• Tartalom

78/2015. (XII. 30.) NFM rendelet

78/2015. (XII. 30.) NFM rendelet

a bányafelügyelet részére fizetendő igazgatási szolgáltatási díjakról és egyéb eljárási költségekről, valamint a felügyeleti díj fizetésének részletes szabályairól1

2022.01.01.

A bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény 50/A. § (3) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 109. § 5. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 90. § 1. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró nemzetgazdasági miniszterrel egyetértésben – a következőket rendelem el:

1. Az igazgatási szolgáltatási díjak köre és mértéke

1. § (1) A kérelmező ügyfél az eljárás kezdeményezésekor az e rendelet szerinti

a) hatósági eljárásokért az 1. mellékletben,

b) szakhatósági eljárásokért a 2. mellékletben

meghatározott igazgatási szolgáltatási díjat fizet.

(2)2

(3)3

2. Az igazgatási szolgáltatási díjak beszedése, kezelése

2. §4 (1) A bányafelügyeleti hatáskörben eljáró Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága (a továbbiakban: SZTFH) által folytatott hatósági és szakhatósági eljárásokért fizetendő igazgatási szolgáltatási díjat az SZTFH-nak a Magyar Államkincstárnál vezetett 10032000-00362887-20000002 számú fizetési számlájára kell befizetni.

(2) Az igazgatási szolgáltatási díj megfizetését az eljárást kezdeményező ügyfél az (1) bekezdésben meghatározott fizetési számla javára átutalással vagy készpénzátutalással teljesítheti.

(3) Az igazgatási szolgáltatási díj fizetését az eljárás megindításával egyidejűleg igazolni kell.

(4) Az SZTFH az igazgatási szolgáltatási díjról számviteli bizonylatot állít ki. A számviteli bizonylaton fel kell tüntetni a kérelem iktatószámát és az 1. vagy 2. mellékletben megjelölt kódszámot.

(5) A kérelem visszavonása esetén a befizetett igazgatási szolgáltatási díj nem igényelhető vissza.

3. § Az e rendelet szerinti igazgatási szolgáltatási díjak tekintetében

a) a díjfizetési kötelezettségre az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény (a továbbiakban: Itv.) 28. § (2) és (3) bekezdésében,

b) a díjfizetésre kötelezettekre az Itv. 31. § (2)–(6) bekezdésében,

foglalt rendelkezéseket is alkalmazni kell azzal, hogy ahol azok illetéket említenek, azon igazgatási szolgáltatási díjat kell érteni.

3. Az igazgatási szolgáltatási díjak visszatérítése

4. §5 (1)6

(2) A tévesen befizetett igazgatási szolgáltatási díj visszatérítéséről a bányafelügyelet a befizetésről való tudomásszerzést követő 15 napon belül intézkedik.

4.7

5. §

5. A felügyeleti díj fizetése, beszedése, kezelése

6. § (1)8 A bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény (a továbbiakban: Bt). 43. § (9a) bekezdése szerinti felügyeleti díjat évente, egy összegben, ezer forintra kerekítve az SZTFH Magyar Államkincstárnál vezetett 10032000-00362887-20000002 számú számlájára, mint a felügyeleti díj beszedésére jogosult részére kell átutalással befizetni. Az átutalási megbízás közlemény rovatában a „felügyeleti díj” szöveget fel kell tüntetni. A felügyeleti díjat visszaigényelni nem lehet.

(2) A felügyeleti díjat

a) a bányatelek jogosítottja január 20-ig,

b) a földgáztárolói, -szállítói és elosztói, PB-gáz forgalmazói engedélyes, a határon átnyúló szolgáltatásként PB-gáz forgalmazást végző, a bányászati hulladék kezelője, a szén-dioxid-tárolóhely üzemeltetője és a szén-dioxid-szállítóhálózat üzemeltetője június 20-ig

fizeti meg.

(3)9 A (2) bekezdés b) pontjában meghatározott engedélyes a felügyeleti díj megfizetésével egyidejűleg a 4. melléklet szerinti elszámolási adatlapot is megküldi az SZTFH részére.

(4)10 Az SZTFH a befizetett felügyeleti díjról számviteli bizonylatot bocsát ki.

(5)11 A kormányhivatal március 1-jéig adatot szolgáltat az SZTFH-nak a Bt. 43. § (9) bekezdése szerinti bányavállalkozó, illetve engedélyes által befizetett a tárgyévet megelőző igazgatási szolgáltatási díjak összegéről.

(6)12 Az SZTFH a (2) bekezdés a) pontja esetében befizetett felügyeleti díjból március 20-ig, a (2) bekezdés b) pontja esetében július 20-ig gondoskodik a Bt. 43. § (9c) bekezdése szerinti igazgatási szolgáltatási díjak összegének visszafizetéséről.

6. Nyilvántartás

7. § Az e rendelet szerinti igazgatási szolgáltatási díjak, illetve felügyeleti díjak nyilvántartására és elszámolására az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet előírásait kell alkalmazni.

7. Záró rendelkezések

8. § (1) Ez a rendelet – a (2) és a (3) bekezdésben meghatározott kivétellel – 2016. január 1-jén lép hatályba.

(2) Az 1. § (1) bekezdése, az 1. és a 2. melléklet, valamint az (5) bekezdés a kihirdetést követő 31. napon lép hatályba.

(3) A 6. § (5) és (6) bekezdése 2017. január 1-jén lép hatályba.

(4)13

(5)14

1. melléklet a 78/2015. (XII. 30.) NFM rendelethez


1. A bányászati jog gyakorlásával és egyéb, az ügyfél kérelmére indított eljárásokkal kapcsolatos díjak (Ft-ban)


5K28314_0

A

B

C

D

1.

Egyes igazgatási eljárások

Díj

Kódszám

2.

Ásványi nyersanyag, valamint szénhidrogének tárolására alkalmas földtani szerkezetek kutatása

Szilárd ásványi nyersanyagra vonatkozó kutatás engedélyezése, kutatási engedély átruházása

25 000

A0111

3.

Kőolajra és földgázra vonatkozó kutatás engedélyezése, kutatási engedély átruházása

50 000

A0112

4.

Kutatási műszaki üzemi terv jóváhagyása

50 000

A0120

5.

Kutatási műszaki üzemi terv módosítása

30 000

A0130

6.

Más bányavállalkozó bányászati jogát érintő kutatási engedély, adomány esetén a tevékenységek összehangolásáról szóló megállapodás jóváhagyása

46 000

A0140

7.

Kutatási zárójelentés elbírálása

34 000

A0150

8.

Kutatási jog más ásványi nyersanyagra történő kiterjesztése

18 000

A0160

9.

Kutatási terület visszaadásának elbírálása

30 000

A0170

10.

A 9. pontban foglalt díjon felül továbbá a kutatási terület visszaadásának elbírálása szilárd ásványi nyersanyag kutatása esetén minden megkezdett km2-enként

500

A0171

11.

A 9. pontban foglalt díjon felül továbbá a kutatási terület visszaadásának elbírálása kőolaj- és földgázkutatás esetén minden megkezdett 10 km2-enként

500

A0172

12.

Bányatelek, illetve geotermikus védőidom megállapítása, illetve kijelölése, módosítása, törlése

Bányatelek megállapítása, módosítása, megosztása, illetve törlése mélyművelésű bánya esetén

130 000

A0210

13.

Bányatelek megállapítása, módosítása, megosztása, illetve törlése külfejtéses bánya esetén

100 000

A0220

14.

Bányatelek megállapítása, módosítása, megosztása, illetve törlése külfejtés és mélyművelés kombinációja esetén

140 000

A0230

15.

Bányatelek megállapítása, módosítása, megosztása, illetve törlése fúrólyukas kitermelés esetén

130 000

A0240

16.

Bányatelek megállapítása, módosítása, megosztása, illetve törlése föld alatti gáztároló esetén

100 000

A0250

17.

Geotermikus védőidom kijelölése

149 000

A0260

18.

Bányászati jog más ásványi nyersanyagra történő kiterjesztése

a 12-16. pont szerinti díjtétel 50%-a

A0270

19.

Geotermikus védőidom törlése kérelemre

39 000

A0280

20.

Tájrendezési előterv módosítása

22 000

A0290

21.

Műszaki üzemi terv jóváhagyása

Mélyművelésű bánya esetén

86 000

A0310

22.

Kőolaj- és földgázbányászat – a szén-dioxid kitermelést is ideértve – esetén

68 000

A0320

23.

külfejtéses bánya és meddőhányó
- <50 000 t/év termelési kapacitás esetén

38 000

A0330

24.

külfejtéses bánya és meddőhányó
-50 000-100 000 t/év termelési kapacitás esetén

50 000

A0331

25.

külfejtéses bánya és meddőhányó ->100 000 t/év termelési kapacitás esetén

86 000

A0332

26.

Szüneteltetés esetén

22 000

A0340

27.

Bányabezárás, mezőfelhagyás, tájrendezés esetén

40 000

A0350

28.

Megszűnt föld alatti bányák nyitva maradó térségeinek és egyéb bányászati létesítmények más célú hasznosítása esetén

75 000

A0360

29.

Műszaki üzemi terv módosításának jóváhagyása

a 21–27. pont szerinti díjtétel

50%-a

a 21–27. pont szerinti kódszám

30.

Bányászati tevékenység végzésével kapcsolatos egyéb eljárások

Bányatelek megállapításától vagy
a bányászati jog új jogosítottjának kijelölésétől számított üzemszerű kitermelés megkezdésére megállapított határidő meghosszabbítása

50 000

A0410

31.

Bányabezárás, tájrendezés elvégzésének elfogadása

112 000

A0420

32.

Bányászati jog átruházásához történő hozzájárulás

80 000

A0430

33.

Védőpillér kijelölése; védő-, illetve határpillér meggyengítésének vagy lefejtésének engedélyezése;
a védőpillér törlése

40 000

A0440

34.

Bányatelekre vonatkozó építési és telekalakítási tilalom elrendelésének kezdeményezése kérelemre

14 000

A0450

35.

Különböző bányavállalkozók által művelt, egymást fedő vagy egymással érintkező bányák esetében a területek egyesítéséről és a kitermelési feltételekről készült megegyezés jóváhagyása

30 000

A0460

36.

Geológiai képződmények és szerkezetek földtani kutatásával kapcsolatos eljárások

Földtani kutatási engedély iránti kérelem

62 000

A0510

37.

Földtani kutatási engedély módosítása

44 000

A0520

38.

Összefoglaló földtani jelentés elfogadása

75 000

A0530

39.

Egyes építmények biztonsági övezetének módosítása

 

49 000

A0600

40.

Bányajáradékkal kapcsolatos eljárások

Művelési eljárás növelt hatékonyságúnak minősítése iránti kérelem elbírálása

45 000

A0710

41.

Föld alatti gáztárolóban lévő, állami tulajdonban álló szénhidrogén tulajdonba adásának engedélyezése

40 000

A0720

42.

Célkitermelőhely, illetve közcélú vízilétesítmények létesítéséhez szükséges anyagnyerőhely

Komplex műveleti terv jóváhagyása

200 000

A0810

43.

Komplex műveleti terv módosítása

85 000

A0820

44.

Bezárás, megszüntetés elfogadása

112 000

A0830

45.

Propán-butángáz forgalmazók működésének engedélyezése

80 000

A0900

46.

Egyes gázipari engedélyes műszaki-biztonsági szempontú előzetes, illetve végleges minősítése

74 000

A1000

47.

Egyes gázipari engedélyes műszaki biztonsági irányítási rendszerének

Jóváhagyása

120 000

A1110

48.

Módosításának jóváhagyása

62 000

A1120

49.

Eltérés, felmentés engedélyezése biztonsági szabályzatok előírásai alól

Általános

60 000

A1210

50.

Egyedi

30 000

A1220

51.

Hatósági bizonyítvány kiállítása

Helyszíni szemlét igénylő esetben

16 000

A1310

52.

Helyszíni szemlét nem igénylő esetben

9 000

A1320

53.

Személyhez kötődő bejelentések

Hites bányamérő nyilvántartásba vétele

16 000

A1410

54.

Bányaüzemi felelős műszaki vezető nyilvántartásba vétele

9 000

A1420

55.

Nyomástartó berendezést vizsgáló szakértő vagy felügyeleti személy nyilvántartásba vétele

24 000

A1430

56.

Földtani szakértő nyilvántartásba vétele

32 000

A1440

57.

Robbantómesteri, robbantásvezetői engedély kiadása

 

21 000

A1450

58.

Vezetékjog engedélyezésével kapcsolatos eljárások

Előmunkálati jog engedélyezése megkezdett km-ként

21 000

A1510

59.

Vezetékjogi engedély kiadása, módosítása külterületen

43 000

A1520

60.

Vezetékjogi engedély kiadása, módosítása belterületen

60 000

A1521

61.

Használati jog megállapítása műtárgyanként

21 000

A1540

62.

Vezetékjogi, használati jogi engedély másolatának kiadmányozása

11 000

A1550

63.

Bányászati hulladékkezelő létesítményekkel kapcsolatos eljárások

Bányászati-hulladékgazdálkodási terv jóváhagyása

36 000

A1610

64.

Bányászati hulladékkezelő létesítmény működésének engedélyezése

57 000

A1620

65.

Bányászati hulladékkezelő létesítmény bezárásának engedélyezése

57 000

A1630

66.

Bányászati hulladékkezelő létesítmény bezárásának (bezárása végrehajtásának) elfogadása

112 000

A1640

67.

Bányászati hulladékkezelés engedélyezése (előkezelés, hasznosítás, tárolás, szállítás)

46 000

A1650

68.

Szén-dioxid geológiai tárolásával kapcsolatos eljárások

Földtani kutatás engedélyezése

53 000

A1710

69.

Földtani kutatási engedély módosítása

37 000

A1720

70.

Földtani kutatási engedély átruházásához történő hozzájárulás

50 000

A1730

71.

Tárolás engedélyezése

152 000

A1740

72.

Tárolási engedély módosítása

105 000

A1750

73.

Bezárás engedélyezése

152 000

A1760

74.

Nemzeti és európai létfontosságú rendszerekkel és létesítményekkel kapcsolatos eljárások

Létfontosságú rendszerelemmé kijelölés

170 000

A1810

75.

Létfontosságú rendszerelem kijelölésének visszavonása

170 000

A1820


2.1. A bányafelügyelet hatáskörébe tartozó építésügyi hatósági engedélyezési eljárások díjai (Ft-ban)

A

B

C

D

E

F

1.

Egyes igazgatási eljárások

Építési engedély díj

Kódszám

Használatba-
vételi engedély díj

Kódszám

2.

A szilárdásvány-bányászat területén a terület-igénybevétellel járó bányászati építmények

Kutatóépítmények

400 méter mélységet meghaladó mélyfúrás

133 000

B0111

3.

5 méter mélységet meghaladó kutatóakna,

133 000

B0112

4.

2 méter mélységet meghaladó kutatóárok

133 000

B0113

5.

Kutatótáró

133 000

B0114

6.

A külszíni bányászat építményei

Kitermelt ásványi nyersanyag helyben végzett feldolgozására szolgáló, helyhez kötött építmény

60 000

B0121

85 000

B0121H

7.

Személyszállításra szolgáló építmények megkezdett km-enként

6 000

B0122

8 000

B0122H

8.

A bányaüzem területét el nem hagyó, bányaüzemi bányavasút, bányászati függőpálya, szalagpálya

30 000

B0123

38 000

B0123H

9.

A bányaüzem területét elhagyó bányavasút, bányászati függőpálya, távolsági szalagpálya megkezdett
km-enként

109 000

B0124

142 000

B0124H

10.

Földalatti bányászat építményei

Külszínre nyíló bányatérségek (akna, lejtősakna, táró, vágat)

67 000

B0131

51 000

B0131H

11.

főszellőztetést, a főszellőztető légáram fűtését és hűtését szolgáló építmény

38 000

B0132

45 000

B0132H

12.

aknaszállító építmény

41 000

B0133

65 000

B0133H

13.

személyszállításra szolgáló egyéb építmény megkezdett km-enként

6000

B0134

8000

B0134H

14.

A bányaüzem területét el nem hagyó, bányaüzemi bányavasút, bányászati függőpálya, szalagpálya, sikló megkezdett km-enként

109 000

B0135

142 000

B0135H

15.

Tűz- vagy robbanásveszélyes, továbbá maró hatású anyag, illetve robbanóanyag tárolására szolgáló bányabeli raktár

34 000

B0136

45 000

B0136H

16.

2 MVA vagy ennél nagyobb összteljesítményű bányabeli villamos energiát elosztó, átalakító és kapcsoló állomás

53 000

B0137

67 000

B0137H

17.

A bányaüzem területét elhagyó bányavasút, bányászati függőpálya, távolsági szalagpálya megkezdett km-enként

109 000

B0138

142 000

B0138H

18.

A kitermelt ásványi nyersanyag helyben végzett feldolgozására szolgáló helyhez kötött építmény

120 000

B0139

153 000

B0139H

19.

Kőolaj- és földgázbányászati építmények

Kőolaj- és földgázkutató, illetve egyéb termelés-technológiai jellegű mélyfúrás

53 000

B0210

69 000

B0210H

20.

Kőolaj- és földgázbányászati célú kút és kútkörzet

109 000

B0220

146 000

B0220H

21.

Kőolaj- és földgázbányászati célú mezőbeli csővezeték, megkezdett
km-enként

15 000

B0230

19 000

B0230H

22.

Kőolaj és földgázbányászati célú gáz-, olaj-, vízleválasztó és előkészítő-, gyűjtő-, besajtolóállomás, illetve kőolaj- és földgázkitermelő mobil építmény

42 000

B0240

53 000

B0240H

23.

Kőolaj és földgázbányászati célú nyomásfokozó állomás

67 000

B0250

90 000

B0250H

24.

Kőolaj- és földgáz továbbfeldolgozásra vagy továbbfelhasználásra való alkalmassá tételére szolgáló technológiai létesítmény, a hozzá tartozó -nem nyomástartó- tartályparkkal.

126 000

B0260

153 000

B0260H

25.

Földalatti gáztároló földalatti és külszíni technológiai építményeivel, tartozékaival együtt

83 000

B0270

98 000

B0270H

26.

Szénhidrogén szállítóvezeték megkezdett km-enként

18 000

B0280

23 000

B0280H

27.

Szénhidrogén szállítóvezeték tartozéka és alkotórésze önálló egységenként

109 000

B0290

142 000

B0290H

28.

Gázipari építmények

Földgázelosztó és -célvezeték, propán-butángáz elosztó vezeték, egyéb gáz és gáztermékvezeték, CO2-vezeték megkezdett km-enként

15 000

B0310

19 000

B0310H

29.

Földgázelosztó és -célvezeték, egyéb gáz és gáztermékvezeték,
CO2-vezeték tartozéka és alkotórésze önálló egységenként

103 000

B0320

136 000

B0320H

30.

Propán-butángáz töltő és tároló telep a technológiai egységeivel együtt

90 000

B0330

98 000

B0330H

31.

Egyéb építmények

A geotermikus energia felszín alatti víz kitermelését nem igénylő,
20 métert meghaladó mélységből történő kinyerésének és energetikai célú hasznosításának építményei az épületgépészeti berendezések kivételével

113 000

B0410

113 000

B0410H

32.

Földtani kutatást, vagy a radioaktívhulladék-tároló telephely földtani alkalmasságának igazolását szolgáló, illetve a nukleáris létesítmény telephely vizsgálati és értékelési programjának végrehajtásához szükséges 400 méter mélységet meghaladó mélyfúrás, 5 méter mélységet meghaladó kutatóakna, 2 méter mélységet meghaladó kutatóvágat, továbbá kutatótáró

140 000

B0420

141 000

B0420H

33.

Polgári felhasználású robbanóanyag raktára 500 kg feletti tárolókapacitás esetén

56 000

B0431

42 000

B0431H

34.

Polgári felhasználású robbanóanyag raktára 500 kg és az alatti tárolókapacitás esetén

39 000

B0432

34 000

B0432H

35.

Építményt magában foglaló bányászati hulladékkezelő létesítmény

145 000

B0440

160 000

B0440H

36.

Szén-dioxidnak a tárolóhelyre történő eljuttatását lehetővé tevő csővezeték-hálózat és ennek tartozékai

189 000

B0450

189 000

B0450H

37.

A koncesszióköteles geotermikus energia kinyerésének és energetikai célú hasznosításának építményei az erőművi berendezések kivételével.

142 000

B0460

142 000

B0460H

38.

A föld alatti szénelgázosításhoz szükséges létesítmények

118 000

B0470

118 000

B0470H

39.

Más törvény hatálya alá nem tartozó egyes nem bányászati célt szolgáló, bányászati módszerekkel kialakított föld alatti építmények (aknamélyítés, mélyfúrás, alagút- és vágathajtás) a mélyépítés építményei kivételével

135 000

B0480

98 000

B0480H

2.2. A bányafelügyelet hatáskörébe tartozó egyéb építésügyi hatósági engedélyezési eljárások díjai

A

B

C

D

1.

Egyéb építésügyi engedélyezési eljárások

Díj

Kódszám

2.

Rendeltetés megváltoztatási engedély

nyomvonalas építmény esetén megkezdett km-enként

91 000

B0510

3.

egyéb építmény esetén

az irányadó építési engedély díjtétel
100 %-a

B0520

4.

Fennmaradási engedély

nyomvonalas építmény esetén megkezdett km-enként

140 000

B0610

5.

egyéb építmény esetén

az irányadó építési engedély díjtétel
100 %-a

B0620

6.

Bontási engedély

az irányadó használatbavételi engedély díjtétel
100 %-a

B0700

7.

Elvi építési engedély

az irányadó építési engedély díjtétel
100 %-a

B0800

8.

Építési engedély meghosszabbítása

86 000

B0900

9.

Építésügyi hatósági engedély módosítása

az irányadó díjtétel
50 %-a

az irányadó eljárás kódszáma


3. A bányafelügyelet hatáskörébe tartozó nyomástartó berendezések
– a 13 m3 össztérfogat alatti cseppfolyós propán-, butángázok és ezek elegyei tárolására szolgáló nyomástartó berendezések kivételével – engedélyezésének díjai (Ft-ban)

A

B

C

1.

Egyes igazgatási eljárások

Díj

Kódszám

2.

Nyomástartó berendezés létesítésének engedélyezése

56 000

C0100

3.

Nyomástartó berendezés használatbavételének engedélyezése

104 000

C0200

4.

Nyomástartó berendezés átalakításának engedélyezése

47 000

C0300

5.

Nyomástartó berendezés javításának engedélyezése

44 000

C0400

6.

Nyomástartó berendezés fennmaradásának engedélyezése kérelemre

56 000

C05004. Polgári robbantási, robbanóanyag-forgalmazási tevékenység engedélyezésének díjai, egyes robbanóanyagok és tárgyak,
illetve egyes anyagok besorolásának jóváhagyása (Ft-ban)

 

A

B

C

D

1.

Egyes igazgatási eljárások

Díj

Kódszám

2.

Polgári robbantási tevékenységek engedélyezése

Robbanóanyag gyártási engedély

67 000

D0111

3.

4.

Robbanóanyag megszerzési engedély

15 000

D0120

5.

Robbanóanyag felhasználási engedély bányában végzett robbantási tevékenységre

42 000

D0130

6.

Robbanóanyag felhasználási engedély robbanóanyag megsemmisítésre

33 000

D0140

7.

Egyedi robbanóanyag felhasználási engedély külterületre

30 000

D0150

8.

Egyedi robbanóanyag felhasználási engedély belterületre

55 000

D0160

9.

Robbanóanyag forgalmazási tevékenység engedélyezése

33 000

D0200

10.

A Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló Európai Megállapodás
„A” Mellékletének, illetve a Veszélyes Áruk Nemzetközi Vasúti Fuvarozásáról szóló Szabályzat Mellékletének
(a továbbiakban: Melléklet)
1. osztályába tartozó robbanóanyagok és tárgyak,
a járulékos veszélyként robbanó tulajdonsággal rendelkező anyagok, valamint
a Melléklet 4.1 osztályába tartozó önreaktív anyagok,
a Melléklet 5.2 osztályába tartozó szerves peroxidok besorolásának jóváhagyása

34 000

D0300

11.

a 2-11. pontban felsorolt engedélyek módosítása

az irányadó díjtétel 50 %-a

az irányadó díjtétel kódszáma

2. melléklet a 78/2015. (XII. 30.) NFM rendelethez15

A bányafelügyelet hatáskörébe tartozó szakhatósági eljárások díjai (Ft-ban)

A

B

C

1.

Eljárás megnevezése

Díj

Kódszám

2.

Szakhatósági állásfoglalás adása a vízügyi hatóság engedélyezési eljárásaiban

26 000

E0100

3.

Szakhatósági állásfoglalás adása a Nemzeti Hírközlési Hatóság, a Honvédelmi Minisztérium Hatósági Hivatala, illetve a települési önkormányzat jegyzője, a fővárosi kerületi önkormányzat jegyzője vagy a fővárosi főjegyző engedélyezési eljárásaiban

23 000

E0300

4.

Szakhatósági állásfoglalás adása az Országos Atomenergia Hivatal hatósági eljárásában

57 000

E0400

5.

Szakhatósági állásfoglalás adása az igazságügyi szakértői névjegyzékbe történő felvételre irányuló eljárásban.

15 000

E0600

6.

Előzetes szakhatósági állásfoglalás adása

az irányadó díjtétel 100 %-a

az irányadó eljárás kódszáma

3. melléklet a 78/2015. (XII. 30.) NFM rendelethez16

4. melléklet a 78/2015. (XII. 30.) NFM rendelethez

Adatlap a felügyeleti díj elszámolásához

1. Engedélyes megnevezése:

2. Engedélyes címe:

3. Tárgyév:

4. Engedélyes tevékenységek előző évi árbevétele

E Ft

a)

b)

c) összesen:

5. Tárgyévi felügyeleti díj: [4. c) sorban szereplő érték x 0,4%, illetve a Bt. 43. § (9a) bekezdés d) pontja szerinti engedélyes esetében 0,04%]

E Ft

6. Név, telefonszám:

7. Dátum:

P. H.

...............................................................
cégszerű aláírás

1

A rendeletet a 71/2021. (XII. 30.) ITM rendelet 17. § (2) bekezdse hatályon kívül helyezte 2022. március 1. napjával.

2

Az 1. § (2) bekezdését a 22/2020. (VI. 29.) ITM rendelet 23. § a) pontja hatályon kívül helyezte.

3

Az 1. § (3) bekezdését a 22/2020. (VI. 29.) ITM rendelet 23. § a) pontja hatályon kívül helyezte.

4

A 2. § a 71/2021. (XII. 30.) ITM rendelet 11. §-ával megállapított szöveg.

5

A 4. § az 52/2017. (XII. 22.) NFM rendelet 33. §-ával megállapított szöveg.

6

A 4. § (1) bekezdését a 22/2020. (VI. 29.) ITM rendelet 23. § b) pontja hatályon kívül helyezte.

7

A 4. alcímet (5. §) az 52/2017. (XII. 22.) NFM rendelet 34. §-a hatályon kívül helyezte.

8

A 6. § (1) bekezdése a 71/2021. (XII. 30.) ITM rendelet 12. § a) pontja szerint módosított szöveg.

9

A 6. § (3) bekezdése a 71/2021. (XII. 30.) ITM rendelet 12. § b) pontja szerint módosított szöveg.

10

A 6. § (4) bekezdése a 71/2021. (XII. 30.) ITM rendelet 12. § b) pontja szerint módosított szöveg.

11

A 6. § (5) bekezdése a 71/2021. (XII. 30.) ITM rendelet 12. § c) pontja szerint módosított szöveg.

12

A 6. § (6) bekezdése a 71/2021. (XII. 30.) ITM rendelet 12. § b) pontja szerint módosított szöveg.

13

A 8. § (4) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

14

A 8. § (5) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

15

A 2. melléklet az 1/2017. (I. 3.) NFM rendelet 68. § (2) bekezdése szerint módosított szöveg.

16

A 3. mellékletet a 71/2021. (XII. 30.) ITM rendelet 13. §-a hatályon kívül helyezte.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére