• Tartalom

11/2016. (VII. 4.) HM rendelet

11/2016. (VII. 4.) HM rendelet

a honvédelmi foglalkoztatókkal kapcsolatos munkaügyi hatósági tevékenység sajátos szabályairól1

2016.09.01.

A munkaügyi ellenőrzésről szóló 1996. évi LXXV. törvény 9. § (6) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 77. §-ában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. Értelmező rendelkezések

1. § E rendelet alkalmazásában

a) ellenőrzési időszak: egy naptári év (a továbbiakban: tárgyév) és az azt követő év március 31-ig terjedő időtartam,

b)2 Hatóság: a honvédelmi foglalkoztatók vonatkozásában a munkaügyi hatósági feladatokat ellátó egyes szervek kijelöléséről szóló 358/2015. (XII. 2.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése szerinti katonai munkaügyi hatóság.

2. A Hatóság feladatai

2. §3 A honvédelemért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) a katonai munkaügyi hatósági tevékenység tárgyában irányelvet ad ki, amelyet az ellenőrzési időszakot megelőző harmincadik napig az általa vezetett minisztérium honlapján közzétesz.

3. § A Hatóság

a) végrehajtja a honvédelmi foglalkoztatókat érintő, a munkaügyi ellenőrzésről szóló 1996. évi LXXV. törvény (a továbbiakban: Met.) 2. § (1) bekezdése szerinti munkaügyi ellenőrzést,

b) kiállítja a honvédelmi foglalkoztatók munkaügyi kapcsolatainak rendezettségéről szóló igazolást.

4. §4 A Hatóság a 3. §-ban meghatározottak végrehajtása érdekében

a) jóváhagyja és a miniszter által vezetett minisztérium honlapján közzéteszi az ellenőrzési időszakban végrehajtandó munkaügyi ellenőrzések tervét,

b) elrendeli a munkaügyi ellenőrzések végrehajtását,

c) működteti a munkaügyi hatósági feladatok ellátásához szükséges informatikai rendszert és

d) közreműködik a munkaügyi előírások betartásának elősegítését szolgáló tájékoztató, felvilágosító tevékenység végzésében.

3. A munkaügyi ellenőrzés végrehajtásának eljárási szabályai

5. § (1) A Hatóság a munkaügyi ellenőrzést

a)5 honvédségi szervezet vonatkozásában a Honvédelmi Minisztérium Költségvetés Gazdálkodási Információs Rendszer integrált emberi erőforrás-gazdálkodási alrendszere adatainak felhasználásával,

b) a 9. § (1) bekezdése alapján adatszolgáltatásra kötelezett honvédelmi foglalkoztató esetében a társhatóságok – az állami adóhatóságot is beleértve – adatbázisa adatainak felhasználásával,

c) a honvédelmi foglalkoztatótól történő okmány-, illetve adatkérés, és

d) helyszíni vizsgálat útján

hajtja végre.

(2)6 A Hatóság az e rendelet szerinti tevékenységét a miniszter által vezetett minisztérium személyi állományába tartozó hivatásos vagy szerződéses katonák, valamint kormánytisztviselők (a továbbiakban együtt: munkaügyi ellenőrök) útján végzi.

(3)7 A munkaügyi ellenőrök a munkaügyi ellenőrzést a Hatóság által jóváhagyott vizsgálati program alapján hajtják végre.

(4)8 Az (1) bekezdés d) pontja szerinti helyszíni vizsgálatot legalább két munkaügyi ellenőr egyidejűleg végzi.

(5) A munkaügyi ellenőr a helyszíni vizsgálat megkezdésekor az ellenőrzési jogosultságát „Hatósági és Ellenőri Igazolvány”-nyal igazolja.

6. § (1) A 4. § a) pontja szerinti ellenőrzési terv – a Ket. 91. § (1) bekezdésében foglaltakon kívül – tartalmazza

a) az ellenőrzésre tervezett honvédelmi foglalkoztatókat,

b) a jóváhagyás keltét, és

c)9 a Hatóság nevében kiadmányozási jogkörrel rendelkező személy aláírását.

(2) Az 5. § (3) bekezdése szerinti vizsgálati program tartalmazza

a) a munkaügyi ellenőrzést végrehajtó szervezeti egység megnevezését,

b) a vizsgálatvezető, valamint a részt vevő munkaügyi ellenőrök nevét,

c) az ellenőrzött honvédelmi foglalkoztató megnevezését,

d) helyszíni vizsgálat esetén annak a helynek a címét, ahol az ellenőrök vizsgálatot hajtanak végre,

e) az ellenőrzés tárgyát és célját,

f) az ellenőrzés módját,

g) az ellenőrizendő időszakot,

h) az ellenőrzés megkezdésének és befejezésének tervezett időtartamát,

i) a munkaügyi ellenőrök részletes feladatait,

j) a jóváhagyás keltét, és

k) a vizsgálatvezető és a jóváhagyó aláírását.

(3) A vizsgálati program végrehajtását a (2) bekezdés a) pontja szerinti szervezeti egység vezetője felügyeli.

4. A Met. 3. és 6. §-a alkalmazásának eltérő szabályai

7. § (1)10 A Hatóság a 9. § (1) bekezdése szerinti adatok bejelentését követően a Met. 3. § (1) bekezdés b) pontja szerinti tárgykörre irányuló munkaügyi ellenőrzést rendel el.

(2) A Met. 3. § (1) bekezdés f) pontja szerinti tárgykörre irányuló munkaügyi ellenőrzés során munkaidő alatt a honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény 2. § 38. pontja szerinti szolgálatteljesítési időt is érteni kell.

8. § (1) Jogsértés megállapítása esetén a Hatóság a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat (a továbbiakban: KNBSZ) és a honvédségi szervezetek esetében a Met. 6. § (1) bekezdés b) és h) pontja szerinti intézkedést foganatosítja.

(2)11 Az (1) bekezdés szerinti intézkedésről tájékoztatni kell

a) a KNBSZ esetében a minisztert,

b) a miniszter közvetlen alárendeltségébe tartozó szervezetek esetében a miniszter által vezetett minisztérium közigazgatási államtitkárát és

c) a Magyar Honvédség katonai szervezetei esetében a Honvéd Vezérkar főnökét.

(3)12 Azon gazdasági társaság esetében, ahol a tulajdonosi jogokat a miniszter gyakorolja, a Met. 6. § (1) bekezdése szerinti intézkedés foganatosításáról a Hatóság egyidejűleg tájékoztatja a miniszter által vezetett minisztérium közigazgatási államtitkárát és az érintett gazdasági társaság Felügyelő Bizottságát.

5. A honvédelmi foglalkoztatók bejelentési kötelezettsége

9. § (1) A 3. § szerinti feladatok ellátása érdekében a Met. 9. § (5b) bekezdése szerinti, de honvédségi szervezetnek nem minősülő honvédelmi foglalkoztató (a továbbiakban: adatszolgáltató) a tevékenysége megkezdését – honvédelmi foglalkoztatóvá válását – megelőzően a Hatóság részére írásban bejelenti

a) nevét, székhelyét és adószámát, adószámmal nem rendelkező természetes személy esetében nevét, lakcímét és adóazonosító jelét,

b) azon területek címét, ahol munkavégzéssel járó tevékenységét honvédelmi foglalkoztatóként végzi, vagy végezni fogja,

c) a tevékenység megkezdésének és várható befejezésének időpontját, és

d) a b) pont szerinti területen végzett tevékenysége TEÁOR számát.

(2) Az adatszolgáltató az (1) bekezdés szerinti adatok változásáról – annak bekövetkezésekor haladéktalanul – tájékoztatja a Hatóságot.

(3) Az adatszolgáltató a helyben szokásos és általában ismert módon tájékoztatja alkalmazottait a honvédelmi foglalkoztatóvá válás időpontjáról és a munkavégzés, szolgálatteljesítés helyszínén a munkaügyi ellenőrzés végrehajtására jogosult Hatóság megnevezéséről.

6. Záró rendelkezések

10. § Ez a rendelet a kihirdetését követő nyolcadik napon lép hatályba.

11. §13

12. §14

1

A rendeletet a 11/2018. (VII. 19.) HM rendelet 12. §-a hatályon kívül helyezte 2018. július 20. napjával.

2

Az 1. § b) pontja a 16/2016. (VIII. 31.) HM rendelet 16. §-ával megállapított szöveg.

3

A 2. § a 16/2016. (VIII. 31.) HM rendelet 17. §-ával megállapított szöveg.

4

A 4. § a 16/2016. (VIII. 31.) HM rendelet 18. §-ával megállapított szöveg.

5

Az 5. § (1) bekezdés a) pontja a 16/2016. (VIII. 31.) HM rendelet 22. § a) pontja szerint módosított szöveg.

6

Az 5. § (2) bekezdése a 16/2016. (VIII. 31.) HM rendelet 21. § a) pontja szerint módosított szöveg.

7

Az 5. § (3) bekezdése a 16/2016. (VIII. 31.) HM rendelet 22. § b) pontja szerint módosított szöveg.

8

Az 5. § (4) bekezdése a 16/2016. (VIII. 31.) HM rendelet 21. § b) pontja szerint módosított szöveg.

9

A 6. § (1) bekezdés c) pontja a 16/2016. (VIII. 31.) HM rendelet 19. §-ával megállapított szöveg.

10

A 7. § (1) bekezdése a 16/2016. (VIII. 31.) HM rendelet 22. § b) pontja szerint módosított szöveg.

11

A 8. § (2) bekezdése a 16/2016. (VIII. 31.) HM rendelet 20. §-ával megállapított szöveg.

12

A 8. § (3) bekezdése a 16/2016. (VIII. 31.) HM rendelet 21. § c) pontja szerint módosított szöveg.

13

A 11. §-t a 16/2016. (VIII. 31.) HM rendelet 22. § c) pontja hatályon kívül helyezte.

14

A 12. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére