• Tartalom

1/2016. (IV. 15.) MEKH rendelet

a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal igazgatási szolgáltatási díjainak mértékéről, valamint az igazgatási szolgáltatási, a felügyeleti díjak és egyéb bevételek beszedésére, kezelésére, nyilvántartására és visszatérítésére vonatkozó szabályokról szóló 1/2014. (III. 4.) MEKH rendelet módosításáról1

2016.05.16.

A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalról szóló 2013. évi XXII. törvény 21. § 2. pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalról szóló 2013. évi XXII. törvény 12. § i) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal igazgatási szolgáltatási díjainak mértékéről, valamint az igazgatási szolgáltatási, a felügyeleti díjak és egyéb bevételek beszedésére, kezelésére, nyilvántartására és visszatérítésére vonatkozó szabályokról szóló 1/2014. (III. 4.) MEKH rendelet (a továbbiakban: R.) 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

2. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 31. napon lép hatályba.

1. melléklet az 1/2016. (IV. 15.) MEKH rendelethez

1.    Az R. 1. melléklet A) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„A) Földgázellátással kapcsolatos hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjai:

A

B

1.

Az igazgatási szolgáltatási díj-köteles hatósági eljárás megnevezése

Igazgatási szolgáltatási díj mértéke (ezer forint)

2.

Engedély kiadása iránti kérelem elbírálása

3.

a) szállítási rendszerüzemeltetésre

6 000

4.

b) földgázelosztásra

5.

ba) 100 000-nél kevesebb felhasználó esetében

1 000

6.

bb) 100 000 vagy annál több felhasználó esetében

5 000

7.

c) földgáztárolásra

6 000

8.

d) földgáz-kereskedelemre

4 000

9.

e) korlátozott földgáz-kereskedelemre

2 000

10.

f) egyetemes szolgáltatásra

11.

fa) 100 000-nél kevesebb felhasználó esetében

1 000

12.

fb) 100 000 vagy annál több felhasználó esetében

5 000

13.

g) szervezett földgázpiac működtetésére

15 000

14.

h) vezetékes PB-gáz szolgáltatásra

1 000

15.

i) egyablakos kapacitásértékesítésre

6 000

16.

j) telephelyi szolgáltatásra

1 000

17.

k) központi adatgyűjtő és feldolgozó rendszer működtetésére

6000

18.

Engedély módosítása iránti kérelem elbírálása

19.

a) ha a módosítás tárgya település kijelölése

100

20.

b) ha a módosítás tárgya településrész vagy terület kijelölése

10

21.

c) ha a módosítás tárgya település, településrész vagy terület törlése vagy
bekapcsolási időpontjának módosítása

10

22.

d) ha módosítás tárgya névváltozás vagy székhelyváltozás, kézbesítési megbízott
személyében beállt változás, illetve ezekből következő adatváltozás

10

23.

e) egyéb esetben

az adott engedély kiadása díjának 10%-a

24.

Üzemi és Kereskedelmi Szabályzat

25.

a) jóváhagyása iránti kérelem elbírálása

10 000

26.

b) módosítása iránti kérelem elbírálása

5 000

27.

Üzletszabályzat

28.

a) jóváhagyása iránti kérelem elbírálása

1 000

29.

b) módosítása iránti kérelem elbírálása

300

30.

Kereskedési Platform Szabályzat

 

31.

a) jóváhagyása iránti kérelem elbírálása

1 000

32.

b) módosítása iránti kérelem elbírálása

500

33.

Kapacitás Lekötési Platform Szabályzat

 

34.

a) jóváhagyása iránti kérelem elbírálása

1 000

35.

b) módosítása iránti kérelem elbírálása

500

36.

Szervezett földgázpiaci szabályzat

37.

a) jóváhagyása iránti kérelem elbírálása

1 000

38.

b) módosítása iránti kérelem elbírálása

500

39.

Központi adatgyűjtő és feldolgozó rendszert üzemeltető engedélyes szabályzata

 

40.

a) jóváhagyása iránti kérelem elbírálása

1 000

41.

b) módosítása iránti kérelem elbírálása

500

42.

Belső kiválasztási szabályzat

43.

a) jóváhagyása iránti kérelem elbírálása

1 000

44.

b) módosítása iránti kérelem elbírálása

200

45.

Engedélyes szétválásához, egyesüléséhez, jogutód nélküli megszűnéséhez; alaptőke, törzstőke leszállításához való hozzájárulás iránti kérelem elbírálása; engedélyesben történő befolyásszerzéshez és az ehhez fűződő jogok gyakorlásához történő hozzájárulás iránti kérelem elbírálása

46.

a) földgázszállító, szállítási rendszerüzemeltető esetében

5 000

47.

b) földgáztároló esetében

5 000

48.

c) földgázelosztó esetében

49.

ca) 100 000-nél kevesebb felhasználóval rendelkező

100

50.

cb) 100 000 vagy annál több felhasználóval rendelkező

5 000

51.

d) földgázkereskedő esetében

1 000

52.

e) egyetemes szolgáltató esetében

53.

ea) 100 000-nél kevesebb felhasználóval rendelkező

100

54.

eb) 100 000 vagy annál több felhasználóval rendelkező

5 000

55.

f) szervezett földgázpiaci engedélyes esetében

1 000

56.

g) vezetékes PB-gáz szolgáltató esetében

100

57.

Engedélyesben történő befolyásszerzés bejelentésének tudomásulvétele iránti kérelem elbírálása

10

58.

Szállítási rendszerüzemeltetőben vagy annak irányító részvényesében irányítást biztosító részesedésszerzéshez vagy ezt eredményező jogügylet létrejöttéhez történő hozzájárulás iránti kérelem elbírálása

5 000

59.

Engedélyhez kötött tevékenység egyes elemeinek más személy általi végzéséhez (kiszervezéshez) történő hozzájárulás iránti kérelem elbírálása, és hozzájárulás esetében ennek engedélyben történő rögzítése

2 000

60.

Működési engedélyben meghatározott alapvető eszközök és vagyoni értékű jogok más személy részére történő átruházásához, átengedéséhez, lízingbe adásához, egyéb módon tartós használatba adásához, megterheléséhez vagy biztosítékul való lekötéséhez (alapvető eszközökkel való rendelkezéshez) történő hozzájárulás iránti kérelem, és hozzájárulás esetében ennek engedélyben történő rögzítése

61.

a) földgázszállító, szállítási rendszerüzemeltető, földgáztároló, 100 000 vagy annál
több felhasználóval rendelkező földgázelosztó esetében

5 000

62.

b) egyéb engedélyes esetében

1 000

63.

Fogyasztói korlátozási sorrend

64.

a) jóváhagyása iránti kérelem elbírálása

1 000

65.

b) besorolások módosítása iránti kérelem elbírálása

100

66.

A kapacitás-felülvizsgálat eredményének és az infrastruktúra-fejlesztési javaslat
(10 éves fejlesztési terv) jóváhagyása iránti kérelem elbírálása

10 000

67.

Rendszerüzemeltetői fejlesztések elvégzésére vagy új földgáztároló létrehozására irányuló pályázat eredményeképpen történő beruházás megvalósításához szükséges pénzügyi megállapodás jóváhagyása iránti kérelem elbírálása

500

68.

Célvezeték létesítéséhez, vezeték célvezetékké minősítéséhez történő hozzájárulás iránti kérelem elbírálása

1 000

69.

Új határkeresztező földgázvezetékre, cseppfolyós földgáz tárolására szolgáló létesítményre vagy földgáztárolóra vonatkozóan
a) az együttműködő földgázrendszerben alkalmazott díj-megállapítási szabályok,
b) a hozzáférési kötelezettségek vagy
c) a szétválasztási követelmények

70.

a) teljesítése alóli felmentés iránti kérelem elbírálása

5 000

71.

b) teljesítése alóli felmentés módosítása iránti kérelem elbírálása

2 000

72.

Szállítási rendszerüzemeltető tanúsítása iránti kérelem elbírálása

6 000

73.

A szállítási rendszerüzemeltető által a vertikálisan integrált földgázipari vállalkozás részére nyújtott szolgáltatás feltételeinek jóváhagyása iránti kérelem elbírálása, ha nem más igazgatási szolgáltatási díj-köteles eljárás keretében kerül elbírálásra

200

74.

A szállítási rendszerüzemeltető és a vertikálisan integrált földgázipari vállalkozás közötti pénzügyi, kereskedelmi megállapodás, amennyiben nem más igazgatási szolgáltatási díj-köteles eljárás keretében kerül elbírálásra

75.

a) a jóváhagyása iránti kérelem elbírálása

200

76.

b) a módosítása iránti kérelem elbírálása

100

77.

A szállítási rendszerüzemeltetői megfelelési ellenőr megbízatásának, alkalmazása feltételeinek, megbízatása vagy alkalmazása időtartamának, valamint kinevezésének jóváhagyása, kinevezésének megszüntetése iránti kérelem elbírálása

200

78.

Megfelelési program

79.

a) jóváhagyása iránti kérelem elbírálása

2 000

80.

b) módosítása iránti kérelem elbírálása

1 000

81.

Megfelelési jelentés jóváhagyása iránti kérelem elbírálása

1 000

82.

Munkaviszony, munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony vagy kinevezés megszűnését követő egy éven belül más engedélyesnél történő munkaviszony, munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony vagy kinevezés létesítéséhez történő hozzájárulás iránti kérelem elbírálása a GET 120/A. § (3) bekezdés f) pontja alapján

50

83.

Jelentős piaci erővel rendelkező engedélyes számára előírt értékesítési kötelezettség alapján az értékesítésre kerülő földgáz mennyiségének, az értékesítés feltételeinek és az aukciós szabályzatnak a jóváhagyása iránti kérelem elbírálása

100

84.

Egyetemes szolgáltatóként és földgázkereskedőként vásárolni kívánt földgáz elkülönített elszámolására és nyilvántartására kidolgozott részletes szabályok

85.

a) jóváhagyása iránti kérelem elbírálása

1 000

86.

b) módosításának jóváhagyása iránti kérelem elbírálása

500

87.

Hatósági ár alkalmazásának ellenőrzésére benyújtott kérelem elbírálása

100

88.

Szakhatósági közreműködés területrendezési eljárásban (az energiaellátás biztonságának biztosításához való szükségesség megítélése)

500

89.

Engedély visszavonása iránti kérelem elbírálása:

90.

a) földgáz-kereskedelemi engedély esetén

50

91.

b) korlátozott földgáz-kereskedelemi engedély esetén

50

92.

Rendszeres információszolgáltatási kötelezettség alóli mentesség kérelem benyújtása

10

2.    Az R. 1. melléklet B) pontja a következő 143. sorral egészül ki:
[B) Villamosenergia- ellátással kapcsolatos hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjai:

 

A

B

1

Az igazgatási szolgáltatási díj-köteles hatósági eljárás megnevezése

Igazgatási szolgáltatási díj mértéke (ezer forint)]

„143.

A VET. 143. § (3a) bekezdése szerinti egyetemes szolgáltatási árszabások árának és áralkalmazási feltételeinek módosítására és visszavonására vonatkozó kérelem elbírálása

100”

3.    Az R. 1. melléklet C) pontja a következő 40. sorral egészül ki:
[C) Távhőellátással kapcsolatos hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjai:

 

A

B

1

Az igazgatási szolgáltatási díj-köteles hatósági eljárás megnevezése

Igazgatási szolgáltatási díj mértéke (ezer forint)]

„40.

Rendszeres információszolgáltatási kötelezettség alóli mentesség kérelem benyújtása

10”

4.    Az R. 1. melléklet E) pontjában szereplő táblázat 8. és 9. sora helyébe a következő rendelkezés lép:
[E) Víziközmű-szolgáltatással kapcsolatos hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjai:

 

A

B

1

Az igazgatási szolgáltatási díj-köteles hatósági eljárás megnevezése

Igazgatási szolgáltatási díj mértéke (ezer forint)

6.

Üzemeltetési szerződés jóváhagyása (szerződésenként)]

 

„8.

b) jóváhagyás iránti kérelem elbírálása pályázat hiányában

120

9.

c) módosítás jóváhagyása iránti kérelem elbírálása

60”

1

A rendelet a 2010: CXXX. törvény 12. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2016. május 17. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére