• Tartalom

77/2015. (XII. 30.) NFM rendelet

77/2015. (XII. 30.) NFM rendelet

az ionizáló sugárzás elleni védelemről és a kapcsolódó engedélyezési, jelentési és ellenőrzési rendszerről szóló kormányrendelet hatálybalépésével összefüggésben egyes miniszteri rendeletek módosításáról1

2016.01.01.

Az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény 68. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 109. § 7. pontjában meghatározott feladatkörömben, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 48. § 3. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró emberi erőforrások miniszterével és a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 21. § 21. és 22. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró belügyminiszterrel egyetértésben,

a 2. alcím tekintetében az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény 68. § (1) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 109. § 7. pontjában meghatározott feladatkörömben, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 48. § 3. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró emberi erőforrások miniszterével és a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 21. § 21. és 22. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró belügyminiszterrel egyetértésben,

a 3. és a 4. alcím tekintetében a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. § (3) bekezdés b) pont 20. alpontjában, a vasúti közlekedésről szóló 2005. évi CLXXXIII. törvény 88. § (2) bekezdés 24. pontjában, a víziközlekedésről szóló 2000. évi XLII. törvény 88. § (2) bekezdés 15. pontjában, és az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény 68. § (1) bekezdés d) pontjában, valamint 68. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 65. § 8. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró földművelésügyi miniszterrel és a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 48. § 3. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró emberi erőforrások miniszterével egyetértésben,

az 5. alcím tekintetében az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény 68. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 109. § 7. pontjában – a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 65. § 8. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró földművelésügyi miniszterrel és a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 48. § 3. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró emberi erőforrások miniszterével egyetértésben –

eljárva a következőket rendelem el:

1. A nukleáris anyagok nyilvántartásának és ellenőrzésének szabályairól szóló 7/2007. (III. 6.) IRM rendelet módosítása

1. § (1) A nukleáris anyagok nyilvántartásának és ellenőrzésének szabályairól szóló 7/2007. (III. 6.) IRM rendelet (a továbbiakban: Nnyr.) 1. § (1) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A rendelet hatálya kiterjed)

a) valamennyi természetes vagy jogi személyre, amely Magyarország területén, illetve joghatósága alatt vagy ellenőrzése mellett nukleáris anyagot birtokol, illetve azzal kapcsolatos bármely békés célú tevékenységet folytat beleértve a nukleáris anyagok gyártására, szétválasztására, újrafeldolgozására, tárolására vagy egyéb felhasználására szolgáló létesítmény vagy létesítményen kívüli helyszín létesítését (a továbbiakban: nukleáris anyaggal rendelkező szervezet);
b) valamennyi természetes vagy jogi személyre, valamint jogi személyiség nélküli gazdasági társaságra, amely Magyarország területén, illetve joghatósága alatt vagy ellenőrzése mellett a nukleáris üzemanyagciklussal összefüggő bármilyen tevékenységet folytat (a továbbiakban: adatszolgáltatásra kötelezett szervezet);”

(2) Az Nnyr. 5. § (8) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(8) A készletváltozásokról legkésőbb a változást követő hónap 8. napjáig készletváltozási jelentést, a fizikai leltár eredményéről a leltár felvételét követő 15 munkanapon belül leltár- és anyagmérleg-jelentést kell küldeni a nukleáris és radioaktív anyagok hatósága részére.”

(3) Az Nnyr. 13. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A rendelet előírásainak betartásáért és a rendeletben előírt feladatok végrehajtásáért a szervezet vezetője felelős. A vezető gondoskodik arról, hogy a szervezeten belül egyértelműen meg legyenek határozva a rendelet végrehajtásával kapcsolatos felelősségi és hatáskörök. A vezetőségből kijelöl egy személyt, aki egyéb feladatai mellett felelős azért, hogy írásban biztosítsa a vezetőt a biztosítéki rendszer rendeltetésszerű működtetéséről, és a működtetést garantáló belső eljárásrendek kialakításáról.”

(4) Az Nnyr. 15. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Új létesítmények esetén az alapvető műszaki jellemzőket a lehető legkorábban:
a) az építésről szóló döntés meghozatalakor vagy az építéshez szükséges felhatalmazás megadásakor, attól függően, hogy melyik történik előbb, illetve hatásvizsgálatköteles tevékenység esetén a környezetvédelmi engedély jogerőre emelkedésekor;
b) a létesítési engedély kérelem benyújtásakor;
c) az építési engedély kérelem benyújtásakor;
d) az üzembe helyezési engedély kérelem benyújtásakor;
e) az első biztosítéki nyilvántartásba vételre irányuló kérelem benyújtásakor;
f) az átalakítási biztosítéki nyilvántartásba vételre irányuló kérelem benyújtásakor
kell megadni.”

(5) Az Nnyr. 15. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:

„(1a) Az alapvető műszaki jellemzőkben, illetve az első biztosítéki nyilvántartási kérelemben megadott adatokban bekövetkezett változásokat az (1) bekezdés f) pontjában foglalt kérelem benyújtásakor kell megadni.”

(6) Az Nnyr. 28. § (2) bekezdés g) és i) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az első biztosítéki nyilvántartásba vételre irányuló kérelemben a kérelmezőnek be kell mutatnia:)

g) nukleáris anyagok biztosítéki szervezetének felépítését, a kijelölt létesítményi és telephelyi biztosítéki felügyelők személyét és elérhetőségét, a létesítményi biztosítéki felügyelők ügyeleti rendjét;
i) a hatósági és nemzetközi ellenőrök beléptetési rendjét, a vonatkozó egészségügyi és biztonsági előírásokat.”

(7) Az Nnyr. 28. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4) Biztosítéki szempontból jelentőséggel bíró átalakítások közé tartozik
a) a nukleáris anyagok helyi nyilvántartási rendszerének átalakítása;
b) az anyagmérleg-körzetek megnevezésének módosítása és azoknak a stratégiai pontoknak az átalakítása, amelyek a nukleáris anyagok forgalmának és készletének mérési kulcspontjai;
c) a nukleáris anyagok mennyiségének meghatározására használt mérési, számítási és értékelési módszerek átalakítása, új mérési, számítási és értékelési módszerek kifejlesztése;
d) a nyilvántartási célú tényleges készletfelvételek gyakoriságának és eljárásainak átalakítása;
e) a nukleáris anyagok adagjainak azonosíthatóságát lehetővé tevő műszaki jellemzők átalakítása;
f) a tulajdonos, az üzemeltető, a biztosítékok végrehajtásáért felelős személy nevének, elérhetőségének, a nukleáris anyagok biztosítéki szervezete felépítésének, a kijelölt telephelyi biztosítéki felügyelő személyének változtatása;
g) a nukleáris anyagok mozgatásának ellenőrzését lehetővé tevő megfigyelő és körülhatárolási intézkedések átalakítása;
h) nukleáris anyagoknak a jelen rendelet követelményei alóli mentesítése, valamint a mentesített anyagok mentesítésének megszüntetése;
i) az ellenőrök beléptetési rendjének, a létesítményi biztosítéki felügyelők ügyeleti rendjének megváltoztatása;
j) a biztosítéki követelmények teljesítési módjának a biztosítéki nyilvántartásba vételt követő megváltoztatása, valamint
k) a telephely fő adataiban bekövetkezett változás, a telephelyen végzendő tevékenységben bekövetkezett változás.”

(8) Az Nnyr. 30. §-át megelőző alcím címének helyébe a következő cím lép:

„Önálló hatósági helyszíni ellenőrzés”

(9) Az Nnyr. 31. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

31. § A nukleáris és radioaktív anyagok hatósága által végzett helyszíni ellenőrzések célja
a) annak megállapítása, hogy a jelentéstételi kötelezettség teljesítése során a nukleáris és radioaktív anyagok hatóságához benyújtott információk megfelelnek-e a valós helyzetnek, valamint
b) a szervezet minden nukleáris biztosítékokat érintő folyamatainak és tevékenységének vizsgálata az érvényes hazai és nemzetközi jogi szabályozások és ajánlások alapján.”

2. A radioaktív anyagok nyilvántartásának és ellenőrzésének rendjéről, valamint a kapcsolódó adatszolgáltatásról szóló 11/2010. (III. 4.) KHEM rendelet módosítása

2. § (1) A radioaktív anyagok nyilvántartásának és ellenőrzésének rendjéről, valamint a kapcsolódó adatszolgáltatásról szóló 11/2010. (III. 4.) KHEM rendelet (a továbbiakban: Rnyr.) 1. § (1) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[E rendelet hatálya kiterjed – a (2) bekezdés szerinti kivételekkel – minden radioaktív anyagra, ideértve]

b) a természetben előforduló radionuklidokat tartalmazó természetes anyagokat és érceket, ha az anyag aktivitáskoncentrációja nagyobb, mint az ionizáló sugárzás elleni védelemről és a kapcsolódó engedélyezési, jelentési és ellenőrzési rendszerről szóló 487/2015. (XII. 30.) Korm. rendelet 2. melléklete szerinti általános mentességi aktivitáskoncentráció 10-szerese”

(2) Az Rnyr. 1. § (2) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(E rendelet hatálya nem terjed ki)

b) az ionizáló sugárzás elleni védelemről és a kapcsolódó engedélyezési, jelentési és ellenőrzési rendszerről szóló kormányrendelet által meghatározott mentességi aktivitáskoncentráció vagy mentességi aktivitás szintje alatti radioaktív anyagokra;”

(3) Az Rnyr. 1. § (2) bekezdése a következő f) ponttal egészül ki:

(E rendelet hatálya nem terjed ki)

f) a határterületről, valamint a határátkelőhely területére nem határátlépés céljából történő belépés és tartózkodás szabályairól szóló 330/2007. (XII.13.) Korm. rendelet 1. § (2)–(4) bekezdései által kijelölt területeken lévő radioaktív anyagokra.”

(4) Az Rnyr. 15. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A Hivatal a leltározás eredményeként mutatkozó hiány vagy többlet esetében haladéktalanul értesíti az Országos Rendőr-főkapitányságot (a továbbiakban: ORFK), a polgári nemzetbiztonsági szolgálatokat és az Országos Sugáregészségügyi Készenléti Szolgálatot. Az e bekezdésben felsorolt szervek a bejelentés ügyében hozott – a Hivatal hatáskörét érintő – intézkedéseikről tájékoztatják a Hivatalt.”

3. § Az Rnyr.

a) 2. § (1) bekezdés e) pontjában a „nem mentes használati cikk” szövegrész helyébe a „nem mentes fogyasztási cikk” szöveg,

b) 2. § (1) bekezdés f) pontjában az „A1 érték századrésze” szövegrész helyébe a „D érték” szöveg,

c) 2. § (3) bekezdésében a „16/2000. (VI. 8.) EüM rendelet 1. számú mellékletének II. fejezete” szövegrész helyébe „az ionizáló sugárzás elleni védelemről és a kapcsolódó engedélyezési, jelentési és ellenőrzési rendszerről szóló 487/2015. (XII. 30.) Korm. rendelet 4. §-a” szöveg,

d) 7. § (1) bekezdés b) pontjában a „nem mentes használati cikkekről” szövegrész helyébe a „nem mentes fogyasztási cikkekről” szöveg

lép.

4. § Hatályát veszti az Rnyr.

a) 10. § (1) bekezdésében a „vagy a Sugáregészségügyi Decentrum” szövegrész;

b) 14. § (3) bekezdésének utolsó mondata;

e) 16. § (2) bekezdésében „a Sugáregészségügyi Decentrum,” szövegrész;

3. A radioaktív anyagok szállításáról, fuvarozásáról és csomagolásáról szóló 51/2013. (IX. 6.)
NFM rendelet

5. § (1) A radioaktív anyagok szállításáról, fuvarozásáról és csomagolásáról szóló 51/2013. (IX. 6.) NFM rendelet (a továbbiakban Rfszr.) 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A radioaktív anyag – belföldön történő – közúti szállítását az Országos Atomenergia Hivatal a Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló Európai Megállapodás „A” és „B” Mellékletének kihirdetéséről szóló 2015. évi LXXXIX. törvény (a továbbiakban: ADR törvény) 2. melléklet 1.7.2., 5.4.1 és 7.5.11 szakaszában, valamint 8.1 és 8.5 fejezetében foglalt, a sugárvédelmi programra, az okmányokra, a járműre, a járműszemélyzetre vonatkozó sugárvédelmi előírások teljesülése esetén szállítási engedélyben engedélyezi.”

(2) Az Rfszr. 2. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:

„(4) Az (1) bekezdésben foglalt engedélyek visszavonásig, de legfeljebb a kiadásuktól számított 3 évig hatályosak.”

(3) Az Rfszr. 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Radioaktív anyag
a) közúti fuvarozását – a 2. § (2) bekezdése kivételével – az ADR törvény 2. melléklet 1.7.2, 5.4.1 és 7.5.11 szakaszában, valamint 8.1 és 8.5 fejezetében foglalt előírások teljesülése esetén a Nemzeti Közlekedési Hatóság (a továbbiakban: NKH) engedélyezi,
b) belvízi szállítását, fuvarozását, a Genfben, 2000. május 26. napján kelt, a Veszélyes Áruk Nemzetközi Belvízi Szállításáról szóló Európai Megállapodáshoz (ADN) csatolt Szabályzat kihirdetéséről és belföldi alkalmazásáról szóló 2015. évi LXXXIV. törvény (a továbbiakban: ADN törvény) 2. melléklet 1.7.2, 5.4.1, 7.1.6 szakaszában és 7.1.4.14.7 pontjában, valamint 8.1 fejezetében foglalt előírások teljesülése esetén az NKH engedélyezi,
c) légi fuvarozási tevékenység keretében végzett továbbítását nemzetközi légi fuvarozás esetén a nemzetközi szerződéseknek megfelelően, valamint a belföldi légi fuvarozási tevékenység esetén a nemzetközi polgári repülésről szóló, Chicagóban, az 1944. évi december hó 7. napján aláírt Egyezmény Függelékei módosításának kihirdetéséről szóló 2009. évi LXXXVIII. törvény mellékletének 18. Függelékében foglalt előírások teljesülése esetén az NKH engedélyezi.”

(4) Az Rfszr. 3. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:

„(3) Az (1) bekezdésben foglalt engedélyek iránti kérelemhez az 1. mellékletben meghatározott tartalmú adatlapot is csatolni kell.”

(5) Az Rfszr. 6. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A különleges formájú radioaktív anyagok mintáira, a kis mértékben diszpergálódó anyagok mintáira, az A1 és A2 értékek számítására, a készüléket vagy gyártmányt tartalmazó küldeményekre vonatkozó alternatív mentességi aktivitás határ számítására, továbbá – ha a veszélyes áruk szállításáról szóló jogszabályok azt engedélyhez kötik – a hasadó-engedményes anyagok mintáira, továbbá a radioaktív anyagot tartalmazó küldeménydarabok mintáira vonatkozó engedélyek – külföldi származási, illetve szállítási kiindulási ország hatáskörrel rendelkező hatósága által kiadott engedélyek többoldalú jóváhagyását kivéve – legfeljebb a kiadásuktól számított 3 évig hatályosak. Külföldi származási, illetve szállítási kiindulási ország hatáskörrel rendelkező hatósága által kiadott engedélyek többoldalú jóváhagyását kivéve, az engedélyek érvényessége – kérelemre, a hatályos előírásoknak és műszaki feltételeknek való megfelelés esetén, felülvizsgált engedélyokirat kiadásának formájában – 3 évvel meghosszabbítható.”

(6) Az Rfszr. 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(7) Az Rfszr. 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

6. § Az Rfszr.

a) 3. § (2) bekezdésében az „5 évig” szövegrész helyébe a „3 évig” szöveg,

b) 4. § (1) bekezdés a) pontjában a „fővárosi és megyei kormányhivatallal” szövegrész helyébe az „OAH-hal” szöveg,

c) 4. § (1) bekezdés c) pontjában az „az Országos „Frédéric Joliot-Curie” Sugárbiológiai és Sugáregészségügyi Kutató Intézettel” szövegrész helyébe az „az Országos Közegészségügyi Központ Országos Sugárbiológiai és Sugáregészségügyi Kutató Igazgatóságával” szöveg,

d) 4. § (1) bekezdés d) és f) pontjában az „a sugáregészségügyi decentrum” szövegrész helyébe az „az OAH” szöveg,

e) 4. § (1) bekezdés e) és g) pontjában az „OTH” szövegrész helyébe az „OAH” szöveg,

f) 6. § (1) bekezdésben a „radioaktív anyagot tartalmazó” szövegrész helyébe az „a hasadó-engedményes anyagok mintáit; továbbá a radioaktív anyagot tartalmazó” szöveg

lép.

7. § Hatályát veszti az Rfszr.

a) 4. § (1) bekezdés a) és d) pontjában a „ha azt a sugáregészségügyi feladatkörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal adta ki,” szövegrész,

b) a 4. § (1) bekezdés e) pontjában a „ha azt az OTH adta ki,” szövegrész,

c) a 4. § (1) bekezdés f) pontjában a „ha azt a sugáregészségügyi feladatkörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal adta ki,” szövegrész,

d) 4. § (1) bekezdés g) pontjában a „ha azt az OTH adta ki” szövegrész.

4. A Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló Európai Megállapodás (ADR) „A” és „B” Mellékletének belföldi alkalmazásáról szóló 61/2013. (X. 17.) NFM rendelet módosítása

8. § A Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló Európai Megállapodás (ADR) „A” és „B” Mellékletének belföldi alkalmazásáról szóló 61/2013. (X. 17.) NFM rendelet a 3. melléklet szerint módosul.

5. A nukleáris létesítményben foglalkoztatott munkavállalók speciális szakmai képzéséről, továbbképzéséről és az atomenergia alkalmazásával összefüggő tevékenységek folytatására jogosultak köréről szóló 55/2012. (IX. 17.) NFM rendelet módosítása

9. § A nukleáris létesítményben foglalkoztatott munkavállalók speciális szakmai képzéséről, továbbképzéséről és az atomenergia alkalmazásával összefüggő tevékenységek folytatására jogosultak köréről szóló 55/2012. (IX. 17.) NFM rendelet

a) 2. melléklet 3. pont 1. alpontjában (táblázatban) az „Az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 16/2000. (VI. 8.) EüM rendelet (a továbbiakban: R.) szerinti” szövegrész helyébe „az ionizáló sugárzás elleni védelemről és a kapcsolódó engedélyezési, jelentési és ellenőrzési rendszerről szóló 487/2015. (XII. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) szerinti” szöveg,

b) 2. melléklet 3. pont 2–10. alpontjában (táblázatban) az „R szerinti” szövegrészek, helyébe „az ionizáló sugárzás elleni védelemről és a kapcsolódó engedélyezési, jelentési és ellenőrzési rendszerről szóló 487/2015. (XII. 30.) Korm. rendelet szerinti” szöveg,

c) 4. melléklet 1.3. és 2.3., 3.3., 4.3., ...95.3-ig pontjában az „R szerint” szövegrész helyébe „az ionizáló sugárzás elleni védelemről és a kapcsolódó engedélyezési, jelentési és ellenőrzési rendszerről szóló 487/2015. (XII. 30.) Korm. rendelet szerint” szöveg,

d) 5. és 6. melléklet 1.3, 2.3. ...stb. 6.3 illetve 10.3-ig pontjában és a 7. Melléklet 10.3. pontjában az „R szerint” szövegrész helyébe „az ionizáló sugárzás elleni védelemről és a kapcsolódó engedélyezési, jelentési és ellenőrzési rendszerről szóló 487/2015. (XII. 30.) Korm. rendelet szerint” szöveg

lép.

6. Záró rendelkezések

10. § Ez a rendelet 2016. január 1-jén lép hatályba.

1. melléklet a 77/2015. (XII. 30.) NFM rendelethez

Adatszolgáltatás a radioaktív anyagok szállításának és fuvarozásának engedélykérelméhez
1. A kérelmező neve, címe.
2. A kérelmező engedélyezendő tevékenységért felelős vezetőjének a neve, beosztása.
3. A veszélyes áru szállítási biztonsági tanácsadó neve és bizonyítványának száma.
4. A szállítandó radioaktív anyag fajtái a maximális aktivitásokkal.
5. A szállítandó radioaktív anyag szállítási és csomagolási módja.
6. A szállítandó radioaktív anyag UN száma helyes szállítási megnevezése.
7. A szállítás során alkalmazni kívánt sugárzásmérő típusa.
8. A kérelemhez a következőket kell mellékelni:
8.1. a jóváhagyásra kötelezett küldeménydarab-minták engedélyokiratát,
8.2. a fuvarokmány mintáját,
8.3. a járművezető sugárvédelmi és az veszélyes-áru szállítási képzettségét igazoló dokumentumok másolatait (ha jogszabály előírja),
8.4. a típusjóváhagyásra kötelezett járművek jóváhagyási igazolását,
8.5. a veszélyes áru szállítási nemzetközi egyezményeknek megfelelő sugárvédelmi programot,
8.6. az atomenergia alkalmazása körében a fizikai védelemről és a kapcsolódó engedélyezési, jelentési és ellenőrzési rendszerről szóló 190/2011. (IX. 19.) Korm. rendelet 7. § (5) szerinti szállítás esetén a 3. mellékletben előírtak teljesítéséről szóló nyilatkozatot.”

2. melléklet a 77/2015. (XII. 30.) NFM rendelethez

1.     A mellékletként beadandó engedélyezési dokumentáció példányszámai:

 

A

B

1

Hasadó-engedményes szintet meghaladó maximális hasadóanyag-mennyiség szállítására tervezett küldeménydarab mintája

8 példány

2

Nem hasadó anyag, valamint legfeljebb a hasadó-engedményes szintnek megfelelő maximális hasadóanyag- mennyiség szállítására tervezett B(U), B(M) és C típusú, továbbá a legalább 0,1 kg nem hasadó vagy hasadó-engedményes urán-hexafluoridot tartalmazó küldeménydarab mintája

8 példány

3

Különleges formájú radioaktív anyag, továbbá kismértékben diszpergálódó radioaktív anyag mintája

3 példány

4

Hasadó-engedményes szintet meghaladó maximális hasadóanyag-mennyiség külön megegyezés szerinti szállítás engedélye

3 példány

5

Nem hasadó, valamint legfeljebb a hasadó-engedményes szintnek megfelelő maximális hasadóanyag-mennyiség külön megegyezés szerinti szállítás engedélye

3 példány

6

A1 és A2 értékek számításának jóváhagyása

3 példány

7

Ha a veszélyes áruk szállításáról szóló jogszabályok a szállítást külön engedélyhez kötik, a szállítás engedélye

3 példány

8

Készüléket vagy gyártmányt tartalmazó küldeményre vonatkozó alternatív mentességi aktivitás határ számításának jóváhagyása

3 példány

9

Ha a veszélyes áruk szállításáról szóló jogszabályok azt engedélyhez kötik, a hasadó-engedményes anyag mintája

3 példány

2.     A beadott engedélyezési dokumentáció példányai közül legalább egynek eredeti, nyomtatott példánynak kell lennie. A további példányok beadhatók elektronikus adathordozón (CD, DVD) is. Az OAH az általa elfogadott fájlformátumok jegyzékét a honlapján közzéteszi.

3. melléklet a 77/2015. (XII. 30.) NFM rendelethez

A Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló Európai Megállapodás (ADR) „A” és „B” Mellékletének belföldi alkalmazásáról szóló 61/2013. (X. 17.) NFM rendelet 1. melléklet
a) 23. pont 2. alpontjában az „atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 16/2000. (VI. 8.) EüM rendelet” szövegrész helyébe az „ionizáló sugárzás elleni védelemről és a kapcsolódó engedélyezési, jelentési és ellenőrzési rendszerről szóló 487/2015. (XII. 30.) Korm. rendelet” szöveg,
b) 24. pontjában az „atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 16/2000. (VI. 8.) EüM rendelet szerinti” szövegrész helyébe az „ionizáló sugárzás elleni védelemről és a kapcsolódó engedélyezési, jelentési és ellenőrzési rendszerről szóló 487/2015. (XII. 30.) Korm. rendelet” szöveg
lép.
1

A rendelet a 2010: CXXX. törvény 12. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2016. január 2. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére