• Tartalom

75/2015. (XII. 29.) NFM rendelet

75/2015. (XII. 29.) NFM rendelet

az egyes közúti közlekedési tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

2016.03.03.

A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. § (3) bekezdés b) pont 2. alpontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 2. alcím tekintetében a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. § (3) bekezdés b) pont 4. alpontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 3. alcím tekintetében a közúti közlekedési nyilvántartásról szóló 1999. évi LXXXIV. törvény 42. § b) pontjában kapott felhatalmazás alapján – a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 21. § 15. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró belügyminiszterrel, valamint a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 90. § 1. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró nemzetgazdasági miniszterrel egyetértésben –,
a 4. alcím tekintetében a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. § (3) bekezdés b) pont 5. alpontjában kapott felhatalmazás alapján,
az 5. alcím tekintetében a közúti közlekedési nyilvántartásról szóló 1999. évi LXXXIV. törvény 42. § c) pontjában kapott felhatalmazás alapján – a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014 (VI. 6.) Korm. rendelet 21. § 15. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró belügyminiszterrel és a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014 (VI. 6.) Korm. rendelet 90. § 1. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró nemzetgazdasági miniszterrel egyetértésben –,
a 6. alcím tekintetében a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. § (3) bekezdés e) pontjában kapott felhatalmazás alapján – a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 90. § 1. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró nemzetgazdasági miniszterrel egyetértésben –,
a 7. alcím tekintetében a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. § (3) bekezdés e) pontjában kapott felhatalmazás alapján – a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 90. § 1. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró nemzetgazdasági miniszterrel egyetértésben –,
a 8. és a 9., valamint a 13. és a 14. alcím tekintetében a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. § (3) bekezdés g) pontjában kapott felhatalmazás alapján – a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 90. § 1. pontjában foglalt feladatkörében eljáró nemzetgazdasági miniszterrel egyetértésben –,
a 10. alcím tekintetében a regisztrációs adóról szóló 2003. évi CX. törvény 20. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján – a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 90. § 1. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró nemzetgazdasági miniszterrel egyetértésben –,
a 11. alcím tekintetében a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. § (3) bekezdés b) pont 27. alpontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 12. alcím tekintetében a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. § (3) bekezdés j) pontjában kapott felhatalmazás alapján – a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 21. § 10. és 15. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró belügyminiszterrel, valamint a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 90. § 1. és 6. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró nemzetgazdasági miniszterrel egyetértésben –,
a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 109. § 13. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva
a következőket rendelem el:

1. A közutak igazgatásáról szóló 19/1994. (V. 31.) KHVM rendelet módosítása

1. §1

2. Az országos közutak kezelésének szabályozásáról 6/1998. (III. 11.) KHVM rendelet módosítása

2. §2

3. A közúti közlekedési nyilvántartásból teljesített adatszolgáltatás díjáról szóló 54/1999. (XII. 25.)
BM rendelet módosítása

3–4. §3

4. A közutakon végzett munkák elkorlátozási és forgalombiztonsági követelményeiről szóló
3/2001. (I. 31.) KöViM rendelet módosítása

5. §4

5. A közúti közlekedési igazgatási hatósági eljárások díjairól szóló 29/2004. (VI. 16.) BM rendelet módosítása

6–7. §5

6. A közúti árufuvarozói és autóbuszos személyszállítási tevékenység végzésére irányuló engedélyezési eljárás díjairól szóló 44/2004. (IV. 13.) GKM rendelet módosítása

8. §6

7. A közúti járművek forgalomba helyezésével és forgalomban tartásával, környezetvédelmi felülvizsgálatával és ellenőrzésével, továbbá a gépjárműfenntartó tevékenységgel kapcsolatos egyes közlekedési hatósági eljárások díjáról szóló 91/2004. (VI. 29.) GKM rendelet módosítása

9–10. §7

11. § Az R3.

a)–b)8

c)9

12. §10

8. Az autópályák, autóutak és főutak használatának díjáról szóló 36/2007. (III. 26.) GKM rendelet módosítása

13–17. §11

18. §12

19. §13

9. A díjfizetés ellenében használható autópályákról, autóutakról és főutakról szóló 37/2007. (III. 26.) GKM rendelet módosítása

20–21.14

10. A gépjármű regisztrációs adójának egyedi adó-megállapítási díjáról, valamint az annak megfizetésére vonatkozó egyéb eljárási szabályokról szóló 13/2008. (III. 31.) GKM–PM együttes rendelet módosítása

22. §15

11. A meghatározott össztömeget, tengelyterhelést és méretet meghaladó járművek közlekedéséről szóló 13/2010. (X. 5.) NFM rendelet módosítása

23. §16

12. Az egyes közúti közlekedési szabályokra vonatkozó rendelkezések megsértésével kapcsolatos bírságolással összefüggő hatósági feladatokról, a bírságok kivetésének részletes szabályairól és a bírságok felhasználásának rendjéről szóló 42/2011. (VIII. 11.) NFM rendelet módosítása

24–27. §17

13. Az utak használatáért fizetendő díjjal kapcsolatos egyes miniszteri rendeletek módosításáról szóló 34/2015. (VI. 29.) NFM rendelet módosítása

28. § (1)18

(2) Nem lép hatályba az R7.

b) 5. §-a és

14. A díjfizetés ellenében használható autópályákról, autóutakról és főutakról szóló
37/2007. (III. 26.) GKM rendelet módosításáról szóló 42/2015. (VII. 10.) NFM rendelet módosítása

29. § A díjfizetés ellenében használható autópályákról, autóutakról és főutakról szóló 37/2007. (III. 26.) GKM rendelet módosításáról szóló 42/2015. (VII. 10.) NFM rendelet (a továbbiakban: R8.) 2. § (1) bekezdése a következő szöveggel lép hatályba:

„(1) Hatályát veszti az R1. 2. § c) pontja.”

30. § Az R8. 1. melléklete a 2. melléklet szerinti szöveggel lép hatályba.

15. Záró rendelkezések

31. § (1) Ez a rendelet – a (2) és (3) bekezdésben meghatározott kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) Az 1–7. §, a 11. § a) és b) pontja, a 12–17. § és a 19–27. §, valamint az 1. melléklet 2016. január 1-jén lép hatályba.

(3) A 9. § és a 10. §, valamint a 11. § c) pontja 2016. március 2-án lép hatályba.

32. § Ez a rendelet a közúti közlekedésben használt menetíró készülékekről, a közúti közlekedésben használt menetíró készülékekről szóló 3821/85/EGK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről és a közúti szállításra vonatkozó egyes szociális jogszabályok összehangolásáról szóló 561/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról szóló, 2014. február 4-i 165/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.

1. melléklet a 75/2015. (XII. 29.) NFM rendelethez19

2. melléklet a 75/2015. (XII. 29.) NFM rendelethez

Az R1. 1. melléklete a következő 17. ponttal egészül ki:
[Az autópályák, autóutak és főutak használatának díjáról szóló miniszteri rendeletben meghatározott járművel díj ellenében használható gyorsforgalmi utak:]
„17. M85 autóút a Győr-nyugat csomópont (0+000 km szelvény) és a Csorna-kelet (22+200 km szelvény) közötti szakasza.””
1

Az 1. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

2

A 2. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

3

A 3–4. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

4

Az 5. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

5

A 6–7. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

6

A 8. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

7

A 9–10. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

8

A 11. § a)–b) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

9

A 11. § c) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

10

A 12. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

11

A 13–17. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

12

A 18. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

13

A 19. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette..

14

A 20–21. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

15

A 22. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette..

16

A 23. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

17

A 24–27. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

18

A 28. § (1) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

19

Az 1. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére