• Tartalom

106/2016. (V. 13.) Korm. rendelet

a Homatech Recycling Zrt. Kaposváron megvalósuló beruházásával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint a Homatech Recycling Zrt. Százhalombattán megvalósuló beruházásával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 393/2015. (XII. 11.) Korm. rendelet hatályon kívül helyezéséről1

2018.01.01.

A Kormány

a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény 12. § (5) bekezdés a), d) és e) pontjában,

a 4. § tekintetében az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés 16.2., 17. és 24. pontjában

kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1)2 A Kormány nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánítja azokat az 1. mellékletben felsorolt közigazgatási hatósági ügyeket, amelyek a Kaposvár megyei jogú város területén elhelyezkedő, az ingatlan-nyilvántartás szerint belterület 3657/112, 3657/115, 3657/116 és 3657/121 helyrajzi számok alatt nyilvántartott ingatlanok, illetve ezekből telekalakítási eljárás végleges befejezését követően kialakított ingatlanok területén működő hulladékhasznosító üzem építésére, a kapcsolódó építmények létesítésére és infrastrukturális fejlesztések megvalósítására irányuló beruházással függenek össze.

(2) Az (1) bekezdés alkalmazásában a beruházással összefüggőnek kell tekinteni mindazokat a közigazgatási hatósági eljárásokat, amelyek az (1) bekezdés szerinti beruházás megvalósításához, használatbavételéhez és üzemeltetésének beindításához szükségesek.

2. § A Kormány az 1. § (1) bekezdése szerinti kiemelt jelentőségű ügyekben koordinációs feladatokat ellátó kormánymegbízottként a Pest Megyei Kormányhivatalt vezető kormánymegbízottat jelöli ki.

3. §3

4. § Az 1. § (1) bekezdése szerinti beruházással összefüggésben

a) építészeti-műszaki tervtanácsi véleményt nem kell beszerezni,

b) településképi véleményezési eljárást nem kell lefolytatni, és

c) településképi bejelentési eljárásnak nincs helye.

5. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

6. § E rendelet rendelkezéseit a hatálybalépésekor folyamatban lévő közigazgatási hatósági ügyekben is alkalmazni kell.

7. §4

1. melléklet a 106/2016. (V. 13.) Korm. rendelethez

A Homatech Recycling Zrt. Kaposváron megvalósuló beruházásának megvalósításával összefüggő, nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánított közigazgatási hatósági ügyek
1. építésügyi és építésfelügyeleti hatósági engedélyezési és tudomásulvételi eljárások,
2. örökségvédelmi hatósági engedélyezési és tudomásulvételi eljárások,
3. környezetvédelmi hatósági eljárások,
4. természetvédelmi hatósági eljárások,
5. útügyi hatósági eljárások,
6. vasúti és szalagpálya hatósági engedélyezési eljárások,
7. vízügyi és vízvédelmi hatósági engedélyezési eljárások,
8. mérésügyi és műszaki biztonsági hatósági engedélyezési eljárások,
9. a műszaki biztonsági hatóság hatáskörébe tartozó sajátos építményfajtákra vonatkozó építésügyi hatósági engedélyezési eljárások,
10. ingatlan-nyilvántartással összefüggő hatósági eljárások,
11. telekalakításra irányuló hatósági eljárások,
12. földmérési hatósági eljárások,
13. talajvédelmi engedélyezésre irányuló hatósági eljárások,
14. hírközlési hatósági eljárások,
15. bányahatósági engedélyezési eljárások,
16. tűzvédelmi hatósági eljárások,
17. élelmiszerlánc-felügyeleti eljárások,
18. közegészségügyi hatósági eljárások,
19. területrendezési hatósági eljárások,
20. katasztrófavédelmi engedélyezési eljárások,
21. azok az 1–20. pontban nem szereplő hatósági engedélyezési eljárások, amelyek az 1. § (1) bekezdése szerinti beruházás megvalósításához, használatbavételéhez és üzemeltetésének beindításához szükségesek,
22. az 1–21. pontban felsorolt ügyfajtákban kiadott hatósági döntések módosítására irányuló hatósági eljárások.
1

A rendeletet a 428/2020. (IX. 10.) Korm. rendelet 19. § 21. pontja hatályon kívül helyezte 2020. szeptember 11. napjával.

2

Az 1. § (1) bekezdése a 458/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 243. §-a szerint módosított szöveg.

3

A 3. §-t a 458/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 244. §-a hatályon kívül helyezte.

4

A 7. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére