• Tartalom

75/2015. (XII. 22.) BM rendelet

75/2015. (XII. 22.) BM rendelet

a közigazgatási bürokráciacsökkentéssel összefüggésben egyes belügyi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról1

2016.01.01.

A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 45. § (8) bekezdés d) pontjában,

a 2. alcím tekintetében a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény 47. § (2) bekezdés e) pontjában,

a 3. alcím tekintetében a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény 47. § (2) bekezdés 2. pontjában,

a 4. alcím tekintetében a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény 47. § (2) bekezdés 24. pontjában,

az 5. alcím tekintetében a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 81. § e) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

az 6. alcím tekintetében a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény 47. § (6) bekezdés d) pontjában

a 7. alcím tekintetében anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény 95. § (1) bekezdés a) és c) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 21. § 2., 10., 24. és 29. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – a 6. alcím tekintetében az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 90. § 1. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró nemzetgazdasági miniszterrel egyetértésben – a következőket rendelem el:

1. A vízjogi engedélyezési eljáráshoz szükséges kérelemről és mellékleteiről szóló 18/1996. (VI.13.) KHVM rendelet módosítása

1. § (1) A vízjogi engedélyezési eljáráshoz szükséges kérelemről és mellékleteiről szóló 18/1996. (VI.13.) KHVM rendelet (a továbbiakban: R1.) 2. § (1) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A vízjogi létesítési engedély iránti kérelem tartalmazza, illetőleg ahhoz mellékelni kell:)

c) az engedélyezési tervek – e rendelet 2. számú melléklete szerinti – nyolc példányát,”

(2) Az R1. 2. § (1) bekezdés f) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A vízjogi létesítési engedély iránti kérelem tartalmazza, illetőleg ahhoz mellékelni kell:)

f) ha a tervezett vízimunka vagy vízilétesítmény közműveket érint – a kutak tömedékeléssel történő megszüntetésének kivételével –, a közmű kezelőjének (üzemeltetőjének) – az engedélyezési tervdokumentációra alapozott, a kérelemmel összefüggő – nyilatkozatát vagy hozzájárulását;”

(3) Az R1. 2. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4) A kérelem benyújtásakor a kérelmező mellékelheti a külön jogszabályban meghatározott tervezői jogosultság igazolását, valamint a tervezett vízhasználattal, vízimunka elvégzésével, a vízilétesítmény megépítésével érintett ingatlanra vonatkozó tulajdonjog igazolását. Ha a kérelmező ezen igazoló okiratokat nem csatolja, a vízügyi hatóság szükséges adatok hivatalból történő beszerzése iránt intézkedik.”

(4) Hatályát veszti az R1. 2. § (1) bekezdés h) pontja.

2. Az okmányirodák működésének személyi és technikai feltételeiről szóló
58/1999. (XII. 30.) BM rendelet módosítása

2. § (1) Az okmányirodák működésének személyi és technikai feltételeiről szóló 58/1999. (XII. 30.) BM rendelet (a továbbiakban: R2.) 6. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

6. § (1) A járási hivatal vezetője köteles biztosítani a Hivatal által rendelkezésére bocsátott biankó okmányok, a személyazonosító igazolvány kiadása és az egységes arcképmás- és aláírás-felvételezés szabályairól szóló Korm. rendelet szerinti regisztrációs kódot, visszavonási jelszót, valamint PIN és PUK-kódokat tartalmazó borítékok (a továbbiakban: PIN boríték) és a rendszámok biztonságos tárolását, szükség szerinti igénylését, és szigorú elszámolási rend szerinti nyilvántartását.
(2) A Hivatal által rendelkezésre bocsátott biankó okmány és PIN borítékellátás rendjét és az elszámolás szabályait e rendelet 4. számú melléklete tartalmazza.”

(2) Az R2. 2. számú melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(3) Az R2. 4. számú melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

3. A tűzvédelmi szakértői tevékenység szabályairól szóló 47/2011. (XII. 15.) BM rendelet módosítása

3. § (1) A tűzvédelmi szakértői tevékenység szabályairól szóló 47/2011. (XII. 15.) BM rendelet (a továbbiakban: R3.) 1/A. § d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(E rendelet alkalmazásában)
d) továbbképzési időszak: adott tűzvédelmi szakértői szakterületen tett sikeres vizsga időpontjának napjától számított öt év;”
(2) Az R3. 1/A. § a következő g) és h) ponttal egészül ki:
(E rendelet alkalmazásában)
g) ismételt vizsga: sikertelen vizsga esetén vizsgabizottság előtt tett újabb vizsga;
h) ismétlő vizsga: a tűzvédelmi szakértői tevékenység folytatásához szükséges a továbbképzési időszak alatt tett kötelező vizsga.”
(3) Az R3. 2. § (1) bekezdésének nyitó szövegrésze helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Tűzvédelmi szakértői tevékenységet az folytathat, aki”
(4) Az R3. 2. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) Tűzvédelmi szakértői tevékenység azon a tűzvédelmi szakterületen végezhető, amelyen a vizsgázó sikeres vizsgát tett, és a vizsgabizonyítvány érvényességi ideje alatt a tevékenység megkezdését bejelentette.”
(5) Az R3. 3. § (1) bekezdésének nyitó szövegrésze helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A tűzvédelmi szakértői vizsgára való jelentkezésnek tartalmaznia kell a vizsgázó:”
(6) Az R3. 3. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Az (1) bekezdésben meghatározottakon túl a vizsgára való jelentkezésnek tartalmaznia kell a folytatni kívánt tűzvédelmi szakterület megnevezését is.”
(7) Az R3. 3. § (3) bekezdésének nyitó szövegrésze helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A vizsgajelentkezéshez csatolni kell:”
(8) Az R3. 4. § helyébe a következő rendelkezés lép:
4. § (1) A sikeres vizsgáról a BM OKF bizonyítványt állít ki, mely tartalmazza:
a) a vizsgázó nevét, születési helyét, anyja nevét,
b) a tűzvédelmi szakterület nevét,
c) a vizsga helyét és időpontját (év, hónap, nap),
d) a vizsgaszervező szervezeti egység nevét, vezetőjének nevét, aláírását és bélyegzőlenyomatát,
e) a bizonyítvány érvényességi idejét.”
(2) A sikeres vizsgáról kiállított bizonyítvány a vizsga napjától számított öt évig érvényes.
(3) Sikertelen vizsga esetén ismételt vizsga egy alkalommal tehető.
(4) Sikertelen ismételt vizsga esetén annak időpontjától számított 1 éven belül az adott szakterületre vonatkozóan vizsga nem tehető.
(5) Kérelemre a BM OKF az érvényes bizonyítvánnyal rendelkező személy részére új bizonyítványt állít ki:
a) a bizonyítvány elvesztése,
b) a bizonyítványban szereplő adat megváltozása, vagy
c) hibás adatokat tartalmazó bizonyítvány
esetén.”
(9) Az R3. 5. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
5. § (1) A tűzvédelmi szakértői tevékenység azon a tűzvédelmi szakterületen, amelyen a szakértő sikeres vizsgát tett, öt évig végezhető ismétlő vizsga letétele nélkül. A tűzvédelmi szakértői tevékenység folytatásának feltétele, hogy a tűzvédelmi szakértő a továbbképzési időszakban tűzvédelmi szakértői továbbképzésen vegyen részt és a szakterületének megfelelő érvényes bizonyítvánnyal rendelkezzen.
(2) Az ismétlő vizsgára a 4. § (2)–(4) bekezdését megfelelően alkalmazni kell.
(3) Az ismétlő vizsgára való jelentkezésnek tartalmaznia kell
a) a 3. § (1) és (2) bekezdésében meghatározott adatokat,
b) a vizsgára jelentkezés iránti kérelmet és az igazgatási szolgáltatási díj befizetését igazoló bizonylatot,
c) a tanfolyamszervező által kiállított igazolást tűzvédelmi szakértői továbbképzésen történő részvételről.
(4) Ismétlő vizsgára történő jelentkezés esetén a Ttv. 46/B. § (1) bekezdésében meghatározott feltételek fennállását a hatóságnak hatósági ellenőrzés lefolytatásával vagy a tűzvédelmi szakértő által benyújtott iratok alapján kötelező vizsgálnia.
(5) A BM OKF az ismétlő vizsga időpontjáról a jelentkezés hiánytalan benyújtásától számított 30 napon belül értesíti a vizsgázót.”
(10) Az R3. 7. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
7. § (1) A hatóság a tűzvédelmi szakértői tevékenység végzését megtiltja és a tűzvédelmi szakértőt törli a névjegyzékből, ha:
a) a bizonyítványban meghatározott érvényességi időn belül a szakértő ismétlő vizsgára nem jelentkezett,
b) bejelenti, hogy a szakértői tevékenységét nem kívánja tovább folytatni,
c) a hatósági nyilvántartásban szereplő adatainak változását felhívásra, ismételten nem jelentette be,
d) a tűzvédelmi szakértői tevékenység végzésének feltételei a felvételkor sem álltak fenn vagy utóbb megszűntek,
e) a szakmai tevékenységére vonatkozó nyilvántartást nem vagy nem a valóságnak megfelelő tartalommal vezeti,
f) szakmai tevékenységének ellenőrzése során megállapításra kerül, hogy tevékenységét nem a hatályos jogszabályoknak, műszaki követelményeknek megfelelően végzi.
(2) A tűzvédelmi szakértői tevékenység megtiltásáról és a névjegyzékből való törlésről a BM OKF határozatban dönt.
(3) A BM OKF a szakértői tevékenység megtiltásáról és a névjegyzékből való törlésről köteles értesíteni az igazságügyi szakértői névjegyzéket vezető hatóságot.”
(11) Az R3. 11. §-sal egészül ki:
11. § (1) A tűzvédelmi szakértői tevékenység végzésével kapcsolatos bejelentést a 2. melléklet szerinti adattartalommal kell megtenni, melyen a bejelentő megnevezi az 1. mellékletben foglalt tűzvédelmi szakterületet, amellyel kapcsolatban tevékenységet kíván folytatni.
(2) A tűzvédelmi szakértő a tűzvédelmi hatósághoz intézett, a tevékenység megkezdésére vonatkozó, a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló törvény szerinti bejelentéséhez mellékeli a sikeres szakértői vizsgáról szóló, érvényes bizonyítvány másolatát.
(3) A bejelentésben foglalt adatokban bekövetkezett változást a tudomásra jutást követően haladéktalanul, de legkésőbb 8 napon belül a 2. melléklet szerinti adattartalommal kell megtenni, melyhez a sikeres szakértői vizsgáról szóló bizonyítványt csak abban az esetben kell mellékelni, ha a tűzvédelmi szakértő tevékenységi körét új tűzvédelmi szakterülettel bővíti, vagy a sikeres szakértői vizsgáról szóló bizonyítvány érvényességi ideje változott.
(4) A bejelentés alapján a tűzvédelmi hatóság által kiadott igazolás a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló törvényben meghatározott adatokon túl tartalmazza:
a) a tűzvédelmi szakértői szakterületek 1. melléklet szerinti megnevezését,
b) a tűzvédelmi szakértői szakterületekre vonatkozó sikeres vizsgák időpontját, a bizonyítványok számát és érvényességi idejét,
c) a tűzvédelmi szakértő nyilvántartási számát.”
(12) Az R3. 12. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
12. § A BM OKF eljár a Ttv. 46/A. §-a szerinti tűzvédelmi szakértői tevékenységek bejelentésével összefüggő közigazgatási hatósági eljárásokban, valamint ellenőrzi a tűzvédelmi szakértő tevékenységét.”
(13) Az R3. 15. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A 2. § (1) bekezdés a) vagy b) pontjában foglalt képesítési követelményekkel nem, de érvényes tűzvédelmi szakértői engedéllyel rendelkező személy a szakértői engedély érvényességi idején belül akkor folytathatja tevékenységét, ha az 5. § (2) bekezdésében foglalt követelményeket teljesíti.”
(14) Az R3. a következő 15/A. §-sal egészül ki:
15/A. § (1) A közigazgatási bürokráciacsökkentéssel összefüggésben egyes belügyi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 75/2015. (XII. 22.) BM rendelet hatálybalépését megelőzően kiadott tűzvédelmi szakértői engedély a kiadása napjától számított öt évig érvényes. Az engedéllyel rendelkező szakértőket, a névjegyzék alapján, a hatóság hivatalból nyilvántartásba veszi.
(2) A tűzvédelmi szakértői engedéllyel rendelkező személy esetében a tűzvédelmi szakértői tevékenység folytatásának feltétele, hogy az engedély érvényességi idejének lejártát megelőzően tűzvédelmi szakértői továbbképzésen vegyen részt, a szakterületének megfelelő érvényes bizonyítványt szerezzen és a tevékenység folytatását bejelentse.
(3) A hatóság a 7. § (1) bekezdés b), d)–f) pontjában meghatározott feltételek mellett, a tűzvédelmi szakértői engedéllyel rendelkező személynek megtiltja a szakértői tevékenység végzését és a szakértőt törli a szakértői névjegyzékből abban az esetben is, ha az engedélyben meghatározott érvényességi időn belül a szakértői vizsgára nem jelentkezett, illetve ha az engedélyben szereplő adatainak változását felhívásra, ismételten nem jelentette be.
(4) A tűzvédelmi szakértői engedély visszavonásáról a BM OKF határozatban dönt, és köteles erről értesíteni az igazságügyi szakértői névjegyzéket vezető hatóságot.”
(15) Az R3. a 3. melléklet szerinti 2. melléklettel egészül ki.
(16) Az R3.
a) 3. § (3) bekezdés c) pontjában a „törvény” szövegrész helyébe a „törvény (a továbbiakban: Ttv.) szöveg,
b) 15. § (1) bekezdésében az „Az engedély meghosszabbítására” szövegrész helyébe az „A szakértői tevékenység folytatására” szöveg
lép.
4. A bejelentésköteles tűzvédelmi szolgáltatási tevékenységek megkezdésének és folytatásának részletes szabályairól szóló 50/2011. (XII. 20.) BM rendelet módosítása

4. § Hatályát veszti a bejelentésköteles tűzvédelmi szolgáltatási tevékenységek megkezdésének és folytatásának részletes szabályairól szóló 50/2011. (XII. 20.) BM rendelet 5. § (2) bekezdés e) pontja.

5. A katasztrófák elleni védekezés egyes szabályairól szóló 62/2011. (XII. 29.) BM rendelet módosítása

5. § Hatályát veszti a katasztrófák elleni védekezés egyes szabályairól szóló 62/2011. (XII. 29.) BM rendelet 26/A. § (3) bekezdése.

6. Az egyes tűzmegelőzési hatósági, szakhatósági eljárásokért és szolgáltatásokért fizetendő igazgatási szolgáltatási díjról szóló 16/2012. (IV. 3.) BM rendelet módosítása

6. § Az egyes tűzmegelőzési hatósági, szakhatósági eljárásokért és szolgáltatásokért fizetendő igazgatási szolgáltatási díjról szóló 16/2012. (IV. 3.) BM rendelet 1. melléklet 2. sorában az „engedélyezési” szöveg helyébe a „bejelentési” szöveg lép.

7. Az anyakönyvezési feladatok ellátásának részletes szabályairól szóló 32/2014. (V. 19.) KIM rendelet módosítása

7. § (1) Az anyakönyvezési feladatok ellátásának részletes szabályairól szóló 32/2014. (V. 19.) KIM rendelet (a továbbiakban: R4.) 29. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) Ha a születés vagy a haláleset bejelentése az (1) vagy a (2) bekezdésben foglalt adatokat nem tartalmazza, vagy azokat – az anyakönyvvezető által beszerzendő adatok, okiratok kivételével – nem igazolták, az anyakönyvvezető az anyakönyvezést a hiányzó adatok beszerzéséig, de legfeljebb a bejelentéstől számított harminc napra elhalasztja. A születés anyakönyvezésének elhalasztásáról az anyakönyvvezető a bejelentőnek kérelemre igazolást ad.”

(2) Az R4. 32. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:

„(2a) Ha a házasság megszűnését a papír alapú anyakönyv tartalmazza, az anyakönyvvezető szerzi be az igazolást.”

(3) Az R4. 50. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:

„(3) Ha a hivatásos konzuli tisztviselőnél az EAK rendszer használatához szükséges technikai feltételek átmenetileg nem állnak rendelkezésre, a hivatásos konzuli tisztviselő az At. által meghatározott eljárásokkal összefüggő kérelmeket és azok melléleteit diplomáciai postával továbbítja a hazai anyakönyvezést végző hatóságnak, illetve a központi anyakönyvi szervnek.”

(4) Hatályát veszti az R4. 29. § (5) bekezdése.

8. Záró rendelkezések

8. § Ez a rendelet 2016. január 1-jén lép hatályba.

9. § E rendelet 2. alcíme a belső piaci szolgáltatásokról szóló 2006. december 12-i 2006/123/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja.

1. melléklet a 75/2015. (XII. 22.) BM rendelethez

Az okmányirodák üzemeltetéséhez biztosított eszközök
Hálózati eszközök
Min. 64 kb/sec adatátviteli összeköttetés titkosítással
(MLLN bérelt vonalon a fővárosi és megyei kormányhivatal, illetve Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala Balázs B. utca irányban)
Router
[helyi LAN hálózat (UTP/FTP ETHERNET) minimum CAT5 minőségi fokozat]
10/100 SWITCH
(okmányirodai-járási hivatali rendszer leválasztására)
Zárt láncú telefon
I. Konfiguráció (Photoshop)
Minimum Pentium III PC + (minimum 128 Mb RAM és 20 Gb HDD) + minimum 17” színes monitor
A4-es lapszkenner
Színes CCD kamera, ujjnyomatszkenner
II. Konfiguráció (Munkaállomás 1.)
Minimum Pentium III PC + (minimum 128 Mb RAM és 20 Gb HDD) + minimum 17” színes monitor
Biztonsági rendszer elem
SMART kártyaolvasó
Laminálógép
Bárkódolvasó
Asztali UV lámpa, POS-terminál
Irodai felszerelés
Biztonsági nyomtatókhoz szükséges speciális festéket tartalmazó toner és tintapatron
Papírvágó (asztali)
Biztonsági nyomtatók
Okmánynyomtató(k)
Irodai nyomtatók
Irodai lézernyomtató (minimum 18 lap/perc)
III. Konfiguráció (Munkaállomás 2.)
Minimum Pentium III PC + (minimum 128 Mb RAM és 20 Gb HDD) + minimum 17” színes monitor
RFID-kártyaolvasó
Biztonsági rendszer elem
SMART kártyaolvasó
Laminálógép
Bárkódolvasó
Asztali UV lámpa, POS-terminál
Irodai felszerelés
Biztonsági nyomtatókhoz szükséges speciális festéket tartalmazó toner és tintapatron
Papírvágó (asztali)
Biztonsági nyomtatók
Okmánynyomtató(k)
Irodai nyomtatók
Irodai lézernyomtató (minimum 18 lap/perc)”

2. melléklet a 75/2015. (XII. 22.) BM rendelethez

Biankó okmány-, PIN boríték- és rendszámellátás rendje és az elszámolás szabályai
1. Biankó okmányok, PIN borítékok és rendszámok kezelése
1.1. Megrendelés
A járási hivatal vezetője a Hivatal által biztosított biankó okmányok, PIN borítékok, tartozékok, kellékek és rendszámok (a továbbiakban együtt: termékek) kezelésére kijelölt ügyintéző, távolléte esetén a helyettesítésére kijelölt személy köteles figyelemmel kísérni a termékek okmányirodai készletét, és köteles elkészíteni a szükséges megrendeléseket.
A Hivatal az okmányirodai ügyforgalom alapján biztosítja a biankó okmányokat, tartozékokat, valamint a PIN borítékokat.
1.1.1. Kellékek megrendelésének időszaka:
I. negyedévre: megelőző év október 28–november 5.
II. negyedévre: január 28–február 5.
III. negyedévre: április 29–május 7.
IV. negyedévre: július 29–augusztus 5.
1.1.2. Rendszám érvényesítő címkék megrendelésének időszaka:
I. negyedévre: megelőző év október 28–november 1.
II. negyedévre: január 28–február 1.
III. negyedévre: április 29–május 3.
IV. negyedévre: július 29–augusztus 2.
1.2. Bevételezés
A Hivataltól szállítólevéllel érkező biankó okmányt, PIN boríték küldeményt, rendszámtáblát az iktatókönyvben történő (gyűjtőszámon) érkeztetés után a küldeményhez mellékelt szállítólevél, valamint a központi okmánynyilvántartás alapján ellenőrizni kell:
a) típus,
b) tartomány (első és utolsó nyomtatvány/rendszámtábla azonosítójának ellenőrzése),
c) darabszám (a csomag/szállítóegység leszámlálása és legalább szúrópróba szerinti ellenőrzése)
alapján.
1.2.2. Az ellenőrzés alapján feltárt eltérésekről (hiány vagy többlet) jegyzőkönyvet kell készíteni két példányban, aminek első példányát haladéktalanul meg kell küldeni a Hivatalnak, második példányát irattározni kell. Az eltérések rendezésére a Hivatal intézkedik.
1.3. Biankó okmányok és PIN borítékok felhasználása
1.3.1. Ügyintézői vételezés
Az okmányirodai ügyintéző munkakezdéskor a napi feladatokhoz szükséges mennyiségben biankó okmányt és PIN borítékot vételez. A vételezett biankó okmányokról és PIN borítékokról jegyzőkönyv készül, mely tartalmazza
a) az okmányiroda székhelyét,
b) az ügyintéző nevét,
c) az okmány
ca) típusát,
cb) kezdő azonosítóját,
cc) utolsó azonosítóját,
cd) darabszámát,
d) kiadásának dátumát,
e) ügyintézőjének aláírását,
f) kiadójának aláírását.
Ha egy típusból nem zárt intervallum kerül kiadásra, a bejegyzést rész-intervallumonként kell megtenni. A vételezést aláhúzással kell lezárni, és mind az ügyintézőnek, mind pedig a termékek kezelésre, vagy távolléte esetén a helyettesítésére kijelölt személynek alá kell írnia.
Abban az esetben, ha a vételezett okmány, vagy PIN boríték kontingens a nap folyamán kevésnek bizonyul, pótvételezést kell eszközölni a fentiekkel azonos módon.
1.3.2. Ügyintézői napi elszámolás
Az okmányirodai ügyintéző a munka befejezésekor elszámol a biankó okmányokkal és a PIN borítékokkal. Az elszámolásról jegyzőkönyv készül, mely tartalmazza
a) az okmányiroda székhelyét,
b) az ügyintéző nevét,
c) az okmány és a PIN boríték típusát,
d) a rendeltetésszerűen felhasznált biankó okmányok és PIN borítékok
da) kezdő azonosítóját,
db) utolsó azonosítóját,
dc) darabszámát,
e) a nyomdai hibás, illetve gyártáshibás biankó okmányok és PIN borítékok azonosítóját
f) a fel nem használt biankó okmányok, illetve PIN borítékok
fa) kezdő azonosítóját,
fb) utolsó azonosítóját,
fc) darabszámát,
g) az elszámolás dátumát,
h) az ügyintéző aláírását,
i) a visszavételező aláírását.
1.4. Hibás, selejtes okmányok és PIN borítékok kezelése
1.4.1. Okmányok és PIN borítékok érvénytelenítése
A hibás, selejtes okmányokat és PIN borítékokat áthúzással, pecsételéssel vagy a biankó okmányok esetében átlyukasztással érvényteleníteni kell.
1.4.2. A Hivatalhoz felterjesztendő okmányok és PIN borítékok kezelése
Abban az esetben, ha a nyomtatvány a megszemélyesítés során teljesen vagy beazonosíthatatlanságig sérült, az esetleges okmánymaradványokat is tartalmazó borítékot kell feliratozni, feltüntetve az
a) okmányiroda székhelyét,
b) az ügyintéző nevét,
c) a pontos időpontot,
d) az okmány típusát és azonosítóját.
A nyomdai hibás/gyártáshibás biankó okmányokról és PIN borítékokról jegyzőkönyvet kell kiállítani, amelyhez mellékelni kell az okmányokat (illetve az azt helyettesítő borítékot) és PIN borítékokat, továbbá azokat fajtánként és nyomdai hibás/gyártáshibás bontásban a Hivatalhoz történő visszaküldésig tárolni kell.
A jegyzőkönyvnek a borítékon is feltüntetett adatokat kell tartalmaznia.
A Hivatalhoz felterjesztendő okmányokat érvénytelenítés után, típusonként elkülönítve, tételes kísérőjegyzékkel, a számítógépes rendszeren történő átvezetést követően, az Állami Futárszolgálat útján kell továbbítani.
1.4.3. Az okmányirodánál selejtezendő okmányok kezelése
Az okmányok selejtezését az okmányiroda vezetőjének engedélyével lehet megkezdeni. A selejtezés végrehajtásához bizottságot kell felállítani. A megsemmisítés megtörténtéről jegyzőkönyvet kell felvenni, amelyet az irattárba kell elhelyezni.
1.5. Okmányok és PIN borítékok tárolása
Az okmányokat és PIN borítékokat biztonságos körülmények között, típusonként elkülönítve, tűzvédelmi szempontokból is megfelelő helyen kell tárolni.”

3. melléklet a 75/2015. (XII. 22.) BM rendelethez

A tűzvédelmi szakértői tevékenység bejelentése
Bejelentés típusa (tevékenység megkezdés, adatváltozás)
Szolgáltató neve
Szolgáltató székhelye vagy lakcíme
Szolgáltató levelezési címe
Tűzvédelmi szakértői szakterület(ek) pontos megjelölése
A tűzvédelmi szakértői szakterületre vonatkozó bizonyítvány száma és érvényességi ideje
A tevékenység gyakorlására jogosult elérhetőségei
Telefonszám
Fax szám (ha van)
E-mail cím
Nyilvántartási szám (adatváltozás esetén)”
1

A rendelet a 2010: CXXX. törvény 12. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2016. január 2. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére