• Tartalom

12/2016. (VI. 27.) EMMI rendelet

12/2016. (VI. 27.) EMMI rendelet

a 2016/2017. tanév rendjéről

2017.01.02.

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 94. § (1) bekezdés a), b), p) és r) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 48. § 10. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – a szakképzés tekintetében a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 90. § 16. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró nemzetgazdasági miniszterrel egyetértésben – a következőket rendelem el:

1. A rendelet hatálya

1. §1 A rendelet hatálya kiterjed

a) fenntartóra való tekintet nélkül

aa) az általános iskolákra,

ab) a gimnáziumokra,

ac) a szakgimnáziumokra,

ad) a szakközépiskolákra [a továbbiakban az ab)–ad) pont alattiak együtt: középiskola],

ae) a szakiskolákra [a továbbiakban az ac)–ae) pont alattiak együtt: szakképző iskola],

af) a készségfejlesztő iskolákra [a továbbiakban az ab)–af) pont alattiak együtt: középfokú iskola],

ag) az alapfokú művészeti iskolákra [a továbbiakban az aa)–ag) pont alattiak együtt: iskola],

ah) a gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai nevelési-oktatási intézmények iskoláira és kollégiumaira, továbbá a fejlesztő nevelés-oktatást végző iskolaként működő gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai nevelési-oktatási intézményekre,

ai) a kollégiumokra,

aj) a többcélú intézmények iskoláira és kollégiumaira [a továbbiakban az a) pont alattiak együtt: nevelési-oktatási intézmény],

b) az Oktatási Hivatalra (a továbbiakban: Hivatal),

c) a fővárosi és megyei kormányhivatalokra, a járási (fővárosi kerületi) hivatalokra,

d) az oktatási központra és a tankerületi központokra,

e) a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatalra,

f) a tanulókra és az iskolákba jelentkezőkre,

g) a pedagógusokra,

h) a nevelő és oktató munkát végző más szakemberekre és a nem pedagógus-munkakört betöltőkre, valamint

i) a tanulók és a jelentkezők törvényes képviselőire.

2. A tanév, a tanítási év

2. § (1) A nevelési-oktatási intézményekben a munkát a tanév, ezen belül a tanítási év keretei között kell megszervezni.

(2) Ha e rendelet másképp nem rendelkezik, a 2016/2017. tanévben a tanítási év első tanítási napja 2016. szeptember 1. (csütörtök) és utolsó tanítási napja 2017. június 15. (csütörtök). A tanítási napok száma – ha e rendelet másképp nem rendelkezik – száznyolcvankettő nap. A nappali oktatás munkarendje szerint működő szakgimnáziumban száznyolcvan, gimnáziumban, szakközépiskolában és szakiskolában a tanítási napok száma száznyolcvanegy nap.

(3) Az iskola utolsó, befejező évfolyamán vagy befejező szakképzési évfolyamán az utolsó tanítási nap

a) középfokú iskolákban – a b)–e) pontban meghatározott kivétellel – 2017. május 4.,

b) a rendészetért felelős miniszter fenntartásában működő szakgimnáziumokban 2017. május 19.,

c) a honvédelemért felelős miniszter fenntartásában működő, kizárólag a honvédelemért felelős miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítésekre való felkészítést folytató szakképző iskolában 2017. május 26.,

d) szakképző iskolákban féléves, másféléves, két és féléves képzésben vagy keresztféléves oktatásban, egész számú tanéves képzésben részt vevő tanulók részére 2017. január 6.,

e) a két évfolyamos részszakképesítésekre való felkészítést folytató szakiskolákban és a HÍD II. részszakképesítésekre való felkészítést folytató szakközépiskolákban 2017. június 2.

(4) A tanítási év lezárásának, a tanuló minősítésének, a magasabb évfolyamra lépésnek nem akadálya, ha az iskola a rendkívüli tanítási szünet elrendelése miatt kieső tanítási napokat a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 30. § (3) bekezdésében meghatározottak szerint nem tudja teljes egészében pótolni. Az iskola indokolt esetben gondoskodik az elmaradt tananyag 2017/2018. tanítási évben történő feldolgozásáról.

(5) A tanítási év lezárását követően az iskola – ha az iskola fenntartója, működtetője azzal egyetért és az ahhoz szükséges feltételeket biztosítja – a tanulói részére pedagógiai program végrehajtásához nem kapcsolódó foglalkozásokat szervezhet, amelyeken a részvételt a tanuló, kiskorú tanuló esetén a szülő az iskola igazgatójához benyújtott kérelemben kezdeményezheti.

(6) A 2016–2017. évi átmeneti időszak téli közfoglalkoztatásával összefüggő képzési programban felnőttoktatás keretében részt vevő tanulók a 2016/2017. tanévre 2016. szeptember 1-jét követően is beiratkozhatnak.

3. § (1) Az alapfokú művészeti iskolákban és a felnőttoktatásban a tanítási év első és utolsó napját – a tanítási év első és utolsó hetének keretében – az igazgató határozza meg.

(2) A szakképesítések megszerzésére való felkészítés a szakképző iskola azon szakképzési évfolyamain, amelyeken – a szakképzésről szóló törvényben szabályozott esetekben – közismereti képzés nem folyik, a keresztféléves oktatásszervezés keretében február első hetében is megkezdhető. A tanítási év első és utolsó napját az iskola igazgatója állapítja meg a 2. § (3) bekezdése figyelembevételével úgy, hogy a tanítási napok száma a 2. § (2) bekezdésében foglaltaknak megfeleljen.

4. § (1) A tanítási év első féléve 2017. január 20-ig tart. Az iskolák 2017. január 27-ig értesítik a tanulókat, kiskorú tanuló esetén a szülőket az első félévben elért tanulmányi eredményekről. A 3. §-ban meghatározott esetekben az első félév utolsó napját az igazgató állapítja meg. Az értesítést ettől a naptól számított öt munkanapon belül kell megküldeni.

(2) Az első félév és a tanítási év utolsó napját követő tizenöt napon belül az iskoláknak nevelőtestületi értekezleten el kell végezniük a pedagógiai munka elemzését, értékelését, hatékonyságának vizsgálatát. A nevelőtestületi értekezletről készített jegyzőkönyvet tájékoztatás céljából meg kell küldeni az iskolaszéknek, az intézményi tanácsnak és a fenntartónak.

3. Tanítási szünet a tanítási évben, a tanítás nélküli munkanapok

5. § A tanítási évben – a tanítási napokon felül – a nevelőtestület a tanév helyi rendjében meghatározott pedagógiai célra az általános iskolában öt, a nappali oktatás munkarendje szerint működő gimnáziumban, szakközépiskolában és szakiskolában hat, a szakgimnáziumban hét munkanapot tanítás nélküli munkanapként használhat fel, amelyből egy tanítás nélküli munkanap programjáról – a nevelőtestület véleményének kikérésével – az iskolai diákönkormányzat jogosult dönteni.

6. § (1) Az őszi szünet 2016. november 2-ától 2016. november 4-ig tart. A szünet előtti utolsó tanítási nap 2016. október 28. (péntek), a szünet utáni első tanítási nap 2016. november 7. (hétfő).

(2) A téli szünet 2016. december 22-től 2017. január 2-ig tart. A szünet előtti utolsó tanítási nap 2016. december 21. (szerda), a szünet utáni első tanítási nap 2017. január 3. (kedd).

(3) A tavaszi szünet 2017. április 13-tól 2017. április 18-ig tart. A szünet előtti utolsó tanítási nap 2017. április 12. (szerda), a szünet utáni első tanítási nap 2017. április 19. (szerda).

(4) Az iskola az (1)–(3) bekezdésben meghatározott szünetek mellett – a tanítási év kezdő és befejező napjának változatlanul hagyásával – más időpontban is adhat a tanulóknak szünetet, valamint a szünetek kezdő és befejező napját módosíthatja, ha – az Nkt. 30. § (2) és (3) bekezdésében meghatározottak megtartásával – a heti pihenőnapon tartott tanítási nappal ehhez a szükséges feltételeket megteremti.

(5) A nemzetiségi oktatásban részt vevő iskolák az (1)–(3) bekezdésben meghatározott időpontoktól eltérhetnek, továbbá a (4) bekezdésben meghatározottak szerint a tanulók részére szünetet adhatnak, ha azt a nemzetiségi hagyományok vagy az anyanemzet hagyományai indokolják.

(6) Az (1)–(5) bekezdésben szabályozott szünetek napjain, ha azok munkanapra esnek, az iskolának – szükség esetén – gondoskodnia kell a tanulók felügyeletéről. A felügyelet megszervezéséről több iskola közösen is gondoskodhat.

(7) A jogszabály által országosan egységesen elrendelt munkanap-áthelyezést – az Nkt. 30. § (1) bekezdése értelmében – a nevelési-oktatási intézményekben is alkalmazni kell.

4. A vizsgák rendje

7. § (1) A középiskolai érettségi vizsgákat, a szakképző iskolai szakmai vizsgákat az 1. mellékletben foglaltak szerint kell megtartani.

(2) Az alapfokú művészeti iskolákban a tanítási év utolsó három hetében lehet vizsgát szervezni. A vizsga időpontját az iskola igazgatója határozza meg.

5. A középfokú iskolai, a kollégiumi, valamint a Köznevelési és a Szakképzési Hídprogramba történő felvételi eljárás lebonyolításának ütemezése a 2016/2017. tanévben

8. § A középfokú iskolai, a kollégiumi, valamint a Köznevelési és a Szakképzési Hídprogramba történő felvételi eljárás lebonyolításának ütemezését a 2. melléklet tartalmazza.

6. A tanulmányi versenyek

9. § (1) A 3. melléklet tartalmazza azoknak a tanulmányi versenyeknek a jegyzékét, amelyeket az oktatásért felelős miniszter hirdet meg az iskolák részére, továbbá amelyeket pályáztatás nélkül anyagilag és szakmailag támogat.

(2) Az iskola a munkatervében határozza meg azokat a tanulmányi versenyeket, amelyekre felkészíti a tanulókat.

(3) Az iskola a jegyzékben nem szereplő tanulmányi versenyre, továbbá diákolimpiára történő felkészítést akkor építheti be a munkatervébe, ha azzal az iskolaszék, ennek hiányában az iskolai szülői szervezet, az iskolai diákönkormányzat és az intézményi tanács véleményének kikérését követően a fenntartó egyetért.

(4) A szakképzés tanulmányi versenyei tekintetében az (1) és a (3) bekezdésben foglaltakat azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy a szakképesítésért felelős miniszter az általa kiírt szakmai tanulmányi versenyre vonatkozó felhívásnak a Magyar Közlöny mellékleteként megjelenő Hivatalos Értesítőben történő megjelentetéséről 2016. november 18-ig gondoskodik, egyúttal intézkedik a felhívásnak a kormányzati portálon való közzétételéről.

7. A témahetek megszervezése

10. § (1) A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet (a továbbiakban: miniszteri rendelet) 7. § (4) bekezdése szerinti projektoktatást lehetővé tevő témaheteket a tanítási évben az oktatásért felelős miniszter az alábbi időpontok szerint hirdeti meg:

a) pénzügyi tudatosság és gazdálkodás hete 2017. március 6. és 2017. március 10. között,

b) digitális témahét 2017. április 3. és 2017. április 7. között,

c) fenntarthatóság-környezettudatosság témahete 2017. április 24. és 2017. április 28. között.

(2) A nevelési-oktatási intézmény a munkatervében meghatározott módon részt vehet a témahetekhez kapcsolódó programokon, továbbá a tantervben előírt, az adott témával összefüggő tanítási órákat, foglalkozásokat a témahét keretében megszervezheti.

8. Országos mérés, értékelés, szakmai ellenőrzés elrendelése

11. § (1) Az Nkt. 80. § (1) bekezdése alapján, a miniszteri rendelet 79. § (6) bekezdésében meghatározott méréseket, értékeléseket a 2016/2017. tanévben a Hivatal szervezi meg 2017. május 24. napjára. A mérés napja tanítási napnak minősül, amelyet az érintett tanulók a mérésben való részvétellel teljesítenek, további kötelező tanórai foglalkozás a művészeti és a testnevelés órák kivételével számukra nem szervezhető. A méréshez szükséges adatokat az érintett nevelési-oktatási intézmények a Hivatal részére 2016. november 25-ig küldik meg, a Hivatal által meghatározott módon.

(2) A hatodik, a nyolcadik és a tizedik évfolyamon a matematikai alapkészségek vizsgálatához szükséges mérőeszközt az adott nemzetiség nyelvén is rendelkezésre kell bocsátani azokban az iskolákban, ahol a matematika tantárgyat az adott nemzetiség nyelvén oktatják, és az (1) bekezdésben meghatározott mérést az adott nemzetiség nyelvén bonyolítják le.

(3) A Hivatal 2018. február 28-ig országos, intézményi és fenntartói szintű elemzéseket készít, majd megküldi az intézményi szintű elemzéseket az intézmények vezetőinek, az intézményi és a fenntartói szintű elemzéseket a fenntartóknak, továbbá azokat a honlapján nyilvánosságra hozza. A Hivatal az országos elemzést megküldi az oktatásért felelős miniszternek, amely azt 2018. április 27-ig a kormányzati portálon nyilvánosságra hozza.

(4) A miniszteri rendelet 135. §-a alapján a két tanítási nyelvű nevelést-oktatást folytató általános iskolában a Hivatal 2017. május 31-ére szervezi meg azt a célnyelvi mérést, amely a hatodik évfolyamon a Közös Európai Referenciakeret (a továbbiakban: KER) szerinti A2 szintű, a nyolcadik évfolyamon a KER szerinti B1 szintű nyelvtudást méri. A méréshez szükséges adatokat az érintett általános iskolák a Hivatal részére 2016. november 25-ig, az elvégzett iskolai vizsgálatok tanulói és intézményi adatait 2017. június 16-ig küldik meg, a Hivatal által meghatározott módon. A mérések eredményét az érintett általános iskola a Hivatal által közzétett javítókulcsok alapján állapítja meg, és az eredményeket idegen nyelvenként és évfolyamonként lebontva a honlapján teszi közzé 2017. június 16-ig.

(5) A (4) bekezdésben foglalt iskolák célnyelvi mérésben részt vevő tanulóinak kivételével az iskolák hatodik és nyolcadik évfolyamán angol vagy német nyelvet első idegen nyelvként tanulók körében le kell folytatni a Hivatal által szervezett írásbeli idegen nyelvi mérést. A tanulók idegen nyelvi szövegértési készségeit vizsgáló mérőeszközöket a Hivatal készíti el, a mérést az iskola pedagógusai 2017. május 17-én végzik el a Hivatal által az iskolákhoz eljuttatott mérőeszközök alkalmazásával. Az iskola a mérést saját döntése alapján kiegészítheti az idegen nyelvi szóbeli tudásfelméréssel is az érintett tanulóknál. A méréshez szükséges adatokat az érintett nevelési-oktatási intézmények a Hivatal részére 2016. november 25-ig, az elvégzett iskolai vizsgálatok tanulói és intézményi adatait 2017. június 16-ig küldik meg, a Hivatal által meghatározott módon. A mérések eredményét az érintett iskola a Hivatal által közzétett javítókulcsok alapján állapítja meg, és az eredményeket idegen nyelvenként és évfolyamonként lebontva a honlapján teszi közzé 2017. június 16-ig.

(6) A tanuló eltérő ütemű fejlődéséből, fejlesztési szükségleteiből fakadó egyéni hátrányok csökkentése, továbbá az alapkészségek sikeres megalapozása és kibontakoztatása érdekében az általános iskolák 2016. október 10-ig felmérik azon első évfolyamos tanulóik körét, akiknél az óvodai jelzések vagy a tanév kezdete óta szerzett tapasztalatok alapján az alapkészségek fejlesztését hangsúlyosabban kell a későbbiekben támogatni, és ezért a tanító indokoltnak látja az azt elősegítő pedagógiai tevékenység megalapozásához a Diagnosztikus fejlődésvizsgáló rendszer alkalmazását. Az igazgatók 2016. október 28-ig a Hivatal által meghatározott módon jelentik a Hivatalnak az érintett tanulók létszámát. Az e bekezdésben meghatározott vizsgálatokat az iskoláknak a kiválasztott tanulókkal 2016. december 2-ig kell elvégezniük.

(7) A 2016/2017. tanévben az Nkt. 80. § (9) bekezdése alapján, országos mérés, értékelés keretében a tanulók fizikai állapotának és edzettségének vizsgálatát az iskoláknak – az 1–4. évfolyamon, valamint a felnőttoktatásban tanulók kivételével – a nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő tanulók esetében 2017. január 9. és 2017. április 30. között kell megszervezniük. A mérés eredményeit az érintett nevelési-oktatási intézmények 2017. június 1-jéig töltik fel a NETFIT® rendszerbe.

12. § (1) 2017. január 2. és 2017. március 31. között szakmai ellenőrzés keretében meg kell vizsgálni az iskolákban a közösségi szolgálat teljesítését és dokumentálását.

(2) Az (1) bekezdés szerinti ellenőrzést a Hivatal folytatja le. Az ellenőrzésről készült jelentést a Hivatal 2017. június 30-ig küldi meg az oktatásért felelős miniszter részére.

9. Az országos mérés, értékelés alapján meghatározott tanulói képességszint-határok

13. § A 2014/2015. tanévben lefolytatott országos mérés, értékelés alapján meghatározott tanulói képességszint-határokat a 4. melléklet tartalmazza.

10. Záró rendelkezések

14. § Ez a rendelet 2016. szeptember 1-jén lép hatályba.

15. § Ez a rendelet 2018. június 1-jén hatályát veszti.

1. melléklet a 12/2016. (VI. 27.) EMMI rendelethez2

I. Érettségi vizsgaidőszakok, vizsganapok

1. A 2016. évi október–novemberi írásbeli érettségi vizsgák

 

A

B

C

1.

Emelt szintű írásbeli érettségi vizsga

Középszintű írásbeli érettségi vizsga

Időpont

2.

nemzetiségi nyelv és irodalom

nemzetiségi nyelv és irodalom

2016. október 14., 8.00

3.

magyar nyelv és irodalom

magyar nyelv és irodalom, magyar mint idegen nyelv

2016. október 17., 8.00

4.

egészségügyi alapismeretek, elektronikai alapismeretek, építészeti és építési alapismeretek,
faipari alapismeretek,
gépészeti alapismeretek, informatikai alapismeretek, kereskedelmi és marketing alapismeretek, környezetvédelmi-vízgazdálkodási
alapismeretek, közgazdasági alapismeretek (elméleti gazdaságtan), közgazdasági alapismeretek (üzleti gazdaságtan), közlekedési alapismeretek (közlekedéstechnika), közlekedési alapismeretek (közlekedés-üzemvitel), mezőgazdasági alapismeretek, oktatási alapismeretek, vendéglátás-idegenforgalom alapismeretek

rajz és vizuális kultúra, szakmai előkészítő tárgyak

2016. október 17., 14.00

5.

matematika

matematika

2016. október 18., 8.00

6.

földrajz

földrajz

2016. október 18., 14.00

7.

történelem

történelem

2016. október 19., 8.00

8.

latin nyelv, héber nyelv

latin nyelv, héber nyelv

2016. október 19., 14.00

9.

angol nyelv

angol nyelv

2016. október 20., 8.00

10.

filozófia

2016. október 20., 14.00

11.

informatika

informatika

2016. október 21., 8.00

12.

orosz nyelv, egyéb, más vizsganapon nem szereplő nyelvek

orosz nyelv, egyéb, más vizsganapon nem szereplő nyelvek

2016. október 21., 14.00

13.

német nyelv

német nyelv

2016. október 24., 8.00

14.

belügyi rendészeti ismeretek

mozgóképkultúra és médiaismeret, dráma, belügyi rendészeti ismeretek

2016. október 24., 14.00

15.

olasz nyelv

olasz nyelv

2016. október 25., 8.00

16.

kémia, gazdasági ismeretek, katonai alapismeretek

kémia, katonai alapismeretek, természettudomány, pszichológia

2016. október 25., 14.00

17.

spanyol nyelv

spanyol nyelv

2016. október 26., 8.00

18.

biológia, társadalomismeret

biológia

2016. október 26., 14.00

19.

francia nyelv

francia nyelv

2016. október 27., 8.00

20.

fizika

fizika, ének-zene, művészettörténet

2016. október 27., 14.00

2. A 2016. évi október–novemberi szóbeli érettségi vizsgák

 

A

B

C

1.

Emelt szintű szóbeli érettségi vizsga

Középszintű szóbeli érettségi vizsga

Időpont

2.

szóbeli vizsgák

2016. november 10–14.

3.

szóbeli vizsgák

2016. november 21–25.

3. A 2017. évi május–júniusi írásbeli érettségi vizsgák

 

A

B

C

1.

Emelt szintű írásbeli érettségi vizsga

Középszintű érettségi írásbeli vizsga

Időpont

2.

nemzetiségi nyelv és irodalom

nemzetiségi nyelv és irodalom

2017. május 5., 8.00

3.

magyar nyelv és irodalom

magyar nyelv és irodalom, magyar mint idegen nyelv

2017. május 8., 8.00

4.

matematika

matematika

2017. május 9., 8.00

5.

történelem

történelem

2017. május 10., 8.00

6.

angol nyelv

angol nyelv

2017. május 11., 8.00

7.

német nyelv

német nyelv

2017. május 12., 8.00

8.

informatika

2017. május 15., 8.00

9.

latin nyelv, héber nyelv

latin nyelv, héber nyelv

2017. május 15., 14.00

10.

biológia

biológia

2017. május 16., 8.00

11.

társadalomismeret

2017. május 16., 14.00

12.

ágazati és ágazaton kívüli szakmai vizsgatárgyak

ágazati és ágazaton kívüli szakmai vizsgatárgyak

2017. május 17., 8.00

13.

informatika

2017. május 18., 8.00

14.

belügyi rendészeti ismeretek

ének-zene, művészettörténet, belügyi rendészeti ismeretek

2017. május 18., 14.00

15.

kémia

kémia

2017. május 19., 8.00

16.

földrajz

földrajz

2017. május 19., 14.00

17.

fizika

fizika

2017. május 22., 8.00

18.

vizuális kultúra

2017. május 22., 14.00

19.

francia nyelv

francia nyelv

2017. május 23., 8.00

20.

filozófia

2017. május 23., 14.00

21.

spanyol nyelv

spanyol nyelv

2017. május 24., 8.00

22.

mozgóképkultúra és médiaismeret, dráma

2017. május 24., 14.00

23.

olasz nyelv

olasz nyelv

2017. május 25., 8.00

24.

gazdasági ismeretek, katonai alapismeretek

katonai alapismeretek, természettudomány, pszichológia

2017. május 25., 14.00

25.

orosz nyelv, egyéb, más vizsganapon nem szereplő nyelvek

orosz nyelv, egyéb, más vizsganapon nem szereplő nyelvek

2017. május 26., 8.00

4. A 2017. évi május–júniusi szóbeli érettségi vizsgák

 

A

B

C

1.

Emelt szintű szóbeli érettségi vizsga

Középszintű szóbeli érettségi vizsga

Időpont

2.

szóbeli vizsgák

2017. június 8–15.

3.

szóbeli vizsgák

2017. június 19–30.

II. Szakmai vizsgaidőszakok, vizsganapok
1.    A szakgimnáziumokban, a szakközépiskolákban, a szakiskolákban a szakmai vizsgák írásbeli, szóbeli és gyakorlati vizsgarészét, valamint írásbeli, interaktív, szóbeli és gyakorlati vizsgatevékenységét a 2–4. és a 6. pontban meghatározottak kivételével az alábbi időpontban kell megszervezni:
a)    írásbeli vizsgarész, írásbeli és interaktív vizsgatevékenység:
    2016. október 3–7. 8.00-tól
    szóbeli és gyakorlati vizsgarész, valamint szóbeli és gyakorlati vizsgatevékenység:
    2016. október
b)    írásbeli vizsgarész, írásbeli és interaktív vizsgatevékenység:
    2017. február 6–10. 8.00-tól
    szóbeli és gyakorlati vizsgarész, valamint szóbeli és gyakorlati vizsgatevékenység:
    2017. február–március
c)    írásbeli vizsgarész, írásbeli és interaktív vizsgatevékenység:
    2017. május 15–16., május 18–19., május 22. 8.00-tól
    szóbeli és gyakorlati vizsgarész: 2017. május–június
    szóbeli és gyakorlati vizsgatevékenység: 2017. május–június
2.    A honvédelemért felelős miniszter által fenntartott iskolai rendszerű szakképzésben oktatott szakképesítések szakmai vizsgáinak írásbeli vizsgaidőpontja: 2017. június 7.
3.    A rendészetért felelős miniszter által fenntartott rendészeti szakgimnáziumokban, iskolai rendszerű szakképzésben oktatott szakképesítések írásbeli, szóbeli és gyakorlati vizsgaidőpontjai:
a)    írásbeli: 2016. szeptember 23. 9.00
    szóbeli és gyakorlati: 2016. október 5–7.
b)    írásbeli: 2017. január 2. 9.00
    szóbeli és gyakorlati: 2017. január 9–13.
c)    írásbeli: 2017. május 24. 9.00
    szóbeli és gyakorlati: 2017. június 7–23.
4.    A vizsgaidőszak meghatározásánál a felsőfokú szakképzés esetén figyelembe kell venni a felsőoktatási intézmények vizsgarendjét.
5.    Az egyes, Országos Képzési Jegyzékben szereplő szakképesítések szakmai vizsgájának írásbeli és interaktív vizsgatevékenységének szakképesítésenként, illetve tantárgyanként meghatározott vizsgaidőpontját, valamint a tételek átvételének idejét és módját a szakképesítésért felelős miniszter közleményben teszi közzé.
6.    A szakgimnáziumokban a szakmai vizsgák írásbeli vizsgarésze, valamint írásbeli, interaktív vizsgatevékenysége 2017. június 1-jén is megszervezhető (pótnap) abban az esetben, ha a vizsgázó szakmai vizsgát, valamint érettségi vizsgát is tesz, és az írásbeli vizsgák, továbbá az írásbeli vagy interaktív vizsgatevékenységek azonos napra eső időpontjai nem teszik lehetővé a mindkét vizsgán való részvételt. A vizsgaidőpontok egybeeséséről, a pótnap igénybevételének szükségességéről a szakgimnázium a vizsgabejelentés és tételigénylés megküldésével egyidejűleg értesíti a szakképesítésért felelős minisztert és a szakmai vizsga írásbeli letételét biztosító intézményt.
7.    A HÍD II. keretében megszerezhető részszakképesítések írásbeli vizsgatevékenységeinek időpontja 2017. június 14., a további vizsgatevékenységeket 2017. június 30-ig kell megszervezni.

2. melléklet a 12/2016. (VI. 27.) EMMI rendelethez3

A középfokú iskolai, a kollégiumi, valamint a Köznevelési és a Szakképzési Hídprogramba történő felvételi eljárás lebonyolításának ütemezése a 2016/2017. tanévben

 

A

B

1.

Határidők

Feladatok

2.

2016. 09. 12.

Az oktatásért felelős miniszter pályázatot hirdet az Arany János Tehetséggondozó Programba, az Arany János Kollégiumi Programba, valamint az Arany János Kollégiumi-Szakközépiskolai Programba történő jelentkezésről.

3.

2016. 09. 30.

A Hivatal a honlapján közlemény formájában nyilvánosságra hozza a középfokú iskolák tanulmányi területeinek meghatározási formáját.

4.

2016. 10. 20.

A középfokú iskolák a középfokú intézmények felvételi információs rendszerében – Hivatal által közzétett közleményben foglaltak szerint – meghatározzák tanulmányi területeiket, és rögzítik a felvételi eljárásuk rendjét tartalmazó felvételi tájékoztatójukat.

5.

2016. 10. 20.

A középfokú iskoláknak, kollégiumoknak nyilvánosságra kell hozniuk a honlapjukon a felvételi tájékoztatójukat.

6.

2016. 10. 31.

Az általános iskola tájékoztatja a nyolcadikos tanulókat a felvételi eljárás rendjéről.

7.

2016. 11. 15.

A Hivatal közzéteszi a 6 és 8 évfolyamos gimnáziumi központi írásbeli felvételi vizsgát szervező gimnáziumok, továbbá a nyolcadik évfolyamosok számára központi írásbeli felvételi vizsgát szervező intézmények jegyzékét.

8.

2016. 12. 09.

A tanulók jelentkezése a központi írásbeli felvételi vizsgára közvetlenül a központi írásbeli felvételi vizsgát szervező – az Arany János Tehetséggondozó Programra történő pályázat benyújtása esetén a pályázatban megjelölt – intézménybe.

9.

2016. 12. 13.

Az Arany János Tehetséggondozó Programra történő pályázatok benyújtása.

10.

2016. 12. 14.

A központi írásbeli felvételi vizsgát szervező intézmények eddig az időpontig jelentik a Hivatalnak – a Hivatal által meghatározott módon – a hozzájuk a központi írásbeli felvételi vizsgákra jelentkezők alapján a feladatlap-igényüket.

11.

2017. 01. 20.

Az Arany János Tehetséggondozó Programba tartozó intézmények megszervezik a találkozást a programba jelentkezőkkel.

12.

2017. 01. 21.

Az általános felvételi eljárás kezdete.

13.

2017. 01. 21., 10.00

Központi írásbeli felvételi vizsgák az érintett 6 és 8 évfolyamos gimnáziumokban. Központi írásbeli felvételi vizsgák a kilencedik évfolyamra és az Arany János Tehetséggondozó Programba jelentkezők számára az érintett intézményekben.

14.

2017. 01. 26., 14.00

Pótló központi írásbeli felvételi vizsgák a 6 és 8 évfolyamos gimnáziumokban, továbbá a kilencedik évfolyamra, valamint az Arany János Tehetséggondozó Programba jelentkezők számára azoknak, akik az előző írásbelin alapos ok miatt nem tudtak részt venni.

15.

2017. 01. 27.

Az Arany János Tehetséggondozó Programba tartozó intézmények megszervezik a találkozást a programba jelentkező, a pótló írásbelin részt vett tanulókkal.

16.

2017. 02. 09.

A központi írásbeli felvételi vizsgát szervező intézmények a Hivatal által meghatározott módon értesítik az írásbeli eredményéről a tanulókat.

17.

2017. 02. 09.

Az Arany János Tehetséggondozó Programban részt vevő intézmények a programra benyújtott pályázatok eredményéről – egymás egyidejű előzetes értesítésével és az oktatásért felelős miniszter bevonásával – értesítik az érintett törvényes képviselőket, tanulókat és általános iskolákat.

18.

2017. 02. 15.

Az általános iskola továbbítja a tanulói jelentkezési lapokat a középfokú iskoláknak, a tanulói adatlapok első példányát pedig a Hivatalnak. (A 6 és 8 évfolyamos gimnáziumba történő jelentkezésről a tanuló közvetlenül is megküldheti a jelentkezési lapot a gimnáziumnak, a tanulói adatlapot a Hivatalnak.)

19.

2017. 02. 15.

Jelentkezés a rendészetért felelős miniszter által fenntartott rendészeti szakgimnáziumokba.

20.

2017. 02. 20–03. 09.

A szóbeli meghallgatások az általános felvételi eljárás keretében.

21.

2017. 03. 10.

A középfokú iskola eddig az időpontig nyilvánosságra hozza a jelentkezők felvételi jegyzékét.

22.

2017. 03. 16–17.

A tanulói adatlapok módosításának lehetősége az általános iskolában.

23.

2017. 03. 20.

Az általános iskola eddig az időpontig elzárva őrzi az eredeti, korábban beküldött tanulói adatlap második példányát. A módosító tanulói adatlapot ekkor kell megküldeni a Hivatalnak.

24.

2017. 03. 23.

A Hivatal elektronikus formában megküldi a középfokú iskoláknak a hozzájuk jelentkezettek listáját ABC sorrendben.

25.

2017. 03. 30.

Az oktatási központ kijelöli a Köznevelési Hídprogramot a következő tanévtől megvalósító középfokú intézményt vagy intézményeket, és erről tájékoztatja az általános iskolákat.

26.

2017. 03. 30.

A szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter, valamint az agrárpolitikáért felelős miniszter kijelöli a Szakképzési Hídprogramot a következő tanévtől megvalósító középfokú tagintézményt vagy intézményeket, és erről az oktatási központ on keresztül tájékoztatja az általános iskolákat.

27.

2017. 04. 04.

A Hivatal a módosító tanulói adatlapok alapján kiegészíti a jelentkezettek listáját.

28.

2017. 04. 07.

A középfokú iskola igazgatója az ideiglenes felvételi rangsort – a Hivatal által meghatározott módon – megküldi a Hivatalnak.

29.

2017. 04. 19.

A Hivatal kialakítja a végeredményt az igazgatói döntések és tanulói adatlapok egyeztetése alapján, és elküldi azt a középfokú iskoláknak (egyeztetett felvételi jegyzék).

30.

2017. 04. 26.

A felvételt hirdető középfokú iskolák megküldik a felvételről vagy az elutasításról szóló értesítést a jelentkezőknek és az általános iskoláknak.

31.

2017. 05. 08–19.

Rendkívüli felvételi eljárást kell tartani, ha az általános felvételi eljárás keretében a felvehető létszám 90%-ánál kevesebb tanulót vettek fel.

32.

2017. 05. 08–08. 31.

A középfokú iskola igazgatója rendkívüli felvételi eljárást írhat ki.

33.

2017. 05. 19.

A 2017. 05. 19-ig megtartott rendkívüli felvételi eljárást meghirdető iskola igazgatója dönt a felvételi kérelmekről.

34.

2017. 06. 01.

A benyújtott kérelmek alapján lefolytatott jogorvoslati eljárás befejezése a fenntartónál.

35.

2017. 06. 19.

Az általános iskola értesítést küld a tanulóról a tanuló állandó lakhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerint illetékes járási (fővárosi kerületi) hivatal, valamint az oktatási központ részére, amennyiben kezdeményezi a tanköteles tanuló felvételét a Köznevelési Hídprogramba. Az oktatási központ kijelöl legalább egy, a megye területén működő Köznevelési Hídprogramban részt vevő köznevelési intézményt, amely a tanulót felveszi tankötelezettségének teljesítése érdekében.

36.

2017. 06. 19.

Az általános iskola értesítést küld a tanulóról a tanuló állandó lakhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerint illetékes járási (fővárosi kerületi) hivatal, valamint a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal részére, amennyiben kezdeményezi a tanköteles tanuló felvételét a Szakképzési Hídprogramba. A Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal kijelöl legalább egy, a megye területén működő Szakképzési Hídprogramban részt vevő középfokú intézményt, tagintézményt, amely a tanulót felveszi tankötelezettségének teljesítése érdekében.

37.

2017. 06. 22–24.

Beiratkozás a középfokú iskolákba, valamint a Köznevelési és a Szakképzési Hídprogramba az iskola igazgatója által meghatározott időben.

38.

2017. 07. 26–08.11.

Beiratkozás a honvédelemért felelős miniszter fenntartásában lévő, kizárólag a honvédelemért felelős miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítésekre való felkészítést folytató szakképző iskolába.

39.

2017. 08. 01–31.

Beiratkozás a rendészetért felelős miniszter által fenntartott rendészeti szakgimnáziumokba.

40.

2017. 08. 31.

Pótbeiratkozás a Köznevelési és a Szakképzési Hídprogramra.

3. melléklet a 12/2016. (VI. 27.) EMMI rendelethez4

 

A

B

C

D

1.

I. Az oktatásért felelős miniszter által meghirdetett és finanszírozott tanulmányi versenyek

2.

 

Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny

3.

 

Angol nyelv I. kategória

4.

Angol nyelv II. kategória

5.

Biológia I. kategória

6.

Biológia II. kategória

7.

Dráma

8.

Filozófia

9.

Fizika I. kategória

10.

Fizika II. kategória

11.

Földrajz

12.

Francia nyelv I. kategória

13.

Francia nyelv II. kategória

14.

Horvát nyelv és irodalom

15.

Informatika I. kategória

16.

Informatika II. kategória

17.

Kémia I. kategória

18.

Kémia II. kategória

19.

Latin nyelv

20.

Magyar irodalom

21.

Magyar nyelv

22.

Matematika I. kategória

23.

Matematika II. kategória

24.

Matematika III. kategória

25.

Mozgóképkultúra és médiaismeret

26.

Művészettörténet

27.

Német nemzetiségi nyelv és irodalom

28.

Német nyelv I. kategória

29.

Német nyelv II. kategória

30.

Olasz nyelv I. kategória

31.

Olasz nyelv II. kategória

32.

Orosz nyelv

33.

Vizuális kultúra

34.

Román nyelv és irodalom

35.

Spanyol nyelv I. kategória

36.

Spanyol nyelv II. kategória

37.

Szerb nyelv és irodalom

38.

Szlovák nyelv és irodalom

39.

Szlovén nemzetiségi nyelv

40.

Történelem

41.

II. Az oktatásért felelős miniszter által meghirdetett és támogatott tanulmányi versenyek

42.

 

Országos általános iskolai nemzetiségi tanulmányi versenyek a 7. és a 8. évfolyamos tanulók számára

43.

 

Nemzetiségi roma/cigány népismeret

44.

Horvát nemzetiségi nyelv és irodalom

45.

Nemzetiségi horvát népismeret

46.

Görög nemzetiségi nyelv és irodalom

47.

Nemzetiségi görög népismeret

48.

Német nemzetiségi nyelv és irodalom

49.

Nemzetiségi német népismeret

50.

Román nemzetiségi nyelv és irodalom

51.

Nemzetiségi román népismeret

52.

Szerb nemzetiségi nyelv és irodalom

53.

Nemzetiségi szerb népismeret

54.

Szlovák nemzetiségi nyelv és irodalom

55.

Nemzetiségi szlovák népismeret

56.

Szlovén nemzetiségi nyelv és irodalom

57.

Nemzetiségi szlovén népismeret

58.

 

Művészeti tanulmányi versenyek

59.

 

Az alapfokú művészeti iskolák tanulói részére

60.

 

VI. Országos Szaxofonverseny

61.

XV. Országos Koncz János Hegedűverseny

62.

IX. Országos verseny a továbbképző évfolyamokra járó tanulók számára

63.

XV. Országos Ütőhangszeres Kamaraverseny

64.

XII. Országos Kodály Zoltán Szolfézs- és Népdaléneklési Verseny

65.

VIII. Országos Népzenei Verseny

66.

X. Országos Fuvola-duó Verseny

67.

IX. Országos Ádám Jenő Dalverseny

68.

IX. Országos Zenekari Verseny

69.

V. Országos Csembaló Verseny

70.

VI. Országos Drámajáték – Színjátékverseny

71.

VI. Országos Klasszikus Balettverseny

72.

V. Országos Fém- és Zománcműves Verseny

73.

I. Országos Vizuális alkotó gyakorlatok Verseny

74.

V. Országos Néptáncverseny (kamaracsoport)

75.

A művészeti szakgimnáziumok és szakközépiskolák részére

76.

 

XVI. Országos Hegedűverseny

77.

VIII. Országos Kamarazene Verseny

78.

VII. Országos Zeneszerzés-verseny

79.

XIII. Országos Kodály Zoltán Szolfézs, Párosének és Népdaléneklési Verseny

80.

VI. Országos Brácsa- és Nagybőgőverseny

81.

XIII. Országos Starker János Gordonkaverseny

82.

V. Országos Csembaló- és Blockflöteverseny

83.

XXVI. Országos Rajzverseny

84.

XIX. Országos Népművészeti Verseny

85.

XX. Országos Mintázásverseny

86.

VII. Országos Klasszikus Balett- és Modern Tánc Verseny

87.

 

Diákolimpiai sportversenyek alapfokú és középfokú köznevelési intézmények tanulói részére

88.

III. Az oktatásért felelős miniszter által anyagilag támogatott tanulmányi versenyek

89.

 

Kazinczy-díj Alapítvány Péchy Blanka emlékére tanulmányi versenyei

90.

„Szép Magyar Beszéd” verseny az 5–8. évfolyamos tanulók számára

91.

„Szép Magyar Beszéd” verseny a középfokú intézményekben tanulók számára

92.

„Édes anyanyelvünk” Országos nyelvhasználati verseny

93.

Sajátos nevelési igényű tanulók tanulmányi versenyei

94.

 

Hallássérült tanulók XXXI. országos Hanyvári Pál kommunikációs emlékversenye

95.

Hallássérültek XXXV. Borbély Sándor országos tanulmányi versenye

96.

A tanulásban akadályozott tanulók nevelését, oktatását ellátó általános iskolák tanulóinak
XLII. országos komplex tanulmányi versenye

97.

XXXIII. Koncz Dezső országos tanulmányi verseny az értelmileg akadályozott tanulók nevelését, oktatását ellátó általános iskolák diákjai számára

4. melléklet a 12/2016. (VI. 27.) EMMI rendelethez

 

A

B

1.

A 2014/2015. tanévben lefolytatott országos mérés, értékelés alapján meghatározott tanulói képességszint-határok
A tanulók képességszintjeinek határai a standard képességpontok skáláján
(A képességszintek határértékeire eső képességpont esetén a tanuló teljesítményét a magasabb képességszintbe kell sorolni.)

2.

Matematika (egységesen a 6., a 8. és a 10. évfolyamon)

3.

 

1. alatti szint: 1168-ig

4.

1. szint: 1168–1304

5.

2. szint: 1304–1440

6.

3. szint: 1440–1576

7.

4. szint: 1576–1712

8.

5. szint: 1712–1848

9.

6. szint: 1848–1984

10.

7. szint: 1984-től

11.

Szövegértés (egységesen a 6., a 8. és a 10. évfolyamon)

12.

 

1. alatti szint: 1071-ig

13.

1. szint: 1071–1211

14.

2. szint: 1211–1351

15.

3. szint: 1351–1491

16.

4. szint: 1491–1631

17.

5. szint: 1631–1771

18.

6. szint: 1771–1911

19.

7. szint: 1911-től

1

Az 1. § az 53/2016. (XII. 29.) EMMI rendelet 51. §-ával megállapított szöveg.

2

Az 1. melléklet az 53/2016. (XII. 29.) EMMI rendelet 52. § (1) bekezdése szerint módosított szöveg.

3

A 2. melléklet a 46/2016. (XII. 28.) EMMI rendelet 9. § b)–d) pontja szerint módosított szöveg.

4

A 3. melléklet az 53/2016. (XII. 29.) EMMI rendelet 52. § (2) bekezdése szerint módosított szöveg.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére