• Tartalom
Oldalmenü

110/2016. (V. 25.) Korm. rendelet

az állami projektértékelői jogviszonyról, valamint egyes kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2016. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról

2020.12.12.

A Kormány
az állami projektértékelői jogviszonyról, valamint egyes kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2016. évi XXXIII. törvény 11. §-ában kapott felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva
a következőket rendeli el:

I. Fejezet

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. Alkalmazási kör

1. §1 E rendeletet

a) a mikro-, kis- és középvállalkozások számára nyitva álló, az adott programozási időszakhoz kapcsolódó, az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló kormányrendelet szerinti kiválasztási eljárásrenddel érintett felhívásokra,

b) a helyi vagy területi önkormányzatok számára nyitva álló, az adott programozási időszakhoz kapcsolódó, az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló kormányrendelet szerinti kiválasztási eljárásrenddel érintett felhívásokra,

c) az európai uniós források felhasználásáért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) által az állami projektértékelői jogviszonyról, valamint egyes kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2016. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban: Ápjt.) 1. § (5) bekezdése alapján meghatározott felhívásokra

benyújtott támogatási kérelmek tartalmi értékelésére kell alkalmazni.

1/A. §2 (1)3 Az Ápjt. 1. § (8) bekezdése szerinti mentesítést az adott felhívás kidolgozásáért felelős irányító hatóság kérelmezheti a miniszternél.

(2) Az (1) bekezdés szerinti kérelemnek tartalmaznia kell különösen

a) az érintett felhívás megjelölését,

b) a támogatási kérelmek becsült számát,

c) a tartalmi értékelés lefolytatására rendelkezésre álló határidőt,

d) a tartalmi értékelés lefolytatásához szükséges speciális szakértelem megjelölését,

e) a mentesítési kérelem részletes indokolását.

(3) Az (1) bekezdés szerinti kérelem elbírálása során figyelembe kell venni különösen a (2) bekezdés szerinti szempontokat, valamint a (2) bekezdés d) pontja szerinti speciális szakértelemmel rendelkező állami projektértékelők számát.

(4) A miniszter az (1) bekezdés szerinti kérelemről annak beérkezésétől számított nyolc napon belül dönt. Ha a miniszter nyolc napon belül nem dönt, a kérelmet elutasítottnak kell tekinteni.

2. Értelmező rendelkezések

2. § E rendelet alkalmazásában

1.4 feladatelrendelő dokumentum: olyan egyoldalú jognyilatkozat, amelyben a miniszter – vagy az általa írásban meghatalmazott személy – esetileg rendeli el és határozza meg az értékelő feladatát, és amelyben a miniszter által vezetett minisztérium (a továbbiakban: minisztérium) kötelezettséget vállal az abban meghatározott feladat igazolt teljesítése esetén történő díjfizetésre,

2.5

3.6 regisztrált pályázó: az Ápjt. 1. § (2) bekezdése szerint foglalkoztatott olyan személy, aki állami projektértékelői jogviszonyt kíván létesíteni, pályázatát benyújtotta, és ennek rögzítéséről elektronikus úton visszajelzést kapott.

II. Fejezet

A PROJEKTÉRTÉKELŐI PÁLYÁZAT KIÍRÁSA, TARTALMA, BENYÚJTÁSA, ELBÍRÁLÁSÁNAK RENDJE, A PÁLYÁZÓVAL SZEMBEN TÁMASZTOTT KÖVETELMÉNYEK

3. A projektértékelői pályázat kiírása, tartalma

3. § (1) A projektértékelői pályázat (a továbbiakban: pályázat) kiírását a miniszter elektronikus úton teszi közzé a www.palyazat.gov.hu honlapon.

(2) A miniszter – vagy az általa írásban kijelölt személy – a pályázati kiírásról hivatalos közleményben ad tájékoztatást az (1) bekezdés szerinti honlapon.

(3) A miniszter a kiírt pályázatot közlemény útján módosíthatja, felfüggesztheti.

4. § (1) A pályázati kiírás – ha jogszabály eltérően nem rendelkezik – tartalmazza

a)7 az Ápjt. 4. § (2) bekezdésében meghatározottakat,

b)8

c) a szakértői névsor honlapon történő közzétételének várható időpontját,

d) a benyújtandó pályázatra és mellékleteire vonatkozó tartalmi és formai előírásokat, valamint

e) az e rendeletben meghatározott egyéb elemeket.

(2) Az (1) bekezdésben foglaltak mellett a pályázati kiírásban – és a pályázói adatlapon – meg kell határozni mindazokat az irányító hatóságok által előzetesen bekért és megjelölt szakértői tématerületeket, amelyek közül a pályázó kiválaszthatja, hogy végzettsége, képzettsége és szakmai tapasztalata alapján milyen típusú támogatási kérelem értékelésére vállalkozik.

4. A pályázóval szemben támasztott követelmények és azok igazolása

5. § (1)9 Pályázói adatlapot az a személy nyújthat be, aki megfelel a jogszabályi előírásoknak, valamint

a) felsőfokú iskolai végzettséggel vagy az állam által elismert szakképesítéssel, továbbá a pályázati kiírásban meghatározott szakértői tématerületek vonatkozásában legalább hároméves szakmai gyakorlattal, vagy

b) szakirányú felsőfokú iskolai végzettséggel vagy az állam által elismert szakirányú szakképesítéssel

rendelkezik.

(2)10 Az Ápjt.-ben felsorolt, valamint az (1) bekezdésben meghatározott feltételek igazolására a pályázói adatlaphoz – elektronikus úton – csatolni kell a pályázó

a) szakmai – Europass típusú – önéletrajzát,

b)11

c)12 alapjogviszonya fennállásáról szóló – Ápjt. szerinti – munkáltatói igazolást, valamint

d)13 állami projektértékelő jogviszonya létesítéséhez szükséges nyilatkozatait

da) a büntetlen előéletéről,

db) arról, hogy nem áll foglalkozástól eltiltás hatálya alatt,

dc) a titoktartási kötelezettség tudomásulvételéről,

dd) az adatkezelési tájékoztató megismeréséről és tudomásulvételéről,

de) a nemzetbiztonsági ellenőrzés tudomásulvételéről,

df) az 5. § (1) bekezdésében meghatározott feltételek fennállásáról, valamint

dg) a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség tudomásulvételéről.

(3)14 Nem nyújthat be pályázatot a közigazgatási államtitkár.

(4)15 A pályázói adatlap, a pályázó alapjogviszonya fennállásáról szóló munkáltatói igazolás, valamint a (2) bekezdés d) pontja szerinti nyilatkozatok formanyomtatványait a miniszter a 3. § (1) bekezdése szerinti honlapon teszi közzé.

5. A pályázat benyújtása és elbírálása

6. § (1) A pályázói adatlap – mellékleteivel együtt – elektronikus úton nyújtható be a 3. § (1) bekezdése szerinti honlapon.

(2)16 A pályázó regisztrációja kizárólag az (1) bekezdés szerinti dokumentumok benyújtásával jön létre.

7. § (1) A pályázatot a miniszter által – a minisztérium munkatársai közül – kijelölt, öt főből álló Pályázati Értékelőket Jóváhagyó Bizottság (a továbbiakban: Bizottság) bírálja el, amely e feladatát a pályázati kiírás szerinti határidőn belül teljesíti.

(2) A Bizottság szükség szerint ülésezik, döntését egyszerű többséggel hozza. A Bizottság tagjai e tevékenységük ellátásáért külön díjazásban nem részesülnek.

(3)17 Ha a pályázat nem felel meg a jogszabályban foglaltaknak, a Bizottság a hiányok megjelölése mellett hiánypótlási felhívást bocsát ki. Ha a pályázó a hiánypótlási felhívásnak az abban megjelölt határidőben nem tesz eleget, vagy a pályázat a hiánypótlást követően is hiányos, a Bizottság a pályázatot elutasítja, egyéb esetben a pályázatot elbírálja.

(4) A Bizottság a pályázatot

a) teljes egészében fogadja el,

b) egyes szakértői tématerületek vonatkozásában fogadja el, vagy

c) elutasítja, ha az a jogszabályoknak vagy a pályázati kiírásnak nem felel meg.

(5)18 A (3) és (4) bekezdés szerinti esetben jogorvoslatnak nincs helye.

(6) A Bizottság munkáját, döntésének előkészítését a minisztérium állami projektértékelői jogviszonnyal összefüggő feladatait ellátó szervezeti egysége segíti, amely a Bizottság döntéséről a pályázót elektronikus úton tájékoztatja és a pályázat elfogadása esetén megküldi számára az állami projektértékelői jogviszony létrehozására irányuló projektértékelői keretszerződést (a továbbiakban: keretszerződés).

(7) A Bizottság belső működését a Bizottság által előkészített és a miniszter által jóváhagyott ügyrend állapítja meg.

III. Fejezet19

6.

8. §

9. §

7.

10. §

11. §

12. §

IV. Fejezet

AZ ÉRTÉKELŐ KÖTELEZETTSÉGEI ÉS ESETI FELADATELLÁTÁSÁNAK RENDJE, A KERETSZERZŐDÉS

8. 20 Összeférhetetlenség, titoktartás

13. §21 Az értékelő a feladatelrendelő dokumentum 14. § (4) bekezdése szerinti elfogadásával egyidejűleg nyilatkozik az adott programozási időszakhoz kapcsolódó, az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló kormányrendeletben meghatározott összeférhetetlenség fennállásával összefüggésben, azzal, hogy az adott programozási időszakhoz kapcsolódó, az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló kormányrendeletben meghatározott összeférhetetlenségi, valamint titoktartási nyilatkozatot a monitoring és információs rendszerben teszi meg.

9. A feladatellátás rendje

14. § (1) A miniszter vagy a minisztérium szervezeti egysége és az értékelő között a kapcsolattartás elektronikus úton történik, amelynek során az értékelő az egyedi azonosítószámát használja.

(2)22 Az értékelő köteles a keretszerződés megkötését követően a projektértékelői feladatok ellátásához szükséges általános, valamint az irányító hatóság által összeállított felhívásspecifikus vizsgát sikeresen teljesíteni.

(3)23 Minden támogatási kérelem értékelésére tématerület alapján két – megfelelő szakértelemmel rendelkező – értékelő kerül kisorsolásra a szakértői névsorból, és az Ápjt. 8. § (1) bekezdése szerinti határidő lejárta előtt a miniszter által kiadmányozott feladatelrendelő dokumentumban kerül meghatározásra az értékelő konkrét feladata.

(4)24 Az értékelő legkésőbb a feladat elvégzésére történő felkérésről szóló értesítést követő 72 órán belül – az (1) bekezdésben foglaltakra is tekintettel – a monitoring és információs rendszerben visszajelez, hogy a feladat ellátását vállalja-e. A feladat elvállalásával és annak a (3) bekezdésben meghatározottak szerint kiadmányozott feladatelrendelő dokumentumban való rögzítésével az értékelőnek kötelezettsége keletkezik a feladatelrendelő dokumentumban meghatározott határidőn belül az értékelési feladat elvégzésére, a minisztériumnak pedig – a feladat teljesítésének igazolásától függően – az értékelőnek járó díjazás kifizetésére.

(5) Ha az értékelő

a) a feladatellátást vállalja, akkor a feladatelrendelő dokumentumban meghatározott határidőn belül kell az értékelési feladatot elvégeznie,

b) a feladatellátást – az összeférhetetlenség esetét kivéve – nem vállalja, állami projektértékelői jogviszonya az Ápjt. 9. § (5) bekezdés a) pontja alapján azonnali hatályú felmondással megszüntethető.

(6) A munkáltató utasítási joga az értékelendő támogatási kérelmek, valamint az értékelésre rendelkezésre álló határidő meghatározására terjed ki, egyebekben az értékelő feladatellátása során nem utasítható.

10. Díjazás

15. § (1) Az értékelő – az Ápjt. 8. § (4) bekezdése szerinti normatív utasításban meghatározottak szerint – a feladat ellátásáért a teljesítés igazolás kiadását követően díjazásra jogosult, melyet a minisztérium köteles tizenöt munkanapon belül folyósítani.

(2) Ha az értékelő a feladat ellátására megállapított határidőt neki felróható okból elmulasztja, állami projektértékelői jogviszonya az Ápjt. 9. § (2) bekezdés b) pontja szerint azonnali hatállyal megszüntethető és ebben az esetben számára díjazás nem állapítható meg.

11. Keretszerződés

16. § (1) A keretszerződés megkötésére akkor kerülhet sor, ha az értékelőként állami projektértékelői jogviszonyt létesíteni szándékozó személy megfelel az Ápjt.-ben, az e rendeletben és a pályázati kiírásban meghatározott feltételeknek.

(2)25 Az értékelő köteles a minisztérium által számára megküldött keretszerződést – a kézhezvételétől számított öt munkanapon belül – aláírva visszajuttatni a minisztérium számára.

(3) Az (1) bekezdésben foglaltak mellett a keretszerződés

a) megkötése során figyelemmel kell lenni az Ápjt. 7. §-ában foglaltakra, valamint

b) megszűnése esetén alkalmazni kell az Ápjt. 9. § (1) bekezdése és a 9. § (5) bekezdés c) pontja szerinti rendelkezéseket.

(4)26 Ha az értékelő a (2) bekezdésben foglaltaknak nem tesz eleget, az állami projektértékelői jogviszony nem jön létre.

(5) Az értékelő a keretszerződést azonnali hatállyal felmondhatja, ha a minisztérium a feladatellátásért megállapított díj fizetésével késedelembe esik.

V. Fejezet

ÁTMENETI ÉS ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

17. §27

18. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

19. §28 Az állami projektértékelői jogviszonyról, valamint egyes kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2016. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról szóló 110/2016. (V. 25.) Korm. rendelet módosításáról szóló 172/2019. (VII. 12.) Korm. rendelettel [a továbbiakban: 172/2019. (VII. 12.) Korm. rendelet] megállapított 1/A. §-át azokra a felhívásokra lehet alkalmazni, amelyek esetén a felhívásban megállapított valamely elbírálási szakaszra benyújtott támogatási kérelmek tartalmi értékelése a 172/2019. (VII. 12.) Korm. rendelet hatálybalépésekor29 még nem kezdődött meg.

1. melléklet a 110/2016. (V. 25.) Korm. rendelethez30

2. melléklet a 110/2016. (V. 25.) Korm. rendelethez31

3. melléklet a 110/2016. (V. 25.) Korm. rendelethez32

1

Az 1. § az 575/2020. (XII. 11.) Korm. rendelet 1. §-ával megállapított szöveg.

2

Az 1/A. §-t a 172/2019. (VII. 12.) Korm. rendelet 1. §-a iktatta be.

3

Az 1/A. § (1) bekezdése az 575/2020. (XII. 11.) Korm. rendelet 2. §-ával megállapított szöveg.

4

A 2. § 1. pontja a 387/2017. (XII. 12.) Korm. rendelet 15. §-ával megállapított, a 172/2019. (VII. 12.) Korm. rendelet 7. § a) pontja szerint módosított szöveg.

5

A 2. § 2. pontját az 575/2020. (XII. 11.) Korm. rendelet 6. § a) pontja hatályon kívül helyezte.

6

A 2. § 3. pontja a 172/2019. (VII. 12.) Korm. rendelet 2. §-ával megállapított szöveg.

7

A 4. § (1) bekezdés a) pontja a 172/2019. (VII. 12.) Korm. rendelet 7. § b) pontja szerint módosított szöveg.

8

A 4. § (1) bekezdés b) pontját a 172/2019. (VII. 12.) Korm. rendelet 8. § a) pontja hatályon kívül helyezte.

9

Az 5. § (1) bekezdése a 172/2019. (VII. 12.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

10

Az 5. § (2) bekezdése a 199/2016. (VII. 15.) Korm. rendelet 1. §-ával megállapított szöveg, alkalmazására lásd e módosító rendelet 4. §-át.

11

Az 5. § (2) bekezdés b) pontját a 172/2019. (VII. 12.) Korm. rendelet 8. § b) pontja hatályon kívül helyezte.

12

Az 5. § (2) bekezdés c) pontja a 172/2019. (VII. 12.) Korm. rendelet 7. § c) pontja szerint módosított szöveg.

13

Az 5. § (2) bekezdés d) pontja a 172/2019. (VII. 12.) Korm. rendelet 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

14

Az 5. § (3) bekezdése az 575/2020. (XII. 11.) Korm. rendelet 3. §-ával megállapított szöveg.

15

Az 5. § (4) bekezdését a 172/2019. (VII. 12.) Korm. rendelet 3. § (3) bekezdése iktatta be.

16

A 6. § (2) bekezdése a 172/2019. (VII. 12.) Korm. rendelet 8. § c) pontja szerint módosított szöveg.

17

A 7. § (3) bekezdése a 172/2019. (VII. 12.) Korm. rendelet 4. §-ával megállapított szöveg.

18

A 7. § (5) bekezdése a 172/2019. (VII. 12.) Korm. rendelet 8. § d) pontja szerint módosított szöveg.

19

A III. fejezetet (8–12. §) a 172/2019. (VII. 12.) Korm. rendelet 8. § e) pontja hatályon kívül helyezte.

20

A 8. alcím (13. §) a 387/2017. (XII. 12.) Korm. rendelet 16. §-ával megállapított szöveg.

21

A 13. § az 575/2020. (XII. 11.) Korm. rendelet 4. §-ával megállapított szöveg.

22

A 14. § (2) bekezdése a 172/2019. (VII. 12.) Korm. rendelet 5. §-ával megállapított szöveg.

23

A 14. § (3) bekezdése a 172/2019. (VII. 12.) Korm. rendelet 5. §-ával megállapított szöveg.

24

A 14. § (4) bekezdése az 575/2020. (XII. 11.) Korm. rendelet 5. §-ával megállapított szöveg.

25

A 16. § (2) bekezdése az 575/2020. (XII. 11.) Korm. rendelet 6. § b) pontja szerint módosított szöveg.

26

A 16. § (4) bekezdése a 172/2019. (VII. 12.) Korm. rendelet 8. § f) pontja szerint módosított szöveg.

27

A 17. §-t a 387/2017. (XII. 12.) Korm. rendelet 18. §-a hatályon kívül helyezte.

29

A hatálybalépés időpontja 2019. július 13.

30

Az 1. mellékletet a 172/2019. (VII. 12.) Korm. rendelet 8. § g) pontja hatályon kívül helyezte.

31

A 2. mellékletet a 172/2019. (VII. 12.) Korm. rendelet 8. § g) pontja hatályon kívül helyezte.

32

A 3. mellékletet a 172/2019. (VII. 12.) Korm. rendelet 8. § g) pontja hatályon kívül helyezte.