• Tartalom

8/2015. (V. 29.) BM utasítás

a fejezeti és központi kezelésű előirányzatok felhasználásának rendjéről

2022.03.11.

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 23. § (4) bekezdés c) pontjában, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 13. § (3) bekezdésében foglaltaknak megfelelően, továbbá az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet. 1. melléklet 13. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következő utasítást adom ki:

I. Fejezet

Az utasítás hatálya

1. §1 Az utasítás hatálya kiterjed a fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználásának rendjéről szóló BM rendelet (a továbbiakban: BM rendelet) 1. mellékletében, valamint a központi kezelésű előirányzatok felhasználásának rendjéről szóló BM rendelet 1. mellékletében foglalt előirányzatokra.

II. Fejezet

A fejezeti és központi kezelésű előirányzatok felhasználásának általános szabályai2

1. A nem támogatható személyek köre

2. § Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: Ávr.) foglaltakon túl nem nyújtható költségvetési támogatás annak a személynek vagy szervezetnek,

a) aki vagy amely a beruházást vagy a fejlesztést olyan ingatlanon kívánja megvalósítani, amely a támogatási kérelem, pályázat benyújtásának időpontjában nem per-, teher- és igénymentes, kivéve ha azok jogosultja a kedvezményezett, vagy a beruházást vagy a fejlesztést osztatlan közös tulajdonban álló ingatlanon kívánja megvalósítani, és a tulajdonostársak nem kötöttek közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt használati megállapodást, vagy nem áll rendelkezésre az ahhoz tartozó használati megosztásra vonatkozó vázrajz,

b) aki vagy amely az Európai Bizottság költségvetési támogatásból való kizáró vagy eltiltó határozatának hatálya alatt áll, vagy

c) akinek vagy amelynek az az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 50. § (4) bekezdése szerinti köztartozása van, kivéve ha arra az adóhatóság fizetési könnyítést engedélyezett.

2. Benyújtandó dokumentumok

3. §3 A támogató az Ávr. 75. § (1) bekezdésében foglaltakon túl a pályázótól vagy a támogatási kérelmet benyújtótól a támogatási igényhez, a támogatási szerződés megkötéséhez vagy a támogatói okirat kiadásához kérheti

a) a 2. § a) pontja szerinti ingatlanra vonatkozó vázrajz és a használati megállapodás egyszerű másolatának vagy

b) a támogató által a pályázati kiírásban meghatározott, a költségvetési támogatás elbírálásához feltétlenül szükséges további dokumentum benyújtását is.

3. Kötelezettségvállalási eljárás

4. § (1)4 Ha az 1., 2. és 3. melléklet nem nevesít fejezeti vagy központi kezelésű előirányzat tekintetében kötelezettségvállalót, teljesítést igazolót, pénzügyi, jogi ellenjegyzőt, az okirati ellenjegyzőt, érvényesítőt,, utalványozót, utalvány-ellenjegyzőt, akkor azon a következő feladatkört ellátó személyeket kell érteni:

1. adott előirányzat szakmai kezelője: a kötelezettségvállaló irányítása alatt álló szervezeti egység,

2.5 érvényesítő: a gazdasági helyettes államtitkár által írásban kijelölt ügyintéző,

2a.6 Felelős Hatóság: a 2014–2020 közötti programozási időszakban a Belső Biztonsági Alapból és a Menekültügyi, Migrációs és Integrációs Alapból származó támogatások felhasználásáról szóló 135/2015. (VI. 2.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 135/2015. (VI. 2.) Korm. rendelet] szerint a belügyminiszter (a továbbiakban: miniszter) által kijelölt szervezeti egységek,

2b.7 Irányító Hatóság: a 2021–2027 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 256/2021. (V. 18.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 256/2021. (V. 18.) Korm. rendelet] 1. melléklete, valamint a Belügyminisztérium Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 11/2018. (VI. 12.) BM utasítás alapján a miniszter által kijelölt szervezeti egység,

3.8 jogi ellenjegyző, okirati ellenjegyző: az 5. § (5a) és (6) bekezdésében nevesített munkakört betöltő személy,

4.9 kötelezettségvállaló: pályázati vagy pályázaton kívüli egyéb kötelezettségvállalásnál a miniszter vagy a jelen utasításban – előirányzatonkénti bontásban – megjelölt munkakört betöltő személy vagy a miniszter által írásban felhatalmazott személy,

5.10 pénzügyi ellenjegyző: a gazdasági helyettes államtitkár vagy az általa írásban felhatalmazott vezető személy,

5a.11 szakmai ellenjegyzés: annak írásban történő előzetes igazolása, hogy a kötelezettségvállalás dokumentuma a szakmai szempontoknak megfelel,

5b.12 szakmai ellenjegyző: a kötelezettségvállalás szakmai tartalmáért felelős vezető, amennyiben személye nem azonos a kötelezettségvállalóval,

6.13 teljesítést igazoló: az utasításban megjelölt helyettes államtitkár, főosztályvezető, vagy az általuk kijelölt vezető személy vagy munkatárs, valamint a miniszter egyedi döntésében kijelölt személy,

7.14 utalvány-ellenjegyző: a gazdasági helyettes államtitkár vagy az általa írásban kijelölt személy, aki a pénzügyi ellenjegyzésre vonatkozó szabályok megfelelő alkalmazásával az utalvány ellenjegyzése során meggyőződik arról, hogy a teljesítés igazolása és az érvényesítés megtörtént-e,

8.15 utalványozó: a gazdasági helyettes államtitkár vagy az általa írásban kijelölt személy.

(1a)16 Ahol ez az utasítás írásbeli formát ír elő, azon az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvényben meghatározott elektronikus formát is érteni kell.

(1b)17 A gazdasági helyettes államtitkár egyedileg, átmeneti időszakra pénzügyi ellenjegyzőnek írásban kijelölhet nem vezető személyt is.

(2)18 Az 1., 2. és 3. melléklet az egyes fejezeti és központi kezelésű előirányzatokhoz kapcsolódó rendelkezéseket tartalmaz, amelyeknek a pénzügyi lebonyolítása az előirányzattól függően, a Belügyminisztérium (a továbbiakban: BM) előirányzat-célelőirányzat felhasználási keretszámlán, a fejezetimaradvány-elszámolási számlán, a fejezeti befizetési számlán, a fejezeti elosztási számlán, az elkülönített fizetési számlákon (amely alatt érteni kell az európai uniós programokra megnyitott előirányzat-felhasználási keretszámlát, valamint az elkülönített devizaszámlákat) és a fejezeti letéti számlán történik.

(3)19 Az Ávr. 53. § (1) bekezdés b) és c) pontja esetében írásbeli kötelezettségvállalás nem szükséges. Az Ávr. 53. § (1) bekezdés a) pontja esetében írásbeli kötelezettségvállalás szükséges.

(3a)20 Ha a kötelezettségvállalás elektronikus úton történik, a közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeiről szóló 335/2005. (XII. 29.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: Korm. rendelet) meghatározott egységes kormányzati ügyiratkezelő rendszert kell alkalmazni a Korm. rendelet 1. mellékletében felsorolt szervek esetében.

(3b)21 Ha a kötelezettségvállalás elektronikus úton történik, a kötelezettségvállalás eljárásrendje megegyezik a jelen utasításban meghatározottakkal, azzal az eltéréssel, hogy ahol az utasítás:

a) aláírást említ, azon a minősített tanúsítvánnyal rendelkező fokozott biztonságú elektronikus aláírást,

b) megküldést említ, azon az egységes kormányzati ügyiratkezelő rendszeren keresztül történő továbbítást kell érteni.

(4) Azokban az esetekben, melyekben nem szükséges írásbeli kötelezettségvállalás, a technikai kötelezettségvállalás a kötelezettségvállalás analitikában rögzítésre kerül, a felhasználható keret ezzel az összeggel csökken.

5. § (1)22 A kötelezettségvállalás menete az alábbi szakaszokból áll:

a) az igény felmerülése,

b)23 a kötelezettségvállalás okmányának előkészítése, és – amennyiben jelen utasítás alapján szükséges – szakmai ellenjegyzése,

c) pénzügyi ellenjegyzés,

d) – amennyiben jelen utasítás alapján szükséges – jogi ellenjegyzés,

e) a kötelezettségvállalás dokumentumának felek általi aláírása.

(2)24 A megállapodás, szerződés, támogatói okirat, a Felelős Hatóság és az Irányító Hatóság által kiadott egyedi döntés, az egyoldalú jognyilatkozat, az Áht. 33. § (3)–(4) bekezdésében szabályozott megállapodás (a továbbiakban együtt: kötelezettségvállalás dokumentuma) tervezetét az adott előirányzat szakmai kezelője (a kötelezettségvállalásra jogosult), valamint az ügyvédi tevékenységről szóló 2017. évi LXXVIII. törvényben (a továbbiakban: Ügyvédi törvény) meghatározott feltételeknek megfelelő okirat (a továbbiakban: okirat) tervezetét az okiratért felelős szakmai kezelő készíti elő. Ha a kötelezettségvállalás dokumentuma és az okirat nem magyar nyelven kerül aláírásra, a kezdeményező szükség esetén magyar nyelvű kivonatot, különösen indokolt esetben egyszerű fordítást készít.

(2a)25 A kötelezettségvállalás dokumentuma a Felelős Hatóság által kiadott egyedi döntés abban az esetben, ha a BM végrehajtó szervként jár el valamely projekt vonatkozásában az 514/2014/EU rendeletnek a felelős hatóságok kijelölése, azoknak az irányítás és kontroll területére vonatkozó feladatai, valamint az ellenőrző hatóságok jogállása és kötelezettségei tekintetében történő kiegészítéséről szóló 2014. július 25-i 1042/2014/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet alapján.

(2b)26 A kötelezettségvállalás dokumentuma az Irányító Hatóság által kiadott egyedi döntés abban az esetben, ha a BM valamely projekt vonatkozásában végrehajtó szervként jár el az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alap Pluszra, a Kohéziós Alapra, az Igazságos Átmenet Alapra és az Európai Tengerügyi, Halászati és Akvakultúra-alapra vonatkozó közös rendelkezések, valamint az előbbiekre és a Menekültügyi, Migrációs és Integrációs Alapra, a Belső Biztonsági Alapra és a határigazgatás és a vízumpolitika pénzügyi támogatására szolgáló eszközre vonatkozó pénzügyi szabályok megállapításáról szóló, az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2021/1060 rendelete alapján.

(2c)27 A kötelezettségvállalás dokumentuma az Európai Bizottság technikai segítségnyújtás céljára biztosított uniós hozzájárulásról szóló határozata abban az esetben, ha a Belügyi Alapok 2021–2027 előirányzat Technikai Segítségnyújtás költségkeretéből forrás kerül átadásra a BM javára. Az előirányzat felhasználása az Irányító Hatóság Működési Kézikönyvében meghatározott eljárásrend szerint történik.

(3)28 Az adott előirányzat szakmai kezelője a Közgazdasági Főosztály (a továbbiakban: KF) főosztályvezetője részére megküldi a tervezett kötelezettségvállalás dokumentumát.

(4)29 A KF főosztályA megállapodás, szerződés, támogatói okirat, a Felelős Hatóság által kiadott egyedi döntés, az egyoldalú jognyilatkozat, az Áht. 33. § (3)–(4) bekezdésében szabályozott megállapodás (a továbbiakban együtt: kötelezettségvállalás dokumentuma) tervezetét az adott előirányzat szakmai kezelője (a kötelezettségvállalásra jogosult) készíti elő. Ha a kötelezettségvállalás dokumentuma nem magyar nyelven kerül aláírásra, a kezdeményező szükség esetén magyar nyelvű kivonatot, különösen indokolt esetben egyszerű fordítást készít.vezetője vagy az általa írásban felhatalmazott vezető személy a kötelezettségvállalás dokumentumát az Áht. 37. § (1) bekezdésében foglaltak alapján megvizsgálja, és – ha az Áht. 37. § (1) bekezdésében foglaltaknak megfelel – a pénzügyi ellenjegyzéshez szükséges teljes dokumentum beérkezését követő 10 munkanapon belül a tervezett kötelezettségvállalást nyilvántartásba veszi, elkülöníti a feladat pénzügyi forrását, és pénzügyi ellenjegyzéssel látja el a dokumentumot oly módon, hogy a „pénzügyi ellenjegyzés” szöveg mellett a kötelezettségvállalás dokumentumát aláírásával látja el, továbbá elektronikusan rögzíti az ellenjegyzett példányt, vagy másolatot készít arról. Amennyiben észrevétel merül fel, a KF főosztályvezetője a teljes dokumentációt visszaküldi a kezdeményezőnek.

(4a)30 A KF főosztályvezetője megküldi a pénzügyi ellenjegyzéssel ellátott kötelezettségvállalás dokumentumát az adott előirányzat szakmai kezelője részére, aki szükség esetén továbbítja a Jogtanácsosi és Adatvédelmi Főosztály (a továbbiakban: JAFO) főosztályvezetője részére jogi ellenjegyzés céljából.

(5)31 A jogi ellenjegyzés a jogszabályokban meghatározott alaki, tartalmi, valamint anyagi jogi és eljárásjogi rendelkezéseknek való megfelelést tanúsítja, melynek során vizsgálni kell a kötelezettségvállalás dokumentumának a polgári jogi, az államháztartási jogszabályoknak, a vagyongazdálkodási jogszabályoknak, valamint a közjogi szervezetszabályozó eszközöknek való megfelelőségét. Jogi ellenjegyzéssel szükséges ellátni a két- vagy többoldalú szerződéseket – ide nem értve az Áht. 33. §-a alapján kötött megállapodásokat és a lebonyolító vagy kezelő szervvel kötött megállapodásokat –, valamint a megbízási szerződéseket, illetve megbízási elemet tartalmazó vállalkozási szerződéseket, valamint a Felelős Hatóság és az Irányító Hatóság egyedi döntéseit. A jogi ellenjegyzésre a pénzügyi ellenjegyzést követően kerül sor.

(5a)32 Ha jogszabály előírja és az Ügyvédi törvényben meghatározott feltételek adottak, az okiratot a JAFO bejegyzett kamarai jogtanácsosa vagy megbízási jogviszony alapján közreműködő ügyvéd az Ügyvédi törvény 43–45. §-a szerinti okirati ellenjegyzéssel látja el, értékhatártól függetlenül.

(6)33 Jogi ellenjegyző a JAFO jogi végzettséggel rendelkező munkatársa vagy a JAFO hatáskörében megbízási jogviszony alapján eljáró ügyvéd lehet. A kötelezettségvállalás dokumentuma megfelelősége esetén a „jogi ellenjegyzés” szöveg mellett a jogi ellenjegyző személy a kötelezettségvállalás dokumentumát aláírásával látja el.

(7)34 A jogi ellenjegyző személy a kötelezettségvállalás dokumentumának a JAFO részére történő beérkezését követő 10 munkanapon belül – az (5) bekezdésben foglaltaknak való megfelelősége esetén – ellenjegyzi vagy aláírásával ellátja a szerződést. A jogi ellenjegyző elektronikusan rögzíti az ellenjegyzett példányt vagy másolatot készít arról.

(8)35

(8a)36 Az okirati ellenjegyzést végző személy az okirat beérkezését követő 10 munkanapon belül – az (5a) bekezdésben foglaltaknak való megfelelősége esetén – okirati ellenjegyzéssel látja el az okiratot. Az okirati ellenjegyző elektronikusan rögzíti az ellenjegyzett példányt, vagy másolatot készít arról.

(9)37 Ha a kötelezettségvállalás dokumentuma és az okirat az (5) bekezdésben foglaltaknak nem felel meg, a JAFO a tervezetet jogi véleményével visszaküldi a kezdeményezőnek, aki a jogi vélemény alapján átdolgozott tervezetet küldi meg ismételten a JAFO részére.

(10)38

(11)39 Ha a kötelezettségvállalás dokumentumát nem szükséges ellátni jogi ellenjegyzéssel, a pénzügyi ellenjegyzéssel ellátott kötelezettségvállalás dokumentumát a KF megküldi a kezdeményező adott előirányzat szakmai kezelője részére, aki gondoskodik annak kötelezettségvállaló általi aláírásáról. Ha a kötelezettségvállalás dokumentumát jogi ellenjegyzéssel szükséges ellátni, a pénzügyi és jogi ellenjegyzéssel ellátott kötelezettségvállalás dokumentumát a kezdeményező részére a JAFO küldi meg.

(11a)40 A JAFO gondoskodik arról, hogy az általa előkészített és megszerkesztett okirat felek által történő aláírása megfeleljen az Ügyvédi törvény 44. §-ában foglaltaknak.

(12)41 Az adott előirányzat szakmai kezelője egy eredeti, aláírt és ellenjegyzett példányt irattárba helyez, egy-egy eredeti, aláírt és ellenjegyzett példányt a KF részére, valamint a (6) bekezdés esetében a JAFO részére küld meg.

(12a)42 Ha az egységes kormányzati ügyiratkezelő rendszeren elektronikusan történik a kötelezettségvállalás, az elektronikus irat megőrzésére alkalmas felület kifejlesztése, működtetése és a jogosult személyek részére hozzáférés biztosítása az Informatikai Főosztály (a továbbiakban: IFO) feladata.

(13)43 A kötelezettségvállalás dokumentuma és okirat módosításának eljárási rendje megegyezik a kötelezettségvállalás eljárási rendjével.

(14)44 A pénzügyi ellenjegyző, a jogi ellenjegyző és az okirati ellenjegyző – ugyanazon gazdasági eseményre vonatkozóan – azonos személy nem lehet.

(15)45 Az előirányzat szakmai kezelője a költségvetési támogatások nyilvánosságának biztosítása érdekében gondoskodik az adatszolgáltatások teljesítéséről, amennyiben azt valamely jogszabály előírja, így különösen

a) a pályázati kiírás közzététele előtt a Magyar Államkincstár részére megküldi az Ávr. 66. §-ában előírt adatokat,

b) gondoskodik a pályázati kiírásnak az Ávr. 66. § (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően a BM honlapján történő közzétételről,

c) a költségvetési támogatások kapcsán gondoskodik az Áht. 56/B. §-a alapján a szükséges adatok rögzítéséről az Országos Támogatás-ellenőrzési Rendszerben (OTR), és a Magyar Államkincstár részére megküldi az Ávr. 89. § (1) bekezdése szerinti adatokat,

d) a támogatásból megvalósuló fejlesztések központi monitoringjáról és nyilvántartásáról szóló 60/2014. (III. 6.) Korm. rendelet által előírt esetekben gondoskodik a költségvetési támogatások kapcsán a Fejlesztéspolitikai Adatbázis és Információs Rendszerbe (FAIR) történő adatszolgáltatások teljesítéséről.

3/A. 46 Mintaszerződés

5/A. § (1)47 A mintaszerződés az előirányzatok rendeltetésével összhangban meghatározott céloknak és jogcímeknek megfelelő tartalommal a területért felelős szakmai egységek vagy a kezelőszerv által előkészített, a JAFO által jogilag ellenjegyzett és a KF főosztályvezetője vagy helyettese által oldalanként szignált, a szabályozási és koordinációs helyettes államtitkár által jóváhagyott minta szerint aláírásra kerülő szerződés.

(2)48 A mintaszerződésekről a kötelezettségvállalásért felelős szakmai egység nyilvántartást vezet, és a bizonylatmegőrzési szabályoknak megfelelően azok megőrzéséről gondoskodik. A mintaszerződés nyilvántartásba vételét követően a kötelezettségvállalásért felelős szakmai egység egy eredeti példányt megküld a KF és a JAFO részére.

(3) A jóváhagyott mintaszerződéstől eltérő szerződés megkötése (módosítása) során kötelező a jogi ellenjegyzés. A mintaszerződés alapján megkötött szerződés módosítása – ha az a mintaszerződés tartalmát érintő változást eredményezne – jogi ellenjegyzéshez kötött. A mintaszerződés tartalmát nem érintő módosítás esetén jogi ellenjegyzés nem szükséges.

(4)49 A 2021–2027 közötti programozási időszakban a Belügyi Alapokból származó támogatások felhasználása során a minisztérium az európai uniós források felhasználásáért felelős miniszter által meghatározott mintaszerződéseket és támogatói okiratmintákat alkalmazza. Az előirányzat szakmai kezelője a hatályos mintaszerződések és támogatói okiratminták tartalmáról tájékoztatja a JAFO-t és a KF-et.

4. 50 Az Ávr. alapján keletkező befizetési kötelezettség

6. § Az Ávr. 172/A. § (1) bekezdése szerinti adatszolgáltatáshoz kapcsolódó, az Ávr. 172/A. § (2) és (3) bekezdése szerint felmerülő befizetési kötelezettség teljesítése a gazdasági helyettes államtitkár döntése szerint az érintett fejezeti kezelésű előirányzaton érvényesíthető. A gazdasági helyettes államtitkár a befizetési kötelezettség teljesítéséről értesíti az érintett fejezeti kezelésű előirányzat szakmai kezelőjét.

5. Az egyedi költségvetési támogatásra vonatkozó szabályok

7. § (1)51 A központi költségvetésről szóló törvényben nem nevesített szervezetek részére a miniszter vagy átruházott hatáskörben az adott előirányzat tekintetében kötelezettségvállalásra jogosult személy (e § alkalmazásában a továbbiakban együtt: egyedi döntéshozó) – ha ezen utasítás másként nem rendelkezik – egyedi döntéssel költségvetési támogatást (e § alkalmazásában a továbbiakban: egyedi költségvetési támogatás) nyújthat, ha

a) a támogatandó tevékenység a miniszter által meghatározott szakpolitikai célok megvalósulását szolgálja,

b) az egyedi költségvetési támogatás biztosításával jelentős előny érhető el, vagy hátrány hárítható el,

c) a támogatandó tevékenység másként nem valósítható meg, vagy

d) a tevékenység támogatását az előirányzat felhasználásának szabályait meghatározó jogszabály kifejezetten előírja.

(2) Az egyedi döntéshozó a kedvezményezett által benyújtott támogatási kérelmet – annak beérkezésétől számított – 15 napon belül megvizsgálja, és annak eredményétől függően

a) helyt ad a támogatási kérelemnek, és intézkedik a támogatói okirat kiadásáról vagy a támogatási szerződés megkötéséről,

b)52 a támogatói okirat kiadásához vagy a támogatási szerződés megkötéséhez szükséges további adat, tény, információ közlésére vonatkozó hiányok pótlására hívja fel a kedvezményezettet, vagy

c) indokolással elutasítja a támogatási kérelmet.

(3) A támogatási szerződés megkötése vagy a támogatói okirat kiadása – ha a támogatási döntés külön okiratba foglalása nem történik meg – támogatási döntésnek minősül.

6. Szakmai és pénzügyi beszámolási kötelezettség

8. § (1)53 A költségvetési támogatás felhasználásáról a kedvezményezett a támogatási szerződésben, támogatói okiratban meghatározott módon köteles írásbeli beszámolót készíteni és azt a támogatónak benyújtani.

(2) A beszámoló

a) szakmai része tartalmazza legalább a pályázati kiírásban, a támogatási döntésben, a támogatási szerződésben vagy a támogatási okiratban meghatározott

aa)54 támogatott tevékenység főbb indikátorait, mutatószámait és

ab) a feladat vagy beruházás megvalósításának helyét és időpontját,

b) pénzügyi része – a támogatási szerződés, a támogatói okirat eltérő rendelkezése hiányában – tartalmazza

ba) a költségvetési támogatással kapcsolatban felmerülő költségekre, kiadásokra vonatkozó összesített kimutatást és a számlák, számviteli bizonylatok összesítését, a bizonylat kibocsátójának nevét, a bizonylat sorszámát, a kifizetés jogcímét, a számla keltét, a teljesítés időpontját, a pénzügyi teljesítés időpontját, az áfaalapot, az áfatartalmat, a bruttó összeget, – átutalás esetében – a banki értesítő sorszámát, – készpénzes kifizetés esetében – a kifizetés tényét igazoló pénztárbizonylat sorszámát és az elszámolt összeget költségtételek szerinti bontásban,

bb) a költségvetési támogatás felhasználását igazoló záradékolt számlák, számviteli bizonylatok kedvezményezett képviselője vagy az általa írásban meghatalmazott személy által hitelesített másolatát,

bc) az átutalással megvalósított pénzügyi teljesítést igazoló bizonylat kedvezményezett képviselője vagy az általa írásban meghatalmazott személy által hitelesített másolatát (bankszámla terheléséről szóló banki igazolás vagy kivonat kedvezményezett képviselője vagy az általa írásban meghatalmazott személy által hitelesített másolatát, megjelölve a vonatkozó tételt),

bd) készpénzes kifizetés esetén a számla, egyszerűsített számla és a kifizetési pénztárbizonylat kedvezményezett képviselője vagy az általa írásban meghatalmazott személy által hitelesített másolatát vagy az adott kifizetési tételre a könyvviteli nyilvántartás vonatkozó részének kedvezményezett képviselője vagy az általa írásban meghatalmazott személy által hitelesített másolatát,

be) a saját forrás – ha előírásra került – és a társfinanszírozás felhasználásáról szóló kimutatást,

bf) a személyi jellegű költségek, kiadások és azok közterheinek részletes kimutatását és

bg) azokat a dokumentumokat, amelyeket a támogató a beszámoló részeként a pályázati kiírásban vagy a támogatási szerződésben, a támogatói okiratban előír.

(3) A (2) bekezdés b) pont bb)–bd) alpontjai esetében a kedvezményezett köteles becsatolni az általa írásban meghatalmazott személy aláírásmintáját és a meghatalmazást.

(4) A támogató a támogatási szerződésben, támogatói okiratban a beszámoló pénzügyi része tekintetében a (2) bekezdés b) pontjában foglaltaktól eltérő tartalmat és formát is meghatározhat.

(5)55 A támogató az Ávr. 94. § (1) bekezdése szerinti értesítésben – a beszámoló elfogadása esetén – nyilatkozik a kedvezményezett felé, hogy – amennyiben van ilyen – az Ávr. 84. § (2) bekezdés a) pontja szerinti beszedési megbízás benyújtására vonatkozó felhatalmazó levél a kedvezményezett bankszámláját vezető hitelintézetnél visszavonásra kerülhet. Ha a támogató beszedési megbízást nyújtott be a kedvezményezett bankszámláját vezető hitelintézethez, és a beszedési megbízás teljesült, a támogató külön dokumentumban nyilatkozik a felhatalmazó levél visszavonhatóságáról.

7. Hivatali egységek együttműködése, nyilvántartási szabályok

9. § (1)56 A fejezeti és központi kezelésű előirányzatok cél szerinti felhasználása során felmerülő valamennyi díj, illeték, költség az érintett előirányzaton érvényesíthető.

(2) Az előirányzat-kezelés teljes kezelési költsége fedezetet nyújt a pályázat, a támogatás, a szerződés előkészítésével, a szerződéskötéssel, a támogatói okirat kiadásával, a teljesítésigazolások kiadásához szükséges feladatok elvégzésével, valamint a szakmai, műszaki, pénzügyi ellenőrzési, követeléskezelési, pénzügyi és számviteli feladatokkal kapcsolatban felmerülő kiadásokra.

(3) A kezelő szervnek kifizetett kezelési költség éves összege nem haladhatja meg az adott fejezeti kezelésű előirányzat módosított éves előirányzatának 6%-át, amelynek pontos összegéről a fejezetet irányító szerv a kezelő szervvel kötendő megállapodásban állapodik meg.

(3a)57 Az adott fejezeti kezelésű vagy központi kezelésű előirányzat szakmai kezelője a költségvetési törvény kihirdetését követő második hónap utolsó munkanapjáig köteles az általa kezelt fejezeti kezelésű előirányzat felhasználási feladattervét megküldeni a gazdasági helyettes államtitkárnak.

(3b)58 A szakmai kezelő a felhasználási feladattervet – különösen az év közbeni kormánydöntésekre és előirányzat-átcsoportosításokra figyelemmel – negyedévente – az első negyedév tekintetében április 1. napjáig, a második negyedév tekintetében július 1. napjáig, a harmadik negyedév tekintetében október 1. napjáig köteles felülvizsgálni. Amennyiben a felhasználási feladatterv módosítása szükséges, a szakmai kezelő a módosításról – a módosított felhasználási feladatterv egyidejű megküldésével – indokainak megjelölésével, a módosítástól számított 30 napon belül írásban tájékoztatja a BM gazdasági helyettes államtitkárát.

(3c)59 A (3a) és (3b) bekezdés nem vonatkozik a felülről nyitott előirányzatokra.

(3d)60 A (3a) bekezdés szerinti felhasználási feladattervet a miniszter fogadja el azon fejezeti kezelésű előirányzatok tekintetében, amelyekről a miniszter tulajdonosi joggyakorlása alatt álló gazdasági társaságok részesülhetnek kifizetésben.

(4)61 A kötelezettségvállaló a kötelezettségvállalásokhoz kapcsolódó naprakész nyilvántartást köteles vezetni. Az adott előirányzat szakmai kezelője olyan analitikus nyilvántartást vezet a kötelezettségvállalásokról előirányzatonkénti bontásban, amely biztosítja a kezelőszerv által vezetett kötelezettségvállalási nyilvántartás egyeztetési lehetőségét, és lehetővé teszi a teljesítésigazolás megtörténtének mindenkori tételes ellenőrzését. Az adott előirányzat szakmai kezelője az általa vezetett kötelezettségvállalásokat a PEF-fel, illetve a pénzügyi feladatokat ellátó kezelő szervvel negyedévente, legkésőbb a tárgynegyedévet követő hónap utolsó napjáig egyezteti. Az egyeztetés tényét, eredményét mindkét fél részéről aláírt kimutatáson dokumentálni szükséges.

(5)62 Az adott előirányzat szakmai kezelője a KF által meghatározott időpontig szöveges értékelést ad a KF részére a fejezeti és központi kezelésű előirányzatok felhasználásáról. Az adott előirányzat szakmai kezelője a KF által meghatározott időpontig, a zárszámadási eljárás keretében – az államháztartásért felelős miniszter által meghatározott követelmények figyelembevételével – a megvalósított szakmai célokról tájékoztatást ad a KF részére. Az éves beszámoló és a zárszámadás tartalmára és formájára vonatkozó követelményekről a KF az érintett szakterületeket előzetesen tájékoztatja.

(6)63 Az adott előirányzat szakmai kezelője a kötelezettségvállalással nem terhelt, illetve a kötelezettségvállalással terhelt maradványokat – a tárgyévet követő év január 31-éig – írásban egyezteti a KF által kijelölt ügyintézőkkel.

(7)64 Ha a beszámolók hiányosak vagy hibásak, úgy az adott előirányzat szakmai kezelője intézkedik a KF felhívását követő 5 munkanapon belül a beszámoló kiegészítéséről vagy pontosításáról, illetve annak újraküldéséről a KF részére.

(8)65 A fejezeti kezelésű előirányzatokra vonatkozó kötelezettségvállalás az Áht. 36. § (3) bekezdésében, valamint az Ávr. 46. §-ában foglalt időpont figyelembevételével történik. A fejezeti kezelésű előirányzatoknak az éves beszámolóban szereplő kötelezettségvállalással terhelt maradványa a következő évben – a KF főosztályvezetőjének hatáskörében elvégzett előirányzat-módosítás után – változatlan rendeltetéssel, az előző évben keletkezett, de pénzforgalmilag csak a következő évben, években teljesülő kötelezettségvállalások teljesítésére használható fel.

(9)66 Az előirányzatok közötti előirányzat-átcsoportosításra, -módosításra, valamint a maradvány és a bevétel előirányzatosítására az adott előirányzat szakmai kezelőjével történő egyeztetést követően értékhatártól függetlenül a KF főosztályvezetője vagy helyettese jogosult.

(10)67 A kötelezettségvállalásokhoz kapcsolódóan a KF olyan naprakész analitikus nyilvántartást köteles vezetni, amelyből megállapítható az évenkénti kötelezettségvállalás összege.

10. § (1) A teljesítésigazolást végzők dokumentált módon ellenőrzik vagy ellenőriztetik a szakmai és pénzügyi beszámolók megfelelőségét, amely kiterjed a szakmai beszámoló alaki és tartalmi elemeire, különös tekintettel a kedvezményezett által vállalt feladatok teljes körű feladatellátására, a feladatellátás színvonalára, a vállalt feladatok határidőre történő elvégzésére.

(2)68 Ha a teljesítést igazoló a pályázati kiírásban vagy a támogatási szerződésben, támogatói okiratban előírtak megsértését vagy jogszabálysértésre utaló körülményt tapasztal, akkor haladéktalanul értesíteni köteles a kötelezettségvállalót, a KF főosztályvezetőjét, hogy a szükséges lépéseket egyeztetett módon megtegyék. A teljesítést igazoló – a teljesítés igazolásával egyidejűleg – aláírásával nyilatkozik a szakmai beszámoló megfelelőségéről.

(3)69 A teljesítésigazolás kiállítása elektronikus úton történik, ha a kötelezettségvállalás elektronikusan az egységes kormányzati ügyiratkezelő rendszeren keresztül történik.

11. § (1)70 A szakmai kezelő a KF felhívására a KF által meghatározott időpontig felülvizsgálja, illetve előkészíti és megküldi a rendelkezési jogosultságot igazoló aláírásmintákat 2 eredeti példányban aláírva és iktatva. Az aláírásminták nyomtatványait a 4. melléklet tartalmazza. Az utasításban szabályozott és a központi költségvetésről szóló törvénnyel összhangban álló előirányzatok esetében a kialakított aláírásminták költségvetési évre tekintet nélkül alkalmazhatóak.

(2)71 Az államtitkárok titkárságai, a helyettes államtitkárok titkárságai, valamint a Miniszteri Kabinet titkársága, a Nemzeti Bűnmegelőzési Tanács Titkársága, a KF főosztályvezetője részére megküldik a kötelezettségvállalásra és a teljesítés igazolására jogosultak nevét, beosztását, aláírásmintáját a 4. melléklet szerinti minták alapján. A jogi ellenjegyzésre jogosultak nevét, beosztását, aláírásmintáját a 4. melléklet szerinti minta alapján a JAFO főosztályvezetője küldi meg a KF főosztályvezetője részére. A rendelkezési jogosultságban év közben bekövetkezett változásokról az érintett államtitkárok titkárságai, a helyettes államtitkárok titkárságai, valamint a Miniszteri Kabinet titkársága, a Nemzeti Bűnmegelőzési Tanács Titkársága és a JAFO főosztályvezetője haladéktalanul értesítik a KF főosztályvezetőjét az aláírásminták kitöltésével.

(3)72 A kötelezettségvállalási, a teljesítésigazolási, utalványozási, utalvány-ellenjegyzési, és érvényesítési, valamint jogi ellenjegyzési jogkörök gyakorlására vonatkozó – az erre feljogosított személyek, valamint a távollétükben ezen jogosultságot gyakorló személyek nevét tartalmazó – névjegyzéket és aláírásmintát a KF főosztályvezetője tartja nyilván.

(4)73 A kötelezettségvállalási dokumentumokat a KF főosztályvezetője az az utalványozásra, utalvány-ellenjegyzésre és érvényesítésre jogosultak számára továbbítja. Az aláírásmintákról készített másolati példányok alapján vagy a dokumentumok digitálisan rögzített, közös elektronikus tárhelyen tárolt változata alapján kell az érvényesítést végzőknek meggyőződniük a kötelezettségvállaló, teljesítést igazoló személy aláírásának hitelességéről, a joggyakorlás szabályszerűségéről.

(5)74 A kötelezettségvállalási, a teljesítésigazolási, utalványozási, érvényesítési, valamint jogi ellenjegyzési jogkörök gyakorlását az erre feljogosított személyek, valamint a távollétükben ezen jogosultságot gyakorló személyek jóváhagyott névjegyzékét és aláírásmintáját a KF főosztályvezetője megküldi az IFO részére, hogy az egységes kormányzati ügyiratkezelő rendszerben a jogosultságokat beállítsa, rögzítse és hozzáférhetővé tegye. A jelen bekezdés szerinti beállítást követően az eredeti dokumentumokat az IFO főosztályvezetője 5 munkanapon belül visszaküldi a KF főosztályvezetője részére.

11/A. §75 A fejezeti kezelésű előirányzatok esetén a kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosításra – a szakmai kezelőjével történő egyeztetést követően – a gazdasági helyettes államtitkár, a BM KF főosztályvezetője vagy az általuk írásban felhatalmazott vezető személy jogosult.

III. Fejezet76

A Belügyi Alapokhoz kapcsolódó központi kezelésű előirányzatok terhére nyújtott költségvetési támogatásokra vonatkozó szabályok

8. 77 Az uniós hozzájárulások fogadására kincstári pénzforgalmi számlák

12. §78 (1) Az Európai Bizottságtól érkező éves, illetve kezdeti előfinanszírozás, évesegyenleg-kifizetések és végsőegyenleg-kifizetés fogadása a 2014–2020 közötti programozási időszak tekintetében a Felelős Hatóság által, a 2021–2027 közötti programozási időszak tekintetében az Irányító Hatóság által a Magyar Államkincstárban alaponként nyitott devizaszámlán történik, amely felett a Felelős Hatóság, illetve az Irányító Hatóság rendelkezik.

(2) Az (1) bekezdés szerinti fizetési számlák vezetésével kapcsolatos, a Felelős Hatóságnál és az Irányító Hatóságnál felmerülő költségek a Felelős Hatóságot, illetve az Irányító Hatóságot terhelik.

9. Uniós hozzájárulás rendezése

13. § (1)79 A támogatás kifizetése az elkülönített fizetési számlán rendelkezésre álló forrás terhére történik.

(2)80 Azt követően, hogy a jogosan igénybe vett támogatás teljes összege kiutalásra került a kedvezményezett részére, valamint a kedvezményezetti követelések megtérítésre kerültek a költségvetés részére, a Felelős Hatóság, illetve az Irányító Hatóság a monitoring és információs rendszer alapján megállapítja a jóváhagyott aránynak megfelelően a forrásokat.

10. Összeférhetetlenség

14. §81 (1) A támogatásra vonatkozó döntés előkészítésében, valamint meghozatalában nem vehet részt az a személy, aki

a) az adott felhívásra támogatási kérelmet nyújtott be, a támogatási kérelem elkészítésében részt vett, a projekt megvalósítója,

b) a támogatási kérelmet benyújtó szervezettel vagy partnerével munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll,

c) a támogatási kérelmet benyújtó szervezet vezető tisztségviselője vagy felügyelő bizottságának tagja,

d) a támogatási kérelmet benyújtó szervezet tagja, vagy aki abban közvetlen vagy közvetett tulajdoni részesedéssel rendelkezik,

e) az értékelésre, a minőség-ellenőrzésre vagy a bírálatra benyújtott dokumentumok előkészítésében vagy kidolgozásában bármilyen formában részt vett,

f) az a)–e) pont szerinti személynek a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 8:1. § (1) bekezdés 1. pontja szerinti közeli hozzátartozója,

g)82 tekintetében a Felelős Hatósághoz, illetve az Irányító Hatósághoz érkezett bejelentés alapján, vagy hivatalból a Felelős Hatóság vagy az Irányító Hatóság megállapítja, hogy a pártatlan és objektív közreműködése nem biztosítható.

(2)83 Az Ávr., valamint a 256/2021. (V. 18.) Korm. rendelet szerinti kifogás elbírálásában nem vehet részt az (1) bekezdés a)–g) pontja szerinti, továbbá az a személy, aki a támogatásra vonatkozó döntés előkészítésében, valamint annak meghozatalában részt vett.

(2a)84 A 135/2015. (VI. 2.) Korm. rendelet, valamint a 256/2021. (V. 18.) Korm. rendelet szerinti szabálytalansági eljárás során a szabálytalansági döntés előkészítésében nem vehet részt az (1) bekezdés szerinti, továbbá az a személy, aki a szabálytalansági gyanút jelentette, valamint aki részt vesz a szabálytalansági eljárással érintett projekt menedzsment feladataiban.

(2b)85 A 135/2015. (VI. 2.) Korm. rendelet, valamint a 256/2021. (V. 18.) Korm. rendelet szerinti jogorvoslati eljárás során a jogorvoslati döntés előkészítésében nem vehet részt a (2a) bekezdés szerinti, továbbá az a személy, aki a jogorvoslati eljárás alapját képező szabálytalansági eljárás során a szabálytalansági döntés előkészítésében részt vett.

(3)86 A támogatásra vonatkozó döntés előkészítésében és meghozatalában részt vevő személy vagy szervezet képviseletére jogosult személy a döntés-előkészítési eljárás megkezdésekor az adott felhívásra vonatkozó teljes bizonyító erejű magánokiratban nyilatkozatot tesz arról, hogy az (1) bekezdés szerinti összeférhetetlenség vele szemben nem áll fenn, a támogatásra vonatkozó döntés előkészítése és meghozatala során tudomására jutott minősített adatot, üzleti vagy fizetési titkot megőrzi.

(3a)87 A kifogás elbírálásában, a szabálytalansági döntés előkészítésében, valamint a jogorvoslati döntés előkészítésében részt vevő személy az eljárás megkezdésekor nyilatkozik arról, hogy a jelen alcím szerinti összeférhetetlenség vele szemben nem áll fenn, az eljárás során tudomására jutott minősített adatot, üzleti vagy fizetési titkot megőrzi.

(3b)88 A projektek folyamatba épített dokumentumalapú ellenőrzését, helyszíni ellenőrzését és a kifizetés engedélyezését nem végezheti olyan személy, akivel szemben az (1)–(2) bekezdés szerinti kizáró ok fennáll.

(4)89 Ha a támogatásra vonatkozó döntés előkészítése és meghozatala, a kifogás elbírálása, a szabálytalansági döntés vagy a jogorvoslati döntés előkészítése, a projekt folyamatba épített ellenőrzése vagy helyszíni ellenőrzése, vagy a kifizetés engedélyezése során olyan tény merül fel, amely alapján a jelen alcím szerinti összeférhetetlenség fennáll, az összeférhetetlenséggel érintett személy vagy szervezet ezt a Felelős Hatóságnak, illetve az Irányító Hatóságnak haladéktalanul írásban bejelenti.

(5)90 Ha az összeférhetetlenséget az összeférhetetlenséggel érintett személy nem jelenti be, a támogatásra vonatkozó döntés előkészítése során bárki jogosult az összeférhetetlenség megállapítását a Felelős Hatóságnál, illetve az Irányító Hatóságnál kezdeményezni. Ha a Felelős Hatóság, illetve az Irányító Hatóság az összeférhetetlenséget megállapítja, az összeférhetetlenséggel érintett személy vagy szervezet azon dokumentum tekintetében, amellyel kapcsolatban az összeférhetetlenség felmerült, a továbbiakban nem járhat el, és az erre a dokumentumra vonatkozó addigi eljárását érvénytelennek kell tekinteni.

(6)91

(7)92 Az (1)–(6) bekezdést nem kell alkalmazni a a Felelős Hatóság, illetve az Irányító Hatóság irányításáért felelős miniszter által vezetett minisztérium részéről benyújtott és megvalósított projektek esetében, ha a minisztérium szervezetén belül az adott projekt vonatkozásában a projekt elkészítéséhez, benyújtásához, megvalósításához, valamint a döntés előkészítéséhez, meghozatalához kapcsolódó feladatok szervezetileg, technikai segítségnyújtás tevékenység esetén személyi szinten elkülönülnek.

(8) A támogatásra vonatkozó döntés előkészítésében és meghozatalában részt vevő személy a feladat ellátására vonatkozó jogviszonyban alkalmazandó felelősségi szabályok szerint felelősséggel tartozik a pártatlan, semleges és szakmai követelményeknek megfelelő feladatellátásáért.

11.93

15. §

IV. Fejezet

Záró rendelkezések

16. § Ez az utasítás a közzétételét követő napon lép hatályba.

17. §94

1. melléklet a 8/2015. (V. 29.) BM utasításhoz95


Az egyes fejezeti kezelésű előirányzatokhoz kapcsolódó rendelkezési jogkörök

1. ÁHT 270801 A légimentéssel összefüggő kiadások
Az előirányzat tekintetében
a) kötelezettségvállaló: a gazdasági helyettes államtitkár vagy az általa írásban felhatalmazott vezető személy,
b) teljesítést igazoló: a gazdasági helyettes államtitkár vagy az általa írásban felhatalmazott vezető személy.

2. ÁHT 256501 Víz-, környezeti és természeti katasztrófa kárelhárítás
Az előirányzat tekintetében a kötelezettségvállalás, a pénzügyi ellenjegyzés, utalványozás, érvényesítés és teljesítésigazolás az Áht. és az Ávr. szabályai, valamint a védekezésben, helyreállításban részt vevő állami és önkormányzati szervek belső szabályzatai szerint történik.
Az előirányzat tekintetében
a) kötelezettségvállaló: a közfoglalkoztatási és vízügyi helyettes államtitkár vagy az általa írásban felhatalmazott vezető személy,
b) teljesítést igazoló: a közfoglalkoztatási és vízügyi helyettes államtitkár vagy az általa írásban felhatalmazott vezető személy,
c) az Ávr. 172/A. § (1) bekezdése szerinti adatszolgáltatáshoz kapcsolódó, az Ávr. 172/A. § (2) és (3) bekezdése szerint felmerülő befizetési kötelezettség teljesítése tekintetében a kötelezettségvállaló: a gazdasági helyettes államtitkár.

3.96 ÁHT 347762 Kormányzati infokommunikációs szolgáltatások
Az előirányzat tekintetében a pénzügyi ellenjegyzés és a kötelezettségvállalás a szakmai ellenjegyzést követően lehetséges.
Az előirányzat tekintetében
a) kötelezettségvállaló: az informatikai helyettes államtitkár vagy az általa írásban felhatalmazott vezető személy,
b) szakmai ellenjegyző: az informatikai helyettes államtitkár irányítása alá tartozó, a Belügyminisztérium Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló BM utasítás alapján illetékes főosztály főosztályvezetője vagy az általa kijelölt osztályvezető,
c) teljesítést igazoló: az informatikai helyettes államtitkár vagy az általa írásban felhatalmazott vezető személy,
d) az Ávr. 172/A. § (1) bekezdése szerinti adatszolgáltatáshoz kapcsolódó, az Ávr. 172/A. § (2) és (3) bekezdése szerint felmerülő befizetési kötelezettség teljesítése tekintetében a kötelezettségvállaló: a gazdasági helyettes államtitkár.

4. ÁHT 372128 Központi közigazgatási irattárazással kapcsolatos szakmai feladatok ellátása
Az előirányzat tekintetében
a) kötelezettségvállaló: a szabályozási és koordinációs helyettes államtitkár vagy az általa írásban felhatalmazott vezető személy,
b) teljesítést igazoló: a szabályozási és koordinációs helyettes államtitkár vagy az általa írásban felhatalmazott vezető személy,
c) az Ávr. 172/A. § (1) bekezdése szerinti adatszolgáltatáshoz kapcsolódó, az Ávr. 172/A. § (2) és (3) bekezdése szerint felmerülő befizetési kötelezettség teljesítése tekintetében a kötelezettségvállaló: a gazdasági helyettes államtitkár.

5. ÁHT 251212 Országos Polgárőr Szövetség
Az előirányzat tekintetében
a) kötelezettségvállaló: a miniszter vagy a miniszteri kabinetfőnök,
b) teljesítést igazoló: a miniszteri kabinetfőnök,
c) az Ávr. 172/A. § (1) bekezdése szerinti adatszolgáltatáshoz kapcsolódó, az Ávr. 172/A. § (2) és (3) bekezdése szerint felmerülő befizetési kötelezettség teljesítése tekintetében a kötelezettségvállaló: a gazdasági helyettes államtitkár.

6.97 ÁHT 387973 Társadalmi szervezetek, alapítványok támogatása
Az előirányzat tekintetében
a) kötelezettségvállaló:
aa) a BM rendelet 1. melléklet 11. sor F oszlop 1. és 8–9. pontjai esetén: a személyügyi helyettes államtitkár vagy az általa írásban felhatalmazott vezető személy,
ab) a BM rendelet 1. melléklet 11. sor F oszlop 2–4., 7., 10. és 12. pontjai esetén: a gazdasági helyettes államtitkár vagy az általa írásban felhatalmazott vezető személy,
ac) a BM rendelet 1. melléklet 11. sor F oszlop 5–6. pontjai esetén: az önkormányzati államtitkár vagy az általa írásban felhatalmazott vezető személy,
ad) a BM rendelet 1. melléklet 11. sor F oszlop 11. pontja esetén: a Nemzeti Bűnmegelőzési Tanács elnöke vagy a Nemzeti Bűnmegelőzési Tanács Titkársága (Főosztály) vezetője,
ae) a BM rendelet 1. melléklet 11. sor F oszlop 14. pontja esetén: a miniszter által kijelölt vezető személy;
b) teljesítést igazoló:
ba) a BM rendelet 1. melléklet 11. sor F oszlop 1. és 8–9. pontjai esetén: a személyügyi helyettes államtitkár vagy az általa írásban felhatalmazott vezető személy,
bb) a BM rendelet 1. melléklet 11. sor F oszlop 2–4. és 12. pontjai esetén: a Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság (a továbbiakban: BM OKF) főigazgatójának szakmai előkészítése alapján a gazdasági helyettes államtitkár, a KF főosztályvezetője vagy a gazdasági helyettes államtitkár által kijelölt vezető személy,
bc) a BM rendelet 1. melléklet 11. sor F oszlop 5–6. pontja esetén: az önkormányzati államtitkár vagy az általa írásban felhatalmazott vezető személy,
bd) a BM rendelet 1. melléklet 11. sor F oszlop 7. és 10. pontja esetén: a gazdasági helyettes államtitkár vagy az általa írásban felhatalmazott vezető személy,
be) a BM rendelet 1. melléklet 11. sor F oszlop 11. pontja esetén: a Nemzeti Bűnmegelőzési Tanács elnöke vagy a Nemzeti Bűnmegelőzési Tanács Titkársága (Főosztály) vezetője,
bf) a BM rendelet 1. melléklet 11. sor F oszlop 14. pontja esetén: a miniszter által kijelölt vezető személy;
c) az Ávr. 172/A. § (1) bekezdése szerinti adatszolgáltatáshoz kapcsolódó, az Ávr. 172/A. § (2) és (3) bekezdése szerint felmerülő befizetési kötelezettség teljesítése tekintetében a kötelezettségvállaló: a gazdasági helyettes államtitkár.

7. ÁHT 386328 Roma nemzetiségi szakmai és beruházási támogatások
Az előirányzat tekintetében
a) kötelezettségvállaló: a társadalmi felzárkózásért felelős helyettes államtitkár vagy az általa írásban felhatalmazott vezető személy,
b) teljesítést igazoló: a társadalmi felzárkózásért felelős helyettes államtitkár vagy az általa írásban felhatalmazott vezető személy,
c) az Ávr. 172/A. § (1) bekezdése szerinti adatszolgáltatáshoz kapcsolódó, az Ávr. 172/A. § (2) és (3) bekezdése szerinti felmerülő befizetési kötelezettség teljesítése tekintetében a kötelezettségvállaló: a gazdasági helyettes államtitkár.

8. ÁHT 376095 Tanoda program
A pályázati kiírást a társadalmi felzárkózásért felelős helyettes államtitkár készíti elő szakmailag, és a közigazgatási államtitkár hagyja jóvá. A pályázatokkal kapcsolatos támogatási döntést a társadalmi felzárkózásért felelős helyettes államtitkár készíti elő a kezelő szerv felterjesztése alapján, és a közigazgatási államtitkár hagyja jóvá. Kötelezettségvállalásra az előzetes jóváhagyást követően van lehetőség.
A kezelő szervvel a társadalmi felzárkózásért felelős helyettes államtitkár jogosult megállapodást kötni. Az előirányzat tekintetében
a) kötelezettségvállaló: a társadalmi felzárkózásért felelős helyettes államtitkár vagy az általa írásban felhatalmazott vezető személy, vagy a jogszabály alapján kijelölt kezelő szerv vezetője vagy az általa írásban felhatalmazott vezető személy,
b) teljesítést igazoló: a társadalmi felzárkózásért felelős helyettes államtitkár vagy az általa írásban felhatalmazott vezető személy, vagy a jogszabály alapján kijelölt kezelő szerv vezetője vagy az általa írásban felhatalmazott személy,
c) az Ávr. 172/A. § (1) bekezdése szerinti adatszolgáltatáshoz kapcsolódó, az Ávr. 172/A. § (2) és (3) bekezdése szerint felmerülő befizetési kötelezettség teljesítése tekintetében a kötelezettségvállaló: a gazdasági helyettes államtitkár.

9. ÁHT 386339 Felzárkózást elősegítő szakmapolitikai programok támogatása
Az előirányzat tekintetében
a) kötelezettségvállaló: a társadalmi felzárkózásért felelős helyettes államtitkár vagy az általa írásban felhatalmazott vezető személy,
b) teljesítést igazoló: a társadalmi felzárkózásért felelős helyettes államtitkár vagy az általa írásban felhatalmazott vezető személy,
c) az Ávr. 172/A. § (1) bekezdése szerinti adatszolgáltatáshoz kapcsolódó, az Ávr. 172/A. § (2) és (3) bekezdése szerinti felmerülő befizetési kötelezettség teljesítése tekintetében a kötelezettségvállaló: a gazdasági helyettes államtitkár.

10. ÁHT 387739 Útravaló és felzárkózást segítő ösztöndíj programok
Az Útravaló program alprogramjainak támogatása tekintetében a pályázati kiírást a társadalmi felzárkózásért felelős helyettes államtitkár készíti elő szakmailag, és a közigazgatási államtitkár hagyja jóvá. Az Útravaló program alprogramjaira beérkezett pályázatokkal kapcsolatos támogatási döntést a társadalmi felzárkózásért felelős helyettes államtitkár készíti elő a lebonyolító szerv felterjesztése alapján, és a közigazgatási államtitkár hagyja jóvá. Kötelezettségvállalásra az előzetes jóváhagyást követően van lehetőség.
A lebonyolító szervvel a társadalmi felzárkózásért felelős helyettes államtitkár jogosult megállapodást kötni.
Az előirányzat tekintetében
a) kötelezettségvállaló: a társadalmi felzárkózásért felelős helyettes államtitkár vagy az általa írásban felhatalmazott vezető személy, vagy megállapodás alapján a lebonyolító szerv vezetője vagy az általa írásban felhatalmazott vezető személy,
b) teljesítést igazoló: a társadalmi felzárkózásért felelős helyettes államtitkár vagy az általa írásban felhatalmazott vezető személy, vagy megállapodás alapján a lebonyolító szerv vezetője vagy az általa írásban felhatalmazott személy,
c) az Ávr. 172/A. § (1) bekezdése szerinti adatszolgáltatáshoz kapcsolódó, az Ávr. 172/A. § (2) és (3) bekezdése szerint felmerülő befizetési kötelezettség teljesítése tekintetében a kötelezettségvállaló: a gazdasági helyettes államtitkár.

11. ÁHT 380106 Biztos Kezdet Gyerekházak
A pályázati kiírást a társadalmi felzárkózásért felelős helyettes államtitkár készíti elő szakmailag, és a közigazgatási államtitkár hagyja jóvá. A pályázatokkal kapcsolatos támogatási döntést a társadalmi felzárkózásért felelős helyettes államtitkár készíti elő a kezelő szerv felterjesztése alapján, és a közigazgatási államtitkár hagyja jóvá. Kötelezettségvállalásra az előzetes jóváhagyást követően van lehetőség.
A kezelő szervvel a társadalmi felzárkózásért felelős helyettes államtitkár jogosult megállapodást kötni. Az előirányzat tekintetében
a) kötelezettségvállaló: a társadalmi felzárkózásért felelős helyettes államtitkár vagy az általa írásban felhatalmazott vezető személy, vagy a jogszabály alapján kijelölt kezelő szerv vezetője vagy az általa írásban felhatalmazott vezető személy,
b) teljesítést igazoló: a társadalmi felzárkózásért felelős helyettes államtitkár vagy az általa írásban felhatalmazott vezető személy, vagy a jogszabály alapján kijelölt kezelő szerv vezetője vagy az általa írásban felhatalmazott személy,
c) az Ávr. 172/A. § (1) bekezdése szerinti adatszolgáltatáshoz kapcsolódó, az Ávr. 172/A. § (2) és (3) bekezdése szerint felmerülő befizetési kötelezettség teljesítése tekintetében a kötelezettségvállaló: a gazdasági helyettes államtitkár.

12. ÁHT 388084 Országos Roma Önkormányzat támogatása
Az előirányzat tekintetében
a) kötelezettségvállaló: a társadalmi felzárkózásért felelős helyettes államtitkár vagy az általa írásban felhatalmazott vezető személy,
b) teljesítést igazoló: a társadalmi felzárkózásért felelős helyettes államtitkár vagy az általa írásban felhatalmazott vezető személy,
c) az Ávr. 172/A. § (1) bekezdése szerinti adatszolgáltatáshoz kapcsolódó, az Ávr. 172/A. § (2) és (3) bekezdése szerinti felmerülő befizetési kötelezettség teljesítése tekintetében a kötelezettségvállaló: a gazdasági helyettes államtitkár.

13. ÁHT 232061 Önkormányzati tűzoltóságok normatív támogatása
Az előirányzat tekintetében a költségvetési támogatás folyósítása a BM OKF kezdeményezése alapján időarányosan történik. A költségvetési támogatás szabályszerű felhasználásáért az önkormányzati tűzoltóság felel. A költségvetési támogatás felhasználásáról az önkormányzati tűzoltóság a részére kiadott támogatói okirat szerint köteles elszámolni.
A felhasználásról történő adatszolgáltatásért, beszámolásért a BM OKF főigazgatójának gazdasági helyettese és a szakmailag illetékes szerv vezetője együttesen felelős.
Az előirányzat tekintetében
a) kötelezettségvállaló: a gazdasági helyettes államtitkár vagy az általa írásban felhatalmazott vezető személy,
b) teljesítést igazoló: a gazdasági helyettes államtitkár vagy az általa írásban felhatalmazott vezető személy.

14. ÁHT 387984 A hivatásos életpályával, valamint a hivatásos állomány lakhatásával kapcsolatos kiadások
Az előirányzat tekintetében
a) kötelezettségvállaló: a miniszter vagy az általa írásban felhatalmazott vezető személy,
b) teljesítést igazoló: a gazdasági helyettes államtitkár vagy az általa írásban felhatalmazott vezető személy,
c) az Ávr. 172/A. § (1) bekezdése szerinti adatszolgáltatáshoz kapcsolódó, az Ávr. 172/A. § (2) és (3) bekezdése szerint felmerülő befizetési kötelezettség teljesítése tekintetében a kötelezettségvállaló: a gazdasági helyettes államtitkár.

15. ÁHT 342695 Nemzeti Bűnmegelőzési Stratégia feladatrendszerének támogatása
Az előirányzat tekintetében
a) kötelezettségvállaló: a Nemzeti Bűnmegelőzési Tanács elnöke vagy a Nemzeti Bűnmegelőzési Tanács Titkársága (Főosztály) vezetője,
b) teljesítést igazoló: a Nemzeti Bűnmegelőzési Tanács elnöke vagy a Nemzeti Bűnmegelőzési Tanács elnöke által írásban felhatalmazott vezető személy,
c) az Ávr. 172/A. § (1) bekezdése szerinti adatszolgáltatáshoz kapcsolódó, az Ávr. 172/A. § (2) és (3) bekezdése szerint felmerülő befizetési kötelezettség teljesítése tekintetében a kötelezettségvállaló: a gazdasági helyettes államtitkár.

16. ÁHT 355939 Tömeges bevándorlás kezeléséhez kapcsolódó kiadások
Az előirányzat tekintetében a beérkezett informatikai tárgyú igényekhez kapcsolódó kötelezettségvállalás a szakmai ellenjegyzést követően lehetséges.
Az előirányzat tekintetében
a) kötelezettségvállaló: a gazdasági helyettes államtitkár vagy az általa írásban felhatalmazott személy,
b) szakmai ellenjegyző: az informatikai helyettes államtitkár vagy az általa írásban felhatalmazott vezető személy,
c) teljesítést igazoló: a gazdasági helyettes államtitkár vagy az általa írásban felhatalmazott vezető személy.

17. ÁHT 359639 A terrorellenes intézkedések megvalósításához kapcsolódó kiadások
Az előirányzat tekintetében a beérkezett informatikai tárgyú igényekhez kapcsolódó kötelezettségvállalás a szakmai ellenjegyzést követően lehetséges.
Az előirányzat tekintetében
a) kötelezettségvállaló: a gazdasági helyettes államtitkár vagy az általa írásban felhatalmazott vezető személy,
b) szakmai ellenjegyző: az informatikai helyettes államtitkár vagy az általa írásban felhatalmazott vezető személy,
c) teljesítést igazoló: a gazdasági helyettes államtitkár vagy az általa írásban felhatalmazott vezető személy.

18. ÁHT 386817 Rendvédelmi szolgálati juttatás tartalék
Az előirányzat tekintetében
a) kötelezettségvállaló: a miniszter vagy az általa írásban meghatalmazott személy,
b) az Ávr. 172/A. § (1) bekezdése szerinti adatszolgáltatáshoz kapcsolódó, az Ávr. 172/A. § (2) és (3) bekezdése szerint felmerülő befizetési kötelezettség teljesítése tekintetében a kötelezettségvállaló: a gazdasági helyettes államtitkár.

19.98 ÁHT 211178 Fejezeti tartalék
Az előirányzat tekintetében
a) kötelezettségvállaló: a miniszter vagy az általa írásban meghatalmazott személy,
b) teljesítést igazoló: a gazdasági helyettes államtitkár vagy az általa írásban felhatalmazott vezető személy
c) az Ávr. 172/A. § (1) bekezdése szerinti adatszolgáltatáshoz kapcsolódó, az Ávr. 172/A. § (2) és (3) bekezdése szerint felmerülő befizetési kötelezettség teljesítése tekintetében a kötelezettségvállaló: a gazdasági helyettes államtitkár.

20. ÁHT 360395 Megszűnt intézmények technikai elszámolása
Az előirányzat a megszűnt intézmény számlaegyenlegének jogutód intézmény számlájára történő technikai átvezetésére szolgál.

21.99 ÁHT 391495 A Gazdaságélénkítő programok támogatása
Az előirányzat tekintetében
a) kötelezettségvállaló: a közfoglalkoztatási és vízügyi helyettes államtitkár vagy az általa írásban felhatalmazott vezető személy,
b) teljesítést igazoló: a közfoglalkoztatási és vízügyi helyettes államtitkár vagy az általa írásban felhatalmazott vezető személy,
c) az Ávr. 172/A. § (1) bekezdése szerinti adatszolgáltatáshoz kapcsolódó, az Ávr. 172/A. § (2) és (3) bekezdése szerint felmerülő befizetési kötelezettség teljesítése tekintetében a kötelezettségvállaló: a gazdasági helyettes államtitkár.

22.100

23.101 ÁHT 393384 Roma kapcsolatokért felelős kormánybiztos feladatainak támogatása
Az előirányzat tekintetében
a) kötelezettségvállaló: a roma kapcsolatért felelős kormánybiztos vagy a Kormánybiztosi Titkárság I. főosztályvezetője vagy az általuk írásban felhatalmazott vezető személy,
b) teljesítést igazoló: a roma kapcsolatért felelős kormánybiztos vagy a Kormánybiztosi Titkárság I. főosztályvezetője vagy az általuk írásban felhatalmazott vezető személy,
c) az Ávr. 172/A. § (1) bekezdése szerinti adatszolgáltatáshoz kapcsolódó, az Ávr. 172/A. § (2) és (3) bekezdése szerinti felmerülő befizetési kötelezettség teljesítése tekintetében a kötelezettségvállaló: a gazdasági helyettes államtitkár.

2. melléklet a 8/2015. (V. 29.) BM utasításhoz102


Az egyes eredeti előirányzattal nem rendelkező fejezeti kezelésű előirányzatok maradványa felhasználásának rendje és a kapcsolódó rendelkezési jogkörök

1. ÁHT 333240 Technikai azonosító maradvány rendezéséhez
Az előirányzaton a maradvány pénzügy-technikai kezelése történik.
2. ÁHT 229814 Tűzvédelmi bírság és a biztosítók tűzvédelmi hozzájárulása
Az előirányzat tekintetében kötelezettségvállaló: a gazdasági helyettes államtitkár vagy az általa írásban felhatalmazott vezető személy.
3. ÁHT 232698 Katasztrófa-elhárítási célelőirányzatok
Az előirányzat tekintetében kötelezettségvállaló: a miniszter, a gazdasági helyettes államtitkár vagy a miniszter által írásban felhatalmazott vezető személy.
4. ÁHT 237778 Energiaracionalizálás
Az előirányzat tekintetében kötelezettségvállaló: a gazdasági helyettes államtitkár vagy az általa írásban felhatalmazott vezető személy.
5. ÁHT 374917 A Kormányzati hálózatok konszolidációja, kapacitásainak, teljesítményének növelése és intézmények hálózati hozzáféréseinek, kapcsolatainak fejlesztése című európai uniós projekt hazai kiegészítő támogatásának biztosítása
Az előirányzat tekintetében kötelezettségvállaló: a gazdasági helyettes államtitkár vagy az általa írásban felhatalmazott vezető személy.
6. ÁHT 380495 A Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület felzárkózási feladatainak támogatása
Az előirányzat tekintetében kötelezettségvállaló: a gazdasági helyettes államtitkár vagy az általa írásban felhatalmazott vezető személy.
7.103

3. melléklet a 8/2015. (V. 29.) BM utasításhoz104


Az egyes központi kezelésű előirányzatokhoz kapcsolódó rendelkezési jogkörök

1. ÁHT 375773 Roma települési és területi nemzetiségi önkormányzatok támogatása
Az előirányzat tekintetében
a) kötelezettségvállaló: a jogszabály alapján kijelölt kezelő szerv vezetője vagy az általa írásban felhatalmazott vezető személy,
b) teljesítést igazoló: a jogszabály alapján kijelölt kezelő szerv vezetője vagy az általa írásban felhatalmazott személy.

2.105 ÁHT 384873 Európai uniós és nemzetközi projektek/programok megvalósításához kapcsolódó kiadások
Az előirányzat tekintetében
a) kötelezettségvállaló: az európai uniós és nemzetközi helyettes államtitkár vagy az általa írásban felhatalmazott vezető személy,
b) teljesítést igazoló: az európai uniós és nemzetközi helyettes államtitkár vagy az általa írásban felhatalmazott vezető személy.

3. ÁHT 384884 Belügyi Alapok 2014–2020
Az előirányzat tekintetében
a) kötelezettségvállaló: egyedi miniszteri felhatalmazásban megjelölt felelős személy,
b) teljesítést igazoló: egyedi miniszteri felhatalmazásban megjelölt felelős személy.

4.106 ÁHT 384928 Belügyi Alapok 2021–2027
Az előirányzat tekintetében
a) kötelezettségvállaló: az európai uniós és nemzetközi helyettes államtitkár vagy az általa írásban felhatalmazott vezető személy,
b) teljesítést igazoló: az európai uniós és nemzetközi helyettes államtitkár vagy az általa írásban felhatalmazott vezető személy.

3/A. melléklet a 8/2015. (V. 29.) BM utasításhoz107

A XLVII. Gazdaságvédelmi Alap fejezet egyes fejezeti kezelésű előirányzataihoz kapcsolódó rendelkezései jogkörök

1. ÁHT 387617 Öntözési alap-infrastruktúra fejlesztése

Az előirányzat tekintetében

a) kötelezettségvállaló: a közfoglalkoztatási és vízügyi helyettes államtitkár vagy az általa írásban felhatalmazott vezető személy,

b) teljesítést igazoló: a közfoglalkoztatási és vízügyi helyettes államtitkár vagy az általa írásban felhatalmazott vezető személy.

4. melléklet a 8/2015. (V. 29.) BM utasításhoz108


Rendelkezési jogosultság bejelentésének nyomtatványa (1/A)

Aláírásminta

Iktatószám:

Fejezeti/központi kezelésű előirányzat/előirányzatok1 neve és ÁHT azonosítója/ÁHT azonosítói1:

ÁHT azonosító

Fejezeti/központi1 kezelésű előirányzat neve

 

 

 

 A fenti fejezeti/központi1 kezelésű előirányzat/előirányzatok1 felett kötelezettségvállalásra jogosultak:

Név

Munkakör megnevezése

Aláírásminta

 

 

 

 

 

 Kiállítás kelte:
P. H.


……………………………………………………………
államtitkár/helyettes államtitkár/kabinetfőnök/
miniszter2Rendelkezési jogosultság bejelentésének nyomtatványa (1/B)

Aláírásminta

Fejezeti/központi kezelésű előirányzat/előirányzatok1 neve és ÁHT azonosítója/ÁHT azonosítói1:

ÁHT azonosító

Fejezeti/központi1 kezelésű előirányzat neve

 

 

 

 A fenti fejezeti/központi1 kezelésű előirányzat/előirányzatok1 felett teljesítésigazolásra jogosultak:

Név

Munkakör megnevezése

Aláírásminta

 

 

 

 

 

 Kiállítás kelte:
P. H.


……………………………………………………………
államtitkár/helyettes államtitkár/kabinetfőnök/
miniszter/Belügyminisztérium Országos
Katasztrófavédelmi Főigazgatóság főigazgatója2Rendelkezési jogosultság bejelentésének nyomtatványa (1/C)

Aláírásminta

Iktatószám:

Fejezeti/központi kezelésű előirányzat/előirányzatok1 neve és ÁHT azonosítója/ÁHT azonosítói1:

ÁHT azonosító

Fejezeti/központi1 kezelésű előirányzat neve

 

 

 

 A fenti fejezeti/központi1 kezelésű előirányzat/előirányzatok1 felett pénzügyi ellenjegyzésre jogosultak:

Név

Munkakör megnevezése

Aláírásminta

 

 

 

 

 

 Kiállítás kelte:
P. H.


……………………………………………………………
gazdasági helyettes államtitkárRendelkezési jogosultság bejelentésének nyomtatványa (1/D)

Aláírásminta

Iktatószám:

Fejezeti/központi kezelésű előirányzat/előirányzatok1 neve és ÁHT azonosítója/ÁHT azonosítói1:

ÁHT azonosító

Fejezeti/központi1 kezelésű előirányzat neve

 

 

 

 A fenti fejezeti/központi1 kezelésű előirányzat/előirányzatok1 felett utalványozásra jogosultak:

Név

Munkakör megnevezése

Aláírásminta

 

 

 

 

 

 Kiállítás kelte:
P. H.


……………………………………………………………
gazdasági helyettes államtitkárRendelkezési jogosultság bejelentésének nyomtatványa (1/E)

Aláírásminta

Iktatószám:

Fejezeti/központi kezelésű előirányzat/előirányzatok1 neve és ÁHT azonosítója/ÁHT azonosítói1:

ÁHT azonosító

Fejezeti/központi1 kezelésű előirányzat neve

 

 

 

 A fenti fejezeti/központi1 kezelésű előirányzat/előirányzatok1 felett utalvány ellenjegyzésre jogosultak:

Név

Munkakör megnevezése

Aláírásminta

 

 

 

 

 

 Kiállítás kelte:
P. H.


……………………………………………………………
gazdasági helyettes államtitkárRendelkezési jogosultság bejelentésének nyomtatványa (1/F)

Aláírásminta

Iktatószám:

Fejezeti/központi kezelésű előirányzat/előirányzatok1 neve és ÁHT azonosítója/ÁHT azonosítói1:

ÁHT azonosító

Fejezeti/központi1 kezelésű előirányzat neve

 

 

 

 A fenti fejezeti/központi1 kezelésű előirányzat/előirányzatok1 felett érvényesítésre jogosultak:

Név

Munkakör megnevezése

Aláírásminta

 

 

 

 

 

 Kiállítás kelte:
P. H.


……………………………………………………………
gazdasági helyettes államtitkárRendelkezési jogosultság bejelentésének nyomtatványa (1/G)

Aláírásminta

Iktatószám:

Fejezeti/központi kezelésű előirányzat/előirányzatok1 neve és ÁHT azonosítója/ÁHT azonosítói1:

ÁHT azonosító

Fejezeti/központi1 kezelésű előirányzat neve

 

 A fenti fejezeti/központi1 kezelésű előirányzat/előirányzatok1 felett szakmai ellenjegyzésre jogosultak:

Név

Munkakör megnevezése

Aláírásminta

 

 

 

 

 

 Kiállítás kelte:
P. H.


……………………………………………………………
helyettes államtitkár2Rendelkezési jogosultság bejelentésének nyomtatványa (1/H)

Aláírásminta

Iktatószám:

Fejezeti/központi kezelésű előirányzat/előirányzatok1 neve és ÁHT azonosítója/ÁHT azonosítói1:

ÁHT azonosító

Fejezeti/központi1 kezelésű előirányzat neve

 

 


A fenti fejezeti/központi1 kezelésű előirányzat/előirányzatok1 felett jogi ellenjegyzésre jogosultak:

Név

Munkakör megnevezése

Aláírásminta

 

 

 

 

 

 


Kiállítás kelte:

P. H.


……………………………………………………………
főosztályvezető––––––––––––––––––––––––––––
1 A megfelelőt szükséges szerepeltetni.
2 A betöltött munkakört pontosan megnevezni.
1

Az 1. § a 6/2021. (V. 6.) BM utasítás 1. §-ával megállapított szöveg.

2

A II. fejezet címe a 6/2021. (V. 6.) BM utasítás 4. § a) pontja szerint módosított szöveg.

3

A 3. § a 4/2018. (III. 14.) BM utasítás 1. §-ával megállapított szöveg.

5

A 4. § (1) bekezdés 2. pontja a 4/2017. (II. 28.) BM utasítás 3. § a) pontja szerint módosított szöveg.

6

A 4. § (1) bekezdés 2a. pontját a 18/2017. (VIII. 17.) BM utasítás 3. §-a iktatta be, szövege a 19/2019. (X. 14.) BM utasítás 1. §-ával megállapított, a 25/2021. (XII. 27.) BM utasítás 9. § a) pontja szerint módosított szöveg.

7

A 4. § (1) bekezdés 2b. pontját a 25/2021. (XII. 27.) BM utasítás 1. §-a iktatta be.

8

A 4. § (1) bekezdés 3. pontja a 8/2020. (VI. 26.) BM utasítás 1. §-ával megállapított szöveg.

10

A 4. § (1) bekezdés 5. pontja a 4/2017. (II. 28.) BM utasítás 3. § b) pontja szerint módosított szöveg. [A 4. § (1) bekezdés 5. pontjának a 28/2020. (XII. 10.) BM utasítás 3. § b) pontjával elrendelt módosítása, amely szerint a „pénzügyi, jogi ellenjegyző” szövegrész helyébe a „pénzügyi ellenjegyző” szöveg lép, nem vezethető át.]

11

A 4. § (1) bekezdés 5a. pontját a 40/2015. (XII. 23.) BM utasítás 1. §-a iktatta be.

12

A 4. § (1) bekezdés 5b. pontját a 40/2015. (XII. 23.) BM utasítás 1. §-a iktatta be.

13

A 4. § (1) bekezdés 6. pontja a 18/2017. (VIII. 17.) BM utasítás 2. §-ával megállapított, a 8/2020. (VI. 26.) BM utasítás 9. § 1. pontja szerint módosított szöveg.

14

A 4. § (1) bekezdés 7. pontja a 4/2017. (II. 28.) BM utasítás 3. § b) pontja szerint módosított szöveg.

15

A 4. § (1) bekezdés 8. pontja a 4/2017. (II. 28.) BM utasítás 3. § b) pontja szerint módosított szöveg.

16

A 4. § (1a) bekezdését a 27/2015. (IX. 18.) BM utasítás 2. § (1) bekezdése iktatta be, szövege a 13/2018. (VII. 11.) BM utasítás 17. §-a szerint módosított szöveg.

17

A 4. § (1b) bekezdését a 4/2017. (II. 28.) BM utasítás 2. §-a iktatta be.

18

A 4. § (2) bekezdése a 25/2021. (XII. 27.) BM utasítás 9. § c) pontja szerint módosított szöveg.

19

A 4. § (3) bekezdése a 18/2017. (VIII. 17.) BM utasítás 7. § a) pontja szerint módosított szöveg.

20

A 4. § (3a) bekezdését a 27/2015. (IX. 18.) BM utasítás 2. § (2) bekezdése iktatta be, e módosító utasítás 4. §-a alapján rendelkezéseit a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

21

A 4. § (3b) bekezdését a 27/2015. (IX. 18.) BM utasítás 2. § (2) bekezdése iktatta be, e módosító utasítás 4. §-a alapján rendelkezéseit a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

22

Az 5. § (1) bekezdése a 8/2020. (VI. 26.) BM utasítás 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

23

Az 5. § (1) bekezdés b) pontja a 8/2022. (III. 10.) BM utasítás 1. §-ával megállapított szöveg.

24

Az 5. § (2) bekezdése a 4/2018. (III. 14.) BM utasítás 3. §-ával megállapított, a 25/2021. (XII. 27.) BM utasítás 9. § d) pontja szerint módosított szöveg.

25

Az 5. § (2a) bekezdését a 18/2017. (VIII. 17.) BM utasítás 5. §-a iktatta be.

26

Az 5. § (2b) bekezdését a 25/2021. (XII. 27.) BM utasítás 2. § (1) bekezdése iktatta be.

27

Az 5. § (2c) bekezdését a 25/2021. (XII. 27.) BM utasítás 2. § (1) bekezdése iktatta be.

28

Az 5. § (3) bekezdése a 18/2017. (VIII. 17.) BM utasítás 7. § b) pontja szerint módosított szöveg.

29

Az 5. § (4) bekezdése a 4/2017. (II. 28.) BM utasítás 3. § d) pontja, a 10/2019. (V. 10.) BM utasítás 7. § b) pontja szerint módosított szöveg.

30

Az 5. § (4a) bekezdését a 8/2020. (VI. 26.) BM utasítás 2. § (2) bekezdése iktatta be, szövege a 7/2021. (V. 6.) BM utasítás 5. § a) pontja szerint módosított szöveg.

31

Az 5. § (5) bekezdését a 10/2019. (V. 10.) BM utasítás 8. § b) pontja hatályon kívül helyezte, újonnan a 8/2020. (VI. 26.) BM utasítás 2. § (3) bekezdése iktatta be, szövege a 25/2021. (XII. 27.) BM utasítás 9. § e) pontja szerint módosított szöveg.

32

Az 5. § (5a) bekezdését a 4/2018. (III. 14.) BM utasítás 4. §-a iktatta be, szövege a 7/2021. (V. 6.) BM utasítás 5. § b) pontja szerint módosított szöveg.

33

Az 5. § (6) bekezdését a 10/2019. (V. 10.) BM utasítás 8. § b) pontja hatályon kívül helyezte, újonnan a 8/2020. (VI. 26.) BM utasítás 2. § (4) bekezdése iktatta be, szövege a 7/2021. (V. 6.) BM utasítás 5. § c) pontja szerint módosított szöveg.

34

Az 5. § (7) bekezdését a 10/2019. (V. 10.) BM utasítás 8. § b) pontja hatályon kívül helyezte, újonnan a 8/2020. (VI. 26.) BM utasítás 2. § (4) bekezdése iktatta be, szövege a 7/2021. (V. 6.) BM utasítás 5. § b) pontja szerint módosított szöveg.

35

Az 5. § (8) bekezdését a 10/2019. (V. 10.) BM utasítás 8. § b) pontja hatályon kívül helyezte.

36

Az 5. § (8a) bekezdését a 4/2018. (III. 14.) BM utasítás 5. §-a iktatta be.

37

Az 5. § (9) bekezdését a 10/2019. (V. 10.) BM utasítás 8. § b) pontja hatályon kívül helyezte, újonnan a 8/2020. (VI. 26.) BM utasítás 2. § (5) bekezdése iktatta be, szövege a 7/2021. (V. 6.) BM utasítás 5. § c) pontja szerint módosított szöveg.

38

Az 5. § (10) bekezdését a 10/2019. (V. 10.) BM utasítás 8. § b) pontja hatályon kívül helyezte.

39

Az 5. § (11) bekezdése a 8/2020. (VI. 26.) BM utasítás 2. § (6) bekezdésével megállapított, a 7/2021. (V. 6.) BM utasítás 5. § b) pontja szerint módosított szöveg.

40

Az 5. § (11a) bekezdését a 4/2018. (III. 14.) BM utasítás 6. §-a iktatta be, szövege a 7/2021. (V. 6.) BM utasítás 5. § b) pontja szerint módosított szöveg.

41

Az 5. § (12) bekezdése a 8/2020. (VI. 26.) BM utasítás 2. § (7) bekezdésével megállapított, a 7/2021. (V. 6.) BM utasítás 5. § b) pontja szerint módosított szöveg.

42

Az 5. § (12a) bekezdését a 27/2015. (IX. 18.) BM utasítás 2. § (3) bekezdése iktatta be, e módosító utasítás 4. §-a alapján rendelkezéseit a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

43

Az 5. § (13) bekezdése a 4/2018. (III. 14.) BM utasítás 11. § c) pontja szerint módosított szöveg.

45

Az 5. § (15) bekezdése a 25/2021. (XII. 27.) BM utasítás 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

46

A 3/A. alcímet (5/A. §) a 8/2020. (VI. 26.) BM utasítás 3. §-a iktatta be.

47

Az 5/A. § (1) bekezdése a 7/2021. (V. 6.) BM utasítás 5. § b) pontja szerint módosított szöveg.

48

Az 5/A. § (2) bekezdése a 7/2021. (V. 6.) BM utasítás 5. § b) pontja szerint módosított szöveg.

49

Az 5/A. § (4) bekezdését a 25/2021. (XII. 27.) BM utasítás 3. §-a iktatta be.

50

A 4. alcím (6. §) a 10/2019. (V. 10.) BM utasítás 4. §-ával megállapított szöveg.

51

A 7. § (1) bekezdés nyitó szövegrésze a 4/2017. (II. 28.) BM utasítás 3. § e) pontja, a 8/2020. (VI. 26.) BM utasítás 8. § 3. pontja szerint módosított szöveg.

52

A 7. § (2) bekezdés b) pontja a 10/2019. (V. 10.) BM utasítás 7. § d) pontja szerint módosított szöveg.

53

A 8. § (1) bekezdése a 10/2019. (V. 10.) BM utasítás 8. § c) pontja szerint módosított szöveg.

54

A 8. § (2) bekezdés a) pont aa) alpontja a 4/2018. (III. 14.) BM utasítás 11. § d) pontja szerint módosított szöveg.

55

A 8. § (5) bekezdése a 10/2019. (V. 10.) BM utasítás 7. § e) pontja szerint módosított szöveg.

56

A 9. § (1) bekezdése a 6/2021. (V. 6.) BM utasítás 4. § a) pontja szerint módosított szöveg.

57

A 9. § (3a) bekezdését a 8/2020. (VI. 26.) BM utasítás 4. §-a iktatta be.

58

A 9. § (3b) bekezdését a 8/2020. (VI. 26.) BM utasítás 4. §-a iktatta be, szövege a 6/2021. (V. 6.) BM utasítás 2. §-ával megállapított szöveg.

59

A 9. § (3c) bekezdését a 8/2020. (VI. 26.) BM utasítás 4. §-a iktatta be.

60

A 9. § (3d) bekezdését a 8/2020. (VI. 26.) BM utasítás 4. §-a iktatta be.

61

A a 4/2017. (II. 28.) BM utasítás 3. § c) pontjával elrendelt módosítás, amely szerint a „PEF” szövegrész helyébe a „KF” szöveg lép, nem vezethető át.

63

A 9. § (6) bekezdése a 4/2017. (II. 28.) BM utasítás 3. § c) pontja szerint módosított szöveg.

64

A 9. § (7) bekezdése a 4/2017. (II. 28.) BM utasítás 3. § d) pontja szerint módosított szöveg.

67

A 9. § (10) bekezdése a 4/2017. (II. 28.) BM utasítás 3. § c) pontja szerint módosított szöveg.

68

A 10. § (2) bekezdése a 4/2017. (II. 28.) BM utasítás 3. § c) pontja, a 10/2019. (V. 10.) BM utasítás 8. § d) pontja szerint módosított szöveg.

69

A 10. § (3) bekezdését a 27/2015. (IX. 18.) BM utasítás 2. § (4) bekezdése iktatta be, e módosító utasítás 4. §-a alapján rendelkezéseit a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

70

A 11. § (1) bekezdése a 8/2020. (VI. 26.) BM utasítás 5. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

73

A 11. § (4) bekezdését a 27/2015. (IX. 18.) BM utasítás 2. § (6) bekezdése iktatta be, szövege a 4/2017. (II. 28.) BM utasítás 3. § c) pontja, a 10/2019. (V. 10.) BM utasítás 7. § i) pontja és 8. § f) pontja, a 8/2020. (VI. 26.) BM utasítás 8. § 6. pontja szerint módosított szöveg. [A 11. § (4) bekezdésében a 8/2020. (VI. 26.) BM utasítás 8. § 6. pontjával elrendelt módosítás, amely szerint az „a teljesítést igazoló személy” szövegrész helyébe az „a teljesítést igazoló, jogi ellenjegyzést végző személy” szöveg lép, nem vezethető át.]

74

A 11. § (5) bekezdése a 8/2020. (VI. 26.) BM utasítás 5. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

75

A 11/A. §-t a 19/2019. (X. 14.) BM utasítás 2. §-a iktatta be, a 8/2020. (VI. 26.) BM utasítás 8. § 7. pontja szerint módosított szöveg.

77

A 8. alcím címe a 6/2021. (V. 6.) BM utasítás 5. § b) pontja szerint módosított szöveg.

78

A 12. § a 25/2021. (XII. 27.) BM utasítás 4. §-ával megállapított szöveg.

79

A 13. § (1) bekezdése a 6/2021. (V. 6.) BM utasítás 4. § c) pontja szerint módosított szöveg.

80

A 13. § (2) bekezdése a 25/2021. (XII. 27.) BM utasítás 9. § f) pontja szerint módosított szöveg.

82

A 14. § (1) bekezdés g) pontja a 25/2021. (XII. 27.) BM utasítás 5. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

83

A 14. § (2) bekezdése a 25/2021. (XII. 27.) BM utasítás 9. § g) pontja szerint módosított szöveg.

84

A 14. § (2a) bekezdését a 19/2019. (X. 14.) BM utasítás 3. §-a iktatta be, szövege a 25/2021. (XII. 27.) BM utasítás 9. § h) pontja szerint módosított szöveg.

85

A 14. § (2b) bekezdését a 19/2019. (X. 14.) BM utasítás 3. §-a iktatta be, szövege a 25/2021. (XII. 27.) BM utasítás 9. § h) pontja szerint módosított szöveg.

86

A 14. § (3) bekezdése a 19/2019. (X. 14.) BM utasítás 4. §-ával megállapított szöveg.

87

A 14. § (3a) bekezdését a 19/2019. (X. 14.) BM utasítás 5. §-a iktatta be.

88

A 14. § (3b) bekezdését a 25/2021. (XII. 27.) BM utasítás 5. § (2) bekezdése iktatta be.

89

A 14. § (4) bekezdése a 25/2021. (XII. 27.) BM utasítás 5. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

90

A 14. § (5) bekezdése a 25/2021. (XII. 27.) BM utasítás 9. § i) pontja szerint módosított szöveg.

91

A 14. § (6) bekezdését a 25/2021. (XII. 27.) BM utasítás 10. § b) pontja hatályon kívül helyezte.

92

A 14. § (7) bekezdése a 25/2021. (XII. 27.) BM utasítás 9. § j) pontja szerint módosított szöveg.

93

A 11. alcímet (15. §-t) a 25/2021. (XII. 27.) BM utasítás 10. § c) pontja hatályon kívül helyezte.

94

A 17. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

95

Az 1. melléklet a 28/2020. (XII. 10.) BM utasítás 1. § a) pontjával megállapított szöveg.

96

Az 1. melléklet 3. pontja a 8/2022. (III. 10.) BM utasítás 2. §-ával megállapított szöveg.

97

Az 1. melléklet 6. pontja a 8/2022. (III. 10.) BM utasítás 2. §-ával megállapított szöveg.

98

Az 1. melléklet 19. pontja a 25/2021. (XII. 27.) BM utasítás 6. §-ával megállapított szöveg.

99

Az 1. melléklet 21. pontját újonnan a 8/2022. (III. 10.) BM utasítás 2. §-a iktatta be.

100

Az 1. melléklet 22. alcímét a 6/2021. (V. 6.) BM utasítás 3. §-a iktatta be, hatályon kívül helyezte a 25/2021. (XII. 27.) BM utasítás 10. § d) pontja.

101

Az 1. melléklet 23. pontját a 20/2021. (XI. 18.) BM utasítás 1. §-a iktatta be.

102

A 2. melléklet a 25/2021. (XII. 27.) BM utasítás 7. §-ával megállapított szöveg.

103

A 2. melléklet 7. pontját a 8/2022. (III. 10.) BM utasítás 3. §-a hatályon kívül helyezte.

104

A 3. melléklet a 28/2020. (XII. 10.) BM utasítás 1. § c) pontjával megállapított szöveg.

105

A 3. melléklet 2. pont nyitó szövegrésze a 6/2021. (V. 6.) BM utasítás 4. § d) pontja szerint módosított szöveg.

106

A 3. melléklet 4. pontja a 25/2021. (XII. 27.) BM utasítás 8. §-ával megállapított szöveg.

107

A 3/A. mellékletet a 28/2020. (XII. 10.) BM utasítás 2. §-a iktatta be.

108

A 4. melléklet a 10/2019. (V. 10.) BM utasítás 6. § (3) bekezdésével megállapított, a 8/2020. (VI. 26.) BM utasítás 7. §-a szerint módosított szöveg.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére