• Tartalom

2016. évi CIII. törvény

2016. évi CIII. törvény

az európai uniós és a nemzetközi bűnügyi együttműködést szabályozó törvények, valamint egyes büntetőjogi tárgyú törvények jogharmonizációs célú módosításáról1

2017.05.01.

1. A bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény módosítása

1–8. §2

2. A nemzetközi bűnügyi jogsegélyről szóló 1996. évi XXXVIII. törvény módosítása

9–41. §3

3. A büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény módosítása

42. §4

43–44. §5

45–46. §6

47. §7

48. §8

49–50. §9

51. §10

52. §11

4. Az európai uniós csatlakozással összefüggő egyes törvénymódosításokról, törvényi rendelkezések hatályon kívül helyezéséről, valamint egyes törvényi rendelkezések megállapításáról szóló 2004. évi XXIX. törvény módosítása

53. §12

5. A befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló 2007. évi CXXXVIII. törvény módosítása

54. §13

6. A Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény módosítása

55–56. §14

7. Az Európai Unió tagállamaival folytatott bűnügyi együttműködésről szóló 2012. évi CLXXX. törvény módosítása

57. §15

58. §16

59–95. §17

96. §18

97. § Az EUtv.

1–3.19

4. 61. § (1) bekezdésében az „az Európai Rendőrségi Hivatal” szövegrész helyébe az „a Bűnüldözési Együttműködés Európai Uniós Ügynöksége” szöveg,

5–26.20

lép.

98. §21

99. § (1)22

(2) Az EUtv. 15. számú melléklete a 2. melléklet szerint módosul.

8. A büntetések, az intézkedések, egyes kényszerintézkedések és a szabálysértési elzárás végrehajtásáról szóló 2013. évi CCXL. törvény módosítása

100. §23

9. Záró rendelkezések

Hatálybalépés

101. § (1) Ez a törvény – a (2) és (3) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő nyolcadik napon lép hatályba.

(2) Az 1–41. §, a 43–44. §, a 47. §, a 49–50. §, az 52–53. §, az 57. §, a 59–95. §, a 97. § 1–3. pontja, a 97. § 5–26. pontja, a 99–100. §, és az 1. melléklet 2017. január 1-jén lép hatályba.

(3) A 97. § 4. pontja és a 2. melléklet 2017. május 1-jén lép hatályba.

Az Európai Unió jogának való megfelelés

102. § (1) E törvény 21. §-a, 43–44. §-a, 58–60. §-a, 69. §-a és 73. §-a az európai elfogatóparancsról és a tagállamok közötti átadási eljárásról szóló, 2002. június 13-i 2002/584/IB tanácsi kerethatározatnak való megfelelést szolgálja.

(2) E törvény 23–24. §-a, 80. §-a és 82. §-a a kölcsönös elismerés elvének büntetőügyekben hozott, szabadságvesztés büntetéseket kiszabó vagy szabadságelvonással járó intézkedéseket alkalmazó ítéleteknek az Európai Unióban való végrehajtása céljából történő alkalmazásáról szóló, 2008. november 27-i 2008/909/IB tanácsi kerethatározatnak való megfelelést szolgálja.

(3) E törvény 2. §-a, 45. §-a és 55. § (1) és (8) bekezdése a bűncselekmény elkövetési eszközeinek és az abból származó jövedelemnek az Európai Unión belüli befagyasztásáról és elkobzásáról szóló 2014. április 3-i 2014/42/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja.

(4) E törvény 46. §-a, 48. §-a, 51. §-a, 58–60. §-a, 96. §-a és a 100. § (2) bekezdése a büntetőeljárás során és az európai elfogatóparancshoz kapcsolódó eljárásokban ügyvédi segítség igénybevételéhez való jogról, valamint valamely harmadik félnek a szabadságelvonáskor történő tájékoztatásához való jogról és a szabadságelvonás ideje alatt harmadik felekkel és a konzuli hatóságokkal való kommunikációhoz való jogról szóló, 2013. október 22-i 2013/48/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja.

(5) E törvény 55. § (3) bekezdése a rasszizmus és az idegengyűlölet egyes formái és megnyilvánulásai elleni, büntetőjogi eszközökkel történő küzdelemről szóló, 2008. november 28-i 2008/913/IB tanácsi kerethatározatnak való megfelelést szolgálja.

(6) E törvény 55. § (4)–(7) bekezdése a piaci visszaélések büntetőjogi szankcióiról (piaci visszaélésekről) szóló, 2014. április 16-i 2014/57/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja.

(7) E törvény 60. §-a, 67–73. §-a, 97. § 3. pontja a kölcsönös elismerés elvének az Európai Unió tagállamai közötti, az előzetes letartóztatás alternatívájaként felügyeleti intézkedéseket elrendelő határozatokra történő alkalmazásáról szóló, 2009. október 23-i 2009/829/IB tanácsi kerethatározatnak való megfelelést szolgálja.

(8) E törvény 74–75. §-a és a 97. § 6. és 7. pontja a vagyonnal vagy bizonyítékkal kapcsolatos biztosítási intézkedést elrendelő határozatoknak az Európai Unióban történő végrehajtásáról szóló, 2003. július 22-i 2003/577/IB tanácsi kerethatározatnak való megfelelést szolgálja.

(9) E törvény 84–88. §-a a kölcsönös elismerés elvének az ítéletekre és próbaidőt megállapító határozatokra való, a próbaidő alatti magatartási szabályok és alternatív szankciók felügyelete céljából történő alkalmazásáról szóló, 2008. november 27-i 2008/947/IB tanácsi kerethatározatnak való megfelelést szolgálja.

(10) E törvény 89–92. §-a a kölcsönös elismerés elvének a pénzbüntetésekre való alkalmazásáról szóló, 2005. február 24-i 2005/214/IB tanácsi kerethatározatnak való megfelelést szolgálja.

(11) E törvény 94–95. §-a és a 97. § 26. pontja a kölcsönös elismerés elvének a vagyonelkobzást elrendelő határozatokra történő alkalmazásáról szóló, 2006. október 6-i 2006/783/IB tanácsi kerethatározatnak való megfelelést szolgálja.

(12) E törvény 99. § (1) bekezdése a személyek eljárási jogainak megerősítése, valamint a kölcsönös elismerés elvének az érintett személy megjelenése nélkül lefolytatott eljárásokat követően hozott határozatokra való alkalmazásának előmozdítása tekintetében a 2002/584/IB, a 2005/214/IB, a 2006/783/IB, a 2008/909/IB és a 2008/947/IB kerethatározat módosításáról szóló, 2009. február 26-i 2009/299/IB tanácsi kerethatározatnak való megfelelést szolgálja.

(13) E törvény 97. § 4. pontja és 99. § (2) bekezdése a Bűnüldözési Együttműködés Európai Uniós Ügynökségéről (Europol), valamint a 2009/371/IB, a 2009/934/IB, a 2009/935/IB, a 2009/936/IB és a 2009/968/IB tanácsi határozat felváltásáról és hatályon kívül helyezéséről szóló 2016. május 11-i (EU) 2016/794 európai parlamenti és tanácsi rendeletnek való megfelelést szolgálja.

1. melléklet a 2016. évi CIII. törvényhez24

2. melléklet a 2016. évi CIII. törvényhez


Az EUtv. 15. számú melléklete helyébe a következő rendelkezés lép:

A Bűnüldözési Együttműködés Európai Uniós Ügynökségéről (Europol), valamint a 2009/371/IB, a 2009/934/IB, a 2009/935/IB, a 2009/936/IB és a 2009/968/IB tanácsi határozat felváltásáról és hatályon kívül helyezéséről szóló, 2016. május 11-i (EU) 2016/794 európai parlamenti és tanácsi rendelet I. mellékletében megjelölt bűncselekményfajták

 

A

B

C

D

E

1

A Bűnüldözési Együttműködés Európai Uniós Ügynökségéről (Europol), valamint
a 2009/371/IB, a 2009/934/IB, a 2009/935/IB,
a 2009/936/IB és a 2009/968/IB tanácsi határozat felváltásáról és hatályon kívül helyezéséről szóló, 2016. május 11-i (EU) 2016/794 európai parlamenti és tanácsi rendelet I. mellékletében megjelölt bűncselekményfajták

Az egyes bűncselekményfajtákhoz tartozó Btk. tényállások a 2013. július 1-től hatályos 2012. évi C. törvény szerint

Az egyes bűncselekményfajtákhoz tartozó Btk. tényállások a 2013. június 30-ig hatályban volt 1978. évi IV. törvény szerint

2

szándékos emberölés, súlyos testi sértés

népirtás bűntette

142. §

népirtás bűntette

155. §

emberölés bűntette

160. § (1)–(3) bekezdés,
(5) bekezdés

emberölés bűntette

166. § (1)–(3) bekezdés

erős felindulásban elkövetett emberölés bűntette

161. §

erős felindulásban elkövetett emberölés bűntette

167. §

öngyilkosságban közreműködés bűntette

162. §

öngyilkosságban közreműködés bűntette

168. §

magzatelhajtás bűntette

163. § (2) bekezdés c) pont

magzatelhajtás bűntette

169. § (2) bekezdés c) pont

testi sértés vétsége és bűntette

164. § (3)–(6), (8)–(9) bekezdés

testi sértés vétsége és bűntette

170. § (2)–(6) bekezdés

3

emberi szervek és szövetek tiltott kereskedelme

emberi test tiltott felhasználása bűntette

175. §

emberi test tiltott felhasználása bűntette

173/I. §

emberkereskedelem bűntette

192. § (3) bekezdés f) pont,
(4) bekezdés b) pont,
(5) bekezdés b) pont,
(6) bekezdés a) pont

emberkereskedelem bűntette

175/B. § (2) bekezdés e) pont,
(3) bekezdés b) pont,
(4) bekezdés, (5) bekezdés a) pont

4

emberrablás, személyi szabadság megsértése és túszejtés

emberrablás bűntette

190. § a (6) bekezdés kivételével

emberrablás bűntette

175/A. § (1)–(5) és (7) bekezdés

személyi szabadság megsértése bűntette

194. §

személyi szabadság megsértése bűntette

175. §

kényszerítés bűntette

195. §

kényszerítés bűntette

174. §

jogellenes fogvatartás bűntette

304. §

jogellenes fogvatartás bűntette

228. §

5

rasszizmus és idegengyűlölet

apartheid bűntette

144. §

 

157. §

lelkiismereti és vallásszabadság megsértése bűntette

215. §

lelkiismereti és vallásszabadság megsértése bűntette

174/A. §

közösség tagja elleni erőszak bűntette

216. § a (4) bekezdés kivételével

közösség tagja elleni erőszak bűntette

174/B. § (1)–(2) bekezdés

közösség elleni uszítás bűntette

332. §

közösség elleni izgatás bűntette

269. §

a nemzeti szocialista és kommunista
rendszerek bűneinek nyilvános
tagadása bűntette

333. §

a nemzeti szocialista és kommunista
rendszerek bűneinek nyilvános
tagadása bűntette

269/C. §

6

rablás és a lopás minősített esetei

rablás bűntette

365. § (3)–(4) bekezdés

rablás bűntette

321. § (3)–(5) bekezdés

kifosztás bűntette

366. § (2)–(3) bekezdés

kifosztás bűntette

322. § (2)–(3) bekezdés

lopás bűntette

370. § (3)–(6) bekezdés

lopás bűntette

316. § (4)–(7) bekezdés

jármű önkényes elvétele bűntette

380. § (2)–(3) bekezdés

jármű önkényes elvétele bűntette egyes esetei

327. § (2)–(3) bekezdés

7

kulturális javak – ideértve a régiségeket és műtárgyakat is – tiltott kereskedelme

védett kulturális javakkal visszaélés bűntette

358. §

visszaélés kulturális javakkal bűntette

216/B. §

orgazdaság bűntette egyes esetei

379. § (3) bekezdés b)–c) pont

orgazdaság bűntette egyes esetei

326. § (3) bekezdés b)–c) pont

8

csalás

2011. december 31-ig hatályban volt jogosulatlan gazdasági előny megszerzése bűntette

1978. évi IV: törvény 288. §

2011. december 31-ig hatályban volt jogosulatlan gazdasági előny megszerzése bűntette

 

csődbűncselekmény vétsége és bűntette

404. §

csődbűncselekmény vétsége és bűntette

290. § (1)–(4) bekezdés

rossz minőségű termék forgalomba hozatala bűntette

415. § (1)–(2) bekezdés

rossz minőségű termék forgalomba hozatala bűntette

292. § (1)–(2) bekezdés, 293. §

megfelelőség hamis tanúsítása bűntette

416. § (1)–(2) bekezdés

minőség hamis tanúsítása bűntette

295. § (1) bekezdés

fogyasztók megtévesztése vétsége és bűntette

417. §

a fogyasztó megtévesztése vétsége

296/A. §

saját tőke csorbítása bűntette

407. §

saját tőke csorbítása bűntette

298/B. §

bennfentes kereskedelem bűntette

410. §

bennfentes kereskedelem bűntette

299/A. §

tőkebefektetési csalás bűntette

411. §

tőkebefektetési csalás bűntette

299/B. §

piramisjáték szervezése bűntette

412. §

piramisjáték szerezése bűntette

299/C. §

költségvetési csalás

396. §

költségvetési csalás

310. §

2011. december 31-ig hatályban volt adócsalás vétsége és bűntette

 

2011. december 31-ig hatályban volt adócsalás vétsége és bűntette

 

2011. december 31-ig hatályban volt munkáltatással összefüggésben elkövetett adócsalás vétsége és bűntette

 

2011. december 31-ig hatályban volt munkáltatással összefüggésben elkövetett adócsalás vétsége és bűntette

 

2011. december 31-ig hatályban volt csempészet vétsége és bűntette

 

2011. december 31-ig hatályban volt csempészet vétsége és bűntette

 

2011. december 31-ig hatályban volt Európai Közösségek pénzügyi érdekeinek megsértése vétsége és bűntette

 

2011. december 31-ig hatályban volt Európai Közösségek pénzügyi érdekeinek megsértése vétsége és bűntette

 

sikkasztás vétsége és bűntette

372. §

sikkasztás vétsége és bűntette

317. §

csalás vétsége és bűntette

373. §

csalás vétsége és bűntette

318. §

gazdasági csalás vétsége és bűntette

374. §

 

 

információs rendszer felhasználásával elkövetett csalás bűntette

375. §

számítástechnikai rendszer és adatok elleni bűncselekmény
készpénz-helyettesítő fizetési eszközzel visszaélés

300/C. § (3)–(4) bekezdés

313/C. § (1)–(6) bekezdés

hűtlen kezelés vétsége és bűntette

376. §

hűtlen kezelés vétsége és bűntette

319. §

 

 

 

 

hitelezési csalás bűntette

297/A. §

 

 

 

 

gazdálkodó szervezet vezető állású személyének visszaélése vétsége

298/A. §

9

zsarolás és védelmi pénz szedése

kényszerítés bűntette

195. §

kényszerítés bűntette

174. §

zsarolás bűntette

367. §

zsarolás bűntette

323. §

önbíráskodás bűntette

368. § (1)–(2) bekezdés

önbíráskodás bűntette

273. § (1)–(2) bekezdés

10

iparjogvédelmi jog megsértése és termékhamisítás

szerzői vagy szerzői joghoz kapcsolódó jogok megsértése vétsége és bűntette

385. § (1)–(4) bekezdés

szerzői vagy szerzői joghoz kapcsolódó jogok megsértése vétsége és bűntette

329/A. §

védelmet biztosító műszaki intézkedés kijátszása vétsége és bűntette

386. § (1)–(3) bekezdés

szerzői vagy szerzői joghoz kapcsolódó jogok védelmét biztosító műszaki intézkedés kijátszása vétsége és bűntette

329/B. § (1)–(3) bekezdés

jogkezelési adat meghamisítása vétsége

387. §

jogkezelési adat meghamisítása
vétsége

329/C. §

iparjogvédelmi jogok megsértése vétsége és bűntette

388. §

iparjogvédelmi jogok megsértése
vétsége és bűntette

329/D. §

versenytárs utánzása bűntette

419. § (2) bekezdés

áru hamis megjelölése bűntette

296. §

11

okmányhamisítás és azokkal való kereskedelem

közokirat-hamisítás vétsége és bűntette

342. §

közokirat-hamisítás vétsége és
bűntette

274. §

hivatalos személy által elkövetett közokirat-hamisítás bűntette

343. §

hivatalos személy által elkövetett
közokirat-hamisítás bűntette

275. §

okirattal visszaélés vétsége

346. § (1) bekezdés

visszaélés okirattal vétsége

277. § (1) bekezdés

egyedi azonosító jellel visszaélés bűntette

347. §

egyedi azonosító jel meghamisítása
bűntette

277/A. §

jövedékkel visszaélés elősegítése vétsége és bűntette (előállít, forgalomba hoz)

398. §

jövedékkel visszaélés elősegítésének
vétsége és bűntette egyes esetei
(előállít, forgalomba hoz)

311/B. §

12

pénz és más fizetőeszközök hamisítása

pénzhamisítás bűntette

389. § (1)–(3) bekezdés

pénzhamisítás bűntette
hamis pénz kiadása vétsége és bűntette

304. § (1)–(3) bekezdés
306. §

pénzhamisítás elősegítése vétsége és bűntette

390. §

pénzhamisítás elősegítése vétsége

304/A. §

bélyeghamisítás bűntette

391. § (1)–(3) bekezdés,
(5) bekezdés

bélyeghamisítás bűntette

307. § (1)–(3) bekezdés, 308. §

készpénz-helyettesítő fizetési eszköz hamisítása vétsége

392. §

készpénz-helyettesítő fizetési eszköz hamisítása vétsége

313/B. §

készpénz-helyettesítő fizetési eszköz hamisításának elősegítése vétsége

394. §

készpénz-helyettesítő fizetési eszköz hamisítás elősegítése vétsége

313/D–313/E. §

13

számítástechnikai bűnözés

információs rendszer felhasználásával elkövetett csalás bűntette

375. §

számítástechnikai rendszer és adatok elleni bűncselekmény
készpénz-helyettesítő fizetési eszközzel visszaélés

300/C. § (3)–(4) bekezdés

313/C. § (1)–(6) bekezdés

tiltott adatszerzés bűntette

422. § (1) bekezdés d) pont,
(3)–(4) bekezdés

magántitok jogosulatlan megismerése

178/A. §

információs rendszer vagy adat megsértésnek vétsége és bűntette

423. §

számítástechnikai rendszer és adatok elleni bűncselekmény vétsége és bűntette

300/C. §

információs rendszer védelmét biztosító technikai intézkedés kijátszása vétsége

424. § (1) bekezdés

számítástechnikai rendszer védelmét biztosító technikai intézkedés kijátszása vétsége

300/E. § (1) és (2) bekezdés

14

korrupció

vesztegetés bűntette

290. § az (5) bekezdés kivételével

vesztegetés bűntette

254. § az (1) bekezdés kivételével

vesztegetés elfogadása bűntette

291. § az (5) bekezdés kivételével

vesztegetés bűntette

252. §, 255/A. § (1) bekezdés

hivatali vesztegetés vétsége és bűntette

293. (1)–(5) bekezdés

vesztegetés bűntette
vesztegetés nemzetközi kapcsolatban

253. §, 255/A.- § (2) bekezdés,
258/B. §

hivatali vesztegetés elfogadása bűntette

294. § (1)–(4) bekezdés

vesztegetés bűntette
vesztegetés nemzetközi kapcsolatban

250. §, 255/A. § (1) bekezdés
258/D

vesztegetés bírósági vagy hatósági eljárásban bűntette

295. § (1)–(2) bekezdés

vesztegetés bűntette

255. §, 255/A. § (2) bekezdés

vesztegetés elfogadása bírósági vagy hatósági eljárásban bűntette

296. § (1)–(2) bekezdés

vesztegetés bűntette

255. §, 255/A. § (1) bekezdés

befolyás vásárlása vétsége és bűntette

298. §

befolyás vásárlása bűntette

256/A. § (1) bekezdés

befolyással üzérkedés vétsége és bűntette

299–300. §

befolyással üzérkedés bűntette

256. §

15

fegyverek, lőszerek és robbanóanyagok tiltott kereskedelme

robbanóanyaggal vagy robbantószerrel visszaélés bűntette

324. §

visszaélés robbanóanyaggal vagy robbantószerrel bűntette

263. §

lőfegyverrel vagy lőszerrel visszaélés vétsége és bűntette

325. §

visszaélés lőfegyverrel és lőszerrel bűntette

263/A. §

nemzetközi szerződés által tiltott fegyverrel visszaélés vétsége és bűntette

326. §

visszaélés nemzetközi szerződés által tiltott fegyverrel vétsége és bűntette

264/C. § (1)–(4) és (7) bekezdés

nemzetközi gazdasági tilalom megszegése bűntette (lőfegyver, lőszer, robbanóanyag, robbantószer, ezek felhasználására szolgáló készülék vagy egyéb katonai célú felhasználásra szánt termék)

327. § (3) bekezdés a) pont

nemzetközi gazdasági tilalom megszegése bűntette (lőfegyver, lőszer, robbanóanyag, robbantószer, ezek felhasználására szolgáló készülék, egyéb katonai célú felhasználásra szánt termék)

261/A. § (3) bekezdés a) pont

haditechnikai termékkel vagy szolgáltatással visszaélés bűntette

329. §

visszaélés haditechnikai termékkel és szolgáltatással, illetőleg kettős felhasználású termékkel bűntette

263/B. § (1)–(4) bekezdés

16

veszélyeztetett állatfajok tiltott kereskedelme

természetkárosítás bűntette

242. § (1)–(2) bekezdés

természetkárosítás bűntette

281. § (1)–(3) bekezdés

17

veszélyeztetett növényfajok és -fajták tiltott kereskedelme

természetkárosítás bűntette

242. § (1)–(2) bekezdés

természetkárosítás bűntette

281. § (1)–(3) bekezdés

18

környezeti bűnözés, ideértve a hajók okozta szennyezést is

környezetkárosítás vétsége és bűntette

241. § (1)–(2) bekezdés

környezetkárosítás vétsége és
bűntette

280. § (1)–(3) bekezdés

természetkárosítás vétsége és bűntette

242–243. §

természetkárosítás bűntette

281. § (1)–(3) bekezdés

állatkínzás vétsége és bűntette

244. §

állatkínzás vétsége és bűntette

266/B. §

orvvadászat bűntette

245. §

állatkínzás

266/B. § (2) bekezdés

orvhalászat vétsége

246. §

állatkínzás

266/B. § (2) bekezdés

tiltott állatviadal szervezése vétsége és bűntette

247. §

tiltott állatviadal szervezése vétsége és bűntette

266/A. §

a hulladékgazdálkodás rendjének megsértése vétsége és bűntette

248. §

a hulladékgazdálkodás rendjének
megsértése vétsége és bűntette

281/A. § (1)–(3) bekezdés

ózonréteget lebontó anyaggal visszaélés bűntette

249. § (1) bekezdés

 

 

19

hormontartalmú anyagok és más, növekedésserkentők tiltott kereskedelme

teljesítményfokozó szerrel visszaélés bűntette

185. § (1)–(3) bekezdés

 

 

20

terrorizmus

terrorcselekmény bűntette

314. §
315. § a (3) bekezdés kivételével
316. §

terrorcselekmény bűntette

261. § (kivéve a (3), a (6) és
a (9) bekezdést)

terrorcselekmény feljelentésének elmulasztása bűntette

317. §

terrorcselekmény

261. § (8) bekezdés

terrorizmus finanszírozása bűntette

318. §

terrorcselekmény

261. §

jármű hatalomba kerítése bűntette

320. §

légi jármű, vasúti, vízi, közúti tömegközlekedési vagy tömeges áruszállításra alkalmas jármű hatalomba kerítése bűntette

262. § (1)–(3) bekezdés

21

emberkereskedelem, embercsempészet

emberkereskedelem bűntette

192. § (1)–(6) bekezdés

emberkereskedelem bűntette

175/B. § (1)–(5) bekezdés

embercsempészés bűntette

353. § (1)–(3) bekezdés

embercsempészés bűntette

218. § (1)–(3) bekezdés

jogellenes tartózkodás elősegítése vétsége

354. §

jogellenes belföldi tartózkodás elősegítése vétsége

214/A. §

 

 

beutazási és tartózkodási tilalom megsértése vétsége

214. §

22

kábítószer-kereskedelem

kábítószer-kereskedelem bűntette

176. § (1)–(4) bekezdés,
(5) bekezdés b) pont
177. § (1)–(4) bekezdés

kábítószerrel visszaélés bűntette (kínál, átad, forgalomba hoz, kereskedik)
kiskorú felhasználásával elkövetett kábítószerrel visszaélés bűntette (országba behoz, onnan kivisz vagy az ország területén átvisz, kínál, átad, forgalomba hoz, kereskedik)

282/A. §
282/B. § (1)–(4) bekezdés,
(6) bekezdés, (7) bekezdés b) pont

kábítószer birtoklás bűntette egyes esetei (ország területére behoz, onnan kivisz, vagy azon átszállít)

178. § (1)–(3) bekezdés,
(5) bekezdés b) pont
179. § (2)–(4) bekezdés,
(5) bekezdés b) pont

kábítószerrel visszaélés egyes esetei: üzletszerűen vagy jelentős mennyiségű kábítószerre elkövetett kábítószerrel visszaélés bűntette (országba behoz, onnan kivisz, vagy az ország területén átvisz);

282. § (2) bekezdés, (5) bekezdés b) pont;kábítószer készítésének elősegítése bűntette

182. § (1)–(3) bekezdés

kábítószer előállításához szükséges anyagra elkövetett kábítószerrel visszaélés bűntette;
anyagi eszközök szolgáltatásával elkövetett kábítószerrel visszaélés bűntette

282. § (3) bekezdés b) pont;
282. § (4) bekezdés

kábítószer-prekurzorral visszaélés

183. § (1) bekezdés a) pont

kábítószer előállításához használt anyaggal visszaélés bűntette (forgalomba hoz, kereskedik, országba behoz, onnan kivisz vagy az ország területén átvisz, átad)

283/A. § (1) bekezdés

új pszichoaktív anyaggal visszaélés bűntette

184. §

új pszichoaktív anyaggal visszaélés bűntette

283/B. §

23

nukleáris és radioaktív anyagokkal kapcsolatos bűncselekmények

radioaktív anyaggal visszaélés vétsége és bűntett

250. §

visszaélés radioaktív anyaggal vétsége és bűntette

264. §

nukleáris létesítmény üzemeltetésével visszaélés bűntette

251. §

visszaélés nukleáris létesítmény üzemeltetésével bűntette

264/A. §

atomenergia alkalmazásával visszaélés bűntette

252. §

visszaélés atomenergia alkalmazásával bűntette

264/B. §

24

pénzmosási tevékenységek

pénzmosás vétsége és bűntette

399. §, 400. § a (3) bekezdés kivételével

pénzmosás vétsége és bűntette

303–303/A. §

pénzmosással kapcsolatos bejelentési kötelezettség elmulasztása vétsége

401. §

pénzmosással kapcsolatos bejelentési kötelezettség elmulasztása vétsége

303/B. §

25

gépjárművekkel kapcsolatos bűncselekmények

a gépjárműre vagy gépjárművekre elkövetett

 

 

 

a) lopás vétsége és bűntette

370. §

a) lopás vétsége és bűntette

316. §

b) sikkasztás vétsége és bűntette

372. §

b) sikkasztás vétsége és bűntette

317. §

c) csalás vétsége és bűntette

373. §

c) csalás vétsége és bűntette

318. §

d) orgazdaság vétsége és bűntette

379. §

d) orgazdaság vétsége és bűntette

326. §

e) jármű önkényes elvétele bűntette

380. §

e) jármű önkényes elvétele bűntette

327. §

 

 

 

 

f) hitelsértés vétsége

330. §

26

szervezett bűnözés

bűnszervezetben részvétel bűntette

321. §

bűnszervezetben részvétel bűntette

263/C. § (1) bekezdés

bűnszervezetben elkövetett bűncselekmények

459. § (1) bekezdés 1. pont

bűnszervezetben elkövetett bűncselekmények

137. § 8. pont

27

szexuális zaklatás és szexuális kizsákmányolás, ideértve a gyermekek zaklatását ábrázoló anyagokat és a gyermekkel való, szexuális célú kapcsolatfelvételt is

szexuális kényszerítés bűntette

196. §

 szexuális erőszak bűntette

197. §

erőszakos közösülés bűntette, szemérem elleni erőszak bűntette

197. §
198. §

szexuális visszaélés bűntette

198. §

megrontás bűntette

201–202/A. §

kerítés bűntette

200. §

kerítés bűntette

207. §

prostitúció elősegítésének bűntette

201. §

üzletszerű kéjelgés elősegítésének bűntette

205. §

gyermekprostitúció kihasználásának bűntette

203. §

 

 

gyermekpornográfia vétsége és bűntette

204. §

tiltott pornográf felvétellel visszaélés bűntette

204. §

28

népirtás, emberiesség elleni bűncselekmények és háborús bűncselekmények

a Btk. XIII. és XIV. Fejezetében felsorolt bűncselekmények

a 152. § és a 158. § kivételével

a Btk. XI. fejezetében felsorolt bűncselekmények

a 154. § és a 165. § kivételével

29

az Unió pénzügyi érdekei elleni bűncselekmény

költségvetési csalás bűntette

396. §

költségvetési csalás bűntette

310. §

a költségvetési csaláshoz kapcsolódó felügyeleti vagy ellenőrzési kötelezettség elmulasztása bűntette, ideértve a 2011. december 31-ig hatályban Európai Közösségek pénzügyi érdekeinek megsértése bűntettét

397. §

költségvetési csaláshoz kapcsolódó felügyeleti vagy ellenőrzési kötelezettség elmulasztásának bűntette, ideértve a 2011. december 31-ig hatályban volt Európai Közösségek pénzügyi érdekeinek megsértése bűntettét

310/A. §

30

bennfentes kereskedelem és pénzpiaci manipuláció

bennfentes kereskedelem bűntette

410. §

bennfentes kereskedelem bűntette
tőkebefektetési csalás bűntette
piramisjáték szervezése bűntette

299/A. §

bennfentes információ jogosulatlan közzététele vétsége

410/A. §. §

 

tiltott piaci befolyásolás bűntette

411. §

299/B. §

piramisjáték szervezése bűntette

412. §

299/C. §

1

A törvényt az Országgyűlés a 2016. október 11-i ülésnapján fogadta el. A kihirdetés napja: 2016. október 20. A törvény a 2010: CXXX. törvény 12. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2017. május 2. napjával.

2

Az 1–8. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

3

A 9–41. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

4

A 42. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

5

A 43–44. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

6

A 45–46. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

7

A 47. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

8

A 48. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

9

A 49–50. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

10

Az 51. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

11

Az 52. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

12

Az 53. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

13

Az 54. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

14

Az 55–56. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

15

Az 57. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

16

Az 58. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

17

Az 59–95. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

18

A 96. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

19

A 97. § 1–3. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

20

A 97. § 5–26. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

21

A 98. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

22

A 99. § (1) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

23

A 100. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

24

Az 1. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére