• Tartalom

2016. évi CIX. törvény

2016. évi CIX. törvény

az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény módosításáról1

2016.11.12.

1. § (1) Az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény (a továbbiakban: At.) 3. § p) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(E törvény alkalmazásában)

p) családi név korrekciója: az 1953. január 1-jén hatályba lépett, a kötőjel kötelező használatával és megkülönböztető betűjel eltörlésével, valamint az anyakönyvekbe korábban bejegyzett ragadványnévvel kapcsolatos rendelkezések következtében kialakult névviselés rendezése,”

(2) Az At. 53. §-át megelőző „Megkülönböztető betűjel és egyéb jelzés” alcím címe helyébe a következő alcím cím lép:

„Megkülönböztető betűjel, ragadványnév és egyéb jelzés, valamint a családi név korrekciója”

(3) Az At. 55. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:

„(5) Az anyakönyvbe korábban bejegyzett ragadványnév akkor viselhető többtagú családi névként, ha az erre irányuló szándékot az érintett az anyakönyvvezetőnél írásban bejelenti. Ebben az esetben is – a kérelmező erre irányuló nyilatkozata alapján választott – legfeljebb két tagú családi név viselhető.”

(4) Az At. „Átmeneti rendelkezések” alcíme a következő 101/A. §-sal egészül ki:

101/A. § E törvénynek az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény módosításáról szóló 2016. évi CIX. törvénnyel (a továbbiakban: Módtv.) módosított rendelkezéseit a Módtv. hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben és a megismételt eljárásokban is alkalmazni kell.”

2. § Az At.

a) 55. § (1) bekezdésében az „az 53. §-ban foglaltak kivételével” szövegrész helyébe az „az 53. §-ban és a (2)–(5) bekezdésben foglaltak kivételével” szöveg,

b) 55/A. § (3) bekezdésében a „betűjeles” szövegrész helyébe a „betűjeles, valamint ragadványneves” szöveg

lép.

3. § E törvény a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.

1

A törvényt az Országgyűlés a 2016. október 25-i ülésnapján fogadta el. A kihirdetés napja: 2016. november 4. A törvény a 2010: CXXX. törvény 12. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2016. november 13. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére