• Tartalom

74/2015. (XII. 21.) BM rendelet

74/2015. (XII. 21.) BM rendelet

a tűzvédelmi szabályzat készítéséről szóló 30/1996. (XII. 6.) BM rendelet és a körözési nyilvántartási rendszer egyes nyilvántartásai részére történő adatközlésről és a körözési eljárás lefolytatásának részletes szabályairól, valamint egyes miniszteri rendeletek módosításáról szóló 63/2013. (XI. 28.) BM rendelet módosításáról1

2016.01.01.

A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény 47. § (2) bekezdés 12. pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 21. § 10. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 2. alcím tekintetében a körözési nyilvántartási rendszerről és a személyek, dolgok felkutatásáról és azonosításáról szóló 2013. évi LXXXVIII. törvény 30. § (2) bekezdés a) és b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 21. § 22. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva

a következőket rendelem el:

1. A tűzvédelmi szabályzat készítéséről szóló 30/1996. (XII. 6.) BM rendelet módosítása

1. § A tűzvédelmi szabályzat készítéséről szóló 30/1996. (XII. 6.) BM rendelet 3. §-a a következő k) ponttal egészül ki:

(A Szabályzatnak tartalmaznia kell:)

k) a készítője nevét és elérhetőségét, valamint a készítő aláírását.”

2. § A tűzvédelmi szabályzat készítéséről szóló 30/1996. (XII. 6.) BM rendelet a következő 4/A. §-sal egészül ki:

4/A. § (1) A háromszintesnél magasabb és tíznél több lakó- és üdülőegységet magában foglaló épületben, épületrészben a közös képviselő vagy az intézőbizottság elnöke, ezek hiányában az épület, épületrész tulajdonosa köteles
a) írásban kidolgozni az épületre, épületrészre vonatkozóan a tűzjelzés tartalmi követelményeit, az alkalomszerű tűzveszélyes tevékenység szabályait, a tárolásra vonatkozó előírásokat, a nyílt láng használatára és a dohányzásra vonatkozó korlátozásokat, a tüzelő- és fűtőberendezések, továbbá az elektromos berendezések használatának előírásait, a tűzoltási felvonulási területre vonatkozó szabályokat, a lakók, illetve az ott-tartózkodók riasztásának és menekülésének lehetséges módozatait, a tűzvédelmet biztosító eszközök, berendezések használatára vonatkozó előírásokat, valamint
b) gondoskodni ezek megismertetéséről, megtartásáról és megtartatásáról.
(2) Az (1) bekezdés szerinti tűzvédelmi használati szabályokat a készítésére kötelezett a tűzvédelmi helyzetre kiható változás esetén átdolgozza, és naprakészen tartja.
(3) E szakasz alkalmazásában lakó- és üdülőegység a lakás, valamint a kereskedelemről szóló törvény szerinti szálláshelynek nem minősülő üdülő.”

3. § A tűzvédelmi szabályzat készítéséről szóló 30/1996. (XII. 6.) BM rendelet a következő 6. §-sal egészül ki:

6. § A 4/A. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott kötelezettséget legkésőbb 2016. március 31-ig kell teljesíteni.”

2. A körözési nyilvántartási rendszer egyes nyilvántartásai részére történő adatközlésről és a körözési eljárás lefolytatásának részletes szabályairól, valamint egyes miniszteri rendeletek módosításáról szóló 63/2013. (XI. 28.) BM rendelet módosítása

4. § A körözési nyilvántartási rendszer egyes nyilvántartásai részére történő adatközlésről és a körözési eljárás lefolytatásának részletes szabályairól, valamint egyes miniszteri rendeletek módosításáról szóló 63/2013. (XI. 28.) BM rendelet 5. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

5. § (1) A nyilvántartó a körözési eljárást lefolytató rendőri szervet, valamint a körözést elrendelő szervet értesíti a körözés elrendelésének körözési nyilvántartási rendszerbe való vételéről, a körözési nyilvántartási rendszerben szereplő adatok kiegészítéséről, módosításáról és törléséről.
(2) A nyilvántartó a körözési eljárást lefolytató rendőri szervet
a) értesíti a körözési nyilvántartási rendszerben szereplő adathoz történő hozzáférésről (találatelérésről), és
b) értesíti a körözött személy lehetséges tartózkodási helyének rögzítéséről.”

5. § (1) A körözési nyilvántartási rendszer egyes nyilvántartásai részére történő adatközlésről és a körözési eljárás lefolytatásának részletes szabályairól, valamint egyes miniszteri rendeletek módosításáról szóló 63/2013. (XI. 28.) BM rendelet 6. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:

„(2a) Az ideiglenes hatállyal elhelyezett vagy a nevelésbe vett ismeretlen helyen tartózkodó kiskorú esetén a körözési eljárást lefolytató rendőri szerv illetékességének megállapítása során az (1) bekezdés rendelkezéseit a kiskorú eltűnése idején kijelölt gondozási helyére vonatkozóan kell alkalmazni.”

(2) A körözési nyilvántartási rendszer egyes nyilvántartásai részére történő adatközlésről és a körözési eljárás lefolytatásának részletes szabályairól, valamint egyes miniszteri rendeletek módosításáról szóló 63/2013. (XI. 28.) BM rendelet 6. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4) A (3) bekezdésben meghatározott esetben a megkeresett rendőri szerv a közös közvetlen felettes szervnél, ennek hiányában a Nemzetközi Bűnügyi Együttműködési Központ (a továbbiakban: NEBEK) igazgatójánál kezdeményezheti kijelölését a körözési eljárás lefolytatására, ha a körözési érdek ezt indokolja.”

(3) A körözési nyilvántartási rendszer egyes nyilvántartásai részére történő adatközlésről és a körözési eljárás lefolytatásának részletes szabályairól, valamint egyes miniszteri rendeletek módosításáról szóló 63/2013. (XI. 28.) BM rendelet 6. §-a a következő (6)–(10) bekezdéssel egészül ki:

„(6) A nyomozás során az Európai Unió tagállamaival folytatott bűnügyi együttműködésről szóló 2012. évi CLXXX. törvény 25. § (1) bekezdése alapján elrendelt európai elfogatóparancs, valamint a nemzetközi bűnügyi jogsegélyről szóló 1996. évi XXXVIII. törvény 32. § (1) bekezdése alapján elrendelt nemzetközi elfogatóparancs kapcsán a körözési eljárás lefolytatására a körözés alapját képező bűncselekmény nyomozására hatáskörrel és illetékességgel rendelkező rendőri szerv az illetékes.
(7) Az országos rendőrfőkapitány egyedi ügyekben – különösen, ha ez a hatékonyabb bűnüldözés érdekében szükséges vagy ezt a körözési érdek indokolja – hivatalból vagy a körözési eljárást lefolytató rendőri szerv előterjesztése alapján a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda (a továbbiakban: KR NNI) hatáskörébe utalhatja a bűncselekménnyel összefüggésben vagy az eltűnés miatt elrendelt körözés végrehajtása során alkalmazható, a Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény (a továbbiakban: Rtv.) VII. Fejezete szerinti intézkedések végrehajtását.
(8) A KR NNI vezetője – különösen, ha ez a hatékonyabb bűnüldözés érdekében szükséges vagy ezt a körözési érdek indokolja – rövid úton előterjesztést tehet az országos rendőrfőkapitány felé, ha bűncselekménnyel összefüggésben vagy az eltűnés miatt elrendelt körözés végrehajtása során alkalmazható, az Rtv. VII. Fejezete szerinti intézkedések végrehajtásának hatáskörébe utalását indokoltnak tartja. Az országos rendőrfőkapitány a döntését szóban közli a KR NNI vezetőjével, aki erről feljegyzést készít.
(9) A (7) és a (8) bekezdésben meghatározott döntést haladéktalanul írásba kell foglalni és a KR NNI vezetője, valamint a körözési eljárást lefolytató rendőri szerv vezetője részére meg kell küldeni.
(10) A (7) és a (8) bekezdés rendelkezései a körözési eljárás lefolytatására való illetékességet nem érintik.”

6. § A körözési nyilvántartási rendszer egyes nyilvántartásai részére történő adatközlésről és a körözési eljárás lefolytatásának részletes szabályairól, valamint egyes miniszteri rendeletek módosításáról szóló 63/2013. (XI. 28.) BM rendelet 10. § (2) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az átkísérés a körözött személy megtalálásának helye szerint illetékes rendőrkapitányság vagy határrendészeti kirendeltség feladata, ha a körözést:)

c) a NEBEK,”

(rendelte el.)

7. § (1) A körözési nyilvántartási rendszer egyes nyilvántartásai részére történő adatközlésről és a körözési eljárás lefolytatásának részletes szabályairól, valamint egyes miniszteri rendeletek módosításáról szóló 63/2013. (XI. 28.) BM rendelet 13. § (1) bekezdése helyébe következő rendelkezés lép:

„(1) Ha az eltűntként körözött személy cselekvőképességet érintő gondnokság alatt áll, a tartózkodási helyét megállapító rendőri szerv gondoskodik a körözött személy gondnokának, ennek hiányában cselekvőképes hozzátartozójának értesítéséről, valamint az előállítás helyén a felkutatott személyt átadja az értesített személynek.”

(2) A körözési nyilvántartási rendszer egyes nyilvántartásai részére történő adatközlésről és a körözési eljárás lefolytatásának részletes szabályairól, valamint egyes miniszteri rendeletek módosításáról szóló 63/2013. (XI. 28.) BM rendelet 13. § (3) bekezdése helyébe következő rendelkezés lép:

„(3) A kiskorút törvényes képviselője, ennek hiányában eseti gyámja – és ha rendelkezésre áll, pszichológus – jelenlétében, jegyzőkönyv felvétele mellett kell meghallgatni eltűnése okáról, körülményeiről és arról, hogy sérelmére követtek-e el jogellenes cselekményt. A meghallgatást – azon területi vagy helyi nyomozó hatóságoknál, amelyek illetékességi területén rendelkezésre áll tanúsítvánnyal rendelkező különleges meghallgató szoba – a különleges meghallgató szobában kell végrehajtani, feltéve, hogy a körözési eljárás, illetve a kiskorú feltalálása során olyan adat merül fel, amely arra utal, hogy a kiskorú sérelmére bűncselekményt követtek el, és ez olyan mértékben érintette testi, értelmi, erkölcsi, érzelmi fejlődését vagy állapotát, hogy meghallgatását a lehető legkíméletesebb módon kell végrehajtani.”

8. § Hatályát veszti a körözési nyilvántartási rendszer egyes nyilvántartásai részére történő adatközlésről és a körözési eljárás lefolytatásának részletes szabályairól, valamint egyes miniszteri rendeletek módosításáról szóló 63/2013. (XI. 28.) BM rendelet 1. § (4) bekezdésében az „a nyilvántartó honlapjáról letölthető adatlap kitöltésével és adattartalmának, valamint” szövegrész.

3. Záró rendelkezések

9. § Ez a rendelet 2016. január 1-jén lép hatályba.

1

A rendelet a 2010: CXXX. törvény 12. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2016. január 2. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére