• Tartalom

77/2015. (XII. 1.) FM rendelet

77/2015. (XII. 1.) FM rendelet

a kedvezőtlen időjárás miatt szükségessé váló támogatásokról és az azokkal összefüggő miniszteri rendeletek módosításáról

2022.09.01.

A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 65. § 1. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 4. § 7. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró Miniszterelnökséget vezető miniszterrel egyetértésben – a következőket rendelem el:

1. Értelmező rendelkezések

1. § E rendelet alkalmazásában:

1. csekély összegű támogatás:

a) általános csekély összegű támogatás: az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2013. december 18-i 1407/2013/EU bizottsági rendelet (a továbbiakban: 1407/2013/EU bizottsági rendelet) szerinti támogatás;

b) mezőgazdasági csekély összegű támogatás: az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a mezőgazdasági ágazatban nyújtott csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2013. december 18-i 1408/2013/EU bizottsági rendelet (a továbbiakban: 1408/2013/EU bizottsági rendelet) szerinti támogatás;

2. egy és ugyanazon vállalkozás: az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet] 2. § 5a. pontja szerinti vállalkozás;

3.1 hitelprogram: MFB Agrár Forgóeszköz Hitelprogram 2020, MFB TÉSZ Forgóeszköz Hitelprogram 2020, MFB Élelmiszeripari Forgóeszköz Hitelprogram 2020;

4. pénzügyi intézmény: az MFB Magyar Fejlesztési Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: MFB Zrt.) honlapján közzétett, a hitelprogramhoz csatlakozott hitelintézet, valamint az MFB Zrt.;

5. támogatástartalom: a 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 2. § 19. pontja szerinti érték;

6.2 vállalkozás: az a hitelfelvevő, aki

a) a hitelprogramban meghatározott jogosultsági feltételeknek megfelelő, az 1., 3., 4., illetve 5. mellékletben szereplő település valamelyikén mint székhelyen, telephelyen vagy fióktelepen működő – kizárólag az 1. mellékletben szereplő település esetében a 2. mellékletben meghatározott TEÁOR '08 szerinti tevékenység valamelyikét a hitelkérelem beadásakor főtevékenységként folytató vagy a hitelkérelemben hitelcél szerinti tevékenységként megjelölő – vagy a 2017. októberi viharkár által a fóliás növénykultúrák termesztésére szolgáló építményekben keletkezett károk kompenzálására igénybe vehető mezőgazdasági csekély összegű támogatásról szóló 65/2017. (XII. 22.) FM rendelet [a továbbiakban: 65/2017. (XII. 22.) FM rendelet] 1. melléklete alapján a Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamarának a viharkárral érintett építmény fekvése szerint illetékes megyei szervezete (a továbbiakban: NAK) által kiállított igazolással rendelkezik, és a hitelprogram keretében

aa) kizárólag az 1. mellékletben szereplő település esetén 2016. június 30-ig,

ab) kizárólag a 3. mellékletben szereplő település esetén 2017. május 31-ig,

ac) az 1. és 3. mellékletben egyaránt szereplő település esetén 2017. május 31-ig,

ad) a 4. mellékletben szereplő település esetén 2017. augusztus 8. és 2018. május 31. között (a határnapokat is beleértve),

ae) az 5. mellékletben szereplő település vagy a 65/2017. (XII. 22.) FM rendelet 1. melléklete alapján a NAK által kiállított igazolás rendelkezésre állása esetén az egyes nemzeti forrásból finanszírozott agrártámogatásokat és közvetlen támogatásokat szabályozó miniszteri rendeletek módosításáról szóló 66/2017. (XII. 22.) FM rendelet [a továbbiakban: 66/2017. (XII. 22.) FM rendelet] hatálybalépésének napja3 és 2018. május 31. között (a határnapokat is beleértve)

megkötött hitelszerződéssel rendelkezik,

b) a hitelprogramban meghatározott jogosultsági feltételeknek megfelel és a hitelprogram keretében a Gazdaságvédelmi Akcióterv keretében a koronavírus világjárvány mikro-, kis- és középvállalkozásokra, valamint nagyvállalatokra gyakorolt gazdasági hatásainak mérséklése érdekében az agrárgazdasághoz kapcsolódó hitel- és garanciakonstrukciókkal kapcsolatos intézkedésekről szóló 23/2020. (VI. 19.) AM rendelet hatálybalépésének napja4 és 2020. december 31. között (a határnapokat is beleértve) megkötött hitelszerződéssel rendelkezik;

c)5 az MFB Agrár Forgóeszköz Hitelprogram 2020-ban meghatározott jogosultsági feltételeknek megfelel és az MFB Agrár Forgóeszköz Hitelprogram 2020 keretében az egyes agrártámogatási tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 49/2021. (XII. 28.) AM rendelet [a továbbiakban: 49/2021. (XII. 28.) AM rendelet] hatálybalépését követő nap és 2022. december 31. között – határnapokat is beleértve – megkötött, sertéstenyésztés felhasználási célú hitelszerződéssel rendelkezik.

7.6 egységes kérelem: az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból, valamint a központi költségvetésből finanszírozott egyes támogatások igénybevételével kapcsolatos eljárási szabályokról szóló 22/2016. (IV. 5.) FM rendelet 1. § 5. pontja szerinti kérelem.

2. A támogatás célja, mértéke és forrása

2. § (1)7 E rendelet alapján

a) az 1. mellékletben szereplő településen működő és a hitelprogram keretében 2016. június 30-áig megkötött hitelszerződéssel rendelkező és a 2. mellékletben meghatározott TEÁOR' 08 szerinti tevékenység valamelyikét a hitelkérelem beadásakor főtevékenységként folytató vagy a hitelkérelemben hitelcél szerinti tevékenységként megjelölő vállalkozás a hitelek megkötésével, fenntartásával kapcsolatban 2015. április 30-át követően esedékes, a (2) bekezdésben meghatározott költségek vonatkozásában csekély összegű támogatás igénybevételére jogosult,

b) az egységes kérelemben feltüntetett, kockázatkezelés szempontjából releváns terület szerinti besorolás alapján „ültetvény” minősítésű földterülettel rendelkező,

ba)8 kizárólag a 3. mellékletben szereplő településen működő és a hitelprogram keretében 2017. május 31-ig megkötött hitelszerződéssel rendelkező vagy

bb)9 az 1. és 3. mellékletben egyaránt szereplő településen működő és a hitelprogram keretében 2016. június 30-át követően, de legkésőbb 2017. május 31-ig megkötött hitelszerződéssel rendelkező

vállalkozás a hitelek megkötésével, fenntartásával kapcsolatban az egyes agrártámogatásokat szabályozó rendeletek módosításáról szóló 51/2016. (VII. 21.) FM rendelet hatálybalépésének napjától kezdődően esedékessé vált, a (2) bekezdésben meghatározott költségek vonatkozásában csekély összegű támogatás igénybevételére jogosult,

c)10 a 2017. év vonatkozásában benyújtott egységes kérelemben feltüntetett, kockázatkezelés szempontjából releváns terület szerinti besorolás alapján „ültetvény” minősítésű földterülettel rendelkező, a 4. mellékletben szereplő településen működő és a hitelprogram keretében a 39/2017. (VIII. 7.) FM rendelet hatálybalépésének napja11 és 2018. május 31. között (a határnapokat is beleértve) megkötött hitelszerződéssel rendelkező vállalkozás a hitelek megkötésével, fenntartásával kapcsolatban a 39/2017. (VIII. 7.) FM rendelet hatálybalépésének napjától kezdődően esedékessé vált, a (2) bekezdésben meghatározott költségek vonatkozásában csekély összegű támogatás igénybevételére jogosult.

d)12 a 2017. év vonatkozásában benyújtott egységes kérelemben feltüntetett, kockázatkezelés szempontjából releváns terület szerinti besorolás alapján „ültetvény” minősítésű földterülettel vagy fóliás műveléssel érintett földterülettel rendelkező és az 5. mellékletben szereplő településen működő vagy a 65/2017. (XII. 22.) FM rendelet 1. melléklete alapján a NAK által kiállított igazolással rendelkező és a hitelprogram keretében a 66/2017. (XII. 22.) FM rendelet hatálybalépésének napja13 és 2018. május 31. között (a határnapokat is beleértve) megkötött hitelszerződéssel rendelkező vállalkozás a hitelek megkötésével, fenntartásával kapcsolatban a 66/2017. (XII. 22.) FM rendelet hatálybalépésének napjától kezdődően esedékessé vált, a (2) bekezdésben meghatározott költségek vonatkozásában csekély összegű támogatás igénybevételére jogosult,

e)14 a Gazdaságvédelmi Akcióterv keretében a koronavírus világjárvány mikro-, kis- és középvállalkozásokra, valamint nagyvállalatokra gyakorolt gazdasági hatásainak mérséklése érdekében az agrárgazdasághoz kapcsolódó hitel- és garanciakonstrukciókkal kapcsolatos intézkedésekről szóló 23/2020. (VI. 19.) AM rendelet hatálybalépésének napja15 és 2020. december 31. között (a határnapokat is beleértve) megkötött hitelszerződéssel rendelkező vállalkozás a hitelek megkötésével, fenntartásával kapcsolatban esedékessé vált, a (2) bekezdésben meghatározott költségek vonatkozásában csekély összegű támogatás igénybevételére jogosult.

f)16 az MFB Agrár Forgóeszköz Hitelprogram 2020-ban a 49/2021. (XII. 28.) AM rendelet hatálybalépését követő nap és 2022. december 31. között – a határnapokat is beleértve – megkötött, sertéstenyésztés felhasználási célú hitelszerződéssel rendelkező vállalkozás a hitelek megkötésével, fenntartásával kapcsolatban esedékessé vált, a (2) bekezdésben meghatározott költségek vonatkozásában csekély összegű támogatás igénybevételére jogosult.

(2)17 A támogatás mértéke a hitelbírálati díj, a szerződéskötési díj, a közjegyzői díj, a fedezetek értékbecslési költsége, a rendelkezésre tartási jutalék és a kezelési költség – általános forgalmi adó (a továbbiakban: ÁFA) levonási joggal rendelkezők esetén nettó összegének, ÁFA-levonási joggal nem rendelkezők esetén bruttó összegének – 100%-a azzal, hogy a támogatás együttes összege nem haladhatja meg a vállalkozás és a vele egy és ugyanazon vállalkozásnak minősülő vállalkozás rendelkezésére álló szabad csekély összegű támogatási keretet. A hitelbírálati díjjal, a szerződéskötési díjjal, a közjegyzői díjjal összefüggésben a hitel futamideje alatt csak egy alkalommal felmerült költséggel összefüggésben igényelhető támogatás.

(3)18 A támogatás forrása a Magyarország központi költségvetéséről szóló törvény 1. melléklete XII. Földművelésügyi Minisztérium fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 5. Nemzeti támogatások alcím, 8. Nemzeti agrártámogatások jogcímcsoporton elkülönített keretösszeg, számlaszáma: 10032000-01220191-51200002.

3. A támogatásra jogosultak köre

3. § A támogatás igénybevételére az a vállalkozás jogosult, amely

a)19 a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény (a továbbiakban: Törvény) szerinti nyilvántartásba vételi kötelezettségének eleget tett, vagy legkésőbb a támogatási kérelem benyújtásával egyidejűleg kérelmezi nyilvántartásba vételét a Törvény alapján vezetett Egységes Mezőgazdasági Ügyfél-nyilvántartási Rendszerben;

b) a támogatási kérelem benyújtásának időpontjában

ba) megfelel az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 50. § (1) bekezdés a) és c) pontjában meghatározott feltételeknek,

bb) nem áll felszámolási, végelszámolási vagy adósságrendezési eljárás alatt, valamint

c) a támogatási kérelem benyújtásával egyidejűleg nyilatkozik

ca)20 arról, hogy a vállalkozás és a vele egy és ugyanazon vállalkozásnak minősülő vállalkozás mekkora összegű általános csekély összegű támogatást vett igénybe a támogatási kérelem benyújtását megelőző két üzleti évben és a folyamatban lévő üzleti évben,

cb) arról, hogy megfelel a b) pontban foglalt feltételeknek,

cc) a hitelkérelem beadásakor bejegyzett főtevékenységről és a hitelkérelemben hitelcélként megjelölt tevékenységről és

d)21 nyilatkozatban vállalja, hogy, ha a c) pont ca) alpontja alapján tett nyilatkozatban foglalt támogatási adatokban változás következik be a támogatási kérelem benyújtását követően – az eljárást lezáró döntés közléséig – más általános csekély összegű támogatás igénybevétele miatt, úgy arról haladéktalanul, de legfeljebb az adatváltozás bekövetkezésének napjától számított öt napon belül írásban tájékoztatja a Magyar Államkincstárt (a továbbiakban: Kincstár).

4. A támogatás igénylése

4. § (1)22 A vállalkozás a támogatási kérelmét a Kincstár által rendszeresített és a honlapján közzétett nyomtatványon évente január 1. és 31. között, valamint július 1. és 31. között a Kincstárhoz postai úton nyújthatja be.

(2) A támogatási kérelemhez a vállalkozásnak csatolnia kell

a) a támogatási igényt alátámasztó számlák, számviteli bizonylatok másolatát és a költségek, díjak megfizetését igazoló bizonylatok másolatát, valamint

b) a 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 11/A. §-ában meghatározott nyilatkozatokat.

(3)23 A benyújtott számlák, számviteli bizonylatok esetében az ellenérték megfizetésének dátuma legfeljebb tizenöt hónappal lehet korábbi, mint a támogatási kérelem benyújtásának időpontja.

5. A támogatási kérelem elbírálása

5. § (1)24 A Kincstár a támogatási kérelemről – a 2. § (2) bekezdésében foglaltak figyelembevételével – döntést hoz, és támogatás megállapítása esetén gondoskodik a költségtámogatás folyósításáról a vállalkozás részére.

(2) A támogatástartalom összegét a támogatási kérelem benyújtásának napját megelőző hónap első napján érvényes, az Európai Központi Bank által közzétett forint/euró átváltási árfolyam alapján kell euróban meghatározni.

(3) A támogatáshoz kapcsolódó iratokat a támogatási döntés közlésétől számított tíz évig meg kell őrizni, és a támogatást nyújtó ilyen irányú felhívása esetén a támogatott köteles azokat bemutatni. A csekély összegű támogatási jogcímen nyújtott támogatásokról az Európai Bizottság kérésére – a támogatási döntésben foglalt adatokra kiterjedően – húsz munkanapon belül adatot kell szolgáltatni.

6. Egyéb rendelkezések

6. § (1)25 Ha a pénzügyi intézmény a hitel nem rendeltetésszerű felhasználását állapítja meg, arról tizenöt napon belül tájékoztatja a Kincstárt.

(2) A hitel nem rendeltetésszerű felhasználása – a Törvény 69. § (1) bekezdés d) pontja szerinti – intézkedésben való jogosulatlan részvételnek minősül.

7. A csekély összegű támogatásokra vonatkozó általános rendelkezések

7. § (1) A csekély összegű támogatások nyújtásával kapcsolatos eljárásokra a 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 11–11/A. §-ában foglaltak irányadóak.

(2) A csekély összegű támogatás megállapítása során az adott üzleti évben, valamint az azt megelőző két üzleti évben megállapított csekély összegű támogatások bruttó támogatástartalmának összegét kell figyelembe venni.

(3) Nem nyújtható általános csekély összegű támogatás

a) olyan vállalkozás számára, amely a halászati és akvakultúra-termékek piacának közös szervezéséről, az 1184/2006/EK és az 1224/2009/EK tanácsi rendelet módosításáról, valamint a 104/2000/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 11-i 1379/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti halászati és akvakultúra-ágazatban tevékenykedik;

b) a mezőgazdasági termékek elsődleges termelésével kapcsolatos tevékenység finanszírozásához;

c) a mezőgazdasági termékek feldolgozásával és forgalmazásával foglalkozó vállalkozásoknak a következő esetekben:

ca) ha a támogatás összege az elsődleges termelőktől beszerzett vagy az érintett vállalkozások által forgalmazott ilyen termékek ára vagy mennyisége alapján kerül rögzítésre,

cb) ha a támogatás feltétele az elsődleges termelőknek történő teljes vagy részleges továbbadás;

d) harmadik országokba vagy tagállamokba irányuló exporttal kapcsolatos tevékenységhez nyújtott támogatásként, különösen az exportált mennyiségek finanszírozásához, az értékesítési hálózat kialakításához és működtetéséhez, vagy az exporttevékenységgel összefüggésben felmerülő egyéb folyó kiadásokhoz közvetlenül kapcsolódó támogatásként;

e) az importáruval szemben belföldi áru használatához kötött támogatásként;

f) a közúti kereskedelmi árufuvarozást ellenszolgáltatás fejében végző vállalkozások számára teherszállító járművek megvásárlásához nyújtott támogatásként;

g) hitel vagy kezességvállalás formájában, ha a kedvezményezett

ga) az a vállalkozás, amelyet kollektív fizetésképtelenségi eljárás alá vontak vagy hitelezői kérelemre kollektív fizetésképtelenségi eljárás alá lenne vonható, valamint

gb) az a nagyvállalkozás, amely a referencia-kamatláb és a leszámítolási kamatláb megállapítási módjának módosításáról szóló, 2008/C 14/02 bizottsági közlemény alapján megállapított B-hitelminősítésnek megfelelő helyzetnél rosszabb helyzetben van.

(4) Nem nyújtható mezőgazdasági csekély összegű támogatás

a) olyan támogatásként, amelynek összege a piacon forgalmazott termékek ára vagy mennyisége alapján kerül rögzítésre;

b) a harmadik országokba vagy tagállamokba irányuló exporttal kapcsolatos tevékenységhez nyújtott támogatásként, különösen az exportált mennyiségek finanszírozásához, az értékesítési hálózat kialakításához és működtetéséhez, vagy az exporttevékenységgel összefüggésben felmerülő egyéb folyó kiadásokhoz közvetlenül kapcsolódó támogatásként;

c) az importáruval szemben belföldi áru használatához kötött támogatásként.

(5)26 Az 1407/2013/EU bizottsági rendelet, valamint az 1408/2013/EU bizottsági rendelet hatálya alá tartozó támogatás kizárólag átlátható formában nyújtható.

8. Támogatáshalmozódás

8. § (1) Az 1407/2013/EU bizottsági rendelet alapján általános csekély összegű támogatás esetén a támogatás a csekély összegű közszolgáltatási támogatással az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének az általános gazdasági érdekű szolgáltatást nyújtó vállalkozások számára nyújtott csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2012. április 25-i 360/2012/EU bizottsági rendeletben meghatározott felső határig halmozható.

(2) Az 1408/2013/EU bizottsági rendelet alapján mezőgazdasági csekély összegű támogatás esetén, a mezőgazdasági termékek elsődleges termelésével foglalkozó ágazatban, valamint az 1407/2013/EU bizottsági rendelet hatálya alá tartozó egy vagy több ágazatban egyaránt tevékenységet folytató vállalkozások esetében a mezőgazdasági termelőágazatra tekintettel az 1408/2013/EU bizottsági rendelet alapján nyújtott támogatások az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 3. cikkének (2) bekezdésében rögzített alkalmazandó felső határig halmozhatók az utóbbi tevékenységre vagy tevékenységekre tekintettel nyújtott csekély összegű támogatásokkal, feltéve, hogy az érintett tagállam megfelelő eszközökkel – különösen a tevékenységek szétválasztása vagy a költségek megkülönböztetése révén – biztosítja, hogy az elsődleges mezőgazdasági termelőtevékenység ne részesüljön az 1407/2013/EU bizottsági rendelet alapján nyújtott csekély összegű támogatásban.

(3) A mezőgazdasági termékek elsődleges termelésével foglalkozó ágazatban, valamint a halászati és akvakultúra-ágazatban egyaránt tevékenységet folytató vállalkozások esetében a mezőgazdasági termelőágazatra tekintettel az 1408/2013/EU bizottsági rendelet alapján nyújtott támogatások az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a halászati és akvakultúra-ágazatban nyújtott csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2014. június 27-i 717/2014/EU bizottsági rendelet (a továbbiakban: 717/2014/EU bizottsági rendelet) 3. cikk (2) bekezdésében rögzített felső határig halmozhatók az utóbbi tevékenységre vagy tevékenységekre tekintettel az említett rendelettel összhangban nyújtott csekély összegű támogatásokkal, feltéve, hogy az érintett tagállam megfelelő eszközökkel – különösen a tevékenységek szétválasztása vagy a költségek megkülönböztetése révén – biztosítja, hogy az elsődleges mezőgazdasági termelőtevékenység ne részesüljön a 717/2014/EU bizottsági rendelet alapján nyújtott csekély összegű támogatásban.

(4) Az általános csekély összegű támogatás és a mezőgazdasági csekély összegű támogatás nem halmozható azonos támogatható költségek kapcsán vagy azonos kockázatfinanszírozási célú intézkedés kapcsán nyújtott állami támogatással, ha a támogatások halmozása túllépi az Európai Bizottság által elfogadott határozatban vagy csoportmentességi rendeletben az egyes esetek meghatározott körülményeire vonatkozóan rögzített maximális támogatási intenzitást vagy összeget. A nem konkrét elszámolható költségekre nyújtott vagy azokhoz hozzá nem rendelhető csekély összegű támogatás halmozható más, az Európai Bizottság által elfogadott csoportmentességi rendelet vagy határozat alapján nyújtott állami támogatással.

9. Az általános csekély összegű támogatás

9. § Az egy és ugyanazon vállalkozásnak minősülő vállalkozások részére az 1407/2013/EU bizottsági rendelet hatálya alá tartozó, a folyó üzleti évben, valamint az azt megelőző két üzleti évben megállapított csekély összegű támogatás bruttó támogatástartalma nem haladhatja meg a 200 000 eurónak, közúti kereskedelmi árufuvarozást ellenszolgáltatás fejében végző, egy és ugyanazon vállalkozásnak minősülő vállalkozások esetén a 100 000 eurónak megfelelő forintösszeget.

10. A mezőgazdasági csekély összegű támogatás

10. §27 Az egy és ugyanazon vállalkozásnak minősülő vállalkozások részére az 1408/2013/EU bizottsági rendelet hatálya alá tartozó, a folyó üzleti évben, valamint az azt megelőző két üzleti évben Magyarországon megállapított mezőgazdasági csekély összegű támogatás bruttó támogatástartalma nem haladhatja meg a 25 000 eurónak megfelelő forintösszeget, figyelembe véve az 1408/2013/EU bizottsági rendelet II. mellékletében foglalt felső határt.

11. Záró rendelkezések

11. § Ez a rendelet a kihirdetését követő ötödik napon lép hatályba.

11/A. §28 E rendeletnek az egyes mezőgazdasági csekély összegű támogatásokat szabályozó miniszteri rendeletek módosításáról szóló 14/2019. (IV. 10.) AM rendelettel megállapított 10. §-át a 2019. március 14-től nyújtott támogatásokra kell alkalmazni.

12. § Ez a rendelet

a) az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2013. december 18-i 1407/2013/EU bizottsági rendelet, valamint

b) az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a mezőgazdasági ágazatban nyújtott csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2013. december 18-i 1408/2013/EU bizottsági rendelet

hatálya alá tartozó támogatást tartalmaz.

12. Módosító rendelkezések

13–16. §29

1. melléklet a 77/2015. (XII. 1.) FM rendelethez30

1. Baranya megye (18)

Borjád

Bóly

Gödre

Hetvehely

Kisbudmér

Kisharsány

Kökény

Merenye

Mindszentgodisa

Nagybudmér

Nagyharsány

Nagytótfalu

Pécs

Pogány

Szederkény

Tótszentgyörgy

Vásárosbéc

Zádor

2. Bács-Kiskun megye (39)

Akasztó

Bátya

Bócsa

Császártöltés

Csengőd

Dunapataj

Dunaszentbenedek

Érsekhalma

Foktő

Géderlak

Imrehegy

Izsák

Jakabszállás

Jánoshalma

Jászszentlászló

Kalocsa

Kaskantyú

Kecel

Kecskemét

Kiskőrös

Kiskunfélegyháza

Kiskunhalas

Kiskunmajsa

Kömpöc

Móricgát

Nemesnádudvar

Ordas

Orgovány

Páhi

Pirtó

Soltvadkert

Szabadszállás

Szakmár

Szank

Tázlár

Tiszaalpár

Uszód

Újtelek

Városföld

3. Békés megye (12)

Békéssámson

Biharugra

Csabaszabadi

Ecsegfalva

Gyomaendrőd

Kertészsziget

Körösladány

Körösnagyharsány

Medgyesbodzás

Örménykút

Újkígyós

Zsadány

4. Borsod-Abaúj-Zemplén megye (14)

Alsóvadász

Bekecs

Bózsva

Cserépfalu

Keresztéte

Mályi

Megyaszó

Miskolc

Nyékládháza

Nyíri

Sárazsadány

Tállya

Tokaj

Zemplénagárd

5. Budapest (1)

Budapest XVII. kerület

6. Csongrád megye (23)

Algyő

Ásotthalom

Baks

Csanádpalota

Csengele

Derekegyház

Fábiánsebestyén

Földeák

Hódmezővásárhely

Kistelek

Makó

Maroslele

Nagymágocs

Ópusztaszer

Pusztamérges

Pusztaszer

Ruzsa

Szeged

Szegvár

Szentes

Székkutas

Tömörkény

Újszentiván

7. Fejér megye (22)

Bicske

Csákvár

Gyúró

Hantos

Isztimér

Kajászó

Lovasberény

Magyaralmás

Mány

Mezőfalva

Mór

Pátka

Sárkeresztes

Sárszentágota

Székesfehérvár

Tabajd

Tordas

Vál

Vereb

Vértesacsa

Zámoly

Zichyújfalu

8. Győr-Moson-Sopron megye (16)

Abda

Csáfordjánosfa

Csér

Dénesfa

Fertőhomok

Győr

Hegykő

Iván

Mihályi

Nagylózs

Pinnye

Rábakecöl

Répceszemere

Szilsárkány

Újkér

Vadosfa

9. Hajdú-Bihar megye (11)

Berettyóújfalu

Debrecen

Derecske

Hajdúböszörmény

Hajdúszoboszló

Konyár

Körösszakál

Létavértes

Nagyhegyes

Püspökladány

Szentpéterszeg

10. Heves megye (10)

Ecséd

Eger

Egerszólát

Feldebrő

Felsőtárkány

Heves

Kerecsend

Nagyréde

Recsk

Verpelét

11. Jász-Nagykun-Szolnok megye (12)

Berekfürdő

Jászalsószentgyörgy

Jászboldogháza

Jászszentandrás

Karcag

Kengyel

Kétpó

Kuncsorba

Kunmadaras

Mezőtúr

Szászberek

Túrkeve

12. Komárom-Esztergom megye (6)

Baj

Bakonyszombathely

Dunaalmás

Dunaszentmiklós

Neszmély

Szomód

13. Nógrád megye (3)

Bátonyterenye

Hugyag

Szécsény

14. Pest megye (21)

Abony

Bénye

Cegléd

Galgamácsa

Inárcs

Ipolydamásd

Kőröstetétlen

Majosháza

Monor

Monorierdő

Nagykőrös

Ócsa

Pécel

Pusztazámor

Sóskút

Szob

Tök

Törökbálint

Törtel

Vasad

Zsámbék

15. Somogy megye (19)

Balatonboglár

Balatonlelle

Bodrog

Csombárd

Csököly

Darány

Gige

Istvándi

Jákó

Kaposvár

Kastélyosdombó

Látrány

Lengyeltóti

Mezőcsokonya

Orci

Rinyakovácsi

Somogyjád

Szőlősgyörök

Zimány

16. Szabolcs-Szatmár-Bereg megye (73)

Baktalórántháza

Balkány

Balsa

Barabás

Botpalád

Csaholc

Csaroda

Császló

Csegöld

Csenger

Csengersima

Csengerújfalu

Gacsály

Garbolc

Gávavencsellő

Győrtelek

Hodász

Ibrány

Jánkmajtis

Kishódos

Kisnamény

Kispalád

Kisszekeres

Kisvarsány

Kocsord

Komlódtótfalu

Komoró

Kölcse

Lónya

Mátészalka

Méhtelek

Milota

Nagyar

Nagyhalász

Nagyhódos

Nemesborzova

Nyírbátor

Nyírbéltek

Nyírcsaholy

Nyírkarász

Nyírmada

Nyírmihálydi

Ópályi

Pusztadobos

Rakamaz

Rozsály

Sonkád

Szabolcs

Szamosbecs

Szamossályi

Szamosszeg

Szamostatárfalva

Szatmárcseke

Tákos

Terem

Timár

Tiszabecs

Tiszabezdéd

Tiszacsécse

Tiszaeszlár

Tiszakóród

Tiszanagyfalu

Tiszarád

Tisztaberek

Tornyospálca

Tuzsér

Túrricse

Tyukod

Ura

Vasmegyer

Vámosoroszi

Vásárosnamény

Zajta

17. Tolna megye (17)

Báta

Dunaföldvár

Gyönk

Kajdacs

Kölesd

Medina

Miszla

Nagydorog

Nagyszékely

Paks

Pusztahencse

Regöly

Sárszentlőrinc

Szakály

Tengelic

Udvari

Újireg

18. Vas megye (53)

Acsád

Bozsok

Bük

Cák

Csánig

Csepreg

Chernelházadamonya

Gencsapáti

Gór

Gyöngyösfalu

Hegyfalu

Iklanberény

Jákfa

Kőszeg

Kőszegdoroszló

Kőszegpaty

Kőszegszerdahely

Lócs

Lukácsháza

Mesterháza

Meszlen

Nagygeresd

Narda

Nemesbőd

Nemescsó

Nemesládony

Nick

Pápoc

Perenye

Pornóapáti

Pósfa

Pusztacsó

Rábapaty

Répcelak

Répceszentgyörgy

Sajtoskál

Salköveskút

Simaság

Söpte

Szeleste

Tompaládony

Tormásliget

Tömörd

Uraiújfalu

Vámoscsalád

Vasasszonyfa

Vasegerszeg

Vassurány

Vasszilvágy

Velem

Vép

Zsédeny

19. Veszprém megye (6)

Badacsonytomaj

Farkasgyepű

Lókút

Olaszfalu

Somlóvásárhely

Zirc

20. Zala megye (3)

Lovászi

Nagypáli

Tornyiszentmiklós

2. melléklet a 77/2015. (XII. 1.) FM rendelethez

A Gazdasági Tevékenységek Egységes Ágazati Osztályozási Rendszere (TEÁOR' 08) szerint a kamat-, kezességi díj-, és költségmentességben részesülő tevékenységek listája

0111 Gabonaféle (kivéve: rizs), hüvelyes növény, olajos mag termesztése
0112 Rizstermesztés
0113 Zöldségféle, dinnye, gyökér-, gumósnövény termesztése
0114 Cukornádtermesztés
0115 Dohánytermesztés
0116 Rostnövénytermesztés
0119 Egyéb, nem évelő növény termesztése
0121 Szőlőtermesztés
0122 Trópusi gyümölcs termesztése
0123 Citrusféle termesztése
0124 Almatermésű, csonthéjas termesztése
0125 Egyéb gyümölcs, héjastermésű termesztése
0126 Olajtartalmú gyümölcs termesztése
0127 Italgyártási növény termesztése
0128 Fűszer-, aroma-, narkotikus, gyógynövény termesztése
0129 Egyéb évelő növény termesztése
0130 Növényi szaporítóanyag termesztése
0150 Vegyes gazdálkodás

3. melléklet a 77/2015. (XII. 1.) FM rendelethez31

Kamat- és költségmentességben részesülő települések listája

Bács-Kiskun megye (75)
Ágasegyháza
Akasztó
Apostag
Baja
Ballószög
Balotaszállás
Bátmonostor
Borota
Bócsa
Bugac
Bugacpusztaháza
Császártöltés
Csátalja
Csengőd
Csikéria
Csólyospálos
Dávod
Dunapataj
Dusnok
Érsekcsanád
Érsekhalma
Felsőlajos
Felsőszentiván
Fülöpháza
Fülöpjakab
Fülöpszállás
Hajós
Harkakötöny
Harta
Helvécia
Homokmégy
Imrehegy
Izsák
Jakabszállás
Jánoshalma
Jászszentlászló
Kaskantyú
Kecel
Kecskemét
Kéleshalom
Kerekegyháza
Kiskőrös
Kiskunfélegyháza
Kiskunhalas
Kiskunmajsa
Kisszállás
Kunbaja
Kunfehértó
Kunszállás
Ladánybene
Lajosmizse
Lakitelek
Mélykút
Miske
Móricgát
Nagybaracska
Nemesnádudvar
Nyárlőrinc
Orgovány
Páhi
Petőfiszállás
Pirtó
Soltszentimre
Soltvadkert
Sükösd
Szabadszállás
Szank
Szentkirály
Tabdi
Tázlár
Tiszaalpár
Tiszakécske
Tiszaug
Tompa
Városföld

Baranya megye (36)
Almamellék
Baranyajenő
Boda
Bükkösd
Csányoszró
Cserdi
Diósviszló
Dunaszekcső
Gödre
Harkány
Hidas
Kisharsány
Magyarszék
Márfa
Mecsekpölöske
Mekényes
Mindszentgodisa
Mozsgó
Nagyharsány
Nagypeterd
Nagytótfalu
Nyugotszenterzsébet
Orfű
Piskó
Pogány
Sellye
Siklós
Szászvár
Szava
Szederkény
Szigetvár
Túrony
Vékény
Versend
Villány
Vokány

Békés megye (14)
Almáskamarás
Battonya
Békéscsaba
Békéssámson
Biharugra
Csanádapáca
Kaszaper
Kevermes
Körösladány
Lőkösháza
Medgyesbodzás
Mezőberény
Nagykamarás
Szarvas

Borsod-Abaúj-Zemplén megye (42)
Alsóberecki
Alsóvadász
Arka
Baktakék
Bekecs
Berzék
Bodroghalom
Bodrogkeresztúr
Bodrogkisfalud
Bodrogolaszi
Boldogkőváralja
Borsodgeszt
Borsodivánka
Cigánd
Erdőhorváti
Filkeháza
Füzérkajata
Füzérradvány
Györgytarló
Harsány
Karos
Legyesbénye
Mád
Mezőnyárád
Mezőzombor
Nagyrozvágy
Pálháza
Rátka
Ricse
Sárazsadány
Sárospatak
Sátoraljaújhely
Szakácsi
Szegi
Szegilong
Szerencs
Tállya
Tarcal
Tokaj
Tolcsva
Zemplénagárd
Zsujta

Csongrád megye (22)
Apátfalva
Ásotthalom
Balástya
Bordány
Csongrád
Eperjes
Felgyő
Forráskút
Hódmezővásárhely
Mórahalom
Ópusztaszer
Pusztamérges
Pusztaszer
Ruzsa
Sándorfalva
Szatymaz
Szeged
Szentes
Székkutas
Üllés
Zákányszék
Zsombó

Fejér megye (23)
Aba
Alcsútdoboz
Alsószentiván
Csákvár
Csókakő
Etyek
Gárdony
Lepsény
Mány
Mór
Óbarok
Pákozd
Pázmánd
Pusztaszabolcs
Pusztavám
Seregélyes
Söréd
Szabadhídvég
Tabajd
Tác
Velence
Vereb
Zámoly

Győr-Moson-Sopron megye (53)
Abda
Ágfalva
Bakonygyirót
Bezenye
Csikvánd
Csorna
Écs
Egyházasfalu
Felpéc
Fertőboz
Fertőd
Fertőendréd
Fertőrákos
Fertőszentmiklós
Fertőszéplak
Győr
Győrság
Győrszemere
Győrújbarát
Harka
Hegykő
Hidegség
Iván
Jánossomorja
Kajárpéc
Kisfalud
Kópháza
Koroncó
Lövő
Mihályi
Mórichida
Mosonmagyaróvár
Nagycenk
Nyúl
Osli
Pannonhalma
Pázmándfalu
Pér
Pereszteg
Pusztacsalád
Rábacsécsény
Ravazd
Románd
Sarród
Sopron
Sopronkövesd
Sopronnémeti
Szárföld
Tényő
Várbalog
Veszprémvarsány
Völcsej
Zsira

Hajdú-Bihar megye (21)
Álmosd
Bocskaikert
Debrecen
Derecske
Fülöp
Hajdúbagos
Hajdúböszörmény
Hajdúhadház
Hajdúnánás
Hajdúsámson
Kaba
Létavértes
Mikepércs
Nagyrábé
Nyírábrány
Nyíracsád
Nyíradony
Nyírmártonfalva
Sáránd
Téglás
Tiszagyulaháza

Heves megye (15)
Atkár
Ecséd
Eger
Füzesabony
Gyöngyös
Gyöngyössolymos
Gyöngyöstarján
Halmajugra
Hatvan
Heves
Maklár
Markaz
Nagyréde
Szűcsi
Vécs

Jász-Nagykun-Szolnok megye (22)
Alattyán
Cibakháza
Csépa
Cserkeszőlő
Jánoshida
Jászalsószentgyörgy
Jászberény
Jászdózsa
Jászfelsőszentgyörgy
Jászjákóhalma
Jászszentandrás
Jásztelek
Kengyel
Kunszentmárton
Nagykörű
Nagyrév
Szajol
Szolnok
Tiszajenő
Tiszakürt
Tiszasas
Törökszentmiklós

Komárom-Esztergom megye (20)
Baj
Bakonyszombathely
Bana
Bársonyos
Dad
Dunaalmás
Dunaszentmiklós
Ete
Gyermely
Kisbér
Kocs
Komárom
Mocsa
Nagysáp
Neszmély
Süttő
Szomód
Tata
Vérteskethely
Vértesszőlős

Nógrád megye (26)
Buják
Cserhátsurány
Csitár
Ecseg
Egyházasgerge
Érsekvadkert
Erdőkürt
Erdőtarcsa
Kálló
Karancsalja
Kisbárkány
Kozárd
Lucfalva
Magyarnándor
Mátraszőlős
Mohora
Nógrád
Nógrádsipek
Pásztó
Romhány
Salgótarján
Szalmatercs
Szécsény
Szendehely
Szente
Varsány

Pest megye (68)
Albertirsa
Alsónémedi
Bénye
Bernecebaráti
Budakeszi
Budapest XVII.
Cegléd
Ceglédbercel
Csemő
Csévharaszt
Csomád
Dabas
Dánszentmiklós
Dány
Érd
Farmos
Galgamácsa
Gödöllő
Gyömrő
Hernád
Inárcs
Isaszeg
Kakucs
Kartal
Kemence
Kiskunlacháza
Kocsér
Kóka
Kosd
Kóspallag
Letkés
Monor
Nagykőrös
Nyársapát
Ócsa
Örkény
Pécel
Perőcsény
Perbál
Pilis
Pilisvörösvár
Pomáz
Pusztavacs
Püspökhatvan
Ráckeve
Sóskút
Szada
Szentmártonkáta
Szigetcsép
Szigetszentmárton
Szob
Sződ
Táborfalva
Tápiószecső
Tápiószele
Tápiószentmárton
Tápiószőlős
Tatárszentgyörgy
Tóalmás
Tök
Tököl
Törökbálint
Újhartyán
Újlengyel
Vámosmikola
Vecsés
Verseg
Zsámbék

Somogy megye (60)
Ádánd
Balatonberény
Balatonboglár
Balatonlelle
Balatonszemes
Balatonszentgyörgy
Bárdudvarnok
Beleg
Berzence
Csököly
Csömend
Csurgó
Gyékényes
Iharosberény
Kadarkút
Kaposfő
Kaposhomok
Kaposvár
Karád
Kercseliget
Kéthely
Kiskorpád
Kutas
Látrány
Lengyeltóti
Marcali
Mesztegnyő
Mezőcsokonya
Mike
Nagybajom
Nagyberény
Nemesdéd
Nemeskisfalud
Nikla
Ordacsehi
Osztopán
Öreglak
Ötvöskónyi
Porrog
Porrogszentkirály
Pusztakovácsi
Segesd
Siófok
Somogyacsa
Somogydöröcske
Somogysárd
Somogysimonyi
Somogyszentpál
Somogyszob
Somogytúr
Somogyudvarhely
Szenna
Szenyér
Szólád
Szőlősgyörök
Tab
Varászló
Vése
Visnye
Visz

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye (202)
Ajak
Anarcs
Apagy
Aranyosapáti
Baktalórántháza
Balkány
Barabás
Bátorliget
Benk
Beregdaróc
Beregsurány
Berkesz
Besenyőd
Biri
Botpalád
Bököny
Buj
Cégénydányád
Csaholc
Császló
Csegöld
Csenger
Csengerújfalu
Csengersima
Darnó
Demecser
Dombrád
Döge
Encsencs
Eperjeske
Érpatak
Fábiánháza
Fehérgyarmat
Fényeslitke
Fülesd
Fülpösdaróc
Gacsály
Garbolc
Gávavencsellő
Gégény
Gelénes
Gemzse
Geszteréd
Gulács
Győrtelek
Gyulaháza
Gyügye
Gyüre
Hermánszeg
Hodász
Ibrány
Ilk
Jánkmajtis
Jármi
Jéke
Kállósemjén
Kálmánháza
Kántorjánosi
Kék
Kékcse
Kemecse
Kisar
Kishódos
Kisléta
Kisnamény
Kispalád
Kisszekeres
Kisvárda
Kisvarsány
Komlódtótfalu
Komoró
Kótaj
Kölcse
Kömörő
Laskod
Levelek
Lónya
Lövőpetri
Mánd
Magosliget
Magy
Mándok
Máriapócs
Márokpapi
Mátészalka
Mátyus
Méhtelek
Mérk
Mezőladány
Nagyar
Nagycserkesz
Nagydobos
Nagyecsed
Nagyhalász
Nagyhódos
Nagykálló
Nagyszekeres
Nagyvarsány
Napkor
Nyírbátor
Nyírbéltek
Nyírbogát
Nyírbogdány
Nyírcsaholy
Nyírcsászári
Nyírderzs
Nyíregyháza
Nyírgelse
Nyírgyulaj
Nyíribrony
Nyírjákó
Nyírkarász
Nyírkáta
Nyírkércs
Nyírlövő
Nyírlugos
Nyírmada
Nyírmeggyes
Nyírmihálydi
Nyírparasznya
Nyírpazony
Nyírpilis
Nyírtass
Nyírtelek
Nyírtét
Nyírtura
Nyírvasvári
Ófehértó
Olcsva
Ópályi
Ököritófülpös
Ömböly
Őr
Pap
Papos
Paszab
Pátroha
Pátyod
Penészlek
Penyige
Petneháza
Piricse
Pócspetri
Porcsalma
Pusztadobos
Rakamaz
Ramocsaháza
Rápolt
Rétközberencs
Rohod
Rozsály
Sényő
Sonkád
Szabolcsbáka
Szabolcsveresmart
Szakoly
Szamosangyalos
Szamosbecs
Szamossályi
Szamosszeg
Szamostatárfalva
Szamosújlak
Szatmárcseke
Székely
Tarpa
Terem
Tiborszállás
Tiszabecs
Tiszabercel
Tiszabezdéd
Tiszadada
Tiszadob
Tiszakanyár
Tiszakerecseny
Tiszalök
Tiszamogyorós
Tiszanagyfalu
Tiszaszentmárton
Tiszatelek
Tiszavasvári
Tisztaberek
Tornyospálca
Tunyogmatolcs
Túristvándi
Túrricse
Tuzsér
Tyukod
Ura
Uszka
Újdombrád
Újfehértó
Újkenéz
Vaja
Vállaj
Vámosatya
Vámosoroszi
Vásárosnamény
Vasmegyer
Záhony
Zajta
Zsarolyán
Zsurk

Tolna megye (27)
Alsónyék
Báta
Bátaapáti
Bátaszék
Bonyhádvarasd
Bölcske
Dunaföldvár
Dúzs
Felsőnyék
Györe
Györköny
Kisdorog
Kisvejke
Lengyel
Madocsa
Magyarkeszi
Mőcsény
Mucsfa
Nagyszokoly
Ozora
Őcsény
Szálka
Szekszárd
Tolna
Tolnanémedi
Závod
Zomba

Vas megye (45)
Alsóújlak
Andrásfa
Bérbaltavár
Bozsok
Bucsu
Cák
Csehi
Csehimindszent
Csepreg
Duka
Felsőcsatár
Felsőszölnök
Gencsapáti
Gór
Gyöngyösfalu
Horvátlövő
Horvátzsidány
Ikervár
Jánosháza
Katafa
Kissomlyó
Kondorfa
Körmend
Kőszeg
Kőszegdoroszló
Kőszegszerdahely
Magyarlak
Nádasd
Nagysimonyi
Ólmod
Oszkó
Perenye
Petőmihályfa
Pornóapáti
Sárvár
Sótony
Szentgotthárd
Szentpéterfa
Szombathely
Tokorcs
Vaskeresztes
Vasvár
Velem
Vép
Vönöck

Veszprém megye (70)
Adorjánháza
Ajka
Alsóörs
Aszófő
Badacsonytomaj
Badacsonytördemic
Balatonakali
Balatonederics
Balatonfüred
Balatonkenese
Balatonrendes
Balatonszőlős
Balatonudvari
Béb
Csabrendek
Csopak
Dabrony
Doba
Dörgicse
Egeralja
Felsőörs
Gyulakeszi
Hegyesd
Hegymagas
Homokbödöge
Kapolcs
Káptalantóti
Kékkút
Kisapáti
Kővágóörs
Köveskál
Kup
Külsővat
Lesencefalu
Lesenceistvánd
Lesencetomaj
Litér
Lovas
Mencshely
Mindszentkálla
Monostorapáti
Monoszló
Nagyalásony
Nagydém
Nagyvázsony
Nemesgulács
Nemesvita
Örvényes
Ősi
Paloznak
Pápa
Pécsely
Pula
Raposka
Somlójenő
Somlószőlős
Somlóvásárhely
Sümeg
Szentbékkálla
Szigliget
Tagyon
Takácsi
Tapolca
Tihany
Tüskevár
Várkesző
Vászoly
Vigántpetend
Zalahaláp
Zánka

Zala megye (68)
Alsószenterzsébet
Bagod
Bak
Balatongyörök
Becsehely
Becsvölgye
Bocfölde
Bödeháza
Cserszegtomaj
Csonkahegyhát
Dióskál
Egeraracsa
Egervár
Eszteregnye
Felsőpáhok
Galambok
Garabonc
Gelse
Gutorfölde
Kehidakustány
Keszthely
Kilimán
Kisgörbő
Kiskutas
Kispáli
Kustánszeg
Lakhegy
Lenti
Miháld
Misefa
Murarátka
Nagygörbő
Nagykanizsa
Nagykutas
Nagypáli
Nagyrada
Nagyrécse
Nemesapáti
Nemesszentandrás
Németfalu
Orosztony
Ortaháza
Pakod
Pethőhenye
Pókaszepetk
Pölöske
Pördefölde
Ramocsa
Rezi
Sand
Surd
Szentgyörgyvár
Szentpéterfölde
Szepetnek
Tekenye
Tormafölde
Türje
Várvölgy
Vasboldogasszony
Vindornyalak
Vonyarcvashegy
Zalabér
Zalaboldogfa
Zalaegerszeg
Zalalövő
Zalasárszeg
Zalaszántó
Zalaszentgrót

4. melléklet a 77/2015. (XII. 1.) FM rendelethez32


Kamat- és költségmentességben részesülő települések listája

Bács-Kiskun megye
Ágasegyháza
Akasztó
Bácsalmás
Bácsszőlős
Baja
Ballószög
Balotaszállás
Bátmonostor
Bátya
Bócsa
Borota
Bugac
Bugacpusztaháza
Császártöltés
Csátalja
Csávoly
Csengőd
Csikéria
Csólyospálos
Dávod
Drágszél
Dunaszentbenedek
Dunatetétlen
Dunavecse
Érsekhalma
Felsőlajos
Foktő
Fülöpháza
Fülöpjakab
Fülöpszállás
Hajós
Harkakötöny
Harta
Helvécia
Hercegszántó
Homokmégy
Imrehegy
Izsák
Jakabszállás
Jánoshalma
Jászszentlászló
Kaskantyú
Kecel
Kecskemét
Kéleshalom
Kerekegyháza
Kiskőrös
Kiskunfélegyháza
Kiskunhalas
Kiskunmajsa
Kisszállás
Kunadacs
Kunfehértó
Kunszállás
Kunszentmiklós
Ladánybene
Lajosmizse
Lakitelek
Mélykút
Miske
Móricgát
Nagybaracska
Nemesnádudvar
Nyárlőrinc
Orgovány
Öregcsertő
Páhi
Petőfiszállás
Pirtó
Soltszentimre
Soltvadkert
Sükösd
Szabadszállás
Szakmár
Szank
Szentkirály
Tabdi
Tass
Tázlár
Tiszaalpár
Tiszakécske
Tiszaug
Tompa
Újtelek
Uszód
Városföld
Zsana
Összesen: 87 db

Baranya megye
Babarc
Beremend
Feked
Hetvehely
Hobol
Hosszúhetény
Kölked
Magyarbóly
Mozsgó
Nyugotszenterzsébet
Pécsvárad
Szigetvár
Szilvás
Vékény
Összesen: 14 db

Békés megye
Battonya
Békéssámson
Biharugra
Csabacsűd
Csorvás
Geszt
Gyomaendrőd
Gyula
Kertészsziget
Kétegyháza
Kétsoprony
Kondoros
Körösnagyharsány
Körösújfalu
Kötegyán
Kunágota
Lőkösháza
Magyardombegyház
Mezőhegyes
Mezőkovácsháza
Okány
Orosháza
Pusztaföldvár
Sarkad
Sarkadkeresztúr
Szarvas
Újkígyós
Végegyháza
Zsadány
Összesen: 29 db

Borsod-Abaúj-Zemplén megye
Abaújalpár
Abaújkér
Abaújszántó
Abaújvár
Alsóberecki
Alsógagy
Alsóregmec
Alsóvadász
Arka
Aszaló
Baktakék
Bekecs
Bodroghalom
Bodrogkeresztúr
Boldogkőváralja
Bózsva
Büttös
Cigánd
Csobád
Egerlövő
Encs
Felsőzsolca
Fony
Fulókércs
Füzérkomlós
Füzérradvány
Golop
Gönc
Györgytarló
Halmaj
Harsány
Hejce
Hercegkút
Hernádszentandrás
Hernádszurdok
Homrogd
Karcsa
Karos
Kázsmárk
Kenézlő
Keresztéte
Kiskinizs
Kistokaj
Korlát
Krasznokvajda
Lácacséke
Lak
Legyesbénye
Léh
Mád
Mályi
Megyaszó
Mezőnyárád
Mezőzombor
Miskolc
Mogyoróska
Monok
Nagybarca
Nagycsécs
Nagyrozvágy
Nyíri
Olaszliszka
Ónod
Ózd
Pálháza
Pamlény
Perecse
Prügy
Putnok
Rakaca
Rásonysápberencs
Rátka
Sárazsadány
Sárospatak
Sátoraljaújhely
Szakácsi
Szalaszend
Szászfa
Szegilong
Szemere
Szomolya
Tállya
Tarcal
Tiszacsermely
Tokaj
Tolcsva
Tomor
Tornaszentjakab
Újcsanálos
Vadna
Vámosújfalu
Vizsoly
Zemplénagárd
Ziliz
Zsujta
Összesen: 95 db

Csongrád megye
Ásotthalom
Balástya
Bordány
Csanádalberti
Csengele
Csongrád
Domaszék
Eperjes
Felgyő
Forráskút
Földeák
Hódmezővásárhely
Királyhegyes
Kistelek
Makó
Maroslele
Mórahalom
Nagyér
Óföldeák
Ópusztaszer
Pusztamérges
Pusztaszer
Ruzsa
Sándorfalva
Szatymaz
Szeged
Szegvár
Székkutas
Szentes
Üllés
Zákányszék
Zsombó
Összesen: 32 db

Fejér megye
Alcsútdoboz
Baracska
Cece
Füle
Kajászó
Kápolnásnyék
Mány
Sárkeresztúr
Szabadegyháza
Szár
Tác
Vajta
Összesen: 12 db

Győr-Moson-Sopron megye
Abda
Bakonygyirót
Bakonypéterd
Bezenye
Bogyoszló
Csorna
Dunasziget
Egyházasfalu
Fertőboz
Fertőd
Fertőendréd
Fertőrákos
Fertőszentmiklós
Fertőszéplak
Győr
Győrszemere
Győrújbarát
Harka
Hidegség
Iván
Jánossomorja
Kisfalud
Kópháza
Koroncó
Lövő
Mihályi
Nagycenk
Nagyszentjános
Nyalka
Nyúl
Osli
Pannonhalma
Pázmándfalu
Rajka
Ravazd
Románd
Sarród
Sopron
Tarjánpuszta
Tényő
Újrónafő
Völcsej
Összesen: 42 db

Hajdú-Bihar megye
Bakonszeg
Berekböszörmény
Berettyóújfalu
Bojt
Darvas
Debrecen
Esztár
Furta
Fülöp
Gáborján
Hajdúbagos
Hajdúdorog
Hajdúhadház
Hajdúnánás
Hajdúsámson
Hosszúpályi
Komádi
Konyár
Mezőpeterd
Nyírábrány
Nyíracsád
Nyíradony
Nyírmártonfalva
Pocsaj
Szerep
Téglás
Tépe
Tiszagyulaháza
Vekerd
Összesen: 29 db

Heves megye
Abasár
Adács
Andornaktálya
Atkár
Csány
Detk
Domoszló
Ecséd
Eger
Egerszólát
Erk
Felsőtárkány
Gyöngyös
Gyöngyöshalász
Gyöngyösoroszi
Gyöngyöspata
Gyöngyössolymos
Gyöngyöstarján
Hatvan
Heves
Hevesvezekény
Kál
Kápolna
Karácsond
Kisköre
Kisnána
Maklár
Markaz
Mátraballa
Nagyfüged
Nagyréde
Noszvaj
Novaj
Ostoros
Pálosvörösmart
Pély
Pétervására
Recsk
Szűcsi
Tarnaméra
Tenk
Verpelét
Visonta
Zaránk
Összesen: 44 db

Jász-Nagykun-Szolnok megye
Abádszalók
Besenyszög
Csépa
Cserkeszőlő
Jászapáti
Jászárokszállás
Jászberény
Jászdózsa
Jászfelsőszentgyörgy
Jászivány
Jászszentandrás
Karcag
Kenderes
Kétpó
Kisújszállás
Kunmadaras
Mezőhék
Mezőtúr
Pusztamonostor
Rákóczifalva
Szelevény
Szolnok
Tiszabő
Tiszaföldvár
Tiszajenő
Tiszasas
Tiszatenyő
Törökszentmiklós
Túrkeve
Újszász
Összesen: 30 db

Komárom-Esztergom megye
Baj
Bakonyszombathely
Csép
Gyermely
Kesztölc
Nagysáp
Nyergesújfalu
Pilismarót
Súr
Szomód
Tarján
Tata
Vérteskethely
Összesen: 13 db

Nógrád megye
Balassagyarmat
Bercel
Berkenye
Borsosberény
Buják
Cered
Cserhátsurány
Csitár
Dejtár
Drégelypalánk
Ecseg
Egyházasgerge
Érsekvadkert
Etes
Ipolyvece
Karancsalja
Keszeg
Kisbárkány
Kozárd
Lucfalva
Magyarnándor
Mátraszőlős
Mihálygerge
Mohora
Nagyoroszi
Nézsa
Nógrád
Nógrádsáp
Nógrádsipek
Palotás
Pásztó
Rimóc
Salgótarján
Szalmatercs
Szátok
Szécsény
Szendehely
Szügy
Tolmács
Vanyarc
Varsány
Összesen: 41 db

Pest megye
Albertirsa
Cegléd
Ceglédbercel
Csemő
Dabas
Dánszentmiklós
Dány
Dömsöd
Dunakeszi
Érd
Farmos
Gomba
Hernád
Inárcs
Kakucs
Kemence
Kerepes
Kiskunlacháza
Kistarcsa
Kocsér
Kosd
Kőröstetétlen
Mende
Mogyoród
Nagybörzsöny
Nagykáta
Nagykőrös
Nyársapát
Ócsa
Örkény
Pécel
Perbál
Perőcsény
Pilis
Pomáz
Pusztavacs
Ráckeve
Rád
Szada
Szigetbecse
Szigetcsép
Szigetszentmárton
Szigetújfalu
Szob
Táborfalva
Tápióbicske
Tápiószecső
Tápiószele
Tápiószentmárton
Tápiószőlős
Tatárszentgyörgy
Tök
Tököl
Törökbálint
Törtel
Újlengyel
Vác
Vácegres
Vácrátót
Vámosmikola
Vecsés
Zsámbék
Összesen: 62 db

Somogy megye
Balatonvilágos
Beleg
Berzence
Gamás
Gyékényes
Igal
Kaposfő
Kiskorpád
Kutas
Lengyeltóti
Nagybajom
Nikla
Ötvöskónyi
Patalom
Porrog
Porrogszentkirály
Pusztakovácsi
Segesd
Somogyacsa
Somogybabod
Somogybükkösd
Somogysárd
Somogysimonyi
Somogytúr
Varászló
Összesen: 25 db

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye
Ajak
Anarcs
Apagy
Aranyosapáti
Baktalórántháza
Balkány
Barabás
Benk
Beregdaróc
Beregsurány
Berkesz
Besenyőd
Beszterec
Biri
Botpalád
Bököny
Buj
Cégénydányád
Csaholc
Csaroda
Császló
Csegöld
Csenger
Csengersima
Csengerújfalu
Darnó
Demecser
Dombrád
Döge
Encsencs
Eperjeske
Érpatak
Fábiánháza
Fehérgyarmat
Fényeslitke
Fülesd
Fülpösdaróc
Gacsály
Garbolc
Gávavencsellő
Géberjén
Gelénes
Gemzse
Geszteréd
Gulács
Győröcske
Győrtelek
Gyulaháza
Gyügye
Gyüre
Hermánszeg
Hetefejércse
Hodász
Ibrány
Ilk
Jánd
Jánkmajtis
Jármi
Jéke
Kállósemjén
Kántorjánosi
Kék
Kékcse
Kemecse
Kérsemjén
Kisar
Kishódos
Kisléta
Kisnamény
Kispalád
Kisvárda
Kisvarsány
Kisszekeres
Kocsord
Komlódtótfalu
Komoró
Kótaj
Kölcse
Kömörő
Laskod
Levelek
Lónya
Lövőpetri
Magy
Mánd
Mándok
Máriapócs
Márokpapi
Mátészalka
Mátyus
Méhtelek
Mérk
Mezőladány
Milota
Nábrád
Nagyar
Nagycserkesz
Nagydobos
Nagyecsed
Nagyhalász
Nagyhódos
Nagykálló
Nagyszekeres
Nagyvarsány
Napkor
Nemesborzova
Nyírbátor
Nyírbéltek
Nyírbogát
Nyírbogdány
Nyírcsaholy
Nyírcsászári
Nyírderzs
Nyíregyháza
Nyírgelse
Nyírgyulaj
Nyíribrony
Nyírjákó
Nyírkarász
Nyírkáta
Nyírkércs
Nyírlövő
Nyírlugos
Nyírmada
Nyírmeggyes
Nyírmihálydi
Nyírparasznya
Nyírpazony
Nyírpilis
Nyírtass
Nyírtelek
Nyírtét
Nyírtura
Nyírvasvári
Ófehértó
Olcsva
Olcsvaapáti
Ópályi
Ököritófülpös
Ömböly
Őr
Panyola
Pap
Papos
Paszab
Pátroha
Pátyod
Penyige
Petneháza
Piricse
Pócspetri
Porcsalma
Pusztadobos
Rakamaz
Ramocsaháza
Rápolt
Rétközberencs
Rohod
Rozsály
Sényő
Sonkád
Szabolcsbáka
Szabolcsveresmart
Szakoly
Szamosangyalos
Szamosbecs
Szamoskér
Szamossályi
Szamostatárfalva
Szamosújlak
Szamosszeg
Szatmárcseke
Székely
Tákos
Tarpa
Terem
Tiborszállás
Tiszaadony
Tiszabecs
Tiszabercel
Tiszabezdéd
Tiszacsécse
Tiszadada
Tiszadob
Tiszakanyár
Tiszakerecseny
Tiszakóród
Tiszalök
Tiszamogyorós
Tiszanagyfalu
Tiszaszalka
Tiszaszentmárton
Tiszatelek
Tiszavasvári
Tiszavid
Tisztaberek
Tivadar
Tornyospálca
Tunyogmatolcs
Túristvándi
Túrricse
Tuzsér
Tyukod
Újdombrád
Újfehértó
Újkenéz
Ura
Vaja
Vállaj
Vámosatya
Vámosoroszi
Vásárosnamény
Vasmegyer
Záhony
Zajta
Zsarolyán
Zsurk
Összesen: 217 db

Tolna megye
Bátaszék
Bogyiszló
Bölcske
Dunaföldvár
Dúzs
Felsőnyék
Madocsa
Mórágy
Paks
Összesen: 9 db

Vas megye
Alsóújlak
Andrásfa
Bozsok
Bük
Cák
Csehimindszent
Csepreg
Duka
Felsőcsatár
Felsőszölnök
Gencsapáti
Gór
Harasztifalu
Jánosháza
Keléd
Kemeneskápolna
Kissomlyó
Körmend
Kőszeg
Kőszegdoroszló
Kőszegpaty
Magyarlak
Nádasd
Nagysimonyi
Nárai
Oszkó
Perenye
Petőmihályfa
Pósfa
Pusztacsó
Répceszentgyörgy
Salköveskút
Sárvár
Sótony
Szombathely
Tokorcs
Vassurány
Vasvár
Vép
Vönöck
Összesen: 40 db

Veszprém megye
Adorjánháza
Aszófő
Bakonyszentkirály
Balatonakali
Balatonederics
Balatonfüred
Balatonszőlős
Béb
Borzavár
Dörgicse
Dudar
Egeralja
Felsőörs
Hajmáskér
Hegymagas
Homokbödöge
Káptalantóti
Kemeneshőgyész
Kislőd
Kup
Lesencefalu
Lesenceistvánd
Lesencetomaj
Monostorapáti
Nagyesztergár
Nemesgulács
Nemesvámos
Nemesvita
Nemesszalók
Olaszfalu
Ősi
Pápa
Pécsely
Pula
Sáska
Somlószőlős
Somlóvásárhely
Szentgál
Takácsi
Taliándörögd
Tapolca
Tés
Tihany
Tótvázsony
Tüskevár
Ugod
Vászoly
Veszprém
Zirc
Összesen: 49 db

Zala megye
Alsószenterzsébet
Bak
Balatongyörök
Becsvölgye
Bocfölde
Böde
Bödeháza
Cserszegtomaj
Dötk
Egervár
Gősfa
Gutorfölde
Hottó
Kallósd
Karmacs
Kemendollár
Kilimán
Kisgörbő
Kiskutas
Kispáli
Lakhegy
Misefa
Nagykanizsa
Nagykutas
Nagypáli
Nagyrécse
Németfalu
Ortaháza
Pakod
Pethőhenye
Pókaszepetk
Pördefölde
Pusztaszentlászló
Rigyác
Tekenye
Tormafölde
Várvölgy
Vasboldogasszony
Vindornyafok
Vonyarcvashegy
Zalacséb
Zalaegerszeg
Zalaszántó
Zalaszentgrót
Zalaszentlászló
Összesen: 45 db

5. melléklet a 77/2015. (XII. 1.) FM rendelethez33

Kamat- és költségmentességben részesülő települések listája

Bács-Kiskun megye
Bácsbokod
Dunafalva
Dusnok
Érsekcsanád
Fajsz
Felsőszentiván
Gátér
Kunbaracs
Mátételke
Pálmonostora
Rém
Tataháza

Baranya megye
Bakonya
Berkesd
Bicsérd
Birján
Boda
Csertő
Dunaszekcső
Egerág
Ellend
Erdősmárok
Erzsébet
Fazekasboda
Geresdlak
Görcsönydoboka
Hásságy
Himesháza
Kátoly
Kékesd
Királyegyháza
Kisherend
Kisnyárád
Kozármisleny
Kővágószőlős
Kővágótöttös
Liptód
Lothárd
Magyarsarlós
Maráza
Máriakéménd
Mohács
Nagykozár
Nagypeterd
Nagyváty
Olasz
Ózdfalu
Palotabozsok
Pécs
Pécsudvard
Peterd
Pogány
Romonya
Rózsafa
Somberek
Somogyapáti
Somogyhárságy
Somogyhatvan
Somogyviszló
Szalánta
Szebény
Székelyszabar
Szellő
Szemely
Szentdénes
Szentlászló
Szentlőrinc
Szilágy
Szőkéd
Szulimán
Szűr
Újpetre
Várad
Vásárosbéc
Véménd
Vokány

Békés megye
Ecsegfalva
Hunya
Kamut
Kardos
Kardoskút
Kaszaper
Medgyesegyháza
Méhkerék
Mezőgyán
Nagybánhegyes
Nagyszénás
Örménykút
Pusztaottlaka
Szabadkígyós
Újszalonta

Borsod-Abaúj-Zemplén megye
Abaújlak
Abaújszolnok
Ároktő
Beret
Detek
Erdőbénye
Felsődobsza
Felsőgagy
Felsővadász
Gagybátor
Gagyvendégi
Gibárt
Hejőbába
Hernádcéce
Hernádkércs
Kisrozvágy
Kondó
Kupa
Litka
Mezőcsát
Monaj
Nagykinizs
Nemesbikk
Nyésta
Pácin
Parasznya
Perkupa
Radostyán
Sajósenye
Sajószöged
Selyeb
Semjén
Szentistvánbaksa
Szerencs
Szikszó
Szögliget
Taktaszada
Tiszaújváros
Vilmány

Csongrád megye
Algyő
Árpádhalom
Csanádpalota
Fábiánsebestyén
Magyarcsanád
Nagymágocs
Nagytőke
Röszke
Tömörkény
Újszentiván

Fejér megye
Adony
Csókakő
Gárdony
Nagyvenyim
Pázmánd
Sárosd
Seregélyes
Szabadhídvég
Vál
Vereb

Győr-Moson-Sopron megye
Bakonyszentlászló
Kajárpéc
Mórichida
Nagybajcs
Rábapatona
Sopronkövesd
Tét
Vámosszabadi
Veszprémvarsány
Zsebeháza

Hajdú-Bihar megye
Báránd
Bedő
Derecske
Hajdúszovát
Hencida
Kaba
Nádudvar
Nagyhegyes
Nagykereki
Nagyrábé
Püspökladány
Sárrétudvari
Szentpéterszeg

Heves megye
Kompolt

Jász-Nagykun-Szolnok megye
Cibakháza
Fegyvernek
Jászfényszaru
Kengyel
Kuncsorba
Kunszentmárton
Nagyrév
Örményes
Tiszainoka

Komárom-Esztergom megye
Ászár
Császár
Dunaszentmiklós
Epöl
Ete
Kerékteleki
Kocs
Naszály
Neszmély
Szákszend
Tatabánya

Pest megye
Bénye
Budapest XVII.
Monorierdő
Szentlőrinckáta
Szentmártonkáta
Tóalmás
Zsámbok

Somogy megye
Ádánd
Alsóbogát
Andocs
Bakháza
Balatonendréd
Balatonszabadi
Bálványos
Bodrog
Bolhás
Böhönye
Ecseny
Edde
Felsőmocsolád
Fiad
Gadács
Görgeteg
Háromfa
Homokszentgyörgy
Inke
Juta
Kadarkút
Kapoly
Kaposmérő
Karád
Lad
Mesztegnyő
Mezőcsokonya
Nágocs
Nagyatád
Nagyberény
Nemesdéd
Orci
Osztopán
Pusztaszemes
Rinyaszentkirály
Siófok
Som
Somogymeggyes
Somogyszil
Somogyszob
Somogyudvarhely
Somogyvámos
Szentgáloskér
Tarany
Taszár
Vése
Zákányfalu

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye
Kálmánháza
Uszka

Tolna megye
Alsónána
Alsónyék
Báta
Belecska
Bikács
Dalmand
Decs
Értény
Kisvejke
Kisszékely
Lengyel
Miszla
Mucsi
Nagydorog
Nagykónyi
Nagyszékely
Nagyszokoly
Németkér
Őcsény
Pálfa
Pincehely
Pörböly
Pusztahencse
Regöly
Sárpilis
Sárszentlőrinc
Szakcs
Szekszárd
Tamási
Tolnanémedi
Várong

Vas megye
Bögöt
Bucsa
Csénye
Gérce
Gyöngyösfalu
Kondorfa
Meggyeskovácsi
Nemesbőd
Porpác
Söpte
Szalafő
Szentpéterfa

Veszprém megye
Balatonfőkajár
Gic
Köveskál
Monoszló
Szigliget
Vanyola

Zala megye
Alsónemesapáti
Babosdöbréte
Bagod
Becsehely
Csömödér
Gelse
Gétye
Hagyárosbörönd
Hernyék
Iklódbördőce
Kerkateskánd
Lenti
Lovászi
Miháld
Murarátka
Muraszemenye
Nagylengyel
Orosztony
Pacsa
Pórszombat
Sand
Szentpéterúr
Zalaháshágy
Zalaigrice
Zalaszentmihály
Zebecke
1

Az 1. § 3. pontja a 23/2020. (VI. 19.) AM rendelet 8. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

2

Az 1. § 6. pontja a 23/2020. (VI. 19.) AM rendelet 8. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

3

A hatálybalépés időpontja 2017. december 23.

4

A hatálybalépés időpontja 2020. június 22.

5

Az 1. § 6. pont c) alpontját a 49/2021. (XII. 28.) AM rendelet 13. §-a iktatta be, szövege a 26/2022. (VIII. 31.) AM rendelet 16. §-a szerint módosított szöveg.

6

Az 1. § 7. pontját az 51/2016. (VII. 21.) FM rendelet 29. §-a iktatta be.

7

A 2. § (1) bekezdése az 51/2016. (VII. 21.) FM rendelet 30. §-ával megállapított szöveg.

8

A 2. § (1) bekezdés b) pont ba) alpontja a 78/2016. (XII. 12.) FM rendelet 20. §-a, a 17/2017. (IV. 10.) FM rendelet 19. §-a szerint módosított szöveg.

9

A 2. § (1) bekezdés b) pont bb) alpontja a 78/2016. (XII. 12.) FM rendelet 20. §-a, a 17/2017. (IV. 10.) FM rendelet 19. §-a szerint módosított szöveg.

10

A 2. § (1) bekezdés c) pontját a 39/2017. (VIII. 7.) FM rendelet 17. §-a iktatta be, szövege a 66/2017. (XII. 22.) FM rendelet 29. §-a szerint módosított szöveg.

11

A hatálybalépés időpontja 2017. augusztus 8.

12

A 2. § (1) bekezdés d) pontját a 66/2017. (XII. 22.) FM rendelet 27. §-a iktatta be.

13

A hatálybalépés időpontja 2017. december 23.

14

A 2. § (1) bekezdés e) pontját a 23/2020. (VI. 19.) AM rendelet 9. §-a iktatta be.

15

A hatálybalépés időpontja 2020. június 22.

16

A 2. § (1) bekezdés f) pontját a 49/2021. (XII. 28.) AM rendelet 14. §-a iktatta be, szövege a 26/2022. (VIII. 31.) AM rendelet 16. §-a szerint módosított szöveg.

17

A 2. § (2) bekezdése a 23/2020. (VI. 19.) AM rendelet 10. §-a szerint módosított szöveg.

18

A 2. § (3) bekezdése a 6/2017. (II. 13.) FM rendelet 30. §-ával megállapított, a 39/2017. (VIII. 7.) FM rendelet 19. § a) pontja szerint módosított szöveg.

19

A 3. § a) pontja a 39/2017. (VIII. 7.) FM rendelet 19. § b) pontja szerint módosított szöveg.

20

A 3. § c) pont ca) alpontja a 39/2017. (VIII. 7.) FM rendelet 19. § b) pontja szerint módosított szöveg.

23

A 4. § (3) bekezdése a 25/2016. (IV. 11.) FM rendelet 75. § b) pontja szerint módosított szöveg.

24

Az 5. § (1) bekezdése a 88/2016. (XII. 29.) FM rendelet 102. § d) pontja szerint módosított szöveg.

25

A 6. § (1) bekezdése a 88/2016. (XII. 29.) FM rendelet 102. § e) pontja szerint módosított szöveg.

26

A 7. § (5) bekezdését a 65/2016. (IX. 21.) FM rendelet 33. §-a iktatta be.

27

A 10. § a 14/2019. (IV. 10.) AM rendelet 38. §-ával megállapított szöveg.

28

A 11/A. §-t a 14/2019. (IV. 10.) AM rendelet 39. §-a iktatta be.

29

A 13–16. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

30

Az 1. melléklet a 25/2016. (IV. 11.) FM rendelet 74. §-ával megállapított szöveg.

31

A 3. mellékletet az 51/2016. (VII. 21.) FM rendelet 31. §-a iktatta be, szövege a 65/2016. (IX. 21.) FM rendelet 34. §-ával megállapított, a 17/2017. (IV. 10.) FM rendelet 18. §-a szerint módosított szöveg.

32

A 4. mellékletet a 39/2017. (VIII. 7.) FM rendelet 18. §-a iktatta be.

33

Az 5. mellékletet a 66/2017. (XII. 22.) FM rendelet 28. §-a iktatta be.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére