• Tartalom

10/2016. (VI. 28.) IM rendelet

10/2016. (VI. 28.) IM rendelet

a népszavazás kezdeményezése során a választási irodák hatáskörébe tartozó feladatokról

2019.06.21.

A népszavazás kezdeményezéséről, az európai polgári kezdeményezésről, valamint a népszavazási eljárásról szóló 2013. évi CCXXXVIII. törvény 91. § a) és b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 79. § 2. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. A választás irodák országos népszavazási kezdeményezéssel kapcsolatos feladatai

1. § A Nemzeti Választási Iroda a választások hivatalos honlapján hozza nyilvánosságra a benyújtott kérdést, a benyújtás időpontját, valamint a szervező nevét.

2. § A Nemzeti Választási Iroda átvételi elismervény ellenében átadja az igénylő részére az aláírásgyűjtő íveket.

3. § A Nemzeti Választási Iroda ellenőrzi, hogy a szervező a rendelkezésére bocsátott összes aláírásgyűjtő ívet leadta-e. Ha a szervező nem adta le a rendelkezésére bocsátott összes aláírásgyűjtő ívet, ennek tényét és a hiányzó ívek számát a Nemzeti Választási Iroda jelzi a Nemzeti Választási Bizottságnak.

4. § Az országos népszavazási kezdeményezés személyi azonosítóval rendelkező választópolgárok aláírására szolgáló aláírásgyűjtő ívét az 1. melléklet, az országos népszavazási kezdeményezés személyi azonosítóval nem rendelkező választópolgárok aláírására szolgáló aláírásgyűjtő ívét a 2. melléklet tartalmazza.

2. A választás irodák helyi népszavazási kezdeményezéssel kapcsolatos feladatai

5. § A választási iroda a helyben szokásos módon hozza nyilvánosságra a benyújtott kérdést, a benyújtás időpontját, valamint a szervező nevét.

6. § A választási iroda a hitelesítési záradékkal ellátott aláírásgyűjtő ívet személyesen átadja vagy postai úton megküldi a kezdeményezőnek.

7. § (1) A helyi – megyei szintű népszavazás esetén a területi – választási iroda tájékoztatja a Nemzeti Választási Irodát

a) az aláírásgyűjtő ív mintapéldányának benyújtásáról, és az azon szereplő kérdésről,

b) a választási bizottság hitelesítéssel kapcsolatos döntéséről, a hitelesítést megtagadó döntés esetén annak indokáról,

c) a választási bizottság hitelesítő döntése elleni felülvizsgálati kérelem benyújtásáról,

d) a választási bizottság hitelesítő döntése elleni felülvizsgálati kérelemről hozott döntésről,

e) az aláírások benyújtását követően az aláírások ellenőrzésének eredményéről,

f) a képviselő-testületnek a helyi népszavazás elrendelésével kapcsolatos döntéséről, valamint

g) a helyi népszavazás kitűzéséről szóló határozatról.

(2) A Nemzeti Választási Iroda az (1) bekezdés g) pontja szerinti tájékoztatás alapján a választások hivatalos honlapján nyilvánosságra hozza a helyi népszavazás időpontját és a helyi népszavazásra feltett kérdést.

8. § A helyi népszavazási kezdeményezés aláírásgyűjtő ívének mintáját a 3. melléklet tartalmazza.

3. Az aláírásgyűjtő ívek ellenőrzése és megőrzése

9. § A választási iroda az aláírásgyűjtő íveken leadott aláírásokat ellenőrzi. Az ellenőrzés kiterjed arra, hogy

a) az aláírásgyűjtő íven szerepelnek-e az aláírást gyűjtő polgár adatai,

b) az aláírásgyűjtő íven a választópolgár valamennyi szükséges adata fel van-e tüntetve,

c)1 az aláírásgyűjtő ívek kiadása és leadása közötti időszak bármely napján szerepelt-e választópolgár a központi névjegyzékben a választópolgár által megadott személyi azonosítóval vagy – a személyi azonosítóval nem rendelkező választópolgár esetében – a személyazonosságot igazoló hatósági igazolvány számával,

d) egyeznek-e a választópolgár központi névjegyzékbeli adatai az aláírásgyűjtő íven feltüntetett adataival,

e) a választópolgár támogatta-e már az adott kezdeményezést érvényes aláírással.

10. § A választási iroda az aláírásgyűjtő ívek benyújtásakor gondoskodik a benyújtott aláírásgyűjtő ívek átvételéről és biztonságos megőrzéséről. Az átvételi jegyzőkönyvben fel kell tüntetni az aláírások benyújtójának az aláírások számára vagy az aláírásgyűjtő ívek számára vonatkozó nyilatkozatát.

4. Záró rendelkezések

11. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2)2 E rendeletnek az egyes választásokkal kapcsolatos miniszteri rendeletek módosításáról szóló 26/2018. (IX. 7.) IM rendelettel megállapított rendelkezéseit a hatálybalépését követően benyújtott népszavazási kezdeményezésekkel kapcsolatos eljárásokban kell alkalmazni.

1. melléklet a 10/2016. (VI. 28.) IM rendelethez3

Országos népszavazás aláírásgyűjtő íve személyi azonosítóval rendelkező választópolgárok számára

ALÁÍRÁSGYŰJTŐ ÍV

sorszám:

[a hitelesített kérdés szövege]

 

Olvasható családi és utónév

Személyi azonosító

Lakcím (település, utca, házszám)

Saját kezű aláírás

 

 

1

 

 

 

-

 

 

 

 

 

 

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

-

 

 

 

 

 

 

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

-

 

 

 

 

 

 

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

-

 

 

 

 

 

 

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

-

 

 

 

 

 

 

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

-

 

 

 

 

 

 

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

 

 

 

-

 

 

 

 

 

 

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 

-

 

 

 

 

 

 

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

 

 

 

-

 

 

 

 

 

 

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

 

 

 

-

 

 

 

 

 

 

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

 

 

 

-

 

 

 

 

 

 

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

 

 

 

-

 

 

 

 

 

 

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13

 

 

 

-

 

 

 

 

 

 

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14

 

 

 

-

 

 

 

 

 

 

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15

 

 

 

-

 

 

 

 

 

 

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Egy választópolgár egy kezdeményezést csak egy aláírással támogathat!

Az aláírásgyűjtő ívet azonosító kód helye

 

az aláírást gyűjtő polgár neve

személyi azonosítója / szig. / útlevél / vezetői engedély száma

aláírása

2. melléklet a 10/2016. (VI. 28.) IM rendelethez4

Országos népszavazás aláírásgyűjtő íve személyi azonosítóval nem rendelkező választópolgárok számára

ALÁÍRÁSGYŰJTŐ ÍV

sorszám:

[a hitelesített kérdés szövege]

 

Olvasható családi és utónév

Magyar hatóság által kiállított személyazonosító igazolvány vagy útlevél vagy vezetői engedély száma

Születési idő

Saját kezű aláírás

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

év:

 

 

 

 

hónap:

 

 

nap:

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

év:

 

 

 

 

hónap:

 

 

nap:

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

év:

 

 

 

 

hónap:

 

 

nap:

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

év:

 

 

 

 

hónap:

 

 

nap:

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

év:

 

 

 

 

hónap:

 

 

nap:

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

év:

 

 

 

 

hónap:

 

 

nap:

 

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

év:

 

 

 

 

hónap:

 

 

nap:

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

év:

 

 

 

 

hónap:

 

 

nap:

 

 

 

 

 

 

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

év:

 

 

 

 

hónap:

 

 

nap:

 

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

év:

 

 

 

 

hónap:

 

 

nap:

 

 

 

 

 

 

11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

év:

 

 

 

 

hónap:

 

 

nap:

 

 

 

 

 

 

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

év:

 

 

 

 

hónap:

 

 

nap:

 

 

 

 

 

 

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

év:

 

 

 

 

hónap:

 

 

nap:

 

 

 

 

 

 

14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

év:

 

 

 

 

hónap:

 

 

nap:

 

 

 

 

 

 

15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

év:

 

 

 

 

hónap:

 

 

nap:

 

 

 

 

 

 

Egy választópolgár egy kezdeményezést csak egy aláírással támogathat!

Az aláírásgyűjtő ívet azonosító kód helye

 

az aláírást gyűjtő polgár neve

személyi azonosítója / szig. / útlevél / vezetői engedély száma

aláírása

3. melléklet a 10/2016. (VI. 28.) IM rendelethez


1

A 9. § c) pontja a 17/2019. (VI. 20.) IM rendelet 1. §-a szerint módosított szöveg.

2

A 11. § (2) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette, újonnan a 26/2018. (IX. 7.) IM rendelet 30. §-a iktatta be.

3

Az 1. melléklet a 17/2019. (VI. 20.) IM rendelet 2. §-ával megállapított szöveg.

4

A 2. melléklet a 17/2019. (VI. 20.) IM rendelet 2. §-ával megállapított szöveg.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére