• Tartalom

79/2015. (XII. 30.) NFM rendelet

79/2015. (XII. 30.) NFM rendelet

a fejezeti kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló 28/2015. (VI. 3.) NFM rendelet módosításáról1

2015.12.31.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 1. melléklet I. pont 16. alpontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 90. § 2. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró nemzetgazdasági miniszterrel egyetértésben – a következőket rendelem el:

1. § A fejezeti kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló 28/2015. (VI. 3.) NFM rendelet (a továbbiakban: NFM rendelet) 1. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

1. § E rendelet hatálya
a) a Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 1. melléklet XVII. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium fejezet 20. címébe sorolt fejezeti kezelésű előirányzatokra,
b) a Kvtv. 1. melléklet XVII. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium fejezet 26. címébe sorolt központi kezelésű előirányzatokra,
c) az előző évekről áthúzódó, az a) pont szerinti költségvetési fejezetet irányító szerv vezetőjének (a továbbiakban: miniszter) irányítása alá tartozó fejezeti kezelésű előirányzatok költségvetési maradványára, tekintet nélkül annak eredeti előirányzathoz való kapcsolódására vagy annak hiányára,
d) az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) alapján az a) pont szerinti költségvetési fejezetben a költségvetési évben megállapított új fejezeti kezelésű előirányzatokra, és
e) az előző évekről áthúzódó, a miniszter irányítása alá tartozó fejezeti kezelésű előirányzatok többletbevételére
[az a)–e) pont a továbbiakban együtt: előirányzatok] terjed ki.”

2. § Az NFM rendelet 2. §-a a következő (2) bekezdéssel egészül ki:

„(2) A Kvtv. 1. melléklet XVII. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium fejezet 26. címébe sorolt központi kezelésű előirányzatok felhasználási szabályait a 2. melléklet tartalmazza.”

3. § Az NFM rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat H:39 mezőjében

a) a „Miniszterelnökség” szövegrész helyébe a „Miniszterelnöki Kabinetiroda” szöveg, valamint

b) a „Miniszterelnökséget vezető államtitkár” szövegrész helyébe a „miniszterelnök kabinetfőnöke” szöveg

lép.

4. § Az NFM rendelet 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

5. § Az NFM rendelet a 2. melléklet szerinti 2. melléklettel egészül ki.

6. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet a 79/2015. (XII. 30.) NFM rendelethez

1. Az NFM rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat 16. sora helyébe a következő sor lép:

 

(Áht azonosító

Cím-
név

Alcím-
név

Jogcímcsop. név

Jogcím-

név

Előirányzat célja

Kifizetésben részesülők köre

Támogatás biztosításának módja

Támogatási előleg

Rendelkezésre bocsátás módja

Visszafizetés határideje

Biztosíték

Kezelő szerv

Lebonyolító szerv

Európai uniós forrásból finanszírozott költségvetési támogatás közreműködő szervezete)

„16

348251

 

 

CEF projektek

Az előirányzat biztosítja a CEF (Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz, Connecting Europe Facility) közlekedésfejlesztési projektek megvalósításához szükséges 2015. évi előkészítési költségeket, valamint a CEF előkészítési projektek és CEF kivitelezési projektek (ideértve az eszközbeszerzéseket) végrehajtását, valamint menedzsmentet. Az előirányzat biztosítja továbbá a CEF Programtámogató Tevékenységek végrehajtását, az NFM Igazgatás körében ezzel kapcsolatban felmerülő, CEF projekt keretében elszámolható működési költségek finanszírozását. Az előirányzat felhasználható továbbá a CEF pályázatok előkészítéséhez, beadásához és megvalósításához kapcsolódó szakértői szerződések finanszírozására. Az előirányzat forrást biztosít a deviza utóterhelési díjak fedezetére.

a) Megvalósítók, végrehajtó szervek:

-    NIF Zrt.,

-    NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: NISZ Zrt.),

-    MÁV Zrt.,

-    MÁV START Zártkörűen Működő Részvénytársaság,

-    Országos Vízügyi Főigazgatóság,

-    Rádiós Segélyhívó és Infokommunikációs Országos Egyesület,

-    Magyar Közút NZrt.,

-    KKK,

-    BKK Közút Zártkörűen Működő Részvénytársaság,

-    a CEF finanszírozásában zajló magyarországi folyami információs szolgáltatásokkal kapcsolatos fejlesztési projektekben a Rádiós Segélyhívó és Infokommunikációs Országos Egyesület, mint RIS-üzemeltető,

-     az országos összközlekedési forgalmi modell adatállományának kiegészítése, a TEN-T folyosók forgalmát pontosabban előrebecslő modell rendszerbe állítása tárgyú projektben a KTI Nkft., valamint

-     az NFM Igazgatás.

b) Projektek előkészítése, megvalósítása érdekében: gazdasági társaságok, önkormányzatok.

Egyedi döntéssel, a kijelölt kedvezményezett részére támogatási szerződés útján.

előleg, szállítói előleg folyósítható
A megítélt támogatás
- 10%-áig folyamatosan rendelkezésre álló támogatási előleg biztosítható a végrehajtó szerv részére;
- legfeljebb 30%-áig előleg biztosítható a szállítók részére fizetendő előlegeknek a közvetlenül a szállító fizetési számlájára történő kifizetése formájában.
Az 10 %-ot meghaladó mértékű előleg folyósítására az államháztartásért felelős miniszter engedélyével kerülhet sor.

részletekben történő beszámoló elfogadását követő finanszírozással, illetve szállítói kifizetéssel, időarányosan vagy teljesítésarányosan utalással

-

beszedési megbízás
garancia

KKK

-

-”

Végrehajtási megállapodás Vállalkozási szerződés Megbízási szerződés Előirányzat-átcsoportosításról szóló megállapodás Egyoldalú jognyilatkozat

 

 

2. Az NFM rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat a következő 25a. sorral egészül ki:

 

(Áht azonosító

Cím-
név

Alcím-név

Jogcím-
csop.név

Jogcím-
név

Előirányzat célja

Kifizetésben részesülők köre

Támogatás biztosításának módja

Támogatási előleg

Rendelkezésre bocsátás módja

Visszafizetés határideje

Biztosíték

Kezelő szerv

Lebonyolító szerv

Európai uniós forrásból finanszírozott költségvetési támogatás közreműködő szervezete)

„25a

351640

 

Űrtevékenységekkel kapcsolatos feladatok

Az előirányzat célja az Európai Űrügynökségben való tagsággal összefüggő díjfizetési kötelezettségek teljesítése.

Európai Űrügynökség (ESA)

-

-

tagdíjszámla alapján, tagdíjfizetés útján

-

-

-

-

-”

3. Az NFM rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat 29. sora helyébe a következő sor lép:

 

(Áht azonosító

Cím-
név

Alcím-
név

Jogcím-
csop.név

Jogcím-
név

Előirányzat célja

Kifizetésben részesülők köre

Támogatás biztosításának módja

Támogatási előleg

Rendelkezésre bocsátás módja

Visszafizetés határideje

Biztosíték

Kezelő szerv

Lebonyolító szerv

Európai uniós forrásból finanszírozott költségvetési támogatás közreműködő szervezete)

„29

338306

 

Zöldgazdaság Finanszírozási
Rendszer

1. Az előirányzat terhére az üvegházhatású gázok közösségi kereskedelmi rendszerében és az erőfeszítés-megosztási határozat végrehajtásában történő részvételről szóló 2012. évi CCXVII. törvény (a továbbiakban: Ügkr. tv.) 2. § 30. pontja szerinti üvegházhatású gázok (a továbbiakban: ÜHG) kibocsátás-csökkentésére, ÜHG megkötésére, az éghajlatváltozás hatásaihoz történő alkalmazkodásra irányuló nemzetközi együttműködés keretében a következő célokra teljesíthető kifizetés:
a) a Globális Energiahatékonysági és Megújuló Energia Alapnak nyújtott hozzájárulásra;
b) a poznani éghajlatváltozási konferencián (COP 4 és COP/MOP 4) elindított Alkalmazkodási Alapnak nyújtott hozzájárulásra;
c) erdőirtás elkerülését, erdőtelepítés és az erdők újratelepítésének fokozását célzó intézkedésekre az éghajlatváltozásra vonatkozó nemzetközi megállapodást ratifikáló fejlődő országokban;
d) technológiák átadására az éghajlatváltozásra vonatkozó nemzetközi megállapodást ratifikáló fejlődő országok számára és az éghajlatváltozás kedvezőtlen hatásaihoz történő alkalmazkodás előmozdítására ezen országokban;
e) szilárd fosszilis tüzelésű erőművekből vagy ipari tevékenységből származó CO2 környezeti szempontból biztonságos elkülönítésére és geológiai tárolására harmadik országokba.

2. Az előirányzatból támogatás nyújtható az Európai Unió területén megvalósuló következő célokra:
a) megújuló energiaforrásból megvalósuló energiatermelés fejlesztésére;
b) energiahatékonysági javító intézkedésekre;
c) az ÜHG kibocsátás-csökkentését eredményező beruházásra, intézkedésre;
d) erdősítés révén történő CO2 megkötésre;
e) az európai stratégiai energiatechnológiai tervben és az európai technológiai platformokban szereplő kezdeményezésekben történő részvételre;

f) szilárd fosszilis tüzelésű erőművekből vagy ipari tevékenységből származó CO2 környezeti szempontból biztonságos elkülönítésére és geológiai tárolására;
g) alacsony ÜHG kibocsátású közlekedésre és tömegközlekedési eszközökre történő átállás ösztönzésére;
h) az energiahatékonysággal és a tiszta energiákkal kapcsolatos kutatás és fejlesztés finanszírozására az Ügkr. tv.-ben meghatározott ÜHG kibocsátással járó engedélyköteles tevékenységekhez tartozó iparágakban;

i) az éghajlatváltozás hatásaihoz történő alkalmazkodást, az ÜHG kibocsátás-csökkentését és az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodást célzó kutatásra, fejlesztésre, valamint demonstrációs projektek megvalósítására;

j) alacsony CO2 kibocsátású gazdaságra való áttérést előmozdító egyéb technológiák kifejlesztésére;
k) kis és közepes jövedelmű háztartások szociális aspektusainak kezelését célzó, energiahatékonyságot növelő pénzügyi támogatások biztosítására.

3. Az ENSZ Éghajlatváltozási Keretegyezménye és annak Kiotói Jegyzőkönyve végrehajtási keretrendszeréről szóló 2007. évi LX. törvény 13/F. § (3) bekezdése alapján Magyarország nemzetközi klímafinanszírozási vállalásának forrását az üvegházhatású gázok európai kibocsátási egységeinek értékesítéséből származó bevételek adják. Ennek keretében az előirányzatból támogatás nyújtható a nemzetközi klímafinanszírozás területén megvalósuló következő célokra:

a) Zöld Klíma Alapnak (GCF) történő felajánlás;

b) a nemzetközi klímafinanszírozás végrehajtását szolgáló intézmények (mint a Globális Zöld Növekedési Intézet - GGGI; a Klímatechnológiai Központ és Hálózat - CTCN) kezdeményezéseiben történő részvétel;

c) Hazai, éghajlatvédelmi célú fejlesztések és beruházások külpiaci megvalósításának elősegítése.


4. Az előirányzat kezeléséhez, működtetéséhez, bevételei beszedéséhez, pénzeszközei felhasználásának ellenőrzéséhez szükséges költségek fedezésére, illetve az előirányzat bevételeinek, mint pályázati pénzeknek a felhasználására, a pályázatok megvalósulására, monitorozására, az elért kibocsátás-csökkentés számszerűsítésére, valamint jogszabályban meghatározott követelmények teljesülésére vonatkozó pénzügyi és műszaki szempontú értékeltetésére a kezelő szerv által, valamint a miniszter által vezetett minisztérium igazgatási költségvetése részére történő előirányzat-átcsoportosítás útján az előirányzat legfeljebb 7%-a használható fel.

Ha nemzetközi szerződés vagy kormányhatározat eltérően nem rendelkezik, kifizetésben természetes személy, belföldi székhelyű jogi személy, egyéni vállalkozó, egyéni cég, társasház, lakásszövetkezet és külföldi székhelyű vállalkozás magyarországi fióktelepe részesülhet azzal, hogy nem nyújtható támogatás a támogatási igény benyújtása előtt megkezdett beruházásra. A beruházás megkezdése időpontjának – ha a pályázati kiírás eltérően nem rendelkezik – építési beruházás esetén az építési naplóba történt első bejegyzés időpontját, egyéb beruházás esetében az első pénzügyi teljesítés időpontját kell tekinteni.

Az F:29 mező 1. és 2. pontjában foglalt célok esetében pályázat alapján kötött támogatási szerződés vagy kiadott támogató okirat útján,
a) vissza nem térítendő támogatás formájában, ezen belül támogatás vagy kamattámogatás formájában, vagy
b) visszatérítendő támogatásként nyújtható.
A kiadási előirányzat legfeljebb 3%-áig az előirányzat céljaival összhangban egyedi döntéssel nyújtható támogatás.

Az F:29 mező 3. pontjában foglalt célok esetében kormányhatározat alapján kötött támogatási szerződés, kiadott támogató okirat útján,

a) vissza nem térítendő támogatás formájában, ezen belül támogatás, dologi jellegű felajánlás, egyéb juttatás vagy kamattámogatás formájában, vagy

b) visszatérítendő támogatásként nyújtható

előleg folyósítható

egy összegben vagy részletekben, a beszámoló vagy a részbeszámoló elfogadását követő folyósítással
időarányosan vagy teljesítésarányosan

támogatási szerződésben vagy támogatói okiratban meghatározott határidőig

beszedési megbízás

az ÉMI Nonprofit Kft. vagy az NFSI Kft.

igénybe vehető

-”

a 3. pontban foglalt célok esetében kormányhatározat alapján kötött megállapodás alapján

 

2. melléklet a 79/2015. (XII. 30.) NFM rendelethez

A XVII. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium fejezet 2015. évi, 26. címe alá tartozó központi kezelésű előirányzatainak feladatterve

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

1

Áht azonosító

Cím-
név

Al-
cím-
név

Jogcímcsop. név

Jogcím-név

Előirányzat célja

Kifizetésben részesülők köre

Támogatás biztosításának módja

Támogatási előleg

Rendelkezésre bocsátás módja

Visszafizetés határideje

Biztosíték

Kezelő szerv

Lebonyolító szerv

Európai uniós forrásból finanszírozott költségvetési támogatás közreműködő szervezete

2

 

Tulajdonosi joggyakorlással kapcsolatos
bevételek és kiadások

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

357195

 

 

Tőkeemelés

Az előirányzat célja az „ANTENNA HUNGÁRIA” Magyar Műsorszóró és Rádióhírközlési Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: ANTENNA HUNGÁRIA Zrt.) tőkeemelésének rendezése.

ANTENNA HUNGÁRIA Zrt.

tőkeemelés

-

tulajdonosi
joggyakorló határozata

-

-

-

-

-”

1

A rendelet a 2010: CXXX. törvény 12. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2016. január 1. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére