• Tartalom

98/2015. (IV. 20.) Korm. rendelet

98/2015. (IV. 20.) Korm. rendelet

a nemzetpolitikai tevékenységgel kapcsolatos közigazgatási ösztöndíjakról1

2018.06.12.

A Kormány a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 259. § (1) bekezdés 2. pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) A Kormány által alapított nemzetpolitikai tevékenységgel kapcsolatos közigazgatási ösztöndíj (a továbbiakban: ösztöndíj) céljai az alábbiak lehetnek:

a) a külhoni magyar közösség olyan intézményrendszerének kiépítése és megerősítése, amely az egyének és közösségek integrációja révén hozzájárul a magyar önazonosság és a magyar nemzet összetartozásának erősítéséhez, valamint

b) szakmailag elhivatott, gyakorlati tapasztalattal rendelkező, a közigazgatás nemzetpolitikai tevékenysége iránt elkötelezett szakember-utánpótlás biztosítása.

(2) Az ösztöndíj kizárólag

a) a diaszpóra magyarságát segítő Kőrösi Csoma Sándor Program, valamint

b) a Kárpát-medence szórványmagyarságát segítő Petőfi Sándor Program

[az a) és b) pont a továbbiakban együtt: ösztöndíjprogram] keretében adható.

2. § (1) Az ösztöndíjprogramot a Kormány nemzetpolitikáért felelős tagja (a továbbiakban: miniszter) működteti.

(2)2 Az ösztöndíjprogram működtetésének pénzügyi fedezetét a közigazgatási minőségpolitikáért és személyzetpolitikáért felelős miniszter által vezetett minisztérium (a továbbiakban: befogadó intézmény) költségvetésében kell tervezni.

3. § A miniszter

a) nyílt pályázatot hirdet az ösztöndíjra, melyet a Magyar Közlöny mellékleteként megjelenő Hivatalos Értesítőben és a befogadó intézmény honlapján közzétesz,

b) kijelöli a kiválasztási bizottság (a továbbiakban: Bizottság) tagjait a befogadó intézmény

ba) felsőfokú végzettségű,

bb) nemzetpolitikai feladatot ellátó,

bc) legalább két éves közigazgatási gyakorlattal rendelkező

kormánytisztviselői közül,

c) jóváhagyja

ca) a pályázati felhívást,

cb) az ösztöndíjprogram működési szabályzatát (a továbbiakban: Programszabályzat),

cc) a befogadó intézménynek az ösztöndíjprogram végrehajtásával kapcsolatos beszámolóját,

d) megállapítja

da) az ösztöndíjprogramba felvehető ösztöndíjasok számát,

db)3 az ösztöndíj havi összegét,

e) dönt a pályázat eredményéről.

4. § A befogadó intézmény

a) előkészíti

aa) a pályázati felhívást,

ab) a Programszabályzatot,

b) formailag és tartalmilag ellenőrzi a határidőben beérkezett pályázatokat,

c) ellenőrzi az ösztöndíjas által

ca) elkészített havi jelentést,

cb)4 a befogadó intézmény részére megküldött szakmai beszámolót,

d) beszámolót készít a miniszter számára az ösztöndíjprogram végrehajtásáról,

e) végzi az ösztöndíjasok és a mentorok tevékenységével kapcsolatos feladatokat,

f) ellátja az ösztöndíjas szerződés megkötésével, módosításával, megszüntetésével kapcsolatos feladatokat.

5. § A mentor az ösztöndíjas szakmai tevékenységét segítő, a Bizottság által meghatározott, a célország (régió) szerinti magyar szervezet (a továbbiakban: fogadó szervezet) által kijelölt személy. A mentor feladata az ösztöndíjas tevékenységének figyelemmel kísérése, és az ösztöndíjas rendszeres értékelése a Programszabályzatban foglaltak szerint.

6. § (1) A pályázati felhívás tartalmazza a pályázati feltételeket, a pályázat benyújtásának határidejét és az értékelési szempontokat.

(2) Pályázat benyújtására és az ösztöndíjprogramban való részvételre az jogosult, aki

a) a pályázat benyújtásának időpontjában huszadik életévét betöltötte,

b) büntetlen előéletű,

c) magyar állampolgár,

d) legalább középfokú iskolai végzettséggel rendelkezik,

e) közösségszervező, hagyományőrző egyéb közösségi tevékenységekben aktívan vesz részt,

f) magas szintű angol nyelvtudással vagy a célország nyelvének legalább társalgási szintű ismeretével rendelkezik, és

g) megfelel a pályázati felhívásban meghatározott egyéb feltételeknek.

7. § (1) A Bizottság működési szabályait a miniszter által jóváhagyott ügyrendben állapítja meg.

(2) A pályázati feltételeknek megfelelő pályázókat a Bizottság egyfordulós, szóbeli elbeszélgetés során meghallgatja, és ennek eredménye alapján javaslatot tesz a miniszternek az ösztöndíjak odaítélésére vonatkozóan.

8. § (1) Az ösztöndíjas az ösztöndíjprogram keretében a befogadó intézménynél és a fogadó szervezetnél folytatja tevékenységét.

(2) Az ösztöndíjas tevékenysége a közigazgatás szervezetére, működésére és a nemzetpolitikai tevékenységhez kapcsolódó gyakorlati ismeretek megszerzésére irányuló mentorált tanulási folyamat, amely az ismeretek és készségek fejlesztését az egyéni tapasztalatszerzés eszközével biztosítja. Az ösztöndíjas tevékenysége meghatározó részét a kijelölt célországban fejti ki.

(3) Az ösztöndíjas az ösztöndíjprogramba történő felvételét követően megköti a befogadó intézménnyel az ösztöndíjas szerződést, amelynek értelmében a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 47. §-a szerinti ösztöndíjas jogviszonyt létesít.

(4) A Szerződésnek tartalmaznia kell legalább:

a) a felek nevét, illetve megnevezését és a szerződés megkötése szempontjából szükséges adatait,

b) a Szerződés keletkezésének és megszűnésének időpontját,

c)5 az ösztöndíj havi összegét, valamint annak kifizetése időpontját, módját,

d)6

e) a célország megnevezését,

f) az adatkezelésre vonatkozó felhatalmazást,

g) az ösztöndíjasnak a befogadó intézmény számára adott engedélyét az általa az ösztöndíjprogram keretében benyújtott havi jelentés és szakmai beszámoló felhasználására,

h) a Szerződés megszűnésére, illetve megszüntetésére vonatkozó szabályokat.

9. § A Szerződés alapján az ösztöndíjas köteles

a) a magyarországi programszakaszok alatt Magyarországon tartózkodni,

b) a célországba érkezést követően haladéktalanul, személyesen felvenni a kapcsolatot a fogadó szervezettel, és elérhetőségeit – telefonszám, elektronikus levélcím – a fogadó szervezet rendelkezésére bocsátani,

c) a külföldi programszakasz vonatkozásában megjelölt időtartam alatt a befogadó intézmény, illetve a fogadó szervezet által megjelölt programokon részt venni,

d) a külföldi programszakasz időtartama alatti tevékenységéről havonta szöveges jelentést készíteni a befogadó intézménynek, amely jelentést a fogadó szervezet képviselője aláírásával hitelesíti,

e) a külföldi programszakasz alatt a fogadó szervezettel folyamatosan kapcsolatot tartani, folyamatosan a fogadó szervezet rendelkezésére állni, a fogadó szervezet munkáját segíteni,

f) a külföldi programszakasz időtartama alatti programokról, illetve az ösztöndíjas egyéb külföldi tevékenységéről részletes szöveges, fényképekkel dokumentált szakmai beszámolót készíteni, és elektronikus úton a befogadó intézményhez benyújtani a szerződésben foglalt rendszerességgel,

g)7

10. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) E rendelet 1. és 2. §-át, 3. § cb) és cc) alpontját, 4. § ab), ca) és cb) alpontjait, 4. § d)–f) pontját, 5. §-át, valamint 8–9. §-át a Kőrösi Csoma Sándor Program és a Petőfi Sándor Program keretében 2015-ben kiírt pályázatokra is alkalmazni kell.

(3)8 E rendeletnek a Bethlen Gábor Alapról szóló 2010. évi CLXXXII. törvény végrehajtásáról szóló 367/2010. (XII. 30.) Korm. rendelet, valamint a nemzetpolitikai tevékenységgel kapcsolatos közigazgatási ösztöndíjakról szóló 98/2015. (IV. 20.) Korm. rendelet módosításáról szóló 12/2016. (II. 9.) Korm. rendelettel végrehajtott módosításait a Kőrösi Csoma Sándor Program és a Petőfi Sándor Program keretében 2015-ben kiírt pályázatokra nem kell alkalmazni.

1

A rendeletet a 234/2019. (X. 15.) Korm. rendelet 11. §-a hatályon kívül helyezte 2019. október 16. napjával.

2

A 2. § (2) bekezdése a 101/2018. (VI. 11.) Korm. rendelet 29. §-a szerint módosított szöveg.

3

A 3. § d) pont db) alpontja a 12/2016. (II. 9.) Korm. rendelet 4. § a) pontja szerint módosított szöveg.

4

A 4. § c) pont cb) alpontja a 12/2016. (II. 9.) Korm. rendelet 2. §-ával megállapított szöveg.

5

A 8. § (4) bekezdés c) pontja a 12/2016. (II. 9.) Korm. rendelet 4. § b) pontja szerint módosított szöveg.

6

A 8. § (4) bekezdés d) pontját a 12/2016. (II. 9.) Korm. rendelet 4. § c) pontja hatályon kívül helyezte.

7

A 9. § g) pontját a 12/2016. (II. 9.) Korm. rendelet 4. § d) pontja hatályon kívül helyezte.

8

A 10. § (3) bekezdését a 12/2016. (II. 9.) Korm. rendelet 3. §-a iktatta be.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére