• Tartalom

10/2016. (VI. 1.) EMMI rendelet

10/2016. (VI. 1.) EMMI rendelet

az emberi erőforrások minisztere által adományozható elismerésekről szóló 49/2012. (XII. 15.) EMMI rendelet módosításáról1

2016.06.02.

Magyarország címerének és zászlajának használatáról, valamint állami kitüntetéseiről szóló 2011. évi CCII. törvény 24. § (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 48. §-ában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § Az emberi erőforrások minisztere által adományozható elismerésekről szóló 49/2012. (XII. 15.) EMMI rendelet (a továbbiakban: R.) 4. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) Az elismerés adományozásáról a miniszter legkésőbb az adományozási alkalmat 3 héttel megelőzően dönt.”

2. § Az R. 5. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4) A miniszteri döntést követően az elismerésben részesítendő jelölt
a) a személyes adatai kezeléséhez hozzájáruló,
b) az (1) bekezdés szerinti kizáró körülményekkel kapcsolatos,
c) a korábbi elismeréseivel összefüggő, és
d) az elismerés elfogadásáról szóló
nyilatkozatot tesz.”

3. § (1) Az R. 3. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az R. 4. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

4. § Az R.

a) 4. § (1) bekezdésében az „adattartalmát” szövegrész helyébe a „formanyomtatványát” szöveg,

b) 5. § (5) bekezdésében a „vagy az adományozás esetén az elismerés” szövegrész helyébe a „vagy az elismerés” szöveg,

c) 1. melléklet 60. pont 60.5. alpontjában a „hatszorosának” szövegrész helyébe a „tízszeresének” szöveg

lép.

5. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet a 10/2016. (VI. 1.) EMMI rendelethez

Kezdeményezés
............................................................................ (az elismerés megnevezése)*
miniszteri elismerésre
A javasolt személy, szervezet vagy munkacsoport, közösség adatai:
Természetes személy esetén:
Név*:
Születési név*:
Elérhetőségei (telefon és e-mail):
Korábbi állami/szakmai elismerés megnevezése és időpontja:
Az elismerés átadásának javasolt időpontja*:
Nem természetes személy esetén:
Név*:
Székhely/telephely vagy bejegyzett cím*:
Elérhetőségei (telefon és e-mail):
Képviselő:
Korábbi állami/szakmai elismerés megnevezése és időpontja:
Az elismerés átadásának javasolt időpontja*:
Munkacsoport, közösség esetén:
Neve vagy azonosításra alkalmas megnevezése*:
A munkacsoport, közösség működésének helye, intézménye vagy működési területe*:
A munkacsoport, közösség vezetője, tagjai:
Elérhetőségei (telefon és e-mail):
Korábbi állami/szakmai elismerés megnevezése és időpontja:
Az elismerés átadásának javasolt időpontja*:
Az átadáskor méltatásként elhangzó hivatalos rövid indokolás* (egy-két mondat):
A szakmai tevékenységet, életutat bemutató részletes indokolás* külön lapon csatolandó (legalább fél, de legfeljebb három oldal terjedelemben)!
Dátum:
...................................................................................
kezdeményező aláírása*
A kezdeményező adatai:
Név (tisztség)*:
Cím:
Elérhetőség (e-mail, vagy telefon és fax)*:
A *-gal jelölt részek kitöltése kötelező, elmaradás esetén a kezdeményezés nem fogadható be.

2. melléklet a 10/2016. (VI. 1.) EMMI rendelethez

Nyilatkozat
(természetes személy vagy munkacsoport, közösség tagja** esetén)
Alulírott
név:
születési név:
születési hely és idő:
anyja neve:
1.    □ hozzájárulok ahhoz*
□ nem járulok hozzá ahhoz*,
hogy a ....................................................... miniszteri elismerésről szóló miniszteri döntést követően, az adományozást megelőző eljárásban az Emberi Erőforrások Minisztériuma természetes személyazonosító adataimat
(név, születési hely, születés hely és idő, anyja neve), lakcím adataimat, telefonszámomat, e-mail címemet, valamint az adományozásra irányuló javaslat megalapozásához szükséges személyes adataimat, továbbá a már megkapott elismeréseimre vonatkozó adataimat nyilvántartsa.
2.    Kijelentem, hogy velem szemben az emberi erőforrások minisztere által adományozható elismerésekről szóló 49/2012. (XII. 15.) EMMI rendelet 5. §-ában meghatározott kizáró ok
□ nem áll fenn*
□ fennáll*.
3.    Nyilatkozom arról, hogy a miniszter által adományozható elismerésben
□ még nem részesültem*
□ már részesültem, mégpedig*:
elismerés megnevezése:     
az adományozás időpontja:     
4.    Kijelentem, hogy az elismerés adományozása esetén azt
□ elfogadom*
□ nem fogadom el*.
5.    Elismerésben részesítésem esetére, valamint az elismerés esetleges későbbi visszavonása esetére nevemnek a Hivatalos Értesítőben, valamint a minisztérium hivatalos lapjában és honlapján való közzétételéhez
□ hozzájárulok*
□ nem járulok hozzá*.
Dátum:
...................................................................................
elismerésre jelölt aláírása
* A megfelelőt kérjük X-szel megjelölni!
** Munkacsoportok, közösségek elismerésére irányuló kezdeményezés esetén a munkacsoport, közösség vezetőjének és valamennyi tagjának egyenként is ki kell tölteni!
Nyilatkozat
(nem természetes személy, munkacsoport, közösség esetén)
Alulírott, mint a ................................. képviselője/vezetője
1.    □ hozzájárulok ahhoz*
□ nem járulok hozzá ahhoz*,
hogy a ....................................................... miniszteri elismerésről szóló miniszteri döntést követően, az adományozást megelőző eljárásban az Emberi Erőforrások Minisztériuma az általam képviselt ................................. (nem természetes személy, munkacsoport, közösség) azonosító adatait (név, székhely, telephely vagy bejegyzett cím, elérhetőségek, képviselő neve, a munkacsoport, közösség működésének helye, intézménye vagy működési területe, a munkacsoport, közösség vezetője, tagjai neve), valamint az adományozásra irányuló javaslat megalapozásához szükséges adatait, továbbá a már megkapott elismeréseire vonatkozó adatait nyilvántartsa.
2.    Kijelentem, hogy az általam képviselt szervezettel (munkacsoport, közösség esetén a tagokat is ide értve) szemben az emberi erőforrások minisztere által adományozható elismerésekről szóló 49/2012. (XII. 15.) EMMI rendelet 5. §-ában meghatározott kizáró ok
□ nem áll fenn*
□ fennáll*.
3.    Nyilatkozom arról, hogy a miniszter által adományozható elismerésben az általam képviselt szervezet (munkacsoport, közösség)
□ még nem részesült*
□ már részesült, mégpedig*:
elismerés megnevezése:     
az adományozás időpontja:     
4.    Kijelentem, hogy az elismerés adományozása esetén az általam képviselt szervezet (munkacsoport, közösség) azt
□ elfogadja*
□ nem fogadja el*.
5.    Elismerésben részesítésünk esetére, valamint az elismerés esetleges későbbi visszavonása esetére az általam képviselt szervezet (munkacsoport, közösség) nevének a Hivatalos Értesítőben, valamint a minisztérium hivatalos lapjában és honlapján való közzétételéhez
□ hozzájárulok*
□ nem járulok hozzá*.
6.    Képviseleti jogköröm alapja**:
Dátum:
...................................................................................
elismerésre jelölt aláírása**
* A megfelelőt kérjük X-szel megjelölni!
** Hivatalos/jogi képviselő, ügyvezető, meghatalmazott stb., munkacsoport, munkaközösség esetén elfogadható a tagok felkérése vagy munkáltatói igazolás is.
1

A rendelet a 2010: CXXX. törvény 12. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2016. július 3. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére