• Tartalom

90/2015. (XII. 22.) FM rendelet

90/2015. (XII. 22.) FM rendelet

az államot megillető halgazdálkodási jog kijelöléssel történő átengedésének, valamint alhaszonbérbe adásának részletes feltételeiről

2020.01.01.

A halgazdálkodásról és a hal védelméről szóló 2013. évi CII. törvény 72. § (1) bekezdés 37. pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 65. § 6. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § (1)1 A halgazdálkodásról és a hal védelméről szóló 2013. évi CII. törvény (a továbbiakban: Hhvtv.) 24. § (1) bekezdés b) pont ba) alpontjában meghatározott, az államot megillető halgazdálkodási jog átengedésére vonatkozó haszonbérleti szerződésnek kijelölés útján történő megkötését a horgászszövetség írásban kezdeményezheti (a továbbiakban: kezdeményező) a halgazdálkodásért felelős miniszternél (a továbbiakban: miniszter).

(2) Az (1) bekezdés szerinti haszonbérleti szerződés az egymáshoz közvetlenül kapcsolódó, egy víztestet vagy vízrendszert alkotó, több nyilvántartott halgazdálkodási vízterület államot megillető halgazdálkodási jogára is megköthető.

(3) A (2) bekezdés szerinti esetekben a kijelölésre irányuló kezdeményezés együttesen is benyújtható.

(4) A kezdeményezést elektronikus úton és papír alapon kell benyújtani a miniszter által vezetett minisztériumhoz (a továbbiakban: minisztérium). A kezdeményezés papír alapú eredeti példányát minden oldalon aláírással kell ellátni.

(5) A kezdeményezésről a minisztérium annak beérkezését követően értesíti az államot megillető halgazdálkodási jog vagyonkezelésbe, pályázati úton történő haszonbérbe, valamint alhaszonbérbe adásának egyes szabályairól szóló 89/2015. (XII. 22.) FM rendelet [a továbbiakban: 89/2015. (XII. 22.) FM rendelet] 1. § (4) bekezdés b) pontjában meghatározott kiírót (a továbbiakban: kiíró).

2. § (1) A pályázati eljárásba vont nyilvántartott halgazdálkodási vízterület államot megillető halgazdálkodási jogának átengedésére a Hhvtv. 24. § (1) bekezdés b) pont ba) alpontjában meghatározott kijelölés útján haszonbérleti szerződés nem köthető.

(2) A kijelöléssel érintett nyilvántartott halgazdálkodási vízterület államot megillető halgazdálkodási jogának haszonbérbe adására a Hhvtv. 24. § (1) bekezdés b) pont bb) alpontjában meghatározott pályázat nem írható ki.

(3) A minisztérium a vizsgálata alapján elfogadott kezdeményezésről tájékoztatja a kiírót.

3. § (1) Az 1. § (1) bekezdésében meghatározott kezdeményezésnek legalább a következőket kell tartalmaznia:

a) a kezdeményező teljes és rövid megnevezését, székhelyét, adószámát, cégjegyzék vagy egyéb regisztrációs számát, bankszámlaszámát, aláírási joggal rendelkező felelős vezetője nevét, címét, telefonszámát és elektronikus elérhetőségét;

b) a nyilvántartott halgazdálkodási vízterületen tervezett halgazdálkodási hasznosítási koncepciót;

c) a kezdeményező által vállalt szolgáltatásokat és kötelezettségeket;

d) a kezdeményező nyilatkozatát arról, hogy

da) a haszonbérleti szerződésben foglalt hasznosítási feltételeket elfogadja;

db) nem áll csőd- vagy felszámolási eljárás és végelszámolás alatt;

dc) tevékenységét nem függesztette fel, vagy nem függesztették fel;

dd) nincs az adózás rendjéről szóló törvény szerinti, 60 napnál régebben lejárt esedékességű köztartozása;

de) a kezdeményezés benyújtását megelőző három évben hamis adatszolgáltatása miatt nem zárták ki állami vagyon hasznosítására irányuló eljárásból;

df) a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdés 1. pontja szerinti átlátható szervezetnek minősül;

dg) vállalja a Hhvtv. 31. § (2) bekezdésben foglaltak teljesítését.

(2) A kezdeményezés terület-specifikus tartalmi elemei:

a) a nyilvántartott halgazdálkodási vízterület alábbi adatai:

aa) állóvíz esetén területnagyság, víztérkód;

ab) folyóvíz esetén szakaszmegjelölés, a megjelölt szakasz hosszúsága, területnagyság, víztérkód;

b) ha felmerül, a földtulajdonosi haszonbérleti vagy előhaszonbérleti jogosultsággal való érintettség ténye, továbbá a földtulajdonosi haszonbérleti vagy előhaszonbérleti jog gyakorlásának módja;

c) a halgazdálkodási hasznosítást érintő lényeges körülmények.

(3) A kezdeményező a minisztérium felhívására, az abban megjelölt határidőn belül köteles a kezdeményezésben foglaltakat igazolni.

4. § Érvénytelen a kezdeményezés, ha

a) nem felel meg e rendeletben foglaltaknak;

b) a kezdeményező a haszonbérleti szerződés megkötésére jogszabály alapján nem jogosult;

c) az abban megjelölt valamely adat, illetve a kezdeményező nyilatkozata nem felel meg a valóságnak;

d)2 a kezdeményezővel szemben a kezdeményezés benyújtását megelőző három évben legalább kétszer véglegessé vált halgazdálkodási vagy halvédelmi bírságot szabtak ki;

e)3 a kezdeményezővel szemben az államot megillető halgazdálkodási jog gyakorlásával összefüggésben a kezdeményezés benyújtását megelőző öt évben – ideértve a d) pont szerinti bírságokat kiszabó határozatokat is – legalább három kötelezettséget megállapító, véglegessé vált hatósági döntést hoztak;

f)4 a kezdeményezőnek a minisztériummal, az országos illetékességű halgazdálkodási hatósággal, a területi halgazdálkodási hatósággal vagy a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatallal szemben 120 napot meghaladó, lejárt tartozása van.

5. § (1) A minisztérium a kezdeményezést a 3. §-ban és 4. §-ban foglaltak figyelembevételével vizsgálja meg.

(2) A minisztérium az (1) bekezdés szerinti vizsgálatába a kezdeményezéssel érintett nyilvántartott halgazdálkodási vízterület terület-specifikus tartalmi elemeinek ellenőrzése, valamint a kezdeményezéssel kapcsolatos döntés ténybeli és szakmai szempontú megalapozása érdekében a Hhvtv. 62. § szerinti, halgazdálkodási kérdésekkel foglalkozó testületet bevonja, valamint a 89/2015. (XII. 22.) FM rendelet 2. § (2) és (3) bekezdésében meghatározott szerveket, szakértőket bevonhatja.

(3) A minisztérium

a) megvizsgálhatja a kezdeményező alkalmasságát a megkötendő szerződés teljesítésére, továbbá ellenőrizheti a csatolt dokumentumok valódiságát és megalapozottságát,

b) hiánypótlásra, nyilatkozattételre vagy adatszolgáltatásra hívhatja fel a kezdeményezőt.

6. § A kezdeményezésben foglaltak vizsgálatáról a minisztérium összefoglaló értékelési jegyzőkönyvet készít, amely tartalmazza:

a) a kezdeményezés érvényességének vagy érvénytelenségének megállapítását;

b) a kezdeményezéssel érintett nyilvántartott halgazdálkodási vízterületek darabszámát, valamint az ebből érvényesnek, illetve érvénytelennek minősítettek darabszámát;

b) a haszonbérleti szerződés megkötésére vagy annak elutasítására vonatkozó javaslatot.

7. § A minisztérium vizsgálata alapján elfogadott kezdeményezés esetén a kezdeményezés benyújtását követő 30 napon belül a miniszter a kezdeményezővel haszonbérleti szerződést köt.

8. § A Hhvtv. szerinti földtulajdonosi haszonbérleti joggal érintett nyilvántartott halgazdálkodási vízterület esetén a halgazdálkodási jog haszonbérlete csak abban az esetben adható át kijelölés útján, ha

a) az 1/1 arányú tulajdoni hányaddal rendelkező tulajdonos (a továbbiakban: tulajdonos) írásban lemond a földtulajdonosi haszonbérlet igényléséről,

b) a tulajdonos a tervezett kijelölést vele ismertető tájékoztatás kézhezvételétől számított 15 napon belül nem él a földtulajdonosi haszonbérlet lehetőségével,

c) a már megkötött földtulajdonosi haszonbérleti szerződés megszűnik és a tulajdonos új földtulajdonosi haszonbérleti igényt a megszűnéstől számított 60 napon belül nem jelent be, vagy

d) a tulajdonossal szemben fennállnak a Hhvtv. 29. § (5) bekezdésében foglalt kizáró okok.

9. § (1) Ha a kezdeményezés olyan nyilvántartott halgazdálkodási vízterületre irányul, amelynek a a Hhvtv. 26. § (3) bekezdésében foglaltak alapján előhaszonbérletre jogosult tulajdonostársa van, és a kezdeményezést nem az előhaszonbérletre jogosult nyújtotta be, a kezdeményezés vizsgálatát követően a minisztérium tájékoztatja az előhaszonbérletre jogosultat a kezdeményezésről.

(2) Az (1) bekezdés szerinti tájékoztatásnak tartalmaznia kell:

a) a kezdeményezésben foglaltak szerinti elfogadott halgazdálkodási koncepciót;

b) a haszonbérleti díj összegét és megfizetésének módját;

c) ha volt korábbi haszonbérlő, az általa követelhető, a Hhvtv. 31. § (1) bekezdés a) és b) pontja szerinti értékek, valamint a haltelepítés meg nem térült költségeinek a 89/2015. (XII. 22.) FM rendelet szerint kiszámítandó értékét;

d) a halgazdálkodási jog haszonbérbe vételének elfogadására vonatkozó jognyilatkozat megtételének módját és határidejét.

(3) Az (1) bekezdés szerinti tájékoztatáshoz csatolni kell a kezdeményezést, valamint az államot megillető halgazdálkodási jog haszonbérleti szerződésének minisztérium által előkészített tervezetét. A kezdeményezésben és a haszonbérleti szerződés tervezetében megismerhetetlenné kell tenni a törvény által védett titkot, a hivatás gyakorlásához kötött titkot és a személyes adatokat, ide nem értve a kezdeményező nevét és székhelyét.

(4) Az előhaszonbérletre jogosult a tájékoztatás kézhezvételét követő naptól számított 15 napon belül a minisztériumhoz címezve elfogadó jognyilatkozatot tehet arról, hogy a (2) bekezdésben meghatározott valamennyi szempont kötelező teljesítésével az államot megillető halgazdálkodási jog átengedésére haszonbérleti szerződést kíván kötni. Az előhaszonbérleti jogról való lemondásnak kell tekinteni, ha az előhaszonbérletre jogosult határidőn belül nem nyilatkozik.

(5) Elfogadó nyilatkozat benyújtásának hiányában a 7. §-ban foglaltak az irányadók azzal, hogy a szerződéskötés határidejének kezdő napja az (4) bekezdésben meghatározott határidő lejártát követő nap.

10. § A kijelölés útján megkötendő haszonbérleti szerződés esetén a 89/2015. (XII. 22.) FM rendelet 6. §-át, 7. §-át, 21. §-át, 25. §-át és 26. §-át megfelelően alkalmazni kell.

11. § (1) A kijelölés útján haszonbérbe adott nyilvántartott halgazdálkodási vízterületek halgazdálkodási jogára vonatkozó alhaszonbérleti szerződés nem köthető azzal, aki

foglalt feltételeknek nem felel meg.

(2) Ha a Hhvtv. 29. § (5) bekezdés a) pontja szerinti felszámolási eljárás vagy végelszámolási eljárás, illetve az (5) bekezdés b) vagy d) pontja szerinti kizáró ok az alhaszonbérleti szerződés megkötését követően merül fel, az alhaszonbérbe adó jogosult a szerződést azonnali hatállyal felmondani.

(3) A kijelölés útján haszonbérbe adott nyilvántartott halgazdálkodási vízterületek halgazdálkodási jogának alhaszonbérbe adása esetén az alhaszonbérlő, mint a halgazdálkodási jog jogosultja, alhaszonbérleti szerződésének segy eredeti példányát a szerződés hatálybalépésétől számított 15 napon belül köteles megküldeni a halgazdálkodási hatóságnak.

12. §5 Kijelölés útján haszonbérbe adott nyilvántartott halgazdálkodási vízterületek halgazdálkodási jogának alhaszonbérbe adása esetén az alhaszonbérleti díj nem haladhatja meg a haszonbérleti díj 125%-át.

13. § A kijelölés útján haszonbérbe adott nyilvántartott halgazdálkodási vízterületre vonatkozó alhaszonbérleti szerződésben meg kell határozni:

a) az alhaszonbérlet egész évre számított időtartamát és a 12. § szerint megállapított alhaszonbérleti díj megfizetésének szabályait;

b) a haszonbérleti szerződésben előírt, az alhaszonbérlőnek átadott halgazdálkodási feladatok, valamint a bevételek és a kiadások kölcsönös elszámolásának szabályait;

c)6 a nyilvántartott halgazdálkodási vízterületre előírt konkrét követelményeket azzal, hogy ezen előírásoknak a halőrzés, a horgászturisztika, valamint a halgazdálkodás területein egyaránt fokozatos fejlesztést kell biztosítani, továbbá azok megfelelnek a 3. § (1) bekezdés b) és c) pontjában foglalt vállalásoknak;

d) a rendes és rendkívüli felmondás szabályait.

14. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1

Az 1. § (1) bekezdése a 62/2019. (XII. 18.) AM rendelet 13. § a) pontja szerint módosított szöveg.

2

A 4. § d) pontja a 62/2019. (XII. 18.) AM rendelet 13. § b) pontja szerint módosított szöveg.

3

A 4. § e) pontja a 62/2019. (XII. 18.) AM rendelet 13. § b) pontja szerint módosított szöveg.

4

A 4. § f) pontja a 89/2016. (XII. 29.) FM rendelet 26. §-ával megállapított szöveg.

5

A 12. § a 62/2019. (XII. 18.) AM rendelet 13. § c) pontja szerint módosított szöveg.

6

A 13. § c) pontja a 62/2019. (XII. 18.) AM rendelet 12. §-ával megállapított szöveg.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére