• Tartalom

12/2016. (V. 24.) NFM rendelet

12/2016. (V. 24.) NFM rendelet

az állami hulladékgazdálkodási közfeladat ellátására létrehozott szervezet részére történő adatszolgáltatás tartalmáról és rendjéről1

2016.06.02.

A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 88. § (3) bekezdés b) pont bf) alpontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 109. § 10. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva, valamint

a 9. § tekintetében a megfelelőségértékelő szervezetek tevékenységéről szóló 2009. évi CXXXIII. törvény 13. § (2) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 109. § 7. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva

a következőket rendelem el:

1. A rendelet hatálya

1. § E rendelet hatálya

a) a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Ht.) 32/A. § (2) bekezdésében meghatározott állami hulladékgazdálkodási közfeladat ellátására létrehozott szervezetre (a továbbiakban: Koordináló szerv),

b) a közszolgáltatóra,

c) települési önkormányzatra,

d) a települési önkormányzatok társulására,

e) a hulladékgazdálkodási létesítmény tulajdonosára

terjed ki.

2. Értelmező rendelkezések, határidőszámítás

2. § (1) E rendelet alkalmazásában:

1. meghatalmazott: az adatszolgáltatási kötelezettség adatszolgáltatásra kötelezett nevében történő teljesítésére, az adatszolgáltatásra kötelezett által felhatalmazott harmadik személy, vagy szervezet;

2. beépített automatikus ellenőrzés: formai ellenőrzést végrehajtó algoritmus.

(2) Az e rendeletben nem szabályozott fogalmak tekintetében a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény és az állami hulladékgazdálkodási közfeladat ellátására létrehozott szervezet kijelöléséről, feladatköréről, az adatkezelés módjáról, valamint az adatszolgáltatási kötelezettségek részletes szabályairól szóló 69/2016. (III. 31.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: Korm. rendelet) meghatározottakat kell alkalmazni.

3. § (1) Az e rendeletben meghatározott határidők tekintetében a határidőbe vagy időtartamba (a továbbiakban együtt: határidő) a kezdőnap nem számít bele. Kezdőnap az a nap, amelyre a határidő megkezdésére okot adó cselekmény vagy egyéb körülmény esik.

(2) Ha a határidő utolsó napja nem munkanapra esik, a határidő csak az ezt követő legközelebbi munkanapon jár le.

3. Az adatszolgáltatásra vonatkozó közös szabályok

4. § (1) A közszolgáltató, a települési önkormányzat, a települési önkormányzatok társulása és a hulladékgazdálkodási létesítmény tulajdonosa (a továbbiakban együtt: az adatszolgáltatásra kötelezett) az e rendelet szerinti adatszolgáltatási kötelezettségét elektronikus úton, a Koordináló szerv honlapján elérhető, regisztrációt igénylő ügyfélportálon (a továbbiakban: ügyfélportál) keresztül történő dokumentum- és strukturált adatfeltöltéssel (a továbbiakban: adatfeltöltés) teljesítik.

(2) A Koordináló szerv az adatszolgáltatási kötelezettség (1) bekezdés szerinti teljesítéséhez ügyfélportálból és adatbázisból álló informatikai rendszert működtet (a továbbiakban: Rendszer). A Rendszer használatának feltétele, hogy az adatszolgáltatásra kötelezett – saját maga vagy meghatalmazott útján – a Rendszerben elektronikus úton regisztráljon.

(3) Ha az adatszolgáltatásra kötelezett az adatszolgáltatási kötelezettségét meghatalmazott útján kívánja teljesíteni, az erről szóló meghatalmazást az adatszolgáltatásra kötelezett az ügyfélportálon keresztül elektronikus úton megküldi a Koordináló szerv részére.

(4) A Rendszerben rögzített adatokat a titkosítási eljárást követően az adatszolgáltatásra kötelezetten és a meghatalmazotton kívül csak a Koordináló szerv ismerheti meg.

(5) A Rendszerben rögzítésre kerül az adatfeltöltés időpontja, valamint az adatbázisba történő betöltés időpontja. Az adatszolgáltatási kötelezettség teljesítésének időpontja a Rendszerben az adatbázisba történő betöltésként rögzített időpont.

(6) Ha a Rendszerben üzemzavar történik, a Koordináló szerv az üzemzavarról, és az üzemzavar elhárítását követően annak megszűnéséről (pontos időpont megjelöléssel) haladéktalanul közleményt tesz közzé a honlapján.

(7) Ha a Rendszer működése karbantartás miatt szünetel, a karbantartás tényéről a Koordináló szerv honlapján közleményt tesz közzé a karbantartás tervezett időpontját megelőző legalább nyolcadik napon. A közleménynek a karbantartás befejezéséig elérhetőnek kell lennie a honlapon.

(8) A Koordináló szerv a Rendszer alkalmazásához szükséges informatikai követelmények megváltozását a változás időpontját legalább 30 nappal megelőzően a honlapján teszi közzé.

(9) A Koordináló szerv a Rendszer használatával kapcsolatos ügyintézés érdekében munkaidőben telefonos tájékoztató rendszert üzemeltet.

5. § (1) Az adatszolgáltatás során közölt adatok teljeskörűségéért, az adatszolgáltatásra kötelezettre vonatkozó számviteli szabályoknak való megfelelésért, valamint a saját nyilvántartási rendszereivel, mérési, megfigyelési adataival való egyezésért az adatszolgáltatásra kötelezett felel.

(2) Ha a Rendszer beépített automatikus ellenőrzését követően az adatszolgáltatásra kötelezett által feltöltött adat – az e rendelet szerinti tartalmi követelmények alapján – feldolgozható, az adatszolgáltatást befogadottnak kell tekinteni.

(3) Ha a (2) bekezdés szerinti beépített automatikus ellenőrzés az adatszolgáltatásra kötelezett által feltöltött adat tartalmának ellenőrzése során hibát tár fel, arról az adatszolgáltatásra kötelezett részére elektronikus értesítést küld.

4. A közszolgáltató adatszolgáltatására vonatkozó szabályok

6. § (1) A közszolgáltatót a jogszabályban előírt Koordináló szerv részére nyújtandó adatszolgáltatási kötelezettségen túl a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet 1–4. mellékleteinek megfelelő tartalmú adatszolgáltatási kötelezettség is terheli a Koordináló szerv részére.

(2) A közszolgáltató az (1) bekezdés szerinti kötelezettségét a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet szerinti adatszolgáltatási kötelezettség teljesítésével egyidejűleg köteles teljesíteni.

5. Záró rendelkezések

7. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A 9. § a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.

8. § Ha a közszolgáltató valamennyi, az adott számlázási időszakban ellátott ingatlanhasználó tekintetében, a Koordináló szerv által a honlapján közzétetteknek megfelelő struktúrában a közszolgáltatási díj Koordináló szerv általi számlázásához szükséges adatot tartalmazó számlaállományt ügyfélportálon keresztül átadja a Koordináló szerv részére, a közszolgáltató kezdeményezésére a Koordináló szerv 2016. december 31. napjáig a közszolgáltatási díj számlázásához szükséges mértékben a közszolgáltatói adatszolgáltatás teljesítését elfogadja.

9. §2

1. melléklet a 12/2016. (V. 24.) NFM rendelethez3

1

A rendeletet a 12/2023. (VI. 30.) EM rendelet 6. §-a hatályon kívül helyezte 2023. július 1. napjával.

2

A 9. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

3

Az 1. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére