• Tartalom

9/2015. (I. 29.) Korm. rendelet

9/2015. (I. 29.) Korm. rendelet

a Tokaj Kereskedőház Zrt. telephelyeinek fejlesztésével összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről1

2020.03.01.

A Kormány a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény 12. § (5) bekezdés a), b), d), e) és f) pontjában,

az 1. § (4) bekezdése és a 2. melléklet tekintetében a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 174/A. § (1) bekezdés a) pontjában,

a 3. § tekintetében a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 110. § (7) bekezdés 16. pontjában,

a 4. § tekintetében az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés 16.2. pontjában

kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) A Kormány nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánítja azokat az 1. mellékletben felsorolt közigazgatási hatósági ügyeket, amelyek a Tokaj Kereskedőház Zrt. telephelyeinek

a) Tolcsva község közigazgatási területén lévő, az ingatlan-nyilvántartás szerinti 142/1, 146, 148, 149 és 151 helyrajzi számú területen,

b) Szegi község közigazgatási területén lévő, az ingatlan-nyilvántartás szerinti 031/36 és 031/108 helyrajzi számú területen, valamint

c) Szegilong község közigazgatási területén lévő, az ingatlan-nyilvántartás szerinti 037, 038, 039/1, 039/21, 039/22 és 039/23 helyrajzi számú területen

megvalósításra kerülő fejlesztésére irányuló beruházásokkal (a továbbiakban együtt: Beruházások) függenek össze.

(2) Az (1) bekezdés alkalmazásában a Beruházásokkal összefüggőnek kell tekinteni mindazokat a közigazgatási hatósági eljárásokat, amelyek a Beruházások megvalósításához és használatbavételéhez szükségesek, abban az esetben is, ha azok az (1) bekezdésben meghatározott ingatlanon kívül más ingatlant is érintenek.

(3) A Kormány az (1) bekezdés szerinti közigazgatási hatósági ügyekben eljáró hatóságként az 1. mellékletben meghatározott hatóságokat jelöli ki.

(4)2

(5)3 A Kormány az (1) bekezdés szerinti kiemelt jelentőségű ügyekben koordinációs feladatokat ellátó kormánymegbízottként a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatalt vezető kormánymegbízottat jelöli ki.

2. § (1)4

(2) Az 1. § (1) bekezdése szerinti közigazgatási hatósági eljárásokban a szakhatósági eljárásra vonatkozó ügyintézési határidő – ha jogszabály rövidebbet nem állapít meg – nyolc nap.

(3) Az 1. § (1) bekezdése szerinti közigazgatási hatósági eljárásokra vonatkozó ügyintézési határidő – ha jogszabály rövidebbet nem állapít meg – tizenöt nap.

(4)5

(5)6

3. § Az 1. § (1) bekezdésében megjelölt ingatlanokra vonatkozó településrendezési terv módosítása során az egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról szóló 2/2005. (I. 11.) Korm. rendelet 4. § (4) bekezdése szerinti véleményadás határideje legfeljebb nyolc nap.

4. § A Beruházásokkal összefüggésben nem kell építészeti-műszaki tervtanácsi véleményt beszerezni.

5. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

6. § E rendelet rendelkezéseit a hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

7. §7 (1) E rendeletnek az egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ügyekben eljáró hatóságok kijelöléséről szóló kormányrendeletek módosításáról szóló 271/2016. (IX. 1.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr.) megállapított rendelkezéseit a Módr. hatálybalépésekor8 folyamatban lévő hatósági eljárásokban is alkalmazni kell.

(2) A Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság a Módr. hatálybalépését9 megelőzően nála indult, első fokú határozat, szakhatósági állásfoglalás vagy előzetes szakhatósági állásfoglalás kiadásával még le nem zárt ügyeket átteszi az illetékes megyei katasztrófavédelmi igazgatósághoz, a fővárosban a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatósághoz.

1. melléklet a 9/2015. (I. 29.) Korm. rendelethez10

A Beruházások megvalósításához szükséges hatósági engedélyezési eljárások és az eljárások lefolytatásához hatáskörrel rendelkező közigazgatási szervek

 

A

B

C

D

1.

Beruházás megnevezése

Beruházás azonosítója

A Beruházás megvalósításával kapcsolatos eljárások

Eljáró hatóság

2.

A Tokaj Kereskedőház Zrt. telephelyeinek fejlesztésére irányuló beruházások

a) Tolcsva község közigazgatási területén lévő, az ingatlan-
nyilvántartás szerinti 142/1, 146, 148, 149 és 151
helyrajzi számú,
b) Szegi község közigazgatási területén lévő, az ingatlan-
nyilvántartás szerinti 031/36 és
031/108 helyrajzi számú,
c) Szegilong község közigazgatási területén lévő, az ingatlan-
nyilvántartás szerinti 037, 038, 039/1, 039/21, 039/22 és 039/23 helyrajzi számú ingatlanok, valamint ezen
földrészletekből telekalakítást követően kialakított földrészletek

általános építésügyi hatósági engedélyezési és tudomásulvételi eljárások

Borsod-Abaúj-
Zemplén Megyei Kormányhivatal

3.

örökségvédelmi hatósági engedélyezési eljárások

Borsod-Abaúj-
Zemplén Megyei Kormányhivatal

4.

régészeti feltárásokkal kapcsolatos eljárások

Borsod-Abaúj-
Zemplén Megyei Kormányhivatal

5.

környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági engedélyezési eljárások

Borsod-Abaúj-
Zemplén Megyei Kormányhivatal

6.

útügyi hatósági engedélyezési eljárások

Borsod-Abaúj-
Zemplén Megyei Kormányhivatal

7.

műszaki biztonsági hatóság hatáskörébe tartozó sajátos építményfajtákra vonatkozó építésügyi hatósági engedélyezési eljárások

Borsod-Abaúj-
Zemplén Megyei Kormányhivatal

8.

vízügyi és vízvédelmi hatósági engedélyezési eljárások

Borsod-Abaúj-
Zemplén Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

9.

hírközlési hatósági eljárások

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala

10.

földvédelmi, telekalakítási, földmérési, ingatlan-
nyilvántartási hatósági eljárások

Borsod-Abaúj-
Zemplén Megyei Kormányhivatal

11.

talajvédelmi hatósági eljárások

Borsod-Abaúj-
Zemplén Megyei Kormányhivatal

12.

bányahatósági engedélyezési eljárások

Borsod-Abaúj-
Zemplén Megyei Kormányhivatal

13.

tűzvédelmi használati előírások és a tűzoltóságok beavatkozásával kapcsolatos követelmények alóli eltérési engedélyezési eljárások;
beépített tűzjelző, tűzoltó berendezések létesítési és használatbavételi engedélyezési eljárásai;
a jogszabályban rögzített tűzvédelmi hatósági egyeztetésekkel kapcsolatos eljárások

illetékes katasztrófavédelmi igazgatóság

14.

tűzvédelmi létesítési előírások alóli eltérési engedélyezési eljárások

Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság

2. melléklet a 9/2015. (I. 29.) Korm. rendelethez11

1

A rendeletet a 428/2020. (IX. 10.) Korm. rendelet 19. § 13. pontja hatályon kívül helyezte 2020. szeptember 11. napjával.

2

Az 1. § (4) bekezdését a 458/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 178. § a) pontja hatályon kívül helyezte.

3

Az 1. § (5) bekezdése a 72/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 107. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Alkalmazására lásd e módosító rendelet 114. §-át.

4

A 2. § (1) bekezdését a 458/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 178. § b) pontja hatályon kívül helyezte.

5

A 2. § (4) bekezdését a 458/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 178. § b) pontja hatályon kívül helyezte.

6

A 2. § (5) bekezdését a 72/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 107. § (3) bekezdése hatályon kívül helyezte. Alkalmazására lásd e hatályon kívül helyező rendelet 114. §-át.

8

A hatálybalépés napja 2016. szeptember 9.

9

A hatálybalépés napja 2016. szeptember 9.

10

Az 1. melléklet a 361/2019. (XII. 30.) Korm. rendelet 73. §-ával megállapított szöveg. E módosító rendelet 96. §-a alapján a 2020. március 1-jén folyamatban levő ügyekben is alkalmazni kell.

11

A 2. mellékletet a 458/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 178. § e) pontja hatályon kívül helyezte.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére