• Tartalom
Oldalmenü

12/2016. (II. 9.) Korm. rendelet

a Bethlen Gábor Alapról szóló 2010. évi CLXXXII. törvény végrehajtásáról szóló 367/2010. (XII. 30.) Korm. rendelet, valamint a nemzetpolitikai tevékenységgel kapcsolatos közigazgatási ösztöndíjakról szóló 98/2015. (IV. 20.) Korm. rendelet módosításáról1

2016.02.10.

A Kormány a Bethlen Gábor Alapról szóló 2010. évi CLXXXII. törvény 18. § (1) bekezdés d) pontjában,

a 2. alcím tekintetében a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 259. § (1) bekezdés 2. pontjában

kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A Bethlen Gábor Alapról szóló 2010. évi CLXXXII. törvény végrehajtásáról szóló 367/2010. (XII. 30.) Korm. rendelet módosítása

1. § Hatályát veszti a Bethlen Gábor Alapról szóló 2010. évi CLXXXII. törvény végrehajtásáról szóló 367/2010. (XII. 30.) Korm. rendelet 8. § (4) bekezdés n) pontja.

2. A nemzetpolitikai tevékenységgel kapcsolatos közigazgatási ösztöndíjakról szóló 98/2015. (IV. 20.) Korm. rendelet módosítása

2. § A nemzetpolitikai tevékenységgel kapcsolatos közigazgatási ösztöndíjakról szóló 98/2015. (IV. 20.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 4. § c) pont cb) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A befogadó intézmény

ellenőrzi az ösztöndíjas által)

cb) a befogadó intézmény részére megküldött szakmai beszámolót,”

3. § A Korm. rendelet 10. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:

„(3) E rendeletnek a Bethlen Gábor Alapról szóló 2010. évi CLXXXII. törvény végrehajtásáról szóló 367/2010. (XII. 30.) Korm. rendelet, valamint a nemzetpolitikai tevékenységgel kapcsolatos közigazgatási ösztöndíjakról szóló 98/2015. (IV. 20.) Korm. rendelet módosításáról szóló 12/2016. (II. 9.) Korm. rendelettel végrehajtott módosításait a Kőrösi Csoma Sándor Program és a Petőfi Sándor Program keretében 2015-ben kiírt pályázatokra nem kell alkalmazni.”

4. § Hatályát veszti a Korm. rendelet

a) 3. § d) pont db) alpontjában az „és az elszámolható havi költségkeretet” szövegrész,

b) 8. § (4) bekezdés c) pontjában az „és az elszámolható költségkeret” szövegrész,

3. Záró rendelkezések

5. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1

A rendelet a 2010: CXXX. törvény 12. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2016. február 11. napjával.