• Tartalom

2016. évi CIV. törvény

2016. évi CIV. törvény

a központi hivatalok felülvizsgálatával és a járási (fővárosi kerületi) hivatalok megerősítésével összefüggő egyes törvények módosításáról, valamint egyes költségvetési szervek feladatainak átadásáról1

2018.01.01.

1. Egyes költségvetési szervek feladatainak átadásával összefüggő rendelkezések

1. § (1) Az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet (a továbbiakban: OFI) 2016. december 31-én megszűnik, jogutódja – a (2), (3) és (6) bekezdésben meghatározott kivétellel – az Eszterházy Károly Egyetem.

(2) Az ágazati kutatási, fejlesztési, tartalmi, módszertani és tankönyvfejlesztési, -kiadási tevékenység, valamint a tartalomszolgáltatási és köznevelési tankönyvellátási feladatok irányításával kapcsolatos OFI feladatok jogutódja az Emberi Erőforrások Minisztériuma.

(3) Az OFI által kiadott köznevelési tankönyvek sokszorosítási, e tankönyvekkel kapcsolatos készletraktározási és kereskedelmi feladatait a Könyvtárellátó Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: KELLO) látja el.

(4) Az (1) és (2) bekezdésben meghatározott jogutódlás, a (3) bekezdés szerinti feladatátadás tárgyát képezi – figyelemmel a (7) bekezdésben foglaltakra – valamennyi jogosultság és kötelezettség, valamint az átvett feladatok ellátásával összefüggő jogviszony, így különösen

a) a vagyoni jogok és kötelezettségek,

b) az átvett feladatokhoz tartozó ingó és ingatlan eszközállomány,

c) a feladatokat ellátó közalkalmazottak, illetve munkavállalók feletti munkáltatói jogok gyakorlása és kötelezettségek teljesítése, valamint közalkalmazotti jogviszonyuk és munkaviszonyuk.

(5) Az átvett feladatokhoz kapcsolódó vagyoni jogok, ingó és ingatlan állomány tekintetében ingyesen, e törvény erejénél fogva következik be a jogutódlás az (1), (2) és (6) bekezdés szerinti jogutódok tekintetében.

(6) 2017. január 1-jétől a Budapest 32528/36 helyrajzi számú, a természetben 1143 Budapest, Szobránc u. 6–8. címen találhatói ingatlan vagyonkezelői joga az Emberi Erőforrás Támogatáskezelőt illeti meg.

(7) A (4) bekezdés a) pontja szerinti vagyoni jogok és kötelezettségek, amelyek tekintetében kizárólagos jogosulttá és egyben kizárólagos kötelezetté a KELLO válik, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:3. § b) pontjának megfelelően a feladatátadás időpontjában megszűnik.

(8) Az OFI feladatainak a KELLO részére történő átadása az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 17. § (3) bekezdés h) pontjában foglalt átalakítással esik egy tekintet alá.

(9) 2017. január 1-jével az OFI által 2016. december 31-ig elindított köznevelési tankönyvek sokszorosításával összefüggő közbeszerzési eljárásokban az OFI helyébe a KELLO lép.

(10) A megszűnéssel kapcsolatos feladatok rendezéséről, valamint az ehhez kapcsolódó vagyon-, létszám- és forrásátcsoportosításról, továbbá a hazai és európai uniós pályázatok és egyéb kötelezettségvállalások tekintetében az OFI-nak, valamint az (1)–(3) bekezdés szerinti szervezeteknek átadás-átvételi megállapodást kell kötniük 2016. december 15-ig.

(11) Az OFI megszűnésével kapcsolatos jogok és kötelezettségek átszállása az OFI-val szemben fennálló követeléseket nem teszi lejárttá, és arra való hivatkozással szerződésszegési igényt vagy biztosíték nyújtására vonatkozó igényt nem lehet érvényesíteni, az átszállás szerzői jogdíjfizetési igényt nem keletkeztet.

2. A nemzetközi magánjogról szóló 1979. évi 13. törvényerejű rendelet módosítása

2. §2

3. A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény módosítása

3. § (1)3

(2)4

(3)5

(4)6

4. Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény módosítása

4. §7

5. A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény módosítása

5. §8

6. A foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény módosítása

6. §9

7. Az egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységről szóló 1991. évi XI. törvény módosítása

7. §10

8. A tulajdonviszonyok rendezése érdekében, az állam által az állampolgárok tulajdonában igazságtalanul okozott károk részleges kárpótlásáról szóló 1991. évi XXV. törvény módosítása

8. §11

9. A mérésügyről szóló 1991. évi XLV. törvény módosítása

9. §12

10. A szövetkezetekről szóló 1992. évi I. törvény hatálybalépéséről és az átmeneti szabályokról szóló 1992. évi II. törvény módosítása

10. §13

11. Az életüktől és szabadságuktól politikai okból jogtalanul megfosztottak kárpótlásáról szóló 1992. évi XXXII. törvény módosítása

11. §14

12. A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény módosítása

12. §15

13. A nemzeti gondozásról szóló 1992. évi LII. törvény módosítása

13. §16

14. A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény módosítása

14. §17

15. A társadalombiztosítás pénzügyi alapjairól és azok 1993. évi költségvetéséről szóló 1992. évi LXXXIV. törvény módosítása

15. §18

16. A földrendező és a földkiadó bizottságokról szóló 1993. évi II. törvény módosítása

16. §19

17. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény módosítása

17. §20

18. A Nemzeti Kulturális Alapról szóló 1993. évi XXIII. törvény módosítása

18. § (1)–(2)21

(3)22

19. A statisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény módosítása

19. §23

20. A bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény módosítása

20. §24

21. A magyar állampolgárságról szóló 1993. évi LV. törvény módosítása

21. §25

22. A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény módosítása

22. §26

23. Az Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárakról szóló 1993. évi XCVI. törvény módosítása

23. §27

24. A bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény módosítása

24. §28

25. A Bérgarancia Alapról szóló 1994. évi LXVI. törvény módosítása

25. §29

26. A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény módosítása

26. §30

27. A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény módosítása

27. §31

28. A köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló 1995. évi LXVI. törvény módosítása

28. §32

29. A légiközlekedésről szóló 1995. évi XCVII. törvény módosítása

29. §33

30. A személyazonosító jel helyébe lépő azonosítási módokról és az azonosító kódok használatáról szóló 1996. évi XX. törvény módosítása

30. §34

31. A katonai és rendvédelmi felsőoktatási intézmények vezetőinek, oktatóinak és hallgatóinak jogállásáról szóló 1996. évi XLV. törvény módosítása

31. §35

32. A munkaügyi ellenőrzésről szóló 1996. évi LXXV. törvény módosítása

32. §36

33. A lakástakarékpénztárakról szóló 1996. évi CXIII. törvény módosítása

33. §37

34. A Párizsi Békeszerződésről szóló 1947. évi XVIII. törvény 27. Cikke 2. pontjában foglaltak végrehajtásáról szóló 1997. évi X. törvény módosítása

34. §38

35. Az életüktől és szabadságuktól politikai okból jogtalanul megfosztottak kárpótlásáról szóló
1992. évi XXXII. törvény módosításáról szóló 1997. évi XXIX. törvény

35. §39

36. A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény módosítása

36. §40

37. Az igazságügyi alkalmazottak szolgálati jogviszonyáról szóló 1997. évi LXVIII. törvény módosítása

37. § (1)–(11)41

(12)42

(13)–(14)43

(15)44

38. A társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény módosítása

38. §45

39. A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény módosítása

39. §46

40. A magánnyugdíjról és a magánnyugdíjpénztárakról szóló 1997. évi LXXXII. törvény módosítása

40. §47

41. A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény módosítása

41. §48

42. A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény módosítása

42. § (1)49

(2)–(4)50

(5)–(7)51

(8)52

(9)53

43. Az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény módosítása

43. §54

44. Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény módosítása

44. §55

45. A külföldre utazásról szóló 1998. évi XII. törvény módosítása

45. §56

46. A fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1998. évi XXVI. törvény módosítása

46. §57

47. Az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény módosítása

47. §58

48. A társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak és a társadalombiztosítás szerveinek állami felügyeletéről szóló 1998. évi XXXIX. törvény módosítása

48. §59

49. A családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény módosítása

49. §60

50. A közúti közlekedési nyilvántartásról szóló 1999. évi LXXXIV. törvény módosítása

50. §61

51. A víziközlekedésről szóló 2000. évi XLII. törvény módosítása

51. §62

52. A szomszédos államokban élő magyarokról szóló 2001. évi LXII. törvény módosítása

52. §63

53. A büntetőeljárásban résztvevők, az igazságszolgáltatást segítők Védelmi Programjáról szóló 2001. évi LXXXV. törvény módosítása

53. §64

54. A tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény módosítása

54. §65

55. A növényfajták állami elismeréséről, valamint a szaporítóanyagok előállításáról és forgalomba hozataláról szóló 2003. évi LII. törvény módosítása

55. §66

56. A jogi segítségnyújtásról szóló 2003. évi LXXX. törvény módosítása

56. §67

57. Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény módosítása

57. §68

58. A regisztrációs adóról szóló 2003. évi CX. törvény módosítása

58. §69

59. A Magyar Köztársaság gyorsforgalmi közúthálózatának közérdekűségéről és fejlesztéséről szóló 2003. évi CXXVIII. törvény módosítása

59. §70

60. A mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény módosítása

60. § (1)–(5)71

(6)–(7)72

(8)73

61. A Nemzeti Audiovizuális Archívumról szóló 2004. évi CXXXVII. törvény módosítása

61. §74

62. A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény módosítása

62. §75

63. A bűncselekmények áldozatainak segítéséről és az állami kárenyhítésről szóló 2005. évi CXXXV. törvény módosítása

63. §76

64. A fiatalok életkezdési támogatásáról szóló 2005. évi CLXXIV. törvény módosítása

64. §77

65. A légi-, a vasúti és a víziközlekedési balesetek és egyéb közlekedési események szakmai vizsgálatáról szóló 2005. évi CLXXXIV. törvény módosítása

65. §78

66. A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény módosítása

66. §79

67. Az életüktől és a szabadságuktól politikai okból jogtalanul megfosztottak kárpótlásáról szóló törvényben meghatározott határidők ismételt megnyitásáról és a kárpótlás lezárásáról szóló 2006. évi XLVII. törvény módosítása

67. §80

68. A biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és gyógyászatisegédeszköz-ellátás, valamint a gyógyszerforgalmazás általános szabályairól szóló 2006. évi XCVIII. törvény módosítása

68. §81

69. A szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi I. törvény módosítása

69. §82

70. A harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény módosítása

70. §83

71. A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény módosítása

71. § (1)–(8)84

(9) A Támtv.

a)85

b)–h)86

lép.

(10)87

72. A szabálysértési jogsegélyről szóló 2007. évi XXXVI. törvény módosítása

72. §88

73. Az ENSZ Éghajlatváltozási Keretegyezménye és annak Kiotói Jegyzőkönyve végrehajtási keretrendszeréről szóló 2007. évi LX. törvény módosítása

73. §89

74. A műsorterjesztés és a digitális átállás szabályairól szóló 2007. évi LXXIV. törvény módosítása

74. §90

75. A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény módosítása

75. §91

76. Az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény módosítása

76. §92

77. A termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvény módosítása

77. §93

78. A földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény módosítása

78. §94

79. Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény módosítása

79. §95

80. Az előadó-művészeti szervezetek támogatásáról és sajátos foglalkoztatási szabályairól szóló 2008. évi XCIX. törvény módosítása

80. §96

81. Az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény módosítása

81. §97

82. A bűnügyi nyilvántartási rendszerről, az Európai Unió tagállamainak bíróságai által magyar állampolgárokkal szemben hozott ítéletek nyilvántartásáról, valamint a bűnügyi és rendészeti biometrikus adatok nyilvántartásáról szóló 2009. évi XLVII. törvény módosítása

82. §98

83. A kötelező gépjármű-felelősségbiztosításról szóló 2009. évi LXII. törvény módosítása

83. §99

84. Az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről szóló 2009. évi CXV. törvény módosítása

84. §100

85. Az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről szóló 2009. évi CXV. törvénnyel és a megtakarítások ösztönzésével összefüggő törvénymódosításokról szóló 2009. évi CXVI. törvény módosítása

85. §101

86. Az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény módosítása

86. §102

87. A Nemzeti Földalapról szóló 2010. évi LXXXVII. törvény módosítása

87. §103

88. A fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatalok kialakításával és a területi integrációval összefüggő törvénymódosításokról szóló 2010. évi CXXVI. törvény módosítása

88. § (1)–(2)104

(3)105

(4)106

(5)107

(6)–(8)108

(9)109

(10)–(14)110

89. A világörökségről szóló 2011. évi LXXVII. törvény módosítása

89. §111

90. Az egyes földügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2011. évi CI. törvény módosítása

90. §112

91. A közfoglalkoztatásról és a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó, valamint egyéb törvények módosításáról szóló 2011. évi CVI. törvény módosítása

91. §113

92. A Magyar Művészeti Akadémiáról szóló 2011. évi CIX. törvény módosítása

92. §114

93. A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény módosítása

93. §115

94. A Nemzeti Közszolgálati Egyetemről, valamint a közigazgatási, rendészeti és katonai felsőoktatásról szóló 2011. évi CXXXII. törvény módosítása

94. §116

95. Egyes adótörvények és azzal összefüggő egyéb törvények módosításáról szóló
2011. évi CLVI. törvény módosítása

95. §117

96. A szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény módosítása

96. § (1)118

(2)119

a)120

b)121

(3)122

97. A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény módosítása

97. §123

98. A megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXCI. törvény módosítása

98. §124

99. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény módosítása

99. §125

100. A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény módosítása

100. § (1)126

(2)127

101. A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény módosítása

101. §128

102. A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény módosítása

102. §129

103. A földmérési és térképészeti tevékenységről szóló 2012. évi XLVI. törvény módosítása

103. §130

104. A termékek piacfelügyeletéről szóló 2012. évi LXXXVIII. törvény módosítása

104. §131

105. A kölcsönzött kulturális javak különleges védelméről szóló 2012. évi XCV. törvény módosítása

105. §132

106. Az egyes rendészeti feladatokat ellátó személyek tevékenységéről, valamint egyes törvényeknek az iskolakerülés elleni fellépést biztosító módosításáról szóló 2012. évi CXX. törvény módosítása

106. §133

107. A postai szolgáltatásokról szóló 2012. évi CLIX. törvény módosítása

107. §134

108. A Schengeni Információs Rendszer második generációja keretében történő információcseréről, továbbá egyes rendészeti tárgyú törvények ezzel, valamint a Magyary Egyszerűsítési Programmal összefüggő módosításáról szóló 2012. évi CLXXXI. törvény módosítása

108. §135

109. A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény módosítása

109. §136

110. Az üvegházhatású gázok közösségi kereskedelmi rendszerében és az erőfeszítés-megosztási határozat végrehajtásában történő részvételről szóló 2012. évi CCXVII. törvény módosítása

110. §137

111. A felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény módosítása

111. § (1)–(6)138

(7)139

(8)–(11)140

(12)141

a)142

b)–d)143

e)–f)144

(13)145

112. A körözési nyilvántartási rendszerről és a személyek, dolgok felkutatásáról és azonosításáról szóló 2013. évi LXXXVIII. törvény módosítása

112. §146

113. A honvédségi adatkezelésről, az egyes honvédelmi kötelezettségek teljesítésével kapcsolatos katonai igazgatási feladatokról szóló 2013. évi XCVII. törvény módosítása

113. §147

114. A halgazdálkodásról és a hal védelméről szóló 2013. évi CII. törvény módosítása

114. §148

115. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási tevékenység minősítéséről szóló 2013. évi CXXV. törvény módosítása

115. §149

116. A gondnokoltak és az előzetes jognyilatkozatok nyilvántartásáról szóló 2013. évi CLXXV. törvény módosítása

116. §150

117. A mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvénnyel összefüggő egyes rendelkezésekről és átmeneti szabályokról szóló 2013. évi CCXII. törvény módosítása

117. §151

118. A nemzeti köznevelés tankönyvellátásáról szóló 2013. évi CCXXXII. törvény módosítása

118. §152

119. A hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény módosítása

119. §153

120. A büntetések, az intézkedések, egyes kényszerintézkedések és a szabálysértési elzárás végrehajtásáról szóló 2013. évi CCXL. törvény módosítása

120. §154

121. A tudományos kutatásról, fejlesztésről és innovációról szóló 2014. évi LXXVI. törvény módosítása

121. §155

122. Az egységes elektronikuskártya-kibocsátási keretrendszerről szóló 2014. évi LXXXIII. törvény módosítása

122. §156

123. A biztosítási tevékenységről szóló 2014. LXXXVIII. törvény módosítása

123. §157

124. A Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló Európai Megállapodás „A” és „B” Melléklete kihirdetéséről, valamint a belföldi alkalmazásának egyes kérdéseiről szóló 2015. évi LXXXIX. törvény módosítása

124. §158

125. A vasútnak nem minősülő egyéb kötöttpályás közlekedésről szóló 2015. évi CII. törvény módosítása

125. §159

126. A természetes személyek adósságrendezéséről szóló 2015. évi CV. törvény módosítása

126. §160

127. A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény módosítása

127. §161

128. Az arcképelemzési nyilvántartásról és az arcképelemző rendszerről szóló 2015. évi CLXXXVIII. törvény módosítása

128. §162

129. Az uniós vámjog végrehajtásáról szóló 2016. évi XIII. törvény módosítása

129. §163

130. Az igazságügyi szakértőkről szóló 2016. évi XXIX. törvény módosítása

130. §164

131. Az állami tisztviselőkről szóló 2016. évi LII. törvény módosítása

131. § (1)165

(2)–(7)166

132. A Magyarország 2017. évi központi költségvetésének megalapozásáról szóló 2016. évi LXVII. törvény módosítása

132. § A Magyarország 2017. évi központi költségvetésének megalapozásáról szóló 2016. évi LXVII. törvény 44. §-a a következő szöveggel lép hatályba:

44. § A bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény 250. § (2) bekezdése a következő 35. ponttal egészül ki:
(A Kar jogai és feladatai különösen)
„35. ellátja a 655/2014/EU rendelet 14. cikke szerinti információs hatósági feladatokat.”

133. Záró rendelkezések

133. § (1) Ez a törvény – a (2)–(4) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(3) A 100. § (2) bekezdés a) pont ab) alpontja 2017. április 1-jén lép hatályba.

(4) A 87. § b), k) és l) pontja, valamint a 111. § (13) bekezdés a) pontja 2017. július 1-jén lép hatályba.

134. § (1) A központi hivatalok és a költségvetési szervi formában működő minisztériumi háttérintézmények felülvizsgálatával kapcsolatos intézkedésekről szóló 1312/2016. (VI. 13.) Korm. határozatban (a továbbiakban: kormányhatározat) meghatározott, jogutóddal megszűnő költségvetési szervek jogutódját kormányrendelettel alapított költségvetési szerv, valamint a kormány által rendeletben kijelölt, bármely szervezeti formában működő szerv esetén – e törvény eltérő rendelkezése hiányában – kormányrendeletben kell kijelölni.

(2) Ha kormányrendelet eltérően nem rendelkezik, az (1) bekezdés szerinti jogutódlás tárgyát képezi az átvett közfeladatok ellátásával összefüggő valamennyi jogviszony, így különösen

a) a közfeladat ellátását szolgáló vagyoni jogok és kötelezettségek,

b) a közfeladat ellátását szolgáló ingó és ingatlan eszközállomány,

c) a feladatokat ellátó kormánytisztviselők, állami tisztviselők, közalkalmazottak, illetve munkavállalók feletti munkáltatói jogok gyakorlása és kötelezettségek teljesítése, valamint kormányzati szolgálati jogviszonyuk és munkaviszonyuk.

(3) A vagyonelemek bekerülési értéke megegyezik az adott vagyonelemre vonatkozó, átadó szervezet könyvelésében szereplő nyilvántartási értékkel.

(4) Az (1) bekezdésben szereplő vagyonszerzést olyan jogutódlással történő megszűnésnek kell tekinteni, amely megfelel az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 17. § (2) bekezdésében és 18. § (1) bekezdésében foglalt valamennyi feltételnek.

(5) Az (1) bekezdésben foglalt, a költségvetési szerv megszűnésével járó változás a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 69. § (1) bekezdése, az állami tisztviselőkről szóló 2016. évi LII. törvény 10. § (1) bekezdése, a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 37. § (1) bekezdés c) pontja, illetve a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 77. § (1) bekezdés c) pontja szerinti végkielégítési igényt nem alapoz meg.

135. § (1) Az e törvény alapján a 2017. január 1-jei átalakítások végrehajtásához kapcsolódó átadás-átvételi megállapodásokat a fővárosi és megyei kormányhivatalok részére átadott hatósági feladatok tekintetében a törvény kihirdetésétől számított 15 napon belül kell megkötni. A határidő elmulasztása esetén az átcsoportosítandó előirányzatokról a közigazgatás-szervezésért felelős miniszter javaslata alapján a Kormány határozattal dönt.

(2) Az e törvény alapján végrehajtott 2017. január 1-jei határidejű átalakítások végrehajtásához kapcsolódó – az (1) bekezdés hatálya alá nem tartozó – átadás-átvételi megállapodásokat 2016. december 31-ig, a 2017. március 31-ei határidejű átalakítások végrehajtásához 2017. március 30-ig kell megkötni.

(3) Az e törvény rendelkezéseivel összhangban, a kormányhatározat alapján a fővárosi és megyei kormányhivatalba beolvadó és jogutódlással megszűnő költségvetési szerv esetében e törvény kihirdetését követő naptól új kötelezettség az átvevő fővárosi és megyei kormányhivatal kormánymegbízottjának jóváhagyása nélkül nem vállalható, valamint az érintett költségvetési szervnél jóváhagyása nélkül nem létesíthető foglalkoztatásra irányuló jogviszony.

(4) Az e törvény rendelkezéseivel összhangban 2017. január 1-jével a fővárosi és megyei kormányhivatal vagy szervezeti egysége részére történő – nem általános jogutódlás keretében végrehajtott – átadás-átvétel során a foglalkoztatott az átadó szerv állományában marad, vagy annak megszűnése esetén az általános jogutód állományába kerül, ha az átvételhez a fővárosi és megyei kormányhivatalt vezető kormánymegbízott nem járul hozzá. Az átadás-átvétel ebben az esetben az álláshely fedezetéül szolgáló előirányzatokra, továbbá az átadott feladatkör ellátásához szükséges vagyonelemekre terjed ki.

136. § (1) Ha törvény vagy kormányrendelet másként nem rendelkezik, e törvény hatálybalépésével más szerv feladat- és hatáskörébe kerülő, folyamatban lévő elsőfokú ügyekben az a szerv jár el, amelynek hatáskörébe a feladat ellátása a jogszabály rendelkezése szerint kerül.

(2) Törvény vagy kormányrendelet rendelkezhet úgy, e törvény hatályba lépésével más szerv feladat- és hatáskörébe kerülő, folyamatban lévő másodfokú ügyekben az a szerv jár el, amely szervnél az eljárás megindításra került.

(3) Ha az ügyben e törvény hatályba lépésével a fellebbezés kizárttá válik, törvény vagy kormányrendelet eltérő rendelkezése hiányában a folyamatban lévő fellebbezési eljárást a fellebbezést kizáró rendelkezés hatálybalépését megelőzően hatáskörrel rendelkező szerv folytatja le.

(4) Ha a (2)–(3) bekezdés alapján a fellebbezés elbírálására hatáskörrel rendelkező szerv a 134. § (1) bekezdése alapján megszüntetésre került, törvény vagy kormányrendelet eltérő rendelkezése hiányában a folyamatban lévő fellebbezési eljárást a megszűnt szerv felügyeleti szerve folytatja le.

(5) A folyamatban lévő ügyekben az e törvény hatálybalépése előtt végzett eljárási cselekmények hatályát és a megkezdett határidőket nem érinti, hogy az eljárás lefolytatása e törvény hatályba lépésével más szerv feladat- és hatáskörébe kerül.

(6) A (5) bekezdés megfelelően alkalmazandó az e törvény hatálybalépésével a más szervhez kerülő, valamely hatóság eljárásában felhasználandó szakhatósági állásfoglalás kiadására irányuló, folyamatban lévő szakhatósági eljárásra.

(7) Ha a folyamatban lévő ügyben az e törvény hatálybalépését megelőzően olyan szakhatóság adott ki szakhatósági állásfoglalást, amelyet az e törvény hatálybalépését követően már nem kell bevonni az adott eljárásba, az eljáró hatóság a határozatát a szakhatósági állásfoglalásban meghatározott szakkérdés tekintetében kizárólag a már kiadott szakhatósági állásfoglalásra alapozza.

(8)167

137. § (1) A Magyarország 2017. évi központi költségvetésről szóló törvény hatálybalépésének napján beolvadással vagy jogutód nélküli megszűnéssel már megszűnt, azonban a Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló törvényben (a továbbiakban: költségvetési törvény) külön címként nevesített költségvetési szervek esetén a Kincstár címenként egy-egy átmeneti, technikai szervezetet rendel. A technikai szervezet a törzskönyvbe nem kerül bejegyzésre.

(2) A címek és a hozzá tartozó technikai szervezetek kiadási és bevételi előirányzatairól a költségvetési törvénnyel összhangban, a költségvetési szervekre irányadó szabályok szerint elemi költségvetés készül azzal az eltéréssel, hogy az elemi költségvetésről a fejezetet irányító szerv szolgáltat adatot a Kincstár által működtetett elektronikus adatszolgáltató rendszerbe.

(3) Az (1) bekezdés szerinti címek és a hozzá tartozó technikai szervezetek vonatkozásában a fejezetet irányító szerv fejezeti hatáskörben legkésőbb 2017. január 5-éig eljár a Kincstárnál

a) a központi, irányító szervi támogatás bevételi, valamint az azzal fedezett kiadási előirányzatok átcsoportosítására a jogutód vagy az Áht. 11. § (5) bekezdése szerinti szerv, vagy – ha a megszűnő költségvetési szerv közfeladatait a jövőben államháztartáson kívüli szervezet látja el – az államháztartáson kívüli szervezetet finanszírozó fejezeti kezelésű előirányzat javára,

b) a központi, irányító szervi támogatás kivételével a bevételi és az azokkal fedezett kiadási előirányzatok csökkentésére és – ha a bevételt az a) pont szerinti költségvetési szervnél, illetve fejezeti kezelésű előirányzatnál kell a jövőben elszámolni – az a) pont szerinti költségvetési szervnél, illetve fejezeti kezelésű előirányzatnál azok növelésére.

(4) Az (1) bekezdés szerinti címeken és a hozzá tartozó technikai szervezeteken kizárólag a költségvetési törvény szerinti eredeti kiadási és bevételi előirányzatok megnyitását, valamint azok évközi módosítását lehet elszámolni. Kiadás és bevétel, maradvány, vagyon a címeken és a hozzá tartozó technikai szervezeteken nem mutatható ki.

(5) A Kincstár a technikai szervezeteket a (3) bekezdés szerinti intézkedések elszámolását követően lezárja. A címekről és a hozzá tartozó technikai szervezetekről a fejezetet irányító szerv az év közben megszűnő költségvetési szervekre irányadó szabályok szerint éves költségvetési beszámolót készít.

1

A törvényt az Országgyűlés a 2016. október 11-i ülésnapján fogadta el. A kihirdetés napja: 2016. október 20.

2

A 2. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

3

A 3. § (1) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

4

A 3. § (2) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

5

A 3. § (3) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

6

A 3. § (4) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

7

A 4. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

8

Az 5. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

9

A 6. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

10

A 7. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

11

A 8. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

12

A 9. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

13

A 10. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

14

A 11. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

15

A 12. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

16

A 13. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

17

A 14. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

18

A 15. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

19

A 16. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

20

A 17. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

21

A 18. § (1)–(2) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

22

A 18. § (3) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

23

A 19. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

24

A 20. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

25

A 21. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

26

A 22. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

27

A 23. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

28

A 24. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

29

A 25. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

30

A 26. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

31

A 27. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

32

A 28. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

33

A 29. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

34

A 30. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

35

A 31. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

36

A 32. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

37

A 33. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

38

A 34. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

39

A 35. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

40

A 36. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

41

A 37. § (1)–(11) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

42

A 37. § (12) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

43

A 37. § (13)–(14) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

44

A 37. § (15) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

45

A 38. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

46

A 39. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

47

A 40. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

48

A 41. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

49

A 42. § (1) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

50

A 42. § (2)–(4) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

51

A 42. § (5)–(7) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

52

A 42. § (8) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

53

A 42. § (9) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

54

A 43. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

55

A 44. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

56

A 45. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

57

A 46. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

58

A 47. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

59

A 48. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

60

A 49. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

61

Az 50. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

62

Az 51. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

63

Az 52. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

64

Az 53. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

65

Az 54. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

66

Az 55. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

67

Az 56. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

68

Az 57. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

69

Az 58. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

70

Az 59. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

71

A 60. § (1)–(5) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

72

A 60. § (6)–(7) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

73

A 60. § (8) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

74

A 61. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

75

A 62. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

76

A 63. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

77

A 64. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

78

A 65. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

79

A 66. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

80

A 67. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

81

A 68. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

82

A 69. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

83

A 70. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

84

A 71. § (1)–(8) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

85

A 71. § (9) bekezdés a) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

86

A 71. § (9) bekezdés b)–h) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

87

A 71. § (10) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

88

A 72. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

89

A 73. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

90

A 74. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

91

A 75. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

92

A 76. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

93

A 77. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

94

A 78. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

95

A 79. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

96

A 80. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

97

A 81. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

98

A 82. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

99

A 83. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

100

A 84. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

101

A 85. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

102

A 86. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

103

A 87. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

104

A 88. § (1)–(2) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

105

A 88. § (3) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

106

A 88. § (4) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

107

A 88. § (5) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

108

A 88. § (6)–(8) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

109

A 88. § (9) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

110

A 88. § (10)–(14) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

111

A 89. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

112

A 90. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

113

A 91. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

114

A 92. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

115

A 93. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

116

A 94. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

117

A 95. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

118

A 96. § (1) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

119

A 96. § nyitó és záró szövegrésze a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

120

A 96. § (2) bekezdés a) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

121

A 96. § (2) bekezdés b) pontja a 2016: CXLVI. törvény 11. § (1) bekezdés a) pontja alapján nem lép hatályba.

122

A 96. § (3) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

123

A 97. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

124

A 98. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

125

A 99. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

126

A 100. § (1) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

127

A 100. § (2) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

128

A 101. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

129

A 102. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

130

A 103. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

131

A 104. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

132

A 105. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

133

A 106. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

134

A 107. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

135

A 108. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

136

A 109. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

137

A 110. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

138

A 111. § (1)–(6) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

139

A 111. § (7) bekezdése a 2016: CXLVI. törvény 11. § (2) bekezdés b) pontja alapján nem lép hatályba.

140

A 111. § (8)–(11) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

141

A 112. § (12) bekezdés nyitó és záró szövegrésze a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

142

A 111. § (12) bekezdés a) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

143

A 111. § (12) bekezdés b)–d) pontja a 2016: CXLVI. törvény 11. § (2) bekezdés b) pontja alapján nem lép hatályba.

144

A 111. § (12) bekezdés e)–f) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

145

A 111. § (13) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

146

A 112. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

147

A 113. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

148

A 114. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

149

A 115. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

150

A 116. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

151

A 117. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

152

A 118. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

153

A 119. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

154

A 120. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

155

A 121. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

156

A 122. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

157

A 123. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

158

A 124. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

159

A 125. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

160

A 126. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

161

A 127. § a 2016: CLX. törvény 53. §-a alapján nem lép hatályba.

162

A 128. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

163

A 129. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

164

A 130. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

165

A 131. § (1) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

166

A 131. § (2)–(7) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

167

A 136. § (8) bekezdését a 2017: L. törvény 517. §-a hatályon kívül helyezte.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére