• Tartalom

75/2015. (III. 30.) Korm. rendelet

a Debrecenben megvalósuló ipari telephely kialakításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről

2022.02.18.

A Kormány a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény 12. § (5) bekezdés a), b), d) és e) pontjában,
az 1. § (3) bekezdés b) pontja és az 1. § (4) bekezdés b) pontja tekintetében a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 174/A. § (1) bekezdés a) pontjában,
a 4. § tekintetében az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés 16.2., 17. és 24. pontjában
kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §1 (1) A Kormány nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánítja azokat az 1. mellékletben felsorolt közigazgatási hatósági ügyeket, amelyek a 2. mellékletben szereplő helyrajzi számú földrészleteken, valamint az ezen földrészletekből a telekalakítási eljárások végleges befejezését követően kialakított földrészleteken megvalósításra kerülő ipari telephely kialakításával, útépítési, vasútépítési, közműfejlesztési és -csatlakozási, valamint egyéb infrastruktúra-fejlesztések megvalósítására irányuló beruházással (a továbbiakban: beruházás) függenek össze.

(2) Az (1) bekezdés alkalmazásában a beruházással összefüggőnek kell tekinteni mindazokat a közigazgatási hatósági eljárásokat, amelyek az (1) bekezdés szerinti beruházás megvalósításához, engedélyezéséhez, használatbavételéhez és üzemeltetésének beindításához szükségesek.

2. § A Kormány az 1. § (1) bekezdése szerinti kiemelt jelentőségű ügyekben koordinációs feladatokat ellátó kormánymegbízottként a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatalt vezető kormánymegbízottat jelöli ki.

3. §2 (1) A beruházással érintett, 3., 4. és 5. mellékletben felsorolt EOV koordináták által határolt területek, valamint a Debrecen külterület 0493/96 helyrajzi számú ingatlan esetében a beépítés szabályait a (2)–(10) bekezdés állapítja meg, azzal, hogy

a) a hatályos településrendezési tervek és az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet (a továbbiakban: OTÉK) előírásait a (2)–(10) bekezdésben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni, és

b) ha a hatályos településrendezési terv vagy az OTÉK a beépítés (2)–(10) bekezdésben meghatározott sajátos szabályaival ellentétes, vagy azzal össze nem egyeztethető előírást tartalmaz, akkor a településrendezési tervet és az OTÉK-ot nem lehet alkalmazni.

(2) A 3. melléklet 1. pontjában foglalt táblázatban felsorolt EOV koordináták által határolt terület ipari tevékenységhez köthető általános gazdasági terület, amelyen az ipari tevékenységhez kapcsolódó épületek, igazgatási épületek, közmű, hírközlési, raktározási, rekreációs és gazdasági rendeltetésű építmények, közműpótló műtárgyak és azok kiszolgáló építményei helyezhetők el, az alábbi sajátos beépítési szabályok és egyedi építési követelmények alkalmazásával:

a) a telek beépítési módja szabadon álló,

b) a kialakítható telek legkisebb területe 100 000 m2,

c) a beépítettség legnagyobb megengedett mértéke 60%,

d) az épületmagasság megengedett legnagyobb mértéke 25 méter,

e) a zöldfelület legkisebb mértéke 20%,

f) a terepszint felett szintterületi mutató megengedett legnagyobb értéke 2,0 m2/m2,

g) a parkolóhelyek kialakításánál az építmények és önálló rendeltetési egységek rendeltetésszerű használatához előírt, az OTÉK 4. számú melléklete szerint meghatározott számú személygépkocsi-várakozóhely legalább 50%-ának elhelyezését kell biztosítani, azzal, hogy az OTÉK 42. § (11) bekezdése ezen követelmények érvényesítése esetében is alkalmazható, és autóbusz-várakozóhelyet nem kell biztosítani.

(3) A 3. melléklet 2., 3. és 4. pontjában foglalt táblázatokban felsorolt EOV koordináták által határolt területek ipari tevékenységhez köthető általános gazdasági területek, amelyeken az ipari tevékenységhez kapcsolódó épületek, igazgatási épületek, közmű, hírközlési, raktározási, rekreációs és gazdasági rendeltetésű építmények, közműpótló műtárgyak és azok kiszolgáló építményei helyezhetőek el, az alábbi sajátos beépítési szabályok és egyedi építési követelmények alkalmazásával:

a) a telek beépítési módja szabadon álló,

b) a kialakítható telek legkisebb területe 40 000 m2,

c) a beépítettség legnagyobb megengedett mértéke 50%,

d) az épületmagasság megengedett legnagyobb mértéke 25 méter,

e) a zöldfelület legkisebb mértéke 30%,

f) a terepszint felett szintterületi mutató megengedett legnagyobb értéke 2,0 m2/m2.

(4) A 3. mellékletben felsorolt EOV koordináták által határolt területek közötti területek közlekedési célú területnek és közműterületnek minősülnek, mely területeken a közlekedéshez és közműelhelyezéshez kapcsolódó épületek, igazgatási épületek, közmű, hírközlési, raktározási, rekreációs és gazdasági rendeltetésű építmények, közműpótló műtárgyak és azok kiszolgáló építményei helyezhetőek el, az alábbi sajátos beépítési szabályok és egyedi építési követelmények alkalmazásával:

a) a telek beépítési módja szabadon álló,

b) a kialakítható telek legkisebb területe 3000 m2.

(5) A 4. melléklet 1. pontjában foglalt táblázatban felsorolt EOV koordináták által határolt területen ipari tevékenységhez kapcsolódó épületek, igazgatási épületek, továbbá egészségügyi, oktatási, irodaépületek, közmű, hírközlési, raktározási, rekreációs és gazdasági rendeltetésű építmények, közműpótló műtárgyak és azok kiszolgáló építményei helyezhetőek el, az alábbi sajátos beépítési szabályok és egyedi építési követelmények alkalmazásával:

a) a telek beépítési módja szabadon álló,

b) a kialakítható telek legkisebb területe 100 000 m2,

c) a beépítettség legnagyobb megengedett mértéke 60%,

d) az épületmagasság megengedett legnagyobb mértéke 30 méter, azzal, hogy a maximális beépíthetőségi mérték 50%-áig 40 méter,

e) a zöldfelület legkisebb mértéke 20%,

f) a terepszint felett szintterületi mutató megengedett legnagyobb értéke 2,0 m2/m2,

g) a parkolóhelyek kialakításánál az építmények és önálló rendeltetési egységek rendeltetésszerű használatához előírt, az OTÉK 4. számú melléklete szerint meghatározott számú személygépkocsi-várakozóhely legalább 50%-ának elhelyezését kell biztosítani, azzal, hogy az OTÉK 42. § (11) bekezdése ezen követelmények érvényesítése esetében is alkalmazható, és autóbusz-várakozóhelyet nem kell biztosítani.

(6) A 4. melléklet 2. pontjában foglalt táblázatban felsorolt EOV koordináták által határolt terület közlekedési célú területnek és közműterületnek minősül, mely területen a közlekedéshez és közműelhelyezéshez kapcsolódó épületek, igazgatási épületek, közmű, hírközlési, raktározási, rekreációs és gazdasági rendeltetésű építmények, közműpótló műtárgyak és azok kiszolgáló építményei helyezhetőek el, az alábbi sajátos beépítési szabályok és egyedi építési követelmények alkalmazásával:

a) a telek beépítési módja szabadon álló,

b) a kialakítható telek legkisebb területe 3000 m2.

(7) Az 5. melléklet 1. pontjában foglalt táblázatban felsorolt EOV koordináták által határolt területen ipari tevékenységhez kapcsolódó épületek, igazgatási épületek, közmű, hírközlési, raktározási, rekreációs és gazdasági rendeltetésű építmények, közműpótló műtárgyak és azok kiszolgáló építményei helyezhetőek el, az alábbi sajátos beépítési szabályok és egyedi építési követelmények alkalmazásával:

a) a telek beépítési módja szabadon álló,

b) a kialakítható telek legkisebb területe 100 000 m2,

c) a beépítettség legnagyobb megengedett mértéke 60%,

d) az épületmagasság megengedett legnagyobb mértéke 25 méter,

e) a zöldfelület legkisebb mértéke 20%,

f) a terepszint felett szintterületi mutató megengedett legnagyobb értéke 2,0 m2/m2,

g) a parkolóhelyek kialakításánál az építmények és önálló rendeltetési egységek rendeltetésszerű használatához előírt, az OTÉK 4. számú melléklete szerint meghatározott számú személygépkocsi-várakozóhely legalább 50%-ának elhelyezését kell biztosítani, azzal, hogy az OTÉK 42. § (11) bekezdése ezen követelmények érvényesítése esetében is alkalmazható, és autóbusz-várakozóhelyet nem kell biztosítani.

(8) Az 5. melléklet 2. pontjában foglalt táblázatban felsorolt EOV koordináták által határolt terület védelmi erdőterület, melyen az épületnek nem minősülő építmények közül a közmű- és közlekedésiinfrastruktúra-hálózatok és azok építményei helyezhetők el.

(9) A Debrecen külterület 0493/96 helyrajzi számú ingatlanon munkásszállás rendeltetést tartalmazó épület is elhelyezhető.

(10) A beruházással érintett, 3., 4. és 5. mellékletben felsorolt EOV koordináták által határolt területek esetében az építési engedély iránti kérelemhez mellékelni kell az EOV koordináták által lehatárolt területről készített kitűzési vázrajzot, melyről leolvasható az EOV koordináták által lehatárolt földrészlet területi nagysága és a földrészlet határára vonatkozóan a határvonalak hossza és elhelyezkedése. Az építésügyi hatóság az építési engedélyezési eljárás során a telek beépítési követelményeit az EOV koordináták által lehatárolt terület tekintetében érvényesíti, ellenőrzi.

3/A. §3 (1)4 A beruházással érintett, 3., 4. és 5. mellékletben felsorolt EOV koordináták által határolt területek esetében a tereprendezést és mélyalapozást a megvalósuló építési tevékenység ütemeként is engedélyezheti az 1. melléklet 1. pontja szerinti engedélyezési eljárásban az eljáró hatóság.

(2) Az (1) bekezdés szerinti tereprendezés és mélyalapozás építési engedélyezési dokumentációjának az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 8. mellékletében foglaltakon túl tartalmaznia kell talajvédelmi tervet.

(3) Az (1) bekezdés szerint engedélyezett ütemre használatbavételre irányuló eljárást nem kell lefolytatni, annak elkészültét és megfelelőségét az építmény használatbavételére irányuló kérelem elbírálása során kell igazolni.

4. § Az 1. § (1) bekezdése szerinti beruházással összefüggésben

a) építészeti-műszaki tervtanácsi véleményt nem kell beszerezni,

b) településképi véleményezési eljárást nem kell lefolytatni és

c) településképi bejelentési eljárásnak nincs helye.

5. § Ez a rendelet 2015. április 1. napján lép hatályba.

6. § E rendelet rendelkezéseit a hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

7. §5 E rendeletnek az egyes gazdaságfejlesztési célú és munkahelyteremtő beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló kormányrendeletek módosításáról szóló 174/2021. (IV. 9.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr.) módosított 2. mellékletét a Módr. hatálybalépésekor6 folyamatban lévő közigazgatási hatósági ügyekben is alkalmazni kell.

8. §7 E rendeletnek a Debrecenben megvalósuló ipari telephely kialakításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 75/2015. (III. 30.) Korm. rendelet módosításáról szóló 660/2021. (XI. 30.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr2.) módosított 1. §-át, 3. §-át, 3/A. §-át, továbbá 1–3. mellékletét a Módr2. hatálybalépésekor8 folyamatban lévő közigazgatási hatósági ügyekben is alkalmazni kell.

9. §9 E rendeletnek az egyes gazdaságfejlesztési célú és munkahelyteremtő beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló kormányrendeletek módosításáról szóló 16/2022. (I. 20.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr3.) módosított 3. § (1) bekezdését, 3/A. § (1) bekezdését, megállapított 3. § (4) bekezdés c) pontját, 3. § (5) és (6) bekezdését, valamint 4. mellékletét a Módr3. hatálybalépésekor10 folyamatban lévő közigazgatási hatósági ügyekben is alkalmazni kell.

10. §11 E rendeletnek a Debrecenben megvalósuló ipari telephely kialakításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 75/2015. (III. 30.) Korm. rendelet módosításáról szóló 48/2022. (II. 17.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr4.) módosított 3. §-át, 3/A. § (1) bekezdését, 3. mellékletét, 4. mellékletét, megállapított 5. mellékletét a Módr4. hatálybalépésekor12 folyamatban lévő közigazgatási hatósági ügyekben is alkalmazni kell.

1. melléklet a 75/2015. (III. 30.) Korm. rendelethez13

A beruházással összefüggő, nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánított eljárások

1. építésügyi hatósági engedélyezési és tudomásulvételi eljárások,

2. örökségvédelmi hatósági engedélyezési és tudomásulvételi eljárások és régészeti feltárásokkal kapcsolatos hatósági eljárások,

3. környezetvédelmi hatósági eljárások,

4. természetvédelmi hatósági eljárások,

5. útügyi hatósági eljárások,

6. vasúti és szalagpálya hatósági engedélyezési eljárás,

7. vízügyi és vízvédelmi hatósági engedélyezési eljárások,

8. mérésügyi és műszaki biztonsági hatósági engedélyezési eljárások,

9. a műszaki biztonsági hatóság hatáskörébe tartozó sajátos építményfajtákra vonatkozó építésügyi hatósági engedélyezési eljárások,

10. termőfölddel összefüggő engedélyezésre irányuló hatósági eljárások,

11. ingatlan-nyilvántartással összefüggő hatósági eljárások,

12. telekalakításra irányuló hatósági eljárások,

13. területrendezési hatósági eljárások,

14. földmérési hatósági eljárások,

15. talajvédelmi engedélyezésre irányuló hatósági eljárások,

16. hírközlési hatósági eljárások,

17. bányahatósági engedélyezési eljárások,

18. tűzvédelmi hatósági eljárások,

19. élelmiszerlánc-felügyeleti eljárás,

20. közegészségügyi hatósági eljárások,

21. erdészeti hatósági eljárások,

22. földvédelmi hatósági eljárás,

23. veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésre vonatkozó katasztrófavédelmi engedélyezési eljárások,

24. hulladékgazdálkodási hatósági eljárások,

25. közműkezeléssel kapcsolatos hatósági eljárások,

26. azok az 1–25. pontban nem szereplő hatósági engedélyezési eljárások, amelyek a beruházás megvalósításához, használatbavételéhez és üzemeltetésének beindításához szükségesek,

27. az 1–26. pontban felsorolt ügyfajtákban kiadott hatósági döntések módosítására irányuló hatósági eljárások.

2. melléklet a 75/2015. (III. 30.) Korm. rendelethez14

Az 1. § (1) bekezdése szerinti beruházással érintett földrészletek

1. Debrecen megyei jogú város külterületén fekvő, az ingatlan-nyilvántartás szerinti 0463/1, 0492/74, 0495/136, 0495/196, 0495/71, 0504, 0507/13, 0513/14, 0463/2, 0492/76, 0495/137, 0495/197, 0495/72, 0505/12, 0507/14, 0513/15, 0489/14, 0492/77, 0495/138, 0495/198, 0495/73, 0505/14, 0507/15, 0513/16, 0489/17, 0492/79, 0495/139, 0495/199, 0495/74, 0505/18, 0507/2, 0513/17, 0489/3, 0492/87, 0495/140, 0495/203, 0495/75, 0505/19, 0507/4, 0513/18, 0489/7, 0492/90, 0495/141, 0495/204, 0495/76, 0505/2, 0507/48, 0513/19, 0490/10, 0492/93, 0495/142, 0495/205, 0495/78, 0505/20, 0507/49, 0513/20, 0490/11, 0492/95, 0495/143, 0495/206, 0495/8, 0505/22, 0507/50, 0513/21, 0490/12, 0492/99, 0495/144, 0495/208, 0495/9, 0505/23, 0507/51, 0513/22, 0490/13, 0493/12, 0495/145, 0495/209, 0495/97, 0505/24, 0507/52, 0513/26, 0490/14, 0493/2, 0495/146, 0495/210, 0495/98, 0505/25, 0507/53, 0513/27, 0490/15, 0493/20, 0495/147, 0495/211, 0495/99, 0505/26, 0507/6, 0513/28, 0490/4, 0493/32, 0495/148, 0495/212, 0496, 0505/27, 0507/71, 0513/32, 0490/6, 0493/33, 0495/149, 0495/29, 0497, 0505/28, 0507/73, 0513/35, 0490/8, 0493/58, 0495/152, 0495/30, 0498/10, 0505/29, 0507/74, 0513/37, 0490/9, 0493/59, 0495/153, 0495/32, 0498/11, 0505/30, 0507/75, 0513/41, 0491, 0493/65, 0495/154, 0495/34, 0498/2, 0505/31, 0507/76, 0513/44, 0492/10, 0493/78, 0495/155, 0495/35, 0498/32, 0505/32, 0507/77, 14910, 0492/11, 0493/79, 0495/156, 0495/36, 0498/35, 0505/33, 0507/78, 0492/13, 0493/9, 0495/157, 0495/37, 0498/36, 0505/34, 0507/79, 0492/14, 0494/1, 0495/158, 0495/38, 0498/38, 0505/35, 0507/8, 0492/15, 0494/2, 0495/159, 0495/39, 0498/45, 0505/36, 0507/80, 0492/16, 0495/100, 0495/160, 0495/4, 0498/48, 0505/37, 0507/81, 0492/17, 0495/101, 0495/161, 0495/40, 0498/49, 0505/38, 0507/82, 0492/18, 0495/102, 0495/162, 0495/41, 0498/50, 0505/39, 0507/83, 0492/19, 0495/103, 0495/163, 0495/42, 0498/51, 0505/40, 0507/84, 0492/20, 0495/104, 0495/166, 0495/43, 0498/52, 0505/41, 0507/85, 0492/21, 0495/105, 0495/167, 0495/44, 0498/53, 0505/42, 0507/86, 0492/22, 0495/106, 0495/168, 0495/45, 0498/6, 0505/43, 0507/87, 0492/23, 0495/107, 0495/169, 0495/46, 0498/7, 0505/44, 0507/88, 0492/24, 0495/108, 0495/170, 0495/47, 0498/8, 0505/45, 0507/89, 0492/25, 0495/109, 0495/171, 0495/48, 0498/9, 0505/46, 0507/9, 0492/26, 0495/110, 0495/172, 0495/49, 0499, 0505/47, 0507/90, 0492/27, 0495/111, 0495/173, 0495/5, 0500/2, 0505/49, 0507/91, 0492/28, 0495/112, 0495/174, 0495/50, 0500/4, 0505/50, 0507/92, 0492/29, 0495/113, 0495/175, 0495/51, 0500/5, 0505/51, 0507/93, 0492/30, 0495/114, 0495/176, 0500/6, 0505/52, 0508, 0492/31, 0495/115, 0495/177, 0500/7, 0505/53, 0509/2, 0492/32, 0495/116, 0495/178, 0500/8, 0505/54, 0509/3, 0492/48, 0495/117, 0495/179, 0500/9, 0505/55, 0509/4, 0492/49, 0495/118, 0495/180, 0501, 0505/56, 0509/5, 0492/50, 0495/119, 0495/181, 0502/2, 0505/57, 0509/6, 0492/51, 0495/120, 0495/182, 0502/3, 0505/58, 0510, 0492/52, 0495/121, 0495/183, 0502/4, 0505/59, 0511/41, 0492/53, 0495/122, 0495/184, 0502/6, 0505/6, 0511/43, 0492/54, 0495/123, 0495/185, 0502/7, 0505/60, 0511/46, 0492/55, 0495/126, 0495/186, 0502/8, 0505/61, 0511/48, 0492/56, 0495/127, 0495/187, 0502/9, 0505/62, 0511/50, 0492/57, 0495/128, 0495/188, 0495/64, 0503/2, 0505/70, 0511/52, 0492/58, 0495/129, 0495/189, 0495/65, 0503/30, 0505/71, 0511/54, 0492/59, 0495/130, 0495/190, 0495/66, 0503/31, 0505/74, 0511/56, 0492/60, 0495/131, 0495/191, 0495/67, 0503/32, 0505/75, 0512/1, 0492/61, 0495/132, 0495/192, 0495/68, 0503/6, 0505/76, 0513/10, 0492/69, 0495/133, 0495/193, 0495/69, 0503/7, 0505/77, 0513/11, 0492/70, 0495/134, 0495/194, 0495/7, 0503/8, 0506, 0513/12, 0492/71, 0495/135, 0495/195, 0495/70, 0503/9, 0507/10, 0513/13, 0431/4, 0454/2, 0475/2, 0475/5, 0476/2, 0476/3, 0479/10, 0479/11, 0479/12, 0479/13, 0479/18, 0479/19, 0479/20, 0479/21, 0479/22, 0479/23, 0479/24, 0479/46, 0479/48, 0480, 0481/24, 0481/26, 0481/33, 0481/40, 0481/41, 0481/42, 0481/43, 0481/44, 0481/45, 0481/46, 0481/47, 0481/50, 0482, 0483/2, 0483/5, 0483/8, 0483/9, 0492/101, 0495/150, 0495/151, 0495/164, 0495/165, 0498/47, 0498/66, 0498/67, 0522/30, 0522/31, 0522/32, 0522/33, 0522/34, 0522/35, 0522/39, 0522/40, 0522/41, 0522/42, 0522/45, 0522/71, 0522/72, 0522/73, 0522/74, 0522/76, 0522/77, 0523, 0524/64, 0526/24, 0526/25, 0528/13 helyrajzi számú földrészletek.

2. Mikepércs község külterületén fekvő, az ingatlan-nyilvántartás szerinti 036, 037, 040/3, 042/3, 042/4, 042/105, 042/106, 042/107, 042/108 helyrajzi számú földrészletek.

3. Sáránd község külterületén fekvő, az ingatlan-nyilvántartás szerinti 094/5, 099 helyrajzi számú földrészletek.

3. melléklet a 75/2015. (III. 30.) Korm. rendelethez15

A beruházás megvalósításához kapcsolódó, építési joggal érintett ingatlanrészek területi lehatárolása a terület határpontjainak Egységes Országos Vetületi Rendszerben (EOV) megadott koordinátáival

1.

 

A

B

EOV X

EOV Y

1

239784.66

842509.365

2

239784.66

843288.0092

3

239771.09

843302.62

4

239722.53

843336.6

5

239707.1

843338.16

6

239681.9872

843340.7043

7

239671.5756

843338.1414

8

239649.5466

843342.4287

9

239631.81

843352.48

10

239614.08

843361.94

11

239598.1

843373.39

12

239567.3499

843373.23

13

239523.74

843373.52

14

239453.75

843371.32

15

239435.26

843370.03

16

239395.75

843367.13

17

239345.7299

843366.6

18

239336.02

843366.35

19

239295.35

843363.8

20

239270.04

843368.06

21

239248.5

843367.62

22

239250.5

843362.06

23

239238.53

843361.73

24

239238.31

843366.94

25

239206.74

843366.24

26

239190.18

843366.03

27

239165.7

843365.33

28

239146.44

843363.32

29

239139.22

843362.78

30

239084.55

843358.64

31

239045.87

843355.6

32

239021.4

843355.49

33

239021.01

843360.03

34

238943.8

843358.43

35

238920.87

843356.62

36

238911.17

843356.4

37

238843.61

843351.9

38

238766.28

843350.01

39

238761.9

843347.83

40

238729.91

843346.93

41

238663.31

843344.65

42

238607.08

843342.22

43

238607.64

843344.86

44

238545.25

843342.92

45

238545.54

843340.42

46

238495.56

843337.84

47

238465.8533

843337.4806

48

238465.85

842988.88

49

238404.39

842988.88

50

238398.49

842977.17

51

238392.40

842965.21

52

238384.82

842951.54

53

238376.47

842938.28

54

238369.03

842925.77

55

238360.69

842912.92

56

238351.39

842898.50

57

238342.09

842885.78

58

238138.08

842610.83

59

238138.42

842603.67

60

238277.32

842513.30

61

238290.60

842506.41

62

238301.56

842500.73

63

238313.22

842495.05

64

238327.32

842489.06

65

238341.32

842483.68

66

238356.84

842478.82

67

238370.74

842474.96

68

238386.36

842471.51

69

238399.85

842469.08

70

238415.57

842467.35

71

238399.85

842469.08

72

238465.85

842465.45

73

238686

842473.16

74

238708.4

842473.3

75

238713.4

842475.57

76

238792.01

842477.74

77

238802.05

842478.02

78

238821.11

842478.55

79

238828.13

842478.74

80

238852.01

842479.4

81

238876

842480.06

82

238961.22

842482.42

83

238976.86

842482.85

84

239032.91

842484.69

85

239060.11

842485.58

86

239262.12

842492.22

87

239273.69

842492.6

88

239337.09

842494.68

89

239441.23

842498.1

90

239535.6045

842501.198

91

239543.67

842501.46

92

239551.77

842501.72

93

239570.08

842502.32

94

239595.87

842503.17

2.

 

A

B

EOV X

EOV Y

1

239960.83

842324.74

2

239901.84

842455.02

3

239858.76

842481.81

4

238719.9781

842445.7599

5

238728.9567

842296.6999

3.

 

A

B

EOV X

EOV Y

1

239814.66

843253.6933

2

239814.6592

842510.3493

3

239828.44

842510.8

4

239946.3492

842551.6598

5

240025.4192

842609.7098

6

240017.6746

842634.2081

7

239962.7393

842809.6196

8

239971.5723

842810.7454

9

239917.5749

842979.4876

10

239881.1823

843090.8955

11

239875.0213

843109.7686

12

239866.5724

843135.3254

13

239847.5021

843192.9458

14

239840.1624

843209.9151

15

239824.4097

843239.8604

4.

 

A

B

EOV X

EOV Y

1

240035.2992

842579.7398

2

239937.5492

842507.9798

3

239927.75

842470.55

4

240029.5

842245.89

5

240247.57

842248.89

6

240259.34

842249.22

7

240242.2891

842269.5999

8

240239.5592

842283.11

9

240153.8492

842368.1599

10

240108.1878

842423.9515

11

240100.8192

842432.3399

12

240080.16

842464.44

13

240075.7092

842471.9099

14

240061.5992

842502.5499

15

240056.92

842516.2899

16

240043.5049

842555.6616

4. melléklet a 75/2015. (III. 30.) Korm. rendelethez16

A beruházás megvalósításához kapcsolódó, építési joggal érintett ingatlanrészek területi lehatárolása a terület határpontjainak Egységes Országos Vetületi Rendszerben (EOV) megadott koordinátáival

1.

 

A

B

EOV X

EOV Y

1

241108.1663

843981.5867

2

241079.9544

843980.948

3

241072.4559

843980.6752

4

241062.3422

843980.5211

5

241052.3642

843980.1882

6

240978.6297

843978.5679

7

240959.1626

843977.9289

8

240908.6142

843976.8039

9

240891.6377

843976.4107

10

240863.501

843975.7937

11

240770.9972

843973.7654

12

240727.2238

843972.8055

13

240650.2193

843971.1171

14

240647.0368

843970.8786

15

240625.0304

843969.2297

16

240559.3224

843964.2466

17

240548.769

843963.5883

18

240537.0056

843962.8546

19

240529.7839

843962.5398

20

240519.089

843962.0732

21

240504.3535

843961.429

22

240471.534

843960.2292

23

240455.9435

843959.6628

24

240407.8964

843958.5992

25

240391.1308

843958.2342

26

240374.737

843957.8773

27

240362.5169

843957.6113

28

240350.3565

843957.3466

29

240322.7667

843956.746

30

240317.1165

843956.623

31

240298.8541

843956.2255

32

240286.7261

843955.9615

33

240277.2864

843955.7559

34

240235.045

843954.7749

35

240212.9254

843954.2612

36

240212.9254

843420.2901

37

240499.2183

843420.2901

38

240621.2392

843420.2891

39

240623.9286

843420.3735

40

240649.9131

843421.1957

41

240726.12

843423.6

42

240734.08

843423.85

43

240751.68

843424.4

44

240769.5836

843424.9692

45

240783.84

843425.42

46

240819.5178

843426.5428

47

241108.1661

843759.4206

2.

 

A

B

EOV X

EOV Y

1

240212.9254

843954.2612

2

240190.9254

843953.7503

3

240190.9254

843420.2901

4

240212.9254

843420.2901

5. melléklet a 75/2015. (III. 30.) Korm. rendelethez17

A beruházás megvalósításához kapcsolódó, építési joggal érintett ingatlanrészek területi lehatárolása a terület határpontjainak Egységes Országos Vetületi Rendszerben (EOV) megadott koordinátáival

1.

 

A

B

EOV X

EOV Y

1

239457.5712

843384.7705

2

239457.5719

843943.1583

3

239457.572

843977.165

4

239445.6858

844357.6163

5

239403.4704

844356.2499

6

239399.5246

844479.6646

7

238827.7347

844463.0368

8

238670.6441

844458.4675

9

238663.692

844457.9998

10

238657.1328

844457.0528

11

238650.6647

844455.6092

12

238644.3252

844453.6773

13

238638.1513

844451.2683

14

238632.1785

844448.3963

15

238626.4419

844445.0778

16

238620.9749

844441.3326

17

238615.8082

844437.1813

18

238610.9734

844432.6495

19

238606.4972

844427.7624

20

238602.4061

844422.5486

21

238598.5493

844416.7774

22

238555.2593

844345.8237

23

238552.0984

844340.972

24

238545.1533

844331.2656

25

238539.2494

844324.1989

26

238533.0316

844317.5944

27

238526.429

844311.3702

28

238519.4727

844305.5549

29

238517.5485

844304.1296

30

238512.1942

844300.1637

31

238509.1142

844298.1511

32

238504.6107

844295.2089

33

238499.4415

844292.2494

34

238496.7493

844290.7081

35

238492.8024

844288.7467

36

238488.6371

844286.6769

37

238480.3022

844283.1292

38

238472.1337

844280.2062

39

238465.8533

844278.2244

40

238465.8533

843346.5055

41

238491.64

843347.3

42

238495.62

843349.14

43

238530.08

843351.36

44

238546.52

843352.42

45

238553.2425

843352.7826

46

238576.81

843354.02

47

238595.0225

843354.9826

48

238642.95

843354.73

49

238692.25

843356.53

50

238725.82

843357.75

51

238742.76

843358.37

52

238750.96

843359.12

53

238769.06

843360.77

54

238795.15

843363.16

55

238843.06

843363.91

56

238848.36

843363.92

57

238887.18

843364.03

58

238942.89

843366.45

59

239042.84

843366.09

60

239141.82

843373.63

61

239247.11

843380.68

62

239252.82

843377.85

63

239308.6

843379.33

64

239323.29

843383.67

65

239358.22

843387.19

66

239391.19

843382.13

2.

 

A

B

EOV X

EOV Y

1

238463.6602

843346.4379

2

238465.8533

843346.5055

3

238465.8533

843866.9097

4

238465.8533

843870.5017

5

238465.8533

843877.3606

6

238465.8533

844165.5997

7

238464.9658

843834.1048

8

238463.7315

843373.0693

1

Az 1. § a 660/2021. (XI. 30.) Korm. rendelet 1. §-ával megállapított szöveg.

2

A 3. §-t a 458/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 186. § b) pontja hatályon kívül helyezte, újonnan a 660/2021. (XI. 30.) Korm. rendelet 2. §-a iktatta be, szövege a 48/2022. (II. 17.) Korm. rendelet 1. §-ával megállapított szöveg.

3

A 3/A. §-t a 660/2021. (XI. 30.) Korm. rendelet 3. §-a iktatta be.

4

A 3/A. § (1) bekezdése a 48/2022. (II. 17.) Korm. rendelet 2. §-ával megállapított szöveg.

6

A hatálybalépés időpontja 2021. április 10.

8

A hatálybalépés időpontja 2021. december 1.

10

A hatálybalépés időpontja 2022. január 21.

11

A 10. §-t a 48/2022. (II. 17.) Korm. rendelet 3. §-a iktatta be.

12

A hatálybalépés időpontja 2022. február 18.

13

Az 1. melléklet a 660/2021. (XI. 30.) Korm. rendelet 5. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

14

A 2. melléklet a 660/2021. (XI. 30.) Korm. rendelet 5. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

16

A 4. mellékletet a 16/2022. (I. 20.) Korm. rendelet 4. §-a iktatta be, szövege a 48/2022. (II. 17.) Korm. rendelet 4. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

17

Az 5. mellékletet a 48/2022. (II. 17.) Korm. rendelet 4. § (3) bekezdése iktatta be.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére