• Tartalom

77/2015. (XII. 22.) BM rendelet

77/2015. (XII. 22.) BM rendelet

egyes, az Országgyűlési Őrség hivatásos állományára vonatkozó miniszteri rendeletek módosításáról1

2016.01.01.

A rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény 341. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 21. § 22. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény 341. § (2) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Országgyűlés elnöke véleményének kikérésével – a következőket rendelem el:

1. Az egyes rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagjai egészségi, pszichikai és fizikai alkalmasságáról, közalkalmazottai és köztisztviselői munkaköri egészségi alkalmasságáról, a szolgálat-, illetve keresőképtelenség megállapításáról, valamint az egészségügyi alapellátásról szóló 57/2009. (X. 30.) IRM–ÖM–PTNM együttes rendelet módosítása

1. § Az egyes rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagjai egészségi, pszichikai és fizikai alkalmasságáról, közalkalmazottai és köztisztviselői munkaköri egészségi alkalmasságáról, a szolgálat-, illetve keresőképtelenség megállapításáról, valamint az egészségügyi alapellátásról szóló 57/2009. (X. 30.) IRM–ÖM–PTNM együttes rendelet (a továbbiakban: ER.) 7. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

2. Az Országgyűlési Őrség hivatásos állományát érintő humánigazgatási tárgyú szabályokról szóló 56/2012. (XI. 22.) BM rendelet módosítása

2. § Az Országgyűlési Őrség hivatásos állományát érintő humánigazgatási tárgyú szabályokról szóló 56/2012. (XI. 22.) BM rendelet 110/A. § (2) bekezdésében az „56. § (2) bekezdése e)” szövegrész helyébe a „86. § (2) bekezdés d)” szöveg lép.

3. Az Országgyűlési Őrség hivatásos állományát érintő gazdasági tárgyú szabályokról szóló
85/2012. (XII. 28.) BM rendelet módosítása

3. § (1) Az Országgyűlési Őrség hivatásos állományát érintő gazdasági tárgyú szabályokról szóló 85/2012. (XII. 28.) BM rendelet 9/A. alcíme helyébe a következő alcím lép:

„9/A. Megtérítési kötelezettség
57/A. § (1) A Hszt. 100. §-ában foglaltak alkalmazásában tanulmányi támogatásnak minősülő pénzbeli juttatás különösen:
a) a szolgálati beosztásuk alól mentesítettek, vagy a hivatásos állományba vételt megelőzően nappali képzésben résztvevők esetében a tanulmányok idejére folyósított illetmény, külön juttatás,
b) a szolgálati beosztásuk ellátása mellett levelező vagy esti tagozaton tanulók esetében a tanulmányi munkaidő-kedvezmény tartamára járó távolléti díj,
c) a külföldi tanulmányokat folytatók esetében az a) pontban meghatározott juttatások, valamint a külföldi napidíjat illetően a devizaellátmánynak a visszafizetés esedékessé válásának napján érvényes MNB középárfolyamon forintra átszámított összege,
d) a rendvédelmi szerv által biztosított tandíjkedvezmény, a polgári oktatási intézményben tanulók részére fizetett tandíj, tanszer-hozzájárulás, valamint az átvállalt oktatási, tanulmányi költségek,
e) a tanulmányi szerződésben vagy megállapodásban rögzített egyéb pénzbeli juttatások, különösen az utazási költségtérítés, szállásköltség.
(2) A természetbeni élelmezés értékének visszatérítésénél figyelembe kell venni az élelmezés nyersanyagértékét (a továbbiakban: nyersanyagnorma), valamint a természetbeni élelmezés pénzbeli megváltását.
(3) A (1) és (2) bekezdés szerinti juttatások közül az illetményjellegű juttatásoknál a személyi jövedelemadó, a nyugdíj-, az egészségbiztosítási és a munkaerő-piaci járulék levonása utáni nettó összeget, a természetbeni juttatásoknál pedig a felhasználáskor érvényes norma szerinti összeget kell figyelembe venni.
(4) A tandíjtartozás összegét a tanintézet által a tandíjakról kiállított számlákra teljesített kifizetések alapján kell megállapítani.
(5) A tanulmányi támogatás pénzbeni értékéről a hivatásos állomány tagját terhelő megtérítési kötelezettség összegének megállapíthatósága érdekében a gazdasági szerv nyilvántartást vezet. A nyilvántartást a képzés végén, a felsőoktatásban folytatott tanulmányok esetén minden tanulmányi félév végén le kell zárni, és a hivatásos állomány tagjával dokumentált módon közölni kell.
(6) A tanulmányi támogatás visszatérítésére az állományilletékes parancsnoknak írásban kell a hivatásos állomány tagját felszólítania. Az igény érvényesítésére a kártérítésre vonatkozó szabályok szerint kell eljárni.”

(2) Az Országgyűlési Őrség hivatásos állományát érintő gazdasági tárgyú szabályokról szóló 85/2012. (XII. 28.) BM rendelet 2. mellékletének megjelölésében a „2. melléklet a 85/2015. (XII. 28.) BM rendelethez” szövegrész helyébe a „2. melléklet a 85/2012. (XII. 28.) BM rendelethez” szöveg lép.

4. Az Országgyűlési Őrség hivatásos állománya egyéni teljesítményértékelésének ajánlott elemeiről, a minősítés rendjéről és a szervezeti teljesítményértékelésről szóló 46/2013. (VIII. 16.) BM rendelet módosítása

4. § Az Országgyűlési Őrség hivatásos állománya egyéni teljesítményértékelésének ajánlott elemeiről, a minősítés rendjéről és a szervezeti teljesítményértékelésről szóló 46/2013. (VIII. 16.) BM rendelet (a továbbiakban: R.) 1. § (1) bekezdés 1. pontjában az „I. vagy II. besorolási osztályba” szövegrész helyébe a „tiszti vagy tiszthelyettesi besorolási osztályba” szöveg lép.

5. § Az R.

a) 2. melléklete a 2. melléklet szerint módosul,

b) 3. melléklete a 3. melléklet szerint módosul,

c) 4. melléklete a 4. melléklet szerint módosul,

d) 5. melléklete az 5. melléklet szerint módosul,

e) 6. melléklete a 6. melléklet szerint módosul.

5. Záró rendelkezések

6. § Ez a rendelet 2016. január 1-jén lép hatályba.

1. melléklet a 77/2015. (XII. 22.) BM rendelethez

1. Az ER. 7. mellékletének 5. függeléke helyébe a következő függelék lép:
Az Országgyűlési Örségnél rendszeresített szolgálati beosztások alkalmassági kategóriába sorolása
1. Azoknál a szolgálati beosztásoknál, ahol több alkalmassági kategória van feltüntetve, a vizsgálandó személy konkrét szolgálati beosztásának figyelembevételével kell elvégezni az alkalmassági kategóriába való besorolást, amely az Országgyűlési Őrség személyügyi munkatársának feladata.
I. Vezetői besorolási osztályba tartozó szolgálati beosztások

 

A

B

C

D

1.

besorolási kategória

szolgálati beosztás

Felvételkor, valamint a 40 éves kor alatti állományban lévőkre vonatkozó alkalmassági kategóriába sorolás

40 éves kor feletti állományban lévőkre vonatkozó alkalmassági kategóriába sorolás

2.

központi szerv vezetője

parancsnok

III.

IV.

3.

központi szerv vezetőjének helyettese

parancsnok-helyettes

III.

IV.

4.

szakirányító 1

igazgató

III.

IV.

5.

szakirányító 2

főosztályvezető

III., IV.

III., IV.

6.

főosztályvezető-
helyettes 1

főosztályvezető-helyettes

III., IV.

III., IV.

7.

főosztályvezető-
helyettes 2

osztályvezető

III., IV.

III., IV.

II. Tiszti besorolási osztályba tartozó szolgálati beosztások

 

A

B

C

D

1.

besorolási kategória

szolgálati beosztás

Felvételkor, valamint a 40 éves kor alatti állományban lévőkre vonatkozó alkalmassági kategóriába sorolás

40 éves kor feletti állományban lévőkre vonatkozó alkalmassági kategóriába sorolás

2.

D

osztályvezető-helyettes

II.

III., IV.

3.

D

ügyeletvezető

II.

III., IV.

4.

D

kiemelt főreferens

II., III.

III., IV.

5.

C

kiemelt főelőadó

II., III.

III., IV.

6.

C

kiemelt biztonsági főtiszt

II., III.

III., IV.

7.

C

főmérnök

III., IV.

III., IV.

8.

B

biztonsági főtiszt

II.

III., IV.

9.

B

mérnök

III.

IV.

10.

B

rajparancsnok

I.

II.

III. Tiszthelyettesi besorolási osztályba tartozó szolgálati beosztások

 

A

B

C

D

1.

besorolási kategória

szolgálati beosztás

Felvételkor, valamint a 40 éves kor alatti állományban lévőkre vonatkozó alkalmassági kategóriába sorolás

40 éves kor feletti állományban lévőkre vonatkozó alkalmassági kategóriába sorolás

2.

D

csoportvezető

III.

III.

3.

D

szolgálatparancsnok

II.

III.

4.

D

szakreferens

II.

III.

5.

C

szolgálatparancsnok-helyettes

II.

III.

6.

C

főreferens

II.

III.

7.

C

technikus

I.

I.

8.

C

helyszínbiztosító

I.

I.

9.

C

lakásbiztosító

I.

I.

10.

C

biztonsági gépkocsivezető

I.

I.

11.

B

objektumőr I.

I.

I.

12.

B

beosztott tűzoltó I.

I.

I.

13.

A

objektumőr II.

I.

I.

14.

A

beosztott tűzoltó II.

I.

I.

2. melléklet a 77/2015. (XII. 22.) BM rendelethez

1. Az R. 2. mellékletében szereplő táblázat utolsó két sora helyébe a következő sorok lépnek:

 

kivételes teljesítmény
100-90%

jó teljesítmény
89,99-70%

megfelelő teljesítmény
69,99-50%

átlag alatti teljesítmény
49,99-40%

elfogadhatatlan teljesítmény 39,99-0%

100

-
99

98

-
97

96

-
95

94

-
93

92

-
90

89,99

-
87

86

-
83

82

-
79

78

-
75

74

-
70

69,99

-
67

66

-
63

62

-
59

58

-
55

54

-
50

49,99

-
49

48

-
47

46

-
45

44

-
43

42

-
40

39,99

-
33

32

-
25

24

-
17

16

-
9

8

-

0

3. melléklet a 77/2015. (XII. 22.) BM rendelethez

1. Az R. 3. mellékletében szereplő táblázat utolsó három sora helyébe a következő sorok lépnek:

Összesítés

a részértékelések összesített eredménye

értékelő vezető értékelése

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

kivételes teljesítmény
100-90%

jó teljesítmény
89,99-70%

megfelelő teljesítmény
69,99-50%

átlag alatti teljesítmény
49,99-40%

elfogadhatatlan teljesítmény

39,99-0%

 

100

-
99

98

-
97

96

-
95

94

-
93

92

-
90

89,99

-
87

86

-
83

82

-
79

78

-
75

74

-
70

69,99

-
67

66

-
63

62

-
59

58

-
55

54

-
50

49,99

-
49

48

-
47

46

-
45

44

-
43

42

-
40

39,99

-
33

32

-
25

24

-
17

16

-
9

8

-

0

4. melléklet a 77/2015. (XII. 22.) BM rendelethez

1. Az R. 4. mellékletében szereplő táblázat utolsó három sora helyébe a következő sorok lépnek:

Összesítés

a részértékelések összesített eredménye

értékelő vezető értékelése

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

kivételes teljesítmény
100-90%

jó teljesítmény
89,99-70%

megfelelő teljesítmény
69,99-50%

átlag alatti teljesítmény
49,99-40%

elfogadhatatlan teljesítmény

39,99-0%

 

100

-
99

98

-
97

96

-
95

94

-
93

92

-
90

89,99

-
87

86

-
83

82

-
79

78

-
75

74

-
70

69,99

-
67

66

-
63

62

-
59

58

-
55

54

-
50

49,99

-
49

48

-
47

46

-
45

44

-
43

42

-
40

39,99

-
33

32

-
25

24

-
17

16

-
9

8

-

0

5. melléklet a 77/2015. (XII. 22.) BM rendelethez

1. Az R3. 5. mellékletében szereplő táblázat utolsó három sora helyébe a következő sorok lépnek:

Összesítés

a részértékelések összesített eredménye

értékelő vezető értékelése

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

kivételes teljesítmény
100-90%

jó teljesítmény
89,99-70%

megfelelő teljesítmény
69,99-50%

átlag alatti teljesítmény
49,99-40%

elfogadhatatlan teljesítmény

39,99-0%

 

100

-
99

98

-
97

96

-
95

94

-
93

92

-
90

89,99

-
87

86

-
83

82

-
79

78

-
75

74

-
70

69,99

-
67

66

-
63

62

-
59

58

-
55

54

-
50

49,99

-
49

48

-
47

46

-
45

44

-
43

42

-
40

39,99

-
33

32

-
25

24

-
17

16

-
9

8

-

0

6. melléklet a 77/2015. (XII. 22.) BM rendelethez

1. Az R3. 6. mellékletében szereplő táblázat utolsó két sora helyébe a következő sorok lépnek:

 

 

kivételes teljesítmény
100-90%

jó teljesítmény
89,99-70%

megfelelő teljesítmény
69,99-50%

átlag alatti teljesítmény
49,99-40%

elfogadhatatlan teljesítmény 39,99-0%

 

 

100

-
99

98

-
97

96

-
95

94

-
93

92

-
90

89,99

-
87

86

-
83

82

-
79

78

-
75

74

-
70

69,99

-
67

66

-
63

62

-
59

58

-
55

54

-
50

49,99

-
49

48

-
47

46

-
45

44

-
43

42

-
40

39,99

-
33

32

-
25

24

-
17

16

-
9

8

-

0

1

A rendelet a 2010: CXXX. törvény 12. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2016. január 2. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére