• Tartalom

2015. évi LXXV. törvény

2015. évi LXXV. törvény

a megyei könyvtárak és a megyei hatókörű városi múzeumok feladatának ellátását szolgáló egyes állami tulajdonú vagyontárgyak ingyenes önkormányzati tulajdonba adásáról1

2021.05.14.

1. § (1) A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (a továbbiakban: Nvtv.) 13. § (3) bekezdésben és 14. § (1) bekezdésében foglaltak alapján és az abban meghatározott feltételekkel a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény módosításáról szóló 2012. évi CLII. törvény 30. § (1) és (2) bekezdésében meghatározott megyei könyvtárak és a megyei hatókörű városi múzeumok feladatának ellátását szolgáló egyes állami tulajdonban lévő ingatlanok e törvény hatálybalépésének napjával, e törvény erejénél fogva a kötelező közfeladatként megyei hatókörű városi múzeumot és megyei könyvtárat fenntartó önkormányzatok (a továbbiakban: fenntartó önkormányzat) tulajdonába kerülnek.

(2) Az (1) bekezdés alapján önkormányzati tulajdonba kerülő ingatlanok és az ingatlanok tulajdonjogát megszerző fenntartó önkormányzatok felsorolását a melléklet tartalmazza. A mellékletben szereplő védett ingatlanok esetében nem kell alkalmazni a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény 44. § (1) bekezdés d) pontját, valamint az állami vagyonnal való gazdálkodásról szóló 254/2007. (X. 4.) Korm. rendelet 25. § (5) bekezdését.

(3) Az (1) bekezdés szerinti ingatlanjuttatással egyidejűleg a közfeladat ellátására rendelkezésre álló állami tulajdonban lévő ingó vagyontárgyak – a muzeális intézmények alapleltárában és jogszabály szerinti külön nyilvántartásában szereplő kulturális javak kivételével – a mellékletben felsorolt fenntartó önkormányzatok tulajdonába kerülnek.

(4) A mellékletben meghatározott ingatlanok tulajdonjogát a fenntartó önkormányzatok a terhekkel együtt szerzik meg.

(5) Az önkormányzat tulajdonjogát az ingatlan-nyilvántartásba az önkormányzat kérelme alapján be kell jegyezni.

2. § (1) A mellékletben felsorolt fenntartó önkormányzatok a tulajdonukba adott ingatlanokat a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvényben meghatározott kötelező közfeladat ellátására használhatják fel; ennek során kötelesek az ingatlanok állagát megóvni. A célhoz kötött hasznosításra vonatkozó előírások teljesülését a kultúráért felelős miniszter ellenőrzi. Amennyiben megállapítja, hogy a fenntartó önkormányzat a célhoz kötött hasznosításra vonatkozó előírásoknak nem tesz eleget, arról a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaságot (a továbbiakban: MNV Zrt.) értesíti.

(2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosításra vonatkozó előírások megszegéséből adódó jogsértő állapot megszüntetésére az MNV Zrt. – határidő tűzésével – a fenntartó önkormányzatot felszólítja. A jogsértő állapot határidőre történő megszüntetésének elmulasztása esetén az ingatlan tulajdonjoga visszaszáll az államra. Az állam tulajdonjogát az ingatlan-nyilvántartásba az MNV Zrt. kérelme alapján be kell jegyezni.

3. § (1) Az 1. § alapján tulajdonba adott ingatlanokon e törvény erejénél fogva elidegenítési tilalom áll fenn.

(2) Az ingatlanügyi hatóság az önkormányzat tulajdonjogának bejegyzésével egyidejűleg gondoskodik az elidegenítési tilalomnak az állam javára szóló ingatlan-nyilvántartásba történő feljegyzéséről.

(3) Az MNV Zrt. az elidegenítési tilalom ingatlan-nyilvántartásba történő feljegyzését ellenőrzi, és annak elmulasztása esetén megteszi a szükséges intézkedéseket az elidegenítési tilalom feljegyzése érdekében.

(4) Az átruházást követően az állami vagyon felügyeletéért felelős miniszter – a kultúráért felelős miniszter egyetértésével – az 1. § alapján átruházott vagyon fejlesztését, korszerűsítését, felújítását szolgáló hitelfelvétel vagy állami, valamint európai uniós támogatás érdekében történő megterheléséhez, továbbá e teherrel biztosított igény kielégítése érdekében történő elidegenítéséhez – a fenntartó önkormányzat kezdeményezésére – egyedi döntéssel hozzájárulhat.

4. § (1) A kulturális örökség helyi védelme érdekében a megyei hatókörű városi múzeumok alapleltárában és jogszabály szerinti külön nyilvántartásában szereplő állami tulajdonú kulturális javak ingyenesen a megyei hatókörű városi múzeumok vagyonkezelésébe kerülnek. A vagyonkezelők vagyonkezelői joga tekintetében vagyonkezelési szerződés megkötése nem szükséges.

(1a)2 A tatai Kuny Domokos Múzeum vagyonkezelésében lévő antik gipsz szobormásolat-gyűjtemény a Magyarország 2021. évi központi költségvetésének megalapozásáról szóló 2020. évi LXXVI. törvény hatálybalépésének napján, a törvény erejénél fogva, ingyenesen a Szépművészeti Múzeum vagyonkezelésébe kerül a korábbi vagyonkezelő vagyonkezelői jogának egyidejű megszűnésével. A vagyonkezelői jog tekintetében vagyonkezelési szerződés megkötése nem szükséges.

(1b)3 A kaposvári Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum vagyonkezelésében lévő, Rippl-Rónai József: Nemes Marcell (ltsz: 55.52, o. karton, 63,5×44 cm, J.j.k: Rónai 1912) című portréja az egyes vagyongazdálkodási tárgyú rendelkezésekről, valamint egyes vagyongazdálkodást és nemzeti pénzügyi szolgáltatásokat érintő törvények módosításáról szóló 2021. évi XXXIII. törvény hatálybalépésének napján, e törvény erejénél fogva, ingyenesen a Szépművészeti Múzeum vagyonkezelésébe kerül a korábbi vagyonkezelő vagyonkezelői jogának egyidejű megszűnésével. A vagyonkezelői jog tekintetében vagyonkezelési szerződés megkötése nem szükséges.

(2) A kulturális örökség helyi védelme érdekében a megyei könyvtárak és a megyei hatókörű városi múzeumok feladatának ellátását szolgáló állami tulajdonban álló ingatlanok – az 1. § (1) és (2) bekezdése alapján a mellékletben meghatározott ingatlanok kivételével – ingyenesen a fenntartó önkormányzatok vagyonkezelésébe kerülnek.

(3) Az (1) bekezdés alapján kijelölt vagyonkezelők kötelesek a vagyonkezelésükben álló állami vagyon tárgyév december 31-ei állományáról évente egyszer, a tárgyévet követő év május 31-ig adatot szolgáltatni a kultúráért felelős miniszter, valamint az MNV Zrt. részére.

(4) A (2) bekezdés alapján keletkező vagyonkezelői jogviszonyokra egyebekben a MNV Zrt.-vel kötött vagyonkezelési szerződésre vonatkozó jogszabályi rendelkezéseket kell alkalmazni azzal, hogy a vagyonkezelési szerződés felmondása csak jogszabályban meghatározott rendkívüli felmondási okok bekövetkezte esetén lehetséges bármelyik fél részéről.

5. § (1) Az 1. §-ban meghatározottakat az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (a továbbiakban: Áfa tv.) alkalmazásában olyan jogutódlással történő megszűnésnek kell tekinteni, amely az Áfa tv. 18. § (1) bekezdésében meghatározott feltételeknek megfelel.

(2) A fenntartó önkormányzatok e törvény erejénél fogva mentesülnek az e törvény hatálybalépése napján fennálló – az e törvény hatálya alá tartozó vagyonelemekhez kapcsolódó – visszapótlási kötelezettségük teljesítése alól.

6. § Az 1. § alapján ingyenesen tulajdonba adott ingatlanok tekintetében nem kell alkalmazni az Nvtv. 13. § (4) bekezdés b) pontjában foglaltakat.

7. §4

9. § Ez a törvény a kihirdetését követő hónap első napján lép hatályba.

Melléklet a 2015. évi LXXV. törvényhez6

Önkormányzati tulajdonba kerülő ingatlanok és az ingatlanok tulajdonjogát megszerző fenntartó önkormányzatok

Sorszám

Megye

Önkormányzat

Település

Helyrajzi szám

Tulajdoni hányad

1

Bács-Kiskun

Kecskemét

Kecskemét

4022

1/1

2

Bács-Kiskun

Kecskemét

Kecskemét

1143

1/1

3

Bács-Kiskun

Kecskemét

Kecskemét

3334

1/1

4

Bács-Kiskun

Kecskemét

Kecskemét

3335

1/1

5

Bács-Kiskun

Kecskemét

Kecskemét

3342

1/1

6

Bács-Kiskun

Kecskemét

Kecskemét

6147

1/1

7

Bács-Kiskun

Kecskemét

Kecskemét

0428/19

1/1

8

Baranya

Pécs

Pécs

40712/3/A /1

1/1

9

Baranya

Pécs

Pécs

40712/3/A /2

169151/196295

10

Baranya

Pécs

Pécs

40712/3/A /3

157260/199812

11

Baranya

Pécs

Pécs

40712/3/A /4

1/1

12

Baranya

Pécs

Pécs

40712/3/A /7

128858/147572

13

Baranya

Pécs

Pécs

16634/2

1/1

14

Baranya

Pécs

Pécs

17683

3967/3967

15

Baranya

Pécs

Pécs

18307

1/1

16

Baranya

Pécs

Pécs

18339

1/1

17

Baranya

Pécs

Pécs

18340

1/1

18

Baranya

Pécs

Pécs

18349

1/1

19

Baranya

Pécs

Pécs

18356

1/1

20

Baranya

Pécs

Pécs

18358

1/1

21

Baranya

Pécs

Pécs

18359/1

1/1

22

Baranya

Pécs

Pécs

18569

1/1

23

Baranya

Pécs

Pécs

18706/1

1/1

24

Békés

Békéscsaba

Békéscsaba

3917

1/1

25

Békés

Békéscsaba

Békéscsaba

16

1/1

26

Békés

Békéscsaba

Békéscsaba

1503

1/1

27

Békés

Békéscsaba

Békéscsaba

15/A/1

1/1

28

Borsod-Abaúj-Zemplén

Miskolc

Miskolc

23127

1/1

29

Borsod-Abaúj-Zemplén

Miskolc

Miskolc

2563

1/1

30

Borsod-Abaúj-Zemplén

Miskolc

Miskolc

38451

1/1

31

Borsod-Abaúj-Zemplén

Miskolc

Miskolc

8421/1

1/1

32

Borsod-Abaúj-Zemplén

Miskolc

Miskolc

8532

1/1

33

Borsod-Abaúj-Zemplén

Miskolc

Miskolc

7633/2

1/1

34

Csongrád

Szeged

Szeged

3653

1/1

35

Csongrád

Szeged

Szeged

3837

1/1

36

Csongrád

Szeged

Szeged

19928

1/1

37

Csongrád

Szeged

Szeged

4035/1

1/1

38

Csongrád

Szeged

Szeged

4035/2

1/1

38a

Csongrád

Szeged

Budapest

33549/1/A/17

1/1

39

Fejér

Székesfehérvár

Székesfehérvár

114

1/1

40

Fejér

Székesfehérvár

Székesfehérvár

134

1/1

41

Fejér

Székesfehérvár

Székesfehérvár

249

620/1325

42

Fejér

Székesfehérvár

Székesfehérvár

333

1/1

43

Fejér

Székesfehérvár

Székesfehérvár

369

1/1

44

Fejér

Székesfehérvár

Székesfehérvár

399

1/1

45

Fejér

Székesfehérvár

Székesfehérvár

115

1/1

46

Fejér

Székesfehérvár

Székesfehérvár

96/1/A/6

1/1

47

Fejér

Székesfehérvár

Tác

025

1/1

48

Fejér

Székesfehérvár

Tác

026

1/1

49

Fejér

Székesfehérvár

Székesfehérvár

266

1/1

50

Fejér

Székesfehérvár

Székesfehérvár

248

1/1

51

Győr-Moson-Sopron

Győr

Győr

6434

1/1

52

Győr-Moson-Sopron

Győr

Győr

7370

1/1

53

Győr-Moson-Sopron

Győr

Győr

6513

1/1

54

Győr-Moson-Sopron

Győr

Győr

6861

1/1

55

Győr-Moson-Sopron

Győr

Győr

6870

1/1

56

Győr-Moson-Sopron

Győr

Győr

6871

1/1

57

Győr-Moson-Sopron

Győr

Győr

4123/39/A

2/3

58

Győr-Moson-Sopron

Győr

Győr

6690/A/1

1/1

59

Győr-Moson-Sopron

Győr

Győr

7486/A

1/1

60

Hajdú-Bihar

Debrecen

Debrecen

8315

1/1

61

Hajdú-Bihar

Debrecen

Debrecen

0584/146

1/1

62

Hajdú-Bihar

Debrecen

Debrecen

21077/A/3

1/1

63

Hajdú-Bihar

Debrecen

Debrecen

21077/A/4

1/1

64

Hajdú-Bihar

Debrecen

Debrecen

7614

1/1

65

Hajdú-Bihar

Debrecen

Polgár

2880/3

1/1

66

Hajdú-Bihar

Debrecen

Debrecen

20585/3

1/1

67

Heves

Eger

Eger

6563

1/1

68

Heves

Eger

Eger

5472

1/1

69

Heves

Eger

Eger

5481

1/1

70

Heves

Eger

Eger

5488

1/1

71

Heves

Eger

Eger

5489

1/1

72

Heves

Eger

Eger

5491

1/1

73

Heves

Eger

Eger

10013

1/1

74

Heves

Eger

Eger

2879/4

1/1

75

Heves

Eger

Eger

5031

1/1

76

Heves

Eger

Eger

5440

2063/2063

77

Heves

Eger

Eger

5471

1/1

78

Heves

Eger

Eger

5477/1

1/1

79

Jász-Nagykun-Szolnok

Szolnok

Szolnok

1385

1/1

80

Jász-Nagykun-Szolnok

Szolnok

Szolnok

2065

1/1

81

Jász-Nagykun-Szolnok

Szolnok

Szolnok

769/44

1/1

82

Jász-Nagykun-Szolnok

Szolnok

Szolnok

784

1/1

83

Jász-Nagykun-Szolnok

Szolnok

Szolnok

930/2

1/1

84

Jász-Nagykun-Szolnok

Szolnok

Tószeg

951

1/1

85

Jász-Nagykun-Szolnok

Szolnok

Tószeg

952/2

1/1

86

Jász-Nagykun-Szolnok

Szolnok

Szolnok

2068

1/1

87

Komárom-Esztergom

Tata

Siófok

3158

1/1

88

Komárom-Esztergom

Tata

Tata

1649

1/1

89

Komárom-Esztergom

Tata

Tata

1874/1

1/1

90

Komárom-Esztergom

Tata

Tata

3119/2

1/1

91

Komárom-Esztergom

Tata

Tata

3304/12

1/1

92

Komárom-Esztergom

Tata

Tata

3306/4

1/1

93

Komárom-Esztergom

Tata

Tata

3308/2

1/1

94

Komárom-Esztergom

Tata

Tata

3426/96

1/1

95

Komárom-Esztergom

Tatabánya

Tatabánya

11199

1/1

96

Komárom-Esztergom

Tatabánya

Tatabánya

11408/0/A/4

1/1

97

Komárom-Esztergom

Tatabánya

Tatabánya

11409/0/A/18

1/1

97a

Komárom-Esztergom

Tata

Tata

1873

1/1

98

Nógrád

Salgótarján

Salgótarján

3893/A/13

100/106

99

Nógrád

Salgótarján

Salgótarján

3896/A

1/1

99a

Pest

Szentendre

Szentendre

1052/1

1/1

99b

Pest

Szentendre

Szentendre

1052/2

1/1

99c

Pest

Szentendre

Szentendre

1062/1

1/1

99d

Pest

Szentendre

Szentendre

1067

1/1

99e

Pest

Szentendre

Szentendre

1070

1/1

99f

Pest

Szentendre

Szentendre

1071

1/1

99g

Pest

Szentendre

Szentendre

1826

1/1

99h

Pest

Szentendre

Szentendre

1846

1/1

99i

Pest

Szentendre

Szentendre

1848

1/1

99j

Pest

Szentendre

Szentendre

2260

1/1

99k

Pest

Szentendre

Szentendre

2260/A

1/1

99l

Pest

Szentendre

Szentendre

2275

1/1

99m

Pest

Szentendre

Szentendre

2285

1/1

99n

Pest

Szentendre

Szentendre

2293

1/1

99o

Pest

Szentendre

Szentendre

2295/A/4

1/1

99p

Pest

Szentendre

Szentendre

2295/A/5

1/1

99q

Pest

Szentendre

Szentendre

2317

1/1

99r

Pest

Szentendre

Szentendre

2342

1/1

99s

Pest

Szentendre

Szentendre

3732/3

1/1

100

Somogy

Kaposvár

Kaposvár

181/7

15/3529

101

Somogy

Kaposvár

Kaposvár

3279/7

1/1

102

Somogy

Kaposvár

Kaposvár

4804/3/A/1

1/1

103

Somogy

Kaposvár

Kaposvár

619/A/6

1/1

104

Somogy

Kaposvár

Kaposvár

619/A/7

1/1

105

Somogy

Kaposvár

Kaposvár

619/A/8

1/1

106

Somogy

Kaposvár

Kaposvár

619/A/9

1/1

107

Somogy

Kaposvár

Kaposvár

619/C/2

1/1

108

Somogy

Kaposvár

Kaposvár

344/1

1/1

109

Somogy

Kaposvár

Lengyeltóti

443

1/1

110

Szabolcs-Szatmár-Bereg

Nyíregyháza

Ibrány

2908

1/1

111

Szabolcs-Szatmár-Bereg

Nyíregyháza

Nyíregyháza

0294/2

1/1

112

Szabolcs-Szatmár-Bereg

Nyíregyháza

Nyíregyháza

0294/47

1/1

113

Szabolcs-Szatmár-Bereg

Nyíregyháza

Nyíregyháza

15049

1/1

114

Szabolcs-Szatmár-Bereg

Nyíregyháza

Nyíregyháza

6176/3/A/1

1/1

115

Szabolcs-Szatmár-Bereg

Nyíregyháza

Nyíregyháza

6176/3/A/2

1/1

116

Szabolcs-Szatmár-Bereg

Nyíregyháza

Nyíregyháza

6176/3/B/1

1/1

117

Szabolcs-Szatmár-Bereg

Nyíregyháza

Nyíregyháza

6176/3/B/2

1/1

118

Szabolcs-Szatmár-Bereg

Nyíregyháza

Nyíregyháza

6176/3/B/3

1/1

119

Szabolcs-Szatmár-Bereg

Nyíregyháza

Nyíregyháza

6176/3/B/4

1/1

120

Szabolcs-Szatmár-Bereg

Nyíregyháza

Nyíregyháza

6176/3/B/5

1/1

121

Szabolcs-Szatmár-Bereg

Nyíregyháza

Nyíregyháza

6176/3/B/6

1/1

122

Szabolcs-Szatmár-Bereg

Nyíregyháza

Nyíregyháza

6176/3/F/1

1/1

123

Tolna

Szekszárd

Szekszárd

1858

1/1

124

Tolna

Szekszárd

Szekszárd

1859/1

1/1

125

Tolna

Szekszárd

Szekszárd

1859/2

1/1

126

Tolna

Szekszárd

Szekszárd

4887/7/A/31

1/1

127

Tolna

Szekszárd

Fadd

1704/1

1/1

128

Tolna

Szekszárd

Szekszárd

1499

1/1

129

Tolna

Szekszárd

Szekszárd

2707

1/1

130

Tolna

Szekszárd

Szekszárd

4039/20

1/1

131

Tolna

Szekszárd

Szekszárd

4039/69

1/1

132

Tolna

Szekszárd

Szekszárd

4093/29/A/1

1/1

133

Vas

Szombathely

Szombathely

6107/4

1/1

134

Vas

Szombathely

Budapest I. kerület

6244/0/A/5

1/1

135

Vas

Szombathely

Szombathely

3736

1/1

136

Vas

Szombathely

Szombathely

6004

1/1

137

Vas

Szombathely

Szombathely

6739

1/1

138

Vas

Szombathely

Szombathely

6349/13

1/1

138a

Vas

Szombathely

Szombathely

6107/2

1/1

139

Veszprém

Veszprém

Veszprém

5040

1/1

140

Veszprém

Veszprém

Veszprém

5729/6

1/1

141

Veszprém

Veszprém

Felsőörs

313/4

1/1

142

Veszprém

Veszprém

Veszprém

5054

1/1

143

Veszprém

Veszprém

Veszprém

3018/16

1/1

144

Zala

Zalaegerszeg

Zalaegerszeg

3618

1/1

145

Zala

Zalaegerszeg

Zalaegerszeg

3622

1/1

146

Zala

Zalaegerszeg

Zalaegerszeg

0548/1

1/1

147

 

 

 

 

 

148

Zala

Zalaegerszeg

Zalaegerszeg

2980/A/7

1/1

149

Zala

Zalaegerszeg

Zalaegerszeg

2980/A/8

1/1

150

Zala

Zalaegerszeg

Zalaegerszeg

2980/A/9

1/1

151

Zala

Zalaegerszeg

Zalaegerszeg

6555/1

1/1

152

Zala

Zalaegerszeg

Zalaegerszeg

808/18/A10

1/1

1

A törvényt az Országgyűlés a 2015. június 9-i ülésnapján fogadta el. A kihirdetés napja: 2015. június 18.

2

A 4. § (1a) bekezdését a 2020: LXXVI. törvény 95. §-a iktatta be.

3

A 4. § (1b) bekezdését a 2021: XXXIII. törvény 37. §-a iktatta be.

4

A 7. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

5

A 8. § a 2020: LXXVI. törvény 96. §-a szerint módosított szöveg.

6

A melléklet a 2016: CXV. törvény 2. §-a, a 2016: CLXXVI. törvény 1. §-a szerint módosított szöveg.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére