• Tartalom

83/2015. (III. 31.) Korm. rendelet

83/2015. (III. 31.) Korm. rendelet

egyes kormányrendeleteknek a köztársasági elnök személyvédelmének ellátásával összefüggő módosításáról1

2015.04.01.

A Kormány a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény 342. § (1) bekezdés c) pontjában,

a 2. alcím tekintetében a Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 100. § (1) bekezdés g) pontjában,

a 3. alcím tekintetében a Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 100. § (1) bekezdés c) pontjában,

a 4. alcím tekintetében a Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 100. § (1) bekezdés h) pontjában kapott felhatalmazás alapján

az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló
1996. évi XLIII. törvény végrehajtásáról szóló 140/1996. (VIII. 31.) Korm. rendelet módosítása

1. § A fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény végrehajtásáról szóló 140/1996. (VIII. 31.) Korm. rendelet 2/A. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

2. A védett személyek és a kijelölt létesítmények védelméről szóló
160/1996. (XI. 5.) Korm. rendelet módosítása

2. § (1) A védett személyek és a kijelölt létesítmények védelméről szóló 160/1996. (XI. 5.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 1. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

1. § (1) A Terrorelhárítási Központ megszervezi és végrehajtja a miniszterelnök és a legfőbb ügyész állandó védelmét.
(2) A Készenléti Rendőrség megszervezi és végrehajtja
a) az (1) bekezdésben foglaltak kivételével az 1. melléklet 1. pontjában meghatározott állandó személyvédelemben részesülő személyek védelmét, valamint az utóbiztosításra jogosultak védelmét,
b) a köztársasági elnöknek a vele közös háztartásban élő házas- vagy élettársa és gyermeke személyvédelmét, ha alapos okból védelmük szükséges,
c) a Magyarországon tartózkodó nemzetközileg védett személy védelmét,
d) az Rtv. 46. § (6) bekezdése szerint elrendelt ideiglenes védelemben részesített személy védelmét,
e) a viszonosság alapján – a c) pont szerinti védett személyek körén kívüli – más külföldi személy magyarországi hivatalos látogatása vagy – a veszélyeztetettségének megfelelően – magánlátogatása alatti védelmét,
f) viszonosság hiányában a rendészetért felelős miniszter döntése alapján a Magyarország érdekei szempontjából jelentős – a c) és e) pont szerinti védett személyek körén kívüli – más külföldi személy magyarországi hivatalos látogatása vagy – a veszélyeztetettségének megfelelően – magánlátogatása alatti védelmét [az (1) bekezdésben és az a)–f) pontban meghatározottak a továbbiakban együtt: védett személy],
g) az 1. melléklet 2. pontjában létesítménybiztosítási intézkedés céljából kijelölt létesítmények és értékek (a továbbiakban: kijelölt létesítmény) védelmét.
(3) A (2) bekezdés a)–f) pontjában meghatározott személyvédelmi feladatok végrehajtását a rendészetért felelős miniszter ideiglenesen, eseti jelleggel a Terrorelhárítási Központ hatáskörébe utalhatja.”
(2) Az R. 3. §-a a következő (3a) bekezdéssel egészül ki:
„(3a) Az (1) bekezdésben meghatározottakon túl – ha az alapos okból szükséges – a köztársasági elnöknek a vele közös háztartásban élő házas- vagy élettársának és gyermekének védelme kiterjed a (2) bekezdés b) pontjában meghatározott védelmi intézkedésre is.”
(3) Az R. 3. §-a a következő (7) bekezdéssel egészül ki:
„(7) Ha a köztársasági elnöknek a vele közös háztartásban élő házas- vagy élettársa, valamint gyermeke személyvédelmének elrendelése indokolt, a Készenléti Rendőrség határozza meg, hogy a 3. § (1) és (3a) bekezdésében meghatározott védelmi intézkedések közül melyeket kell alkalmazni.”
(4) Az R. 14. §-a a következő (2)–(4) bekezdéssel egészül ki:
„(2) A köztársasági elnök személyvédelmének ellátását szolgáló – a 2014. december 31-én használt – kényszerítő eszközöket és tárgyi eszközöket a Terrorelhárítási Központtól a Készenléti Rendőrség veszi át.
(3) A legfőbb ügyész személyvédelmének ellátását szolgáló – a 2014. december 31-én használt – kényszerítő eszközöket és tárgyi eszközöket a Készenléti Rendőrségtől a Terrorelhárítási Központ veszi át.
(4) Az egyes kormányrendeleteknek a köztársasági elnök személyvédelmének ellátásával összefüggő módosításáról szóló 83/2015. (III. 31.) Korm. rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő,
a) a köztársasági elnök személyvédelmének ellátásával és e feladatot ellátók hivatásos szolgálati jogviszonyával kapcsolatos eljárásokban a Terrorelhárítási Központ jogutódja a Készenléti Rendőrség,
b) a legfőbb ügyész személyvédelmének ellátásával és e feladatot ellátók hivatásos szolgálati jogviszonyával kapcsolatos eljárásokban a Készenléti Rendőrség jogutódja a Terrorelhárítási Központ.”
(5) Az R.
d) 1. melléklet 1. pontjának nyitó szövegrészében az „állami vezetők” szövegrész helyébe a „személyek” szöveg
lép.
3. A Rendőrség szerveiről és a Rendőrség szerveinek feladat- és hatásköréről szóló
329/2007. (XII. 13.) Korm. rendelet módosítása

3. § A Rendőrség szerveiről és a Rendőrség szerveinek feladat- és hatásköréről szóló 329/2007. (XII. 13.) Korm. rendelet 9. § b) pontjában a „köztársasági elnök” szövegrész helyébe a „legfőbb ügyész” szöveg lép.

4. A terrorizmust elhárító szerv kijelöléséről és feladatai ellátásának részletes szabályairól szóló 295/2010. (XII. 22.) Korm. rendelet módosítása

4. § A terrorizmust elhárító szerv kijelöléséről és feladatai ellátásának részletes szabályairól szóló 295/2010. (XII. 22.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdés d) pont nyitó szövegrészében a „köztársasági elnök” szövegrész helyébe a „legfőbb ügyész” szöveg, 3. § (1) bekezdés d) pont db) alpontjában a „köztársasági elnök és a” szövegrész helyébe a „különösen a” szöveg lép.

5. Záró rendelkezés

5. § Ez a rendelet 2015. április 1-jén lép hatályba.

1. melléklet a 83/2015. (III. 31.) Korm. rendelethez

    1.     A fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény végrehajtásáról szóló 140/1996. (VIII. 31.) Korm. rendelet 2/A. mellékletében szereplő „A rendőrségről szóló törvényben meghatározott, általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv” táblázat C:19 mezője helyébe a következő mező lép:

igazgató (KR, ORFK BEI, ORFK
NEBEK, ORFK RSZKK, ORFK DOK)
rendőrfőkapitány-helyettesek, igazgatóhelyettes (RRI, BSZKI,
Központi GEI)
főosztályvezető (KR KEŐ)

    ”
    2.     A fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény végrehajtásáról szóló 140/1996. (VIII. 31.) Korm. rendelet 2/A. mellékletében szereplő „A rendőrségről szóló törvényben meghatározott, általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv” táblázatot követő alcím helyébe a következő rendelkezés lép:
„Rövidítések:

NKE:

Nemzeti Közszolgálati Egyetem

ORFK:

Országos Rendőr-főkapitányság

ORFK BEI:

Országos Rendőr-főkapitányság Bűnügyi Ellátó Igazgatóság

ORFK NEBEK:

Országos Rendőr-főkapitányság Nemzetközi Bűnügyi Együttműködési Központ

KR NNI:

Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda

RRI:

Repülőtéri Rendőr Igazgatóság

BSZKI:

Bűnügyi Szakértői és Kutatóintézet

KR:

Készenléti Rendőrség

KR KEŐ:
KR SZO:

Készenléti Rendőrség parancsnokának közvetlen irányítása alatt álló Köztársasági Elnöki Őrség Főosztálya
Készenléti Rendőrség Személy- és Objektumvédelmi Igazgatóság

BRFK:

Budapesti Rendőr-főkapitányság

ÁFSZ:

Állami Futárszolgálat

LRP:

Légirendészeti Parancsnokság

Központi GEI:

Központi Gazdasági Ellátó Igazgatóság

ORFK RSZKK:

ORFK Rendészeti Szervek Kiképző Központja

ORFK DOK:

ORFK Dunakeszi Oktatási Központ

TŰSZ:

Készenléti Rendőrség Tűzszerész Szolgálat”

1

A rendelet a 2010: CXXX. törvény 12. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2015. április 2. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére