• Tartalom

2015. évi LXXVII. törvény

2015. évi LXXVII. törvény

egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú törvények módosításáról1

2016.05.20.

1. Az egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységről szóló 1991. évi XI. törvény módosítása

1–3. §2

2. Az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló
1997. évi XLVII. törvény módosítása

4–5. §3

6. §4

7. §5

8. §6

9. §7

10. §8

3. A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény módosítása

11–13. §9

14. §10

15–23. §11

24. §12

25. §13

26. § (1)14

(2)15

a)16

b)17

c)18

4. Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény módosítása

27–28. §19

29. § (1)20

(2)21

30–42. §22

5. Az emberi felhasználásra kerülő gyógyszerekről szóló 1998. évi XXV. törvény módosítása

43–44. §23

6. A nemdohányzók védelméről és a dohánytermékek fogyasztásának, forgalmazásának egyes szabályairól szóló 1999. évi XLII. törvény módosítása

45. § (1) A nemdohányzók védelméről és a dohánytermékek fogyasztásának, forgalmazásának egyes szabályairól szóló 1999. évi XLII. törvény (a továbbiakban: Nvt.) 1. § a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(E törvény alkalmazásában)

a) dohánytermék: fogyasztható termék, amely akár csak részben is – géntechnológiával módosított vagy módosítatlan formában – dohányt tartalmaz;
b) dohányzás: a dohánytermék, illetve dohányzási célú gyógynövénytermék füstképződéssel járó elégetése;”

(2) Az Nvt. 1. § f) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(E törvény alkalmazásában)

f) kombinált egészségvédő figyelmeztetés: az e törvény felhatalmazása alapján kiadott kormányrendeletben meghatározottak szerint olyan egészségvédő figyelmeztetés, amely szöveges figyelmeztetés és annak megfelelő fénykép vagy illusztráció kombinációjából áll;”

(3) Az Nvt. 1. § h) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(E törvény alkalmazásában)

h) gyűjtőcsomag: olyan csomag, amelyben a dohányterméket vagy kapcsolódó termékeket forgalomba hozzák, és amely egy vagy több csomagolási egységet tartalmaz, ide nem értve az átlátszó csomagolóanyagokat;”

(4)24

46. § Az Nvt. 6. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

6. § (1) Dohányterméket forgalomba hozni csak abban az esetben lehet, amennyiben minden csomagolási egysége és gyűjtőcsomagja megfelel az e törvény végrehajtására kiadott kormányrendeletben foglalt előírásoknak.
(2) Az egészségvédő figyelmeztetéseket az e törvény végrehajtására kiadott kormányrendeletben meghatározottak szerint kell alkalmazni. Egészségvédő figyelmeztetésnek minősül a szöveges figyelmeztetés, a kombinált egészségvédő figyelmeztetés, az általános figyelmeztetés és a tájékoztatás.
(3) Az e törvény felhatalmazása alapján kiadott kormányrendeletben előírt általános figyelmeztetést a dohányterméket árusító üzlethelyiségben, illetve mozgó árusító hely kiszolgáló terében is el kell helyezni.
(4) A dohánytermékek címkézésének és csomagolásának további részletes szabályaira az e törvény végrehajtására kiadott kormányrendelet rendelkezései az irányadóak.”

47. § Az Nvt. a következő 6/A. és 6/B. §-sal egészül ki:

6/A. § (1) A csomagolási egység és a gyűjtőcsomagok címkézése, valamint maga a dohánytermék nem tartalmazhat olyan elemet vagy megoldást, amely:
a) a dohányterméket annak jellemzői, egészségügyi hatásai, veszélyei vagy a kibocsátások tekintetében téves benyomást keltő módon reklámozza, illetve ilyen módon annak fogyasztására ösztönöz; a címkék nem tartalmazhatnak a dohánytermék nikotin-, kátrány- és szén-monoxid-tartalmára vonatkozó információt;
b) azt sugallja, hogy egy adott dohánytermék kevésbé káros, mint más dohánytermékek, vagy a füst egyes káros összetevői hatásának csökkentését célozza, vagy annak vitalizáló, energizáló, gyógyító, fiatalító, természetes, organikus jellemzői vannak, vagy más egészségügyi vagy életmódbeli előnyökkel jár;
c) ízre, illatra, ízesítőanyagra vagy más adalékanyagra, illetve ezek hiányára a fogyasztók megtévesztésére alkalmas módon utal;
d) élelmiszerre vagy kozmetikai termékre emlékeztet;
e) azt sugallja, hogy egyes dohánytermékek biológiai úton könnyebben lebomlanak vagy más környezeti előnyökkel bírnak.
(2) A csomagolási egység és a gyűjtőcsomagok nem sugallhatnak gazdasági előnyt olyan nyomtatott kuponok alkalmazásával, amelyek kedvezményeket vagy ingyenes terjesztést kínálnak, illetve „egyet fizet, kettőt kap” vagy más hasonló jellegű ajánlatot tartalmaznak.
(3) Az (1) és (2) bekezdés alapján tiltott elemek és megoldások közé a következők tartoznak: szövegek, szimbólumok, nevek, védjegyek, képi vagy más jelölések, valamint az ezekhez hasonló más megjelölések.
6/B. § A dohánytermékek fogyasztók részére történő, határokon átnyúló távértékesítése tilos.”

48. § (1) Az Nvt. 8. §-a a következő (4a) és (4b) bekezdéssel egészül ki:

„(4a) Felhatalmazást kap az agrárpolitikáért felelős miniszter és az élelmiszerlánc-felügyeletért felelős miniszter, hogy az egészségügyért felelős miniszterrel és az adópolitikáért felelős miniszterrel egyetértésben
a) az összetevők és kibocsátások vonatkozásában benyújtott információk kézhezvételére, tárolására, kezelésére, elemzésére és közzétételére vonatkozó díjakat,
b) annak megvizsgálásra vonatkozó díjakat, hogy az adott dohánytermék tartalmaz-e jellegzetes ízesítést, hogy felhasználtak-e tiltott adalékanyagokat vagy ízesítést, és hogy a dohánytermék olyan mennyiségben tartalmaz-e adalékanyagot, hogy az jelentős és mérhető módon megnöveli az érintett dohánytermék mérgező vagy függőséget okozó hatását, vagy CMR tulajdonságait
rendeletben határozza meg.
(4b) Felhatalmazást kap a fogyasztóvédelemért felelős miniszter, hogy az adópolitikáért felelős miniszterrel egyetértésben a cigaretta kátránykibocsátásának, nikotinkibocsátásának, szén-monoxid-kibocsátásának mérésére vonatkozó díjakat és a mérés szabályait rendeletben határozza meg.”

(2)25

(3) Az Nvt. 8. § (5) bekezdése a következő c)–i) ponttal egészül ki:

(Felhatalmazást kap a Kormány, hogy rendeletben állapítsa meg)

c) a dohánytermékek összetevőire vonatkozó részletes szabályokat,
d) a dohánytermékek kibocsátási szintjeire, azok mérésének módszereire vonatkozó részletes szabályokat,
e) a dohánytermékek összetevőinek és kibocsátási szintjeinek bejelentésére vonatkozó részletes szabályokat,
f) a dohánytermékekben megtalálható adalékanyagok jelentéstételi kötelezettségére vonatkozó részletes szabályokat,
g) a dohánytermékek csomagolására és címkézésére vonatkozó részletes szabályokat,
h) az új dohánytermékek forgalomba hozatalának szabályait,
i) a dohányzási célú gyógynövénytermékekre vonatkozó részletes szabályokat.”

(4) Az Nvt. 8. § (6) bekezdése a következő c) ponttal egészül ki:

(Ez a törvény a következő uniós jogi aktusoknak való megfelelést szolgálja:)

c) az Európai Parlament és a Tanács 2014/40/EU irányelve (2014. április 3.) a tagállamoknak a dohánytermékek és kapcsolódó termékek gyártására, kiszerelésére és értékesítésére vonatkozó törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezései közelítéséről és a 2001/37/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről.”

49. § Az Nvt.

a) 7/A. § (1) bekezdésében a „6. §-ban” szövegrész helyébe a „6. és 6/A. §-ban” szöveg,

b) 7/B. § (4) bekezdés b) pontjában a „6. §-ban” szövegrész helyébe a „6. és 6/A. §-ban” szöveg

lép.

50. § Hatályát veszti a 8. § (6) bekezdés a) pontja.

7. Az emberi alkalmazásra kerülő gyógyszerekről és egyéb, a gyógyszerpiacot szabályozó törvények módosításáról szóló 2005. évi XCV. törvény módosítása

51–55. §26

56–57. §27

58–59. §28

8. A biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és gyógyászatisegédeszköz-ellátás, valamint a gyógyszerforgalmazás általános szabályairól szóló 2006. évi XCVIII. törvény módosítása

60. §29

61. §30

62. §31

63. §32

64–72. §33

73. §34

74–75. §35

9. Az egészségügyi ellátórendszer fejlesztéséről szóló 2006. évi CXXXII. törvény módosítása

76. §36

10. Egyéb egészségügyi tárgyú törvények módosítása

77–78. §37

11. A jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló 2003. évi CXXVII. törvény módosítása

79. § (1) A jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló 2003. évi CXXVII. törvény (a továbbiakban: Jöt.) 99. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) Fogyasztói csomagolás alatt
a) a cigaretta esetében a legalább 20, de legfeljebb 25 darab cigarettát tartalmazó fogyasztói csomagot (zsebcsomag),
b) a szivar esetében a darabot vagy a dobozt,
c) a szivarka esetében a legalább 5 darabot tartalmazó dobozt,
d) a fogyasztási dohány esetében a legalább 30, de legfeljebb 50 gramm – azonban minden esetben tízzel osztható gramm-tömegű – fogyasztási dohányt tartalmazó, téglalap alakú tasakot
kell érteni.”

(2) A Jöt. 122. §-a a következő p) ponttal egészül ki:

(Ez a törvény a következő uniós jogi aktusoknak való megfelelést szolgálja:)

p) az Európai Parlament és a Tanács 2014/40/EU irányelve (2014. április 3.) a tagállamoknak a dohánytermékek és kapcsolódó termékek gyártására, kiszerelésére és értékesítésére vonatkozó törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezései közelítéséről és a 2001/37/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről.”

12. Záró rendelkezések

80. § (1) Ez a törvény – a (2)–(4) bekezdésben foglalt kivétellel – 2015. július 1-jén lép hatályba.

(2) A 62. § 2015. október 1-jén lép hatályba.

(3) A 6. §, a 8. és 9. §, a 14. §, a 24. §, a 26. § (2) bekezdés, a 29. § (2) bekezdés, az 56. és 57. §, a 61. §, a 63. § és a 73. § 2016. január 1-jén lép hatályba.

(4) A 45–50. §, a 79. § és a 81. § (3) bekezdése 2016. május 20-án lép hatályba.

81. § (1) Ez a törvény a 2001/83/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek és a 726/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az engedélyezés utáni gyógyszerhatásossági vizsgálatok előírását indokolttá tevő esetek tekintetében történő kiegészítéséről szóló, a Bizottság 357/2014/EU felhatalmazáson alapuló rendelete (2014. február 3.) végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.

(2) Ez a törvény a 4-jód-2,5-dimetoxi-N-(2-metoxi-benzil)fenetilamin (25I-NBOMe), a 3,4-diklór-N-[[1-(dimetil-amino)ciklohexil]metil]benzamid (AH-7921), a 3,4-metilén-dioxi-pirovaleron (MDPV) és a 2-(3-metoxi-fenil)-2-(etil-amino)ciklohexanon (metoxetamin) ellenőrzési intézkedések alá vonásáról szóló, 2014. szeptember 25-ei 2014/688/EU tanácsi határozat végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.

(3) E törvény a tagállamoknak a dohánytermékek és kapcsolódó termékek gyártására, kiszerelésére és értékesítésére vonatkozó törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezései közelítéséről és a 2001/37/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló az Európai Parlament és a Tanács 2014/40/EU irányelvének (2014. április 3.) való megfelelést szolgálja.

1. melléklet a 2015. évi LXXVII. törvényhez38

1

A törvényt az Országgyűlés a 2015. június 9-i ülésnapján fogadta el. A kihirdetés napja: 2015. június 18. A törvény a 2010: CXXX. törvény 12. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2016. május 21. napjával.

2

Az 1–3. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

3

A 4–5. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

4

A 6. § a 2015: CCXXIV. törvény 66. § (1) bekezdése alapján nem lép hatályba.

5

A 7. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

6

A 8. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

7

A 9. § a 2015: CCXXIV. törvény 66. § (1) bekezdése alapján nem lép hatályba.

8

A 10. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

9

A 11–13. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

10

A 14. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

11

A 15–23. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

12

A 24. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

13

A 25. § (1) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

14

A 25. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

15

A 26. § (2) bekezdés nyitó szövegrésze a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

16

A 26. § (2) bekezdés a) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

17

A 26. § (2) bekezdés b) pontja a 2015: CCXXIII. törvény 91. §-a alapján nem lép hatályba.

18

A 26. § (2) bekezdés c) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

19

A 27–28. § (1) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

20

A 29. § (1) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

21

A 29. § (2) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

22

A 30–42. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

23

A 43–44. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

24

A 45. § (4) bekezdése a 2015: CCXXIV. törvény 66. § (1) bekezdése alapján nem lép hatályba.

25

A 48. § (2) bekezdése a 2015: CCXXIV. törvény 66. § (1) bekezdése alapján nem lép hatályba.

26

Az 51–55. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

27

Az 56–57. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

28

Az 58–59. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

29

A 60. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

30

A 61. § a 2015: CCXXIV. törvény 66. § (1) bekezdése alapján nem lép hatályba.

31

A 62. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

32

A 63. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

33

A 64–72. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

34

A 73. § a 2015: CCXXIV. törvény 66. § (1) bekezdése alapján nem lép hatályba.

35

A 74–75. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

36

A 76. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

37

A 77–78. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

38

Az 1. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére