• Tartalom

9/2015. (IV. 30.) IM rendelet

9/2015. (IV. 30.) IM rendelet

az igazságügyi miniszter feladatkörét érintő ágazati honvédelmi feladatokról

2019.12.19.

A honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről szóló 2011. évi CXIII. törvény 81. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,
a 6. § és az 1. melléklet tekintetében a honvédségi adatkezelésről, az egyes honvédelmi kötelezettségek teljesítésével kapcsolatos katonai igazgatási feladatokról szóló 2013. évi XCVII. törvény 68. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,
a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 79. §-ában és az Alaptörvény 18. cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatkörömben eljárva – a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 16.) Korm. rendelet 77. §-ában meghatározott feladatkörében eljáró honvédelmi miniszterrel egyetértésben – a következőket rendelem el:

1. § E rendelet alkalmazásában

a) ágazat: az Igazságügyi Minisztérium (a továbbiakban: IM) és az ágazathoz tartozó szervezetek,

b) ágazathoz tartozó szervezetek: az igazságügyi miniszter (a továbbiakban: miniszter) irányítása, felügyelete, alapítói joggyakorlása vagy tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó szervek,

c)1 KMR: különleges működési rend, amely a rendkívüli állapot, a szükségállapot, a megelőző védelmi helyzet, a terrorveszélyhelyzet vagy a váratlan támadás időszakában az ágazat működése érdekében bevezetett különleges működési rendszabályok rendszere,

d) védett külügyi hálózat IM végpontja: a külpolitikáért felelős miniszter által vezetett minisztérium által működtetett, minősített adat továbbítására szolgáló informatikai rendszer IM-ben üzemeltetett végpontja.

2. § (1)2 A miniszter az ágazati honvédelmi és biztonsági feladatok ellátása, a feladatok végrehajtásának megszervezése és irányítása érdekében gondoskodik

a)3 a feladatok végrehajtását koordináló munkacsoport (a továbbiakban: ágazati biztonsági munkacsoport) létrehozásáról és működési feltételeinek megteremtéséről,

b) az IM KMR esetén való működőképességének fenntartására vonatkozó tervek elkészítéséről, a honvédelmi felkészítéshez szükséges anyagi, eszköz- és szállítókapacitási igények felméréséről.

(2) A miniszter közreműködik az ágazat védelmi tervezési rendszerének kialakításában, működtetésében, valamint a meghagyással kapcsolatos feladatok ellátásában.

3. §4 A miniszter az általa kijelölt szakmai felsővezető útján az ágazat honvédelmi feladatainak végrehajtása érdekében, az ágazat feladat- és hatáskörét meghaladó érintettség esetén az adott feladat ellátásához szükséges feladat- és hatáskörrel, valamint erre megfelelő képzettségű személyi és alkalmas eszközállománnyal rendelkező központi államigazgatási szervek, honvédelmi szervezetek és központi kormányzati szolgáltató szervezetek bevonásával gondoskodik

a)5 az ágazati biztonsági munkacsoport működtetéséről,

b) az ágazathoz tartozó szervezetek vezetőinek javaslatai alapján a szükséges mértékű személyi- és eszközállomány átcsoportosításáról,

c) az IM központi épületében a védett külügyi hálózat IM végpontjának működtetéséhez szükséges feltételek biztosításáról,

d) a vagyon- és személyvédelemhez, valamint az iratanyagok biztonságba helyezéséhez szükséges feltételek biztosításáról,

e) az ágazat értesítési-riasztási rendszerének a működtetéséről, valamint az ügyeleti szolgálat váltásos rendszerben történő működtetéséről,

f) az ágazat Nemzeti Intézkedések Gyűjteményében meghatározott feladatainak végrehajtására történő felkészítéséről,

g) az ágazat által vezetett közhiteles nyilvántartások védelméről és azok rendelkezésre állásáról,

h) az elektronikus információs rendszerekben tárolt adatok, eszközök biztonságba helyezéséhez, valamint a KMR idején történő működtetésének biztosítása érdekében végrehajtandó időszaki feladatok ellátásáról,

i) az ágazatban a honvédelmi intézkedési tervezéshez kapcsolódó jogszabályi előírások betartatásáról,

j) az ágazat védelemszervezését érintő informatikai feladatok ellátásáról.

4. § (1)6 Az ágazathoz tartozó szervezet vezetője a (2) bekezdésben foglaltak szerint kijelölt szervezeti egység egyidejű tájékoztatása mellett kijelöli az ágazathoz tartozó szervezet honvédelmi feladatai végrehajtásáért felelős személyt vagy szervezeti egységet.

(2)7 Az IM-ben a honvédelmi feladatok végrehajtására kijelölt személy vagy szervezeti egység

a) gondoskodik az IM tekintetében a (3) bekezdés szerinti feladatok ellátásáról,

b)8 közreműködik az ágazat honvédelmi feladatainak teljesítésében,

c) figyelemmel kíséri az ágazathoz tartozó szervezeteknél a honvédelmi intézkedési tervek összeállítását, felülvizsgálatát, módosítását,

d)9 figyelemmel kíséri az ágazathoz tartozó szervezetek Észak-atlanti Szerződés Szervezete (a továbbiakban: NATO) által szervezett válságkezelési gyakorlatokon, valamint az egyéb honvédelmi gyakorlatokon való részvételét,

e) közreműködik az ágazatot érintő védelmi feladatok tervezési rendszerének kialakításában, működtetésében,

f)10 közreműködik az ágazat befogadó nemzeti támogatással kapcsolatos feladatainak az ellátásában, és

g) közreműködik a honvédelmi felkészítés kormányzati feladattervében meghatározott feladatok végrehajtásában és az e célra jóváhagyott költségvetési források felhasználásáról szóló beszámoló tervezetének, valamint a honvédelmi felkészítés következő évi feladattervéhez szükséges javaslatok és költségvetési igények tervezetének összeállításában.

(3)11 Az ágazathoz tartozó szervezetekben az (1) bekezdés szerint kijelölt személy vagy szervezeti egység gondoskodik az ágazathoz tartozó szervezeteknél

a) a honvédelmi intézkedési terv és annak módosítása előkészítéséről, rendszeres felülvizsgálatáról,

b) a honvédelmi intézkedési terv végrehajtásában részt vevő személyi állomány részére a honvédelmi intézkedési terv megismertetéséről, valamint begyakorlásáról, és

c) a honvédelmi intézkedési terv végrehajtását biztosító erőforrások és eszközök rendelkezésre állásáról.

(4)12 Az ágazati biztonsági munkacsoport

a)13 közreműködik az ágazat NATO válságkezelési gyakorlatokon és egyéb honvédelmi gyakorlatokon történő részvételében, valamint a befogadó nemzeti támogatással kapcsolatos feladatainak végrehajtásában, és

b) együttműködik a védelmi igazgatás szerveivel a honvédelmi feladatok ellátásában.

5. § (1)14 Az ágazathoz tartozó szervezetek honvédelmi intézkedési tervét, annak módosításait – az 5/A. §-ban meghatározott kivétellel – a miniszter hagyja jóvá.

(2)15 Az IM és az ágazathoz tartozó szervezetek honvédelmi intézkedési terve tartalmazza a KMR bevezetésének időszakára vonatkozó, a honvédelmi feladatok ellátását rendkívüli körülmények között is biztosító működési szabályokat.

5/A. §16 (1) Magyarország Európai Unió melletti Állandó Képviselete (a továbbiakban: EU ÁK) védelmi tervezési rendszerének kialakítását és működtetését az EU ÁK vezetője saját hatáskörben látja el.

(2) Az EU ÁK vészhelyzeti és evakuációs tervének végrehajtásáért felelős szerveit, személyeit az EU ÁK vezetője jelöli ki.

(3) A meghagyással érintett feladatkörök és munkakörök jegyzékét az EU ÁK vezetője állítja össze és küldi meg az IM honvédelmi tervezési tárgyú feladatainak ellátásáért felelős szervezeti egységének vezetője részére.

6. § (1)17 A meghagyásba bevont, honvédelemben közreműködő szervezet

a) a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.,

b) az Országos Fordító és Fordításhitelesítő Iroda Zrt.,

c) az AK Nyomda Kft.,

d) a Mádl Ferenc Összehasonlító Jogi Intézet,

e) az EU ÁK.

(2) A miniszter ágazati irányítása alá tartozó tevékenységet végző más szervezet is kezdeményezheti a meghagyásba történő bevonását megfelelő indokolással a miniszternél.

(3) A meghagyásba bevont, honvédelemben közreműködő szervezet vezetője köteles tájékoztatni a minisztert minden olyan változásról, ami jelentős kihatással van a szervezet honvédelmi vonatkozású különleges jogrendi időszak idején elvégzendő feladatainak végrehajtására, a változás bekövetkezésétől számított 30 napon belül.

7. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

8. §18

1. melléklet a 9/2015. (IV. 30.) IM rendelethez19

1

Az 1. § c) pontja a 27/2016. (XII. 27.) IM rendelet 9. §-a szerint módosított szöveg.

2

A 2. § (1) bekezdés nyitó szövegrésze a 27/2019. (XII. 18.) IM rendelet 4. § a) pontja szerint módosított szöveg.

3

A 2. § (1) bekezdés a) pontja a 27/2019. (XII. 18.) IM rendelet 4. § b) pontja szerint módosított szöveg.

4

A 3. § nyitó szövegrésze a 27/2019. (XII. 18.) IM rendelet 4. § c) pontja szerint módosított szöveg.

5

A 3. § a) pontja a 27/2019. (XII. 18.) IM rendelet 4. § b) pontja szerint módosított szöveg.

6

A 4. § (1) bekezdése a 27/2019. (XII. 18.) IM rendelet 4. § d) és e) pontja szerint módosított szöveg.

7

A 4. § (2) bekezdés nyitó szövegrésze a 27/2019. (XII. 18.) IM rendelet 4. § f) pontja szerint módosított szöveg.

8

A 4. § (2) bekezdés b) pontja a 27/2019. (XII. 18.) IM rendelet 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

9

A 4. § (2) bekezdés d) pontja a 27/2019. (XII. 18.) IM rendelet 4. § g) pontja szerint módosított szöveg.

10

A 4. § (2) bekezdés f) pontja a 27/2019. (XII. 18.) IM rendelet 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

11

A 4. § (3) bekezdés nyitó szövegrésze a 27/2019. (XII. 18.) IM rendelet 4. § h) pontja szerint módosított szöveg.

12

A 4. § (4) bekezdés nyitó szövegrésze a 27/2019. (XII. 18.) IM rendelet 4. § b) pontja szerint módosított szöveg.

13

A 4. § (4) bekezdés a) pontja a 27/2019. (XII. 18.) IM rendelet 1. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

14

Az 5. § (1) bekezdése a 27/2019. (XII. 18.) IM rendelet 4. § i) pontja szerint módosított szöveg.

15

Az 5. § (2) bekezdése a 27/2019. (XII. 18.) IM rendelet 5. § a) pontja szerint módosított szöveg.

16

Az 5/A. §-t a 27/2019. (XII. 18.) IM rendelet 2. §-a iktatta be.

17

A 6. § (1) bekezdése a 27/2019. (XII. 18.) IM rendelet 3. §-ával megállapított szöveg.

18

A 8. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

19

Az 1. mellékletet a 27/2019. (XII. 18.) IM rendelet 5. § b) pontja hatályon kívül helyezte.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére