• Tartalom

93/2015. (XII. 23.) FM rendelet

93/2015. (XII. 23.) FM rendelet

egyes, a nitrátszennyezéssel szembeni védelemmel és a kölcsönös megfeleltetéssel kapcsolatos rendeletek módosításáról1

2016.01.01.

Az 1. alcím tekintetében a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 110. § (14) bekezdés a) pontjában,

a 2. alcím tekintetében a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 110. § (14) bekezdés b) pontjában,

a 3. alcím tekintetében a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (4) bekezdés k) pontjában

kapott felhatalmazás alapján,

az 1. és 2. alcím tekintetében a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 65. § 1. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 21. § 31. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró belügyminiszterrel egyetértésben,

a 3. alcím tekintetében a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 65. § 1. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 4. § 7. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró Miniszterelnökséget vezető miniszterrel egyetértésben

a következőket rendelem el:

1. A nitrátérzékeny területeknek a MePAR szerinti blokkok szintjén történő közzétételéről szóló 43/2007. (VI. 1.) FVM rendelet módosítása

1. §2

2. A vizek mezőgazdasági eredetű nitrátszennyezéssel szembeni védelméhez szükséges cselekvési program részletes szabályairól, valamint az adatszolgáltatás és nyilvántartás rendjéről szóló
59/2008. (IV. 29.) FVM rendelet módosítása

2. § (1) A vizek mezőgazdasági eredetű nitrátszennyezéssel szembeni védelméhez szükséges cselekvési program részletes szabályairól, valamint az adatszolgáltatás és nyilvántartás rendjéről szóló 59/2008. (IV. 29.) FVM rendelet [a továbbiakban 59/2008. (IV. 29.) FVM rendelet] 10. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) Az 1. §-ban meghatározott tevékenységet folytató a 6. számú melléklet szerinti adattartalommal rendelkező elektronikus adatlapon köteles adatot szolgáltatni a naptári évet követő év március 31-ig a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatalnak (a továbbiakban: NÉBIH). Az adatlap kitöltési útmutatóját az agrárpolitikáért felelős miniszter közzéteszi az általa vezetett minisztérium honlapján.”

(2) Az 59/2008. (IV. 29.) FVM rendelet 10. § (4) és (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(4) A NÉBIH a (2) és (3) bekezdésben foglaltak szerint beérkezett adatokat feldolgozza a termőföld használatra vonatkozó kötelező előírások teljes körű adminisztratív ellenőrzése mellett. A NÉBIH az adatokból évenként összesítést készít.
(5) A NÉBIH a (2) bekezdés szerinti adatlapok trágyatárolásra vonatkozó adatait a vízvédelemért felelős miniszter által vezetett minisztérium részére 60 napon belül elektronikus úton megküldi. Az országosan egységes elektronikus adatszolgáltatás formátumát az agrárpolitikáért felelős miniszter a vízvédelemért felelős miniszterrel egyezteti.”

4. § Az 59/2008. (IV. 29.) FVM rendelet 10. § (1) bekezdésében a „gazdálkodási évre vonatkozóan (szeptember 1. és az azt követő év augusztus 31. között)” szövegrész helyébe a „naptári évre vonatkozóan” szöveg lép.

5. § Az 59/2008. (IV. 29.) FVM rendelet 11. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:

„(3) A 2016. évre vonatkozó adatszolgáltatást a 2015. szeptember 1. és 2016. december 31. közötti időszakra kell teljesíteni.”

6. § Hatályát veszti az 59/2008. (IV. 29.) FVM rendelet 6. számú melléklet függeléke.

3. A kölcsönös megfeleltetés körébe tartozó ellenőrzések lefolytatásával, valamint a jogkövetkezmények alkalmazásával kapcsolatos szabályokról szóló 81/2009. (VII. 10.) FVM rendelet módosítása

7. §3

4. Záró rendelkezések

8. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A 2. alcím és az 1. melléklet 2016. január 1-jén lép hatályba.

1. melléklet a 93/2015. (XII. 23.) FM rendelethez

1.    Az 59/2008. (IV. 29.) FVM rendelet 6. számú melléklet 2.2. pontjában a „gazdálkodási évben” szövegrész helyébe a „tárgyévben”, 2.3. pontjában a „gazdálkodási év” szövegrész helyébe a „tárgyév” szöveg lép.
2.    Az 59/2008. (IV. 29.) FVM rendelet 6. számú melléklet 3.1–3.3. pontja helyébe a következő pontok lépnek:
„3.1. Legeltetéssel hasznosított terület

Település

Helyrajzi szám

MePAR
blokkazonosító

Legeltetett terület (ha)

1.

 

 

_ _ _ _ _-_ - _ _

 

2.

 

 

_ _ _ _ _-_ - _ _

 

3.

 

 

_ _ _ _ _-_ - _ _

 

4.

 

 

_ _ _ _ _-_ - _ _

 

5.

 

 

_ _ _ _ _-_ - _ _

 

6.

 

 

_ _ _ _ _-_ - _ _

 

3.1.1. Legelő állatok

Állatfaj kódja

Legeltetett állatok száma

Legelőn töltött napok száma

_ _

 

 

_ _

 

 

_ _

 

 

_ _

 

 

_ _

 

 

3.2. A trágyakijuttatás adatai a tárgyévben

 

Település

Helyrajzi szám

MePAR blokk-azonosító

Termesztett növény

Termés
t/ha

Trágyázott terület
(ha)

Szerves
trágya típusa
(kód)

Kijuttatott szervestrágya

Szerves-
trágyával kijuttatott
N hatóanyag
kg/ha

N műtrágya hatóanyag
(kg/ha)

Hígtrágya
(m3/ha)

Istállótrágya
(t/ha)

1.

 

 

_ _ _ _ _-_ - _ _

_ _

 

 

_ _

 

 

 

 

2.

 

 

_ _ _ _ _-_ - _ _

_ _

 

 

_ _

 

 

 

 

3.

 

 

_ _ _ _ _-_ - _ _

_ _

 

 

_ _

 

 

 

 

4.

 

 

_ _ _ _ _-_ - _ _

_ _

 

 

_ _

 

 

 

 

5.

 

 

_ _ _ _ _-_ - _ _

_ _

 

 

_ _

 

 

 

 

6.

 

 

_ _ _ _ _-_ - _ _

_ _

 

 

_ _

 

 

 

 

7.

 

 

_ _ _ _ _-_ - _ _

_ _

 

 

_ _

 

 

 

 

8.

 

 

_ _ _ _ _-_ - _ _

_ _

 

 

_ _

 

 

 

 

9.

 

 

_ _ _ _ _-_ - _ _

_ _

 

 

_ _

 

 

 

 

10.

 

 

_ _ _ _ _-_ - _ _

_ _

 

 

_ _

 

 

 

 

11.

 

 

_ _ _ _ _-_ - _ _

_ _

 

 

_ _

 

 

 

 

3.3. Nyilatkozat a más gazdálkodónak átadott vagy más gazdálkodótól átvett trágyáról

Átadott

Átvett

Szervestrágya mennyisége

Átadó/átvevő adatai

Híg-
trágya (m3)

Istálló-
trágya (t)

Szerves-
trágya típusa (kód)

Címe

Regisztrációs szám

Neve

Irányítószám

Település

Közterület neve, jellege

Házsz.

__

__

 

 

__

 

_ _ _ _

 

 

 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _

__

__

 

 

__

 

_ _ _ _

 

 

 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _

__

__

 

 

__

 

_ _ _ _

 

 

 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _

__

__

 

 

__

 

_ _ _ _

 

 

 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _

__

__

 

 

__

 

_ _ _ _

 

 

 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _

__

__

 

 

__

 

_ _ _ _

 

 

 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _

2. melléklet a 93/2015. (XII. 23.) FM rendelethez4

1

A rendelet a 2010: CXXX. törvény 12. § (3) bekezdése alapján hatályát veszettte 2016. január 2. napjával.

2

Az 1. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

3

A 7. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

4

A 2. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére