• Tartalom

8/2015. (I. 29.) Korm. rendelet

8/2015. (I. 29.) Korm. rendelet

az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet módosításáról1

2015.01.30.

A Kormány a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 83. § (2) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kr.) 14. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A háziorvosi szolgáltató a körzet lakosságszáma és a rendelő adottságai alapján – a (3) bekezdésben foglaltak figyelembevételével – az alábbi fix összegű díjra jogosult:
a) felnőtt körzet esetén, ha a körzet felnőtt lakosainak száma
aa) nem éri el az 1200 főt    253 000 Ft,
ab) 1200 és 1500 fő között van    235 000 Ft,
ac) 1500 fő felett van    197 000 Ft,
b) gyermekkörzet esetén, ha a körzet lakosainak száma
ba) nem éri el a 600 főt    290 000 Ft,
bb) 600 és 800 fő között van    272 000 Ft,
bc) 800 fő felett van    235 000 Ft,
c) vegyes körzet esetén, ha a körzet lakosságszáma
ca) nem éri el az 1200 főt    271 000 Ft,
cb) 1200 és 1500 fő között van    250 000 Ft,
cc) 1500 fő felett van    214 000 Ft.

2. § A Kr. 14. §-a a következő (10) bekezdéssel egészül ki:

„(10) A területi ellátási kötelezettségű háziorvosi szolgálatokat működtető szolgáltatók havonta 130 000 Ft összegű rezsitámogatásra jogosultak szolgálatonként. A támogatás utalványozására a (2) bekezdés szerinti díjjal egyidejűleg kerül sor.”

3. § A Kr. a következő 76/H. §-sal egészül ki:

76/H. § (1) Az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet módosításáról szóló 8/2015. (I. 29.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr6.) megállapított 14. § (10) bekezdése szerinti támogatásra 2015. január 1-jétől jogosultak az érintett szolgáltatók.
(2) Az egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló 364/2014. (XII. 30.) Korm. rendelettel megállapított 14. § (2) bekezdése szerinti fix összegű díj kifizetésére nem kerül sor, helyette a Módr6. által megállapított 14. § (2) bekezdése szerinti díjat kell kifizetni. Ha a Módr6. által megállapított 14. § (2) bekezdése hatálybalépését megelőzően már sor került az egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló 364/2014. (XII. 30.) Korm. rendelettel megállapított 14. § (2) bekezdése szerinti fix összegű díj kifizetésére, annak összegével csökkenteni kell a Módr6. által megállapított 14. § (2) bekezdése szerinti fix összegű díj és (10) bekezdése szerinti támogatás együttes összegét.”

4. § Hatályát veszti a Kr. 28/B. számú mellékletében foglalt táblázat „25P 9210”, „25P 9220”, „25P 923A”, „25M 9240”, „25M 9250”, „25P 936Z”, „25P 937Z”, „25P 938Z”, „25M 939Z” és „25M 940Z” megjelölésű sor „Feltétel” oszlopában a „III. progresszivitási szintű osztályon nyújtott ellátás” szövegrész.

5. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1

A rendelet a 2010: CXXX. törvény 12. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2015. január 31. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére