• Tartalom

12/2016. (IV. 29.) NGM rendelet

12/2016. (IV. 29.) NGM rendelet

a vámmentes vámeljárás végrehajtásának részletes szabályairól

2019.01.01.

Az uniós vámjog végrehajtásáról szóló 2016. évi XIII. törvény 119. § (1) bekezdés 24. pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 90. § 1. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § (1) E rendelet rendelkezéseit a vámmentes szabad forgalomba bocsátás vámeljárások végrehajtása során kell alkalmazni.

(2) E rendelet alkalmazásában uniós és nemzetközi megállapodáson alapuló jog különösen:

a) az 1186/2009/EK tanácsi rendelet (a továbbiakban: vámmentességi rendelet),

b) az 1224/2011/EU bizottsági rendelet,

c) az 1225/2011/EU bizottsági végrehajtási rendelet,

d) a 80/2012/EU bizottsági végrehajtási rendelet,

e) a 3915/88/EGK bizottsági rendelet,

f) az oktatási, tudományos és a kulturális jellegű tárgyak behozataláról szóló Lake Successben, 1950. november 22-én kelt megállapodás kihirdetéséről szóló 1979. évi 12. törvényerejű rendelet (a továbbiakban: Megállapodás),

g) a vámmentességi rendelet 128. cikkében meghatározott megállapodások, továbbá

h) a 2658/87/EGK tanácsi rendelet I. melléklet 99. Árucsoport I. Árualcsoportjára vonatkozó rendelkezései.

2. § (1) A Nemzeti Adó- és Vámhivatal szerveinek hatásköréről és illetékességéről szóló kormányrendeletben kijelölt vámszerv (a továbbiakban: engedélyező vámszerv) kérelemre vámmentes vámeljárás kérelmezésére jogosító engedélyt adhat ki

a) a vámmentességi rendelet XI. fejezet 43. cikk b) pontja alapján, a vámmentességi rendelet II. számú melléklet 3. oszlopában meghatározott kategóriákba tartozó intézmények vagy szervezetek számára, az egyes oktatási, tudományos és kulturális rendeltetési anyagokra vonatkozóan,

b)1 a vámmentességi rendelet

ba) XI. fejezet 44. cikk (2) bekezdés b) pontjában és 45. cikkében,

bb) XI. fejezet 51. cikk (2) bekezdés a) pontjában,

bc) XII. fejezet 53. cikk (2) bekezdés b) pontjában,

bd) XIII. fejezet 54–55. cikkeiben, a XIV. fejezet 57. cikk (1) bekezdésében,

be) XV. fejezet 59. cikkében,

bf) XVII. fejezet 61., 67. cikk (1) bekezdés b) pontjában, a 68. cikk (1) bekezdés b) pontjában, 74. cikkében,

bg) XIX. fejezet 82. cikk c) pontjában és

bh) XXIX. fejezet 112. cikkében

foglaltak alapján, azoknak az intézményeknek, szervezeteknek, valamint laboratóriumoknak, amelyek a tevékenységi körük, illetve feladataik ellátásához szükséges, meghatározott módon történő felhasználásra szánt árukat hoznak be, és a vámmentességi rendeletben, és annak végrehajtási rendeleteiben meghatározott feltételeket teljesítik,

c) a Megállapodás A) melléklet (xii), B) melléklet (iv), C) melléklet (i), (ii), (iii), és (v), a D) melléklet, valamint az E) melléklet (ii) pontjaiban foglaltak alapján azoknak az intézményeknek, szervezeteknek, amelyek a tevékenységi körük, illetve feladataik ellátásához szükséges, meghatározott módon történő felhasználásra szánt árukat hoznak be, a Megállapodásban meghatározott feltételek teljesítése esetén.

(2) Az (1) bekezdés szerinti kérelem elbírálása során az engedélyező vámszerv a vámmentes vámkezelésre vonatkozó kérelem megalapozottságának vizsgálata érdekében – az (1) bekezdés a), b) és c) pontjában érintett intézmények, szervezetek, laboratóriumok tekintetében – megkeresi a feladatkör szerint érintett minisztert. A feladatkör szerint érintett miniszter a megkeresésben foglaltak alapján tájékoztatja az engedélyező vámszervet arról, hogy a kérelmező tevékenységi köre, feladatainak ellátása indokolja-e a vámmentes vámkezelésre vonatkozó kérelemben foglaltakat.

3. § (1)2 Vissza kell vonni a vámmentes vámeljárásra jogosító engedélyt, ha

a) a kérelmező az engedély kiadásától számítva két éven belül az engedélyben megadott jogcímen nem kezdeményez vámmentes vámkezelést,

b) a kérelmező az engedélyben megadott jogcímen kezdeményezett utolsó vámmentes vámkezelést követő két éven belül az engedélyben megadott jogcímen nem kezdeményez vámmentes vámkezelést,

c) az engedélyezés feltételei már nem állnak fenn, vagy

d) az engedélyben előírt kötelezettségeit az engedélyes megszegi.

(2) Akitől a vámhatóság a vámmentes vámeljárásra jogosító engedélyét az (1) bekezdés c) pontja alapján visszavonta, az engedély visszavonásától számított 36 hónapon belül újabb engedélyt nem kaphat.

4. § A vámmentességi rendelet V. fejezetében foglaltak alkalmazásában egy csomag vagy küldemény belső értéke az egy csomagban vagy küldeményben lévő materiális és immateriális javak összes értékét jelenti, amely nem haladhatja meg a vámmentességi rendelet 23. cikk (2) bekezdésében feltüntetett összértéket.

5. § (1) A vámmentességi rendelet és annak végrehajtási rendeletei által meghatározott elidegenítési tilalom vagy célhoz kötött felhasználás (a továbbiakban együtt: korlátozott felhasználás) által korlátozott felhasználású, vám- és egyéb tehermentesen szabad forgalomba bocsátott árukra vonatkozóan a mentességre jogosultnak nyilvántartást kell vezetnie, amelyet a szabad forgalomba bocsátás vámeljárást lefolytató vámszerv (a továbbiakban: eljáró vámszerv) kérésére annak rendelkezésére kell bocsátania.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott nyilvántartás vezetésének kötelezettségét

a) az engedélyező vámszerv az általa kiadott engedélyben, vagy

b) ha az engedélyező vámszerv által kiadott engedély e rendelet szerint nem szükséges, akkor az eljáró vámszerv a vámmentes szabad forgalomba bocsátás vámeljárásról szóló döntésével egyidejűleg alakszerű határozatban írja elő.

(3) Az (1) bekezdés szerinti nyilvántartásnak a következő adatokat kell tartalmaznia

a) a vámeljárás alá vonáshoz, illetve annak lezárásához kapcsolódó vámokmányok és minden más okmány keltét és hivatkozási adatait, így különösen azonosítószám, iktatószám;

b) az áruk azonosításához szükséges kereskedelmi vagy műszaki leírásokat, így különösen cikkszám, típus szám;

c) az áruk nyomon követését lehetővé tévő információt, ideértve azok fellelhetőségét és az esetleges átszállítás adatait;

d) az engedélyező vámszerv által megadott engedélyben vagy az eljáró vámszerv által határozatban meghatározott, az adott vámmentességi jogcímhez kapcsolódó, a korlátozott felhasználás ellenőrizhetősége tekintetében releváns adatokat, határidőket.

(4) Amennyiben a vámeljárás alá vont áruk vis maior következtében teljes mértékben megsemmisültek vagy helyrehozhatatlanul megrongálódtak, az eljáró vámszerv elfogadhatja a mentességre jogosult által bemutatott, a hivatalos szervek által kiállított rendőrségi, tűzoltósági vagy más hatósági jegyzőkönyvet, bizonyítékot, amely tartalmazza a vámeljárás alá vont megsemmisült vagy elveszett áruk tényleges mennyiségét.

(5) Amennyiben a mentességre jogosult a nyilvántartásba vett árukat illetően a (4) bekezdés szerinti bizonyítékot nem tudja bemutatni, a mentesség a megsemmisült vagy elveszett áruk mennyiségére vonatkozóan megszűnik. A mentesség megszűnésével egyidejűleg a vámokat és egyéb terheket meg kell fizetni, amely a megsemmisülés vagy elvesztés napján az áru fajtája alapján alkalmazandó vámtarifaszám, vámtétel és az eljáró vámszerv által a megsemmisülés vagy elvesztés napján megállapított vagy elfogadott vámérték alapján keletkezik.

6. § (1) A vámmentességi rendelet és annak végrehajtási rendeletei által korlátozott felhasználású, vám és egyéb teher mentesen szabad forgalomba bocsátott árukra vonatkozóan felmerülő felhasználási szándékról a mentességre jogosultnak legkésőbb a tervezett felhasználás időpontját legalább 10 munkanappal megelőzően postai úton vagy elektronikus levélben értesítenie kell az eljáró vámszervet.

(2) Az (1) bekezdés szerinti értesítésnek tartalmaznia kell

a) a vámmentes szabad forgalomba bocsátás vámeljárásról szóló döntés azonosítószámát,

b) a kedvezményezett(ek) körét,

c) a felhasználás pontos helyét,

d) a felhasználás pontos kezdő időpontját és várható időtartamát, és

e) az esetleges ellenszolgáltatás formáját.

(3) Az értesítés kézhezvételét követően az eljáró vámszerv a benyújtott dokumentumok alapján megvizsgálja, hogy a vám- és egyéb tehermentesség feltételei továbbra is fennállnak-e.

(4) Az (1) bekezdésben levő korlátozott felhasználású áruk a szabad forgalomba bocsátást követően is vámellenőrzés alá vonhatóak. Amennyiben a felhasználás helye az eljáró vámszerv illetékességi területén kívül található, úgy az eljáró vámszerv értesíti a felhasználás helye szerint illetékes vámszervet a vámellenőrzés lefolytatása érdekében.

(5) A felhasználás végrehajtásában bekövetkezett lényeges változásokról, mint például a felhasználás elmaradása, a helyszín, időpont, kedvezményezett változása, a mentességre jogosult az eljáró vámszervet postai úton, vagy elektronikus levélben haladéktalanul tájékoztatja.

(6) Az (1) bekezdés szerinti értesítés vagy az (5) bekezdés szerinti tájékoztatás elmaradása olyan jogsértésnek minősül, amely az uniós vámjog végrehajtásáról szóló törvényben meghatározott jogkövetkezményt vonja maga után. Továbbá az (1) bekezdés szerinti értesítés elmaradása esetén az eljáró vámszerv kezdeményezi az engedélyező vámszerv felé az engedély visszavonását.

(7) Amennyiben a vámmentes szabad forgalomba bocsátás vámeljárás kérelmezésének időpontjában ismertek a (2) bekezdésben foglalt adatok, úgy azt a vámeljárás során az eljáró vámszerv tudomására kell hozni.

(8) Az eljáró vámszerv a vámmentességi rendelet XXI. fejezetének C. pontjában foglaltak alkalmazásakor a mentesség megadását a (2) bekezdés b)–e) pontjában foglalt adatok ismeretéhez kötik.

7. § (1) A vámmentességi rendelet XXII. fejezetének alkalmazása során az eljáró vámszerv a mentesség megadását a vizsgálat, elemzés, vagy tesztelés jellegének, kezdő időpontjának és a vizsgálathoz, elemzéshez, vagy teszteléshez szükséges időtartam megadásához köti.

(2) A mentesség megadásához a vizsgálatra, elemzésre vagy tesztelésre vonatkozóan az eljáró vámszerv további adatok megadását is előírhatja, továbbá a vizsgálat, elemzés, tesztelés elvégzését bizonyító vizsgálati jegyzőkönyvet bekérheti.

(3) Ha az eljáró vámszerv a mentesség megadását a vizsgálati jegyzőkönyv benyújtásához köti, akkor a szóban forgó áruk vonatkozásában esetlegesen felmerülő vámtartozás megfizetésének biztosítására vámbiztosíték nyújtását követeli meg.

(4) Nem adható mentesség olyan növényi eredetű termékek és állatok behozatalára, amelyek reprodukcióra alkalmasak.

8. § Ez a rendelet 2016. május 1-jén lép hatályba.

9. § E rendeletet a hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben, illetve a megismételt eljárásokban is alkalmazni kell.

10. § (1) A vámmentes vámkezelésre jogosultak köréről szóló 18/2011. (IV. 19.) NGM rendelet 2. §-a alapján megadottnak tekintett engedélyek e rendelet hatálybalépését követő 181. napon hatályukat vesztik.

(2) Az (1) bekezdésben megjelölt engedéllyel rendelkezőnek legkésőbb az e rendelet hatálybalépését követő 180. napon belül szükséges gondoskodni az e rendelet szerinti vámmentességi engedély megszerzéséről.

11. § Ez a rendelet

a) a vámmentességek közösségi rendszerének létrehozásáról szóló, 2009. november 16-i 1186/2009/EK tanácsi rendelet,

b) a vámmentességek közösségi rendszerének létrehozásáról szóló 1186/2009/EK tanácsi rendelet 66–73. cikkének végrehajtására vonatkozó rendelkezések megállapításáról szóló, 2011. november 28-i 1224/2011/EU bizottsági rendelet,

c) a vámmentességek közösségi rendszerének létrehozásáról szóló 1186/2009/EK tanácsi rendelet 42–52., valamint 57. és 58. cikkének végrehajtására vonatkozó rendelkezések megállapításáról szóló, 2011. november 28-i 1225/2011/EU bizottsági végrehajtási rendelet,

d) a vámmentességek közösségi rendszerének létrehozásáról szóló 1186/2009/EK tanácsi rendelet 53. cikke (1) bekezdésének b) pontjában előírt biológiai vagy vegyi anyagok jegyzékének megállapításáról szóló, 2012. január 31-i 80/2012/EU bizottsági végrehajtási rendelet,

e) a vámmentességek közösségi rendszerének létrehozásáról szóló 918/83/EGK rendelet 63c. cikkének végrehajtásáról szóló, 1988. december 15-i 3915/88/EGK bizottsági rendelet,

f) a vám- és a statisztikai nómenklatúráról, valamint a Közös Vámtarifáról szóló, 1987. július 23-i 2658/87/EGK tanácsi rendelet

végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.

12. §3

1

A 2. § (1) bekezdés b) pontja a 18/2018. (XII. 20.) PM rendelet 24. §-ával megállapított szöveg.

2

A 3. § (1) bekezdése a 18/2018. (XII. 20.) PM rendelet 25. §-ával megállapított szöveg.

3

A 12. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére