jóváhagyott járműrészekről. Az előző lépcső gyártója minden olyan módosításról tájékoztatja a következő lépcső gyártóját, amely befolyásolhatja a rendszerek vagy a teljes jármű típusjóváhagyását. Amint kiadták az új kiterjesztést a teljes járműtípusra, de legkésőbb a nem teljes jármű gyártásának kezdőnapján meg kell, hogy történjen a tájékoztatás.
1.2.    A többlépcsős EK-típusjóváhagyási eljárásban minden gyártó felelős az általa gyártott vagy egy korábbi gyártási lépcsőhöz általa hozzáadott minden rendszer, alkatrész vagy önálló műszaki egység jóváhagyásáért és megfelelőségéért. A következő lépcső gyártója nem felelős a korábbi lépcsőkben megadott jóváhagyások tárgyáért, kivéve azokban az esetekben, amikor olyan mértékben módosít lényeges részeket, hogy az előzetesen megadott jóváhagyás érvényét veszti.
1.3.    A többlépcsős típus-jóváhagyási eljárást egyetlen gyártó is alkalmazhatja. A többlépcsős típus-jóváhagyási eljárás azonban nem alkalmazható az egyetlen lépcsőben megépített járművekre vonatkozó követelmények megkerülésére. Közelebbről vizsgálva az ilyen módon jóváhagyott járművek nem tekintendők több lépcsőben megépített járműnek az e melléklet 3.4. pontja, valamint az ezen irányelv 22., 23. és 27. cikke (a kis sorozatban gyártott és a kifutó sorozatban gyártott járművekre vonatkozó mennyiségi korlátok) értelmében.
2.    A TÍPUSJÓVÁHAGYÓ HATÓSÁGOK KÖTELEZETTSÉGEI
2.1.    A típusjóváhagyó hatóság:
a)    ellenőrzi, hogy a jármű-típusjóváhagyásra irányadó szabályozási aktusok szerint kiadott minden
EK-típusbizonyítvány a járműtípus adott gyártási állapotára vonatkozik, és megfelel az előírt követelményeknek;
b)    biztosítja, hogy a jármű gyártási állapotára figyelemmel minden vonatkozó adatot feltüntessenek az adatközlő mappában;
c)    a benyújtott dokumentáció alapján meggyőződik arról, hogy a járművekre vonatkozó műszaki előírások és adatok, amelyeket az adatközlő mappa I. része tartalmaz, szerepelnek-e az adatcsomagokban vagy a külön irányelvek alapján kiállított EK-típusbizonyítványokban, a befejezett járművek esetében pedig – amennyiben az adatközlő mappa I. részében szereplő pontszámot nem adják meg a szabályozási aktusok adatcsomagjában – igazolja, hogy az adott rész vagy jellemző megfelel az adatközlő mappa adatainak;
d)    elvégzi a járműrészek és a rendszerek ellenőrzését a jóváhagyásra kerülő típusba tartozó járművek szúrópróbaszerűen kiválasztott mintáján, vagy intézkedik azok elvégzéséről annak érdekében, hogy megállapítsa, a jármű(vek) valamennyi szabályozási aktus tekintetében megfelel(nek) a hitelesített adatcsomagban megadott idevágó adatoknak;
e)    adott esetben elvégzi az önálló műszaki egységek tekintetében a megfelelő beépítés ellenőrzését, vagy intézkedik azok elvégzéséről.
2.2.    A 2.1. pont d) pontja alkalmazásában megvizsgálandó járművek számának elégségesnek kell lennie ahhoz, hogy
az EK-típusjóváhagyásra szánt különböző járművek megfelelő ellenőrzését lehetővé tegye a jármű gyártási állapota és a következő szempontok alapján:
—    motor,
—    sebességváltó,
—    hajtott tengelyek (száma, helyzete, összekapcsolása),
—    a kormányzott tengelyek (száma és helyzete),
—    a felépítmény jellege,
—    az ajtók száma,
—    bal- vagy jobbkormányos,
—    az ülések száma,
—    a felszereltség szintje.
3.    ALKALMAZANDÓ KÖVETELMÉNYEK
3.1.    Az e melléklet szerinti EK-típusjóváhagyások megadása a járműtípus mindenkori gyártási állapota alapján történik, és a jóváhagyásoknak magukban kell foglalniuk mindazokat a jóváhagyásokat, amelyeket a korábbi gyártási lépcsőkben adtak ki.
3.2.    Teljes jármű típusjóváhagyása esetén a jogszabályok (különösen a A/2. melléklet követelményei és az ezen rendelet A/4. mellékletében és A/11. mellékletében felsorolt jogi aktusok) ugyanúgy alkalmazandók, mintha a jóváhagyást az alapjármű gyártója számára adnák meg (vagy terjesztenék ki).
3.2.1.    Amennyiben a járműrendszer/-alkatrész típusát nem módosították, az előző lépcsőben megadott rendszer-/alkatrész-jóváhagyás a vonatkozó szabályozási aktusban az első nyilvántartásba vételre vonatkozóan meghatározott dátumig érvényes marad.
3.2.2.    Amennyiben egy későbbi lépcső keretében egy járműrendszertípus olyan mértékű módosítására kerül sor, hogy azt típusjóváhagyás céljából ismét meg kell vizsgálni, az értékelést elég a rendszer azon részeire korlátozni, amelyek módosultak, vagy amelyeket érintenek a változások.
3.2.3.    Amennyiben egy későbbi lépcső keretében egy másik gyártó olyan mértékben módosítja egy járműrendszer vagy teljes jármű típusát, hogy a gyártó nevétől eltekintve az még mindig ugyanannak a típusnak tekinthető, a meglévő típusokra vonatkozó követelmények alkalmazhatók a vonatkozó szabályozási aktusban az első nyilvántartásba vételre vonatkozóan meghatározott dátumig.
3.2.4.    Amennyiben egy jármű kategóriáját megváltoztatják, az új kategóriára vonatkozó követelményeknek kell teljesülniük. Az előző kategóriára vonatkozó típusbizonyítvány abban az esetben fogadható el, ha a jármű az új kategóriára vonatkozó követelményekkel megegyező vagy azoknál szigorúbb követelményeket teljesít.
3.3.    A jóváhagyó hatóság egyetértése esetén a későbbi lépcsőt megvalósító gyártónak megadott, teljes járműre vonatkozó típusjóváhagyást nem szükséges kiterjeszteni vagy felülvizsgálni, amennyiben egy korábbi lépcső keretében megadott kiterjesztés nem érinti a későbbi lépcsőt vagy a jármű műszaki adatait. Azonban a jármű korábbi lépcső (k)ben megadott jóváhagyásának kiterjesztését magában foglaló típus-jóváhagyási számot be kell jegyezni a jármű későbbi lépcsőben megadott megfelelőségi tanúsítványának 0.2.2. pontjába.
3.4.    Amennyiben egy N vagy O kategóriájú teljes vagy befejezett jármű rakterét egy másik gyártó azzal a céllal módosítja, hogy a rakomány tárolására vagy rögzítésére szolgáló eltávolítható belső szerelvényeket (például raktérburkolatot, tároló állványokat vagy tetőcsomagtartót) szereljen be, ezeket a többletterhelés tömege részének lehet tekinteni, és nem szükséges jóváhagyás, amennyiben mindkét alábbi feltétel teljesül:
a)    a módosítások a jármű tényleges tömegének növelésén kívül semmilyen módon nem érintik a jármű típusjóváhagyását;
b)    a beszerelt szerelvények speciális eszközök nélkül eltávolíthatók.
4.    A JÁRMŰ AZONOSÍTÁSA
4.1.    Az alapjármű 19/2011/EU bizottsági rendelet által előírt járműazonosító számát a típus-jóváhagyási eljárás valamennyi további fázisában meg kell őrizni az eljárás nyomonkövethetőségének biztosítása érdekében.
4.2.    A második és minden további gyártási lépcső valamennyi gyártója a MR. A. Függelék A/18. számú melléklete meghatározott hatóságilag előírt tábla mellett köteles egy kiegészítő táblát is a járműre rögzíteni, amelynek mintáját e melléklet függeléke tartalmazza. A táblát megfelelően, jól látható és könnyen elérhető helyen kell rögzíteni olyan részen, amely a használat során nem cserélődik. A táblán jól láthatóan és kitörölhetetlenül kell feltüntetni a következő adatokat, a megadott sorrendben:
—    a gyártó neve,
—    az EK-típusjóváhagyási szám 1., 3. és 4. szakasza,
—    a jóváhagyási lépcső,
—    az alapjármű járműazonosító száma,
—    a jármű műszakilag megengedett legnagyobb terhelt tömege, ha az érték a folyamatban lévő jóváhagyási lépcső alatt változott,
—    a járműszerelvény műszakilag megengedett legnagyobb terhelt tömege (ha az érték a folyamatban lévő jóváhagyási lépcső alatt változott, és ha a jármű vontathat pótkocsit). »0«-t kell írni, ha a jármű nem vontathat pótkocsit,
—    az egyes tengelyekre vonatkozó, műszakilag megengedett legnagyobb tengelyterhelés, az első tengelytől a hátsó felé haladva, ha az érték a folyamatban lévő jóváhagyási lépcső alatt változott,
—    félpótkocsik és középtengelyes pótkocsik esetében a vonópontra vonatkozó, műszakilag megengedett legnagyobb terhelés, ha az érték a folyamatban lévő jóváhagyási lépcső alatt változott.
A fenti eltérő rendelkezések hiányában a táblának meg kell felelnie a MR. A. Függelék A/18. számú melléklete követelményeinek.
Kiegészítés
A GYÁRTÓ KIEGÉSZÍTŐ TÁBLÁJÁNAK MINTÁJA
Az alábbi minta csak tájékoztatásul szolgál.

A GYÁRTÓ NEVE (3. lépcső)

e2*2007/46*2609

3. lépcső

WD9VD58D98D234560

1 500 kg

2 500 kg

1 – 700 kg

2 – 810 kg

1

A rendelet a 2010: CXXX. törvény 12. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2016. január 2. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére