• Tartalom

83/2015. (XII. 30.) BM rendelet

83/2015. (XII. 30.) BM rendelet

a körözési eljárásban elrendelt elővezetés végrehajtásával felmerült költség megtérítésének szabályairól1

2023.01.01.

A körözési nyilvántartási rendszerről és a személyek, dolgok felkutatásáról és azonosításáról szóló 2013. évi LXXXVIII. törvény 30. § (2) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 21. § 22. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 90. § 2. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró nemzetgazdasági miniszterrel egyetértésben – a következőket rendelem el:

1. § (1) A körözési eljárásban a körözési nyilvántartási rendszerről és a személyek, dolgok felkutatásáról és azonosításáról szóló 2013. évi LXXXVIII. törvény 20/D. § (3) bekezdése szerint elrendelt elővezetés (a továbbiakban: elővezetés)

a)2 szolgálati gépkocsi igénybevételével történő foganatosítása esetén 10 500 forint költségátalányt és – szükség esetén – a (2) bekezdésben meghatározott további összegeket, vagy

b) szolgálati gépkocsi igénybevétele nélkül történő foganatosítása esetén a foganatosításban részt vevő rendőrök számához mérten – a foganatosítás időtartamához igazodó költségelem gyanánt – óránként 2000 forintot

kell megállapítani.

(2) Az (1) bekezdés a) pontjában meghatározott esetben a költségátalány összegén felül a következő költséget kell megállapítani:

a) ha a foganatosítás időtartama a 2 órát meghaladja, a 3. órától kezdve a foganatosításban részt vevő rendőrök számához mérten – a foganatosítás időtartamához igazodó költségelem gyanánt – óránként 2000 forintot, valamint

b) ha a foganatosítás során igénybevett szolgálati gépjárművel megtett távolság a 25 kilométert meghaladja, a 26. kilométertől kezdve kilométerenként 50 forintot.

2. § (1) Az 1. § (1) bekezdés b) pontjában és az 1. § (2) bekezdés a) pontjában meghatározott esetekben a költségtérítés megállapítása során

a) minden megkezdett órát egész óraként kell figyelembe venni, valamint

b) a foganatosítás időtartama szempontjából – szükség esetén – az elővezetés foganatosításának helyére történő utazással töltött időt is figyelembe kell venni.

(2) Az 1. § (1) bekezdés b) pontjában és az 1. § (2) bekezdés a) pontjában meghatározott esetben a költségtérítés megállapítása során legfeljebb két rendőrt lehet figyelembe venni, kivéve, ha az elővezetett személy magatartása miatt a foganatosításhoz ennél igazoltan több rendőr közreműködésére volt szükség.

(3) Az 1. § (2) bekezdés b) pontja szerinti kilométerszám megállapítása során az elővezetésre kijelölt rendőröknek a foganatosításhoz szükséges intézkedések megkezdésekor volt tartózkodási helye (a továbbiakban: kiindulási hely), az elővezetett személy megtalálásának helye és az elrendelő határozatot kibocsátó hatóság (a továbbiakban: elrendelő szerv) által meghatározott – az elővezetésre megjelölt – hely között ténylegesen megtett távolságot kell figyelembe venni, a szolgálati gépjármű menetlevelében rögzített adatok alapján.

(4) Ha az elővezetés eredményes végrehajtása érdekében az érintett visszatartására kerül sor, a kiindulási hely, a visszatartás helye, valamint az elővezetés helye között ténylegesen megtett távolság a megállapítandó kilométerszámba beleszámít.

3. § (1) Az 1. § és a 2. § szerinti költségszámítás során figyelmen kívül kell hagyni a rendőrségen foganatosított visszatartás időtartamát.

(2) Ha az elővezetendő személy az elrendelő szerv által meghatározott helyen nem található, vagy az elővezetésre útbaindítással kerül sor, az elővezetés során felmerült költség megállapítása során az 1. §-ban és a 2. §-ban foglalt rendelkezéseket kell alkalmazni azzal, hogy a kilométerszámot – a szolgálati gépjármű menetlevelében rögzített adatok alapján –

a) az elővezetendő személy meg nem találása esetén a kiindulási hely és az elrendelő szerv által meghatározott hely között ténylegesen megtett távolság,

b) az útbaindítással történő elővezetés esetén a kiindulási hely és az útbaindítás helye közötti távolság

figyelembevételével kell megállapítani.

(3) Több személy azonos helyről ugyanazon elrendelő szerv elé történő együttes elővezetése esetén a megtérítendő költség az elővezetett személyek között egyenlően oszlik meg.

4. § A költségtérítésre vonatkozó figyelmeztetést – az 1. § alapján, az összeg feltüntetésével – az idézésen vagy az elővezetést elrendelő határozaton közölni kell.

5. § (1) Az elővezetés során felmerült költség összegét az elrendelő szerv a foganatosító szerv igazolása alapján állapítja meg.

(2) Az (1) bekezdés szerinti igazolást a foganatosító szerv az elővezetés foganatosításától számított 30 napon belül küldi meg az elrendelő szerv részére.

6. § (1)3 Az elővezetés során felmerült költség összege – az (1a) bekezdésben meghatározott kivétellel – a foganatosító szerv székhelye szerint illetékes vármegyei (fővárosi) rendőr-főkapitányságot illeti meg.

(1a)4 Ha az elővezetést az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv szervezetén belül a Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 4/A. § (1) bekezdése alapján egyes feladatok ellátására törvényben vagy kormányrendeletben létrehozott más rendőri szerv hajtja végre, az elővezetés során felmerült költség összege e szervet illeti meg.

(2)5 c Az elővezetés költségeként megállapított összeg befizetésének elmulasztása esetén a behajtás iránt az a szerv intézkedik, amelyet az elővezetés költségeként megállapított összeg az (1), illetve (1a) bekezdés alapján megilleti.

7. § Ez a rendelet 2016. január 1-jén lép hatályba.

1

A rendeletet a 21/2023. (VI. 30.) BM rendelet 11. §-a hatályon kívül helyezte 2023. július 1. napjával.

2

Az 1. § (1) bekezdés a) pontja a 40/2017. (XII. 29.) BM rendelet 15. §-a szerint módosított szöveg.

3

A 6. § (1) bekezdése a 16/2021. (VI. 24.) BM rendelet 6. §-a, a 48/2022. (XII. 27.) BM rendelet 14. §-a szerint módosított szöveg.

4

A 6. § (1a) bekezdését a 16/2021. (VI. 24.) BM rendelet 4. §-a iktatta be.

5

A 6. § (2) bekezdése a 16/2021. (VI. 24.) BM rendelet 5. §-ával megállapított szöveg.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére