• Tartalom

8/2015. (III. 30.) NGM rendelet

8/2015. (III. 30.) NGM rendelet

a foglalkoztatást elősegítő támogatásokról, valamint a Munkaerőpiaci Alapból foglalkoztatási válsághelyzetek kezelésére nyújtható támogatásról szóló 6/1996. (VII. 16.) MüM rendelet, valamint a munkaerőpiaci szolgáltatásokról, valamint az azokhoz kapcsolódóan nyújtható támogatásokról szóló 30/2000. (IX. 15.) GM rendelet módosításáról1

2015.03.31.

A foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény 20. § (4) bekezdésében,

a 17. § tekintetében a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény 13/A. § (4) bekezdés f) pontjában,

a 18. § (2) bekezdése tekintetében a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 31. § (2) bekezdés b) pontjában

kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 90. § 6. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § A foglalkoztatást elősegítő támogatásokról, valamint a Munkaerőpiaci Alapból foglalkoztatási válsághelyzetek kezelésére nyújtható támogatásról szóló 6/1996. (VII. 16.) MüM rendelet (a továbbiakban: R.) 2. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) A munkaügyi központ, az országos és a regionális programok esetén – a társadalmi felzárkózásért felelős miniszter véleményének figyelembevételével – a foglalkoztatáspolitikáért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) meghatározhatja azokat a képzéseket, amelyeket az állami felnőttképzési intézmény nyújt a támogatásban részesülők számára.”

2. § Az R. 3. § (2) bekezdés f) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[A munkaügyi központ – a (4) bekezdésben meghatározott szempontok figyelembevételével – a jegyzékre olyan intézményt vehet fel, amely]

f) képzési ajánlatai nem haladják meg a minisztérium hivatalos lapjában közzétett költségnormák kereteit,”

3. § Az R. 4. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A képzési költség megállapítása szempontjából – a 8/A. § (3) bekezdésében foglaltak kivételével – az 1. számú mellékletben foglaltakat lehet figyelembe venni.”

4. § (1) Az R. 8/A. § (1)–(2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Ha a kirendeltség munkaadóval az Flt. 14/A. §-ában meghatározott megállapodás alapján, a közúti közlekedés C, D és E járműkategóriájára érvényes vezetői engedély és gépjárművezetői képesítési igazolvány megszerzését biztosító képzésben történő részvételhez nyújt képzési támogatást, és a munkaadó a támogatás alapját képező képzést megelőzően, vagy a képzés alatt a képzésben részt vevő személlyel munkaviszonyt létesít, az így nyújtott képzési támogatás kizárólag a 651/2014/EU bizottsági rendelet I–II. fejezetében, valamint 31. cikkében foglaltakkal összhangban nyújtható. Ha a 651/2014/EU bizottsági rendelet I–II. fejezetében, valamint 31. cikkében foglaltak nem teljesülnek, a támogatás a munkaadó tekintetében csekély összegű (de minimis) támogatásként nyújtható a 27. § (3) bekezdése szerint.
(2) Nem nyújtható támogatás olyan képzéshez, amelyről a munkaadónak jogszabály alapján gondoskodnia kell.”

(2) Az R. 8/A. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) Az (1) bekezdésben meghatározott támogatás keretében elszámolható költségeket a 2. számú melléklet tartalmazza.”

(3) Az R. 8/A. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(6) Az (1) bekezdésben meghatározott támogatás tekintetében a támogatási intenzitás az elszámolható költségek 70 százalékának megfelelő támogatási intenzitás mértékig
a) megváltozott munkaképességű munkavállaló vagy hátrányos helyzetű munkavállaló részére nyújtott képzés esetén 10 százalékponttal,
b) középvállalkozásnak nyújtott támogatás esetén 10 százalékponttal,
c) kisvállalkozásnak nyújtott támogatás esetén 20 százalékponttal
növelhető.”

5. § (1) Az R. 10. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:

„(1a) Mezőgazdasági őstermelői tevékenységhez nyújtandó támogatás további feltétele, hogy a támogatást kérő az őstermelői tevékenységet a támogatásról szóló döntést követően kezdi meg és a kérelem benyújtását megelőző két éven belül nem rendelkezett őstermelői igazolvánnyal.”

(2) Az R. 10. § (6) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[A (2) bekezdés b) pontjában meghatározott támogatás folyósításának kezdő napja:]

b) mezőgazdasági őstermelői tevékenység esetében a mezőgazdasági őstermelői igazolvány kiállításának napja,”

6. § (1) Az R. 11. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az Flt. 16. §-ában meghatározott támogatás (a továbbiakban: bértámogatás) hátrányos helyzetű, súlyosan hátrányos helyzetű személy, továbbá megváltozott munkaképességű személy foglalkoztatásához állapítható meg.”

(2) Az R. 11. § (2) bekezdés a) pont aa) alpontja a következő 8. ponttal egészül ki:

[A bértámogatás megállapításakor

a) hátrányos helyzetű személynek kell tekinteni azt a személyt, aki

aa) álláskereső és]

„8. nappali tagozatos tanulmányait legalább két éve fejezte be, és még nem állt rendszeres fizetett alkalmazásban;”

(3) Az R. 11. §-a a következő (2b) bekezdéssel egészül ki:

„(2b) A (2) bekezdés a) pont aa) alpont 8. pontjának alkalmazásában rendszeres fizetett alkalmazásnak minősül, ha az álláskereső a nappali tagozatos tanulmányok befejezését követő két év alatt legalább 240 napig munkaviszonyban állt.”

(4) Az R. 11. §-a a következő (2c) bekezdéssel egészül ki:

„(2c) Az (1) bekezdés alkalmazásában súlyosan hátrányos helyzetű személynek kell tekinteni azt a személyt, aki legalább 24 hónapja álláskereső, vagy a (2) bekezdés a) pont aa) alpont 4. pontja kivételével azt a hátrányos helyzetű személyt, aki legalább 12 hónapja álláskereső.”

(5) Az R. 11. § (9) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(9) A bértámogatás kizárólag a 651/2014/EU bizottsági rendelet I–II. fejezetében és 32–33. cikkében foglaltakkal összhangban nyújtható. Az igényelhető támogatás összegének meghatározásakor figyelembe kell venni a 651/2014/EU bizottsági rendelet 8. cikk (6) bekezdésében foglalt rendelkezéseket. Az összeg kiszámításánál figyelembe kell venni az Mt. 36. § (1) bekezdése szerinti munkaadó esetében az átadó munkaadó részére nyújtott támogatást is.”

(6) Az R. 11. § (11) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(11) A hátrányos helyzetű, megváltozott munkaképességű, továbbá a súlyosan hátrányos helyzetű személy felvételéhez nyújtott bértámogatás esetében a munkavállaló felvételének az érintett vállalkozás munkavállalói létszámának nettó növekedését kell eredményeznie az előző 12 hónap átlagához viszonyítva. A foglalkoztatottak számának nettó növekedése szempontjából figyelmen kívül kell hagyni azon álláshelyek megüresedését, amely a munkaviszonynak a munkavállaló részéről történő megszüntetése, munkaképtelenné válás, öregségi nyugdíjazás, a munkáltató azonnali hatályú felmondása miatt történik.”

7. § (1) Az R. 18. §-a a következő (5a)–(5c) bekezdéssel egészül ki:

„(5a) Nagyberuházás esetén az odaítélhető összes állami támogatás összegéből le kell vonni a beruházás megkezdését megelőző háromszor háromszázhatvanöt napos időszakban a kedvezményezett által vagy a kedvezményezettől független harmadik félnek nem minősülő beruházó által azonos megyében megkezdett beruházáshoz vagy beruházásokhoz odaítélt állami támogatás jelenértéken meghatározott összegét.
(5b) Ha az összeszámítási szabály figyelembevétele nélkül az adott beruházáshoz nyújtható állami támogatás jelenértéken kisebb, mint az (5a) bekezdés szerint meghatározott támogatási összeg, akkor ez a kisebb összeg az odaítélhető állami támogatás felső határa. Ellenkező esetben állami támogatás az (5a) bekezdésben meghatározott összegig nyújtható.
(5c) Annak kiszámításakor, hogy egy nagyberuházás elszámolható költsége eléri-e a jelenértéken 50 millió eurónak megfelelő forintösszeget, a beruházás elszámolható költségeibe tartozó tételek vagy a létrehozott új munkahelyek személyi jellegű ráfordításai közül a nagyobb értékűt kell elszámolható költségként figyelembe venni.”

(2) Az R. 18. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(6) A támogatás pályázati eljárás alapján, vagy az Ávr. szerint – a minisztériumhoz benyújtott kérelem alapján – meghozott egyedi kormánydöntést követően vehető igénybe.”

8. § (1) Az R. 18/A. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Regionális beruházási támogatás induló beruházáshoz – a 18. §-ban foglaltak és a 27. § vonatkozó rendelkezései mellett – a 651/2014/EU bizottsági rendelet előírásaival összhangban nyújtható.”

(2) Az R. 18/A. §-a a következő (1a)–(1c) bekezdéssel egészül ki:

„(1a) A regionális beruházási támogatás igénybevételének feltétele, hogy a tervezett beruházás
a) olyan induló beruházásnak minősüljön, amelyet
aa) a 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 25. § (1) bekezdés a)–c) pontja szerinti régióban kis- és középvállalkozás vagy nagyvállalkozás, vagy
ab) a 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 25. § (1) bekezdés d) pontja szerinti településen kis- és középvállalkozás, vagy
b) olyan új gazdasági tevékenység végzésére irányuló induló beruházásnak minősüljön, amelyet a 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 25. § (1) bekezdés d) pontja szerinti településen nagyvállalkozás
valósít meg.
(1b) A termelési folyamat alapvető megváltozását eredményező beruházás esetén a támogatás akkor vehető igénybe, ha az elszámolható költségek összege meghaladja az alapvetően megváltoztatandó eredeti termelési folyamathoz kapcsolódó eszközökre a kérelem benyújtásának adóévét megelőző három adóévben elszámolt terv szerinti értékcsökkenés összegét.
(1c) Meglévő létesítmény tevékenységének új tevékenységgel vagy termékkel történő bővítését eredményező beruházáshoz a támogatás akkor vehető igénybe, ha az elszámolható költségek legalább 200%-kal meghaladják az eredeti tevékenység keretében használt és az új tevékenység keretében is használni tervezett eszközöknek a beruházás megkezdése előtti adóévben nyilvántartott könyv szerinti értékét.”

(3) Az R. 18/A. § (2) és (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(2) Nem nyújtható regionális beruházási támogatás
a) a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 43. pontja szerinti acélipari tevékenységhez,
b) a hajóépítési ágazatba tartozó tevékenységekhez,
c) a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 13. pontja szerinti szénbányászathoz,
d) a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 44. pontja szerinti szintetikusszál-ipari tevékenységhez,
e) a halászati és akvakultúra-termékek piacának közös szervezéséről, az 1184/2006/EK és az 1224/2009/EK tanácsi rendelet módosításáról, valamint a 104/2000/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 11-i 1379/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti halászati és akvakultúra tevékenységet szolgáló beruházásokhoz, továbbá halászati termékek feldolgozását és forgalmazását szolgáló beruházásához,
f) a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 9. pontja szerinti, az Európai Unió működéséről szóló szerződés I. mellékletében felsorolt mezőgazdasági termékek elsődleges termeléséhez,
g) a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 8. és 10. pontjában meghatározott mezőgazdasági termékek feldolgozásához és forgalomba hozatalához, ha
ga) a támogatás összege az elsődleges termelőktől beszerzett vagy érintett vállalkozások által forgalmazott ilyen termékek ára vagy mennyisége alapján kerül rögzítésre, vagy
gb) a támogatás az elsődleges termelőknek történő teljes vagy részleges továbbítástól függ,
h) a 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 6. §-a szerinti nehéz helyzetben lévő vállalkozásnak,
i) energiatermelési és elosztási, valamint az energetikai infrastruktúrával kapcsolatos tevékenységekhez,
j) ellenszolgáltatásért végzett légi, tengeri, közúti, vasúti és belvízi úton történő személy- vagy áruszállítási szolgáltatás nyújtásához, vagy a kapcsolódó infrastruktúrához, vagy
k) ha a beruházó vagy a tőle független, harmadik félnek nem minősülő beruházó a kérelem benyújtását megelőző két évben a kérelemmel érintett tevékenységgel azonos vagy hasonló tevékenységet szüntetett meg az Európai Gazdasági Térség (a továbbiakban: EGT) területén, vagy a támogatási kérelem benyújtásakor – egyidejűleg benyújtott nyilatkozat alapján – tervezi, hogy a kérelem benyújtásától a beruházás befejezéséig, vagy a beruházás befejezésétől számított két éven belül a kérelemmel érintett tevékenységgel azonos vagy hasonló tevékenységet szüntet meg az EGT területén.
(3) A regionális beruházási támogatás keretében a következő költségek számolhatók el:
a) a beruházás célját szolgáló
aa) tárgyi eszköznek a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (a továbbiakban: Sztv.) 47–48. §-ai, 51. §-a szerinti bekerülési értéke,
ab) immateriális javak közül a találmány, a szabadalom, a licenc és a know-how Sztv. 47–48. §-ai, 51. §-a szerinti bekerülési értéke, nagyvállalkozásnál legfeljebb az elszámolható költség 50 százalékáig (a továbbiakban: támogatható immateriális javak),
vagy
b) a beruházás üzembe helyezését követő harmadik hónap végéig újonnan létrehozott munkakörökben foglalkoztatott munkavállalók – az Sztv. 79. §-a szerint elszámolható – személyi jellegű ráfordításának – ide nem értve az egyéb személyi jellegű kifizetéseket – 24 havi összege a munkakör betöltésének napjától számítva,
c) az a)–b) pontban meghatározott költségtípusok kombinációja, ha az így kapott összeg nem haladja meg az a) és b) pont szerinti összeg közül a magasabbat.”

(4) Az R. 18/A. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4) A támogatás keretében új tárgyi eszközök és immateriális javak költségei számolhatók el. Tárgyi eszköz esetében az elszámolható költséget szokásos piaci áron kell figyelembe venni, ha az a kedvezményezett és a kedvezményezettől nem független harmadik személy között a szokásos piaci ártól eltérő áron kötött szerződés alapján merült fel.”

(5) Az R. 18/A. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(5) Az immateriális javak költsége elszámolható, ha
a) azokat kizárólag a támogatásban részesült létesítményben használják fel,
b) az az Sztv. előírásai szerinti terv szerinti értékcsökkenési leírás alá esik,
c) azokat szokásos piaci feltételek mellett, a vevőtől független harmadik féltől vásárolják meg,
d) azok kis- és középvállalkozás esetén legalább három évig a beruházó eszközei között szerepelnek és ahhoz a projekthez kapcsolódnak, amelyhez a támogatást nyújtották,
e) azok nagyvállalkozás esetén legalább öt évig a beruházó eszközei között szerepelnek és ahhoz a projekthez kapcsolódnak, amelyhez a támogatást nyújtották.”

(6) Az R. 18/A. §-a a következő (7a) bekezdéssel egészül ki:

„(7a) A (3) bekezdés b) pontja szerinti elszámolható költség esetén akkor nyújtható támogatás, ha
a) a beruházás a kedvezményezett vállalkozásnál foglalkoztatottak számának nettó növekedését eredményezi a beruházás megkezdését megelőző 12 hónap átlagához képest,
b) a munkahelyeket a beruházás befejezésétől számított három hónapon belül betöltik,
c) kis- és középvállalkozás esetén a beruházó a beruházás megkezdésekor már létező, továbbá a beruházással létrejött új munkahelyeket a munkahely első betöltésétől számított legalább három évig az érintett területen fenntartja,
d) nagyvállalkozás esetén a beruházó a beruházás megkezdésekor már létező, továbbá a beruházással létrejött új munkahelyeket a munkahely első betöltésétől számított legalább öt évig az érintett területen fenntartja.”

(7) Az R. 18/A. § (10) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A támogatás keretében nem számolhatók el a következő költségek:)

a) a szinten tartást szolgáló tárgyi eszköz és immateriális javak költsége,”

(8) Az R. 18/A. § (10) bekezdése a következő h)–j) pontokkal egészül ki:

(A támogatás keretében nem számolhatók el a következő költségek:)

h) a korábban már használatba vett olyan tárgyi eszköz és támogatható immateriális javak költsége, amelyre a beruházó, más társaság vagy egyéni vállalkozó állami támogatást vett igénybe,
i) az olyan tárgyi eszköz és támogatható immateriális javak költsége, amelyet a beruházó nehéz helyzetben lévő, vagy csődeljárás, felszámolás vagy kényszertörlési eljárás alatt álló beruházótól szerzett be,
j) a kérelem benyújtásának napja előtt felmerült költség, ráfordítás.”

9. § Az R. a következő 18/B. §-sal egészül ki:

18/B. § (1) Ha a támogatást kutatási infrastruktúra fejlesztéséhez nyújtják, az infrastruktúrához való hozzáférést több felhasználó számára átlátható és megkülönböztetés-mentes módon kell biztosítani.
(2) A támogatás szélessávú infrastruktúra kiépítéséhez abban az esetben nyújtható, ha a beruházást olyan területen valósítják meg, ahol nincs azonos kategóriájú infrastruktúra (pl. szélessávú alaphálózat, újgenerációs hozzáférési hálózat) és ahol a piaci szereplő – egy ebből a célból meghirdetett nyilvános konzultáció keretében – nyilatkozik, hogy a támogatási döntés meghozatalától számított három éven belül piaci feltételek mellett nem tervez azonos kategóriájú infrastruktúrát kiépíteni.
(3) A hálózat üzemeltetője tisztességes és megkülönböztetés-mentes feltételek mellett a lehető legszélesebb körű aktív és passzív nagykereskedelmi hozzáférést köteles biztosítani a támogatott infrastruktúrához.
(4) A hálózat üzemeltetője a nagykereskedelmi hozzáférést fizikai átengedés révén köteles biztosítani.
(5) A kedvezményezettről és a támogatás összegéről a támogatást nyújtó nyílt, átlátható, megkülönböztetés-mentes és a technológia-semlegesség elvén alapuló pályáztatás alapján köteles dönteni.”

10. § (1) Az R. 27. § (1) bekezdés e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(E rendelet alkalmazása szempontjából)

e) állami támogatás: a 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 2. § 1. pontja szerinti támogatás,”

(2) Az R. 27. § (1) bekezdés g) pontja helyébe a következő rendelkezés lép

(E rendelet alkalmazása szempontjából)

g) a beruházás megkezdése:
ga) építési munka esetén az építési naplóba történő első bejegyzés vagy az építésre vonatkozó első visszavonhatatlan kötelezettségvállalás időpontja,
gb) tárgyi eszköz és immateriális javak beszerzése esetén
1. a vállalkozás általi első megrendelés napja,
2. – az 1. alpont szerinti megrendelés hiányában – az arra vonatkozóan megkötött szerződés létrejöttének a napja,
3. – az 1. alpont szerinti megrendelés és a 2. alpont szerinti szerződés hiányában – a beruházó által aláírással igazolt átvételi nap az első beszerzett gép, berendezés, anyag vagy termék szállítását igazoló okmányon,
gc) létesítmény felvásárlása esetén a felvásárlás időpontja,
gd) az a)–c) pont közül több pont együttes megvalósulása esetén a legkorábbi időpont
azzal, hogy nem tekintendő a beruházás megkezdésének a földterület megvásárlása, ha az nem képezi a beruházás elszámolható költségét, valamint az előkészítő munka költségének felmerülése.”

(3) Az R. 27. § (1) bekezdés m) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(E rendelet alkalmazása szempontjából)

m) kis- és középvállalkozás (KKV): az a vállalkozás, amely a támogatási kérelem benyújtásának időpontjában megfelel a 651/2014/EU bizottsági rendelet I. mellékletében meghatározott vállalkozások valamelyikének,”

(4) Az R. 27. § (1) bekezdés q) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(E rendelet alkalmazása szempontjából)

q) új gazdasági tevékenység végzésére irányuló induló beruházás:
qa) tárgyi eszközökre és immateriális javakra irányuló beruházás, amely a következőkhöz kapcsolódik: új létesítmény létrehozása vagy a létesítmény tevékenységének diverzifikálása azzal a feltétellel, hogy az új tevékenység nem azonos a létesítményben korábban folytatott tevékenységgel, és nem is hasonlít ahhoz;
qb) bezárt vagy megvásárlás nélkül bezárásra ítélt létesítmény eszközeinek az eladótól független beruházó általi megvásárlása azzal a feltétellel, hogy a megvásárolt eszközökkel folytatandó új tevékenység nem azonos a létesítményben a vásárlás előtt folytatott tevékenységgel, és nem is hasonlít ahhoz;”

(5) Az R. 27. § (1) bekezdés sz)–ty) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(E rendelet alkalmazása szempontjából)

sz) mezőgazdasági termék: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 11. pontjában meghatározott termék,
t) mezőgazdasági termék feldolgozása: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 10. pontjában meghatározott tevékenység,
ty) mezőgazdasági termék forgalmazása: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 8. pontjában meghatározott tevékenység,”

(6) Az R. 27. § (1) bekezdés v) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(E rendelet alkalmazása szempontjából)

v) gazdasági tevékenység: bármely, egy adott piacon termékek és szolgáltatások nyújtásával járó tevékenység, amely feltételezi az ellenszolgáltatásért vállalt kockázatot,”

(7) Az R. 27. § (1) bekezdése a következő w) ponttal egészül ki:

(E rendelet alkalmazása szempontjából)

w) azonos vagy hasonló tevékenység: a gazdasági tevékenységek statisztikai osztályozása NACE Rev.2. rendszerének létrehozásáról és a 3037/90/EGK tanácsi rendelet, valamint egyes meghatározott statisztikai területekre vonatkozó EK-rendeletek módosításáról szóló, 2006. december 20-i 1893/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletben foglalt NACE Rev.2. egységes ágazati osztályozási rendszernek ugyanabba a (négy számjegyű számkóddal azonosított) szakágazatába sorolt tevékenység,”

(8) Az R. 27. § (1) bekezdés x) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(E rendelet alkalmazása szempontjából)

x) egyedi támogatás: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 14. pontjában meghatározott támogatás,”

(9) Az R. 27. § (3) és (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(3) A 9. §-ban, a 11/A. §-ban, a 18/C. §-ban, a 21/A. §-ban, valamint a 26/G. §-ban meghatározott támogatások 1407/2013/EU bizottsági rendelet 3. cikke szerinti csekély összegű (de minimis) támogatásoknak minősülnek, a 8/A. §-ban meghatározott támogatás csekély összegű (de minimis) támogatásként is nyújtható. Csekély összegű támogatást kizárólag az 1407/2013/EU bizottsági rendelet előírásaival összhangban lehet nyújtani. A kedvezményezettnek nyilatkoznia kell az előző három pénzügyi évben általa igénybe vett csekély összegű támogatások támogatástartalmáról. Nem kell alkalmazni az 1407/2013/EU bizottsági rendeletben foglaltakat, ha a támogatást kérő költségvetési szerv, egyesület, alapítvány, közalapítvány, köztestület, nemzetiségi önkormányzat vagy nonprofit gazdasági társaság, amennyiben az általa végzett támogatott tevékenység nem minősül gazdasági tevékenységnek.
(4) A 11/A. §-ban, a 18/C. §-ban, a 21/A. §-ban, valamint a 26/G. §-ban meghatározott támogatások 1408/2013/EU bizottsági rendelet 3. cikke szerinti, mezőgazdasági termelőágazatban nyújtott csekély összegű támogatásként is nyújthatók. Mezőgazdasági termelőágazatban csekély összegű támogatást kizárólag az 1408/2013/EU bizottsági rendelet előírásaival összhangban lehet nyújtani. A kedvezményezettnek nyilatkoznia kell az előző 3 év támogatás tartalmáról. Nem kell alkalmazni az 1408/2013/EU bizottsági rendeletben foglaltakat, ha a támogatást kérő költségvetési szerv, egyesület, alapítvány, közalapítvány, köztestület, nemzetiségi önkormányzat vagy nonprofit gazdasági társaság, amennyiben az általa támogatott tevékenység nem minősül gazdasági tevékenységnek.”

(10) Az R. 27. §-a a következő (6) és (7) bekezdéssel egészül ki:

„(6) A bértámogatással, valamint a 11/A. §-ban meghatározott bérköltség támogatással kapcsolatos ügyekben a munkaadó által foglalkoztatni kívánt személy lakóhelye, tartózkodási helye vagy ennek hiányában értesítési címe szerint illetékes kirendeltség jár el.
(7) A csekély összegű támogatások nyújtásával kapcsolatos eljárásokra a 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 11–11/A. §-ában foglaltak irányadóak.”

(11) Az R. 27. § (12) és (13) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(12) Az 1407/2013/EU bizottsági rendelet, az 1408/2013/EU bizottsági rendelet alapján, valamint – a regionális beruházási támogatás kivételével – a 651/2014/EU bizottsági rendelet alapján támogatási döntés 2021. június 30-ig hozható. A regionális beruházási támogatás tekintetében támogatási döntés 2020. december 31-éig hozható.
(13) A 651/2014/EU bizottsági rendelet, az 1407/2013/EU bizottsági rendelet, valamint az 1408/2013/EU bizottsági rendelet hatálya alá tartozó támogatások esetén a kedvezményezett köteles a támogatással kapcsolatos okiratokat és dokumentumokat a támogatási döntés napjától számított tíz évig megőrizni.”

(12) Az R. 27. § (18) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(18) E rendeletben szabályozott, a 651/2014/EU bizottsági rendelet hatálya alá tartozó támogatások nem nyújthatók a 651/2014/EU bizottsági rendelet 1. cikk (2)–(5) bekezdésében foglalt esetekben.”

(13) Az R. 27. § (20) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(20) E rendeletben szabályozott, a 651/2014/EU bizottsági rendelet hatálya alá tartozó támogatás csak akkor nyújtható, ha a kedvezményezett még a projekttel kapcsolatos munkálatok vagy tevékenységek megkezdése előtt a támogatás iránti kérelmét benyújtja.”

(14) Az R. 27. § (22) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(22) Az e rendeletben szereplő, a 651/2014/EU bizottsági rendelet hatálya alá tartozó támogatási jogcímen nyújtott támogatás különböző elszámolható költségek esetén nyújtható más, a 651/2014/EU bizottsági rendelet hatálya alá tartozó támogatási jogcímen nyújtott támogatással együtt. Azonos, vagy részben azonos elszámolható költségek esetében a 651/2014/EU bizottsági rendelet hatálya alá tartozó támogatási jogcímen nyújtott támogatás abban az esetben halmozható más, a 651/2014/EU bizottsági rendelet hatálya alá tartozó támogatási jogcímen nyújtott támogatással, illetve csekély összegű támogatással, ha az nem vezet a 651/2014/EU bizottsági rendelet szerinti legmagasabb támogatási intenzitás, illetve támogatási összeg túllépéséhez.”

(15) Az R. 27. § (24) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(24) A támogatások átláthatóságának növelése céljából e rendeletnek a 651/2014/EU bizottsági rendelet hatálya alá tartozó támogatásokra vonatkozó előírásai a miniszter által vezetett minisztérium honlapján is közzétételre kerülnek.”

11. § Az R. 27/A. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

27/A. § Nem részesülhet az e rendelet szerinti támogatásokban az a munkaadó, aki nem felel meg a rendezett munkaügyi kapcsolatok Ávr.-ben meghatározott feltételeinek.”

12. § Az R. 27/C. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

27/C. § Ez a rendelet
a) az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2013. december 18-i 1407/2013/EU bizottsági rendelet (HL.L.352.2013.12.24.1.o.),
b) az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a mezőgazdasági ágazatban nyújtott csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2013. december 18-i 1408/2013/EU bizottsági rendelet (HL.L.352.2013.12.24.9.o.),
c) a Szerződés 107. és 108. cikke alkalmazásában bizonyos támogatási kategóriáknak a belső piaccal összeegyeztethetővé nyilvánításáról szóló, 2014. június 17-i 651/2014/EU bizottsági rendelet (HL.L.187.2014.6.26.1.o.)
hatálya alá tartozó támogatást tartalmaz.”

13. § Az R.

a) 1. § (4) bekezdésében, 5. § (1) bekezdésében, 26/B. § (2) bekezdésében a „kisebbségi” szövegrészek helyébe a „nemzetiségi” szöveg,

b) 8/A. § (5) bekezdésében a „60 százaléka” szövegrész helyébe az „50 százaléka” szöveg, valamint a „munkáltató” szövegrész helyébe a „munkaadó” szöveg,

c) 18. § (1) bekezdésében, 18. § (4) bekezdés a) pontjában és 27. § (1) bekezdés b) pontjában a „munkáltató” szövegrész helyébe a „munkaadó” szöveg,

d) 18. § (8) bekezdésében, 26/C. § (2) bekezdés a) és b) pontjában, valamint 26/C. § (3) bekezdésében a „Nemzetgazdasági Minisztérium” szövegrész helyébe a „minisztérium” szöveg,

e) 18. § (9) bekezdésében a „Nemzetgazdasági Minisztériumhoz” szövegrész helyébe a „minisztériumhoz” szöveg,

f) 18. § (11) bekezdésében a „nemzetgazdasági miniszter” szövegrész helyébe a „miniszter” szöveg

lép.

15. § Ez a rendelet

a) az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2013. december 18-i 1407/2013/EU bizottsági rendelet (HL.L.352.2013.12.24.1.o.),

b) az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a mezőgazdasági ágazatban nyújtott csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2013. december 18-i 1408/2013/EU bizottsági rendelet (HL.L.352.2013.12.24.9.o.),

c) a Szerződés 107. és 108. cikke alkalmazásában bizonyos támogatási kategóriáknak a belső piaccal összeegyeztethetővé nyilvánításáról szóló, 2014. június 17-i 651/2014/EU bizottsági rendelet (HL.L.187.2014.6.26.1.o.)

hatálya alá tartozó támogatást tartalmaz.

16. § Hatályát veszti az R.

17. § A munkaerőpiaci szolgáltatásokról, valamint az azokhoz kapcsolódóan nyújtható támogatásokról szóló 30/2000. (IX. 15.) GM rendelet 26. §-ában az „a 15 napot” szövegrész helyébe az „az 5 napot” szöveg lép.

18. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) Hatályát veszti a 2004–2006. évi Humánerőforrás Fejlesztési Operatív Program 1. 1 intézkedése: a munkanélküliség megelőzése és kezelése keretében nyújtható támogatások felhasználásának részletes szabályairól szóló 5/2006. (VIII. 11.) MeHVM–SZMM együttes rendelet.

1. melléklet a 8/2015. (III. 30.) NGM rendelethez

A 8/A. § (1) bekezdésében meghatározott támogatás keretében elszámolható költségek
a) az oktató személyi jellegű ráfordítása arra az órára vonatkozóan, amelyen az oktatási tevékenységét ellátja,
b) az oktató valamint a képzésben résztvevő közvetlenül a képzési projekthez kapcsolódó működési költsége (pl. útiköltség, közvetlenül a projekthez kapcsolódó anyag és fogyóeszköz költsége, valamint az eszköz és berendezés értékcsökkenése kizárólag a képzési projekt keretében történő használat mértékéig),
c) a képzési projekthez kapcsolódó tanácsadás költsége,
d) a képzésben résztvevő személyi jellegű ráfordításai és az általános közvetett költség (pl. adminisztrációs költség, bérleti díj, rezsi költség) azokra az órákra vonatkozóan, amelyen a képzésben résztvevő részt vesz,
e) a képzésben résztvevő megváltozott munkaképességű munkavállaló minimálisan szükséges szállásköltsége.”
1

A rendelet a 2010: CXXX. törvény 12. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2015. április 1. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére