• Tartalom
Oldalmenü

1/2016. (I. 13.) MNB rendelet

a jegybanki információs rendszerhez egyes devizaalapú, fogyasztói kölcsönszerződésekből eredő követelések forintra átváltásához kapcsolódóan teljesítendő adatszolgáltatási kötelezettségről

2016.01.14.

A Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény 171. § (1) bekezdés i) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény 4. § (6) bekezdésében meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § E rendelet hatálya az egyes fogyasztói kölcsönszerződésekből eredő követelések forintra átváltásával kapcsolatos kérdések rendezéséről szóló 2015. évi CXLV. törvény (a továbbiakban: 2015. évi CXLV. törvény) 3. §-a értelmében a törvény hatálya alá tartozó devizaalapú kölcsönszerződés alapján fennálló, valamint a már felmondott, fogyasztóval kötött devizaalapú kölcsönszerződésből eredő, devizában nyilvántartott követelésének forintkövetelésre való átváltására kötelezett, a Magyar Nemzeti Bank (a továbbiakban: MNB) által adatszolgáltatásra kijelölt pénzügyi intézményre (a továbbiakban: adatszolgáltató) terjed ki.

2. § (1) Az adatszolgáltató a „Jelentés a jelzáloghiteleken kívüli fogyasztói hitelek forintosított állományáról” megnevezésű adatszolgáltatást (MNB azonosító: HIT) az 1. mellékletben meghatározott tartalommal és táblaszerkezetben, a 2. mellékletben foglalt kitöltési előírások szerint teljesíti az MNB részére.

(2) Az adatszolgáltató az (1) bekezdés szerinti adatszolgáltatási kötelezettségét az MNB által meghatározott elektronikus formában, fokozott biztonságú vagy minősített elektronikus aláírással ellátva, az MNB „Kihelyezett Adatküldő Program” megnevezésű jelentésfogadó rendszerén (a továbbiakban: KAP rendszer) keresztül teljesíti. Az adatszolgáltatás KAP rendszeren való teljesítése során a pénz- és hitelpiaci szervezetek által a jegybanki információs rendszerhez elsődlegesen a Magyar Nemzeti Bank felügyeleti feladatai ellátása érdekében teljesítendő adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 51/2015. (XII. 9.) MNB rendelet 14. § (2) bekezdésében foglaltak az irányadók.

(3) Az adatszolgáltató az (1) bekezdés szerinti adatszolgáltatást egy alkalommal, 2016. március 31-éig teljesíti.

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és 2016. április 1-jén hatályát veszti.

1. melléklet az 1/2016. (I. 13.) MNB rendelethez

A „Jelentés a jelzálogjoghiteleken kívüli fogyasztói hitelek forintosított állományáról” megnevezésű adatszolgáltatás táblái
HIT01
F orintosított fogyasztói hitelek állománya - Még meg nemszűnt szerződések
Nagyságrend: millió forint

Sorszám

Sorkód

Megnevezés

Eredeti hitel devizaneme

 

 

CHF

EUR

JPY

Egyéb deviza

Összesen

Mód

1

2

3

4

5

6

a

b

c

d

e

z

001

HIT011

Összesen

 

 

 

 

 

 

002

HIT0111

Áruhitel

 

 

 

 

 

 

003

HIT0112

Lízing ügylet

 

 

 

 

 

 

004

HIT0113

Gépjárművásárlási hitel

 

 

 

 

 

 

005

HIT0114

Személyi hitel

 

 

 

 

 

 

006

HIT0115

Faktoring

 

 

 

 

 

 

007

HIT0116

Egyéb fogyasztási hitel

 

 

 

 

 

 

HIT02
F orintosított fogyasztói hitelek állománya - Már felmondott hitelek
Nagyságrend: millió forint

Sorszám

Sorkód

Megnevezés

Eredeti hitel devizaneme

 

 

CHF

EUR

JPY

Egyéb deviza

Összesen

Mód

1

2

3

4

5

6

a

b

c

d

e

z

001

HIT021

Összesen

 

 

 

 

 

 

002

HIT0211

Áruhitel

 

 

 

 

 

 

003

HIT0212

Lízing ügylet

 

 

 

 

 

 

004

HIT0213

Gépjárművásárlási hitel

 

 

 

 

 

 

005

HIT0214

Személyi hitel

 

 

 

 

 

 

006

HIT0215

Faktoring

 

 

 

 

 

 

007

HIT0216

Egyéb fogyasztási hitel

 

 

 

 

 

 

2. melléklet az 1/2016. (I. 13.) MNB rendelethez

A „Jelentés a jelzáloghiteleken kívüli fogyasztói hitelek forintosított állományáról” megnevezésű adatszolgáltatás kitöltési előírásai
1. Az adatszolgáltatók köre
1.1. Az MNB az adatszolgáltatási kötelezettségről az adatszolgáltatót írásban értesíti.
1.2. Az MNB által adatszolgáltatásra kijelölt, közvetlen VIBER- vagy BKR-tagsággal rendelkező belföldi (tartalékköteles) hitelintézet (a továbbiakban: partnerkörbeli hitelintézet) önállóan jelenti adatait, kivéve ha az MNB által meghirdetett, a jelzáloghiteleken kívüli fogyasztói devizahitelek forintosításához kapcsolódó spot svájci frank eladási tenderek (a továbbiakban: tender) feltételeiben (a továbbiakban: Tender Feltételek) meghatározottak szerint a kapcsolt vállalkozások lemondtak egy hitelintézet javára a tenderen való részvételről, amely esetben a partnerkörbeli hitelintézet a kapcsolt vállalkozásokkal együtt igénybe vett svájci frank mögött álló forintosított hitelállományról szolgáltat adatot (Hitelintézeti csoport).
1.3. A Tender Feltételek szerinti pénzügyi intézmény csoport esetén a partnerkörbeli hitelintézet a teljes csoport forintosított állományáról köteles adatot szolgáltatni.
1.4. A Tender Feltételek szerinti Takarékbank csoport esetén a Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt. a teljes csoport forintosított állományáról köteles adatot szolgáltatni.
1.5. Azon pénzügyi vállalkozás, amely a Tender Feltételek szerint ernyőbank révén vett részt a tenderen, önálló adatszolgáltatásra kötelezett.
2. Az adatszolgáltatás tárgya
Az adatszolgáltatás a 2015. évi CXLV. törvény hatálya alá tartozó, annak alapján forintosított devizaalapú hitelállományra vonatkozik. Ennek értelmében a jelentett forintosított hitelállomány meg kell, hogy feleljen a 2015. évi CXLV. törvényben foglaltaknak, és az nem tartalmazhat olyan forintosított hitelállományt, amelyre a 2015. évi CXLV. törvény hatálya nem terjed ki (így az ingatlanon alapított jelzálogjog – ideértve az önálló zálogként alapított zálogjogot is – fedezete mellett nyújtott, hitelkártyához vagy fizetési számlához kapcsolódó, deviza értékpapír vagy deviza betét fedezete mellett nyújtott, valamint a már korábban forintosított hitelekre vonatkozó adat nem jelenthető).
3. Az adatszolgáltatás tartalma
A forintosított hitelállomány millió forintban kifejezett nagyságát hitelcél és devizanem szerinti bontásban kell jelenteni. A különböző denominációjú hitelek forintosított állományának meghatározásánál a 2015. évi CXLV. törvény 12. § (1) bekezdése értelmében a 2015. augusztus 19. napján az MNB által hivatalosan jegyzett devizaárfolyam alkalmazandó.