• Tartalom

2015. évi LXXXV. törvény

2015. évi LXXXV. törvény

egyes törvényeknek a pénzügyi közvetítőrendszer fejlesztésének előmozdítása érdekében történő módosításáról1

2018.01.01.

1. Az Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárakról szóló 1993. évi XCVI. törvény módosítása

1. §2

2. A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény módosítása

2–3. §3

3. A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény módosítása

4. §4

4. A magánnyugdíjról és a magánnyugdíjpénztárakról szóló 1997. évi LXXXII. törvény módosítása

5. §5

5. A tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény módosítása

6–7. §6

8. § (1)–(9)7

(10)8

9–12. §9

13. §10

14–15. §11

16. §12

17. §13

18. § (1)14

(2)15

19. §16

20. § (1)17

(2)–(3)18

(4)19

21. §20

22–23. §21

24–25. §22

26–27. §23

28. §24

29. §25

30–33. §26

34. § (1)27 A Tpt. 358. §-a a következő (2) bekezdéssel egészül ki:

„(2) A szabályozott piacra bevezetett nyilvánosan forgalomba hozott értékpapír-kibocsátó által – a Ptk. jogi személyekre vonatkozó rendelkezései által a könyvvizsgálókra vonatkozóan meghatározott feltételein túlmenően – könyvvizsgálói feladatok ellátására csak olyan, érvényes könyvvizsgálói engedéllyel rendelkező kamarai tag könyvvizsgáló, könyvvizsgáló cég részére adható megbízás, amely rendelkezik kibocsátói minősítéssel.”

(2)28

35–36. §29

37. §30

38–39. §31

40. §32

41. §33

42–45. §34

46. §35

47. §36

48. § (1)37

(2)–(3)38

49. § (1)39

(2)40

6. A fizetési, illetve értékpapír-elszámolási rendszerekben történő teljesítés véglegességéről szóló 2003. évi XXIII. törvény módosítása

50–52. §41

53. §42

54. §43

7. A biztosítókról és a biztosítási tevékenységről szóló 2003. évi LX. törvény módosítása

55. §44

8. A Magyar Könyvvizsgálói Kamaráról, a könyvvizsgálói tevékenységről, valamint a könyvvizsgálói közfelügyeletről szóló 2007. évi LXXV. törvény módosítása

56. §45

57. §46

58. §47

59. §48

60–61. §49

62. §50

63. §51

64. §52

65. § (1)–(2)53

(3)54

(4)–(7)55

66–67. §56

68. §57

69. §58

70–71. §59

72. §60

73–75. §61

76. §62

77. § A Kkt.

a)–b)63

c)–d)64

e)65

lép.

78. §66

9. A foglalkoztatói nyugdíjról és intézményeiről szóló 2007. évi CXVII. törvény módosítása

79. §67

10. A befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló 2007. évi CXXXVIII. törvény módosítása

80. §68

81. § (1)69

(2)–(5)70

82. §71

83. § (1)–(2)72

(3)73

84–89. §74

90. §75

91. § (1)–(2)76

(3)77

92. §78

93–94. §79

95–101. §80

102. §81

103–114. §82

115. §83

116. § A Bszt.

a)–c)84

d)85

e)86

lép.

117. § (1)–(2)87

(3)88

11. A pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról szóló 2009. évi LXXXV. törvény módosítása

118–119. §89

12. A devizakölcsönök törlesztési árfolyamának rögzítéséről és a lakóingatlanok kényszerértékesítésének rendjéről szóló 2011. évi LXXV. törvény módosítása

120–122. §90

13. A Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény módosítása

123–126. §91

127. §92

128–171. §93

172. § (1)94

(2)95

(3)–(5)96

173. §97

174–181. §98

182. § Az MNBtv.

a)–g)99

h)100

i)–m)101

lép.

183. § (1) Hatályát veszti az MNBtv.

a)102

b)103

c)–e)104

(2)105

14. Az egyes fizetési szolgáltatókról szóló 2013. évi CCXXXV. törvény módosítása

184. §106

185–187. §107

15. A hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény módosítása

188. § (1)–(4)108

(5)109

189–194. §110

195. §111

196–201. §112

202. §113

203–210. §114

211. § (1)–(2)115

(3)116

(4)117

212–219. §118

220. §119

221. §120

222. §121

223. §122

224–225. §123

226. §124

227. § (1)125

(2)126

228. §127

229. §128

230–231. §129

232. §130

233–234. §131

235. §132

236. §133

237. §134

a)–e)135

f)136

238. §137

16. A kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2014. évi XVI. törvény módosítása

239–254. §138

255. § A Kbftv.

a)–b)139

c)140

d)141

e)–f)142

g)143

lép.

256. §144

17. A pénzügyi közvetítőrendszer egyes szereplőinek biztonságát erősítő intézményrendszer továbbfejlesztéséről szóló 2014. évi XXXVII. törvény módosítása

257–281. §145

18.146

282–292. §

19. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény módosítása

293. §147

20. Záró rendelkezések

294. § (1) Ez a törvény – a (2)–(8) bekezdésben meghatározott kivétellel – 2015. július 3-án lép hatályba.

(2) A 220. §, a 222. §, a 226. §, a 227. § (1) bekezdés, a 229. § és a 237. § f) pontja 2015. július 4-én lép hatályba.

(4) Az 57. §, a 64. §, a 65. § (1)–(2) és (4)–(7) bekezdése, a 66. és 67. §, a 72. §, a 76. §, a 77. § c) és d) pontja és a 78. § 2015. szeptember 1-jén lép hatályba.

(6) A 18. alcím 2016. január 2-án lép hatályba.

(7) A 69. § 2017. január 1-jén lép hatályba.

(8) A 34. § (1) bekezdése és 65. § (3) bekezdése 2018. január 1-jén lép hatályba.

295. § (1) E törvény a következő uniós jogi aktusoknak való megfelelést szolgálja:

a) az Európai Parlament és a Tanács 1998. május 19-i 98/26/EK irányelve a fizetési és értékpapír-elszámolási rendszerekben történő teljesítés véglegességéről,

b) az Európai Parlament és a Tanács 2010. november 24-i 2010/73/EU irányelve az értékpapírok nyilvános kibocsátásakor vagy piaci bevezetésekor közzéteendő tájékoztatóról szóló 2003/71/EK és a szabályozott piacra bevezetett értékpapírok kibocsátóival kapcsolatos információkra vonatkozó átláthatósági követelmények harmonizációjáról szóló 2004/109/EK irányelv módosításáról,

c) az Európai Parlament és a Tanács 2009. november 25-i 2009/138/EK irányelve a biztosítási és viszontbiztosítási üzleti tevékenység megkezdéséről és gyakorlásáról (Szolvencia II),

d) az Európai Parlament és a Tanács 2014. április 16-i 2014/51/EU irányelve a 2003/71/EK és a 2009/138/EK irányelvnek, valamint az 1060/2009/EK, az 1094/2010/EU és az 1095/2010/EU rendeletnek az európai felügyeleti hatóság (Európai Biztosítás- és Foglalkoztatóinyugdíjhatóság) és az európai felügyeleti hatóság (Európai Értékpapír-piaci Hatóság) hatásköre tekintetében történő módosításáról.

(2) Ez a törvény

a) a tőzsdén kívüli származtatott ügyletekről, a központi szerződő felekről és a kereskedési adattárakról szóló 648/2012/EU európai parlamenti és tanács rendelet,

b) a hitelintézetekre és befektetési vállalkozásokra vonatkozó prudenciális követelményekről és a 648/2012/EU rendelet módosításáról szóló 575/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet,

c) az Európai Unión belüli értékpapír-kiegyenlítés javításáról és a központi értéktárakról, valamint 98/26/EK irányelv és a 2014/65/EU irányelv, valamint a 236/2012/EU rendelet módosításáról szóló 2014. július 23-i 909/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet

végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.

296. § E törvény tervezetének a nemzeti hatóságoknak az Európai Központi Bankkal a jogszabálytervezetekről folytatott konzultációjáról szóló, 1998. június 29-i 98/415/EK tanácsi határozat 2. cikk (1) bekezdése szerinti előzetes bejelentése megtörtént.

1. melléklet a 2015. évi LXXXV. törvényhez148

2–3. melléklet a 2015. évi LXXXV. törvényhez149

4. melléklet a 2015. évi LXXXV. törvényhez150

5. melléklet a 2015. évi LXXXV. törvényhez151

1

A törvényt az Országgyűlés a 2015. június 23-i ülésnapján fogadta el. A kihirdetés napja: 2015. június 29. A törvény a 2010: CXXX. törvény 12. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2018. január 2. napjával.

2

Az 1. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

3

A 2–3. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

4

A 4. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

5

Az 5. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

6

A 6–7. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

7

A 8. § (1)–(9) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

8

A 8. § (10) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

9

A 9–12. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

10

A 13. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

11

A 14–15. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

12

A 16. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

13

A 17. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

14

A 18. § (1) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

15

A 18. § (2) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

16

A 19. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

17

A 20. § (1) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

18

A 20. § (2)–(3) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

19

A 20. § (4) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

20

A 21. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

21

A 22–23. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

22

A 24–25. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

23

A 26–27. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

24

A 28. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

25

A 29. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

26

A 30–33. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

27

A 34. § (1) bekezdése a 2016: CXXV. törvény 307. §-ával megállapított szöveg.

28

A 34. § (2) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

29

A 35–36. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

30

A 37. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

31

A 38–39. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

32

A 40. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

33

A 41. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

34

A 42–45. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

35

A 46. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

36

A 47. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

37

A 48. § (1) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

38

A 48. § (2)–(3) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

39

A 49. § (1) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

40

A 49. § (2) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

41

Az 50–52. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

42

Az 53. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

43

Az 54. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

44

Az 55. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

45

Az 56. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

46

Az 57. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

47

Az 58. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

48

Az 59. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

49

A 60–61. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

50

A 62. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

51

A 63. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

52

A 64. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

53

A 65. § (1)–(2) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

54

A 65. § (3) bekezdése a 2017: CLIX. törvény 232. §-a alapján nem lép hatályba.

55

A 65. § (4)–(7) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

56

A 66–67. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

57

A 68. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

58

A 69. § a 2016: XLIV. törvény 76. §-a alapján nem lép hatályba.

59

A 70–71. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

60

A 72. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

61

A 73–75. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

62

A 76. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

63

A 77. § a)–b) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

64

A 77. § c)–d) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

65

A 77. § e) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

66

A 78. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

67

A 79. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

68

A 80. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

69

A 81. § (1) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

70

A 81. § (2)–(5) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

71

A 82. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

72

A 83. § (1)–(2) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

73

A 83. § (3) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

74

A 84–89. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

75

A 90. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

76

A 91. § (1)–(2) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

77

A 91. § (3) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

78

A 92. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

79

A 93–94. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

80

A 95–101. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

81

A 102. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

82

A 103–114. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

83

A 115. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

84

A 116. § a)–c) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

85

A 116. § d) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

86

A 116. § e) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

87

A 117. § (1)–(2) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

88

A 117. § (3) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

89

A 118–119. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

90

A 120–122. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

91

A 123–126. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

92

A 127. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

93

A 128–171. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

94

A 172. § (1) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

95

A 172. § (2) bekezdése a 2015: CLXII. törvény 72. § (2) bekezdése alapján nem lép hatályba.

96

A 172. § (3)–(5) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

97

A 173. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

98

A 174–181. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

99

A 182. § a)–g) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

100

A 182. § h) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

101

A 182. § i)–m) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

102

A 183. § (1) bekezdés a) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

103

A 183. § (1) bekezdés b) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

104

A 183. § (1) bekezdés c)–e) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

105

A 183. § (2) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

106

A 184. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

107

A 185–187. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

108

A 188. § (1)–(4) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

109

A 188. § (5) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

110

A 189–194. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

111

A 195. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

112

A 196–201. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

113

A 202. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

114

A 203–210. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

115

A 211. § (1)–(2) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

116

A 211. § (3) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

117

A 211. § (4) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

118

A 212–219. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

119

A 220. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

120

A 221. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

121

A 222. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

122

A 223. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

123

A 224–225. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

124

A 226. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

125

A 227. § (1) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

126

A 227. § (2) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

127

A 228. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

128

A 229. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

129

A 230–231. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

130

A 232. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

131

A 233–234. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

132

A 235. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

133

A 236. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

134

A 237. § nyitó és záró szövegrésze a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

135

A 237. § a)–e) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

136

A 227. § f) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

137

A 238. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

138

A 239–254. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

139

A 255. § a)–b) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

140

A 255. § c) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

141

A 255. § d) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

142

A 255. § e)–f) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

143

A 255. § g) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

144

A 256. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

145

A 257–281. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

146

A 18. alcím (282–292. §) a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

147

A 293. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

148

Az 1. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

149

A 2–3. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

150

A 4. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

151

Az 5. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére